Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3 din 7 ianuarie 2008

pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesionala a conducatorilor auto care efectueaza transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim de inchiriere si agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi

ACT EMIS DE:                MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 34 din 16 ianuarie 2008In temeiul prevederilor art. VII lit. b) din Legea nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi Regia Autonomă „Registrul Auto Român" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului    nr.    1.170/2003    pentru    aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere - Metodologia de licenţiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, condiţiile privind agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum şi metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetristilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 12 august 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

ANEXĂ

NORME

privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi

CAPITOLUL I

Atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere

Art. 1. - Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, conducătorul auto trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Conducătorul auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere trebuie să deţină certificat de atestare a pregătirii profesionale, care să confirme dobândirea cunoştinţelor profesionale în calitate de conducător de autovehicul de transport rutier de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere.

Art. 3. - (1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale pentru transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere este eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin agenţiile teritoriale.

(2) Modelul şi conţinutul certificatelor de atestare a pregătirii profesionale sunt prevăzute în anexele nr. 1a) şi 1b) la prezentele norme.

(3) Certificatele de atestare a pregătirii profesionale, specifice fiecărui tip de transport, se obţin în urma promovării unui examen pe bază de test-grilă organizat de Autoritatea Rutieră Română -A.R.R., care va desemna comisia de examinare.

Art. 4. - Pentru susţinerea testului-grilă, candidaţii trebuie să prezinte la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din judeţul pe a cărui rază se desfăşoară examenul documentele prevăzute la art. 26 alin. (3) din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Pregătirea profesională va fi asigurată de către o unitate de şcolarizare a conducătorilor auto autorizată.

(2) Cursurile de pregătire profesională prevăzute la art. 27 din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să asigure candidaţilor cunoştinţele necesare referitoare la reglementările specifice în vigoare, precum şi la practicarea activităţii de transport de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere.

(3) Programele de şcolarizare vor fi astfel întocmite încât să poată răspunde tematicii prevăzute în anexele nr. 2a) şi 2b) la prezentele norme şi vor fi avizate de către Autoritatea Rutieră Română-A.R.R.'

(4) Cursurile de pregătire profesională în vederea atestării conducătorilor auto pentru transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere au durata de 30 de ore.

Art. 6. - Pentru înscrierea la cursurile de pregătire profesională a conducătorilor auto, solicitanţii vor prezenta documentele prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Testul pentru obţinerea certificatului de atestare a pregătirii profesionale constă într-o probă scrisă tip grilă, cu 20 de întrebări.

(2) Pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la 70% din numărul total de întrebări cuprinse în testul-grilă.

(3) Rezultatul testării va fi comunicat candidaţilor în aceeaşi zi, iar eventualele contestaţii vor fi depuse în termen de 3 zile de la comunicare la sediul Autorităţii Rutiere Române-A.R.R.

(4) Conducătorul auto care nu a promovat testul-grilă are dreptul la o nouă testare după maximum 15 zile, în condiţiile prezentării dovezii plăţii în contul agenţiei Autorităţii Rutiere Române -A.R.R. a taxei privind testarea.

(5) După un al doilea test nepromovat conducătorul auto mai poate solicita o nouă testare numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională.

(6) Documentele prevăzute la art. 6 împreună cu catalogul cursului şi cu situaţia conducătorilor auto examinaţi se păstrează de şcoala de conducători auto sau de centrul de pregătire profesională unde s-a desfăşurat cursul de pregătire profesională, o perioadă de 10 ani.

(7) Conducătorului auto care a promovat testul-grilă i se eliberează o adeverinţă care atestă promovarea examenului, valabilă până la eliberarea certificatului de atestare a pregătirii profesionale, dar nu mai mult de 30 de zile.

Art. 8. - (1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale, în cazul transportului de persoane în regim de taxi sau transportului în regim de închiriere, se eliberează pentru o perioadă nedeterminată.

(2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil în condiţiile vizării sale la 5 ani şi conducătorul auto face dovada că este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru transportul public de persoane şi deţine permis de conducere corespunzător.

(3) Vizarea certificatului de atestare a pregătirii profesionale se efectuează în urma promovării de către solicitant a testului tip grilă prevăzut la art. 3 alin. (3).

(4) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil pe teritoriul României.

Art. 9. - Certificatele de atestare a pregătirii profesionale a taximetriştilor valabile la data de 6 august 2007 vor fi preschimbate gratuit de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin agenţiile teritoriale, cu certificate de atestare a pregătirii profesionale a taximetriştilor prevăzute în prezentele norme.

CAPITOLUL II

Agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi

Art. 10. - (1) Agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi se realizează la cerere, de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român", denumită în continuare RAR, prin reprezentanţele sale teritoriale.

(2) Se agrează pentru transportul de persoane în regim de taxi numai autoturisme dotate cu portiere de acces şi de evacuare în dreptul fiecărei banchete sau fiecărui scaun pentru clienţi, după caz, cu spaţiu corespunzător transportului bagajelor de mână, şi care nu pot transporta mai mult de 4 persoane, în afara conducătorului auto.

(3) Se agrează pentru transportul de mărfuri în regim de taxi numai autoutilitare a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 tone.

(4) Pentru autovehiculele menţionate la alin. (2) şi (3), care corespund condiţiilor prevăzute în prezentele norme RAR eliberează contra cost certificatul de agreare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme. Acest document se eliberează pentru o perioadă de 10 ani şi este valabil numai prin vizarea sa anuală.

Art. 11. - Pentru autoturismul care efectuează transport de persoane în regim de taxi, certificatul de agreare se eliberează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a)  are inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate, conform prevederilor legale;

b) este dotat cu aparat de taxat în stare de funcţionare, care corespunde prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;

c) este dotat legal cu staţie radio de emisie-recepţie, în cazul taxiurilor autorizate pentru localităţile în care există servicii de dispecerat, sau cu telefon mobil, în cazul taxiurilor autorizate pentru celelalte localităţi;

d) este dotat cu lampă taxi în stare de funcţionare, conform prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, omologată de RAR;

e) are linia mediană orizontală a caroseriei, de regulă sub nivelul geamurilor, marcată pe părţile laterale de o bandă dublă de carouri tip şah având culori alternative alb şi negru, de dimensiuni 3x3 cm, pe o lungime egală cel puţin cu lăţimea portierelor;

f) caroseria are culoarea galbenă, în totalitate sau cel puţin începând cu partea de deasupra benzii duble tip şah, dacă prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, nu s-a stabilit o altă culoare;

g) are aplicat pe fiecare portieră din spate câte un ecuson care conţine următoarele elemente:

- localitatea de autorizare;

- tipul transportului, respectiv: TAXI;

- termenul de valabilitate a autorizaţiei taxi sau a copiei conforme, după caz;

-  numărul de ordine al autorizaţiei taxi sau al copiei conforme, după caz;

- numărul de înmatriculare al autoturismului pentru care s-a eliberat autorizaţia taxi sau copia conformă, după caz. Această   prevedere   nu   se   aplică   la   prima   agreare   a autoturismului;

h) are înscrise pe portierele din faţă valorile tarifelor de distanţă (lei/km) practicate pe timp de zi şi pe timp de noapte, modelele şi dimensiunile acestor inscripţionări fiind stabilite prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

i) are afişată în interior, la loc vizibil, o listă care să poată fi consultată de către client, cuprinzând titularul legal al autorizaţiei taxi şi tarifele de distanţă, de staţionare şi de pornire, pe timp de zi şi pe timp de noapte, purtând ştampila primăriei localităţii de autorizare, precum şi un ecuson cuprinzând numele şi fotografia conducătorului auto. Această prevedere nu se aplică la prima agreare a autoturismului;

j) are toate geamurile transparente, neacoperite cu înscrisuri, colante ori alte dotări care atenuează vizibilitatea atât dinăuntru, cât şi din afară.

Art. 12. - Pentru autoutilitara care efectuează transport de mărfuri în regim de taxi, certificatul de agreare se eliberează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a)  are inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate, conform prevederilor legale;

b) este dotată cu aparat de taxat în stare de funcţionare, care corespunde prevederilor Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

c) este dotată cu lampă taxi în stare de funcţionare, conform prevederilor Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, omologată de RAR;

d) are linia mediană orizontală a caroseriei, de regulă sub nivelul geamurilor, marcată pe părţile laterale de o bandă dublă de carouri tip şah având culori alternative alb şi negru, de dimensiuni 5x5 cm, pe o lungime egală cel puţin cu lăţimea portierelor;

e) caroseria are culoarea galbenă, în totalitate sau cel puţin începând cu partea de deasupra benzii duble tip şah, dacă prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, nu s-a stabilit o altă culoare;

f)  are aplicat pe portierele cabinei câte un ecuson care conţine următoarele elemente:

- localitatea de autorizare;

- tipul transportului, respectiv: TAXI;

- termenul de valabilitate a autorizaţiei taxi sau a copiei conforme, după caz;

-  numărul de ordine al autorizaţiei taxi sau al copiei conforme, după caz;

- numărul de înmatriculare al autoutilitarei pentru care s-a eliberat autorizaţia taxi sau copia conformă, după caz. Această prevedere nu se aplică la prima agreare a autoutilitarei;

g) are înscrise pe portierele cabinei valorile tarifelor de distanţă (lei/km) practicate pe timp de zi şi pe timp de noapte, modelele şi dimensiunile acestor inscripţionări fiind stabilite prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

h) are afişată în interior, la loc vizibil, o listă care să poată fi consultată de către client, cuprinzând titularul legal al autorizaţiei taxi şi tarifele de distanţă, de staţionare şi de pornire, pe timp de zi şi pe timp de noapte, purtând ştampila primăriei localităţii de autorizare, precum şi un ecuson cuprinzând numele şi fotografia conducătorului auto. Această prevedere nu se aplică la prima agreare a autoutilitarei;

i) are toate geamurile cabinei transparente, neacoperite cu înscrisuri, colante ori cu alte dotări care atenuează vizibilitatea atât dinăuntru, cât şi din afară.

Art. 13. - Certificatul de agreare conţine şi informaţii privind dotările care se referă la gradul de confort şi de protecţie conferit de autovehicul, prevăzute în Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a) volumul portbagajului util exprimat în dm3 (numai pentru autoturisme);

b) existenţa instalaţiei pentru aer condiţionat;

c)  numărul airbag-urilor pentru pasageri cu care este dotat autovehiculul;

d) existenţa dispozitivului GPS de monitorizare;

e)  existenţa dispozitivului fix de înregistrare a precizărilor făcute de client;

f) existenţa peretelui despărţitor dintre conducătorul auto şi clienţi;

g)  existenţa dispozitivului de plată prin intermediul cardului bancar.

Art. 14. - Vizarea anuală a certificatului de agreare se efectuează de RAR numai dacă autovehiculele respectă integral condiţiile de agreare prevăzute în prezentele norme.

Art. 15. - (1) In cazul primei agreări pentru transportul în regim de taxi a unui autoturism care are inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate, RAR va limita valabilitatea acesteia la o perioadă de 6 luni, respectiv un an pentru autoturismele noi, fără a se depăşi termenul iniţial de valabilitate. Limitarea se va face fără verificarea condiţiilor tehnice pe baza cărora s-a acordat inspecţia curentă şi va fi materializată prin completarea următoarei rubrici din anexa la certificatul de înmatriculare cu noul termen de valabilitate, precizându-se inclusiv textul „ITP TAXI".

(2) In cazul în care autovehiculul nu are inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate, cu ocazia vizării anuale a certificatului de agreare, RAR va efectua şi inspecţia tehnică periodică.

Art. 16. - (1) In cazul autovehiculelor care deţin certificat de agreare conform vechiului model, în termen de valabilitate, RAR îl va preschimba cu unul conform noului model, la cerere. Noul certificat de agreare va avea valabilitatea de 10 ani, în condiţiile vizării sale anuale.

(2) Certificatele de agreare valabile la data intrării în vigoare a prezentelor norme şi pentru care nu se solicită preschimbare îşi prelungesc automat valabilitatea pentru o perioadă de 10 ani de la data emiterii lor, cu condiţia vizării anuale.

(3) Preschimbarea certificatului de agreare prevăzută la alin. (1) se va realiza în condiţiile efectuării tuturor operaţiunilor prevăzute de prezentele norme.

Art. 17. - RAR poate emite un duplicat al unui certificat de agreare, utilizând înregistrările din sistemul informatic propriu, pe baza declaraţiei deţinătorului vehiculului privind justificarea solicitării (pierdere, furt, distrugere). Duplicatul va avea acelaşi termen de valabilitate ca şi certificatul de agreare pe care îl înlocuieşte.

Art. 18. -Acelaşi autovehicul nu poate fi autorizat în aceeaşi perioadă ca autovehicul destinat transportului în regim de taxi, transportului în regim de închiriere sau ca autovehicul pentru şcoală (destinat instruirii practice în conducerea auto).

ANEXA Nr. 1a) la norme

- matcă -

ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

- Autoritatea Rutieră Română -

CERTIFICAT PROFESIONAL

pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier în regim de taxi

Numele................................................................................................................

Prenumele............................................................................................................

Data si locul naşterii............................................................................................

CNP."..................................................................................................................

„Sunt de acord ca datele personale cuprinse în prezentul document să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Autorităţii Rutiere Române -A.R.R., care se obligă să respecte drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare."

Semnătura...................................

Seria CPTx

Data eliberării:...............................

Nr................

- faţă -

ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

CERTIFICAT PROFESIONAL

pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier în regim de taxi

FOTO

Numele..............................................................................................................

Prenumele.........................................................................................................

Data şi locul naşterii..........................................................................................

...........................................................................................................................

CNP...................................................................................................................

DIRECTOR GENERAL

Seria CPTx

Data eliberării:..........................

Nr...............

- verso -

Se certifică prin prezentul certificat că titularul a făcut dovada pregătirii sale profesionale, potrivit prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare.

Valabil până la:                         Valabil până la:

.........................                       ........................

          

Valabil până la:                         Valabil până la:

.........................                       ........................

Valabil până la:                         Valabil până la:

.........................                       ........................

„Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale legale; conform Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, iar o dată pe an, la cerere şi în mod gratuit, vă puteţi adresa Autorităţii Rutiere Române -A.R.R printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, solicitând confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate."

Seria CPTx Nr.......................

ANEXA Nr. 1b) la norme

- matcă -

ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

- Autoritatea Rutieră Română -

CERTIFICAT PROFESIONAL

pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier în regim de închiriere

Numele................................................................................................................

Prenumele.............................................................................................................

Data si locul naşterii...............................................................................................

CNP......................................................................................................................

                    „Sunt de acord ca datele personale cuprinse în prezentul document să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Autorităţii Rutiere Române -A.R.R., care se obligă să respecte drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare."

Semnătura...................................

Seria CPTi

Data eliberării:...............................

Nr................

- faţă -

ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

CERTIFICAT PROFESIONAL

pentru conducătorii auto care efectuează transport  rutier   în regim de închiriere

FOTO

Numele.................................................................................................................

Prenumele.............................................................................................................

Data şi locul naşterii...............................................................................................

CNP......................................................................................................................

DIRECTOR GENERAL

Seria CPTi

Data eliberării:..........................

Nr..............

- verso -

Se certifică prin prezentul certificat că titularul a făcut dovada pregătirii sale profesionale, potrivit prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare.

Valabil până la:                         Valabil până la:

.........................                                     ........................

Valabil până la:                         Valabil până la:

........................                                      .......................

Valabil până la:                         Valabil până la:

.........................                                     .......................

„Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale legale; conform Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, iar o dată pe an, la cerere şi în mod gratuit, vă puteţi adresa Autorităţii Rutiere Române -A.R.R printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, solicitând confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate."

Seria CPTi Nr.......................

ANEXA Nr. 2 a) la norme

TEMATICA

de pregătire profesională a conducătorilor de autovehicule care efectuează transport rutier în regim de taxi

Plan de învăţământ pentru cursul de pregătire profesională a conducătorilor de autovehicule care efectuează transport rutier în regim de taxi

Nr. crt.

Conţinutul tematic

Nr. de ore

1.

Legislaţia profesională, socială şi fiscală

5

2.

Servirea clienţilor

3

3.

Practica serviciilor de taximetrie

10

4.

Conducerea autovehiculului si siguranţa rutieră

7

5.

Securitatea autovehiculului şi a pasagerilor

5

6.

Limba străină (opţional)

4

A. Programa analitică pentru disciplina: Legislaţia profesională, socială şi fiscală

Durata:   ore

I. Legislaţia specifică (Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare)

1.  Nota introductivă

2. Transportul în regim de taxi:

a) autorizarea şi efectuarea transportului;

b) atestarea profesională a taximetriştilor;

c) autovehiculele taxi;

d) aparatul de taxat;

e) tarifele privind transportul în regim de taxi;

f)  obligaţiile operatorului de transport, ale taximetristului şi ale clientului;

g) sancţiunile şi contravenţiile;

h) atribuţiile autorităţilor cu privire la desfăşurarea transportului în regim de taxi.

3.  Legislaţia în vigoare referitoare la utilizarea staţiilor de emisie-recepţie (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuala a conformităţii acestora, republicată).

II.  Legislaţia socială

1.  Nota introductivă

2.  Contractul individual de muncă:

a) clauzele generale şi specifice;

b) drepturile şi obligaţiile angajatului;

c) suspendarea şi încetarea contractului;

d) concedierea şi demisia;

e) variantele de contract individual de muncă;

f) timpul de lucru şi munca suplimentară;

g) concediul de odihnă şi concediul de formare profesională;

h) salarizarea;

i) sancţiunile disciplinare.

3. Contractul colectiv de muncă. Clauzele acestuia

4. Standardul ocupaţional (Cartea taximetristului). Principalele prevederi.

III.  Legislaţia fiscală

1.  Nota introductivă

2. Taxe şi impozite, reglementări în activitatea de taximetrie:

a) aplicarea TVA;

b) taxa pe autovehicul;

c) taxe de trecere şi de utilizare a infrastructurii;

d)  impozitele pe venit;

e)  regimul asigurărilor;

f) stabilirea tarifului în taximetrie, cheltuieli fixe şi variabile;

g) contract de închiriere a autovehiculelor.

B.  Programa analitică pentru disciplina: Servirea clienţilor

Durata:  ore

Cerinţele operatorului de transport taxi

1.  Politica firmei privind relaţiile cu clienţii:

a)  regulamentul de ordine interioară;

b) ţinuta vestimentară şi igiena corporală;

c)  profilul moral şi codul bunelor maniere;

d) tipurile de nevoi speciale ale clientului;

e)  rezolvarea situaţiilor conflictuale şi a reclamaţiilor;

f) avantajele oferite clientului.

2.  Comportamentul faţă de clienţi:

a) obligaţii ale conducătorului auto;

b) obligaţii ale clienţilor.

C.  Programa analitică pentru disciplina: Practica serviciilor de taximetrie

Durata: ore

I. Aspecte specifice

1. Funcţionarea şi utilizarea aparatului de taxat şi a staţiei radio de emisie-recepţie

2. Intocmirea şi păstrarea documentelor:

a) documentele care trebuie să se găsească în  mod obligatoriu la bordul vehiculului;

b) completarea foii de parcurs;

c) asigurarea cu accesorii;

d) documentele cu care se încheie ziua de lucru.

II. Topografia locală

1. Arterele principale

2.  Drumuri cu sens unic şi intersecţii de circulaţie dirijate

3. Impărţirea zonală

4.  Principalele localităţi limitrofe

5. Amplasarea instituţiilor importante

6.  Citirea hărţilor şi a ghidurilor

III. Informaţii turistice

Cunoştinţe referitoare la tipurile de informaţii solicitate de clienţi:

a)  informaţii generale;

b)  istoria oraşului;

c)  edificii istorice şi moderne importante;

d) divertisment.

IV. Aspecte practice

1.  Comunicarea cu firma

2. Abilităţi de conversaţie cu clienţii

3.  Studii de caz privind comportamentul (profesionist sau neadecvat) al taximetristului:

a) simularea unei curse;

b) simularea unui control.

D.  Programa   analitică   pentru   disciplina:   Conducerea autovehiculului şi siguranţa rutieră

Durata:  ore

I. Cunoştinţe despre vehicul

1.  Cunoştinţe despre exploatarea autovehiculului

2. Verificarea tehnică zilnică

3.  Primirea şi predarea zilnică a autovehiculului.

II. Indrumări privind conducerea vehiculului

1. Conducerea defensivă specifică activităţii de taximetrie:

a)  noţiuni introductive;

b) factorii conducerii defensive;

c)  măsuri pentru conducerea în siguranţă;

d)  măsuri pentru evitarea unui accident.

2.   Factorii care influenţează starea fizică şi  psihică a conducătorului auto

3.  Conducerea defensivă în diverse situaţii:

a)  pe timp de noapte;

b)  pe timp de ceaţă;

c)  pe timp de ploaie;

d)  pe timp de iarnă;

e)  pe timp de vară;

f)   pe timp de primăvară şi toamnă;

g) în mediul urban;

h) în mediul rural;

i) pe poduri, sub poduri, tunele şi pasaje rutiere;

j) la depăşire;

k) la acordarea priorităţii;

l) în coliziuni.

4.  Controlul derapajului:

a) în linie dreaptă;

b) în viraje.

5.  Frânarea uniformă

6.  Incendiul la autovehicul

III. Accidentul rutier

1.  Formularul de consemnare a datelor

2.  Utilizarea diverselor date:

a)  completarea constatării de accident;

b)  cauzele accidentului;

c)  implicarea şoferului/vehiculului.

3.  Obligaţiile şoferului implicat într-un eveniment rutier

4.  Obligaţiile şoferului care ajunge la locul unui accident

5.  Evenimentul rutier fără persoane accidentate

6.  Măsuri în cazul unui accident: - primul ajutor:

•  măsuri generale;

• măsuri conforme cu instructajul special efectuat în firmă.

IV.  Siguranţa rutieră

1.  Circulaţia rutieră: principalele reguli şi abateri

2. Aspecte generale şi specifice

3.  Infracţiuni care atrag anularea permisului de conducere

4. Breviarul sancţiunilor contravenţionale şi punctele de penalizare stabilite prin Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare

E. Programa analitică pentru disciplina Securitatea autovehiculului şi a pasagerilor

Durata:  ore

1.  Statistici referitoare la violenţa în taximetrie

2.  Riscuri diverse:

a) clientul dificil;

b) clientul neplătitor;

c)  hărţuirea sexuală;

d) furtul de obiecte din vehicul;

e) furtul vehiculului.

3.  Furtul cu violenţă şi ameninţări:

a) consecinţe posibile;

b)  profilul autorului;

c)  armele folosite;

d)  măsuri adoptate pentru evitarea atacului;

e) cauzele care influenţează riscul unui atac;

f) desfăşurarea unui furt armat.

4.  Prevenirea unui furt armat:

a) scopul prevenirii;

b)  recunoaşterea furtului armat;

c) observarea şi vigilenţa;

d)  limitarea informaţiilor.

5.  Măsuri preventive generale de securitate

6.  Măsuri preventive specifice de securitate:

a) înainte de plecarea în cursă;

b)în timpul cursei;

c) după cursă.

7.  Măsuri preventive specifice de securitate în cazul unui furt armat:

a) în timpul atacului;

b) după atac.

8.  Consecinţele psihice ale agresiunii

9.  Consideraţii generale

ANEXA Nr. 2 b) la norme

TEMATICA

de pregătire profesională a conducătorilor de autovehicule care efectuează transport rutier în regim de închiriere

Plan de învăţământ pentru cursul de pregătire profesională a conducătorilor de autovehicule care efectuează transport rutier în regim de închiriere

Nr crt

Conţinutul tematic

Nr. de ore

1.

Legislaţia profesională, socială şi fiscală

5

2.

Servirea clienţilor

3

3.

Practica serviciilor de transport în regim de închiriere

10

4.

Conducerea autovehiculului şi siguranţa rutieră

7

5.

Securitatea autovehiculului şi a pasagerilor

5

6.

Limba străină (opţional)

4

A. Programa analitică pentru disciplina Legislaţia profesională, socială şi fiscală

Durata: ore

I. Legislaţia specifică (Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare)

1.  Nota introductivă

2. Transportul în regim de închiriere:

a) autorizarea şi efectuarea transportului;

b) atestarea profesională;

c) autovehiculele utilizate la transportul în regim de închiriere;

d)  obligaţiile operatorului de transport, ale conducătorului auto şi ale clientului;

e) sancţiuni şi contravenţii;

f) atribuţiile autorităţilor cu privire la desfăşurarea transportului în regim de închiriere.

II. Legislaţia socială

1.  Nota introductivă

2.  Contractul individual de muncă:

a) clauze generale şi specifice;

b) drepturile şi obligaţiile angajatului;

c) suspendarea şi încetarea contractului;

d) concedierea şi demisia;

e) variantele de contract individual de muncă;

f) timpul de lucru şi munca suplimentară;

g) concediul de odihnă şi concediul de formare profesională;

h) salarizarea;

i) sancţiunile disciplinare.

3.  Contractul colectiv de muncă. Clauzele acestuia

4.  Standardul ocupaţional. Principalele prevederi.

III. Legislaţia fiscală

1.  Nota introductivă

2. Taxe şi impozite, reglementări în activitatea de transport în regim de închiriere:

a)  aplicarea TVA;

b) taxa pe autovehicul;

c) taxele de trecere şi de utilizare a infrastructurii;

d)  impozitele pe venit;

e)  regimul asigurărilor;

f) contract de închiriere a autovehiculelor.

B.  Programa analitică pentru disciplina Servirea clienţilor

Durata: ore

Cerinţele operatorului de transport

1.  Politica firmei privind relaţiile cu clienţii:

a)  regulamentul de ordine interioară;

b) ţinuta vestimentară şi igiena corporală;

c)  profilul moral şi codul bunelor maniere;

d) tipurile de nevoi speciale ale clientului;

e)  rezolvarea situaţiilor conflictuale şi a reclamaţiilor;

f) avantajele oferite clientului.

2.  Comportamentul faţă de clienţi:

a) obligaţii ale conducătorului auto;

b) obligaţii ale clienţilor.

C. Programa analitică pentru disciplina Practica serviciilor de transport în regim de închiriere

Durata:  ore

I. Aspecte specifice

1. Intocmirea şi păstrarea documentelor:

a) documentele care trebuie să se găsească în  mod obligatoriu la bordul vehiculului;

b) completarea documentelor de transport;

c) asigurarea cu accesorii;

d) documentele cu care se încheie ziua de lucru.

II. Topografia locală

1. Arterele principale

2.  Drumuri cu sens unic şi intersecţii de circulaţie dirijate

3. Impărţirea zonală

4.  Principalele localităţi limitrofe

5. Amplasarea instituţiilor importante

6.  Citirea hărţilor şi a ghidurilor

III.  Informaţii turistice

1. Cunoştinţe referitoare la tipurile de informaţii solicitate de clienţi:

a)  informaţii generale;

b)  istoria oraşului;

c)  edificii istorice şi moderne importante;

d) divertisment.

IV. Aspecte practice

1.  Comunicarea cu firma

2. Abilităţi de conversaţie cu clienţii

3.  Studii de caz privind comportamentul (profesionist sau neadecvat) al conducătorului auto:

a) simularea unei curse;

b) simularea unui control.

D. Programa   analitică   pentru   disciplina   Conducerea autovehiculului şi siguranţa rutieră

Durata:  ore

I. Cunoştinţe despre vehicul

1.  Cunoştinţe despre exploatarea autovehiculului

2.  Verificarea tehnică zilnică

3.  Primirea şi predarea autovehiculului

II. Indrumări privind conducerea vehiculului

1. Conducerea defensivă:

a)  noţiuni introductive;

b) factorii conducerii defensive;

c)  măsuri pentru conducerea în siguranţă;

d)  măsuri pentru evitarea unui accident.

2.   Factorii care influenţează starea fizica şi psihică a conducătorului auto

3.  Conducerea defensivă în diverse situaţii:

a)  pe timp de noapte;

b)  pe timp de ceaţă;

c)  pe timp de ploaie;

d)  pe timp de iarnă;

e)  pe timp de vară;

f)  pe timp de primăvară şi toamnă;

g) în mediul urban;

h) în mediul rural;

i) pe poduri, sub poduri, tunele şi pasaje rutiere;

j) la depăşire;

k) la acordarea priorităţii;

l) In coliziuni.

4.  Controlul derapajului:

a) în linie dreaptă;

b) în viraje.

5.  Frânarea uniformă

6.  Incendiul la autovehicul

III. Accidentul rutier

1.  Formularul de consemnare a datelor

2.  Utilizarea diverselor date:

a) completarea constatării de accident;

b) cauzele accidentului;

c)  implicarea şoferului/vehiculului.

3.  Obligaţiile şoferului implicat într-un eveniment rutier

4.  Obligaţiile şoferului care ajunge la locul unui accident

5.  Evenimentul rutier fără persoane accidentate

6.  Măsuri în cazul unui accident: - primul ajutor:

•  măsuri generale;

• măsuri conforme cu instructajul special efectuat în firmă.

IV Siguranţa rutieră

1. Circulaţia rutieră: principalele reguli şi abateri

2. Aspecte generale şi specifice

3. Infracţiuni care atrag anularea permisului de conducere

4. Breviarul sancţiunilor contravenţionale şi punctele de penalizare stabilite prin Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare

E. Programa analitică pentru disciplina Securitatea autovehiculului şi a pasagerilor

Durata:  ore

1.  Statistici referitoare la violenţa în trafic

2.  Riscuri diverse:

a) clientul dificil;

b) clientul neplătitor;

c)  hărţuirea sexuală;

d) furtul de obiecte din vehicul;

e) furtul vehiculului.

3.  Furtul cu violenţă şi ameninţări:

a) consecinţele posibile;

b)  profilul autorului;

c)  armele folosite;

d)  măsurile adoptate pentru evitarea atacului;

e) cauzele care influenţează riscul unui atac;

f) desfăşurarea unui furt armat.

4.  Prevenirea unui furt armat:

a) scopul prevenirii;

b)  recunoaşterea furtului armat;

c) observarea şi vigilenţa;

d) limitarea informaţiilor.

5.  Măsuri preventive generale de securitate

6.  Măsuri preventive specifice de securitate:

a) înainte de plecarea în cursă;

b) în timpul cursei;

c) după cursă.

7.  Măsuri preventive specifice de securitate în cazul unui furt armat:

a) în timpul atacului;

b) după atac.

8.  Consecinţele psihice ale agresiunii

9.  Consideraţii generale

ANEXA Nr. 3 la norme

REGISTRUL AUTO ROMÂN

SERIA      NR.

CERTIFICAT   DE  AGREARE

pentru autovehicule care efectuează transport în regim de taxi

Autovehiculul definit mai jos îndeplineşte prevederile stabilite de Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare

                                                                                                                                     (fată)

Categorie

Marcă / Tip

Număr de identificare

Culoare

Carte de identitate

Număr de înregistrare

Data emiterii

Data expirării

Observaţii

Dotări autovehicul

Volum portbagaj util autoturism (dm3)

Existenţă instalaţie pentru aer condiţionat

Număr airbag-uri pentru pasageri

Existenţă dispozitiv GPS de monitorizare

Existenţă dispozitiv fix de înregistrare

Existenţă perete despărţitor conducător auto - clienţi

Existenţă dispozitiv pentru plata cu cârdul

Reprezentant RAR,

...........................................

(verso)

Prelungiri de valabilitate

1

Nr. înreg. / Data

Reprezentant RAR

Expiră la

L.S.

2

Nr. înreg. / Data

Reprezentant RAR

Expiră la

L.S.

3

Nr. înreg. / Data

Reprezentant RAR

Expiră la

L.S.

4

Nr. înreg. / Data

Reprezentant RAR

Expiră la

L.S.

5

Nr. înreg. / Data

Reprezentant RAR

Expiră la

L.S.

6

Nr. înreg. / Data

Reprezentant RAR

Expiră la

L.S.

7

Nr. înreg. / Data

Reprezentant RAR

Expiră la

L.S.

8

Nr. înreg. / Data

Reprezentant RAR

Expiră la

L.S.

9

Nr. înreg. / Data

Reprezentant RAR

Expiră la

L.S.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu