Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3471 din 25 noiembrie 2008

pentru aprobarea Normelor metodologice privind REEVALUAREA si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 835 din 11 decembrie 2008In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind REEVALUAREA şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,

ministrul economiei si finanţelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind REEVALUAREA şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.487/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind REEVALUAREA şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi al persoanelor juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 7 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Tiberiu Valentin Mavrodin,

secretar de stat

ANEXA

NORME METODOLOGICE

privind REEVALUAREA şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice

CAPITOLUL I

Reguli generale privind REEVALUAREA activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice

Art. 1. - (1) Prin acţiunea de reevaluare a activelor fixe corporale existente în patrimoniul instituţiilor publice se realizează actualizarea valorii elementelor patrimoniale respective în situaţiile financiare anuale ale anului în care s-a efectuat REEVALUAREA.

(2) REEVALUAREA activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora la data bilanţului, ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă.

(3) Valoarea justă a unui bun este definită la pct. 2.8 „Reguli generale de evaluare" din cap. II „Aprobarea, depunerea şi componenţa situaţiilor financiare" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru bunurile care au valoare de piaţă, valoarea justă este identică cu valoarea de piaţă.

(4) Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare.

(5) In situaţia în care valoarea justă nu se determină în baza evaluărilor efectuate de evaluatori autorizaţi, valoarea justă la data bilanţului se determină de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice.

Art. 2. - (1) Instituţiile publice, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor şi de subordonare inventariază activele fixe corporale aflate în patrimoniul lor, care urmează să fie reevaluate.

(2) Inventarierea se efectuează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, cu modificările ulterioare.

(3) In cazul reevaluării efectuate de specialişti din cadrul instituţiilor publice, pentru desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere şi reevaluare, în comisii vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică şi tehnică în domeniu, care să asigure efectuarea corectă şi la timp a inventarierii activelor fixe corporale şi să poată aprecia starea, respectiv gradul de uzură fizică şi morală, utilitatea şi valoarea de piaţă a acestora.

(4) Pentru elementele de active fixe corporale la care s-au constatat deprecieri, comisia de inventariere face propuneri pentru înregistrarea ajustărilor pentru depreciere în formularul „Lista de inventariere" (cod 14-3-12), formular prevăzut în anexa 1 la Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.753/2004, cu modificările ulterioare.

(5) In vederea realizării în bune condiţii a operaţiunilor de reevaluare, ordonatorii de credite superiori pot sprijini cu specialişti instituţiile subordonate.

Art. 3. - (1) Activele fixe corporale ale instituţiilor publice se reevaluează după cum urmează:

a) activele fixe corporale aflate în patrimoniu: terenuri şi amenajări la terenuri, construcţii, instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii, mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale;

b) activele fixe corporale date în concesiune, cu chirie, în folosinţă gratuită persoanelor juridice fără scop patrimonial, precum şi cele date în administrarea regiilor autonome;

c) capacităţile puse în funcţiune parţial, de natura activelor fixe corporale pentru care încă nu s-au întocmit formele de înregistrare ca active fixe corporale;

d) activele fixe corporale la care s-au efectuat lucrări de investiţii (modernizări, reparaţii capitale, reabilitări, consolidări etc.) care au majorat valoarea de înregistrare în contabilitate a acestora, indiferent de sursa de finanţare a investiţiilor.

REEVALUAREA se efectuează separat pentru valoarea de înregistrare de la data intrării în patrimoniu sau data ultimei reevaluări şi separat pentru valoarea investiţiei, prin aplicarea indicilor de preţ corespunzători perioadelor când acestea au intrat în patrimoniu sau au fost reevaluate şi când au fost efectuate investiţiile.

Valoarea actualizată a activelor fixe corporale modernizate se determină prin însumarea valorilor actualizate ale valorii de înregistrare în contabilitate cu valoarea actualizată a investiţiilor;

e) activele fixe corporale achiziţionate de instituţiile publice în cadrul contractelor de leasing financiar;

f) activele fixe corporale aflate la reprezentanţele diplomatice, comerciale, militare din străinătate, în zonele de conflict. Acestea se inventariază şi se reevaluează de instituţiile publice în patrimoniul cărora sunt înregistrate.

(2) Investiţiile efectuate la activele fixe corporale închiriate de instituţiile publice se reevaluează de operatorii economici/instituţiile publice care au efectuat investiţiile.

Art. 4. - Nu se reevaluează:

a) activele fixe corporale care au intrat în patrimoniul instituţiilor publice în cursul anului în care se efectuează REEVALUAREA şi au fost înregistrate în contabilitate la costul de achiziţie, de producţie sau la valoarea justă, după caz;

b) activele fixe corporale care la data reevaluării au durata normală de funcţionare expirată;

c) activele fixe corporale aflate în conservare, precum şi rezervele de mobilizare care sunt evidenţiate în contabilitate ca active fixe corporale;

d) activele fixe corporale pentru care au fost întocmite documentele, dar nu s-au obţinut aprobările legale de scoatere din funcţiune, şi care nu au fost demontate, demolate sau dezmembrate.

e) activele fixe corporale în curs de execuţie.

Art. 5. - (1) Pentru determinarea diferenţelor din REEVALUAREA activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, respectiv a valorii rămase actualizate, se vor avea în vedere următoarele:

a) valoarea de înregistrare în contabilitate a activelor fixe corporale care se reevaluează;

b) data intrării în patrimoniu.

Data intrării în patrimoniu se consideră:

- data înscrisă în documentele de achiziţie întocmite pentru activele fixe corporale procurate cu titlu oneros, care nu au mai fost reevaluate;

- data înscrisă în documentele întocmite pentru activele fixe corporale construite sau produse de instituţiile publice, care nu au mai fost reevaluate;

- data înscrisă în documentele transmise de donator, pentru activele fixe corporale dobândite cu titlu gratuit, care nu au mai fost reevaluate;

- data înscrisă în documentele de intrare în patrimoniu prin alte modalităţi de dobândire (transfer, expropriere, hotărâre judecătorească etc), care nu au mai fost reevaluate;

c) data ultimei reevaluări, pentru activele fixe corporale care au fost reevaluate anterior;

d) amortizarea calculată până la finele lunii când se efectuează REEVALUAREA evidenţiată în contabilitate în creditul contului 281 „Amortizări privind activele fixe corporale";

e) rata inflaţiei (indicele preţurilor de consum) comunicată de Institutul Naţional de Statistică.

Indicii preţurilor de consum pot fi accesaţi de pe site-ul Institutului Naţional de Statistică, la adresa: www.insse.ro Se parcurg următorii paşi:

- se merge în dreapta paginii: Indicele preţurilor de consum;

- se merge în stânga paginii: Indicele preţurilor de consum lunar;

- se introduce numele persoanei juridice;

- se selectează domeniul de interes: Indicele preţurilor de consum (IPC - total);

- se selectează perioada de interes;

- se selectează perioada curentă (anul şi luna când se efectuează REEVALUAREA);

- se selectează perioada de referinţă (anul şi luna intrării în patrimoniu/data ultimei reevaluări);

- se afişează Indicele lunar al preţurilor de consum: total, mărfuri alimentare, mărfuri nealimentare şi servicii;

- se selectează IPC - total;

- se imprimă rezultatele;

f) valoarea de înregistrare în contabilitate actualizată (valoarea reevaluată la data când se efectuează REEVALUAREA), determinată prin înmulţirea valorii de înregistrare în contabilitate cu rata inflaţiei (indicele preţurilor de consum).

(2) Diferenţele din reevaluare aferente activelor fixe corporale se stabilesc ca diferenţă între valoarea de înregistrare în contabilitate actualizată (valoarea reevaluată) şi valoarea de înregistrare în contabilitate, astfel:

a) în cazul reevaluării efectuate cu ajutorul indicelui preţurilor de consum, pe baza datelor din:

- Situaţia diferenţelor din REEVALUAREA activelor fixe corporale din domeniul privat care se amortizează, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1a);

- Situaţia diferenţelor din REEVALUAREA activelor fixe corporale din domeniul public care nu se amortizează, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1b);

- Situaţia diferenţelor din REEVALUAREA activelor fixe corporale din domeniul privat care nu se amortizează, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1c);

b) în cazul reevaluării efectuate de evaluatori autorizaţi, pe baza datelor din:

- Situaţia diferenţelor din REEVALUAREA activelor fixe corporale din domeniul privat care se amortizează, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1d);

- Situaţia diferenţelor din REEVALUAREA activelor fixe corporale din domeniul public care nu se amortizează, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1e);

- Situaţia diferenţelor din REEVALUAREA activelor fixe corporale din domeniul privat care nu se amortizează, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1f).

(3) In situaţia în care instituţiile publice au în patrimoniu bunuri aparţinând atât statului, cât şi unităţilor administrativ-teritoriale, vor întocmi situaţii distincte pentru bunurile aparţinând statului şi pentru bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale.

(4) Pentru REEVALUAREA investiţiilor efectuate la activele fixe corporale se utilizează situaţiile menţionate la alin.(2).

Art. 6. - (1) In cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ fix corporal este determinată pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricărei alte valori atribuite înainte acelui activ, In astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere noua valoare a acestuia, determinată în urma reevaluării.

(2) Diferenţa dintre valoarea rezultată în urma reevaluării şi valoarea de înregistrare în contabilitate conduce la creşterea sau descreşterea rezervelor din reevaluare.

(3) Evidenţa rezervelor din reevaluare se ţine cu ajutorul contului 105 „Rezerve din reevaluare".

(4) Creşterea sau descreşterea de valoare a activului fix corporal amortizabil rezultată în urma operaţiunii de reevaluare se înscrie în coloanele „Debit" sau „Credit", după caz, din formularul „Fişa mijlocului fix" (cod 14-2-2). După fiecare reevaluare, rezervele din reevaluare aferente activelor fixe amortizabile (preluate din soldul contului 105 „Rezerve din reevaluare") se înscriu într-o coloană distinctă, în fişa mijlocului fix respectiv.

Art. 7. - REEVALUAREA activelor fixe corporale trebuie făcută cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere semnificativ de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanţului.

a) Dacă rezultatul reevaluării activelor fixe corporale neamortizabile este o creştere a valorii contabile, aceasta se tratează ca o creştere a rezervei din reevaluare care se transferă concomitent în creditul conturilor de fonduri (conturile 101, 102, 103, 104, după caz).

b) Dacă rezultatul reevaluării activelor fixe corporale neamortizabile este o descreştere a valorii contabile, aceasta se tratează ca o diminuare a rezervei din reevaluare care se transferă concomitent în debitul conturilor de fonduri (conturile 101, 102, 103, 104, după caz).

c) Dacă rezultatul reevaluării activelor fixe corporale amortizabile este o creştere a valorii contabile nete (valoarea contabilă, mai puţin amortizarea cumulată), aceasta se tratează astfel:

- ca o creştere a rezervei din reevaluare, prezentată în cadrul capitalurilor proprii, dacă nu a existat o descreştere anterioară, recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ (contul 105);

- ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ (contul 7813).

d) Dacă rezultatul reevaluării activelor fixe corporale amortizabile este o descreştere a valorii contabile nete (valoarea contabilă, mai puţin amortizarea cumulată), aceasta se tratează astfel:

- ca o scădere a rezervei din reevaluare, prezentată în cadrul capitalurilor proprii, cu valoarea minimă dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii (contul 105); eventuala diferenţă rămasă neacoperită din rezervele din reevaluare existente se înregistrează ca o cheltuială (contul 6813);

- ca o cheltuială cu întreaga valoare a descreşterii, dacă în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă aferentă acelui activ (contul 6813).

Art. 8. - La REEVALUAREA activelor fixe amortizabile, amortizarea cumulată la dată reevaluării se tratează într-unui din următoarele moduri:

a) recalculată proporţional cu schimbarea valorii contabile a activului fix (înregistrată în contul 2xx), astfel încât valoarea contabilă a activului fix, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Această metodă este folosită deseori în cazul în care activul fix este reevaluat prin aplicarea unui indice (de exemplu, indicele preţurilor de consum - total);

b) eliminată din valoarea contabilă a activului fix (înregistrată în contul 2xx), iar valoarea netă astfel obţinută devine valoarea reevaluată a activului fix. Metoda de reevaluare este bazată pe valori nete, respectiv la fiecare reevaluare amortizarea calculată este eliminată din valoarea contabilă a activului fix. Această metodă este folosită deseori pentru clădiri care sunt reevaluate la valoarea lor de piaţă.

Art. 9. - Diferenţele din reevaluare evidenţiate în contul 105 „Rezerve din reevaluare" urmează să fie trecute asupra contului 117.15 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din reevaluare" în situaţia în care activele fixe sunt amortizate integral, scoase din funcţiune, transferate cu titlu gratuit, vândute etc. prin înregistrarea: 105  =  117.15.

Art. 10. - Funcţiunea contului 105 „Rezerve din reevaluare" prevăzută în Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează astfel:

Contul 105 „Rezerve din reevaluare" este un cont de pasiv, in creditul contului se înregistrează creşterea de valoare rezultată din REEVALUAREA activelor fixe corporale, iar în debit, descreşterea de valoare rezultată din REEVALUAREA activelor fixe corporale.

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea rezervelor din REEVALUAREA activelor fixe corporale existente în instituţie, neamortizate integral.

Contul 105 „Rezerve din reevaluare" se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

1051 „Rezerve din REEVALUAREA terenurilor şi amenajărilor la terenuri";

1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor";

1053 „Rezerve din REEVALUAREA instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor";

1054 „Rezerve din REEVALUAREA mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale";

1055 „Rezerve din REEVALUAREA altor active ale statului".

Contul 105 „Rezerve din reevaluare" se creditează prin debitul conturilor:

101 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"

- cu descreşterea rezervei din reevaluare transferată asupra fondului, pentru bunurile din domeniul public al statului care nu se amortizează.

102 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"

- cu descreşterea rezervei din reevaluare transferată asupra fondului, pentru bunurile din domeniul privat al statului care nu se amortizează.

103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale"

- cu descreşterea rezervei din reevaluare transferată asupra fondului, pentru bunurile din domeniul public al unităţilor administrative-teritoriale care nu se amortizează.

104 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"

- cu descreşterea rezervei din reevaluare transferată asupra fondului, pentru bunurile din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale care nu se amortizează.

211 „Terenuri şi amenajări la terenuri"

- cu creşterea de valoare rezultată din REEVALUAREA terenurilor şi a amenajărilor la terenuri.

212 „Construcţii"

- cu creşterea de valoare rezultată din REEVALUAREA construcţiilor.

213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

- cu creşterea de valoare rezultată din REEVALUAREA instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor.

214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale"

- cu creşterea de valoare rezultată din REEVALUAREA mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale.

215 „Alte active ale statului"

- cu creşterea de valoare rezultată din REEVALUAREA altor active ale statului.

Contul 105 „Rezerve din reevaluare" se debitează prin creditul conturilor:

101 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"

- cu creşterea rezervei din reevaluare transferată asupra fondului, pentru bunurile din domeniul public al statului care nu se amortizează.

102 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"

- cu creşterea rezervei din reevaluare transferată asupra fondului, pentru bunurile din domeniul privat al statului care nu se amortizează.

103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale"

- cu creşterea rezervei din reevaluare transferată asupra fondului, pentru bunurile din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale care nu se amortizează.

104 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"

- cu creşterea rezervei din reevaluare transferată asupra fondului, pentru bunurile din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale care nu se amortizează.

117.15 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din reevaluare"

- cu rezerva din reevaluare transferată asupra rezultatului reportat în situaţia în care activele fixe sunt amortizate integral, scoase din funcţiune, transferate cu titlu gratuit, vândute, etc.

211 „Terenuri şi amenajări la terenuri"

- cu descreşterea de valoare rezultată din REEVALUAREA terenurilor şi a amenajărilor la terenuri.

212 „Construcţii"

- cu descreşterea de valoare rezultată din REEVALUAREA construcţiilor.

213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

- cu descreşterea de valoare rezultată din REEVALUAREA instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor.

214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale"

- cu descreşterea de valoare rezultată din REEVALUAREA mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale.

215 „Alte active ale statului"

- cu creşterea de valoare rezultată din REEVALUAREA altor active ale statului.

281 „Amortizări privind activele fixe corporale"

- cu rezerva din reevaluare aferentă duratei normale de utilizare consumată a activului la momentul reevaluării, transferată asupra contului de amortizare.

Art. 11. - (1) Incepând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată ia 3 ani de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat REEVALUAREA.

(2) In situaţia în care REEVALUAREA construcţiilor şi terenurilor se efectuează de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice, se procedează în mod similar cu REEVALUAREA celorlalte active fixe corporale, potrivit prevederilor art. 5-9 din prezentele norme metodologice.

CAPITOLUL II

Reguli privind REEVALUAREA bunurilor din patrimoniul cultural naţional

Art. 12. - (1) Bunurile din patrimoniul cultural naţional, cu excepţia acelora care nu pot fi reevaluate potrivit standardelor internaţionale de evaluare, vor fi reevaluate de către evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2010.

(2) Bunurile din patrimoniul cultural naţional sunt bunurile definite astfel la art. 3 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Patrimoniul bibliotecilor este alcătuit din documentele prevăzute la art. 39 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Documentele aflate în colecţiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate în categoria bunurilor culturale ce fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, nu sunt active fixe. Acestea sunt evidenţiate, gestionate şi inventariate în condiţiile legii şi nu se reevaluează.

(4) Bunurile prevăzute la alin. (3) se evidenţiază în contabilitate ca materiale de natura obiectelor de inventar aflate în depozit sau în folosinţă, după caz.

(5) Pentru organizarea contabilităţii analitice a cărţilor se poate utiliza metoda global-valorică, aşa cum este prevăzut la pct. 18 din Normele metodologice de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor comune pe economie privind activitatea financiară şi contabilă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL III

Reguli privind REEVALUAREA activelor fixe corporale aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, date în administrare regiilor autonome

Art. 13. - (1) Se supun reevaluării activele fixe corporale aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, date în administrare regiilor autonome, care, potrivit art. 2 alin. (2) lit. c) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2003 privind REEVALUAREA imobilizărilor corporale şi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, nu au fost reevaluate.

(2) REEVALUAREA se efectuează de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice care are în coordonare sau sub autoritate regia autonomă sau de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2008. După această dată, REEVALUAREA activelor fixe corporale din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, date în administrare regiilor autonome, se realizează potrivit prezentelor norme metodologice.

(3) Activele fixe corporale aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, date în administrare regiilor autonome, care potrivit prevederilor art. III lit. b) din Legea nr. 259/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 sunt înregistrate într-un cont în afara bilanţului, urmează să fie inventariate şi înregistrate în contabilitatea autorităţilor publice, celorlalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale sau a instituţiilor publice autonome care le au în coordonare sau sub autoritatea lor, după caz, pe baza protocolului de predare-primire, astfel: 2xx  =  101 sau 103, după caz.

(4) In situaţia în care REEVALUAREA activelor fixe corporale aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, date în administrare regiilor autonome, se efectuează de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice, se procedează conform prevederilor art. 5-9 din prezentele norme metodologice.

CAPITOLUL IV

Regimul de amortizare şi calcularea amortizării

Art. 14. - (1) Instituţiile publice amortizează activele fixe corporale şi activele fixe necorporale utilizând metoda amortizării liniare.

(2) Amortizarea anuală se calculează prin aplicarea cotei de amortizare (CA) la valoarea de intrare a activelor fixe corporale şi necorporale.

(3) Cota de amortizare (CA) pentru activele fixe corporale se determină ca raport procentual între 100 şi durata normală de funcţionare din Catalogul privind duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului (CA =  100/durata normala de funcţionare). Pentru activele fixe corporale intrate în patrimoniul instituţiilor publice care nu au fost amortizate integral, durata normală de funcţionare este durata rămasă prevăzută în documentele de intrare, respectiv durata stabilită de comisie, în situaţia în care nu se cunoaşte anul punerii în funcţiune.

(4) Cota de amortizare (CA) pentru activele fixe necorporale se determină ca raport procentual între 100 şi durata normală de funcţionare determinată potrivit art. 17-19 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind REEVALUAREA şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Duratele normale de funcţionare aprobate prin hotărâre a Guvernului se pot corecta, în sensul majorării sau reducerii acestora cu până la 20%, cu aprobarea ordonatorului de credite.

(6) Amortizarea se înregistrează lunar în contul de cheltuieli 6811 „Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe", titlul 71 „Active nefinanciare", articolele şi alineatele corespunzătoare.

(7) Amortizarea se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune, până la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratelor normale de funcţionare.

(8) Durata normală de funcţionare rămasă se determină ca diferenţă între durata normală de funcţionare stabilită potrivit legii şi durata normală de funcţionare consumată.

(9) Instituţiile publice au obligaţia să înscrie în documentul „Fişa mijlocului fix" (cod 14-2-2) valoarea rămasă de amortizat şi amortizarea lunară aferentă activelor fixe corporale aflate în patrimoniu.

Art. 15. - Data punerii în funcţiune în vederea calculării amortizării se determină astfel:

a) activele fixe corporale independente, care nu necesită montaj şi nici probe tehnologice, se consideră puse în funcţiune la data achiziţionării lor, pe baza procesului-verbal de recepţie;

b) utilajele care necesită montaj, dar nu necesită probe tehnologice, precum şi clădirile şi construcţiile speciale care nu deservesc procese tehnologice se consideră puse în funcţiune la data terminării montajului, respectiv la data terminării construcţiei, pe baza procesului-verbal de recepţie;

c) utilajele şi instalaţiile care necesită montaj şi probe tehnologice, precum şi clădirile şi construcţiile speciale care deservesc procese tehnologice se consideră puse în funcţiune la terminarea probelor tehnologice, pe baza procesului-verbal de punere în funcţiune.

Art. 16. - Capacităţile puse în funcţiune parţial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca active fixe, se cuprind în grupa la care urmează a se înregistra ca active fixe corporale, la valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor ocazionate de realizarea lor. La punerea în funcţiune, cu ocazia recepţiei finale, amortizarea se determină în funcţie de valoarea finală, iar valoarea neamortizată până la acea dată urmează să fie recuperată pe durata normală de funcţionare rămasă.

Art. 17. - Investiţiile efectuate la activele fixe corporale, de exemplu: modernizări, reparaţii capitale, reabilitări, consolidări etc, şi care majorează valoarea de intrare a acestora se amortizează fie pe durata normală de funcţionare rămasă, fie prin majorarea duratei normale de funcţionare cu 20%. Dacă investiţiile s-au efectuat după expirarea acestei durate, se stabileşte o nouă durată normală de funcţionare de către o comisie tehnică, cu aprobarea ordonatorului de credite, dar nu mai mult de 20% din durata normală de funcţionare iniţială.

Art. 18. - Investiţiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, bălţilor, iazurilor, terenurilor şi pentru alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizării, prin includerea în cheltuielile instituţiei publice într-o perioadă de maximum 10 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite.

Art. 19. - (1) Plantaţiile tinere, precum şi plantaţiile de protecţie, care sunt încadrate în grupa 2 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii", sunt scutite de calculul amortizării, astfel :

a) până la trecerea pe rod, pentru plantaţiile tinere ;

b) în primii 5 ani, pentru plantaţiile de protecţie.

(2) Duratele normale de funcţionare a plantaţiilor tinere şi a plantaţiilor de protecţie cuprind şi duratele de scutire şi, în acest caz, cota de amortizare se determină în funcţie de durata normală de funcţionare, redusă cu perioada de scutire, în ani, pentru care nu se calculează amortizare.

Art. 20. - Bunurile de natura armamentului şi tehnicii de luptă, precum şi cele aflate în conservare şi în rezerve de mobilizare care nu se amortizează, potrivit legii, vor fi definite prin norme proprii de către instituţiile publice care le au în patrimoniu.

Art. 21. - Serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi de natură economică aplică prevederile art. 31 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 214/1999 privind activităţile de natură economică pentru care se calculează amortizarea mijloacelor fixe, care prevăd obligaţia calculării, înregistrării şi recuperării uzurii fizice şi morale a activelor fixe aferente activităţilor respective prin tarif sau preţ, potrivit legii, cu excepţia celor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale.

Art. 22. - (1) In cazul activelor fixe corporale achiziţionate, cu durata normală de utilizare expirată, se stabileşte o nouă durată normală de funcţionare de către o comisie tehnică, cu aprobarea ordonatorului de credite, dar nu mai mult de 20% din durata normală de funcţionare iniţială.

(2) In cazul activelor fixe pentru care nu există date de identificare a duratei normale de funcţionare consumate, deoarece nu se cunoaşte anul punerii în funcţiune, durata normală de funcţionare rămasă în care se recuperează valoarea de intrare se stabileşte de către o comisie tehnică, cu aprobarea ordonatorului de credite.

Art. 23. - (1) In situaţia în care valoarea de înregistrare actualizată a unor active fixe corporale este mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, activele fixe corporale se menţin în continuare în evidenţa contabilă în aceleaşi conturi, în analitice distincte, iar valoarea rămasă neamortizată se recuperează prin includerea integrală în cheltuielile instituţiei publice sau prin includerea în cheltuielile acesteia într-o perioadă stabilită de către o comisie tehnică, cu aprobarea ordonatorului de credite.

(2) Activele fixe corporale menţionate la alin. (1) urmează regimul de scoatere din funcţiune al activelor fixe corporale.

Art. 24. - (1) Amortizarea activelor fixe corporale date cu chirie, în concesiune sau în folosinţă gratuită se calculează de către instituţiile publice care le au în patrimoniu.

(2) Amortizarea investiţiilor efectuate la activele fixe corporale închiriate de instituţiile publice se înregistrează de instituţiile publice sau operatorii economici care au efectuat investiţiile, pe perioada contractului sau pe durata normală de funcţionare rămasă, după caz.

(3) La încetarea contractului, valoarea investiţiilor nediminuată cu amortizarea calculată se cedează instituţiei publice care le are în patrimoniu sau operatorului economic, după caz, pentru a majora corespunzător valoarea de intrare a activelor fixe corporale.

(4) In procesul-verbal de predare-preluare a investiţiei se va menţiona şi valoarea amortizării investiţiei, pentru ca instituţia publică care le are în patrimoniu sau operatorul economic să poată înregistra amortizarea corespunzătoare noii valori de intrare.

Art. 25. -Activele fixe corporale achiziţionate de instituţiile publice în cadrul contractelor de leasing financiar se amortizează potrivit legii.

Art. 26. -Inregistrarea în contabilitate a amortizării activelor fixe corporale şi necorporale se efectuează pe baza „Situaţiei privind calculul amortizării pe luna... anul...", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1g), care este întocmită de persoana din cadrul compartimentului de contabilitate (financiar-contabil) care conduce evidenţa sintetică şi analitică a activelor fixe corporale.

CAPITOLUL V

Alte prevederi

Art. 27. - Inregistrarea în contabilitate a rezultatelor reevaluării activelor fixe corporale se efectuează potrivit anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice.

Art. 28. -In vederea aplicării corespunzătoare a prezentelor norme metodologice, în anexa nr. 3 se exemplifică operaţiunile de reevaluare şi de înregistrare în contabilitate a diferenţelor din reevaluare aferente unui activ fix corporal amortizabil.

Art. 29. - Ordonatorii principali de credite pot aproba norme proprii pentru REEVALUAREA bunurilor de natura armamentului şi tehnicii de luptă.

Art. 30. - In situaţiile financiare anuale ale instituţiilor publice rezervele din reevaluare se reflectă astfel:

- în formularul „Bilanţ" (cod 01), la capitaluri proprii, grupa „Rezerve şi fonduri";

- în formularul „Situaţia activelor fixe amortizabile" (anexa nr. 35a);

- în formularul „Situaţia activelor neamortizabile" (anexa nr. 35b).

Art. 31.-Anexele nr. 1a), 1b), 1c), 1d), 1e),1f)şi 1g), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1a) la normele metodologice

Aprobat.

Ordonator de credite

SITUAŢIA

diferenţelor din REEVALUAREA activelor fixe corporale din domeniul privat care se amortizează

Denumire activ fix corporal

Nr. inventar

Cod de clasificare din Catalog

Anul şi luna intrării în patrimoniu/Anul şi luna ultimei reevaluări

Valoarea de înregistrare în contabilitate

- lei -

Durata normală de

funcţionare din Catalog

- luni -

Durata normală de

funcţionare consumată

la data reevaluării

- luni -

A

B

C

D

1

2

3

Durata normală de

funcţionare rămasă

- luni -

Gradul de utilizare

- % -

Valoarea aferentă duratei

normale de funcţionare

consumate

- lei -

Valoarea aferentă duratei normale de funcţionare rămase

- lei -

Indicele preţurilor de consum-total

Valoarea de înregistrare în contabilitate actualizată

(reevaluată)

- lei -

4  =  2 - 3

5  =  3/2

6  =  1 x 5

7  =  1 - 6

8

9  =  1 x 8

Diferenţe din reevaluare de înregistrat

în contabilitate la data reevaluării

- lei -

Diferenţe din reevaluare de înregistrat

în contabilitate la data reevaluării

aferente duratei normale de funcţionare consumate

- lei -

Diferenţe din reevaluare de înregistrat

în contabilitate la data reevaluării aferente duratei normale de funcţionare rămase

- lei -

Valoarea de amortizat

- lei -

10  =  9 - 1

11  = 10 x 5

12  =  10 - 11

13  =  7 + 12

NOTĂ: Primul indicator din coloana D se completează la prima reevaluare.

Al doilea indicator din coloana D se completează la reevaluările ulterioare. 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

....................................................................................

Preşedintele comisiei de inventariere,

....................................................................................

ANEXA Nr. 1b) la normele metodologice

Aprobat.

Ordonator de credite

SITUAŢIA

diferenţelor din REEVALUAREA activelor fixe corporale din domeniul public care nu se amortizează

Denumire activ fix corporal

Nr. inventar

Cod de clasificare din Catalog

Anul şi luna intrării în

patrimoniu/Anul şi luna

ultimei reevaluări

Valoarea de înregistrare în

contabilitate

- lei -

Indicele preţurilor de consum-total

A

B

C

D

1

2

Valoarea de înregistrare în contabilitate actualizată (reevaluată)

- lei -

Diferenţe din reevaluare de înregistrat în contabilitate la data reevaluării

- lei -

3  =  1 x 2

4  =  3 - 1

NOTĂ: Primul indicator din coloana D se completează la prima reevaluare.

Al doilea indicator din coloana D se completează la reevaluările ulterioare.

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

....................................................................................

Preşedintele comisiei de inventariere,

....................................................................................

ANEXA Nr. 1c) la normele metodologice

Aprobat.

Ordonator de credite

SITUAŢIA

diferenţelor din REEVALUAREA activelor fixe corporale din domeniul privat care nu se amortizează

Denumire activ fix corporal

Nr. inventar

Cod de clasificare din Catalog

Anul şi luna intrării în

patrimoniu/Anul şi luna

ultimei reevaluări

Valoarea de înregistrare în

contabilitate

- lei -

Indicele preţurilor de consum-total

A

B

C

D

1

2

Valoarea de înregistrare în contabilitate actualizată (reevaluată)

- lei -

Diferenţe din reevaluare de înregistrat în contabilitate la data reevaluării

- lei -

3  =  1 x 2

4  =  3-1

NOTĂ: Primul indicator din coloana D se completează la prima reevaluare.

Al doilea indicator din coloana D se completează la reevaluările ulterioare.

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

....................................................................................

Preşedintele comisiei de inventariere,

....................................................................................

ANEXA Nr. 1d) la normele metodologice

Aprobat.

Ordonator de credite

SITUAŢIA

diferenţelor din REEVALUAREA activelor fixe corporale din domeniul privat care se amortizează

Denumire activ fix corporal

Nr. inventar

Cod de clasificare din Catalog

Anul şi luna intrării în patrimoniu/Anul şi luna ultimei reevaluări

Valoarea de înregistrare în

contabilitate/Valoarea de amortizat după ultima reevaluare

- lei -

Durata normală de

funcţionare din

Catalog/Durata

rămasă la ultima

reevaluare

- luni -

Durata normală de funcţionare consumată la data reevaluării/ Durata normală de funcţionare consumată

între REEVALUAREA curentă şi cea anterioară

- luni -

A

B

C

D

1

2

3

Durata normală de

funcţionare rămasă

- luni -

Gradul de utilizare

- % -

Valoarea aferentă

duratei normale de

funcţionare

consumate

- lei -

Valoarea aferentă

duratei normale de

funcţionare rămase

 - lei -

Valoarea justă propusă de evaluator

Diferenţe din

reevaluare de

înregistrat în

contabilitate la data

reevaluării

- lei -

Valoarea de amortizat

- lei -

4  =  2 - 3

5  =  3/2

6  =  1 x 5

7  =  1 - 6

8

9  =  8 - 7

10  =  8

NOTĂ: Primul indicator din coloana D se completează la prima reevaluare.

Al doilea indicator din coloana D se completează la reevaluările ulterioare.

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

....................................................................................

Preşedintele comisiei de inventariere,

....................................................................................

ANEXA Nr. 1e) la normele metodologice

Aprobat.

Ordonator de credite

SITUAŢIA

diferenţelor din REEVALUAREA activelor fixe corporale din domeniul public care nu se amortizează

Denumire activ fix corporal

Nr. inventar

Cod de clasificare din Catalog

Anul şi luna intrării în

patrimoniu/Anul şi luna

ultimei reevaluări

Valoarea de

înregistrare în

contabilitate

- lei -

Valoarea justă

propusă de evaluator

- lei -

Diferenţe din reevaluare de

înregistrat în contabilitate la data

reevaluării

- lei -

A

B

C

D

1

2

3  =  2 - 1

NOTĂ: Primul indicator din coloana D se completează la prima reevaluare.

Al doilea indicator din coloana D se completează la reevaluările ulterioare.

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

....................................................................................

Preşedintele comisiei de inventariere,

....................................................................................

ANEXA Nr. 1f) la normele metodologice

Aprobat.

Ordonator de credite

SITUAŢIA diferenţelor din REEVALUAREA activelor fixe corporale din domeniul privat care nu se amortizează

Denumire activ fix corporal

Nr. inventar

Cod de clasificare din Catalog

Anul şi luna intrării în

patrimoniu/Anul şi luna

ultimei reevaluări

Valoarea de

înregistrare în

contabilitate

- lei -

Valoarea justă

propusă de evaluator

- lei -

Diferenţe din reevaluare de

înregistrat în contabilitate la

data reevaluării

- lei -

A

B

C

D

1

2

3  =  2 - 1

NOTĂ: Primul indicator din coloana D se completează la prima reevaluare.

Al doilea indicator din coloana D se completează la reevaluările ulterioare.

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

....................................................................................

Preşedintele comisiei de inventariere,

....................................................................................

ANEXA Nr. 1g) la normele metodologice

SITUAŢIE

privind calculul amortizării pe luna...........anul...............

Nr. crt.

Denumire activ fix corporal

Cont contabil

Nr. inventar

Cod de clasificare din Catalog

Valoarea de înregistrare în

contabilitate

- lei -

Luna şi anul în care începe amortizarea

A

B

C

D

E

1

2

1

Clădiri

1

Durata normală de

funcţionare din Catalog

- ani -

Durata normală de

funcţionare din Catalog

- luni -

Amortizare lunară

- lei -

Nr. de luni pentru care s-a calculat amortizarea

- luni -

Valoarea amortizării cumulate

- lei -

Valoarea rămasă de amortizat

- lei -

3

4

5  =  1/4

6

7  =  5 x 6

8  =  1 - 7

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

....................................................................................

Intocmit.

....................................................................................

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE

a rezultatelor reevaluării activelor fixe corporale

Instituţiile publice care procedează la evaluarea/REEVALUAREA activelor fixe corporale potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind REEVALUAREA şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, vor reflecta în contabilitate diferenţele din reevaluare respective, astfel :

1. In cazul activelor fixe neamortizabile (bunuri aparţinând domeniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, bunuri din patrimoniul cultural naţional, armament şi tehnică de luptă etc):

a) Dacă rezultatul reevaluării este o creştere a valorii contabile, aceasta se tratează astfel:

a.1) ca o creştere a rezervei din reevaluare, prezentată în cadrul capitalurilor proprii:

%

2111 „Terenuri"

2112 „Amenajări la terenuri"

212 „Construcţii"

213 „Instalaţii tehnice, mijloace

de transport, animale şi plantaţii"

214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale"

215 „Alte active ale statului"

 =

105 „Rezerve din reevaluare"

a.2) transferul diferenţelor din reevaluare asupra fondurilor bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, concomitent cu înregistrarea creşterii de valoare:

105 „Rezerve din reevaluare"

 =

%

101 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul publicai statului"

102 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"

103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale"

104 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor

administrativ-teritoriale"

b) Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile, aceasta se tratează astfel: b.1) ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul capitalurilor proprii:

105 „Rezerve din reevaluare"

 =

%

2111 „Terenuri"

2112 „Amenajări la terenuri"

212 „Construcţii"

213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale"

215 „Alte active ale statului"

b.2) transferul diferenţelor din reevaluare asupra fondurilor bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, concomitent cu înregistrarea descreşterii de valoare:

%

101 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"

102 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"

103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale"

104 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"

 =

105 „Rezerve din reevaluare"

2. In cazul activelor fixe amortizabile:

a) Dacă rezultatul reevaluării este o creştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează astfel:

a.1) în situaţia în care nu a existat o descreştere de valoare la REEVALUAREA anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ:

NOTĂ: REEVALUAREA efectuată în anul 2003 nu a condus la diminuarea valorii de înregistrare în contabilitate a activelor fixe reevaluate şi înregistrarea pe cheltuieli a descreşterii de valoare:

- transferul rezervei din reevaluare aferente duratei normale de funcţionare consumate la momentul reevaluării asupra contului de amortizare:

105 „Rezerve din reevaluare"   =   281 „Amortizări privind activele fixe corporale"

- ca o creştere a rezervei din reevaluare, prezentată în cadrul capitalurilor proprii:

%

2112 „Amenajări la terenuri"

212 „Construcţii"

213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale"

=

105 „Rezerve din reevaluare"

a.2) în situaţia în care a existat o descreştere de valoare la REEVALUAREA anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ:

- ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută la REEVALUAREA anterioară la acel activ:

%

2112 „Amenajări la terenuri"

212 „Construcţii"

213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

214 „Mobilier, aparatură birotică echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale"

=

7813 „Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe"

- diferenţa rămasă după acoperirea descreşterii de valoare recunoscută la REEVALUAREA anterioară la acel activ se înregistrează pe seama rezervelor din reevaluare:

%

2112 „Amenajări la terenuri"

212 „Construcţii"

213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale"

=

105 „Rezerve din reevaluare"

b) Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează astfel:

- transferul rezervei din reevaluare aferente duratei normale de funcţionare consumate la momentul reevaluării asupra contului de amortizare:

281 „Amortizări privind activele fixe corporale"  =  105 „Rezerve din reevaluare"

- ca o scădere a rezervei din reevaluare, prezentată în cadrul capitalurilor proprii, în limita rezervelor existente:

105 „Rezerve din reevaluare"

=

%

2112 „Amenajări la terenuri"

212 „Construcţii"

                                                                                 213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

                                                                                 214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale"

- diferenţa rămasă neacoperită din rezervele din reevaluare existente se înregistrează ca o cheltuială :

6813 „Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe"

=

%

2112 „Amenajări la terenuri"

212 „Construcţii"

213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale"

- ca o cheltuială cu întreaga valoare a descreşterii de valoare, dacă nu au fost constituite rezerve din reevaluare aferente acelui activ la REEVALUAREA anterioară:

6813 „Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe"

=

%

2112 „Amenajări la terenuri"

212 „Construcţii"

213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"

214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale"

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

EXEMPLIFICAREA

operaţiunilor de reevaluare a unui activ fix amortizabil

1. Datele de identificare a activului fix corporal:

- clădire administrativă din domeniul privat al statului - cod 1.6.4

- data intrării în patrimoniu - noiembrie 2000

- valoarea de înregistrare în contabilitate - 200.000 lei

- prima reevaluare a fost efectuată la 31 decembrie 2003

- a doua reevaluare estimată în 2008

- a treia reevaluare estimată în 2010

- a patra reevaluare estimată în 2012

- a cincea reevaluare estimată în 2013

2. Diferenţele din reevaluare sunt stabilite în Situaţia diferenţelor din REEVALUAREA activelor fixe corporale care se supun amortizării începând cu data de 1 ianuarie 2004, prezentată în anexa nr. 2a la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.487/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind REEVALUAREA şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi al persoanelor juridice fără scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2003, şi în anexele nr. 1a), 1b), 1c), 1d), 1e) şi 1f) la normele metodologice, pentru următorii ani.

NOTĂ: Exemplificarea prezentată în continuare s-a dorit a fi un exerciţiu pentru înţelegerea şi aplicarea tratamentului contabil pentru creşterea şi descreşterea de valoare a activelor fixe corporale reevaluate, dar în practică se pot întâlni situaţii de creşteri consecutive, descreşteri consecutive sau alternative, creşteri şi descreşteri ale valorilor activelor fixe corporale reevaluate. De asemenea, menţionăm că toate datele prezentate sunt aleatorii.

Anexa nr. 2a la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.487/2003

REEVALOAREA I: 31 decembrie 2003

Aprobat

Ordonator de credite

SITUAŢIA

privind determinarea diferenţelor din REEVALUAREA activelor fixe corporale care se supun amortizării începând cu data de 1 ianuarie 2004

Denumire activ fix

Nr. inventar

Cod de clasificaţie din Catalog

Anul şi luna intrării în patrimoniu

Valoarea de înregistrare în contabilitate

- lei -

Durata normală de utilizare din Catalog

- luni-

Durata normală de utilizare consumată

la 31 decembrie 2003

- luni -

A

B

C

D

1

2

3

clădire administrativă

1000

1.5

Nov. 2000

200.000

600

36

Durata normală de utilizare rămasă

- luni -

Gradul de utilizare

- % -

Valoarea aferentă

duratei normale de utilizare consumată

- lei -

Valoarea aferentă

duratei normale de utilizare rămasă

- lei -

Coeficient de actualizare

Valoarea de înregistrare în contabilitate actualizată

- lei -

4  =  2-3

5  =  3/2

6  =  1 x 5

7  =  1-6

8

9  =  1 x 8

564

6%

12.000

188.000

1,6

320.000

Diferenţe din reevaluare

- lei -

Ajustări ale valorii

de înregistrare în contabilitate actualizată propuse de comisia de inventariere

- lei -

Diferenţe de înregistrare în contabilitate la 31 decembrie 2003

- lei -

Diferenţe de înregistrare în contabilitate la 31 decembrie 2003 aferente duratei normale de utilizare consumată

- lei -

Diferenţe de înregistrare în contabilitate la 31 decembrie 2003

aferente duratei normale de utilizare rămasă

- lei-

Valoarea de amortizat

10  =  9-1

11

12  =  10 + 11

13  =  12x5

14  =  12 -13

15  =  7 + 14

120.000

-

120.000

7.200

112.800

300.800

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

....................................................................................

Preşedintele comisiei de inventariere,

....................................................................................

Anexa nr. 1a) la normele metodologice

REEVALUAREA a 2-a: decembrie 2008

REEVALUAREA a 3-a: decembrie 2010

REEVALUAREA a 4-a: decembrie 2012

REEVALUAREA a 5-a: decembrie 2013

Aprobat.

Ordonator de credite

SITUAŢIA

diferenţelor din REEVALUAREA activelor fixe corporale din domeniul public sau privat care se amortizează

Denumire activ fix corporal

Nr. inventar

Cod de clasificare din Catalog

Anul şi luna intrării

în patrimoniu/

Anul şi luna ultimei

reevaluări

Valoarea de înregistrare în contabilitate

- lei-

Durata normală

de funcţionare din Catalog

- luni -

Durata normală

de funcţionare

consumată la data reevaluării

- luni -

A

B

C

D

1

2

3

Clădire administrativă

1000

1.6.4

Dec. 2003

320.000

600

96

Clădire administrativă

1000

1.6.4

Dec. 2008

466.112

600

120

A

B

C

D

1

2

3

Clădire administrativă

1000

1.6.4

Dec. 2010

384.542

600

144

Clădire administrativă

1000

1.6.4

Dec. 2012

157.662

600

156

Durata normală

de funcţionare rămasă

- luni -

Gradul de utilizare

- % -

Valoarea aferentă duratei normale de funcţionare consumată

- lei -

Valoarea aferentă duratei normale de funcţionare rămasă

- lei -

Indicele preţurilor

de consum-total

(estimări)

Valoarea de înregistrare în contabilitate

actualizată (reevaluată)

- lei -

4  =  2-3

5  =  3/2

6  =  1 x 5

7  =  1-6

8

9  =  1 x 8

504

16%

51.200

268.800

1,4566

466.112

480

20%

93.222

372.890

0,8250

384.542

456

24%

92.290

292.252

0,410

157.662

444

26%

40.992

116.670

1,120

176.581

Diferenţe din reevaluare de înregistrat în contabilitate la data reevaluării

- lei -

Diferenţe din reevaluare de înregistrat în contabilitate la data reevaluării aferente duratei normale de funcţionare consumată

- lei -

Diferenţe din reevaluare de înregistrat în contabilitate la data reevaluării aferente duratei normale de funcţionare rămasă

- lei-

Valoarea de amortizat

- lei -

10  =  9 - 1

11  = 10 x 5

12  =  10 - 11

13 = 7 + 12

146.112

23.378

122.734

391.534

-81.570

-16.314

-65.256

307.634

-226.880

-54.451

-172.429

119.823

18.919

4.919

14.000

130.670

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

....................................................................................

Preşedintele comisiei de inventariere,

....................................................................................

FISA MIJLOCULUI FIX

                                                                                            Grupa

Nr. inventar.....................|................

Fel, serie, nr., dată document provenienţă

Valoare de inventar

...............................

Amortizare lunară.......................

Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice

Codul de clasificare 1.6.4............

Data dării în folosinţă

Anul 2000

Clădire administrativă         .........................

Accesorii

Luna decembrie..........

Data amortizării complete

Anul 2050

Luna...........

Durata normală de funcţionare

50 ani.............

Cota de amortizare

2%.............%

Nr. inventar (de la număr la număr)

Documentul (data, felul, numărul)

Operaţiunile care privesc mişcarea, creşterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc.

Debit

Credit

Sold

Sold cont 105

1000

Factura

Achiziţie

1

200.000

-

200.000

-

Nota contabilă

Diferente reevaluare 2003

120.000

-

320.000

112.800

Nota contabilă

Diferente reevaluare 2008

146.112

-

466.112

235.534

Nota contabilă

Diferente reevaluare 2010

-

81.570

384.542

170.278

Nota contabilă

Diferente reevaluare 2012

-

224.729

159.813

-

Nota contabilă

Diferenţe reevaluare 2012

-

2.151

157.662

-

Nota contabilă

Diferenţe reevaluare 2013

2.151

-

159.813

-

Nota contabilă

Diferenţe reevaluare 2013

16.768

-

176.581

11.849

Anexa nr. 1d) la normele metodologice

REEVALUAREA I: decembrie 2003

REEVALUAREA a II-a: decembrie 2008

REEVALUAREA a III-a: decembrie 2010

REEVALUAREA a IV-a: decembrie 2012

REEVALUAREA a V-a: decembrie 2013

Aprobat.

Ordonator de credite

SITUAŢIA

diferenţelor din REEVALUAREA activelor fixe corporale din domeniul public sau privat care se amortizează

Denumire activ fix corporal

Nr. inventar

Cod de clasificare din Catalog

Anul şi luna intrării în patrimoniu/Anul şi luna ultimei reevaluări

Valoarea de înregistrare în

contabilitate

- lei -

Durata normală

de funcţionare

din Catalog/ Durata rămasă la ultima reevaluare

- luni -

Durata normală de funcţionare consumată la data reevaluării/ Durata normală de funcţionare consumată între REEVALUAREA curentă şi cea anterioară - luni-

A

B

C

D

1

2

3

Clădire administrativă

1000

1.6.4

Decembrie 2003

320.000

600

96

Decembrie 2008

391.534

504

24

Decembrie 2010

307.634

480

24

Decembrie 2012

119.823

456

12

Durata normală

de funcţionare rămasă

- luni -

Gradul de utilizare

- % -

Valoarea aferentă

duratei normale

de funcţionare

consumată

- lei -

Valoarea aferentă

duratei normale de

funcţionare rămasă

- lei -

Valoarea justă propusă de evaluator

Diferenţe din

reevaluare de

înregistrat în

contabilitate la data

reevaluării

- lei -

Valoarea de amortizat

- lei -

4  =  2-3

5  =  3/2

6  =  1 x 5

7  =  1-6

8

9 = 8-7

10  =  8

504

16,0

51.200

268.800

391.534

122.734

391.534

480

4,761904

18.644

372.890

307.634

-65.256

307.634

456

5,0

15.382

292.252

119.823

172.429

119.823

444

2,63157

3.153

116.670

130.670

14.000

130.670

NOTĂ: Primul indicator din coloanele D, 1, 2 şi 3 se completează la prima reevaluare.

Al doilea indicator din coloanele D, 1, 2 şi 3 se completează la reevaluările ulterioare.

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

....................................................................................

Preşedintele comisiei de inventariere,

....................................................................................

FIŞA MIJLOCULUI FIX

                                                                                                 Grupa

Nr. inventar.....................|................

Fel, serie, nr., dată document provenienţă

..................................

|__________________________|

Valoare de inventar

...................................

Codul de clasificare 1.6.4...........

Amortizare lunară.......................

Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice

Data dării în folosinţă

Anul 2000

Clădire administrativă .........................

Accesorii

Luna decembrie..........

Data amortizării complete Anul 2050

Luna...........

Durata normală de funcţionare

50 ani.............

Cota de amortizare

2%.............%

(verso)

Nr. inventar (de la număr la număr)

Documentul (data, felul, numărul)

Operaţiunile care privesc mişcarea, creşterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc.

Debit

Credit

Sold

Sold cont 105

1000

Factura

Achiziţie

1

200.000

-

200.000

Nota contabilă

Reevaluare 2003

120.000

-

320.000

112.800

Nota contabilă

Eliminare amortizare 2001-2003

-

19.200

300.800

-

Nota contabilă

Eliminare amortizare 2003-2008

-

32.000

268.800

-

Nota contabilă

Diferenţe reevaluare 2008

122.734

-

391.534

235.534

Nota contabilă

Eliminare amortizare 2008-2010

-

18.644

372.890

-

Nota contabilă

Diferenţe reevaluare 2010

-

65.256

307.634

170.278

Nota contabilă

Eliminare amortizare 2010-2012

-

15.382

292.252

-

Nota contabilă

Diferenţe reevaluare 2012

-

170.278

121.974

-

Nota contabilă

Diferenţe reevaluare 2012

-

2.151

119.823

-

Nota contabilă

Eliminare amortizare 2012-2013

-

3.153

116.670

-

Nota contabilă

Diferenţe reevaluare 2013

2.151

-

118.821

-

Nota contabilă

Diferenţe reevaluare 2013

11.849

-

130.670

11.849

A. Inregistrarea în contabilitate a diferenţelor din reevaluare, în situaţia în care operaţiunile de reevaluare a activului fix amortizabil se efectuează prin utilizarea indicelui preţurilor de consum total care determină recalcularea amortizării proporţional cu schimbarea valorii contabile a activului

I. Inregistrările contabile după prima reevaluare

In anul 2003 diferenţele din REEVALUAREA activelor fixe au fost înregistrate în contabilitate potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.487/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind REEVALUAREA şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi al persoanelor juridice fără scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât, după reevaluare şi transpunerea soldurilor la 1 ianuarie 2006 conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, situaţia din conturile 212 „Construcţii", 2812 „Amortizarea construcţiilor" şi 1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor" aferente activului fix se prezintă astfel:

1. Situaţia din contul 212 „Construcţii" aferent activului fix corporal:

SID  =  200.000 lei

RD  =  120.000 lei

RC =  -

SFD  =  320.000 lei

2. Situaţia din contul 2812 „Amortizarea construcţiilor" aferent activului fix corporal:

SIC  =  12.000 lei

RC  =  7.200 lei

RD  =  -

SFC  =  19.200 lei

3. Situaţia din contul 1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor" aferent activului fix corporal:

SIC  =  -

RC  =  120.000 lei

RD  =  7.200 lei

SFC  =  112.800 lei

Amortizarea înregistrată în contul 2812 „Amortizarea construcţiilor" între prima si a doua reevaluare (2003-2008) este de 32.000 lei.

II. Inregistrări contabile după a doua reevaluare (decembrie 2008):

a) transferul rezervei din reevaluare aferentă duratei normale de funcţionare consumată la momentul reevaluării asupra contului de amortizare:

1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor"

 =

2812 „Amortizarea construcţiilor"

23.378 lei

b) creşterea rezervei din reevaluare deoarece nu a existat o descreştere de valoare la REEVALUAREA anterioară recunoscută ca o cheltuială:

212 „Construcţii"  =  1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor" 146.112 lei

c) înregistrarea eventualelor ajustări de depreciere la propunerea comisiei de inventariere [efectuată în formularul „Lista de inventariere" (cod 14-3-12)]:

6813 „Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe"

 =

2912 „Ajustări pentru deprecierea construcţiilor"

Situaţia din contul 1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor" aferent activului fix corporal:

SIC  =  112.800 lei

RC  =  146.112 lei

TRC  =  258.912 lei

RD  =  23.378 lei

SFC  =  235.534 lei

d) înregistrarea amortizării între a doua şi a treia reevaluare (2008-2010):

6811 „Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe"

 =

2812 „Amortizarea construcţiilor"      18.644 lei

III. Inregistrări contabile după a treia reevaluare (decembrie 2010):

a) transferul rezervei din reevaluare aferentă duratei normale de funcţionare consumate la momentul reevaluării asupra contului de amortizare:

2812 „Amortizarea construcţiilor"  =  1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor" 16.314 lei

b) scăderea rezervei din reevaluare în limita rezervelor existente:

1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor"  =  212 „Construcţii" 81.570 lei

Situaţia din contul 1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor" aferent activului fix corporal:

SIC  =  235.534 lei

RC  =  16.314 lei

TRC  =  251.848 lei

RD  =  81.570 lei

SFC  =  170.278 lei

c) anularea (sau diminuarea) eventualelor ajustări de depreciere constituite anterior:

2912 „Ajustări pentru deprecierea construcţiilor"

 =

7813 „Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe"

d) înregistrarea amortizării între a treia şi a patra reevaluare (2010-2012):

6811 „Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe"

 =

2812 „Amortizarea construcţiilor"

15.382 lei

IV. Inregistrări contabile după a patra reevaluare (decembrie 2012):

a) transferul rezervei din reevaluare aferentă duratei normale de funcţionare consumate la momentul reevaluării asupra contului de amortizare:

2812 „Amortizarea construcţiilor"  =  1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor" 54.451 lei

b) scăderea rezervei din reevaluare în limita rezervelor existente:

1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor"  =  212 „Construcţii" 224.729 lei

c) înregistrarea descreşterii de valoare neacoperită din rezervele din reevaluare:

6813 „Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe"

 =

212 „Construcţii"

2.151 lei

Situaţia din contul 1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor" aferent activului fix corporal:

SIC  =  170.278 lei

RC  =  54.451 lei

TRC  =  224.729 lei

RD  =  224.729 lei

SFC  =  -

d) înregistrarea amortizării între a patra şi a cincea reevaluare (2012-2013):

6811 „Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe"

 =

2812 „Amortizarea construcţiilor" 3.153 lei

V. Inregistrări contabile după a cincea reevaluare ( decembrie 2013):

a) transferul rezervei din reevaluare aferente duratei normale de funcţionare consumate la momentul reevaluării asupra contului de amortizare:

1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor"

=

2812 „Amortizarea construcţiilor"

4.919 lei

b) creşterea de valoare care compensează cheltuiala cu descreşterea de valoare recunoscută la REEVALUAREA anterioară la acel activ:

212 „Construcţii"  =  7813 „Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe" 2.151 lei

c) diferenţa rămasă după acoperirea descreşterii de valoare recunoscută la REEVALUAREA anterioară la acel activ:

212 „Construcţii"  =  1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor" 16.768 lei

Situaţia din contul 1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor" aferent activului fix corporal:

SIC  =  -

RC  =  16.768 lei

TRC  =  16.768 lei

RD  =  4.919 lei

SFC  =  11.849 lei

B. Operaţiunile de reevaluare a activului fix amortizabil se efectuează de evaluatori autorizaţi la valoarea justă, care determină eliminarea amortizării din valoarea contabilă (înregistrată în contul 2xx)

I. Inregistrările contabile după prima reevaluare

In anul 2003 diferenţele din REEVALUAREA activelor fixe au fost înregistrate în contabilitate potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.487/2003, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât, după reevaluare si transpunerea soldurilor la 1 ianuarie 2006 potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, situaţia din conturile 212 „Construcţii", 2812 „Amortizarea construcţiilor" şi 1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor" aferente activului fix se prezintă astfel:

1. Situaţia din contul 212 „Construcţii" aferent activului fix corporal:

SID  =  200.000 lei

RD  =  120.000 lei

RC  =  -

SFC  =  320.000 lei

2. Situaţia din contul 2812 „Amortizarea construcţiilor" aferent activului fix corporal:

SIC  =  12.000 lei

RC  =  7.200 lei RD  =  -

SFC  =  19.200 lei

3. Situaţia din contul 1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor" aferent activului fix corporal:

SIC  =  -

RC  =  120.000 lei

RD  =  7.200 lei

SFC  =  112.800 lei

Amortizarea înregistrată în contul 2812 „Amortizarea construcţiilor" între prima şi a doua reevaluare (2003-2008) este de 32.000 lei.

Eventualele ajustări de depreciere înregistrate în perioada 2006-2007 la propunerea comisiei de inventariere [efectuată în formularul „Lista de inventariere" (cod 14-3-12)]:

6813 „Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe"

 =

2912 „Ajustări pentru deprecierea construcţiilor"

II. Inregistrări contabile după a doua reevaluare (decembrie 2008):

a) eliminarea amortizării aferente duratei normale de funcţionare consumate din valoarea activului fix, pentru perioada 2001-2003:

2812 „Amortizarea construcţiilor"  =  212 „Construcţii"                19.200 lei

b) eliminarea amortizării aferente duratei normale de funcţionare consumate din valoarea activului fix, pentru perioada 2003-2008:

2812 „Amortizarea construcţiilor"  =  212 „Construcţii"                 32.000 lei

c) diferenţele din reevaluare aferente duratei normale de funcţionare rămase:

212 „Construcţii"  =  1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor"                 122.734 lei

Situaţia din contul 1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor" aferent activului fix corporal:

SI  =  112.800 lei

RC  =  122.734 lei

SFC  =  235.534 lei

d) anularea (sau diminuarea) eventualelor ajustări de depreciere constituite anterior:

2912 „Ajustări pentru deprecierea construcţiilor"

 =

7813 „Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe"

e) înregistrarea amortizării între a doua şi a treia reevaluare (2008-2010):

6811 „Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe"

 =

2812 „Amortizarea construcţiilor"

18.644 lei

III. Inregistrări contabile după a treia reevaluare ( decembrie 2010):

a) eliminarea amortizării aferente duratei normale de funcţionare consumate din valoarea activului fix, pentru perioada 2008-2010:

2812 „Amortizarea construcţiilor"  =  212 „Construcţii" 18.644 lei

b) scăderea rezervei din reevaluare, în limita rezervelor existente:

1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor"  =  212 „Construcţii" 65.256 lei

Situaţia din contul 1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor" aferent activului fix corporal:

SIC   =  235.534 lei

RD  =  65.256 lei

SFC  =  170.278 lei

c) înregistrarea amortizării între a treia şi a patra reevaluare (2010-2012):

6811 „Cheltuieli operaţionale  privind amortizarea activelor fixe"

=

2812 „Amortizarea construcţiilor"

15.382 lei

IV. Inregistrări contabile după a patra reevaluare (decembrie 2012):

a) eliminarea amortizării aferentă duratei normale de funcţionare consumate din valoarea activului fix, pentru perioada 2010-2012:

2812 „Amortizarea construcţiilor"  =  212 „Construcţii" 15.382 lei

b) scăderea rezervei din reevaluare, în limita rezervelor existente:

1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor"  =  212 „Construcţii" 170.278 lei

c) diferenţa rămasă neacoperită din rezervele din reevaluare existente:

6813 „Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe"

 =

212 „Construcţii"

2.151 lei

Situaţia din contul 1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor" aferent activului fix corporal:

SIC  =  170.278 lei

RD  =  170.278 lei

SFC  =  -

d) înregistrarea amortizării între a patra şi a cincea reevaluare (2012-2013):

6811 „Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe"

 =

2812 „Amortizarea construcţiilor"

3.153 lei

V. Inregistrări contabile după a cincea reevaluare ( decembrie 2013):

a) eliminarea amortizării aferente duratei normale de funcţionare consumate din valoarea activului fix corporal, pentru perioada 2012-2013:

2812 „Amortizarea construcţiilor"  =  212 „Construcţii" 3.153 lei

b) înregistrarea venitului care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută la REEVALUAREA anterioară la acel activ:

212 „Construcţii"

 =

7813 „Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe"

2.151 lei

c) constituirea rezervelor din reevaluare cu diferenţa rămasă după acoperirea descreşterii de valoare recunoscută la REEVALUAREA anterioară:

212 „Construcţii"  =  1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor" 11.849 lei

Situaţia din contul 1052 „Rezerve din REEVALUAREA construcţiilor" aferent activului fix corporal:

SIC  =  -

RC  =  11.849 lei

SFC  =  11.849 lei


COMENTARII la Ordinul 3471/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3471 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 542 2014
    PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE D-L ZEGREAN AFACUT CUMVA UN STUDIU CE INSEAMNA 25 DE ANI DE GRUPA SPECIALA SI CE INSEAMNA 20 ANI DE GR.I?ROG SA FACA ACEASTA ANALIZA SI APOI SA DEA LECTII.IN NICI UN STAT CIVILIZAT NU SE PLATESTE NEMUNCA.CUM E POSIBIL CA DUPA 20 DE ANI DE GRUPA I SA AI O PENSIE MAI MARE DECIT UNUL CU 25 DE ANI DE GRUPA SPECIALA.UNDE ESTE PRINCIPIUL CONTRITIBUTATII?CEL CU 25 DE ANI DE GRUPA SPECIALA A CONTRIBUIT LA SISTEMUL DE PENSIICU 5 ANI IN PLUS,DAR ARE PENSIA MAI MICA CU 100RON DECIT CEL CU 20 DE ANI DE GRUPA I.D-LE ZEGREAN ROG FACETI O SIMULARE SI NU NE ABURITI IN ARTICOLE !SINTEM GENERATII CIT DE CIT APROPIATE SI AM INVATAT LA SCOALA NISTE VERSURI,CARE ADAPTATE ZILELOR NOASTRE AR SUNA ASA:"LEGEA ESTE O FRAZA DE DINSII INVENTATA CA PRIN A EI PUTERE SA NE APLECE IN JUG" (DACA ERA PENTU VOI SE PUTEA) SARBATORI FERICITE ! ...................................................................................................................................................................................................
ANONIM a comentat Legea 86 1945
    Crăciun de împrumut este aici, din nou se aplică acum. Ai nevoie de un împrumut de urgență? Daca da scrieti-ne în acest special de e-mail markbrandonloancompanyplc@gmail.com) cu detaliile împrumutat. Împrumut Formular necesar: Numele Complet: Varsta: Sex: Țara: de stat: Ocupația; Număr de telefon: Suma de împrumut Necesare: Împrumut Durata: Venit lunar: Ai aplicat pentru un împrumut înainte?: dl markbrandonloancompanyplc@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 189 2000
    Ma numesc Aurel si sun beneficiarul acestei Legi. Ma refer in mod deosebit la art.5 lit.g la >precum si scutire la plata taxei de abonament<. Romtelecomul nu mai este de mult o societate de stat care avea obligatia si prioritatea de a instala un post telefonic si a lua in baza legii 8,5 Euro pentru servicii de telefonie fixa.Nici un operator privat de pe piata (exceptad Romtelecom si acum Telekom)nu accepta gratuitatea si incasarea de la stat a sumei respective si apoi plata diferentei de la abonat -contractant-. Detin un abonament de 2 Euro la Digi fix si mobil (RDS&RSC). Nu pot fi obligati sunt particulari, am fost si am facut un memoriu. Ca sa pot sa beneficiez de acei 8,5 Euro si sa ma adresez orcarui operator vreau, trebuie sa ma adresez la Haga? sau cum trebuie sa procedez. aurelmahu@yahoo.com
ANONIM a comentat Decretul 52 2014
     Buna ziua Iubiți Oameni, Sunt doamna Mary Smith-am scris această scrisoare pentru că sunt foarte recunoscător pentru ceea ce a făcut doamna Clara Morgan pentru mine și familia mea, când am crezut că nu era nici o speranță a venit și face familia mea simt în viață din nou prin care ne conduce împrumut de interes scăzut rată de 3% nu m-am gândit că există încă creditori împrumut autentice în plasă, dar spre surprinderea mea am primit împrumut mea, fără a pierde mult timp, astfel încât, dacă sunteți în căutarea acolo pentru un împrumut de orice sumă i-ar dori a trimite un email VIA (clara_morgan@outlook.com) vă doresc tuturor succes Salutari Dna Mary Smith
ANONIM a comentat Ordin 50 1990
    La sef laborator si sef statie de betoane nu se mai acorda grupa a IIa ?
ANONIM a comentat Decretul 463 2014
    (mauricefinance@hotmail.com) salutări Ia împrumut de Crăciun de astazi cu teren de Crăciun de împrumut Bonanza (Imprumuta un împrumut de astăzi și să plătească doar 80% împrumut și de a lua restul de 20% ca o mina de aur). Va oferim împrumut în intervalul de 1-1000 de euro, dolari, lire sterline, ruble, etc., oferă un împrumut cu o rată a dobânzii de 2% până la un maximum de 25 de ani în contact cu noi astăzi prin e-mail pentru a solicita un împrumut și obține o bonanza.For mai multe informații despre serviciile noastre, vă rugăm să lăsați-ne suma de împrumut care aveți nevoie și doresc durata creditului. Sperăm să aud de la tine. Puteți trimite un mesaj la adresa de e-mailul de mai jos. Aștept răspunsul dumneavoastră E-mail: mauricefinance@hotmail.com
ANONIM a comentat Decretul 826 2014
    Hello, Here comes an Affordable and Legit Loan that will change your life for ever, I am Mrs Lily Brown a certified loan lender, I offer loan to individual and public sector that are in need of financial Assistance in a low interest rate of 2%. Bad credit acceptable,The Terms and Conditions are very simple and considerate.You will never regret anything in this loan transaction because i will make you smile. Email: (mrslilybrownco9@gmail.com) have you been looking for a quick and legit loan online why don't you try Mrs Lily Brown loan company and be free from debts note getting a loan from this company is 100% assured and guarantee Please fill the below application form and get back if interested and you will be glad of knowing a loan lender like Mrs Lily Brown BORROWER'S DATA 1)Full Names: 2)Country: 3)address: 4)State: 5)Sex: 6)Marital Status: 7)Occupation: 8)Phone Number: 10)Monthly income: 11)Next of Kin: 12)Loan Amount Needed: 13)Loan Duration: 14)Purpose of Loan: As soon as you fill the form above, I will send you my loan Terms And Conditions Asap in order for us to proceed. I will be looking forward to hear from you so as to proceed. With Regards,
ANONIM a comentat Decretul 823 2014
     Hello everyone, My name is Mrs Jennifer Anderson and i am talking as the happiest person in the whole wild world today and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will tell the name to the whole wild world and i am so happy to say that my family is back for good because i was in need a loan of $ 100,000 USD to start my life all over as i am a single mum with 4 kids and the whole world seemed like it was hanging on me until i met the GOD sent loan lender that changed my life and that of my family, a GOD fearing lender, Mr Richy Walters, he was the saviour GOD sent to rescue my family and at first i thought it was not going to be possible until i received my loan of $ 100,000 USD and i will advise any one who is in genuine need of a loan to contact Mr.Richy Walters via email at. skypebankloanfirm@gmail.com because he is the most understanding and kind hearted lender.
ANONIM a comentat OUG 100 2011
    Sunt doamna Rosita suntem un legitim şi un împrumut reputaţie creditor. Suntem companie dinamica cu asistenţă financiară ne împrumut fonduri afară la persoanele care au nevoie de asistenţă financiară, care au un credit de rău sau de care au nevoie de bani pentru a plăti facturile, să investească pe afaceri.Vrem să folosească acest mediu să vă informez că am face de încredere şi asistenţă beneficiar ca fi bucuros să vă ofere un împrumut.Sa ne contactati prin adresa de mail: dawsonrositaloans@live.com Servicii topite includ; Refinance Home Îmbunătăţirea, împrumut de investiţii, credite Auto, consolidarea datoriilor, linie de Credit, a doua ipoteca, credite pentru afaceri, credite personale, maşină de împrumut, împrumut Auto. Scrie înapoi în cazul în care interesat. NUMELE COMPLET... ADRESA DE ACASĂ... sex... VARSTA... STAREA CIVILA... TARA... NUMĂRUL DE MOBIL... NUMĂRUL DE BIROU... DE STAT... VENIT LUNAR... OCUPATIA... data naşterii... SUMA NECESARĂ CA ÎMPRUMUT... DURATA ÎMPRUMUTULUI... SCOPUL ÎMPRUMUTULUI... A reveni la noi cu aceste informaţii astfel încât să putem trece mai departe ok. Sunt de aşteptare pentru a auzi de la tine bine. Doamnei Rosita.
ANONIM a comentat Hotărârea 344 2014
    Sunt doamna Rosita suntem un legitim şi un împrumut reputaţie creditor. Suntem companie dinamica cu asistenţă financiară ne împrumut fonduri afară la persoanele care au nevoie de asistenţă financiară, care au un credit de rău sau de care au nevoie de bani pentru a plăti facturile, să investească pe afaceri.Vrem să folosească acest mediu să vă informez că am face de încredere şi asistenţă beneficiar ca fi bucuros să vă ofere un împrumut.Sa ne contactati prin adresa de mail: dawsonrositaloans@live.com Servicii topite includ; Refinance Home Îmbunătăţirea, împrumut de investiţii, credite Auto, consolidarea datoriilor, linie de Credit, a doua ipoteca, credite pentru afaceri, credite personale, maşină de împrumut, împrumut Auto. Scrie înapoi în cazul în care interesat. NUMELE COMPLET... ADRESA DE ACASĂ... sex... VARSTA... STAREA CIVILA... TARA... NUMĂRUL DE MOBIL... NUMĂRUL DE BIROU... DE STAT... VENIT LUNAR... OCUPATIA... data naşterii... SUMA NECESARĂ CA ÎMPRUMUT... DURATA ÎMPRUMUTULUI... SCOPUL ÎMPRUMUTULUI... A reveni la noi cu aceste informaţii astfel încât să putem trece mai departe ok. Sunt de aşteptare pentru a auzi de la tine bine. Doamnei Rosita.
Business Directory Directories Codul fiscal actualizat 2012 Coduri postale Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu