Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2605 din 21 octombrie 2010

pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 732 din 3 noiembrie 2010Având în vedere dispozitiile art. 129, 130 si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Procedura de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinsa în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aproba modelele, modul de utilizare si de pastrare ale urmatoarelor formulare, cuprinse în anexele nr. 2-9:

1. „Referatul justificativ al masurilor asiguratorii";

2. „Decizie de instituire a masurilor asiguratorii";

3. „Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile" si anexa la „Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile";

4. „Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile";

5. „Adresa de înfiintare a popririi asiguratorii asupra sumelor datorate debitorului de catre terti";

6. „Adresa de înfiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti";

7. „Referat justificativ de ridicare a masurilor asiguratorii";

8. „Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii".

Art. 3. - Garda Financiara, Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia generala coordonare inspectie fiscala, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, organele fiscale teritoriale subordonate acestora, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -Anexele nr. 1-9 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

Sorin Blejnar

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA

de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

1. Termeni

1.1. Expresiile utilizate în cuprinsul prezentei proceduri au urmatoarele semnificatii:

a) organ de control - organ de control competent, potrivit legii, al Garzii Financiare, Directiei generale coordonare inspectie fiscala, Autoritatii Nationale a Vamilor, directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, organelor fiscale teritoriale subordonate acestora si al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) organ de executare - organ de executare competent, potrivit legii, al Autoritatii Nationale a Vamilor, directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, organelor fiscale teritoriale subordonate acestora si al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;

c) creante bugetare - sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidat, astfel cum sunt reglementate în cuprinsul art. 1 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.2. In vederea instituirii de urgenta a masurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile dispuse de catre organul de control, competenta ducerii la îndeplinire revine organului de executare în a carui raza teritoriala organul de control face constatarea actului sau a faptului supus dispozitiilor legale fiscale, prevederile art. 36 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicându-se în mod corespunzator.

2. Atributii

2.1. Organul de control prevazut la pct. 1.1 lit. a) poate dispune masuri asiguratorii ori de câte ori sunt indicii ca exista pericolul ca debitorul sa se sustraga, sa îsi ascunda ori sa îsi risipeasca patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea, în urmatoarele situatii:

a) în urma constatarii unor acte si fapte care pot constitui infractiuni de evaziune sau frauda fiscala, în cazul carora prejudiciul nu a fost stabilit prin acte administrative fiscale de impunere, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) în situatia în care au fost stabilite obligatii fiscale cu ocazia actiunii de control prin acte administrative fiscale de impunere;

c) în situatia în care urmeaza sa fie stabilite obligatii fiscale cu ocazia actiunii de control prin acte administrative fiscale de impunere;

d) daca sunt îndeplinite conditiile pentru deschiderea procedurii de atragere a raspunderii solidare dupa emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare;

e) în cazul în care sunt îndeplinite conditiile pentru deschiderea procedurii de atragere a raspunderii solidare înainte de emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare.

2.1.1. Masurile asiguratorii dispuse vor fi duse la îndeplinire de organul de executare, în timpul actiunii de control, împreuna cu organul de control.

2.2. Organul de executare prevazut la pct. 1.1 lit. b) poate dispune si duce la îndeplinire masurile asiguratorii ori de câte ori sunt indicii ca exista pericolul ca debitorul sa se sustraga, sa îsi ascunda ori sa îsi risipeasca patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea, în urmatoarele situatii:

a) înainte de existenta posibilitatii legale de aplicare a masurilor executorii;

b) daca creantele fiscale sunt individualizate si înregistrate în evidenta fiscala si acestea fac obiectul unor înlesniri la plata, potrivit legii;

c) dupa emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare;

d) în cazul în care sunt îndeplinite conditiile pentru deschiderea procedurii de atragere a raspunderii solidare înainte de emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare.

2.3. Masurile asiguratorii dispuse de organele de urmarire penala sau de instantele judecatoresti, asa cum este prevazut la art. 164 din Codul de procedura penala, ori de alte organe competente, potrivit legii, se duc la îndeplinire de catre organul de executare în conformitate cu dispozitiile referitoare la executarea silita, care se aplica în mod corespunzator si ramân valabile pe toata perioada executarii silite, fara îndeplinirea altor formalitati.

2.4. Organul de control/Organul de executare nu va dispune masuri asiguratorii pentru debitorii aflati în insolventa potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, sau când contribuabilul nu detine active patrimoniale urmaribile.

3. Acte administrative utilizate

3.1. „Referatul justificativ al masurilor asiguratorii" se întocmeste de catre organul de control/organul de executare si sta la baza emiterii „Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii".

3.2. „Decizia de instituire a masurilor asiguratorii" se întocmeste de catre organul de control/organul de executare, când s-a constatat existenta unor elemente care pot duce la periclitarea sau îngreunarea colectarii creantelor ce au fost sau urmeaza sa fie stabilite.

3.3. „Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile" se întocmeste de catre organul de executare în vederea ducerii la îndeplinire a masurilor asiguratorii dispuse.

3.4. „Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile" se întocmeste de catre organul de executare în vederea ducerii la îndeplinire a masurilor asiguratorii dispuse.

3.5. „Adresa de înfiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti" se întocmeste de organul de executare în vederea ducerii la îndeplinire a masurilor asiguratorii dispuse.

3.6. „Adresa de înfiintare a popririi asiguratorii asupra sumelor datorate debitorului de catre terti" se întocmeste de catre organul de executare în vederea ducerii la îndeplinire a masurilor asiguratorii dispuse.

3.7. „Referatul justificativ de ridicare a masurilor asiguratorii" se întocmeste de organul de control/organul de executare si sta la baza emiterii „Deciziei de ridicare a masurilor asiguratorii".

3.8. „Decizia de ridicare a masurilor asiguratorii" se întocmeste de catre organul de control/organul de executare în situatia în care au încetat motivele pentru care s-au dispus masurile asiguratorii.

4. Masuri asiguratorii dispuse

4.1. Sechestru asigurator pentru bunuri imobile

4.2. Sechestru asigurator pentru bunuri mobile, inclusiv titlurile de valoare si bunuri mobile necorporale

4.3. Poprirea asiguratorie asupra sumelor datorate debitorului de catre terti

4.4. Poprirea asiguratorie asupra disponibilitatilor banesti din conturile bancare.

5. Modul de desfasurare a procedurii

5.1. Masurile asiguratorii dispuse de catre organul de control se duc la îndeplinire de organul de executare, în timpul actiunii de control, împreuna cu organul de control. In acest scop se desfasoara urmatoarele activitati:

5.1.1. In situatia în care organul de control, în timpul actiunii de control, efectuata dupa procedurile prealabile de documentare pentru control, si în urma analizei dosarului fiscal, situatiilor financiare, declaratiilor fiscale sau a altor documente si a informatiilor pe care le detine, constata ca exista suficiente informatii ca debitorul nu si-a declarat materia impozabila si totodata apreciaza ca exista pericolul iminent sa se sustraga de la plata obligatiilor la bugetul general consolidat sau sa prejudicieze bugetul, prin ascunderea sau risipirea patrimoniului, periclitând sau îngreunând în mod deosebit colectarea, va dispune luarea masurilor asiguratorii, iar organul de executare va proceda la ducerea la îndeplinire a masurilor asiguratorii împreuna cu organul de control.

5.1.2. In cazul în care masurile asiguratorii urmeaza sa fie dispuse înainte de stabilirea si individualizarea creantei fiscale printr-un act administrativ fiscal de impunere, pentru reducerea timpului de aplicare efectiva, acestea vor fi duse la îndeplinire de organul de executare, în timpul actiunii de control, împreuna cu organul de control.

5.1.3. „Referatul justificativ al masurilor asiguratorii" va fi întocmit de organul de control, propus spre avizare de seful de serviciu de specialitate si avizat de coordonatorul acestuia.

5.1.4. Dupa avizarea „Referatului justificativ al masurilor asiguratorii" se va întocmi „Decizia de instituire a masurilor asiguratorii" de catre echipa de control, care va fi semnata de seful de serviciu de specialitate si avizata de coordonatorul organului de control.

5.1.5. Organul de control va transmite în aceeasi zi sau cel târziu în ziua urmatoare proiectul „Referatului justificativ al masurilor asiguratorii", precum si proiectul „Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii" conducatorului organului fiscal respectiv, directorului executiv/general, dupa caz, în vederea aprobarii.

5.1.6. Aprobarea sau respingerea proiectului „Referatului justificativ al masurilor asiguratorii" si a proiectului „Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii" se va realiza de catre directorul executiv/general, dupa caz, în termen de cel mult doua zile.

5.1.7. Dupa aprobarea „Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii", aceasta va fi comunicata debitorului în aceeasi zi sau cel târziu în ziua urmatoare de catre organul de executare împreuna cu organul de control. Odata cu comunicarea deciziei, aceste organe vor proceda la identificarea si aplicarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor proprietate a debitorului ce fac obiectul „Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii".

5.1.8. Procedura prevazuta la pct. 5.1.3-5.1.7 se va aplica în mod similar si în cazul „Referatului justificativ de ridicare a masurilor asiguratorii" si al „Deciziei de ridicare a masurilor asiguratorii".

5.1.9. Daca masurile asiguratorii sunt instituite asupra unor bunuri perisabile sau degradabile, în scopul protejarii valorii acestora, ele pot fi valorificate în conditiile art. 129 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar contravaloarea acestora, consemnata într-un cont de disponibil, îsi mentine caracterul asiguratoriu pâna la data individualizarii si ajungerii la scadenta a creantei pentru care au fost instituite.

5.2. In cazul masurilor asiguratorii dispuse si duse la îndeplinire de catre organul de executare prevazut la pct. 1.1 lit. b), se desfasoara si urmatoarele activitati:

5.2.1. In situatia în care organul de executare, în desfasurarea atributiilor sale, pe baza documentarii realizate si/sau a informatiilor obtinute, constata ca exista indicii suficiente privind posibilitatea risipirii sau ascunderii patrimoniului debitorului, va proceda la dispunerea si ducerea la îndeplinire a masurilor asiguratorii.

5.2.2. Aceste masuri asiguratorii se pot lua si în situatia în care creanta este individualizata, dar termenul de plata nu este îndeplinit, precum si în cazul în care se aproba deschiderea procedurii de atragere a raspunderii solidare.

5.2.3. „Referatul justificativ al masurilor asiguratorii" va fi întocmit de organul de executare, propus spre avizare de seful de serviciu de specialitate si avizat de coordonatorul acestuia.

5.2.4. Dupa avizarea „Referatului justificativ al masurilor asiguratorii" se va întocmi „Decizia de instituire a masurilor asiguratorii" de catre organul de executare, care va fi semnata de seful de serviciu de specialitate si avizata de coordonatorul organului de executare.

5.2.5. Aprobarea sau respingerea proiectului „Referatului justificativ al masurilor asiguratorii" si a proiectului „Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii" se va realiza de catre directorul executiv/general, dupa caz, în termen de cel mult doua zile.

5.2.6. Dupa aprobarea „Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii", aceasta va fi comunicata debitorului în aceeasi zi sau cel târziu în ziua urmatoare de catre organul de executare. Odata cu comunicarea deciziei, organul de executare va proceda la aplicarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor proprietate a debitorului ce fac obiectul „Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii", prevederile pct. 5.1.9 aplicându-se în mod corespunzator.

5.2.7. Procedura prevazuta la pct. 5.2.3-5.2.5 se va aplica în mod similar si în cazul „Referatului justificativ de ridicare a masurilor asiguratorii" si al „Deciziei de ridicare a masurilor asiguratorii".

5.2.8. Gestiunea masurilor asiguratorii se realizeaza de catre organul de executare într-o evidenta speciala.

5.3. In timpul derularii controlului/antrenarii raspunderii solidare sau în fazele premergatoare acestor activitati (analiza, documentare, informare), daca nu sunt detinute suficiente informatii, organul de control/organul de executare, pentru stabilirea si instituirea masurilor asiguratorii, va desfasura, dupa caz, urmatoarele activitati de documentare si pregatire:

a) identificarea conturilor de disponibilitati si a depozitelor bancare ale debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara, dupa caz, precum si a unitatilor bancare care le administreaza, evidentiate în documentele contabile ale acestora, precum si consultarea aplicatiei informatice clienti-banci detinute de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si utilizate de unitatile subordonate;

b) identificarea în declaratiile informative si/sau evidenta contabila a sumelor datorate debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara de catre terti;

c) identificarea bunurilor proprietate a debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara si a locatiilor unde acestea se gasesc.

5.4. In cazurile în care se impune, organul de control/organul de executare poate solicita informatii despre patrimoniul debitorului si de la urmatoarele institutii:

a) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, oficiile si birourile teritoriale ale acesteia, cu privire la bunurile imobile aflate în patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;

b) unitati administrativ-teritoriale, în cadrul carora sunt organizate directii/compartimente/structuri de impozite si taxe locale, cu privire la bunurile imobile si mobile aflate în patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;

c) Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, cu privire la bunurile mobile reprezentând vehicule înmatriculate în România, aflate în patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;

d) Autoritatea Navala Româna, cu privire la bunurile mobile reprezentând nave de tip transport sau agrement, aflate în patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;

e) Autoritatea Aeronautica Civila Româna, cu privire la bunurile mobile reprezentând aeronave de tip transport sau agrement, aflate în patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;

f) Oficiul National al Registrului Comertului, cu privire la actiunile/partile sociale detinute de catre debitor/persoanele la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara la societati comerciale;

g) Depozitarul Central autorizat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu privire la actiunile cotate pe piata bursiera detinute de catre debitor/persoanele la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara la societati comerciale;

h) orice alte institutii care detin informatii cu privire la bunurile si veniturile debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara.

5.5. Pe baza informatiilor obtinute, organul de control/organul de executare va întocmi „Referatul justificativ al masurilor asiguratorii", în care se motiveaza, de drept si de fapt, necesitatea dispunerii si instituirii masurilor asiguratorii si se estimeaza sumele, dupa caz, referat care va sta la baza emiterii „Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii".

5.6. „Referatul justificativ al masurilor asiguratorii" va contine urmatoarele elemente minimale:

a) datele de identificare ale contribuabilului;

b) temeiul de drept;

c) prezentarea starii fiscale de fapt a contribuabilului, constatata în urma documentarii si/sau a unei inspectii fiscale ori ca urmare a cercetarii la fata locului;

d) cuantumul obligatiilor bugetare restante/stabilite în urma inspectiei fiscale/controlului vamal ulterior/estimate sau care urmeaza a se stabili prin inspectie fiscala/control vamal ulterior sau pentru care s-a dispus/urmeaza sa se dispuna atragerea raspunderii solidare ori cuantumul obligatiilor bugetare stabilite prin titluri de creanta care nu au ajuns la scadenta;

e) activele patrimoniale asupra carora pot fi instituite masurile asiguratorii;

f) motivarea necesitatii dispunerii masurilor asiguratorii, în sensul indiciilor sau pericolului ca debitorul sa se sustraga, sa îsi ascunda ori sa îsi risipeasca patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea, tinând cont si de istoria comportamentului fiscal al contribuabilului, al reprezentantilor legali si al asociatilor/actionarilor majoritari (mod de declarare si plata, situatii de atragere a raspunderii solidare, situatii de insolventa sau de insolvabilitate etc).

5.7. In continutul „Referatului justificativ al masurilor asiguratorii", activul patrimonial al contribuabilului identificat pentru instituirea masurilor asiguratorii va cuprinde urmatoarele:

a) prezentarea cu caracter informativ a activelor patrimoniale asupra carora pot fi instituite masuri asiguratorii;

b) prezentarea activelor patrimoniale selectate pentru instituirea efectiva a masurilor asiguratorii potrivit pct. 5.8.

5.8. Dispunerea si/sau ducerea la îndeplinire a masurilor asiguratorii asupra bunurilor proprietate a debitorului se efectueaza, de regula, în limita a 150% din valoarea creantei estimate/stabilite si în urmatoarea ordine:

a) bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate desfasurarii activitatii care constituie principala sursa de venit;

b) bunurile mobile si imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursa de venit a contribuabilului;

c) bunurile mobile si imobile care se afla temporar în detinerea altor persoane în baza contractelor de arenda, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing si altele;

d) ansamblu de bunuri în conditiile prevederilor art. 158 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) masini-unelte, utilaje, materii prime si materiale si alte bunuri mobile, precum si bunuri imobile ce servesc activitatii care constituie principala sursa de venit;

f) produse finite;

g) sume urmaribile datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane;

h) disponibilitati aflate în conturile bancare;

i) bunuri perisabile sau supuse degradarii.

5.9. In cazul debitorilor persoane fizice prevederile art. 151 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica în mod corespunzator.

5.10. In cazul în care bunurile perisabile sau supuse degradarii sunt de natura bunurilor alimentare si/sau animale, se va anunta directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor (DSVSA) competenta teritorial pentru verificari tehnice sau constatarea conformitatii acestora, dupa caz, iar în functie de rezultatul verificarilor, acestea vor face sau nu, dupa caz, obiectul „Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii".

5.11. Pentru estimarea valorii bunurilor mobile si imobile proprietate a debitorului ce vor face obiectul masurilor asiguratorii, se vor avea în vedere urmatoarele:

a) valoarea de inventar a bunurilor din contabilitatea debitorului;

b) valoarea titlurilor de valoare conform datelor publicate pe piata bursiera;

c) valoarea estimata direct de catre organul de executare prin metoda comparativa;

d) pentru bunurile imobile, valoarea rezultata din expertizele actualizate privind valoarea de circulatie a bunurilor imobile utilizate de Camera Notarilor Publici comunicate anual organelor fiscale în baza art. 771 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.12. Organul de control/Organul de executare nu va dispune masuri asiguratorii asupra bunurilor din urmatoarea categorie din cele prevazute la pct. 5.8 în cazul în care acestea se încadreaza în asigurarea atingerii limitei de 150% fata de valoarea creantei restante/stabilite/estimate.

5.13. La dispunerea si/sau ducerea la îndeplinire a masurilor asiguratorii asupra bunurilor proprietate a debitorului, organul de control/organul de executare, pe lânga ordinea prevazuta la pct. 5.8 lit. a)-i), va avea în vedere si posibilitatea de valorificare a bunurilor sau a valorilor indisponibilizate.

5.14. „Decizia de instituire a masurilor asiguratorii" se emite în conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.15. Bunurile sechestrate asiguratoriu vor putea fi lasate în custodia sau în administrarea debitorului ori, dupa caz, a altei persoane desemnate de organul de executare. In cazul bunurilor mobile, acestea vor putea fi ridicate si depozitate de catre organul de executare.

5.16. In cazul în care se considera necesara stabilirea custodiei sau administrarii bunurilor sechestrate asiguratoriu în sarcina altei persoane, conducatorul organului de executare va aproba aceasta masura în baza unui referat justificativ.

5.17. Organul de executare va atribui custodelui sau administratorului-sechestru, dupa caz, urmatoarele responsabilitati în ceea ce priveste custodia si administrarea bunului indisponibilizat, respectiv:

a) executarea lucrarilor de reparatii la imobile, în vederea prevenirii deteriorarii acestora;

b) luarea masurilor pentru mentinerea în stare de functionare a utilajelor si echipamentelor date în custodie;

c) efectuarea cheltuielilor pentru a asigura paza bunurilor primite în custodie;

d) administrarea bunurilor indisponibilizate, chiriilor, arendei si altor venituri obtinute din administrarea acestora, consemnarea veniturilor încasate la unitatile abilitate, precum si responsabilitatea de a depune recipisa la organul fiscal competent al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

e) îndeplinirea oricaror alte activitati cu privire la custodia si administrarea bunurilor stabilite de organul fiscal competent al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

5.18. Custodele si/sau administratorul-sechestru, în cazul în care este o alta persoana decât debitorul sau creditorul, primeste pentru responsabilitatile îndeplinite o remuneratie stabilita de organul fiscal competent al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, tinându-se seama de activitatea depusa si avându-se în vedere urmatoarele aspecte:

a) caracteristicile specifice bunului dat în custodie sau în administrare;

b) conditiile pe care custodele si/sau administratorul-sechestru trebuie sa le asigure pentru pastrarea, conservarea, mentinerea în stare de functionare a bunului;

c) valoarea bunului dat în custodie sau în administrare;

d) preturile de piata practicate în zona pentru depozitarea (pastrarea) bunurilor similare;

e) dificultatile întâmpinate în îndeplinirea sarcinilor sale;

f) orice alte elemente relevante pentru evaluarea remuneratiei custodelui si/sau a administratorului-sechestru.

5.19. „Decizia de instituire a masurilor asiguratorii" va fi comunicata contribuabilului de catre organul de executare, împreuna cu organul de control, dupa caz, odata cu „Adresa de înfiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti"/„Adresa de înfiintare a popririi asiguratorii asupra sumelor datorate debitorului de catre terti" si/sau „Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile"/„Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile", dupa caz, dispozitiile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicându-se în mod corespunzator.

5.20. In cazul înfiintarii sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor imobile, un exemplar al procesului-verbal întocmit de organul de executare se comunica de îndata pentru înscriere biroului de carte funciara.

5.21. In cazul înfiintarii sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile, un exemplar al procesului-verbal întocmit de organul de executare se comunica de îndata institutiilor publice si private care gestioneaza informatii despre bunurile mobile ale debitorului, pentru înscrierea dreptului de gaj în favoarea statului.

5.22. Masurile asiguratorii dispuse vor fi ridicate de catre organul de executare, în tot sau în parte, în baza deciziei motivate ori a înscrisurilor emise de instanta sau de alte organe competente prin care se dispune aceasta, comunicate tuturor celor carora le-au fost comunicate „Decizia de dispunere a masurilor asiguratorii" sau celelalte acte de executare în legatura cu acestea.

6. Responsabilitati

6.1. „Referatul justificativ al masurilor asiguratorii", în situatia prevazuta la pct. 2.1, se întocmeste într-un singur exemplar de organul de control, va fi propus spre avizare de seful de serviciu de specialitate si va fi avizat de coordonatorul acestuia.

6.2. „Referatul justificativ al masurilor asiguratorii", în situatia prevazuta la pct. 2.2, se întocmeste într-un singur exemplar de organul de executare, va fi propus spre avizare de seful de serviciu de specialitate si va fi avizat de coordonatorul acestuia.

6.3. „Decizia de instituire a masurilor asiguratorii", în situatia prevazuta la pct. 2.1, se întocmeste, în doua exemplare, de catre organul de control si va fi semnata de seful de serviciu de specialitate si de coordonatorul organului de control.

6.4. „Decizia de instituire a masurilor asiguratorii", în situatia prevazuta la pct. 2.2, se întocmeste, în doua exemplare, de catre organul de executare si va fi semnata de seful de serviciu de specialitate si de coordonatorul organului de executare.

6.5. Aprobarea „Referatului justificativ al masurilor asiguratorii" si a „Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii", în situatiile prevazute la pct. 2.1 si 2.2, se realizeaza de catre conducatorul organului fiscal, respectiv directorul executiv/general, dupa caz.

6.6. „Adresa de înfiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti"/„Adresa de înfiintare a popririi asiguratorii asupra sumelor datorate debitorului de catre terti" si/sau „Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile"/„Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile", dupa caz, vor fi întocmite de organul de executare.

6.7. „Referatul justificativ de ridicare a masurilor asiguratorii" se întocmeste de organul de control/organul de executare, dupa caz, si sta la baza emiterii „Deciziei de ridicare a masurilor asiguratorii". Acesta va fi propus spre avizare de seful de serviciu de specialitate, va fi avizat de coordonatorul acestuia, dupa caz, si aprobat de catre conducatorul organului fiscal, respectiv directorul executiv/general, dupa caz.

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Unitatea fiscala1)................................................................................

Str.................................................nr................., localitatea...................................................

Nr...............din..............

Aprobat

Conducatorul organului fiscal,

Numele si prenumele.............................

Semnatura.............................

L.S.

- Model -

REFERATUL JUSTIFICATIV

al masurilor asiguratorii

Emis la data de................................

In temeiul art. 129 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la contribuabilul...................................., cu domiciliul fiscal în localitatea..................................., str................................. nr..............., cod de identificare fiscala2)..........................., s-au constatat prin actul administrativ fiscal nr..........din data de ....../estimat urmatoarele obligatii de plata, constând în:

Natura obligatiei fiscale3)

Suma estimata/stabilita (lei)

TOTAL:

Intrucât exista indicii/elemente care indica pericolul ca debitorul sa se sustraga, sa îsi ascunda ori sa îsi risipeasca patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea, respectiv........................................................................., este necesara dispunerea de masuri asiguratorii.

Motivarea necesitatii dispunerii masurilor asiguratorii în cazul începerii procedurii de atragere a raspunderii solidare/emiterii deciziei de atragere a raspunderii solidare........................................................................................................................................

Prezentarea starii de fapt fiscale a contribuabilului, constatata în urma documentarii si/sau a unei inspectii fiscale ori ca urmare a cercetarii la fata locului, informatii cu privire la istoria comportamentului fiscal al contribuabilului, al reprezentantilor legali si asociatilor/actionarilor majoritari (mod de declarare si plata, situatii de atragere a raspunderii solidare, situatii de insolventa sau de insolvabilitate etc.)................................................................................................

Prezentarea activelor patrimoniale identificate, asupra carora pot fi instituite masuri asiguratorii........................................

Prezentarea activelor patrimoniale selectate pentru instituirea efectiva a masurilor asiguratorii:

Bunurile si/sau valorile asupra carora se dispun masuri asiguratorii

Date de identificare/ Descriere sumara/Cantitatea

Valoare

Bunurile mobile si imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursa de venit

Bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfasurarea activitatii care constituie principala sursa de venit

Bunurile mobile si imobile care se afla temporar în detinerea altor persoane, în baza contractelor de arenda, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing si altele

Ansamblu de bunuri în conditiile prevederilor art. 158 din Codul de procedura fiscala

Masini-unelte, utilaje, materii prime si materiale si alte bunuri mobile, precum si bunuri imobile ce servesc activitatii care constituie principala sursa de venit

Produse finite

1) Se va completa denumirea organului fiscal emitent din cadrul Ministerului Finantelor Publice -Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau al unitatilor sale teritoriale.

2) Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, dupa caz.

3) Se va preciza denumirea creantei fiscale (impozite, taxe, contributii sociale, amenzi si alte sume, precum si accesoriile acestora, gestionate si administrate de Ministerul Finantelor Publice -Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale teritoriale), dupa caz.

Bunurile si/sau valorile asupra carora se dispun masuri asiguratorii

Date de identificare/ Descriere sumara/Cantitatea

Valoare

Sume urmaribile datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane

Conturile de disponibilitati si de depozite, precum si bancile la care sunt deschise

Bunuri perisabile sau supuse degradarii

TOTAL

Modul de aducere la îndeplinire a masurilor asiguratorii (sechestru asigurator asupra bunurilor si/sau poprire asiguratorie):

........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ................................................................

Avizat

Conducatorul organului de control/de executare,

Numele si prenumele..........................

Semnatura.....................................

L.S.

Propun spre avizare

Seful compartimentului,

Numele....................................

Prenumele...............................

Semnatura...............................

Intocmit

Numele....................................

Prenumele...............................

Semnatura..............................

1. Denumire: Referat justificativ al masurilor asiguratorii

2. Format: A4/t2

3. Se utilizeaza: în baza art. 129 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Se întocmeste: într-un exemplar de catre organul de control/organul de executare.

5. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul fiscal.

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Unitatea fiscala1).....................................................................

Str.................................................nr................., localitatea...................................................

Nr...............din..............

Aprobat

Conducatorul organului fiscal,

Numele si prenumele....................

Semnatura.....................

L.S.

Avizat

Conducatorul organului de control/de executare,

Numele si prenumele....................

Semnatura.....................

L.S.

- Model -

DECIZIE DE INSTITUIRE

a masurilor asiguratorii

Emisa la data de....................................

In temeiul art. 129 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la contribuabilul......................................................................., cu domiciliul fiscal în localitatea......................................., str.................................nr......., cod de identificare fiscala2)..........................., s-au constatat urmatoarele obligatii de plata, estimate prin referatul întocmit de organul fiscal, stabilite prin actul administrativ fiscal nr................din data de........................, constând în:

1) Se va completa denumirea organului fiscal emitent din cadrul Ministerului Finantelor Publice -Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau al unitatilor sale teritoriale.

2) Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, dupa caz.

Natura obligatiei fiscale3)

Suma estimata/stabilita (lei)

TOTAL:

In temeiul art. 129 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, întrucât s-a constatat existenta pericolului ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa îsi ascunda ori sa îsi risipeasca patrimoniul/averea, se dispun masuri asiguratorii.

Motivarea dispunerii masurilor asiguratorii:........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ .........................................................

Informatii necesare aducerii la îndeplinire a masurilor asiguratorii dispuse:

Bunurile si/sau valorile asupra carora se dispun masuri asiguratorii

Date de identificare/ Descriere sumara/Cantitatea

Valoare

Bunurile mobile si imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursa de venit

Bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfasurarea activitatii care constituie principala sursa de venit

Bunurile mobile si imobile care se afla temporar în detinerea altor persoane, în baza contractelor de arenda, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing si altele

Ansamblu de bunuri în conditiile prevederilor art. 158 din Codul de procedura fiscala

Masini-unelte, utilaje, materii prime si materiale si alte bunuri mobile, precum si bunuri imobile ce servesc activitatii care constituie principala sursa de venit

Produse finite

Sume urmaribile datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane

Conturile de disponibilitati si de depozite, precum si bancile la care sunt deschise

Bunuri perisabile sau supuse degradarii

TOTAL:

Modul de aducere la îndeplinire a masurilor asiguratorii (sechestru asigurator asupra bunurilor si/sau poprire asiguratorie):

Masurile asiguratorii dispuse se aduc la îndeplinire în conformitate cu dispozitiile referitoare la executarea silita, care se aplica în mod corespunzator.

Potrivit dispozitiilor art. 129 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin constituirea unei garantii la nivelul creantei stabilite sau estimate, dupa caz, masurile asiguratorii vor fi ridicate.

Masurile asiguratorii vor fi ridicate de catre organul de control/executare competent, în tot sau în parte, în baza deciziei motivate emise de organul care le-a dispus, daca creanta estimata/stabilita nu mai exista sau are valoare mai mica, ca urmare a desfiintarii, în tot sau în parte, a actului administrativ fiscal care a generat luarea masurilor asiguratorii, a platii voluntare ori a stingerii prin modalitatile prevazute de lege a sumelor stabilite prin actul administrativ fiscal, a hotarârii instantei competente date ca urmare a solutionarii contestatiei cu privire la actul administrativ fiscal sau a unei contestatii cu privire la masurile asiguratorii, precum si în alte conditii prevazute de lege.

Masurile asiguratorii dispuse, daca nu au fost desfiintate în conditiile legii, devin executorii în conditiile legii.

In temeiul art. 129 alin. (11) coroborat cu art. 172 si 173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, împotriva prezentei decizii cel interesat poate face contestatie în termen de 15 zile de la data comunicarii la judecatoria în a carei raza teritoriala se afla sediul organului fiscal care a emis decizia.

3) Se va preciza denumirea creantei fiscale (impozite, taxe, contributii sociale, amenzi si alte sume, precum si accesoriile acestora, gestionate si administrate de Ministerul Finantelor Publice -Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale teritoriale), dupa caz.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, când urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezenta decizie s-a întocmit în doua exemplare.

Seful compartimentului,

Numele..................................

Prenumele...........................

Semnatura...........................

Intocmit

Numele..................................

Prenumele...........................

Semnatura...........................

1. Denumire: Decizie de instituire a masurilor asiguratorii

2. Format: A4/t2

3. Se utilizeaza: în baza art. 129 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Se întocmeste:

- în doua exemplare de catre organul de control/organul de executare.

5. Circula:

- un exemplar la organul fiscal;

- un exemplar la debitor.

6. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul fiscal.

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Unitatea fiscala1)..................................................................................

Str.................................................nr................., localitatea...................................................

Dosar fiscal nr........./....................

- Model -

PROCES-VERBAL

de sechestru asigurator pentru bunuri mobile

Incheiat astazi,.........luna............anul........., ora......, în localitatea............................, str.........................nr..........

In temeiul art. 129 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr......................din......................., emisa de................................................./2), subsemnatul, ............................................................, reprezentant al unitatii fiscale, cu legitimatia nr................., delegatia nr........., am procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile ale debitorului3)................................................................., cu domiciliul fiscal în localitatea......................................., str.......................nr........., sectorul......, bl....., sc....., ap. ...Judetul............, cod de identificare fiscala4)........................, care înregistreaza obligatii de plata, constând în:

Natura obligatiei fiscale5)

Suma estimata/stabilita (lei)

S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile ale debitorului prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul proces-verbal.

In cazul în care reprezentantul unitatii fiscale nu poate evalua bunurile mobile ale debitorului pentru care s-a dispus sechestrul asigurator, deoarece aceasta necesita cunostinte de specialitate, evaluarea se va face dupa începerea executarii silite, înaintea procedurii de valorificare, cu exceptia bunurilor perisabile sau supuse degradarii.

Sechestrul asigurator s-a aplicat în prezenta urmatoarelor persoane:

-........................, domiciliat în................, legitimat cu..........., în calitate de ....;

-........................, domiciliat în................, legitimat cu..........., în calitate de.....

1) Se va completa denumirea organului fiscal emitent din cadrul Ministerului Finantelor Publice -Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau al unitatilor sale teritoriale.

2) Se va completa în cazul în care masurile asiguratorii au fost dispuse de instanta judecatoreasca sau de alte organe competente, potrivit legii.

3) Numele, prenumele/Denumirea.

4) Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, dupa caz.

5) Se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, contributie sociala, amenda sau alta suma ori denumirea creantei fiscale accesorii: majorari de întârziere sau alte sume, dupa caz, gestionate si administrate de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale teritoriale.

Asupra bunurilor mobile sechestrate asigurator au fost aplicate masuri spre neschimbare, constând în6) .............................................................................................................., bunurile fiind lasate în custodia..................................., din localitatea..........................., str..........................................nr........., care va depozita bunurile în localitatea......................................., str.............................nr..............

Drepturi reale si sarcini care greveaza bunurile mobile:.......................................................................................................

In legatura cu bunurile mobile sechestrate asigurator, debitorul......................................................................................... mentioneaza ca nu au fost/au fost sechestrate anterior...............................................................

Persoanele de fata la aplicarea sechestrului asigurator formuleaza urmatoarele obiectii:........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ...............................................................

Masurile asiguratorii dispuse, daca nu au fost desfiintate în conditiile legii, ramân valabile pe toata perioada executarii silite, fara îndeplinirea altor formalitati.

7)........................................................................................................................................................................ .................

In cazul valorificarii bunurilor mobile sechestrate, se va aplica regimul corespunzator de taxa pe valoarea adaugata, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Impotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (11), coroborate cu prevederile art. 172 si 173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, când urmeaza sa se ia masuri de executare silita nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de sechestru asigurator s-a încheiat în.........exemplare.

Reprezentantul unitatii fiscale,    

Numele si prenumele.............

Semnatura.............................

Debitorul (sau persoana majora cu care locuieste),

Numele si prenumele.............

Semnatura.............................

Martori,

Numele si prenumele.............

Semnatura..............................

6) Punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se afla, mentionându-se bunurile mobile supuse acestor masuri.

7) Se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, precum si daca debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal de sechestru asigurator.

ANEXA

la Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile nr.............din............

Nr................/..................

Denumirea bunurilor mobile, descriere, stare de uzura, semne particulare de identificare

Cantitatea

Valoarea estimativa (exclusiv TVA) - lei -

TOTAL:

Reprezentantul unitatii fiscale,

Numele si prenumele ....

Semnatura ....

Debitorul (sau persoana majora cu care locuieste),

Numele si prenumele..................

Semnatura............................

Martori,

Numele si prenumele..................

Semnatura............................

Custode,

Numele si prenumele..................

Semnatura............................

1. Denumire: Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile + anexa la Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile nr. ... din...................

2. Format: A4/t2 + A4/t1

3. Se utilizeaza: în baza art. 129 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Se întocmeste: în doua sau 3 exemplare, dupa caz, de catre organul fiscal.

5. Circula:

- un exemplar la debitor;

- un exemplar la custode (daca este cazul).

6. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul fiscal.

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Unitatea fiscala1)..................................................................................

Str.................................................nr................., localitatea...................................................

Dosar fiscal nr........./....................

- Model -

PROCES-VERBAL

de sechestru asigurator pentru bunuri imobile

Incheiat astazi,.........luna............anul........., ora......, în localitatea............................, str.........................nr..........

In temeiul art. 129 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr.............din............, emisa de.............../2), subsemnatul, ......................................, reprezentant al unitatii fiscale, cu legitimatia nr................., delegatia nr.................., am procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile ale debitorului3)..................................., cu domiciliul fiscal în localitatea.................................................., str..................nr......, sectorul......, bl......, sc....., ap. ..., judetul............, cod de identificare fiscala4)............................., care înregistreaza obligatii de plata, constând în:

Natura obligatiei fiscale5)

Suma estimata/stabilita (lei)

S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra urmatoarelor bunuri imobile:

- cladire în suprafata de..................., compusa din......................................si construita din.........................................., stare de uzura/semne particulare..............................................................., situata în localitatea....................................................., str...................................nr............, detinuta în baza6)............................................, evaluata la suma de................................lei (exclusiv TVA);

- teren7)..................................................................., în suprafata de........................, situat în.........................................., str...................................nr.........., detinut în baza8)..............................................., evaluat la suma de........................lei (exclusiv TVA).

In cazul valorificarii bunurilor imobile sechestrate se va aplica regimul corespunzator de taxa pe valoarea adaugata, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul în care reprezentantul unitatii fiscale nu poate evalua bunurile imobile pentru care s-a dispus sechestrul asigurator, deoarece aceasta necesita cunostinte de specialitate, evaluarea se va face dupa începerea executarii silite, înaintea procedurii de valorificare.

1) Se va completa denumirea organului fiscal emitent din cadrul Ministerului Finantelor Publice -Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau al unitatilor sale teritoriale.

2) Se va completa în cazul în care masurile asiguratorii au fost dispuse de instanta judecatoreasca sau de alte organe competente, potrivit legii.

3) Numele, prenumele/Denumirea.

4) Se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, dupa caz.

5) Se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, contributie, amenda sau alta suma ori denumirea creantei fiscale accesorii sau alte sume, dupa caz, gestionate si administrate de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale teritoriale.

6) Se va mentiona actul care atesta proprietatea asupra bunului.

7) Se va mentiona felul terenului.

8) Se va mentiona actul care atesta proprietatea asupra bunului.

Sechestrul asigurator s-a aplicat în prezenta urmatoarelor persoane:

-........................., domiciliat în............., legitimat cu......................, în calitate de............;

-........................., domiciliat în............., legitimat cu...................., în calitate de................

Drepturi reale si sarcini care greveaza imobilul:................................................

In legatura cu bunurile imobile sechestrate asigurator, debitorul ............................................................................ mentioneaza ca nu au fost/au fost sechestrate anterior................................

Persoanele de fata la aplicarea sechestrului asigurator formuleaza urmatoarele obiectii:

Masurile asiguratorii dispuse, daca nu au fost desfiintate în conditiile legii, ramân valabile pe toata perioada executarii silite, fara îndeplinirea altor formalitati.

9)...................................................................................................

Impotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (11), coroborate cu prevederile art. 172 si 173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, când urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de sechestru asigurator s-a încheiat în.........exemplare.

Reprezentantul unitatii fiscale,

Numele si prenumele................

Semnatura...................

Debitorul (sau persoana majora cu care locuieste),

Numele si prenumele................

Semnatura...................

Martori,

Numele si prenumele................

Semnatura...................

9) Se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, precum si daca debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuza ori nu poate sa semneze procesul-verbal de sechestru asigurator.

1. Denumire: Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile

2. Format: A4/t2

3. Se utilizeaza: în baza art. 129 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Se întocmeste: în 3 exemplare de catre organul fiscal.

5. Circula:

- un exemplar la debitor;

- un exemplar la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.

6. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul fiscal.

ANEXA Nr. 6

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Unitatea fiscala1)...............................................................................

Str.................................................nr................., localitatea...................................................

Dosar fiscal nr........./....................

- Model -

ADRESA DE ÎNFIINTARE

a popririi asiguratorii asupra sumelor datorate debitorului de catre terti

Catre........................................................................................................................................2)

In baza art. 129 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr..............................din..........................., emisa de ......................................./3)........................................., anexata în copie certificata, se înfiinteaza poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastra cu orice titlu debitorului4)..............................................................................

Sumele vor fi retinute si, în cazul începerii procedurii de executare silita, dupa transmiterea de catre organul de executare a titlului executoriu în copie certificata, vor fi virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului .............................................., dupa cum urmeaza:

Natura obligatiei fiscale5)

Suma estimata/stabilita (lei)

Nr. contului în care urmeaza a se vira suma retinuta

TOTAL:

1) Se va completa denumirea organului fiscal emitent din cadrul Ministerului Finantelor Publice -Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau al unitatilor sale teritoriale.

2) Numele, prenumele/Denumirea si domiciliul fiscal al tertului poprit.

3) Se va completa în cazul în care masurile asiguratorii au fost dispuse de instanta judecatoreasca sau de alte organe competente, potrivit legii.

4) Numele, prenumele/Denumirea si domiciliul fiscal; codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, dupa caz; alte date de identificare a debitorului.

5) Se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, contributie sociala, amenda sau alta suma ori denumirea creantei fiscale accesorii sau alte sume, dupa caz, gestionate si administrate de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale teritoriale.

Masura asiguratorie dispusa, daca nu a fost desfiintata în conditiile legii, ramâne valabila pe toata perioada executarii silite, fara îndeplinirea altor formalitati, potrivit dispozitiilor art. 129 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Impotriva actelor prin care se duc la îndeplinire masurile asiguratorii cel interesat poate face contestatie, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (11), coroborate cu prevederile art. 172 si 173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicarii sau a luarii la cunostinta, la instanta judecatoreasca competenta.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, când urmeaza sa se ia masuri de executare silita nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Conducatorul unitatii fiscale,

Numele si prenumele.....................

Semnatura...........................

L.S.

1. Denumire: Adresa de înfiintare a popririi asiguratorii asupra sumelor datorate debitorului de catre terti

2. Format: A4/t2

3. Se utilizeaza: în baza art. 129 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Se întocmeste: în doua exemplare de catre organul fiscal.

5. Circula: un exemplar la tertul poprit.

6. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul fiscal.

ANEXA Nr. 7

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Unitatea fiscala1)............................................................................

Str.................................................nr................., localitatea...................................................

Dosar fiscal nr........./....................

- Model -

ADRESA

de înfiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti

Catre.............................................................................................2)

In baza art. 129 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr............. din ............, emisa de ......................../3).............................., anexata în copie certificata, se indisponibilizeaza de îndata, în masura în care este necesar pentru achitarea sumei datorate, sumele existente, precum si cele viitoare provenite din încasarile zilnice în conturile în lei si/sau valuta deschise la unitatea dvs. de catre debitorul4)...........................................

Sumele vor fi retinute si, în cazul începerii procedurii de executare silita, vor fi virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului................................................, dupa cum urmeaza:

Natura obligatiei fiscale5)

Suma estimata/stabilita (lei)

Nr. contului în care urmeaza a se vira suma retinuta

TOTAL:

Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii prezentei, nu veti proceda la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, si nu veti accepta alte plati din conturile acestuia, pâna la data ridicarii masurii asiguratorii sau pâna la achitarea integrala a obligatiilor fiscale, dupa caz, cu exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariale.

In cazul începerii procedurii de executare silita, organul de executare va transmite bancii titlul executoriu în copie certificata.

1) Se va completa denumirea organului fiscal emitent din cadrul Ministerului Finantelor Publice -Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau al unitatilor sale teritoriale.

2) Denumirea si sediul bancii.

3) Se va completa în cazul în care masurile asiguratorii au fost dispuse de instanta judecatoreasca sau de alte organe competente, potrivit legii.

4) Numele, prenumele/Denumirea si domiciliul fiscal; codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, dupa caz; alte date de identificare a debitorului.

5) Se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, contributie sociala, amenda sau alta suma ori denumirea creantei fiscale accesorii sau alte sume, dupa caz, gestionate si administrate de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale teritoriale.

Masura asiguratorie dispusa, daca nu a fost desfiintata în conditiile legii, ramâne valabila pe toata perioada executarii silite, fara îndeplinirea altor formalitati.

Impotriva actelor prin care se duc la îndeplinire masurile asiguratorii cel interesat poate introduce contestatie, la instanta judecatoreasca competenta, în termen de 15 zile de la data comunicarii sau a luarii la cunostinta în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (11) coroborate cu prevederile art. 172 si 173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, când urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Va multumim pentru cooperare.

Conducatorul unitatii fiscale,

Numele si prenumele.....................

Semnatura.......................

1. Denumire: Adresa de înfiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti

2. Format: A4/t2

3. Se utilizeaza: în baza art. 129 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Se întocmeste: în doua exemplare de catre organul fiscal.

5. Circula: un exemplar la banca.

6. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul fiscal.

ANEXA Nr. 8

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Unitatea fiscala1)...............................................................................

Str.................................................nr................, localitatea...................................................

Nr...............din..............

Aprobat

Conducatorul organului fiscal,

Numele si prenumele....................

Semnatura.....................

L.S.

- Model -

REFERAT JUSTIFICATIV

de ridicare a masurilor asiguratorii

Emis la data de....................................

La contribuabilul..................................................., cu domiciliul fiscal în localitatea................................................., str.................................nr......., cod de identificare fiscala2)..........................., a fost emisa Decizia de instituire a masurilor asiguratorii nr........./data.............pentru urmatoarele obligatii de plata, estimate prin referatul întocmit de organul fiscal/stabilite prin actul administrativ fiscal nr.....................din data de........................, constând în:

Natura obligatiei fiscale3)

Suma estimata/stabilita (lei)

TOTAL:

Intrucât creanta estimata/stabilita nu mai exista sau are valoare mai mica, drept urmare a desfiintarii în tot sau în parte a actului administrativ fiscal care a generat luarea masurilor asiguratorii/a platii voluntare sau a stingerii prin modalitatile prevazute de lege a sumelor stabilite prin actul administrativ fiscal/a hotarârii instantei competente date ca urmare a solutionarii contestatiei cu privire la actul administrativ fiscal sau a unei contestatii cu privire la masurile asiguratorii/în alte conditii prevazute de lege ..........................................................................................., în temeiul art. 130 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este necesara ridicarea în tot/în parte a masurilor asiguratorii dispuse prin Decizia de instituire a masurilor asiguratorii nr......./data.........., constând în:

1) Se va completa denumirea organului fiscal emitent din cadrul Ministerului Finantelor Publice -Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau al unitatilor sale teritoriale.

2) Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, dupa caz.

3) Se va preciza denumirea creantei fiscale (impozite, taxe, contributii sociale, amenzi si alte sume, precum si accesoriile acestora, gestionate si administrate de Ministerul Finantelor Publice -Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale teritoriale), dupa caz.

a) masuri asiguratorii dispuse asupra bunurilor proprietate a debitorului ori detinute de acesta în coproprietate cu terte persoane, aflate la debitor sau la terte persoane, si locul unde se gasesc bunurile respective.......................................................;

b) masuri asiguratorii dispuse asupra sumelor datorate debitorului de catre terte persoane4)

c) masuri asiguratorii dispuse asupra conturilor de disponibilitati si de depozite, precum si bancile la care sunt deschise

Avizat

Conducatorul organului de control/de executare,

Numele si prenumele....................

Semnatura..................

L.S.

Propun spre avizare

Seful compartimentului,

Numele.............................

Prenumele.......................

Semnatura.....................

Intocmit

Numele.............................

Prenumele.......................

Semnatura.....................

1. Denumire: Referat justificativ de ridicare a masurilor asiguratorii

2. Format: A4/t2

3. Se utilizeaza: în baza art. 130 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Se întocmeste: într-un exemplar de catre organul de control/de executare.

5. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul fiscal.

4) Denumirea/Numele, prenumele si domiciliul fiscal, alte date de identificare a tertului poprit, precum si suma datorata debitorului.

ANEXA Nr. 9

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Unitatea fiscala1)...............................................................................

Str.................................................nr................., localitatea...................................................

Nr...............din..............

Aprobat

Conducatorul organului fiscal,

Numele si prenumele....................

Semnatura.....................

L.S.

Avizat

Conducatorul organului de control/de executare,

Numele si prenumele....................

Semnatura.....................

L.S.

- Model -

DECIZIE

de ridicare a masurilor asiguratorii

Emis la data de....................................

In temeiul art. 130 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru contribuabilul......................................................................................, cu domiciliul fiscal în localitatea......................................., str.................................nr......., cod de identificare fiscala2)..........................., se ridica în tot/în parte masurile asiguratorii dispuse prin Decizia de instituire a masurilor asiguratorii nr......../data............, constând în:

a) masuri asiguratorii dispuse asupra bunurilor proprietate a debitorului ori detinute de acesta în coproprietate cu terte persoane, aflate la debitor sau la terte persoane, si locul unde se gasesc bunurile respective

1) Se va completa denumirea organului fiscal emitent din cadrul Ministerului Finantelor Publice -Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau al unitatilor sale teritoriale.

2) Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, dupa caz.

b) masuri asiguratorii dispuse asupra sumelor datorate debitorului de catre terte persoane3)....................................;

c) masuri asiguratorii dispuse asupra conturilor de disponibilitati si de depozite, precum si bancile la care sunt deschise........

Motivarea dispunerii masurilor asiguratorii:

Creanta estimata/stabilita nu mai exista sau are valoare mai mica, drept urmare a desfiintarii în tot sau în parte a actului administrativ fiscal care a generat luarea masurilor asiguratorii/a platii voluntare sau a stingerii prin modalitatile prevazute de lege a sumelor stabilite prin actul administrativ fiscal/a hotarârii instantei competente date ca urmare a solutionarii contestatiei cu privire la actul administrativ fiscal sau a unei contestatii cu privire la masurile asiguratorii/în alte conditii prevazute de lege.

In temeiul art. 172 si 173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, împotriva prezentei decizii cel interesat poate face contestatie în termen de 15 zile de la data comunicarii, la judecatoria în a carei raza teritoriala se afla sediul organului fiscal care a emis decizia.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, când urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezenta decizie s-a întocmit în doua exemplare.

Seful compartimentului,

Numele................

Prenumele..............

Semnatura............

Intocmit

Numele.............................

Prenumele.......................

Semnatura.......................

1. Denumire: Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii

2. Format: A4/t2

3. Se utilizeaza: în baza art. 130 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Se întocmeste: în doua exemplare de catre organul de control/de executare.

5. Circula:

- un exemplar la organul fiscal;

- un exemplar la debitor.

6. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul fiscal.

3) Denumirea/Numele, prenumele si domiciliul fiscal, alte date de identificare a tertului poprit, precum si suma datorata debitorului.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2605/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2605 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2605/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu