Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 391 din 2 mai 2007

pentru aprobarea Normativului privind organizarea activitatii de interventie si salvare la unitati industriale cu pericol potential de emisii de gaze toxice si/sau explozive

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 408 din 19 iunie 2007In baza prevederilor art. 51 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (1) lit. a) şi art. 20 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,

în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normativul privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

ANEXA

NORMATIV

privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive

Art. 1. - Prezentul normativ are drept scop stabilirea prevederilor generale pentru organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol de emisii de gaze toxice/explozive/inflamabile.

Art. 2. - Prezentul normativ se aplică la tuturor operatorilor economici a căror activitate este susceptibilă de a genera evenimente, accidente de muncă sau incidente periculoase, ca urmare a emisiilor accidentale de gaze toxice/explozive/inflamabile.

Art. 3. - (1) In situaţia în care în timpul desfăşurării procesului de producţie există pericolul apariţiei de gaze, vapori şi pulberi toxice, asfixiante, inflamabile sau explozive, operatorul economic trebuie să organizeze la nivelul unităţii o staţie pentru intervenţii şi salvare în medii toxice/explozive/inflamabile, denumite în continuare staţii de salvare.

(2) Este permisă funcţionarea numai a staţiilor de salvare autorizate şi supravegheate de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani, denumit în continuare INSEMEX.

(3) Pentru obţinerea avizului prevăzut la alin. (2), operatorii economici trebuie să depună la INSEMEX o cerere însoţită de o documentaţie ce cuprinde în principal:

a) detalii privind spaţiul alocat staţiei de salvare;

b) structura de personal aferentă;

c) lista dotărilor necesare;

d) proceduri de alarmare rapidă şi intervenţie.

Art. 4. - (1) Staţiile de salvare vor fi deservite de salvatori operativi, personal de control şi coordonare şi mecanici staţie de salvare.

(2) Numărul acestora va reprezenta cel puţin 2% din efectivul unităţii.

Art. 5. - Personalul care activează în cadrul staţiilor de salvare trebuie instruit şi autorizat de către INSEMEX.

Art. 6. - (1) In sensul prezentului normativ, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a)   atmosferă explozivă - conform art. 2 alin. (1) lit. B din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive;

b) atmosferă potenţial explozivă - conform art. 2 alin. (1) lit. C din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004;

c) atmosferă toxică - amestecul cu aer, în condiţii atmosferice al substanţelor toxice sub formă de gaze, vapori, ceaţă sau pulberi care constituie pericol pentru sănătatea lucrătorilor;

d)   zonă afectată - aria de extindere a atmosferei toxice/explozive/inflamabile;

e)   staţie de salvare - formaţia care cuprinde întregul personal de salvare al unei unităţi, având la dispoziţie spaţiul, aparatura, echipamentele şi materialele specifice necesare pentru intervenţiile în medii toxice/explozive/ inflamabile;

f)   salvatori operativi - persoanele recrutate în mod voluntar din rândurile lucrătorilor aparţinând operatorului economic, instruite şi autorizate în conformitate cu prevederile prezentului normativ;

g)   echipă de salvare - formaţia de salvare în medii toxice/explozive/inflamabile compusă din minimum 3 salvatori operativi, având calificarea necesară intervenţiei;

h) grupă de salvare - formaţia de salvare în medii toxice/explozive/inflamabile compusă din cel puţin 2 echipe de salvare;

i) mecanic staţie de salvare - persoana recrutată din rândurile lucrătorilor operatorului economic, instruită şi autorizată în conformitate cu prevederile prezentului normativ;

j) aparate izolante - echipamentele individuale de protecţie respiratorie ce funcţionează pe bază de oxigen comprimat sau aer comprimat, care permit salvatorilor operativi şi/sau personalului de control şi coordonare deplasarea şi intervenţiile în spaţii în care atmosfera a devenit irespirabilă, în condiţii de siguranţă;

k) aparate universale de control - aparatele cu ajutorul cărora se determină anterior utilizării parametrii funcţionali esenţiali ai aparatelor izolante;

l) aparate de reanimare (pulmotoare şi inhalatoare) - aparatele destinate resuscitării respiratorii a accidentaţilor surprinşi de emisiile de gaze toxice/asfixiante;

m) instruire - procesul de dobândire de către o persoană a cunoştinţelor teoretice şi practice în vederea certificării pentru un anumit domeniu de activitate.

(2) Definiţiile termenilor şi expresiilor de la alin. (1) se completează cu definiţiile prevăzute la art. 5 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Art. 7. - (1) Spaţiile alocate staţiei de salvare trebuie să asigure:

a) condiţii adecvate de instruire teoretică a personalului staţiei de salvare;

b) păstrarea aparatelor izolante, aparatelor de control, aparatelor de reanimare;

c) păstrarea materialelor de salvare şi a pieselor de schimb;

d) depozitarea recipienţilor transportabili sub presiune utilizaţi la aparatele de protecţie a respiraţiei, cu respectarea prescripţiilor tehnice ISCIR aplicabile.

(2) Aparatele izolante şi de reanimare se vor păstra în dulapuri prevăzute cu vitrine de sticlă sau în pupitre speciale la o temperatură cuprinsă între +15°C şi +22°C;

Art. 8. - (1) Spaţiul alocat staţiei de salvare trebuie să fie situat într-un loc uşor accesibil atât pentru salvatori, cât şi pentru autovehicule şi să aibă legătură telefonică cu operatorul economic.

(2) Se interzice în staţiile de salvare:

a)  accesul persoanelor fără atribuţii de serviciu;

b)  desfăşurarea de activităţi ce nu sunt în legătură cu staţia de salvare.

Art. 9. - Dotarea minimă a staţiilor de salvare constă din:

a) câte un aparat izolant în stare corespunzătoare de funcţionare pentru fiecare salvator şi câte un aparat izolant de rezervă pentru fiecare 5 aparate izolante;

b) câte un aparat universal pentru control la fiecare 10 aparate izolante, dar nu mai puţin de două;

c) câte un aparat de reanimare la fiecare 10 aparate izolante, dar nu mai puţin de două;

d)  pentru fiecare aparat izolant, două butelii de oxigen comprimat (aer comprimat), ca rezervă, încărcate;

e) câte o geantă trusă sanitară pentru fiecare echipă;

f) câte o centură de siguranţă cu frânghie prevăzută cu cârlige şi carabină, pentru fiecare 5 aparate izolante;

g) câte o targa la fiecare 5 aparate izolante.

Art. 10. - (1) Condiţiile pentru încadrarea personalului la staţiile de salvare sunt următoarele:

a)  să aibă vârsta între 20-50 de ani pentru personalul operativ şi până la 55 de ani pentru personalul de control şi coordonare;

b) să respecte cerinţele art. 5;

c) să fie declarat apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru a presta activităţi de intervenţie şi salvare în medii toxice/explozive/inflamabile.

(2) Controlul şi coordonarea activităţii de salvare în timpul intervenţiilor se realizează de către personal cu pregătire tehnică.

Art. 11. - (1) Personalul operativ pentru activităţi de salvare constă în:

a) salvatorul operativ este persoana care îndeplineşte condiţiile de la art. 10;

b) şeful de echipă este persoana care conduce activitatea unei echipe operative de salvare;

c) şeful de grupă este persoana care conduce una din echipele de salvare ca şef de echipă şi coordonează activitatea celorlalte echipe, răspunzând de îndeplinirea corectă a sarcinilor primite de la şeful staţiei de salvare;

d) şeful staţiei de salvare este persoana care conduce activitatea acesteia.

e) adjunctul şefului de staţie este persoana care preia atribuţiunile de şef de staţie în lipsa acestuia.

(2) Numirea şefului de echipă se face de către şeful staţiei de salvare. El răspunde de îndeplinirea corectă a sarcinilor primite de la şeful de grupă sau de la şeful staţiei de salvare.

(3) Numirea şefului de grupă se face de către şeful staţiei de salvare.

(4) Atât şeful staţiei de salvare, cât şi adjuncţii săi sunt numiţi prin dispoziţii scrise de către conducătorul operatorului economic.

(5) Adjunctul şefului staţiei de salvare poate fi numit şi din rândul şefilor de grupă de salvare.

(6) Salvatorii operativi şi personalul de control şi coordonare trebuie să efectueze periodic antrenamentul practic pentru menţinerea condiţiei fizice.

Art. 12. - (1) Operatorii economici au obligaţia instruirii periodice a personalului staţiei de salvare, în scopul menţinerii cunoştinţelor/aptitudinilor de a realiza sarcinile specifice în cadrul operaţiunilor de intervenţie şi salvare.

(2) Verificarea stării de sănătate a personalului staţiei pentru intervenţii şi salvare în medii toxice/explozive/ inflamabile se face anual.

Art. 13. - Este interzisă participarea la acţiunile de salvare a personalului la care s-a depăşit termenul de valabilitate a autorizaţiei de salvator, a personalului aflat în zi de recuperare, concediu de odihnă sau concediu medical, precum şi a celor la care este depăşită perioada de valabilitate a dosarului medical.

Art.14.-Salvatorul care a absentat de 3 ori consecutiv de la orele de instructaj periodic prevăzut la art. 12 alin. (1) nu va fi admis la intervenţii de salvare până când nu îşi redobândeşte cunoştinţele practice şi condiţia fizică, lucru ce se va consemna de şeful staţiei de salvare în tabelul prevăzut în anexa nr.1

Art. 15. - (1) Şeful staţiei de salvare sau adjunctul acestuia împreună cu un medic vor permite intrarea salvatorilor în zona afectată în condiţiile respectării prevederilor prezentului normativ numai după ce au verificat dacă aceştia sunt apţi din punct de vedere fizic şi psihic, precum şi dacă nu sunt sub influenţa băuturilor alcoolice, medicamentelor sau a drogurilor.

(2) In cazul în care nu se poate asigura prezenţa unui medic, intrarea în zona afectată a salvatorilor este permisă de şeful staţiei de salvare sau de adjunctul său asistat de şeful de grupă/echipă.

(3) Inainte de începerea unei acţiuni de salvare sau al unui exerciţiu, salvatorii sunt obligaţi să-şi verifice aparatul izolant asistaţi de şeful de echipă/grupă, semnând apoi în registrul pentru verificarea aparatelor izolante cu care se intră în acţiune prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 16. - (1) In zona afectată, lucrările de salvare şi intervenţie se efectuează în baza programului de intervenţie întocmit de şeful staţiei de salvare sau de adjunctul său, conform planului de acţiune elaborat de conducătorul responsabil pentru lichidarea evenimentului, accidentului de muncă sau incidentului periculos.

(2) Programul de intervenţie al echipelor de salvare în zona afectată va cuprinde:

a) delimitarea zonei afectate şi a zonelor periclitate;

b) căile de acces şi evacuare ale salvatorilor;

c) puncte de pază;

d) modul de evacuare a personalului din zona afectată şi din zonele periclitate;

e) lucrările ce urmează să se execute în zona afectată pentru limitarea efectelor evenimentului, accidentului de muncă sau incidentului periculos şi lichidarea acestora;

f) măsuri de siguranţă ce trebuie luate în timpul lucrului în zona afectată;

g) lista persoanelor care pot da dispoziţii în zona afectată în timpul intervenţiilor.

(3) La terminarea schimbului de intervenţie şeful de echipă/grupă întocmeşte un raport detaliat care va cuprinde:

a) numărul de salvatori cu care s-a lucrat;

b) lucrările efectuate;

c) greutăţile întâmpinate şi concentraţiile de gaze din zona afectată;

d) comportamentul salvatorilor;

e) dacă s-a lucrat sau nu cu aparatul izolant în funcţiune;

f) observaţii, defecţiuni, propuneri.

(4)  Programul de intervenţie şi raportul privind modul de desfăşurare a intervenţiei se vor consemna în registrul prevăzut în anexa nr. 3.

(5) Salvatorii se consideră în acţiune din momentul prezentării la staţia de salvare.

(6) Salvatorii vor fi astfel programaţi la lucru încât să li se asigure timpul necesar pentru odihnă.

(7) In cazul primei echipe de intervenţie, până la asigurarea numărului necesar de salvatori pentru intervenţie se poate depăşi timpul de lucru de 8 ore, cu acceptul salvatorului şi avizul medicului sau al şefului staţiei de salvare, în situaţia în care medicul nu este prezent.

Art. 17. - (1) Pe timpul exerciţiilor de alarmare şi al intervenţiilor, salvatorii sunt obligaţi a se pune la dispoziţia staţiei de salvare până la încetarea alarmei sau intervenţiei.

(2)  Alarmarea salvatorilor în vederea verificării stării de operativitate se face o dată pe trimestru, de către conducătorul unităţii pe lângă care funcţionează staţia de salvare, cu înştiinţarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse - Inspecţia Muncii, respectiv inspectoratul teritorial de muncă.

(3) In cazul în care un salvator suferă un accident legat de utilizarea aparatului izolant, aparatul său se sigilează, butelia se închide, se citeşte presiunea oxigenului (aerului) şi se transportă în staţia de salvare, în vederea expertizării tehnice ulterioare.

Art. 18. - In zona afectată au acces numai persoanele nominalizate în programul de intervenţie.

Art. 19. -(1) In cadrul staţiilor de salvare se ţin la zi următoarele documente :

a) tabel cu evidenţa instruirii periodice la operatorul economic, prevăzut în anexa nr.1;

b) tabel cu verificarea aparatelor izolante cu care se intră în acţiune şi se păstrează la staţia de salvare, prevăzut în anexa nr. 2;

c) tabel cu intervenţiile efectuate, prevăzut în anexa nr. 3;

d) tabel cu personalul staţiei, prevăzut în anexa nr. 4;

e) tabel cu inventarul aparaturii şi al materialelor din dotarea staţiei de salvare, prevăzut în anexa nr. 5;

f)  dosar personal care va cuprinde: certificatele medicale şi psihologice, autorizaţia de salvator.

(2) La staţiile de salvare trebuie afişate vizibil, în camera de instruire, următoarele:

a)  programul de instruire lunară;

b) instrucţiunile referitoare la manipularea aparatelor, instalaţiilor şi a tuturor aparatelor şi materialelor necesare acordării primului ajutor;

c)  tabel cu numele persoanelor care compun echipele de salvare, indicarea locurilor de muncă, schimbul şi adresa acestora.

Art. 20. - Pentru menţinerea în stare corespunzătoare de funcţionare a aparaturii din dotarea staţiilor de salvare, se vor efectua verificări şi reparaţii curente la staţiile de salvare şi verificări periodice şi reparaţii la unităţi service indicate de către producătorul aparaturii.

Art. 21. - Intreţinerea, verificarea şi repararea aparaturii de salvare, transvazarea gazelor sub presiune utilizate la aparatele izolante de la staţii de salvare de la unităţi se vor face numai de către mecanici de staţie de salvare instruiţi şi autorizaţi, conform prevederilor art. 5.

Art. 22. - In aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 5, INSEMEX va elabora proceduri specifice.

ANEXA Nr. 1 la normativ

Tabel cu evidenţa instruirii periodice la operatorul economic

Data instruirii

Numele şi prenumele celor instruiţi

Programul ce se desfăşoară

Raportul programului

Observaţii în legătură cu modul de desfăşurare

a programului

Viza organului de control

1

2

3

4

5

6

NOTĂ:

Persoana care întocmeşte programul în raportul său face observaţiile şi va semna în rubrica respectivă la sfârşitul textului. Datele din tabele vor servi la completarea autorizaţiilor salvatorilor.

ANEXA Nr. 2 la normativ

Tabel cu verificarea aparatelor izolante cu care se intră în acţiune

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

Schimbul

Data verificării

Seria si numărul

de ordine ale

aparatului

Rezultatele verificării

Viza şefului de echipă (grupă)

Semnătura celui care a verificat

Observaţii

Dozaj (Di)

Etanşeitate

Presiune oxigen (atmosfere)

+

-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ANEXA Nr. 3 la normativ

Tabel cu intervenţii executate

Data intervenţiei

Locul

zonei

afectate

Natura evenimentului

Conţinutul

planului

de acţiune

Raportul executării programului

Observaţii

(mod de comportare a salvatorilor, propuneri, greutăţi întâmpinate)

Viza

Numele salvatorilor din componenţa echipei (grupei)

Timp lucrat în ore

Lucrări efectuate

Şefului de staţie

Conducătorului responsabil cu lichidarea evenimentului

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOTĂ:

Persoana care întocmeşte programa sau rapoartele va semna în rubrica respectivă la sfârşitul textului.

ANEXA Nr. 4 la normativ

Tabel cu personalul staţiei de salvare

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Anul naşterii

Ocupaţia

Anul intrării

în staţia

de salvare

Funcţia

în staţia

de salvare

Domiciliul

Nr. şi data eliberării autorizaţiei de salvator

Data valabilităţii autorizaţiei de salvator

Data reautorizării

Valabilitatea reautorizării

Data

scoaterii

din evidenţă

Numărul aparatului de salvare

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ANEXA Nr. 5 la normativ

Tabel cu inventarul aparaturii si al materialelor din dotarea staţiilor de salvare pe anul..............

Nr. crt.

Denumirea obiectului de inventar

U.M.

Cantitatea

Model (tip)

Seria

Numărul de inventar

Numărul de ordine

Data ultimei verificări

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Şef staţie de salvare,

..................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 391/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 391 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 391/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu