Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2800 din 30.03.2020

pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.408/2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
ACT EMIS DE: Ministerul Culturii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 298 din 09 aprilie 2020SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.408/2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1Persoanele împuternicite să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni sunt numite prin ordin al ministrului culturii la propunerea: a)compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Culturii; b)directorilor executivi ai serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii. 2. Anexele nr. 1A şi 1B se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul culturii,Bogdan GheorghiuBucureşti, 30 martie 2020.Nr. 2.800.ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1A la Ordinul nr. 2.408 /2011) MINISTERUL CULTURII Direcţia Judeţeană pentru Cultură ................/a Municipiului Bucureşti Str. ........ ........ .......... nr. ....., bl. .............. Nr. ........ ........../........ ........ .............. L.S. Regim special Seria M.C. nr. ........ ................ PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiei Nr. ............. din ........ ........ ........ Încheiat astăzi: ziua ....., luna ....., anul ....., în localitatea ........ ................ ................ ................ ........... Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ .............., în calitate de ........ .............. la ........ ................, persoană (numele şi prenumele) împuternicită să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni în domeniul patrimoniului cultural naţional în baza Ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.408/2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, cu modificările ulterioare, având Legitimaţia de control nr. ........... din anul ....., în baza prevederilor ........ .............., în urma controlului efectuat la ........ ............... din localitatea ........ ............, adresa ........ ..............., am constatat următoarele: Persoana fizică ........ ................ ........ ........., fiul/fiica lui ............ şi al/a ........ .............., născut/născută la data de .............. (numele şi prenumele) în ........ .............., domiciliat/domiciliată în ........ ........ ..........., str. ........ ........ .............. nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ....., sectorul/judeţul ..........., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. .............., eliberat/eliberată de ............... la data de .............., CNP ........ ............. (pentru contravenientul cetăţean străin, persoană fără cetăţenie sau cetăţean român cu domiciliul în străinătate se completează şi următoarele date: paşaport/alt document de trecere a frontierei seria ...... nr. ............, eliberat la data de ............., statul emitent ..........), având funcţia de ............ la ................, se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ săvârşită/săvârşite la data de ........ .........., ora ........, în localitatea ........ ............., în următoarele împrejurări: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contravenţie, fiind prevăzută/prevăzute de dispoziţiile art. ............ alin. ....... lit. ...... din ........., şi este/sunt sancţionată/sancţionate de prevederile art. ..... alin. ..... lit. .... din ........., care atrage/atrag sancţionarea cu amendă de la .............. la .............. lei. Faptele săvârşite au fost constatate în data de ........ .......... ora ........ ........... Agentul constatator aplică amenda de .............. lei. Agent constatator, ........ ........ ........ Martor, ........ .............. Contravenient, ........ ............. Alte menţiuni ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ În baza art. ....... alin. (....) lit. ....) din ........ ................ ........ .........., agentul constatator dispune următoarele sancţiuni complementare: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 2. confiscarea/ridicarea în vederea confiscării a următoarelor bunuri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal (în care se fac menţiuni privind numărul bunurilor confiscate, caracteristicile tehnice, precum şi starea acestora), aparţinând ........ ................ ........ ........, având CNP ........ ................ ..........., domiciliat/domiciliată în ........ ........ .........., str. ........ ................ ......... nr. ........., bl. ....., sc. ......, et. ......., ap. ........, sectorul/judeţul ........ ........ ..........., legitimat/legitimată cu BI/CI seria ........... nr. ........ .........., emis/emisă de ........ ......... la data de ..........., care vor fi depuse la ........ ................ .......... Contravenientul a formulat următoarele obiecţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul ........ ................ .........., fiul/fiica lui ........ .............. şi al/a ........ ........., născut/născută la data de ............ în ..........., domiciliat/domiciliată în ........ ........ ........, str. ........ ........ ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........ ............, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. ........ ........, eliberat/eliberată de ........ .............. la data de ........ ............., CNP ........ ................ ........... Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul s-a înmânat contravenientului astăzi ........../va fi comunicat contravenientului în termen de o lună de la data încheierii procesului-verbal. ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ: Amenda se va achita în contul ........ ........., deschis la ........ ........ .........., iar copia dovezii executării plăţii va fi depusă la sediul instituţiei din care face parte agentul constatator. În caz de neachitare a amenzii se va proceda la executarea silită, potrivit legii. Contravenientul poate achita, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, adică suma de ........ ............... . Agent constatator, ........ ........ ............ Martor, ........ ........ ............ Am primit procesul-verbal şi înştiinţarea de plată. Contravenient, ........ ........ ............ ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 1B la Ordinul nr. 2.408 /2011) MINISTERUL CULTURII Direcţia Judeţeană pentru Cultură ................/a Municipiului Bucureşti Str. ........ ........ ........... nr. ....., bl. .............. Nr. ........ ........../........ ........ .............. L.S. Regim special Seria M.C. nr. ........ ................ PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiei Nr. ............. din ........ ........ ......... Încheiat astăzi: ziua ........ ..........., luna ........ ..........., anul ............, în localitatea ........ ................ ................ ........ ............. Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ..........., în calitate de ........ ............. la ........ ................, persoană împuternicită (numele şi prenumele) să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni în domeniul patrimoniului cultural naţional în baza Ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.408/2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, cu modificările ulterioare, având Legitimaţia de control nr. ........ din anul ....., în baza prevederilor ............., în urma controlului efectuat la ........ ........ ........... din localitatea ..............., adresa ........ ................ ............, am constatat următoarele: persoana juridică ........ ................, cu sediul social în localitatea ............., (denumirea) adresa ........ ........ ..........., sectorul/judeţul ........ ........, CUI ........ .............., din data de ........ .............., a săvârşit următoarea/următoarele faptă/fapte ........ ........ ........ la data de ..........., ora ........, în localitatea ..........., în următoarele împrejurări: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contravenţie, fiind prevăzută/prevăzute de dispoziţiile art. ....... alin. ....... lit. ...... din ........., şi este/sunt sancţionată/sancţionate de prevederile art. ..... alin. ..... lit. .... din ........., care atrage/atrag sancţionarea cu amendă de la .............. la .............. lei. Faptele săvârşite au fost constatate în data de ........ ............ ora ........ ............ . Agentul constatator aplică amenda de .............. lei. Agent constatator, ........ ........ .......... Martor, ........ ........ .......... Contravenient, ........ ........ .......... Alte menţiuni ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... În baza art. ....... alin. (....) lit. ....) din ........ ........ ........... agentul constatator dispune următoarele sancţiuni complementare: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... 2. confiscarea/ridicarea în vederea confiscării a următoarelor bunuri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal (în care se fac menţiuni privind numărul bunurilor confiscate, caracteristicile tehnice, precum şi starea acestora), aparţinând persoanei juridice ........ ................ ............, cu sediul social în localitatea ........ ............., adresa ........ ............, (denumirea) sectorul/judeţul ........ ........ ............, CUI ........ ..............., din data de ........ .........., care vor fi depuse la ........ ................ ............ Contravenientul a formulat următoarele obiecţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul ........ ................ .........., fiul/fiica lui ........ ........ ............. şi al/a ........ ................, născut/născută la data de ........ ........ ............ în ..............., domiciliat/domiciliată în ........ ........ ........, str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. ........, eliberat/eliberată de ........ ......... la data de ........ ..........., CNP ........ ................ ................ ............... Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: ........ ................ ........ ............... Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul s-a înmânat contravenientului astăzi .............../va fi comunicat contravenientului în termen de o lună de la data încheierii procesului-verbal. ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ: Amenda se va achita în contul ........ ........., deschis la ........ ........ .........., iar copia dovezii executării plăţii va fi depusă la sediul instituţiei din care face parte agentul constatator. În caz de neachitare a amenzii se va proceda la executarea silită, potrivit legii. Contravenientul poate achita, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, adică suma de ........ ............... . Agent constatator, ........ ........ ........... Martor, ........ ........ .......... Am primit procesul-verbal şi înştiinţarea de plată. Contravenient, ........ ...............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2800/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2800 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu