Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 31 din 26 februarie 2007

privind aprobarea Metodologiei de control, inspectie si monitorizare, aplicabila in domeniul de competenta al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 180 din 15 martie 2007Având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de control, inspecţie şi monitorizare, aplicabilă în domeniul de competenţă al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 248/2005 privind aprobarea Metodologiei de control, inspecţie şi monitorizare, aplicabilă în domeniul de competenţă al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 12 octombrie 2005.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap,

Silviu George Didilescu

ANEXA

METODOLOGIE

de control, inspecţie şi monitorizare, aplicabilă în domeniul de competenţă al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

I. Consideraţii preliminare

In contextul principiilor generale de bună practică, controlului i se asociază o accepţiune mai largă, acesta fiind privit ca o funcţie a unui proces managerial, alături de programare, organizare, direcţionare şi coordonare.

Prin funcţia de control, managementul constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizează cauzele care le-au determinat şi dispune măsurile corective sau profilactice ce se impun. Tipologia controlului poate fi diferenţiată în funcţie de criterii ce ţin de timp, tematică sau metodă.

Din punctul de vedere al momentului în care se exercită, controlul este operativ, inopinat sau tematic - programat.

Controlul operativ constă în verificarea activităţii entităţii controlate, în vederea stabilirii existenţei sau inexistenţei unor încălcări ale reglementărilor legale în domeniul de referinţă.

Controlul inopinat constă în verificarea punctuală şi neanunţată a situaţiei determinate de presupusa încălcare din partea persoanei fizice sau juridice controlate a reglementărilor legale în domeniu.

Controlul tematic este controlul programat, cu obiective expres stabilite şi cu o durată predeterminată, menit să asigure conformitatea activităţii entităţii controlate cu normele legale aplicabile în domeniul controlat.

Controlul poate fi mixt, atunci când se desfăşoară de către echipe de control mixte, pluridisciplinare, sau încrucişat, atunci când vizează fapte ori acte conexe sau similare îndeplinite de entităţi diferite, în legătură cu activitatea controlată.

Inspecţia este acea activitate de verificare a existenţei sau a conformităţii unor facilităţi, prestaţii şi servicii sociale acordate/furnizate persoanelor cu handicap, cu normele legale, standardele şi metodologiile aplicabile în domeniul protecţiei sociale a acestora.

Monitorizarea - controlul permanent - este acel tip de control desfăşurat concomitent cu derularea activităţii controlate şi are ca obiective principale înlăturarea preventivă a disfuncţiilor şi diminuarea riscurilor de producere a acestora. Activitatea de monitorizare presupune culegerea de date, analiza lor şi raportarea la indicatorii prestabiliţi, în sensul urmăririi conformităţii activităţilor derulate cu aceştia.

A. Scopul şi obiectivele activităţii de control:

A.1. Scop:

a) evidenţierea disfuncţiilor;

b)  determinarea cauzelor;

c)  cunoaşterea problemelor şi identificarea soluţiilor;

d)  dispunerea măsurilor de remediere;

e)   conştientizarea şi sensibilizarea, inclusiv ca metodă preventivă de lucru.

A.2. Obiective:

a)  stabilirea modului de îndeplinire a atribuţiilor;

b)   stabilirea conformităţii operaţiunilor şi activităţilor derulate;

c)  identificarea situaţiilor şi a stărilor create;

d)  evaluarea rezultatelor verificării;

e)  monitorizarea remedierii deficienţelor constatate.

B. Obiectul şi domeniul de aplicare

B.1. Prezenta metodologie are ca obiect stabilirea elementelor principale de lucru în cazul desfăşurării acţiunilor de control, inspecţie şi monitorizare, iniţiate şi conduse de structurile abilitate din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.

Prezenta metodologie se aplică atât în verificări privind activitatea internă a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, cât şi în privinţa activităţii desfăşurate de entităţi care, operând în domeniul acesteia, sunt obligate să respecte normele legale în materie.

B.2. Acte normative de referinţă

a)  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

b)  Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

c)   Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d)   Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

e)   Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

f)  Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale direcţiilor generale judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului;

g)    Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013;

h) Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2005;

i) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 245/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap;

j) Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

B.3. Terminologie

Agent constatator - personalul din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, abilitat să constate   contravenţiile   la   Legea   nr.   448/2006,   să stabilească şi să aplice sancţiunea contravenţională prevăzută de aceasta.

Contravenţie - fapta calificată ca atare de actul normativ sus-menţionat.

Conformitate - satisfacerea unei condiţii prevăzute de normele juridice specifice domeniului; concordanţa actelor/faptelor controlate cu regulile stabilite de către acestea.

Personal de control - persoanele având atribuţii de control stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ANPH şi fişa postului - inspectorii judeţeni şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti - ori împuternicite să participe la acţiuni de control/inspecţie - echipe mixte de control constituite în acest scop.

Structuri de specialitate - Direcţia generală de inspecţie şi control (DGIC) sau echipe mixte constituite şi împuternicite în acest scop.

ANPH - Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, cu atribuţii de autoritate centrală, ce asigură urmărirea aplicării reglementărilor legale din domeniul propriu de activitate şi controlul activităţilor de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu handicap.

Inspector judeţean/de sector - personal angajat în cadrul DGIC/ANPH, care îşi desfăşoară activitatea la nivelul judeţului/sectorului municipiului Bucureşti, având această calitate.

II. Controlul în domeniul de activitate al ANPH

Activitatea de control în domeniu este atributul delegat structurilor specializate din cadrul ANPH, respectiv DGIC sau echipelor mixte constituite în acest scop, prin care se verifică conformitatea şi corectitudinea activităţilor desfăşurate de către persoane juridice de drept public ori privat cu obligaţii legale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap.

1. Specificitatea actului de control

Prezenta metodologie stabileşte regulile minimale de care trebuie să ţină cont la momentul desfăşurării acţiunilor de control/inspecţie/monitorizare structurile de specialitate ale ANPH, mai sus menţionate.

2. Etapele de desfăşurare a controlului

A.   Stabilirea obiectivelor de control şi documentarea asupra activităţii controlate - condiţie de formă a activităţii de control -

Reprezintă prima etapă a activităţii generale de pregătire a controlului şi trebuie să evidenţieze direcţiile principale ale acţiunii de control, pornind de la responsabilităţile legale, de la informaţiile deţinute ca urmare a unei sesizări, şi trebuie să se raporteze la norma juridică ce impune o anumită conduită/atitudine sau statuează drepturi ale persoanelor cu handicap de la care nu se poate deroga.

Obiectivele trebuie să aibă precizie, neutralitate, să se situeze între limitele domeniului de activitate şi să fie îndreptate spre un rezultat ce poate fi atins. Ele vor viza conformitatea/neconformitatea respectării normelor legale în domeniu, confirmarea sau infirmarea sursei de informare şi pot fi dezvoltate la momentul acţiunii de control, în funcţie de evaluarea la faţa locului de către cei care conduc acţiunea de control.

Obiectivele de control prestabilite fac parte din împuternicirea de control, fiind aprobate de conducătorul instituţiei sau de persoana delegată în acest sens, care, după caz, a dispus efectuarea controlului.

B. Controlul propriu-zis

B.1. Pregătirea şi desfăşurarea controlului

Fie că este tematic sau operativ, inopinat ori programat şi anunţat, controlul trebuie să fie direcţionat în sensul desfăşurării sale conform etapelor de mai jos:

a)  verificări privind respectarea conformităţii - există sau nu/respectă sau nu condiţiile - şi constatări asupra stării de fapt - condiţii prealabile continuării acţiunii, în limitele obiectivelor prestabilite sau ale obiectivelor extinse;

b)  consultarea cu persoana de reprezentare a structurii controlate;

c)   încadrarea juridică a faptelor şi actelor constatate;

d)   formularea de propuneri şi recomandări verbale, la momentul constatării, cu privire la abaterile constatate, pentru ducerea lor la îndeplinire.

Pentru aprecierea justă asupra realizării obiectivelor, controlul trebuie să ţină seama de asigurarea unui echilibru între sarcini, competenţă şi responsabilităţi.

B.2. Finalizarea activităţii de control

a)  analiza constatărilor, a concluziilor şi a măsurilor preconizate;

b)   întocmirea unui raport scris ori a unei note de control, respectiv întocmirea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, după caz;

c)   prezentarea actului de control, spre însuşire, persoanei de conducere a entităţii supuse controlului;

d)  comunicarea raportului scris autorităţilor şi instituţiilor publice abilitate să dispună măsuri de remediere sau persoanelor interesate şi, respectiv, comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei pentru luare la cunoştinţă.

C. Evaluarea efectelor acţiunii de control/inspecţie/monitorizare

a) însuşirea actului de control/inspecţie/monitorizare sau contestarea acestuia;

b)  transpunerea în măsuri de îndeplinit a propunerilor şi recomandărilor   formulate;

c)  monitorizarea îndeplinirii măsurilor dispuse;

d)  sancţiuni, după caz.

3. Documente întocmite ca urmare a acţiunilor de control/inspecţie/monitorizare

De regulă, orice acţiune de control/inspecţie/monitorizare se finalizează cu întocmirea unor documente care conţin, în detaliu sau pe scurt, faptele ori actele ce sunt în legătură cu această acţiune.

Principalele documente sunt:

Raportul de control - conţine date relevante care evidenţiază toate etapele prezentate la pct. 2, începând cu menţionarea temeiului legal în baza căruia s-a efectuat controlul sau a sesizării, după caz, a obiectivelor controlului, a împuternicirii de control şi finalizându-se cu specificarea constatărilor, a concluziilor şi formularea recomandărilor sau propunerilor de măsuri. Raportul de control este întotdeauna supus aprobării persoanei care a dispus controlul - conducătorul instituţiei sau persoana delegată, cu atribuţii în acest sens. Forma-cadru a raportului de control este prezentată în anexa nr. 1;

Fişa de inspecţie - documentul încheiat de către inspectorul judeţean/de sector cu ocazia verificării centrelor pentru persoanele cu handicap, care face referire la implementarea şi respectarea standardelor minime de calitate aplicabile serviciilor sociale specializate, furnizate persoanelor adulte cu handicap. Forma-cadru a fişei de inspecţie este prezentată în anexa nr. 2;

Nota de constatare - documentul care face referire scurtă la o situaţie de fapt constatată, de obicei, la controlul inopinat, fără să prezinte recomandări sau propuneri de măsuri, şi care nu necesită încadrări juridice ale celor constatate;

Raportul de monitorizare - documentul încheiat cu ocazia monitorizării proiectelor finanţate din fonduri ale ANPH, de la bugetul de stat sau din fonduri ale Comunităţii Europene, ce face referire la stadiul îndeplinirii obiectivelor şi activităţilor cuprinse în proiect, precum şi la exerciţiul financiar al bugetului proiectului, aprobat prin contractul de finanţare, după fiecare etapă finanţată. Forma-cadru a raportului de monitorizare este prezentată în anexa nr. 3.

Toate aceste documente vor menţiona în clar: numele şi calitatea persoanei/persoanelor care le completează sau participă la întocmirea lor, data întocmirii, locul desfăşurării controlului/inspecţiei/monitorizării, numele persoanei care reprezintă entitatea supusă controlului, starea de fapt constatată, concluziile, recomandările formulate, opiniile persoanelor controlate, precum şi semnătura persoanei care reprezintă entitatea controlată, după caz.

Ele vor fi completate într-un număr suficient de exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, şi vor fi înaintate persoanelor/instituţiilor care prezintă interes în caz. Fac excepţie de la obligativitatea comunicării acele documente care, datorită caracterului lor de confidenţialitate sau nivelului de secretizare, nu pot fi aduse la cunoştinţă decât persoanelor care au acces la acest tip de informaţii. Asupra conţinutului acestor documente, entităţile sau persoanele vizate pot face observaţii sau pot prezenta propriile opinii, ataşând, la nevoie, dovezi care să le susţină poziţia;

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei - documentul încheiat cu ocazia acţiunii de control, în prezenţa persoanei fizice controlate, a reprezentantului legal al persoanei juridice publice ori private sau a unui martor, după caz, în care se descriu faptele constatate, încadrarea juridică a acestora şi sancţiunea contravenţională prevăzută de lege.

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale persoanei juridice controlate, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă; datele de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale persoanei fizice controlate; descrierea faptei contravenţionale; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; termenul de executare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

Sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal de constatare a contravenţiei, la întocmirea, prezentarea şi comunicarea acestuia se va ţine seama întocmai de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

In afara documentelor menţionate mai sus, pot fi întocmite sinteze, informări sau note care să cuprindă informaţiile culese în timpul acţiunilor de control/inspecţie sau monitorizare.

Documentele întocmite se vor arhiva prin grija structurii din care fac parte persoanele care au efectuat/condus controlul, după ce acestea vor fi aprobate sau avizate, după caz, de către conducătorul instituţiei/persoana care a dispus controlul.

4. Conduita personalului şi limitele de competenţă pe durata acţiunii de control

4.1. Fără a se confunda cu controlul financiar intern sau cu auditul asupra unor activităţi din cadrul instituţiei, controlul presupune doar stabilirea circumstanţelor, evidenţierea situaţiei de fapt şi atragerea atenţiei asupra neregulilor în legătură cu activitatea controlată şi se desfăşoară cu respectarea întocmai a etapelor de control mai sus menţionate.

In desfăşurarea controlului, personalul de control are dreptul:

a)   la acces în spaţiul de desfăşurare a activităţii controlate;

b)  să solicite şi să i se pună la dispoziţie documente şi materiale în legătură cu obiectivul controlului, inclusiv copii ale acestora;

c)   să asculte şi să consemneze sau să primească în scris explicaţiile persoanelor care au legătură cu activitatea controlată;

d)   să solicite puncte de vedere ale altor persoane, neutre faţă de acţiunea de control în sine.

In timpul activităţii specifice controlului, personalul de control are obligaţii privind:

a)   cunoaşterea legislaţiei specifice activităţii ANPH, a altor reglementări specifice domeniului de referinţă, precum şi a drepturilor şi îndatoririlor persoanelor controlate;

b)  prezentarea legitimaţiei şi a împuternicirii de control, după caz;

c)  documentarea asupra activităţii controlate;

d)  păstrarea confidenţialităţii asupra conţinutului informaţiilor despre care ia cunoştinţă în timpul acţiunii de control;

e)   păstrarea imparţialităţii şi abţinerea de la orice acte de control, în cazul în care anterior a avut legături cu activitatea controlată, în aşa fel încât să nu fie influenţat în luarea deciziilor.

4.2. Inspectorul judeţean/de sector/echipa de control poate solicita sprijinul autorităţilor publice pentru a desfăşura activitatea de control. Pe durata acţiunii de control acesta poate fi însoţit de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale interesate, în condiţiile legii.

III. Tipurile de control/inspecţie din domeniul ANPH şi entităţile supuse acestora

1. Controlul/inspecţia privind respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, activităţile şi serviciile care li se adresează

1.1.     Activitatea de control/inspecţie urmăreşte conformitatea respectării drepturilor, structurării şi derulării activităţilor şi serviciilor prestate persoanelor cu handicap cu normele legale din domeniu.

1.2.  Sunt supuse controlului/inspecţiei:

1.2.1.  furnizorii de servicii sociale destinate persoanelor cu handicap, acreditaţi potrivit legii;

1.2.2.  centrele destinate persoanelor adulte cu handicap, administrate de către autorităţi şi instituţii publice, precum şi cele aparţinând organizaţiilor private sau unor parteneriate ale celor două tipuri de administratori, cu privire la implementarea şi respectarea standardelor minime de calitate aplicabile în domeniu;

1.2.3.   serviciile de specialitate ale direcţiilor generale judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, care acordă prestaţii sociale persoanelor cu handicap;

1.2.4.   serviciile de specialitate înfiinţate în subordinea consiliilor locale sau a primăriilor, cu privire la asigurarea serviciilor sociale şi drepturilor destinate persoanelor cu handicap;

1.2.5.   unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar, cu privire la adaptarea mediului fizic, informaţional şi comunicational la nevoile persoanei cu handicap, precum şi asigurarea accesului la unitatea şi forma de educaţie solicitată ori stabilită de către comisia de evaluare şi orientare şcolară a copilului cu handicap;

1.2.6.   instituţiile de cultură şi sport, vizând accesul gratuit la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive;

1.2.7.  comisiile de evaluare a persoanelor cu handicap adulte, judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, privind modul de organizare şi funcţionare a acestora, metodologia de lucru, precum şi respectarea criteriilor de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap;

1.2.8.  persoanele juridice publice ori private care au cel puţin 50 de angajaţi, cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;

1.2.9.   unităţile protejate autorizate de către ANPH, urmărindu-se respectarea criteriilor de autorizare şi a drepturilor persoanelor cu handicap încadrate;

1.2.10.   alte entităţi cu obligaţii legale în domeniul de referinţă.

1.3.  Acţiunile de control se efectuează de echipe constituite din personalul DGIC sau de echipe mixte cuprinzând şi angajaţi ai altor structuri din cadrul ANPH.

1.4.   Acţiunile de inspecţie se efectuează de către inspectorii judeţeni/de sector, conform atribuţiilor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ANPH şi fişa postului.

1.5.   Controlul aplicării prevederilor legale cu privire la încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap se efectuează în echipe formate din personal împuternicit al ANPH, precum şi în echipe mixte constituite din personal împuternicit al ANPH şi reprezentanţi ai Inspecţiei Muncii (inspectoratelor teritoriale de muncă). Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii contravenţionale stabilite de lege se realizează de către personalul ANPH împuternicit în acest scop.

1.6.   Conducerea entităţii supuse controlului asigură accesul personalului de control, în condiţiile legii, atât în cazul acţiunilor inopinate, cât şi al celor anunţate.

1.7.  Acţiunile de control/inspecţie se vor derula în baza unui plan de control/inspecţie, ce poate face parte din Planul general de control/inspecţie/monitorizare, întocmit anual şi supus aprobării preşedintelui ANPH, respectiv avizării conducerii DGIC.

1.8.    Conţinutul minim al unui plan general de control/inspecţie trebuie să facă referire atât la acţiuni programate, cât şi neanunţate, stabilindu-se un calendar al acestora, obiectivele generale şi entităţile vizate a fi verificate. Forma-cadru a Planului general de control/inspecţie/monitorizare este prezentată în anexa nr. 4.

1.9.  In cazul în care se constată că entitatea controlată încalcă prevederile legale cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, personalul de control, împuternicit în acest scop va întocmi Procesul-verbal de constatare, va stabili şi va aplica sancţiunea contravenţională prevăzută de lege, după caz.

1.10.  Toate acţiunile de inspecţie vor fi evidenţiate şi în raportul lunar de activitate pe care inspectorii judeţeni/de sector îl vor prezenta conducerii DGIC, ale cărui elemente sunt prezentate în anexa nr. 9.

2. Controlul privind realizarea accesibilităţilor prevăzute la art. 60 - 70 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

A. Accesul în clădiri sau în alte spaţii publice

A.1. Conform prevederilor Legii nr. 448/2006, prin accesibilităţi se înţelege ansamblul de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, informaţional şi comunicational la nevoile persoanelor cu handicap, factor esenţial de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire a obligaţiilor persoanelor cu handicap în societate.

A.2. Pentru verificarea la faţa locului a existenţei adaptărilor realizate de către autorităţile şi instituţiile de interes public, inspectorii judeţeni/de sector din cadrul DGIC sunt împuterniciţi, în temeiul legii, să verifice permanent şi să semnaleze, ori de câte ori se impune, nerespectarea prevederilor legale în materie sau neîndeplinirea la termen a măsurilor stabilite prin actele de control anterioare.

In activitatea de control al existenţei amenajărilor necesare accesului neîngrădit al persoanelor cu handicap în instituţiile de interes public, inspectorii judeţeni vor colabora cu structurile teritoriale ale Inspectoratului de Stat în Construcţii.

A.3. Controlul existenţei/inexistenţei adaptărilor, precum şi al conformităţii/neconformităţii acestora se efectuează de către echipe de control constituite din personalul DGIC sau al altor structuri din cadrul ANPH, împuternicit prin ordin al preşedintelui ANPH.

In planul general de control se poate stabili o etapă prealabilă verificării la faţa locului a existenţei accesibilităţilor, prin care autorităţile şi instituţiile de interes public sau privat sunt avertizate că urmează a fi supuse controlului cu această tematică.

A.4. In cazul constatării faptului că spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea autoritatea sau instituţia publică nu asigură accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap, agenţii constatatori vor întocmi Procesul-verbal de constatare a contravenţiei, vor stabili şi vor aplica sancţiunea contravenţională prevăzută de lege.

Odată cu întocmirea procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de stabilire a sancţiunii - amendă contravenţională - se va întocmi şi înştiinţarea de plată, ambele documente fiind înaintate contravenientului, prin grija celui care a constatat contravenţia şi a aplicat sancţiunea.

La momentul constatării, personalul de control/agentul constatator, după caz, procedează la fotografierea obiectivelor supuse controlului, cu excepţia celor cu regim special, situaţie în care se va solicita acordul conducătorului instituţiei.

A.4.1. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei, precum şi înştiinţarea de plată sunt formulare tipizate, cu regim special. Ele sunt tipărite sub formă de carnete cu un număr de file multiplu de 3, înseriate şi numerotate. Conţinutul şi forma procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale înştiinţării de plată sunt prevăzute în anexele nr. 5 şi 6.

A.4.2. Carnetele de procese-verbale se gestionează de către persoanele împuternicite să constate şi să aplice sancţiunea contravenţională prevăzută de lege.

A.4.3. Procesul-verbal de contravenţie, precum şi înştiinţarea de plată se întocmesc în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

A.4.4. Prin grija inspectorului judeţean se va identifica, la nivelul fiecărui judeţ, contul de la Trezoreria Statului în care vor fi virate sumele provenite din amenzi.

A.5. In mod similar celui prezentat la paragraful A.4 se va proceda şi în cazul verificărilor privind adaptarea căilor publice de acces, intersecţiilor cu trafic intens, străzilor şi drumurilor publice, spaţiilor de parcare, precum şi a aşa-numitului mobilier urban: ghidaje, cutii poştale, cabine telefonice, indicatoare, afişaje, semafoare, porticuri, grupuri sanitare publice ori altele asemenea, care trebuie să prezinte adaptabilităţile specifice nevoilor persoanelor cu handicap.

A.6. Atunci când există suspiciuni întemeiate că accesibilităţile, prin dispunere sau prin construcţie, au fost realizate fără respectarea normelor tehnice în vigoare, personalul de control/inspectorii judeţeni vor sesiza şi structura competentă din partea Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru verificări conforme şi dispunere de măsuri.

B. Asigurarea accesului la mediul informaţional şi comunicaţional

B.1. Pentru asigurarea interpreţilor autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific persoanei cu surdo-cecitate, autorităţile şi instituţiile publice ori private trebuie să întreprindă demersurile privind identificarea şi contactarea unei astfel de persoane care, la nevoie, să asigure transferul de informaţie.

B.2. La momentul controlului, autorităţile şi instituţiile publice trebuie să facă dovada: achiziţionării de softuri speciale pentru adaptarea paginilor web proprii; adaptării telefoanelor cu teletext şi telefax; că materialele informative puse la dispoziţia utilizatorilor de servicii sunt accesibile şi în scriere Braille sau pe înţelesul persoanelor cu afecţiuni mentale, în caz contrar fiind pasibile de sancţiunea contravenţională a amenzii prevăzută de lege.

B.3. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii, după caz, se fac în mod similar celor prevăzute la paragraful A.4.

3. Monitorizarea proiectelor finanţate din fonduri ale Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

A. Consideraţii generale:

A.1. Prezentul capitol din metodologie face referire la modul de desfăşurare a activităţii de monitorizare a proiectelor derulate cu finanţare din fonduri ale ANPH, de la bugetul de stat sau din fonduri ale Comunităţii Europene. Ea poate fi adaptată la diferite tipuri de programe sau în funcţie de perioada la care se raportează activităţile urmărite.

Activitatea de monitorizare a proiectelor intră în responsabilitatea echipei de monitorizare constituite din personal împuternicit de preşedintele ANPH, precum şi în responsabilitatea inspectorului judeţean/de sector în a cărui rază de competenţă teritorială se implementează proiectele.

A.2. Pentru verificarea conformităţii operaţiilor raportate de către beneficiarii finanţărilor, în activitatea de monitorizare inspectorul judeţean/de sector urmăreşte derularea proiectelor, cu respectarea prevederilor contractului de finanţare, şi semnalează deficienţele şi neconcordanţele constatate, după caz.

A.3. In cazul sesizării unor nereguli în derularea proiectului, Direcţia integrare europeană poate propune măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, inclusiv propunerea de control de specialitate sau de suspendare a plăţilor, până la clarificarea situaţiilor semnalate.

A.4. După finalizarea implementării proiectului, acţiunea de monitorizare poate continua pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 10 ani, în conformitate cu prevederile referitoare la clauzele de sustenabilitate ale contractului de finanţare.

B.  Monitorizarea se va efectua astfel:

B.1. Inspectorul judeţean/de sector primeşte: lista cu proiectele aprobate a se derula în aria sa de competenţă; modelul Raportului de activitate şi al Raportului financiar, care vor fi completate de beneficiarul finanţării; modelul Raportului de monitorizare, pe care îl va întocmi după fiecare etapă de finanţare.

B.2. Fiecare beneficiar de finanţare primeşte modelul Raportului de activitate şi al Raportului financiar. Raportul de activitate se întocmeşte lunar, precum şi la finalizarea fiecărei etape finanţate, se supune avizării inspectorului judeţean/de sector şi se înaintează Direcţiei integrare europeană, Biroului programe, proiecte. Raportul financiar se întocmeşte pentru fiecare etapă finanţată, se supune avizării inspectorului judeţean/de sector şi se înaintează Direcţiei integrare europeană, până la data stabilită de către aceasta. Raportul financiar va cuprinde atât centralizatorul sumelor primite şi decontate, cât şi detalierea cheltuielilor conform  clasificaţiei  bugetare, aprobată prin bugetul proiectului. Forma-cadru a Raportului de activitate şi a Raportului financiar sunt prezentate în anexa nr. 7 şi în anexa nr. 8.

B.3. Pe parcursul derulării proiectului, inspectorul judeţean/de sector va efectua vizite de monitorizare a modului în care sunt realizate activităţile şi sunt îndeplinite obiectivele cuprinse în proiect. La sfârşitul fiecărei vizite va întocmi şi semna o notă de vizită, cu observaţii, propuneri şi recomandări. Aceasta va fi întocmită în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

B.3.1. Pentru fiecare etapă finanţată, inspectorul judeţean/de sector va întocmi Raportul de monitorizare, conform modelului primit, la care va anexa copiile notelor de vizită şi Raportul financiar aferent perioadei monitorizate. Raportul de monitorizare va cuprinde în mod obligatoriu una dintre următoarele recomandări:

a)  continuarea proiectului şi a finanţării acestuia conform contractului de finanţare;

b)   continuarea proiectului şi decontarea cheltuielilor condiţionat de eliminarea deficienţelor constatate;

c)  sistarea plăţilor;

d)   rezilierea contractului de finanţare şi returnarea sumelor achitate de către finanţator.

B.4. Finanţatorul decide continuarea sau întreruperea proiectului pe baza rapoartelor de monitorizare.

B.5. Ultima plată, în procent de 10% din valoarea finanţată, se acordă de către finanţator după validarea Raportului de activitate şi a Raportului financiar depuse de beneficiarul finanţării, la încheierea perioadei de derulare a proiectului.

B.6. Monitorizarea proiectelor se efectuează şi de către echipe de monitorizare constituite din personal împuternicit de către preşedintele ANPH sau de către persoana delegată, cu atribuţii în acest sens. Echipa de monitorizare întocmeşte propriul raport de monitorizare, care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, una dintre recomandările specificate mai sus.

IV. Dispoziţii finale

A.1. Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prevăzute în prezenta metodologie, preşedintele ANPH, prin ordin, va împuternici personalul DGIC, precum şi angajaţi din alte structuri ale acesteia să efectueze controlul, să constate şi să aplice sancţiunea contravenţională prevăzută de lege.

A.2. Aplicarea prezentei metodologii este responsabi­litatea tuturor structurilor din cadrul ANPH care desfăşoară activităţi de control, inspecţie şi monitorizare.

A.3. Monitorizarea modului de aplicare a prezentei metodologii revine DGIC.

A.4. Dovada prezenţei personalului de control/inspecţie la locul şi la data derulării acţiunii se face prin însemnări în ordinul de serviciu ori în registrul pus la dispoziţie de instituţia controlată, după caz.

A.5. Documentele întocmite conform modelelor din anexele nr. 1-4 şi 9 pot fi înaintate DGIC şi sub formă electronică.

A.6. Anexele nr. 1 -9 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

A.7. Prezenta metodologie se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

- antet -

Nr....../.....

Aprob*)

...............................

Avizez**)

...............................

RAPORT   DE   CONTROL

privind activitatea desfăşurată.............

1.   Numele şi calitatea/funcţia persoanelor care au efectuat controlul - se menţionează numele şi prenumele persoanelor, documentul de împuternicire privind acţiunea de control, data/perioada de derulare, locul desfăşurării. Se poate face referire la actul de sesizare sau nu ori dacă acţiunea a fost tematică, programată sau inopinată.

2.  Obiectivele de control - se vor trece atât obiectivele prestabilite, ce pot fi conţinute inclusiv de documentul de împuternicire, cât şi obiectivele la care s-a extins controlul, menţionându-se acest fapt.

3.   Expunerea în fapt a acţiunii de control, prezentându-se punct cu punct, pe baza obiectivelor, constatările la faţa locului. Vor fi menţionate documentele verificate, cele ridicate, în copie sau în original, precum şi cele ataşate documentului de control.

4.  Concluzii ale controlului - se pot trage concluzii generale sau concluzii asupra fiecărei probleme evidenţiate. Constatările şi concluziile preliminare, ce pot fi aduse imediat la cunoştinţă persoanelor controlate, vor fi menţionate în cuprinsul documentului. Se vor menţiona inclusiv remedierile ce au fost duse la îndeplinire pe timpul acţiunii de control.

5.  Recomandări şi propuneri - vor fi menţionate acele propuneri de soluţii care să conducă la remedierea celor constatate drept nereguli pe timpul controlului şi persoanele/structurile care ar trebui să le ducă la îndeplinire.

6.  Semnătura persoanelor care au întocmit documentul, numele şi funcţia.

7.  Data întocmirii documentului.

*) Se menţionează numele/prenumele şi funcţia persoanei care aprobă documentul de control, de exemplu, preşedinte ANPH.

**) Vor fi menţionate numele/prenumele şi calitatea persoanei care va aviza conţinutul documentului după întocmirea acestuia, înainte de a fi supus aprobării, de exemplu, director general DGIC, în cazul acţiunilor derulate de către personalul DGIC.

ANEXA Nr. 2 la metodologie

- antet -

FIŞĂ   DE   INSPECŢIE1)

cu privire la respectarea şi implementarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale specializate, furnizate persoanelor adulte cu handicap

Centrul, serviciul supus inspecţiei....................................................................................................

Instituţia/organizaţia în subordinea căreia funcţionează sau care îl administrează.......................

Nr. standard

Item

Realizare

Observaţii

1*)

1.1.**)

1.2

Da/Nu

***)

1) Prezenta fişă poate fi completată distinct sau încorporată într-un document de control - notă de control, raport de control, raport de inspecţie.

*) Se vor menţiona standardele verificate, corelându-se, după caz, cu conţinutul planului de inspecţie.

**) Se va completa cu itemii corespunzători standardului pentru care se face verificarea.

***) Se pot menţiona observaţii asupra fiecărui item evidenţiat, inclusiv asupra gradului de realizare.

Numele şi funcţia persoanei care a efectuat inspecţia/semnătura

......................................................................................................

Data:

.....................

Numele şi funcţia reprezentantului serviciului inspectat/semnătura

..........................................................................................................

Alte menţiuni:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

ANEXA Nr. 3 la metodologie

RAPORT   DE   MONITORIZARE

a Proiectului.......................................................................

pentru perioada....................

Monitor: inspector judeţean/de sector/echipa de monitorizare ANPH, după caz

Nr. si data vizitei de monitorizare

Nr. de înregistrare în Registrul comisiei de evaluare

Titlul proiectului

Solicitant

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Responsabil instituţie/organizaţie

Coordonator proiect

Echipa de management al proiectului: nume, funcţie în organizaţie, funcţie în echipă

Localizarea proiectului: localitate, adresă

Contract de finanţare: nr., data

Acte adiţionale la acordul de finanţare: nr., data

dacă este cazul

Durata proiectului

Data efectivă a începerii proiectului

Descrierea vizitelor: se indică doar nr. şi data efectuării vizitei şi se anexează Nota de vizită

Conţinutul minim al Notei de vizită:

1.  data efectuării vizitei;

2.  persoanele contactate;

3.  locul efectuării vizitei: sediul beneficiarului, locul de derulare a proiectului, alte instituţii, după caz;

4.  constatări, concluzii, documente solicitate şi puse la dispoziţie de către beneficiar, recomandări, probleme de rezolvat până la următoarea vizită;

5*). vizite efectuate pentru verificarea Raportului de activitate privind gradul de realizare a activităţilor şi obiectivelor stabilite în proiect, precum şi a Raportului financiar cu privire la conformitatea cheltuielilor efectuate în etapa monitorizată. In urma verificării, inspectorul judeţean/de sector face observaţiile cuvenite şi informează beneficiarul de finanţare cu privire la concluziile desprinse, situaţia financiară şi recomandările formulate, ce vor fi consemnate în Raportul de monitorizare.

Observaţii:

Notele de vizită se întocmesc în cel puţin două exemplare, un exemplar revenind beneficiarului finanţării. Acestea vor fi semnate de inspectorul judeţean/de sector sau de membrii echipei de monitorizare, după caz, care au efectuat vizita, de reprezentantul beneficiarului finanţării, precum şi de ceilalţi participanţi la discuţii.

Se vor anexa documentele relevante preluate cu ocazia vizitelor de monitorizare, în copie.

Raportul de monitorizare se întocmeşte după fiecare etapă finanţată. Acesta, însoţit de notele de vizită şi de Raportul financiar de etapă, va fi înaintat Direcţiei Integrare Europeană şi Biroului programe proiecte, până la data comunicată de către aceasta.

CONCLUZII:

a) Realizări

Gradul de realizare pentru:

%

Observaţii

Activităţi

Obiective specifice

Grup-ţintă

Rezultate

Indicatori

Impact

Parteneriat

Viabilitate

Voluntariat

b) Situaţie financiară

                                                                                                                     - lei -

Buget/Plăţi

ANPH

Beneficiar

Altii

Sume nedecontate

Buget

Decont

Buget

Decont

Buget

Decont

ANPH

Beneficiar

Alţii

Total,

din care:

Etapa I

Etapa II

Etapa III

c) Recomandări:

In mod obligatoriu acest punct trebuie să conţină una dintre următoarele recomandări:

a)  continuarea proiectului şi a finanţării acestuia conform contractului de finanţare;

b)  continuarea proiectului şi decontarea cheltuielilor, condiţionate de eliminarea deficienţelor constatate;

c)  sistarea plăţilor;

d)  rezilierea contractului de finanţare şi returnarea sumelor achitate de către finanţator.

Data:

..................

Semnătura

..................

ANEXA Nr. 4 la metodologie

- antet -

Aprob*)

PLAN  GENERAL  DE  CONTROL/ INSPECŢIE/ MONITORIZARE

privind desfăşurarea activităţilor de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu handicap

A. Activităţi planificate

A.1. Planul va cuprinde: obiective stabilite, activităţi planificate, termen de realizare, responsabili, rezultate aşteptate, indicatori de evaluare.

A.2. Activităţile de control vor fi efectuate de echipe mixte/DGIC.

A 2.1. Acţiuni de genul:

a)   controlul activităţilor proprii inspectorilor judeţeni/de sector;

b)   controlul serviciilor sociale furnizate persoanelor cu handicap;

c)  controlul accesibilităţilor realizate pentru persoanele cu handicap;

d)    controlul cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevăzute de lege;

e)   monitorizarea proiectelor finanţate din fonduri ANPH sau alte fonduri;

f)  acţiuni de control tematic - la nevoie;

g)   acţiuni de control organizate ca urmare a unor sesizări sau a autosesizării şi altele asemenea.

B. Inspector judeţean/de sector

I. activităţi obligatorii:

1.  lunar:

a)   inspecţia implementării şi respectării standardelor minime de calitate aplicabile în centrele destinate persoanelor adulte cu handicap;

b)   participare, cu statut de observator, la una dintre şedinţele comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap adulte;

c)  inspecţia unui serviciu social public ori privat destinat persoanelor cu handicap;

d)   o întâlnire cu reprezentanţii direcţiei judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului;

e)  verificări privind accesibilităţile realizate de autorităţi şi instituţii publice ori private cu obligaţii legale în acest sens;

2.  o dată la două luni - inspecţii privind modalitatea de acordare a drepturilor persoanelor cu handicap din judeţ de către serviciile publice judeţene şi locale;

3. trimestrial - verificare privind evoluţia înregistrată de la controlul anterior;

II.   durata acţiunilor de control/inspecţie: cel mult două zile (succesive sau nu)

III.   obiective de control/inspecţie: prestabilite sau rezultate din sesizare

IV: alte activităţi prevăzute în anexa nr. 9;

V. activităţi nepreconizate, se adaugă elementele specifice acţiunilor de control/inspecţie.

1.  Obiective de gen:

a)  verificarea respectării standardelor minime de calitate aplicabile în domeniu;

b)   verificarea existenţei conformităţii serviciilor sociale prestate cu nevoile beneficiarilor/după tipul de serviciu;

c)  identificarea nevoii de noi servicii sociale;

d)  identificarea dificultăţilor în aplicarea legislaţiei, goluri legislative, măsuri de remediere.

2.  Activităţi ce urmează a fi desfăşurate.

3.  Echipa/persoana care va întreprinde acţiunea; inspectoratul judeţean/de sector.

Notă: Activităţile se vor doza în aşa fel încât la fiecare două luni toate serviciile publice sau private destinate persoanelor cu handicap să fie inspectate de inspectorul judeţean/de sector.

In cazul acţiunilor de control/inspecţie realizate de alte echipe de control decât inspectorul judeţean/de sector, acesta din urmă va asigura şi verificarea privind evoluţia ulterioară controlului.

*) Planul general de control, inspecţie şi monitorizare se supune aprobării preşedintelui ANPH.

ANEXA Nr. 5 la metodologie

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

Direcţia generală de inspecţie şi control

Telefon/fax ......................../................................

Str..................... nr......., judeţ/sector .................

Seria ............. Nr....................

PROCES-VERBAL

de constatare a contravenţiilor privind nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Incheiat astăzi anul...........luna..........ziua............ora.............

în localitatea..........................judeţul/ sectorul.......................

1.  Subsemnatul/Subsemnata ................................, având funcţia de .................... în cadrul ......................., legitimaţia nr........................

In temeiul prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi a Ordinului de împuternicire nr................... din ........................... al preşedintelui ANPH, cu ocazia inspecţiei/controlului efectuat am constatat următoarele:

2.   Persoana juridică/fizică ..............................., cu sediul în.............................. ......................, str............................... nr......., bl........., sc......., ap......., judeţ/sector ......, înmatriculată la oficiul registrului comerţului sub nr..........................., având cod fiscal .............................., cont nr...................... la .............................., reprezentată legal prin dl/dna ......................................, în calitate de ........................, domiciliat/domiciliată în ....................................., având BI/CI seria ...... nr.........................., eliberat/eliberată de ........................ la data de ........................, CNP ......................................., a contravenit dispoziţiilor art............ alin.......... lit........ prin nerespectarea obligaţiilor legale privind............................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ .................................................................. prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 649/2001 privind aprobarea Normativului privind adaptarea clădirilor civile şi a spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2001.

Se vor completa, în clar, de către agentul constatator, prevederile articolului, alineatului, literei, după caz, ale căror dispoziţii au fost încălcate şi se va bara cu o linie continuă prevederea legală care nu corespunde cazului.

3. Descrierea faptelor constatate

a)........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................

b)........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................

c)........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................fapte prevăzute şi sancţionate de art. 99 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

4. Sancţiunea aplicată şi măsurile dispuse:........................................................................................................................................................................ ....................................................................

........................................................................................................................................................................ ....................................................................

5.  Amenda se va achita în contul ..................................., deschis la Trezoreria ................................., iar documentul doveditor al plăţii va fi prezentat sau comunicat prin poştă ANPH, la adresa ..............................................,   în termen   de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, precum şi a   înştiinţării de plată.

6.  Impotriva prezentului proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii contravenţionale se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării acestuia.

7.   Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se depun la Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, cu sediul în Bucureşti, str................................................., nr...................., cod poştal .......................

8.  Plângerea împreună cu dosarul cauzei vor fi înaintate de îndată instanţei judecătoreşti competente, în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

9.  Contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze prezentul proces-verbal. Se barează cu linie continuă situaţiile care nu corespund.

10.   La  încheierea  prezentului   proces-verbal  de  constatare   a  contravenţiei afost de faţă domnul/ doamna ............................, în calitate de martor, domiciliat/domiciliată în ......................................., str..................................... nr.........., bl........., sc........., ap.........., judeţ/sector ................................, având BI/CI seria .......... nr......................., eliberat/eliberată de ...................................la data de ........................., CNP ..............................

11.   Alte menţiuni........................................................................................................................................................................ ............................ ........................................................................................................................................................................ ....................................................................

Se poate menţiona poziţia contravenientului.

Prezentul proces-verbal conţine .................................................. pagini şi a fost întocmit în ................................ exemplare, din care un exemplar pentru fiecare parte.

Agent constatator,

......................................

Martor,

......................................

Contravenient,

.....................................

Am primit un exemplar al procesului-verbal şi al înştiinţării de plată.

ANEXA Nr. 6 la metodologie

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

Direcţia generală de inspecţie si control

Tel./fax .................................../ .......................................

Str............................. nr........., judeţ/sector ...............

Seria ............ Nr............................

INŞTIINŢARE  DE  PLATĂ

nr................. din............................

1.   Subsemnatul/Subsemnata .................................................................., având funcţia de ....................................... în cadrul ............................................., văzând cele consemnate în Procesul-verbal de constatare seria .......................... nr........................... din .......................................................,

pun în vedere

2.   Persoanei juridice/fizice ..............................................................., cu sediul în ........................................, str.......................................... nr......., bl........, sc......., ap............., judeţ/sector .................................., înmatriculată la oficiul registrului comerţului sub nr............................., având cod fiscal ............................, cont ............................ la ............................, reprezentată legal prin dl/dna ........................, în calitate de ........................., domiciliat/domiciliată în............................, având BI/CI seria .... nr................., eliberat/eliberată de ............................ la data de ................................, CNP ..............................................., ca, în termenul prevăzut în procesul-verbal de constatare amintit, să achite contravaloarea amenzii stabilite, respectiv suma de .......................................... lei.

3.  Amenda se va achita în contul ...................................., deschis la Trezoreria ............................, iar documentul doveditor al plăţii va fi prezentat ori comunicat ANPH, prin poştă, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării     procesului-verbal     de    constatare     a    contravenţiei     şi    înştiinţării de plată, la adresa..................................................................................................................

4.  Contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze prezenta înştiinţare de plată.

Se vor bara cu o linie continuă situaţiile care nu corespund cazului.

5.   Prezenta înştiinţare de plată face parte din Procesul-verbal nr........................ din data de ............................

6.  Alte menţiuni........................................................................................................................................................................ ................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................

Agent constatator,

................................

Contravenient,

................................

Am primit un exemplar.

ANEXA Nr. 7 la metodologie

Data .......................

RAPORT   DE   ACTIVITATE

pentru perioada...........................

Date de identificare a proiectului

Nr. deînregistrare în Registrul comisiei de evaluare

Titlul proiectului

Solicitant

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Responsabil:

instituţie, organizatie

Coordonator

Echipa de management al proiectului:

nume, funcţie în organizatie, funcţie în echipă

Localizarea proiectului: localitate, adresă

Contract de finanţare: nr., dată

Acte adiţionale la acordul de finanţare: nr., dată

dacă este cazul

Durata proiectului

Data efectivă a începerii proiectului

Mediatizarea proiectului:

mijloace, metode

dacă s-a realizat în perioada de raportare

Obiective specifice

Realizat

(exprimat procentual)

1.

%

2.

%

3.

%

Activităţi

Luna

Activităţi planificate*)

Activităţi realizate**)

%

Abaterile de la activităţile planificate; justificări

Evaluare internă***)

Observaţii****)

Grupul-ţintă

Luna

Planificat

Realizat

%

Abateri, justificări

Rezultate scontate

Luna

Planificat

Realizat

%

Abateri, justificări

Indicatori de performanţă

Luna

Planificat

Realizat

%

Abateri, justificări

Impact

Luna

Planificat

Realizat

%

Abateri, justificări

*) Se precizează activităţile planificate aşa cum au fost formulate în cererea de finanţare.

**) Se precizează numărul de participanţi, locul de desfăşurare şi durata pentru fiecare activitate realizată.

***) Se evaluează rezultatele activităţilor desfăşurate.

****) Dacă în urma evaluării remarcaţi modificări/îmbunătăţiri care trebuie aduse proiectului, menţionaţi-le.

Parteneriat

Partener

Angajament

asumat în

proiect

Angajament realizat efectiv

%

Justificarea diferenţelor

Viabilitatea/Sustenabilitatea proiectului

Surse de finanţare,

parteneri sau donatori

identificaţi care vă vor susţine în viitor activităţile

Acţiuni realizate

pentru sensibilizarea

donatorilor

Rezultat scontat al acţiunilor

Rezultat obţinut efectiv

%

Voluntariat

Luna

Planificat

Realizat

%

Abateri, justificări

Anexe:

a)  criterii de selecţie, lista beneficiarilor - nume, semnătură, loc de muncă, dacă este cazul, şi număr de telefon -, semnate şi ştampilate;

b)   agende şi liste de participanţi pentru seminarii, mese rotunde; chestionare de evaluare; contracte de furnizare de servicii încheiate cu beneficiarii; contracte de voluntariat; contracte de muncă, contracte de prestări de servicii încheiate cu echipa de management al proiectului sau alţi specialişti cooptaţi în proiect, contracte de parteneriat, în copie;

c)  materiale redactate în cadrul proiectului;

d)  articole din presă referitoare la activităţile din cadrul proiectului;

e)  orice alt material relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului.

Semnătura şi ştampila beneficiarului

..........................................................

VIZA

Inspector judeţean/de sector,

..................................................

ANEXA Nr. 8 la metodologie

RAPORT   FINANCIAR

aferent raportului de activitate pentru perioada..............

1. Situaţie financiară

                                                                                                                                                            - lei -

Buget, plăţi

ANPH

Beneficiar

Alţii

Sume nedecontate

Buget

Decont

Buget

Decont

Buget

Decont

ANPH

Beneficiar

Alţii

Total,

din care:

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

2. Detaliere cheltuieli

                                                                                                                                                          - lei -

Nr. crt.

Buget, cheltuieli

Etapa finanţată - total

Sume nedecontate

ANPH

Beneficiar

Alţii

Total

Buget

Decont

Buget

Decont

Buget

Decont

Buget

Decont

ANPH

Beneficiar

Alţii

I.

Cheltuieli referitoare la proiect

I.1

Reparaţii şi amenajări

I.2

 Dotări tehnice şi cheltuieli de instalare

I.3

Cheltuieli de întreţinere şi service echipamente

I.4

Software

I.5

Materiale şi servicii

I.6

Inchirieri

I.7

Consumabile

I.8

Transport

I.9

Cazare

I.10

Masă

I.11

Mediatizare

II.

Cheltuieli referitoare la implementarea proiectului

II.1

Cheltuieli administrative

II.2

Plată colaboratori

II.3

Voluntariat

II.4

Alte cheltuieli

TOTAL:

Observaţii:

Structura bugetului nu poate fi modificată decât cu acordul ANPH.

•  Pentru fiecare poziţie bugetară se va face o anexă în care se însumează toate cheltuielile aferente acesteia.

In anexă se precizează tipul documentului justificativ, factura, chitanţa, ordinul de plată, statul de plată, numărul şi data emiterii documentului, valoarea acestuia şi se anexează fotocopiile tuturor documentelor de decontare, factura, chitanţa, ordinul de plată, statul de plată, listele de participanţi cu semnăturile de confirmare, unde este cazul, precum şi orice alt document pe baza căruia se decontează o sumă.

•  Pentru achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări necesare derulării proiectului se va anexa în copie dosarul de achiziţie.

Semnătura şi ştampila beneficiarului

..........................................................

VIZA

Inspector judeţean/de sector ..........,

.........................................................

ANEXA Nr. 9 la metodologie

RAPORT   DE   ACTIVITATE*)

Luna........anul.........

Domeniul de raportare

Indicatori

Detalii

Observaţii

1. reprezentarea ANPH în relaţia cu organele de specialitate ale administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice/private, precum şi cu persoane juridice şi fizice române si străine

1.1. nr. de participări/întâlniri de lucru

1.1.1. organizatori, temă, data

2. inspecţii ale centrelor destinate persoanelor adulte cu handicap

2.1.  nr. de inspecţii planificate/ efectuate, după caz; nr. de deplasări efectuate în afara judeţului

2.2.  nr. de întâlniri de lucru

2.1.1. data, locul, obiectivul urmărit, constatări, concluzii, documentul încheiat

2.2.1. data, locul, motivul, concluzii, documentul încheiat

Domeniul de raportare

Indicatori

Detalii

Observaţii

3. inspecţii ale serviciilor prestate persoanelor cu handicap în cadrul instituţiilor de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap

3.1. nr. de inspecţii planificate/ efectuate

3.1.1. data, locul, obiectivul, documentul încheiat, constatări, concluzii, recomandări

4. nr. de proiecte monitorizate

4.1.  nr. de vizite de monitorizare planificate/efectuate:

4.2.  nr. de note de vizită/ rapoarte de monitorizare întocmite:

4.1.1. tip proiect, solicitant, obiectivul general, constatări, concluzii, recomandări

5. activităţi de monitorizare/ verificare a accesibilităţilor realizate pentru persoanele cu handicap

5.1.  nr. de activităţi planificate/ de instituţii verificate:

5.2.  nr. de note de constatare întocmite:

5.3.  nr. de consultaţii solicitate/ acordate în acest sens:

5.1.2. instituţiile verificate/ constatări

5.3.2. solicitanţi

6. constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap**)

6.1.  nr. de instituţii verificate:

6.2.  nr. de procese-verbale încheiate; nr. de sancţiuni aplicate, tipul sancţiunii aplicate

6.1.1. tip constatare

6.2.1. contravenient, valoarea sancţiunii aplicate

7. întocmirea de studii, sinteze, informări cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din judeţ, la cerere

7.1. nr. de materiale întocmite:

7.1.1.  tip material

7.1.2.  solicitanţi

8. soluţionarea petiţiilor (cereri, reclamaţii, sesizări)

8.1.  nr. de petiţii primite spre soluţionare:

8.2.  nr. de petiţii soluţionate

8.1.2. modul de soluţionare

9. verificarea şi validarea datelor statistice comunicate de către DGASPC

9.1. nr. de rapoarte statistice solicitate, comunicate serviciului de resort din cadrul ANPH:

9.1.1. tip rapoarte, termen de raportare

10. urmărirea aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse pentru reme­dierea neregulilor constatate cu ocazia acţiunilor de inspecţie sau de control

10.1.  nr. de verificări efectuate:

10.2.  nr. de informări transmise ANPH:

10.1.1. constatări, concluzii

11. legătura cu comisia judeţeană de evaluare a persoanei cu handicap

11.1. nr. de participări, vizite la sediul comisiei:

11.1.1. data, obiectivul urmărit, constatări, concluzii, documentul încheiat

12. verificări ale unităţilor protejate autorizate de către AN PH

12.1. nr. de verificări planificate, efectuate:

12.1.1. data, unitatea, obiectivul urmărit, constatări, concluzii, documentul încheiat

13. participare la alte activităţi, acţiuni

13.1. nr. de acţiuni

13.1.1. tip acţiune, locul, data, tema, descriere

Semnătura,                                    

........................

Data

….....................

*) Raportul se înaintează Direcţiei generale de inspecţie şi control până în data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.

**) Se va completa de către inspectorii judeţeni/de sector împuterniciţi să constate şi să aplice sancţiunea contravenţională prevăzută de lege.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 31/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 31 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 49 2017
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 49 2017
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 551 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 551 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 204 2017
    We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that is the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name: Muhammed Emir Harun Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com Skype: info.financewizardltd@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salut, ai vrut să cumperi un bilet pentru maraton? Sau cauți pentru a obține bani pentru a cumpăra biletul? Sau treceți prin anumite stresuri financiare și sunteți în căutarea pentru a ieși din ea, aici este doamna Hope Elinal care vă poate ajuta să depășiți toate stresul și să devină un wiener în viața dumneavoastră.we oferim împrumut cu rata dobânzii de 2% . în cazul în care interesat rapid e-mail la meu acum prin adresa de e-mail: kplenders@outlook.com
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat OUG 15 2017
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu