Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 256 din  4 februarie 2004

pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Decont de taxa pe valoarea adaugata"

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 129 din 12 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 156 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si al art. 74 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului "Decont de taxa pe valoarea adaugata", prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Formatul electronic al Decontului de taxa pe valoarea adaugata se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului competent pe discheta de 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS.
    Formatul electronic va fi insotit de formularul editat de platitori cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.
    Programul de asistenta este pus la dispozitie platitorilor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
    Art. 5
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica incepand cu decontul aferent lunii ianuarie 2004.
    Art. 7
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor si Directia generala de colectare a creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat si Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                     p. Ministrul finantelor publice,
                            Gheorghe Gherghina,
                             secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                                           ___________________
                                                          /     ROMANIA       \
                                                         |       _____         |
    300                         DECONT                   |      | MFP |        |
                   de taxa pe valoarea adaugata          |      |_____|        |
                pentru luna ............ anul ......     |MINISTERUL FINANTELOR|
                                                         |       PUBLICE       |
                                                          \___________________/
    DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea platitorului |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Codul de    |  __   _________________________  |Luat in evidenta |           |
| identificare| |  | |                         | |incepand cu data |           |
|             | |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |de (ZZ/LL/AA)    |____/___/__|
|_____________|____________________________________________________|___________|
|   Judetul   |                 |   Localitatea   |                            |
|_____________|_________________|_________________|____________________________|
| Strada |                         | Nr. |    | Bloc |    | Scara |    | Ap.|  |
|________|_________________________|_____|____|______|____|_______|____|____|__|
| Cod    |       |Sector|   |Tel.:|             |Fax|         |E-mail|         |
| postal |       |      |   |     |             |   |         |      |         |
|________|_______|______|___|_____|_____________|___|_________|______|_________|
|       Cont bancar                                                            |
|    Banca ___________________            Nr. cont ____________________        |
|______________________________________________________________________________|
| TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA                              - lei -     |
|______________________________________________________________________________|
|         Denumirea indicatorilor                            Valoare     TVA   |
|______________________________________________________________________________|
| 1 | Livrari de bunuri/prestari de servicii in tara  | 1 |           |        |
|   |                                        Cota 19% |   |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 2 | Livrari de bunuri/prestari de servicii in tara  | 2 |           |        |
|   |                                        Cota 19% |   |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 3 | Regularizari                                    | 3 |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 4 | Operatiuni scutite cu drept de deducere si      | 4 |           |xxxxxxxx|
|   | operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii |   |           |xxxxxxxx|
|   | este in strainatate, cu drept de deducere       |   |           |xxxxxxxx|
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 5 | Operatiuni scutite fara drept de deducere si    | 5 |           |xxxxxxxx|
|   | operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii |   |           |xxxxxxxx|
|   | este in strainatate, fara drept de deducere     |   |           |xxxxxxxx|
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 6 | TOTAL rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5     | 6 |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 7 | PRORATA %                                       | 7 |xxxxxxxxxxx|        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|

    TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DEDUCTIBILA                          - lei -
 ______________________________________________________________________________
|         Denumirea indicatorilor                     |   |  Valoare     TVA   |
|_____________________________________________________|___|____________________|
| 8 | Achizitii de bunuri/servicii destinate          | 8 |           |        |
|   | realizarii de operatiuni care dau drept de      |   |           |        |
|   | deducere                                        |   |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 9 | Regularizari                                    | 9 |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 10| Achizitii de bunuri/servicii destinate atat     | 10|           |        |
|   | realizarii operatiunilor care dau drept de      |   |           |        |
|   | deducere cat si celor care nu dau drept de      |   |           |        |
|   | deducere                                        |   |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 11| Regularizari                                    | 11|           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 12| Taxa de dedus                                   |   |xxxxxxxxxxx|        |
|   | rd. 8 + rd. 9 + [(rd. 10 + rd. 11)*(rd. 7/100)] | 12|xxxxxxxxxxx|        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 13| Achizitii de bunuri/servicii destinate          | 13|           |        |
|   | realizarii de operatiuni care nu dau drept de   |   |           |        |
|   | deducere                                        |   |           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 14| Regularizari                                    | 14|           |        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 15| Achizitii scutite de TVA                        | 15|           |xxxxxxxx|
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 16| TVA efectiv restituita cumparatorilor straini,  | 16|xxxxxxxxxxx|        |
|   | inclusiv comisionul unitatilor autorizate       |   |xxxxxxxxxxx|        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 17| Regularizari la finele anului conf. prorata     | 17|xxxxxxxxxxx|        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 18| TOTAL TVA DE DEDUS rd. 12 - rd. 16 + rd. 17     | 18|xxxxxxxxxxx|        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 19| TOTAL ACHIZITII (rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 +       | 19|           |xxxxxxxx|
|   | + rd. 11 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15)            |   |           |xxxxxxxx|
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 20| Suma negativa a taxei pe valoarea adaugata in   | 20|xxxxxxxxxxx|        |
|   | perioada de raportare rd. 18 - rd. 6            |   |xxxxxxxxxxx|        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|
| 21| Taxa de plata in perioada de raportare          | 21|xxxxxxxxxxx|        |
|   | rd. 6 - rd. 18                                  |   |xxxxxxxxxxx|        |
|___|_________________________________________________|___|___________|________|

    Regularizari
 ______________________________________________________________________________
| 22| Soldul TVA de plata din decontul perioadei      | 22|                    |
|   | fiscale precedente (rd. 26 din decontul         |   |                    |
|   | precedent) neachitata pana la data depunerii    |   |                    |
|   | decontului de TVA                               |   |                    |
|___|_________________________________________________|___|____________________|
| 23| TVA de plata cumulat (rd. 21 + rd. 22)          | 23|                    |
|___|_________________________________________________|___|____________________|
| 24| Soldul sumei negative a taxei pe valoarea       | 24|                    |
|   | adaugata reportata din perioada precedenta,     |   |                    |
|   | pentru care nu s-a solicitat rambursare         |   |                    |
|   | (rd. 27 din decontul precedent)                 |   |                    |
|___|_________________________________________________|___|____________________|
| 25| Suma negativa a TVA cumulata (rd. 20 + rd. 24)  | 25|                    |
|___|_________________________________________________|___|____________________|
| 26| Sold TVA de plata la sfarsitul perioadei de     | 26|                    |
|   | raportare (rd. 23 - rd. 25)                     |   |                    |
|___|_________________________________________________|___|____________________|
| 27| Soldul sumei negative de TVA la sfarsitul       | 27|                    |
|   | perioadei de raportare (rd. 25 - rd. 23)        |   |                    |
|___|_________________________________________________|___|____________________|

    Solicitati rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adaugata:
                _
    Da ....... |_|
                _
    Nu ....... |_|

    Cod bugetar: ................
    Nr. de evidenta a platii*:

    Prezenta declaratie constituie titlu de creanta, potrivit legii.
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
                                               _______________
    Nume, prenume ................            |   Semnatura   |
    Functia: .....................            |  si stampila  |
                                              |_______________|

________________________________________________________________________________
    Loc rezervat organului fiscal
    Nr. inregistrare ........................
    Data ....................................
________________________________________________________________________________

    Cod MF 14.13.01.02
------------
    *) Se genereaza automat cu ajutorul programului de asistenta.

    ANEXA 2

                            INSTRUCTIUNI
    pentru completarea formularului "Decont de taxa pe valoarea adaugata"
                          Cod 14.13.01.02

    Formularul "Decont de taxa pe valoarea adaugata" se completeaza de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    Persoanele impozabile care conduc evidenta contabila, potrivit legii, pentru operatiunile realizate pe baza de contract de asociere in participatiune declara inclusiv datele si informatiile privind taxa pe valoarea adaugata rezultate din astfel de operatiuni.
    Formularul "Decont de taxa pe valoarea adaugata" se depune la organul fiscal competent, la urmatoarele termene:
    a) lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este luna calendaristica, potrivit prevederilor art. 146 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
    b) trimestrial, pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 146 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
    Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie gratuit de unitatile fiscale teritoriale sau poate fi descarcat de pe site-ul web al Ministerului Finantelor Publice la adresa www.mfinante.ro.
    Formatul electronic transmis organului fiscal competent pe discheta de 3 1/2 inch 1.440 MB, compatibila MS-DOS, va fi insotit de formularul listat, semnat si stampilat potrivit legii.

    ATENTIE: Nu se inscriu in decont:
    - taxa pe valoarea adaugata din facturile fiscale de executare silita, de catre persoanele abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite;
    - diferentele de taxa pe valoarea adaugata de plata constatate de organele de control, pentru care nu este reglementata includerea lor in decont.
    Documentele fiscale neevidentiate in jurnalele pentru cumparari sau vanzari, constatate de organele de control fiscal, nu se mai evidentiaza in decont.
    Completarea formularului se face astfel:

    Sectiunea "Date de identificare a platitorului"
    In cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate, care si-au desemnat reprezentant fiscal, in caseta "Denumirea platitorului" se inscriu datele de identificare inscrise pe certificatul de inregistrare fiscala a reprezentarii.
    Caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza astfel:
    - contribuabilii persoane juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiile sau alte entitati fara personalitate juridica inscriu codul de inregistrare fiscala;
    - comerciantii, inclusiv sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, inscriu codul unic de inregistrare;
    - contribuabilii persoane fizice inscriu codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, dupa caz;
    - persoanele impozabile stabilite in strainatate, care au in Romania un sediu permanent, inscriu codul fiscal atribuit sediului permanent;
    - reprezentantul fiscal desemnat de o persoana impozabila stabilita in strainatate inscrie codul fiscal atribuit ca reprezentant fiscal, care este diferit de codul fiscal atribuit pentru activitatea proprie a acestuia.
    Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
    Prima casuta este rezervata atributului "R".

    Sectiunea "Taxa pe valoarea adaugata colectata"
    Randurile 1 si 2 - se inscriu urmatoarele:
    - se preia totalul coloanelor 8, 9 si/sau 10, 11 din Jurnalul pentru vanzari cod 14-6-12/a) si/sau totalul coloanelor 5, 6 si/sau 7, 8 din Borderoul cuprinzand livrari de bunuri si/sau prestari de servicii pentru care nu se emite factura fiscala;
    - baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru operatiunile supuse regulilor speciale de taxa pe valoarea adaugata, determinate pe baza situatiilor de calcul intocmite in acest scop;
    - baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile de aport in natura la capitalul social, pentru care nu se fac plati efective conform normelor de aplicare a titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, fara a fi consemnata in Jurnalul pentru vanzari la beneficiarii operatiunii de aport.
    Randul 3
    - se evidentiaza sumele rezultate din corectarea datelor de la rd. 1 si/sau rd. 2 din deconturile anterioare;
    - unitatile furnizoare evidentiaza cu semnul minus taxa pe valoarea adaugata achitata de beneficiari in contul acestora, in baza prevederilor art. 161 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
    - debitorul inscrie cu semnul minus taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor vandute prin executare silita, pe baza copiei documentului de plata a taxei la bugetul de stat transmis de persoana abilitata prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor;
    - alte sume pentru care prin normele de aplicare a titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se prevede colectarea taxei pe valoarea adaugata, fara a fi evidentiate in Jurnalul pentru vanzari.
    Randul 4 - se preia totalul coloanei 6 din Jurnalul pentru vanzari 14-6-12/a).
    Randul 5 - se preia totalul coloanei 7 din Jurnalul pentru vanzari 14-6-12/a).
    Randul 7 - se inscrie prorata determinata potrivit art. 147 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

    Sectiunea "Taxa pe valoarea adaugata deductibila"
    Randul 8
    - se preia totalul coloanelor 7, 8 si/sau 9, 10 din Jurnalul pentru cumparari cod 14-6-17/b). In cazul persoanelor impozabile cu regim mixt se preia totalul coloanelor 7, 8 si/sau 9, 10 din Jurnalul pentru cumparari cod 14-6-17/b), intocmit distinct pentru achizitiile destinate realizarii operatiunilor cu drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata;
    - pentru operatiunile de aport in natura la capitalul social, pentru care nu se fac plati efective conform normelor de aplicare a titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, furnizorii inscriu suma taxei pe valoarea adaugata facturata beneficiarilor, fara a fi consemnata in Jurnalul pentru cumparari.
    Randul 9 - se evidentiaza sumele rezultate din corectarea datelor din randul 8 din deconturile anterioare depuse la organele fiscale.
    Randul 10 - se completeaza numai de persoanele cu regim mixt, prin preluarea totalului coloanelor 7, 8 si/sau 9, 10 din Jurnalul pentru cumparari cod 14-6-17/b), intocmit distinct pentru achizitiile destinate atat realizarii operatiunilor cu drept de deducere, cat si celor care nu dau drept de deducere.
    Randul 11 - se evidentiaza sumele rezultate din corectarea datelor din randul 10 din deconturile anterioare depuse la organele fiscale.
    Randul 13 - se completeaza numai de persoanele impozabile cu regim mixt, prin preluarea totalului coloanelor 7, 8 si/sau 9, 10 din Jurnalul pentru cumparari cod 14-6-17/b), intocmit pentru achizitiile destinate realizarii operatiunilor care nu dau drept de deducere.
    Randul 14 - se evidentiaza sumele rezultate din corectarea datelor de la randul 13 din deconturile anterioare depuse la organele fiscale.
    Randul 15 - se preia totalul coloanei 6 din jurnalele pentru cumparari in care au fost inscrise achizitiile scutite de taxa pe valoarea adaugata.
    Randul 16 - se inscriu sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata efectiv restituita cumparatorilor straini de catre persoanele impozabile autorizate sa desfasoare activitatea de restituire, inclusiv comisionul perceput pentru activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini.
    Randul 17 - se inscriu diferentele de taxa pe valoarea adaugata rezultate ca urmare a regularizarii anuale pe baza de prorata definitiva, cu semnul plus sau minus, dupa caz.
    Pentru operatiunile de aport in natura la capitalul social, beneficiarii inscriu la randul 8, 10 sau 13, dupa caz, suma taxei pe valoarea adaugata din factura furnizorului, preluata din jurnalul pentru cumparari corespunzator.

    Sectiunea "Regularizari"
    Randul 22 - se preia suma prevazuta la randul 26 din decontul perioadei precedente celei de raportare, din care se scad sumele achitate pana la data depunerii decontului.
    Randul 24 - se preia suma prevazuta la randul 27 din decontul perioadei precedente celei de raportare, pentru care nu s-a solicitat rambursarea, prin bifarea casetei corespunzatoare din decontul anterior.

    Nu se admite intocmirea si depunerea de deconturi rectificative pentru corectarea datelor din deconturile anterioare.

    ANEXA 3

                          CARACTERISTICILE
de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului "Decont de taxa pe valoarea adaugata"

    Denumirea formularului: Decont de taxa pe valoarea adaugata
    Codul: 14.13.01.02
    Formatul: A4/t2
    Caracteristicile de tiparire:
    - se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre unitatile fiscale teritoriale.
    Se utilizeaza la: declararea taxei pe valoarea adaugata.
    Se intocmeste de: platitorii de taxa pe valoarea adaugata.
    Circula: - in format electronic la organul fiscal in a carui raza
               teritoriala platitorul de taxa pe valoarea adaugata isi are
               domiciliul fiscal;
             - in format hartie, in doua exemplare listate, semnate si
               stampilate potrivit legii, din care:
               - un exemplar la platitorul de taxa pe valoarea adaugata;
               - un exemplar la organul fiscal.
    Se arhiveaza: - formatul electronic, in arhiva de documente electronice;
                    formatul hartie, la dosarul fiscal al platitorului de taxa
                    pe valoarea adaugata.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 256/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 256 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu