Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 256 din  4 februarie 2004

pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Decont de taxa pe valoarea adaugata"

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 129 din 12 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 156 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si al art. 74 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului "Decont de taxa pe valoarea adaugata", prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Formatul electronic al Decontului de taxa pe valoarea adaugata se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului competent pe discheta de 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS.
    Formatul electronic va fi insotit de formularul editat de platitori cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.
    Programul de asistenta este pus la dispozitie platitorilor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
    Art. 5
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica incepand cu decontul aferent lunii ianuarie 2004.
    Art. 7
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor si Directia generala de colectare a creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat si Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                     p. Ministrul finantelor publice,
                            Gheorghe Gherghina,
                             secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                                           ___________________
                                                          /     ROMANIA       \
                                                         |       _____         |
    300                         DECONT                   |      | MFP |        |
                   de taxa pe valoarea adaugata          |      |_____|        |
                pentru luna ............ anul ......     |MINISTERUL FINANTELOR|
                                                         |       PUBLICE       |
                                                          \___________________/
    DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea platitorului |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Codul de    |  __   _________________________  |Luat in evidenta |           |
| identificare| |  | |                         | |incepand cu data |           |
|             | |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |de (ZZ/LL/AA)    |____/___/__|
|_____________|____________________________________________________|___________|
|   Judetul   |                 |   Localitatea   |                            |
|_____________|_________________|_________________|____________________________|
| Strada |                         | Nr. |    | Bloc |    | Scara |    | Ap.|  |
|________|_________________________|_____|____|______|____|_______|____|____|__|
| Cod    |       |Sector|   |Tel.:|             |Fax|         |E-mail|         |
| postal |       |      |   |     |             |   |         |      |         |
|________|_______|______|___|_____|_____________|___|_________|______|_________|
|       Cont bancar                                                            |
|    Banca ___________________            Nr. cont ____________________        |
|______________________________________________________________________________|
| TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA                              - lei -     |
|______________________________________________________________________________|
|         Denumirea indicatorilor                            Valoare     TVA   |
|______________________________________________________________________________|
| 1 | Livrari de bunuri/prestari de servicii in tara  | 1 |           |        |
|   |                                        Cota 19% |   |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 2 | Livrari de bunuri/prestari de servicii in tara  | 2 |           |        |
|   |                                        Cota 19% |   |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 3 | Regularizari                                    | 3 |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 4 | Operatiuni scutite cu drept de deducere si      | 4 |           |xxxxxxxx|
|   | operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii |   |           |xxxxxxxx|
|   | este in strainatate, cu drept de deducere       |   |           |xxxxxxxx|
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 5 | Operatiuni scutite fara drept de deducere si    | 5 |           |xxxxxxxx|
|   | operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii |   |           |xxxxxxxx|
|   | este in strainatate, fara drept de deducere     |   |           |xxxxxxxx|
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 6 | TOTAL rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5     | 6 |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 7 | PRORATA %                                       | 7 |xxxxxxxxxxx|        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|

    TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DEDUCTIBILA                          - lei -
 ______________________________________________________________________________
|         Denumirea indicatorilor                     |   |  Valoare     TVA   |
|_____________________________________________________|___|____________________|
| 8 | Achizitii de bunuri/servicii destinate          | 8 |           |        |
|   | realizarii de operatiuni care dau drept de      |   |           |        |
|   | deducere                                        |   |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 9 | Regularizari                                    | 9 |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 10| Achizitii de bunuri/servicii destinate atat     | 10|           |        |
|   | realizarii operatiunilor care dau drept de      |   |           |        |
|   | deducere cat si celor care nu dau drept de      |   |           |        |
|   | deducere                                        |   |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 11| Regularizari                                    | 11|           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 12| Taxa de dedus                                   |   |xxxxxxxxxxx|        |
|   | rd. 8 + rd. 9 + [(rd. 10 + rd. 11)*(rd. 7/100)] | 12|xxxxxxxxxxx|        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 13| Achizitii de bunuri/servicii destinate          | 13|           |        |
|   | realizarii de operatiuni care nu dau drept de   |   |           |        |
|   | deducere                                        |   |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 14| Regularizari                                    | 14|           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 15| Achizitii scutite de TVA                        | 15|           |xxxxxxxx|
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 16| TVA efectiv restituita cumparatorilor straini,  | 16|xxxxxxxxxxx|        |
|   | inclusiv comisionul unitatilor autorizate       |   |xxxxxxxxxxx|        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 17| Regularizari la finele anului conf. prorata     | 17|xxxxxxxxxxx|        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 18| TOTAL TVA DE DEDUS rd. 12 - rd. 16 + rd. 17     | 18|xxxxxxxxxxx|        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 19| TOTAL ACHIZITII (rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 +       | 19|           |xxxxxxxx|
|   | + rd. 11 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15)            |   |           |xxxxxxxx|
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 20| Suma negativa a taxei pe valoarea adaugata in   | 20|xxxxxxxxxxx|        |
|   | perioada de raportare rd. 18 - rd. 6            |   |xxxxxxxxxxx|        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 21| Taxa de plata in perioada de raportare          | 21|xxxxxxxxxxx|        |
|   | rd. 6 - rd. 18                                  |   |xxxxxxxxxxx|        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|

    Regularizari
 ______________________________________________________________________________
| 22| Soldul TVA de plata din decontul perioadei      | 22|                    |
|   | fiscale precedente (rd. 26 din decontul         |   |                    |
|   | precedent) neachitata pana la data depunerii    |   |                    |
|   | decontului de TVA                               |   |                    |
|___|_________________________________________________|___|____________________|
| 23| TVA de plata cumulat (rd. 21 + rd. 22)          | 23|                    |
|___|_________________________________________________|___|____________________|
| 24| Soldul sumei negative a taxei pe valoarea       | 24|                    |
|   | adaugata reportata din perioada precedenta,     |   |                    |
|   | pentru care nu s-a solicitat rambursare         |   |                    |
|   | (rd. 27 din decontul precedent)                 |   |                    |
|___|_________________________________________________|___|____________________|
| 25| Suma negativa a TVA cumulata (rd. 20 + rd. 24)  | 25|                    |
|___|_________________________________________________|___|____________________|
| 26| Sold TVA de plata la sfarsitul perioadei de     | 26|                    |
|   | raportare (rd. 23 - rd. 25)                     |   |                    |
|___|_________________________________________________|___|____________________|
| 27| Soldul sumei negative de TVA la sfarsitul       | 27|                    |
|   | perioadei de raportare (rd. 25 - rd. 23)        |   |                    |
|___|_________________________________________________|___|____________________|

    Solicitati rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adaugata:
                _
    Da ....... |_|
                _
    Nu ....... |_|

    Cod bugetar: ................
    Nr. de evidenta a platii*:

    Prezenta declaratie constituie titlu de creanta, potrivit legii.
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
                                               _______________
    Nume, prenume ................            |   Semnatura   |
    Functia: .....................            |  si stampila  |
                                              |_______________|

________________________________________________________________________________
    Loc rezervat organului fiscal
    Nr. inregistrare ........................
    Data ....................................
________________________________________________________________________________

    Cod MF 14.13.01.02
------------
    *) Se genereaza automat cu ajutorul programului de asistenta.

    ANEXA 2

                            INSTRUCTIUNI
    pentru completarea formularului "Decont de taxa pe valoarea adaugata"
                          Cod 14.13.01.02

    Formularul "Decont de taxa pe valoarea adaugata" se completeaza de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    Persoanele impozabile care conduc evidenta contabila, potrivit legii, pentru operatiunile realizate pe baza de contract de asociere in participatiune declara inclusiv datele si informatiile privind taxa pe valoarea adaugata rezultate din astfel de operatiuni.
    Formularul "Decont de taxa pe valoarea adaugata" se depune la organul fiscal competent, la urmatoarele termene:
    a) lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este luna calendaristica, potrivit prevederilor art. 146 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
    b) trimestrial, pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 146 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
    Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie gratuit de unitatile fiscale teritoriale sau poate fi descarcat de pe site-ul web al Ministerului Finantelor Publice la adresa www.mfinante.ro.
    Formatul electronic transmis organului fiscal competent pe discheta de 3 1/2 inch 1.440 MB, compatibila MS-DOS, va fi insotit de formularul listat, semnat si stampilat potrivit legii.

    ATENTIE: Nu se inscriu in decont:
    - taxa pe valoarea adaugata din facturile fiscale de executare silita, de catre persoanele abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite;
    - diferentele de taxa pe valoarea adaugata de plata constatate de organele de control, pentru care nu este reglementata includerea lor in decont.
    Documentele fiscale neevidentiate in jurnalele pentru cumparari sau vanzari, constatate de organele de control fiscal, nu se mai evidentiaza in decont.
    Completarea formularului se face astfel:

    Sectiunea "Date de identificare a platitorului"
    In cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate, care si-au desemnat reprezentant fiscal, in caseta "Denumirea platitorului" se inscriu datele de identificare inscrise pe certificatul de inregistrare fiscala a reprezentarii.
    Caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza astfel:
    - contribuabilii persoane juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiile sau alte entitati fara personalitate juridica inscriu codul de inregistrare fiscala;
    - comerciantii, inclusiv sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, inscriu codul unic de inregistrare;
    - contribuabilii persoane fizice inscriu codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, dupa caz;
    - persoanele impozabile stabilite in strainatate, care au in Romania un sediu permanent, inscriu codul fiscal atribuit sediului permanent;
    - reprezentantul fiscal desemnat de o persoana impozabila stabilita in strainatate inscrie codul fiscal atribuit ca reprezentant fiscal, care este diferit de codul fiscal atribuit pentru activitatea proprie a acestuia.
    Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
    Prima casuta este rezervata atributului "R".

    Sectiunea "Taxa pe valoarea adaugata colectata"
    Randurile 1 si 2 - se inscriu urmatoarele:
    - se preia totalul coloanelor 8, 9 si/sau 10, 11 din Jurnalul pentru vanzari cod 14-6-12/a) si/sau totalul coloanelor 5, 6 si/sau 7, 8 din Borderoul cuprinzand livrari de bunuri si/sau prestari de servicii pentru care nu se emite factura fiscala;
    - baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru operatiunile supuse regulilor speciale de taxa pe valoarea adaugata, determinate pe baza situatiilor de calcul intocmite in acest scop;
    - baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile de aport in natura la capitalul social, pentru care nu se fac plati efective conform normelor de aplicare a titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, fara a fi consemnata in Jurnalul pentru vanzari la beneficiarii operatiunii de aport.
    Randul 3
    - se evidentiaza sumele rezultate din corectarea datelor de la rd. 1 si/sau rd. 2 din deconturile anterioare;
    - unitatile furnizoare evidentiaza cu semnul minus taxa pe valoarea adaugata achitata de beneficiari in contul acestora, in baza prevederilor art. 161 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
    - debitorul inscrie cu semnul minus taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor vandute prin executare silita, pe baza copiei documentului de plata a taxei la bugetul de stat transmis de persoana abilitata prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor;
    - alte sume pentru care prin normele de aplicare a titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se prevede colectarea taxei pe valoarea adaugata, fara a fi evidentiate in Jurnalul pentru vanzari.
    Randul 4 - se preia totalul coloanei 6 din Jurnalul pentru vanzari 14-6-12/a).
    Randul 5 - se preia totalul coloanei 7 din Jurnalul pentru vanzari 14-6-12/a).
    Randul 7 - se inscrie prorata determinata potrivit art. 147 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

    Sectiunea "Taxa pe valoarea adaugata deductibila"
    Randul 8
    - se preia totalul coloanelor 7, 8 si/sau 9, 10 din Jurnalul pentru cumparari cod 14-6-17/b). In cazul persoanelor impozabile cu regim mixt se preia totalul coloanelor 7, 8 si/sau 9, 10 din Jurnalul pentru cumparari cod 14-6-17/b), intocmit distinct pentru achizitiile destinate realizarii operatiunilor cu drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata;
    - pentru operatiunile de aport in natura la capitalul social, pentru care nu se fac plati efective conform normelor de aplicare a titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, furnizorii inscriu suma taxei pe valoarea adaugata facturata beneficiarilor, fara a fi consemnata in Jurnalul pentru cumparari.
    Randul 9 - se evidentiaza sumele rezultate din corectarea datelor din randul 8 din deconturile anterioare depuse la organele fiscale.
    Randul 10 - se completeaza numai de persoanele cu regim mixt, prin preluarea totalului coloanelor 7, 8 si/sau 9, 10 din Jurnalul pentru cumparari cod 14-6-17/b), intocmit distinct pentru achizitiile destinate atat realizarii operatiunilor cu drept de deducere, cat si celor care nu dau drept de deducere.
    Randul 11 - se evidentiaza sumele rezultate din corectarea datelor din randul 10 din deconturile anterioare depuse la organele fiscale.
    Randul 13 - se completeaza numai de persoanele impozabile cu regim mixt, prin preluarea totalului coloanelor 7, 8 si/sau 9, 10 din Jurnalul pentru cumparari cod 14-6-17/b), intocmit pentru achizitiile destinate realizarii operatiunilor care nu dau drept de deducere.
    Randul 14 - se evidentiaza sumele rezultate din corectarea datelor de la randul 13 din deconturile anterioare depuse la organele fiscale.
    Randul 15 - se preia totalul coloanei 6 din jurnalele pentru cumparari in care au fost inscrise achizitiile scutite de taxa pe valoarea adaugata.
    Randul 16 - se inscriu sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata efectiv restituita cumparatorilor straini de catre persoanele impozabile autorizate sa desfasoare activitatea de restituire, inclusiv comisionul perceput pentru activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini.
    Randul 17 - se inscriu diferentele de taxa pe valoarea adaugata rezultate ca urmare a regularizarii anuale pe baza de prorata definitiva, cu semnul plus sau minus, dupa caz.
    Pentru operatiunile de aport in natura la capitalul social, beneficiarii inscriu la randul 8, 10 sau 13, dupa caz, suma taxei pe valoarea adaugata din factura furnizorului, preluata din jurnalul pentru cumparari corespunzator.

    Sectiunea "Regularizari"
    Randul 22 - se preia suma prevazuta la randul 26 din decontul perioadei precedente celei de raportare, din care se scad sumele achitate pana la data depunerii decontului.
    Randul 24 - se preia suma prevazuta la randul 27 din decontul perioadei precedente celei de raportare, pentru care nu s-a solicitat rambursarea, prin bifarea casetei corespunzatoare din decontul anterior.

    Nu se admite intocmirea si depunerea de deconturi rectificative pentru corectarea datelor din deconturile anterioare.

    ANEXA 3

                          CARACTERISTICILE
de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului "Decont de taxa pe valoarea adaugata"

    Denumirea formularului: Decont de taxa pe valoarea adaugata
    Codul: 14.13.01.02
    Formatul: A4/t2
    Caracteristicile de tiparire:
    - se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre unitatile fiscale teritoriale.
    Se utilizeaza la: declararea taxei pe valoarea adaugata.
    Se intocmeste de: platitorii de taxa pe valoarea adaugata.
    Circula: - in format electronic la organul fiscal in a carui raza
               teritoriala platitorul de taxa pe valoarea adaugata isi are
               domiciliul fiscal;
             - in format hartie, in doua exemplare listate, semnate si
               stampilate potrivit legii, din care:
               - un exemplar la platitorul de taxa pe valoarea adaugata;
               - un exemplar la organul fiscal.
    Se arhiveaza: - formatul electronic, in arhiva de documente electronice;
                    formatul hartie, la dosarul fiscal al platitorului de taxa
                    pe valoarea adaugata.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 256/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 256 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu