Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 391 din 2 mai 2007

pentru aprobarea Normativului privind organizarea activitatii de interventie si salvare la unitati industriale cu pericol potential de emisii de gaze toxice si/sau explozive

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 408 din 19 iunie 2007In baza prevederilor art. 51 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (1) lit. a) şi art. 20 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,

în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normativul privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

ANEXA

NORMATIV

privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive

Art. 1. - Prezentul normativ are drept scop stabilirea prevederilor generale pentru organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol de emisii de gaze toxice/explozive/inflamabile.

Art. 2. - Prezentul normativ se aplică la tuturor operatorilor economici a căror activitate este susceptibilă de a genera evenimente, accidente de muncă sau incidente periculoase, ca urmare a emisiilor accidentale de gaze toxice/explozive/inflamabile.

Art. 3. - (1) In situaţia în care în timpul desfăşurării procesului de producţie există pericolul apariţiei de gaze, vapori şi pulberi toxice, asfixiante, inflamabile sau explozive, operatorul economic trebuie să organizeze la nivelul unităţii o staţie pentru intervenţii şi salvare în medii toxice/explozive/inflamabile, denumite în continuare staţii de salvare.

(2) Este permisă funcţionarea numai a staţiilor de salvare autorizate şi supravegheate de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani, denumit în continuare INSEMEX.

(3) Pentru obţinerea avizului prevăzut la alin. (2), operatorii economici trebuie să depună la INSEMEX o cerere însoţită de o documentaţie ce cuprinde în principal:

a) detalii privind spaţiul alocat staţiei de salvare;

b) structura de personal aferentă;

c) lista dotărilor necesare;

d) proceduri de alarmare rapidă şi intervenţie.

Art. 4. - (1) Staţiile de salvare vor fi deservite de salvatori operativi, personal de control şi coordonare şi mecanici staţie de salvare.

(2) Numărul acestora va reprezenta cel puţin 2% din efectivul unităţii.

Art. 5. - Personalul care activează în cadrul staţiilor de salvare trebuie instruit şi autorizat de către INSEMEX.

Art. 6. - (1) In sensul prezentului normativ, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a)   atmosferă explozivă - conform art. 2 alin. (1) lit. B din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive;

b) atmosferă potenţial explozivă - conform art. 2 alin. (1) lit. C din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004;

c) atmosferă toxică - amestecul cu aer, în condiţii atmosferice al substanţelor toxice sub formă de gaze, vapori, ceaţă sau pulberi care constituie pericol pentru sănătatea lucrătorilor;

d)   zonă afectată - aria de extindere a atmosferei toxice/explozive/inflamabile;

e)   staţie de salvare - formaţia care cuprinde întregul personal de salvare al unei unităţi, având la dispoziţie spaţiul, aparatura, echipamentele şi materialele specifice necesare pentru intervenţiile în medii toxice/explozive/ inflamabile;

f)   salvatori operativi - persoanele recrutate în mod voluntar din rândurile lucrătorilor aparţinând operatorului economic, instruite şi autorizate în conformitate cu prevederile prezentului normativ;

g)   echipă de salvare - formaţia de salvare în medii toxice/explozive/inflamabile compusă din minimum 3 salvatori operativi, având calificarea necesară intervenţiei;

h) grupă de salvare - formaţia de salvare în medii toxice/explozive/inflamabile compusă din cel puţin 2 echipe de salvare;

i) mecanic staţie de salvare - persoana recrutată din rândurile lucrătorilor operatorului economic, instruită şi autorizată în conformitate cu prevederile prezentului normativ;

j) aparate izolante - echipamentele individuale de protecţie respiratorie ce funcţionează pe bază de oxigen comprimat sau aer comprimat, care permit salvatorilor operativi şi/sau personalului de control şi coordonare deplasarea şi intervenţiile în spaţii în care atmosfera a devenit irespirabilă, în condiţii de siguranţă;

k) aparate universale de control - aparatele cu ajutorul cărora se determină anterior utilizării parametrii funcţionali esenţiali ai aparatelor izolante;

l) aparate de reanimare (pulmotoare şi inhalatoare) - aparatele destinate resuscitării respiratorii a accidentaţilor surprinşi de emisiile de gaze toxice/asfixiante;

m) instruire - procesul de dobândire de către o persoană a cunoştinţelor teoretice şi practice în vederea certificării pentru un anumit domeniu de activitate.

(2) Definiţiile termenilor şi expresiilor de la alin. (1) se completează cu definiţiile prevăzute la art. 5 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Art. 7. - (1) Spaţiile alocate staţiei de salvare trebuie să asigure:

a) condiţii adecvate de instruire teoretică a personalului staţiei de salvare;

b) păstrarea aparatelor izolante, aparatelor de control, aparatelor de reanimare;

c) păstrarea materialelor de salvare şi a pieselor de schimb;

d) depozitarea recipienţilor transportabili sub presiune utilizaţi la aparatele de protecţie a respiraţiei, cu respectarea prescripţiilor tehnice ISCIR aplicabile.

(2) Aparatele izolante şi de reanimare se vor păstra în dulapuri prevăzute cu vitrine de sticlă sau în pupitre speciale la o temperatură cuprinsă între +15°C şi +22°C;

Art. 8. - (1) Spaţiul alocat staţiei de salvare trebuie să fie situat într-un loc uşor accesibil atât pentru salvatori, cât şi pentru autovehicule şi să aibă legătură telefonică cu operatorul economic.

(2) Se interzice în staţiile de salvare:

a)  accesul persoanelor fără atribuţii de serviciu;

b)  desfăşurarea de activităţi ce nu sunt în legătură cu staţia de salvare.

Art. 9. - Dotarea minimă a staţiilor de salvare constă din:

a) câte un aparat izolant în stare corespunzătoare de funcţionare pentru fiecare salvator şi câte un aparat izolant de rezervă pentru fiecare 5 aparate izolante;

b) câte un aparat universal pentru control la fiecare 10 aparate izolante, dar nu mai puţin de două;

c) câte un aparat de reanimare la fiecare 10 aparate izolante, dar nu mai puţin de două;

d)  pentru fiecare aparat izolant, două butelii de oxigen comprimat (aer comprimat), ca rezervă, încărcate;

e) câte o geantă trusă sanitară pentru fiecare echipă;

f) câte o centură de siguranţă cu frânghie prevăzută cu cârlige şi carabină, pentru fiecare 5 aparate izolante;

g) câte o targa la fiecare 5 aparate izolante.

Art. 10. - (1) Condiţiile pentru încadrarea personalului la staţiile de salvare sunt următoarele:

a)  să aibă vârsta între 20-50 de ani pentru personalul operativ şi până la 55 de ani pentru personalul de control şi coordonare;

b) să respecte cerinţele art. 5;

c) să fie declarat apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru a presta activităţi de intervenţie şi salvare în medii toxice/explozive/inflamabile.

(2) Controlul şi coordonarea activităţii de salvare în timpul intervenţiilor se realizează de către personal cu pregătire tehnică.

Art. 11. - (1) Personalul operativ pentru activităţi de salvare constă în:

a) salvatorul operativ este persoana care îndeplineşte condiţiile de la art. 10;

b) şeful de echipă este persoana care conduce activitatea unei echipe operative de salvare;

c) şeful de grupă este persoana care conduce una din echipele de salvare ca şef de echipă şi coordonează activitatea celorlalte echipe, răspunzând de îndeplinirea corectă a sarcinilor primite de la şeful staţiei de salvare;

d) şeful staţiei de salvare este persoana care conduce activitatea acesteia.

e) adjunctul şefului de staţie este persoana care preia atribuţiunile de şef de staţie în lipsa acestuia.

(2) Numirea şefului de echipă se face de către şeful staţiei de salvare. El răspunde de îndeplinirea corectă a sarcinilor primite de la şeful de grupă sau de la şeful staţiei de salvare.

(3) Numirea şefului de grupă se face de către şeful staţiei de salvare.

(4) Atât şeful staţiei de salvare, cât şi adjuncţii săi sunt numiţi prin dispoziţii scrise de către conducătorul operatorului economic.

(5) Adjunctul şefului staţiei de salvare poate fi numit şi din rândul şefilor de grupă de salvare.

(6) Salvatorii operativi şi personalul de control şi coordonare trebuie să efectueze periodic antrenamentul practic pentru menţinerea condiţiei fizice.

Art. 12. - (1) Operatorii economici au obligaţia instruirii periodice a personalului staţiei de salvare, în scopul menţinerii cunoştinţelor/aptitudinilor de a realiza sarcinile specifice în cadrul operaţiunilor de intervenţie şi salvare.

(2) Verificarea stării de sănătate a personalului staţiei pentru intervenţii şi salvare în medii toxice/explozive/ inflamabile se face anual.

Art. 13. - Este interzisă participarea la acţiunile de salvare a personalului la care s-a depăşit termenul de valabilitate a autorizaţiei de salvator, a personalului aflat în zi de recuperare, concediu de odihnă sau concediu medical, precum şi a celor la care este depăşită perioada de valabilitate a dosarului medical.

Art.14.-Salvatorul care a absentat de 3 ori consecutiv de la orele de instructaj periodic prevăzut la art. 12 alin. (1) nu va fi admis la intervenţii de salvare până când nu îşi redobândeşte cunoştinţele practice şi condiţia fizică, lucru ce se va consemna de şeful staţiei de salvare în tabelul prevăzut în anexa nr.1

Art. 15. - (1) Şeful staţiei de salvare sau adjunctul acestuia împreună cu un medic vor permite intrarea salvatorilor în zona afectată în condiţiile respectării prevederilor prezentului normativ numai după ce au verificat dacă aceştia sunt apţi din punct de vedere fizic şi psihic, precum şi dacă nu sunt sub influenţa băuturilor alcoolice, medicamentelor sau a drogurilor.

(2) In cazul în care nu se poate asigura prezenţa unui medic, intrarea în zona afectată a salvatorilor este permisă de şeful staţiei de salvare sau de adjunctul său asistat de şeful de grupă/echipă.

(3) Inainte de începerea unei acţiuni de salvare sau al unui exerciţiu, salvatorii sunt obligaţi să-şi verifice aparatul izolant asistaţi de şeful de echipă/grupă, semnând apoi în registrul pentru verificarea aparatelor izolante cu care se intră în acţiune prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 16. - (1) In zona afectată, lucrările de salvare şi intervenţie se efectuează în baza programului de intervenţie întocmit de şeful staţiei de salvare sau de adjunctul său, conform planului de acţiune elaborat de conducătorul responsabil pentru lichidarea evenimentului, accidentului de muncă sau incidentului periculos.

(2) Programul de intervenţie al echipelor de salvare în zona afectată va cuprinde:

a) delimitarea zonei afectate şi a zonelor periclitate;

b) căile de acces şi evacuare ale salvatorilor;

c) puncte de pază;

d) modul de evacuare a personalului din zona afectată şi din zonele periclitate;

e) lucrările ce urmează să se execute în zona afectată pentru limitarea efectelor evenimentului, accidentului de muncă sau incidentului periculos şi lichidarea acestora;

f) măsuri de siguranţă ce trebuie luate în timpul lucrului în zona afectată;

g) lista persoanelor care pot da dispoziţii în zona afectată în timpul intervenţiilor.

(3) La terminarea schimbului de intervenţie şeful de echipă/grupă întocmeşte un raport detaliat care va cuprinde:

a) numărul de salvatori cu care s-a lucrat;

b) lucrările efectuate;

c) greutăţile întâmpinate şi concentraţiile de gaze din zona afectată;

d) comportamentul salvatorilor;

e) dacă s-a lucrat sau nu cu aparatul izolant în funcţiune;

f) observaţii, defecţiuni, propuneri.

(4)  Programul de intervenţie şi raportul privind modul de desfăşurare a intervenţiei se vor consemna în registrul prevăzut în anexa nr. 3.

(5) Salvatorii se consideră în acţiune din momentul prezentării la staţia de salvare.

(6) Salvatorii vor fi astfel programaţi la lucru încât să li se asigure timpul necesar pentru odihnă.

(7) In cazul primei echipe de intervenţie, până la asigurarea numărului necesar de salvatori pentru intervenţie se poate depăşi timpul de lucru de 8 ore, cu acceptul salvatorului şi avizul medicului sau al şefului staţiei de salvare, în situaţia în care medicul nu este prezent.

Art. 17. - (1) Pe timpul exerciţiilor de alarmare şi al intervenţiilor, salvatorii sunt obligaţi a se pune la dispoziţia staţiei de salvare până la încetarea alarmei sau intervenţiei.

(2)  Alarmarea salvatorilor în vederea verificării stării de operativitate se face o dată pe trimestru, de către conducătorul unităţii pe lângă care funcţionează staţia de salvare, cu înştiinţarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse - Inspecţia Muncii, respectiv inspectoratul teritorial de muncă.

(3) In cazul în care un salvator suferă un accident legat de utilizarea aparatului izolant, aparatul său se sigilează, butelia se închide, se citeşte presiunea oxigenului (aerului) şi se transportă în staţia de salvare, în vederea expertizării tehnice ulterioare.

Art. 18. - In zona afectată au acces numai persoanele nominalizate în programul de intervenţie.

Art. 19. -(1) In cadrul staţiilor de salvare se ţin la zi următoarele documente :

a) tabel cu evidenţa instruirii periodice la operatorul economic, prevăzut în anexa nr.1;

b) tabel cu verificarea aparatelor izolante cu care se intră în acţiune şi se păstrează la staţia de salvare, prevăzut în anexa nr. 2;

c) tabel cu intervenţiile efectuate, prevăzut în anexa nr. 3;

d) tabel cu personalul staţiei, prevăzut în anexa nr. 4;

e) tabel cu inventarul aparaturii şi al materialelor din dotarea staţiei de salvare, prevăzut în anexa nr. 5;

f)  dosar personal care va cuprinde: certificatele medicale şi psihologice, autorizaţia de salvator.

(2) La staţiile de salvare trebuie afişate vizibil, în camera de instruire, următoarele:

a)  programul de instruire lunară;

b) instrucţiunile referitoare la manipularea aparatelor, instalaţiilor şi a tuturor aparatelor şi materialelor necesare acordării primului ajutor;

c)  tabel cu numele persoanelor care compun echipele de salvare, indicarea locurilor de muncă, schimbul şi adresa acestora.

Art. 20. - Pentru menţinerea în stare corespunzătoare de funcţionare a aparaturii din dotarea staţiilor de salvare, se vor efectua verificări şi reparaţii curente la staţiile de salvare şi verificări periodice şi reparaţii la unităţi service indicate de către producătorul aparaturii.

Art. 21. - Intreţinerea, verificarea şi repararea aparaturii de salvare, transvazarea gazelor sub presiune utilizate la aparatele izolante de la staţii de salvare de la unităţi se vor face numai de către mecanici de staţie de salvare instruiţi şi autorizaţi, conform prevederilor art. 5.

Art. 22. - In aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 5, INSEMEX va elabora proceduri specifice.

ANEXA Nr. 1 la normativ

Tabel cu evidenţa instruirii periodice la operatorul economic

Data instruirii

Numele şi prenumele celor instruiţi

Programul ce se desfăşoară

Raportul programului

Observaţii în legătură cu modul de desfăşurare

a programului

Viza organului de control

1

2

3

4

5

6

NOTĂ:

Persoana care întocmeşte programul în raportul său face observaţiile şi va semna în rubrica respectivă la sfârşitul textului. Datele din tabele vor servi la completarea autorizaţiilor salvatorilor.

ANEXA Nr. 2 la normativ

Tabel cu verificarea aparatelor izolante cu care se intră în acţiune

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

Schimbul

Data verificării

Seria si numărul

de ordine ale

aparatului

Rezultatele verificării

Viza şefului de echipă (grupă)

Semnătura celui care a verificat

Observaţii

Dozaj (Di)

Etanşeitate

Presiune oxigen (atmosfere)

+

-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ANEXA Nr. 3 la normativ

Tabel cu intervenţii executate

Data intervenţiei

Locul

zonei

afectate

Natura evenimentului

Conţinutul

planului

de acţiune

Raportul executării programului

Observaţii

(mod de comportare a salvatorilor, propuneri, greutăţi întâmpinate)

Viza

Numele salvatorilor din componenţa echipei (grupei)

Timp lucrat în ore

Lucrări efectuate

Şefului de staţie

Conducătorului responsabil cu lichidarea evenimentului

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOTĂ:

Persoana care întocmeşte programa sau rapoartele va semna în rubrica respectivă la sfârşitul textului.

ANEXA Nr. 4 la normativ

Tabel cu personalul staţiei de salvare

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Anul naşterii

Ocupaţia

Anul intrării

în staţia

de salvare

Funcţia

în staţia

de salvare

Domiciliul

Nr. şi data eliberării autorizaţiei de salvator

Data valabilităţii autorizaţiei de salvator

Data reautorizării

Valabilitatea reautorizării

Data

scoaterii

din evidenţă

Numărul aparatului de salvare

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ANEXA Nr. 5 la normativ

Tabel cu inventarul aparaturii si al materialelor din dotarea staţiilor de salvare pe anul..............

Nr. crt.

Denumirea obiectului de inventar

U.M.

Cantitatea

Model (tip)

Seria

Numărul de inventar

Numărul de ordine

Data ultimei verificări

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Şef staţie de salvare,

..................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 391/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 391 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 391/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu