Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2599 din 13 noiembrie 2007

privind aprobarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante in invatamantul preuniversitar pentru profesori documentaristi

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 832 din 5 decembrie 2007In conformitate cu prevederile art. 154 alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza prevederilor art. 5, 7, art. 9 alin. (2) şi art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Programa pentru concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar pentru profesori documentarişti.

Art. 2. - Programa este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Direcţia generală managementul resurselor umane, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, precum şi unităţile de învăţământ în care funcţionează centre de documentare şi informare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,

Cristian Mihai Adomniţei

ANEXĂ

PROGRAMA

pentru concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar pentru profesori documentarişti

Notă de prezentare

Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care se prezintă la concursul de ocupare a posturilor vacante de profesor documentarist din învăţământul preuniversitar, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Examenul este centrat pe evaluarea cunoştinţelor generale în domeniul ştiinţelor informării şi documentării, metodelor de căutare şi exploatare a informaţiei, precum şi a concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete prin care profesorul documentarist pune elevii în situaţii de învăţare eficiente, apte de a conduce la formarea capacităţilor şi competenţelor în domeniul infodocumentar. Această orientare este cu atât mai necesară cu cât se solicită din partea profesorului documetarist efortul de a concepe demersuri şi parcursuri didactice flexibile, adaptate nivelului de vârstă şi pregătire al elevilor.

Conţinuturile şi structura programei sunt organizate în aşa fel încât să răspundă cerinţelor europene legate de integrarea ştiinţelor informării în procesul cunoaşterii şi educaţiei. De asemenea, se au în vedere valorizarea schimbărilor aduse de modernizarea structurilor infodocumentare din sistemul de învăţământ preuniversitar, de apariţia unei noi funcţii didactice, cea de profesor documentarist, precum şi favorizarea accesului întregii comunităţi educative la informaţie şi documentare prin intermediul centrelor de documentare şi informare (CDI). In acest sens se are în vedere apropierea domeniilor informaţionale de programele didactice din şcoli, prin facilitarea accesului la resursele internet şi la alte forme de integrare a noilor tehnologii informaţionale, cu scopul de a contribui la formarea elevilor conform standardelor europene.

Apariţia noii profesii de profesor documentarist are în vedere integrarea activităţii elevilor în structura infodocumentară şi familiarizarea lor cu tehnicile de cercetare documentară. Aceasta va determina modificarea conceptului de bibliotecă şcolară spre cel de structură infodocumentară prin prelucrarea şi valorificarea superioară a conţinutului publicaţiilor, biblioteca devenind astfel din auxiliar al învăţământului parte integrantă a acestuia, cu consecinţe pozitive în întregul proces de formare a elevilor.

Astfel, plecând de la o concepţie care operaţionalizează definirea şi evaluarea competenţelor specifice cadrului didactic, programa vizează:

- cunoaşterea de către profesorul documentarist a principalelor tendinţe în evoluţia ştiinţelor documentării şi informării;

- cunoaşterea funcţiilor şi misiunilor profesorului documentarist;

- cunoaşterea particularităţilor de organizare fizică şi intelectuală a unei structuri infodocumentare de tip CDI;

- cunoaşterea diferitelor suporturi informaţionale şi a instrumentelor de acces la informaţie;

- demonstrarea capacităţii de a gestiona, organiza şi de a pune la dispoziţia utilizatorilor resursele documentare ale CDI;

- dovedirea capacităţilor necesare pentru proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor din CDI;

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatie şi cooperare necesare realizării actului educaţional.

In consecinţă, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de didactică generală, programa defineşte un număr de competenţe specifice profesorului documentarist, competenţe pe care acesta trebuie să şi le dezvolte şi să le dovedească pe parcursul desfăşurării activităţii în cadrul CDI.

Intr-o formulă sintetică aceste competenţe sunt în următoarele domenii:

-  amenajarea, organizarea şi gestionarea unui CDI în vederea punerii informaţiei şi resurselor documentare la dispoziţia utilizatorilor;

- proiectarea şi organizarea în CDI de activităţi pedagogice disciplinare şi inter-/trans-/pluridisciplinare;

-  construirea unor demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conţinuturi;

-  adecvarea demersurilor didactice la particularităţile de vârstă ale elevilor;

-  evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de elevi în domeniul infodocumentar;

- organizarea în CDI de activităţi de formare şi dezvoltare a gustului pentru lectură, precum şi animaţii culturale;

- gestionarea CDI în vederea punerii informaţiei la dispoziţia utilizatorilor;

- construirea unui climat educativ stimulativ şi eficient. Date fiind particularităţile domeniilor de competenţă ale profesorului documentarist şi influenţa sa în definirea unei politici documentare la nivel local, în organizarea resurselor documentare şi materiale în cadrul CDI, dar şi influenţa pe care o exercită atât asupra formării elevilor, precum şi asupra întregului climat educaţional al şcolii, profesorul documentarist trebuie să demonstreze că are capacitatea de:

- a amenaja, organiza şi gestiona CDI, în vederea asigurării exploatării şi valorificării cât mai eficiente a informaţiilor şi documentelor pluridisciplinare multimedia şi multisuport de către utilizatori, din perspectiva egalizării şanselor elevilor din medii culturale şi sociale diferite;

-   a favoriza accesul la informaţie şi la integrarea „pedagogiei reuşitei şcolare" în vederea formării autonomiei elevilor în instruire prin asigurarea funcţionării CDI;

-  a planifica activitatea CDI pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor şi obiectivelor formulate în documentele de proiectare managerială ale unităţii de învăţământ;

- a înţelege necesitatea de a sprijini elevii în activitatea de documentare şi informare şi de a favoriza integrarea ei în activitatea didactică curentă;

-   a favoriza integrarea noilor tehnologii în practicile pedagogice curente;

- a dezvolta activităţi didactice în cadrul curriculumului la decizia şcolii (CDŞ), activităţi curriculare şi extracurriculare inter-, pluri- şi transdisciplinare;

- a asigura accesul la informaţie şi a crea experienţe de învăţare în domeniul infodocumentar prin organizarea de diferite tipuri de activităţi (pedagogice, culturale, de informare şi comunicare) având drept finalitate atât egalizarea şanselor elevilor din medii culturale şi sociale diferite, cât şi dobândirea de către elev a autonomiei în instruire;

-  a oferi oportunităţi de învăţare, adaptate diferenţelor individuale de învăţare, care să sprijine dezvoltarea intelectuală şi socială a elevilor;

- a stimula prin strategii didactice inovatoare şi punerea în valoare a potenţialului de socializare al CDI, dezvoltarea spiritului critic al elevilor, motivarea şi angajarea lor în propria formare, dezvoltarea simţului civic şi integrarea elevilor în societate;

- a favoriza şi stimula munca în echipă în cadrul activităţilor organizate în CDI;

-  a cunoaşte şi a utiliza variate tipuri şi strategii de comunicare pentru a sprijini colaborarea şi interacţiunea elevilor în activităţile de învăţare şi colaborarea între cadrele didactice în cadrul proiectelor inter-/trans-/pluridisciplinare;

- a căuta oportunităţi pentru propria perfecţionare profesională continuă.

Domenii de competenţă

Partea I - Teme de didactică generală şi metodică

a)   Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice:

1.  componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri-cadru, arii curriculare, trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale şcolare, auxiliare curriculare;

2.  proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii, de tipul: aprofundare/extindere/opţional ca disciplină nouă;

2.1.  repere/condiţionări în elaborarea CDŞ (resurse umane, materiale, context local, interesele elevilor);

2.2. modalităţi de adecvare a unui CDŞ la grupuri-ţintă diferite;

2.3. obiectivele predării-învăţării-evaluării la disciplinele CDŞ din domeniul ştiinţei informării. Obiective-cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, unităţi de competenţă şi competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale;

3. proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter-, pluri- şi transdisciplinare.

b) Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităţi de integrare în lecţie a activităţilor cu caracter practic-aplicativ:

1. metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. utilizarea metodelor centrate pe elev, a tehnicilor de învăţare prin cooperare şi a tehnicilor de cercetare documentară;

3. forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare;

4. mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare;

4.1. funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ;

4.2. tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor;

5.  selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, formării gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului artistic/estetic;

6.  mediul de instruire: mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire;

7. manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8.  evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului şi rezultatelor şcolare. Valorizarea muncii elevului;

9. adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a auxiliarelor didactice în procesul instructiv-educativ.

c) Managementul clasei:

1. rolurile profesorului în facilitarea experienţelor care conduc la formarea autonomiei elevilor în învăţare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană-resursă, facilitator, intermediar, evaluator etc);

2. organizarea activităţilor în CDI: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate din CDI, folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi, cunoştinţe, experienţe individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu individual, frontal etc.) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice; antrenarea persoanelor-resursă din interiorul şi din afara unităţii de învăţământ în activităţile din CDI; gestionarea situaţiilor conflictuale.

d) Evaluarea rezultatelor şcolare:

1. evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de evaluări, caracterizare;

2. metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare);

3. calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate;

4. tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de proiectare, modalităţi de corectare şi notare.

Partea a II-a - Teme de specialitate

a) Amenajarea, dotarea şi gestionarea unui CDI în funcţie de rolul său pedagogic şi cultural:

1. centrul de cocumentare şi informare: organizare, structură, funcţii;

2.   gestionarea spaţiului, materialelor şi echipamentelor specifice unui CDI: spaţii specifice, suprafeţe recomandate, dotare cu materiale şi echipamente informatice şi audiovizuale; proiectul de amenajare/reamenajare a unui CDI;

3.  gestionarea fondului documentar: dezvoltarea, evidenţa, prelucrarea, organizarea, automatizarea şi comunicarea fondului documentar (documente clasice: cărţi, reviste şi documente moderne: CD, CD-ROM, DVD, baze de date, documente electronice etc);

4.    planificarea şi evaluarea activităţii CDI: utilizarea programată şi neprogramată a CDI; proiectul pedagogic şi cultural al CDI;

5. managementul în structuri infodocumentare;

6. proprietatea intelectuală şi dreptul de autor.

b) Activităţi specifice unui CDI:

1. activităţi de iniţiere şi formare a utilizatorilor privind tehnicile de cercetare documentară;

2. activităţi de formare şi dezvoltare a gustului pentru lectură;

3. activităţi de formare şi dezvoltare a capacităţii de receptare a informaţiei culturale;

4. integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în activitatea de informare şi documentare; asigurarea accesului la resursele internet;

5. proiecte inter-/transdisciplinare;

6. implicarea profesorului documentarist în activităţi de orientare şcolară şi profesională;

7. proiectarea şi organizarea activităţilor instructiv-educative în colaborare cu comunitatea;

8.    modalităţi de implicare a CDI şi a profesorului documentarist în prevenirea şi recuperarea elevilor în situaţie de eşec şcolar.

c) Legislaţia românească de bibliotecă şi CDI

Bibliografie selectivă:

Partea I

Cristea, S., Studii de pedagogie generală. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2004.

Cucoş, C., Pedagogie generală. Iaşi: Polirom, 2000.

Dragomir, Mariana., Managementul activităţii didactice. Cluj-Napoca: Eurodidact, 2003.

Evaluarea curentă şi examenele: Ghid pentru profesori. Bucureşti: ProGnosis, 2001.

Ionescu, M., Didactica modernă. Cluj: Editura Dacia, 1995.

Iucu, R., Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Iaşi: Polirom, 2000.

Landsheere, G.; Landsheere.V., Definirea obiectivelor educaţionale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1979.

Landsheere, G., Evaluarea continuă a elevilor şi examenele. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975.

Neacşu, Ion, Instruire şi învăţare. Bucureşti: Editura Ştiinţifică', 1990.

Pânişoară, O., Comunicarea eficientă. Metode de interacţiune eficientă. Iaşi: Polirom, 2003.

Păun, Emil, Şcoala: abordare sociopedagogică. laşi: Polirom, 1999.

Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: Polirom, 2002.

Popovici, D., Elemente de psihopedagogia integrării. Bucureşti: Pro Humanitate, 1999.

Potolea, D., Profesorul şi conducerea strategiilor învăţării. In: Structuri, strategii, performanţe în învăţământ. Bucureşti: Editura Academiei, 1989.

Radu, Ion, Evaluarea procesului didactic. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2000.

Roco, Mihaela, Creativitatea şi inteligenţa emoţională, laşi: Polirom, 2001.

Stoica, Adrian, Evaluarea progresului şcolar: de la teorie la practică. Bucureşti: Humanitas Educaţional, 2003.

Stoica, Adrian, Reforma evaluării în învăţământ. Bucureşti: Sigma,1999.

Şchiopu, U.; Verza, E., Psihologia vârstelor. Ciclurile vieţii. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1995.

Consiliere si orientare. Ghid metodologic. Bucureşti: MEC- CNC, 2001.

Ungureanu, D., Educaţie si curriculum. Timişoara: EUROSTAMPA, 1999.

Văideanu, G., Educaţia la frontiera dintre milenii. Bucureşti: Editura Politică, 1988.

Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculum-ul învăţământului obligatoriu. Iaşi: Polirom, 2002.

Partea a II-a

Atanasiu, Pia, Metode şi tehnici de lucru pentru sistemele de informare ştiinţifică. Bucureşti: Editura Didactică si Pedagogică, 1976.

Bayard-Pierlot, Jacqueline; Birglin, Marie-Jose, Cles pour le CDI. Paris: Hachette Litterature, 1994.

Bădău, Georgeta, Iniţiere în cercetarea documentară. Alba Iulia: [s.n.j, 2004.

Bădău, Georgeta; Panait, Antonina, Amenajarea şi gestionarea unui CDI: Ghid pentru personalul de conducere şi personalul din centrele de documentare si informare. Alba Iulia: [s.n.], 2006.

Brugnon, Albert, Activites autour des albums „Premiere lecture Rouge et OR". MDI, 1994.

Biblioteconomie: Manual. Bucureşti: A.B.B.P.R., 1994.

Cassagnes, Paul; Garcia- Debanc, Claudine; Debanc, Jean-Pierre, 50 activites pour apprivoiser les livres en Classe ou en B.C.D. CRDP Midi-Pyrenees, [s.a.].

Centrul de Documentare şi Informare. Alba Iulia, 2002.

Chapron, Frangoise, Les CDI (Centres de documentation et d'information) des lycees et colleges. Paris: Presses Universitaires de France, 1999.

Ciubăncan, Lucia, Bibliotecarul şcolar. Ghid practic. Cluj-Napoca: Eurodidact, 2002

Creer, renover l'espace C.D.I. Limoges: C.R.D.P. du Limousin, 1994.

Darrobers, M; Le Pottier, N., La recherche documentaire. Paris: Nathan, 1999.

Enache, Ionel; Maftei, Mihaela, Marketingul în bibliotecă. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2003.

Ghidul bibliotecarului şcolar pentru liceele pedagogice. Bucureşti: Editura Bibliotecii Pedagogice Naţionale „LC.Petrescu", 2004.

Horvat, Săluc, Introducere în biblioteconomie. Bucureşti: Grafoart, 1996.

Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (art. 1-7).

Le Livre bleu des enseignants-documentalistes. Orleans: CRDP de l'Academie d'Orleans-Tours, 2002.

Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ. Bucureşti, 2001.

Moser, Alain; Moissonnier, Daniel; Fauchard, Joel, L'aide au travail personnel de l'eleve. C.R.D.P. de Reims, Hachette Education, 1998.

Le multimedia au CDI pour s'informer, produire, communiquer. CRDP de Basse-Normandie, 1999.

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.961/28.08.2006 privind înfiinţarea şi susţinerea centrelor de documentare şi informare, precum şi formarea continuă a personalului didactic, de conducere, îndrumare şi control şi a personalului din centrele de documentare şi informare.

Poupelin, Michel; Monthus, Mărie, Guide â l'usage des documentalistes et de leurs partenaires dans l'etablissement. Paris: Hachette Education, 1995.

Poslaniec, Christian; Houyel, Christine, Activites de lecture â partir de la litterature jeunesse. Paris: Hachette Education, 2000.

Projets-lecture au coeurdu C.D.I. C.R.D.P. de l'Academie de Creteil, 1999.

Recherche documentaire et maîtrise de I'information. Formation des eleves par le professeur documentaliste de la sixieme â la terminale. Rouen: C.R.D.P. de Haute-Normandie, 1999.

Regneală, Mircea., Studii de biblioteconomie. Constanţa: Ex Ponto, 2001.

Regneală, Mircea, Dicţionar explicativ de biblioteconomie şi ştiinţa informării. Constanţa: Exporta, 2002.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare: instrucţiuni metodologice: aprobat prin Ordinul Ministerului Invăţământului nr. 6.566/17.06.1994. Bucureşti: Biblioteca Centrală Pedagogică, 1994.

Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de documentare şi informare.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului de documentare şi informare (C.D.I.), 2005.

Richter, Brigitte, Ghid de biblioteconomie. Bucureşti: Editura Grafoart, 1995.

Savoir faire avec le CDI: Guide pratique destine aux enseignants. Creteil: CRDP, 1996.

Statutul profesorului documentarist.

Spirlet, Jean-Pierre; A.R.P.E.J., Utiliser la presse au college et au lycee. Paris: Edition du Centre de formation et de perfectionnement des journalistes, 1994.

Stoica, Ion, Criza în structurile infodocumentare: sensuri şi semnificaţii contemporane. Constanta: Ex Ponto, 2001.

Stoica, Ioan, Structuri şi relaţii informaţionale în dezvoltarea învăţământului şi a cercetării româneşti. Bucureşti: Alternative, 1997.

Stueart, Robert; Moran, Barbara, Managementul pentru biblioteci şi centre de informare. Bucureşti: Biblioteca Naţională a României şi Asociaţia Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice - România, 1998.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2599/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2599 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu