Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 256 din  4 februarie 2004

pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Decont de taxa pe valoarea adaugata"

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 129 din 12 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 156 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si al art. 74 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului "Decont de taxa pe valoarea adaugata", prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Formatul electronic al Decontului de taxa pe valoarea adaugata se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului competent pe discheta de 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS.
    Formatul electronic va fi insotit de formularul editat de platitori cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.
    Programul de asistenta este pus la dispozitie platitorilor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
    Art. 5
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica incepand cu decontul aferent lunii ianuarie 2004.
    Art. 7
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor si Directia generala de colectare a creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat si Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                     p. Ministrul finantelor publice,
                            Gheorghe Gherghina,
                             secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                                           ___________________
                                                          /     ROMANIA       \
                                                         |       _____         |
    300                         DECONT                   |      | MFP |        |
                   de taxa pe valoarea adaugata          |      |_____|        |
                pentru luna ............ anul ......     |MINISTERUL FINANTELOR|
                                                         |       PUBLICE       |
                                                          \___________________/
    DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea platitorului |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Codul de    |  __   _________________________  |Luat in evidenta |           |
| identificare| |  | |                         | |incepand cu data |           |
|             | |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |de (ZZ/LL/AA)    |____/___/__|
|_____________|____________________________________________________|___________|
|   Judetul   |                 |   Localitatea   |                            |
|_____________|_________________|_________________|____________________________|
| Strada |                         | Nr. |    | Bloc |    | Scara |    | Ap.|  |
|________|_________________________|_____|____|______|____|_______|____|____|__|
| Cod    |       |Sector|   |Tel.:|             |Fax|         |E-mail|         |
| postal |       |      |   |     |             |   |         |      |         |
|________|_______|______|___|_____|_____________|___|_________|______|_________|
|       Cont bancar                                                            |
|    Banca ___________________            Nr. cont ____________________        |
|______________________________________________________________________________|
| TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA                              - lei -     |
|______________________________________________________________________________|
|         Denumirea indicatorilor                            Valoare     TVA   |
|______________________________________________________________________________|
| 1 | Livrari de bunuri/prestari de servicii in tara  | 1 |           |        |
|   |                                        Cota 19% |   |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 2 | Livrari de bunuri/prestari de servicii in tara  | 2 |           |        |
|   |                                        Cota 19% |   |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 3 | Regularizari                                    | 3 |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 4 | Operatiuni scutite cu drept de deducere si      | 4 |           |xxxxxxxx|
|   | operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii |   |           |xxxxxxxx|
|   | este in strainatate, cu drept de deducere       |   |           |xxxxxxxx|
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 5 | Operatiuni scutite fara drept de deducere si    | 5 |           |xxxxxxxx|
|   | operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii |   |           |xxxxxxxx|
|   | este in strainatate, fara drept de deducere     |   |           |xxxxxxxx|
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 6 | TOTAL rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5     | 6 |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 7 | PRORATA %                                       | 7 |xxxxxxxxxxx|        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|

    TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DEDUCTIBILA                          - lei -
 ______________________________________________________________________________
|         Denumirea indicatorilor                     |   |  Valoare     TVA   |
|_____________________________________________________|___|____________________|
| 8 | Achizitii de bunuri/servicii destinate          | 8 |           |        |
|   | realizarii de operatiuni care dau drept de      |   |           |        |
|   | deducere                                        |   |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 9 | Regularizari                                    | 9 |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 10| Achizitii de bunuri/servicii destinate atat     | 10|           |        |
|   | realizarii operatiunilor care dau drept de      |   |           |        |
|   | deducere cat si celor care nu dau drept de      |   |           |        |
|   | deducere                                        |   |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 11| Regularizari                                    | 11|           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 12| Taxa de dedus                                   |   |xxxxxxxxxxx|        |
|   | rd. 8 + rd. 9 + [(rd. 10 + rd. 11)*(rd. 7/100)] | 12|xxxxxxxxxxx|        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 13| Achizitii de bunuri/servicii destinate          | 13|           |        |
|   | realizarii de operatiuni care nu dau drept de   |   |           |        |
|   | deducere                                        |   |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 14| Regularizari                                    | 14|           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 15| Achizitii scutite de TVA                        | 15|           |xxxxxxxx|
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 16| TVA efectiv restituita cumparatorilor straini,  | 16|xxxxxxxxxxx|        |
|   | inclusiv comisionul unitatilor autorizate       |   |xxxxxxxxxxx|        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 17| Regularizari la finele anului conf. prorata     | 17|xxxxxxxxxxx|        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 18| TOTAL TVA DE DEDUS rd. 12 - rd. 16 + rd. 17     | 18|xxxxxxxxxxx|        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 19| TOTAL ACHIZITII (rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 +       | 19|           |xxxxxxxx|
|   | + rd. 11 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15)            |   |           |xxxxxxxx|
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 20| Suma negativa a taxei pe valoarea adaugata in   | 20|xxxxxxxxxxx|        |
|   | perioada de raportare rd. 18 - rd. 6            |   |xxxxxxxxxxx|        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 21| Taxa de plata in perioada de raportare          | 21|xxxxxxxxxxx|        |
|   | rd. 6 - rd. 18                                  |   |xxxxxxxxxxx|        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|

    Regularizari
 ______________________________________________________________________________
| 22| Soldul TVA de plata din decontul perioadei      | 22|                    |
|   | fiscale precedente (rd. 26 din decontul         |   |                    |
|   | precedent) neachitata pana la data depunerii    |   |                    |
|   | decontului de TVA                               |   |                    |
|___|_________________________________________________|___|____________________|
| 23| TVA de plata cumulat (rd. 21 + rd. 22)          | 23|                    |
|___|_________________________________________________|___|____________________|
| 24| Soldul sumei negative a taxei pe valoarea       | 24|                    |
|   | adaugata reportata din perioada precedenta,     |   |                    |
|   | pentru care nu s-a solicitat rambursare         |   |                    |
|   | (rd. 27 din decontul precedent)                 |   |                    |
|___|_________________________________________________|___|____________________|
| 25| Suma negativa a TVA cumulata (rd. 20 + rd. 24)  | 25|                    |
|___|_________________________________________________|___|____________________|
| 26| Sold TVA de plata la sfarsitul perioadei de     | 26|                    |
|   | raportare (rd. 23 - rd. 25)                     |   |                    |
|___|_________________________________________________|___|____________________|
| 27| Soldul sumei negative de TVA la sfarsitul       | 27|                    |
|   | perioadei de raportare (rd. 25 - rd. 23)        |   |                    |
|___|_________________________________________________|___|____________________|

    Solicitati rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adaugata:
                _
    Da ....... |_|
                _
    Nu ....... |_|

    Cod bugetar: ................
    Nr. de evidenta a platii*:

    Prezenta declaratie constituie titlu de creanta, potrivit legii.
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
                                               _______________
    Nume, prenume ................            |   Semnatura   |
    Functia: .....................            |  si stampila  |
                                              |_______________|

________________________________________________________________________________
    Loc rezervat organului fiscal
    Nr. inregistrare ........................
    Data ....................................
________________________________________________________________________________

    Cod MF 14.13.01.02
------------
    *) Se genereaza automat cu ajutorul programului de asistenta.

    ANEXA 2

                            INSTRUCTIUNI
    pentru completarea formularului "Decont de taxa pe valoarea adaugata"
                          Cod 14.13.01.02

    Formularul "Decont de taxa pe valoarea adaugata" se completeaza de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    Persoanele impozabile care conduc evidenta contabila, potrivit legii, pentru operatiunile realizate pe baza de contract de asociere in participatiune declara inclusiv datele si informatiile privind taxa pe valoarea adaugata rezultate din astfel de operatiuni.
    Formularul "Decont de taxa pe valoarea adaugata" se depune la organul fiscal competent, la urmatoarele termene:
    a) lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este luna calendaristica, potrivit prevederilor art. 146 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
    b) trimestrial, pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 146 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
    Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie gratuit de unitatile fiscale teritoriale sau poate fi descarcat de pe site-ul web al Ministerului Finantelor Publice la adresa www.mfinante.ro.
    Formatul electronic transmis organului fiscal competent pe discheta de 3 1/2 inch 1.440 MB, compatibila MS-DOS, va fi insotit de formularul listat, semnat si stampilat potrivit legii.

    ATENTIE: Nu se inscriu in decont:
    - taxa pe valoarea adaugata din facturile fiscale de executare silita, de catre persoanele abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite;
    - diferentele de taxa pe valoarea adaugata de plata constatate de organele de control, pentru care nu este reglementata includerea lor in decont.
    Documentele fiscale neevidentiate in jurnalele pentru cumparari sau vanzari, constatate de organele de control fiscal, nu se mai evidentiaza in decont.
    Completarea formularului se face astfel:

    Sectiunea "Date de identificare a platitorului"
    In cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate, care si-au desemnat reprezentant fiscal, in caseta "Denumirea platitorului" se inscriu datele de identificare inscrise pe certificatul de inregistrare fiscala a reprezentarii.
    Caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza astfel:
    - contribuabilii persoane juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiile sau alte entitati fara personalitate juridica inscriu codul de inregistrare fiscala;
    - comerciantii, inclusiv sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, inscriu codul unic de inregistrare;
    - contribuabilii persoane fizice inscriu codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, dupa caz;
    - persoanele impozabile stabilite in strainatate, care au in Romania un sediu permanent, inscriu codul fiscal atribuit sediului permanent;
    - reprezentantul fiscal desemnat de o persoana impozabila stabilita in strainatate inscrie codul fiscal atribuit ca reprezentant fiscal, care este diferit de codul fiscal atribuit pentru activitatea proprie a acestuia.
    Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
    Prima casuta este rezervata atributului "R".

    Sectiunea "Taxa pe valoarea adaugata colectata"
    Randurile 1 si 2 - se inscriu urmatoarele:
    - se preia totalul coloanelor 8, 9 si/sau 10, 11 din Jurnalul pentru vanzari cod 14-6-12/a) si/sau totalul coloanelor 5, 6 si/sau 7, 8 din Borderoul cuprinzand livrari de bunuri si/sau prestari de servicii pentru care nu se emite factura fiscala;
    - baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru operatiunile supuse regulilor speciale de taxa pe valoarea adaugata, determinate pe baza situatiilor de calcul intocmite in acest scop;
    - baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile de aport in natura la capitalul social, pentru care nu se fac plati efective conform normelor de aplicare a titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, fara a fi consemnata in Jurnalul pentru vanzari la beneficiarii operatiunii de aport.
    Randul 3
    - se evidentiaza sumele rezultate din corectarea datelor de la rd. 1 si/sau rd. 2 din deconturile anterioare;
    - unitatile furnizoare evidentiaza cu semnul minus taxa pe valoarea adaugata achitata de beneficiari in contul acestora, in baza prevederilor art. 161 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
    - debitorul inscrie cu semnul minus taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor vandute prin executare silita, pe baza copiei documentului de plata a taxei la bugetul de stat transmis de persoana abilitata prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor;
    - alte sume pentru care prin normele de aplicare a titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se prevede colectarea taxei pe valoarea adaugata, fara a fi evidentiate in Jurnalul pentru vanzari.
    Randul 4 - se preia totalul coloanei 6 din Jurnalul pentru vanzari 14-6-12/a).
    Randul 5 - se preia totalul coloanei 7 din Jurnalul pentru vanzari 14-6-12/a).
    Randul 7 - se inscrie prorata determinata potrivit art. 147 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

    Sectiunea "Taxa pe valoarea adaugata deductibila"
    Randul 8
    - se preia totalul coloanelor 7, 8 si/sau 9, 10 din Jurnalul pentru cumparari cod 14-6-17/b). In cazul persoanelor impozabile cu regim mixt se preia totalul coloanelor 7, 8 si/sau 9, 10 din Jurnalul pentru cumparari cod 14-6-17/b), intocmit distinct pentru achizitiile destinate realizarii operatiunilor cu drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata;
    - pentru operatiunile de aport in natura la capitalul social, pentru care nu se fac plati efective conform normelor de aplicare a titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, furnizorii inscriu suma taxei pe valoarea adaugata facturata beneficiarilor, fara a fi consemnata in Jurnalul pentru cumparari.
    Randul 9 - se evidentiaza sumele rezultate din corectarea datelor din randul 8 din deconturile anterioare depuse la organele fiscale.
    Randul 10 - se completeaza numai de persoanele cu regim mixt, prin preluarea totalului coloanelor 7, 8 si/sau 9, 10 din Jurnalul pentru cumparari cod 14-6-17/b), intocmit distinct pentru achizitiile destinate atat realizarii operatiunilor cu drept de deducere, cat si celor care nu dau drept de deducere.
    Randul 11 - se evidentiaza sumele rezultate din corectarea datelor din randul 10 din deconturile anterioare depuse la organele fiscale.
    Randul 13 - se completeaza numai de persoanele impozabile cu regim mixt, prin preluarea totalului coloanelor 7, 8 si/sau 9, 10 din Jurnalul pentru cumparari cod 14-6-17/b), intocmit pentru achizitiile destinate realizarii operatiunilor care nu dau drept de deducere.
    Randul 14 - se evidentiaza sumele rezultate din corectarea datelor de la randul 13 din deconturile anterioare depuse la organele fiscale.
    Randul 15 - se preia totalul coloanei 6 din jurnalele pentru cumparari in care au fost inscrise achizitiile scutite de taxa pe valoarea adaugata.
    Randul 16 - se inscriu sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata efectiv restituita cumparatorilor straini de catre persoanele impozabile autorizate sa desfasoare activitatea de restituire, inclusiv comisionul perceput pentru activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini.
    Randul 17 - se inscriu diferentele de taxa pe valoarea adaugata rezultate ca urmare a regularizarii anuale pe baza de prorata definitiva, cu semnul plus sau minus, dupa caz.
    Pentru operatiunile de aport in natura la capitalul social, beneficiarii inscriu la randul 8, 10 sau 13, dupa caz, suma taxei pe valoarea adaugata din factura furnizorului, preluata din jurnalul pentru cumparari corespunzator.

    Sectiunea "Regularizari"
    Randul 22 - se preia suma prevazuta la randul 26 din decontul perioadei precedente celei de raportare, din care se scad sumele achitate pana la data depunerii decontului.
    Randul 24 - se preia suma prevazuta la randul 27 din decontul perioadei precedente celei de raportare, pentru care nu s-a solicitat rambursarea, prin bifarea casetei corespunzatoare din decontul anterior.

    Nu se admite intocmirea si depunerea de deconturi rectificative pentru corectarea datelor din deconturile anterioare.

    ANEXA 3

                          CARACTERISTICILE
de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului "Decont de taxa pe valoarea adaugata"

    Denumirea formularului: Decont de taxa pe valoarea adaugata
    Codul: 14.13.01.02
    Formatul: A4/t2
    Caracteristicile de tiparire:
    - se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre unitatile fiscale teritoriale.
    Se utilizeaza la: declararea taxei pe valoarea adaugata.
    Se intocmeste de: platitorii de taxa pe valoarea adaugata.
    Circula: - in format electronic la organul fiscal in a carui raza
               teritoriala platitorul de taxa pe valoarea adaugata isi are
               domiciliul fiscal;
             - in format hartie, in doua exemplare listate, semnate si
               stampilate potrivit legii, din care:
               - un exemplar la platitorul de taxa pe valoarea adaugata;
               - un exemplar la organul fiscal.
    Se arhiveaza: - formatul electronic, in arhiva de documente electronice;
                    formatul hartie, la dosarul fiscal al platitorului de taxa
                    pe valoarea adaugata.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 256/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 256 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu