E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 245 din 20 iunie 2002

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice si a Regulamentului pentru atestarea responsabililor cu atributii in domeniul gestiunii energiei

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 836 din 20 noiembrie 2002


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 14/1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei si a Protocolului Cartei Energiei privind eficienta energetica si aspecte legate de mediu, incheiate la Lisabona la 17 decembrie 1994,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile ulterioare,

    ministrul industriei si resurselor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice, prevazut in anexa nr. 1, si Regulamentul pentru atestarea responsabililor cu atributii in domeniul gestiunii energiei, prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Regulamentele aprobate conform art. 1 vor intra in vigoare la 180 zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul industriei si resurselor,
                              Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice

    I. Scop si domeniu de aplicare
    Art. 1
    (1) Prezentul regulament stabileste cadrul legal pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice, carora li se atribuie calitatea de auditor energetic autorizat, in vederea intocmirii bilanturilor energetice.
    (2) Aceasta calitate se obtine prin emiterea de catre Agentia Romana pentru Conservarea Energiei (ARCE) a autorizatiei de auditor energetic, act ce dovedeste competenta tehnica a specialistilor care efectueaza bilanturi energetice in Romania.
    Art. 2
    (1) Bilanturile energetice vor fi executate conform Ghidului de elaborare si analiza a bilanturilor energetice, care va fi elaborat pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
    (2) Calitatea de auditor energetic se dovedeste prin autorizatia de auditor energetic, stampila si legitimatie. Autorizatia de auditor energetic se intocmeste conform modelului prezentat in anexa nr. 1 (pentru persoane fizice), respectiv in anexa nr. 2 (pentru persoane juridice). Legitimatia si stampila proprii se vor confectiona dupa modelele ce vor fi stabilite conform Ghidului de elaborare si analiza a bilanturilor energetice. Autorizatiile, legitimatiile si stampilele de auditor energetic sunt nominale si netransmisibile.
    Art. 3
    Definirea unor termeni de specialitate din prezentul regulament este realizata in anexa nr. 3.

    II. Organismul abilitat sa autorizeze executantii bilanturilor energetice
    Art. 4
    In conformitate cu art. 7 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, organismul abilitat pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice in vederea intocmirii bilanturilor energetice este ARCE.
    Art. 5
    In cadrul ARCE se infiinteaza si functioneaza Comisia de autorizare a auditorilor energetici, denumita in continuare Comisia de autorizare, avand in componenta specialisti ARCE.
    Art. 6
    Comisia de autorizare va avea un secretariat tehnic cu urmatoarele atributii:
    a) inregistrarea cererilor de autorizare, respectiv a contestatiilor;
    b) primirea si analizarea documentelor necesare, din partea persoanelor fizice si juridice care doresc sa fie autorizate in calitate de auditor energetic, in conformitate cu prezentul regulament (inclusiv pentru prelungirea sau reinnoirea autorizatiei de auditor energetic);
    c) intocmirea proceselor-verbale, cuprinzand concluziile verificarii documentelor depuse de candidati;
    d) monitorizarea activitatii de autorizare a auditorilor energetici prin infiintarea si actualizarea permanenta a Registrului de evidenta a auditorilor energetici;
    e) monitorizarea realizarii bilanturilor energetice, prin elaborarea Sintezei anuale a activitatilor auditorilor energetici, pe baza rapoartelor primite de la acestia;
    f) intocmirea si transmiterea instiintarii de suspendare, a deciziei de suspendare, respectiv a deciziei de retragere a autorizatiei de auditor energetic; intocmirea raspunsurilor date contestatiilor si transmiterea acestora celor interesati;
    g) radierea din Registrul de evidenta a auditorilor energetici a persoanelor carora le-a expirat termenul de autorizare sau carora li s-a retras autorizatia de auditor energetic;
    h) intocmirea Notei de fundamentare a tarifelor pentru autorizarea auditorilor energetici, care se va inainta anual de catre ARCE spre aprobare la Ministerul Industriei si Resurselor.

    III. Clase si tipuri de bilanturi energetice
    Art. 7
    Se definesc trei clase si trei tipuri de bilanturi energetice:
________________________________________________________________________________
Nr.                             Tipul de bilant energetic
crt.  Clasa   __________________________________________________________________
              Bilant electroenergetic  Bilant termoenergetic  Bilant complex
________________________________________________________________________________
  1.     A          P < 250 kW              P < 500 kW                 -
  2.     B      250 < P < 1.000 kW       500 < P < 2.000 kW   750 < P < 3.000 kW
  3.     C        P > 1.000 kW             P > 2.000 kW           P > 3.000 kW
________________________________________________________________________________

    Art. 8
    (1) Persoanele fizice avand calitatea de auditor energetic sunt autorizate sa efectueze bilanturi energetice de clasa A sau clasa B.
    (2) Persoanele juridice avand calitatea de auditor energetic sunt autorizate sa efectueze bilanturi energetice de clasa A, clasa B sau clasa C.

    IV. Cerintele ce trebuie indeplinite la solicitarea autorizarii
    Art. 9
    Cerinte pentru persoane fizice:
    1. Cerinte de natura juridica
    Persoanele fizice care solicita sa fie autorizate in calitate de auditor energetic trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu.
    2. Cerinte de natura tehnica:
    - Pregatirea profesionala, specializarea si experienta acumulata in domeniu
    Experienta profesionala trebuie sa fie dobandita prin activitate neintrerupta in invatamant, cercetare, proiectare, executie sau exploatare, in urmatoarele domenii tehnice: energetica industriala, instalatii, mecanica, alte domenii tehnice cu conotatie energetica, pe durata specificata in tabelul urmator.
    - Pregatirea in domeniul elaborarii bilanturilor energetice
    Aceasta cerinta se va satisface prin absolvirea unui curs de specialitate organizat de o universitate tehnica cu profil energetic, cu cel mult doi ani inaintea datei la care se solicita autorizarea in calitate de auditor energetic. Cursul trebuie sa se desfasoare conform Ghidului de pregatire si examinare a cursantilor in domeniul elaborarii bilanturilor energetice, care va fi elaborat pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
________________________________________________________________________________
                                               Durata minima Cursul de instruire
                                    Clasa de   necesara a    in domeniul
      Pregatirea profesionala       bilant     experientei   elaborarii
      si specializarea              energetic  profesionale  bilanturilor
                                               acumulate     energetice
________________________________________________________________________________
a) Absolventi ai unei facultati         A        3 - 4 ani         Necesar
   tehnice cu profil energetic sau  ________________________
   asimilat acestuia                    B        4 - 6 ani
________________________________________________________________________________
b) Absolventi ai unei facultati         A        4 - 6 ani         Necesar
   tehnice cu profil diferit de cel ________________________
   energetic sau asimilat acestuia,     B        6 - 8 ani
   care au absolvit cursuri de
   perfectionare in domeniul
   energetic
________________________________________________________________________________
c) Absolventi de colegii cu profil      A        6 - 8 ani         Necesar
   electric, termic sau de          ________________________
   instalatii (tehnicieni), care au     B        8 - 10 ani
   absolvit cursuri de
   perfectionare in domeniul
   energetic
________________________________________________________________________________

    Art. 10
    Cerintele pentru persoane juridice:
    1. Cerinte de natura juridica:
    a) sa prezinte codul unic de inregistrare eliberat de Oficiul registrului comertului;
    b) persoana juridica solicitanta a autorizatiei de auditor energetic trebuie sa verifice ca angajatii sai pe baza de contract, avand calitatea de auditor energetic autorizat, precum si reprezentantul delegat in relatia cu organismul de autorizare sa aiba capacitate deplina de exercitiu.
    2. Cerinte de natura tehnica:
    a) sa detina minimum 3 auditori energetici autorizati corespunzator clasei A si/sau clasei B, cu statut de angajat permanent pe baza de contract;
    b) sa faca dovada, pe baza documentelor ce atesta patrimoniul, ca are in dotare echipamente de masurare specifice bilanturilor energetice pentru care solicita autorizarea si/sau ca este in posesia unui contract cu un agent economic care are astfel de dotari.
    3. Cerinte de natura economica:
    Sa faca dovada capacitatii financiare proprii, prin prezentarea celui mai recent bilant contabil vizat de organele competente.
    Art. 11
    Cerintele mentionate constituie conditii obligatorii ce trebuie indeplinite de catre persoanele fizice si juridice care solicita obtinerea autorizatiei de auditor energetic. Neindeplinirea uneia dintre aceste cerinte atrage respingerea cererii de autorizare.

    V. Documentele necesare la solicitarea autorizarii
    Art. 12
    Autorizarea persoanei fizice in calitate de auditor energetic se face de catre Comisia de autorizare, prin verificarea indeplinirii cerintelor conform art. 9, pe clase si tipuri de bilant energetic, pe baza urmatoarelor documente:
    1. documente referitoare la indeplinirea cerintelor de natura juridica:
    - cazier;
    2. documente referitoare la indeplinirea cerintelor de natura tehnica:
    - documente care atesta calificarea profesionala a solicitantului:
        - copie de pe diploma de absolvire a unei facultati sau a unui colegiu tehnic de specialitate;
        - carnetul de munca (in copie si in original);
        - copie de pe certificatul de absolvire a unui curs de pregatire in domeniul elaborarii bilanturilor energetice, organizat de o universitate tehnica cu profil energetic, absolvit cu cel mult 2 ani inaintea datei la care se solicita autorizarea in calitate de auditor energetic;
    - documente care atesta dotarea solicitantului:
        - lista de echipamente din dotare, utilizabile pentru lucrarile specifice bilanturilor energetice pentru care solicita autorizarea si/sau copie de pe contractul incheiat cu un agent economic care ii pune la dispozitie echipamentele de masurare necesare;
    - minimum doua referinte de la agenti economici sau institutii in cadrul carora isi desfasoara sau si-au desfasurat activitatea si/sau din partea unor specialisti in domeniu ori de la asociatii profesionale in domeniu;
    - cerere de obtinere a autorizatiei de auditor energetic - persoane fizice, conform modelului prezentat in anexa nr. 4;
    - chitanta de plata a tarifului de autorizare aprobat de Ministerul Industriei si Resurselor.
    Art. 13
    Persoanele fizice care obtin autorizatia de auditor energetic pot exercita dreptul de elaborare a bilanturilor energetice numai in cadrul unor societati comerciale care au aceasta preocupare prevazuta in obiectul de activitate.
    Art. 14
    Autorizarea in calitate de auditor energetic a societatii comerciale cu activitate in domeniul serviciilor energetice sau al consultantei energetice se face de catre Comisia de autorizare, prin verificarea indeplinirii cerintelor conform art. 10, pe clase si tipuri de bilant energetic, pe baza urmatoarelor documente:
    a) documente referitoare la indeplinirea cerintelor de natura juridica:
    - statutul societatii comerciale, din care sa rezulte ca activitatea principala este in domeniul serviciilor energetice si/sau al consultantei energetice (in copie);
    - autorizatia de functionare si codul unic de inregistrare eliberat de Oficiul registrului comertului (in copie);
    - cazier pentru fiecare dintre auditorii energetici autorizati, angajati ai societatii comerciale solicitante;
    b) documente referitoare la indeplinirea cerintelor de natura tehnica:
    - contractele (in copie) de angajare permanenta in cadrul societatii comerciale solicitante, pentru minimum 3 auditori energetici autorizati;
    - carnetul de munca al fiecarui auditor energetic autorizat, angajat al societatii comerciale solicitante (in copie si in original);
    - memorii de activitate, diplomele de absolvire (in copie) a unei facultati sau a unui colegiu tehnic de specialitate ale auditorilor energetici autorizati, angajati ai societatii comerciale solicitante;
    - autorizatiile de auditor energetic clasa A si/sau clasa B ale auditorilor energetici autorizati, angajati ai societatii comerciale solicitante (in copie si in original);
    - lista lucrarilor finalizate si insusite de beneficiari, in domeniul bilantului energetic sau asimilabile cu acesta (studii, proiecte elaborate, analize energetice);
    - lista cu echipamentele din dotarea societatii comerciale solicitante (insotita de documentele ce atesta apartenenta acestora la patrimoniul propriu), necesare pentru lucrarile specifice bilanturilor energetice pentru care societatea comerciala solicita autorizarea si/sau dovada ca este in posesia unui contract cu un agent economic care ii pune la dispozitie echipamentele necesare;
    c) documente referitoare la indeplinirea cerintelor de natura economica:
    - ultimul bilant contabil vizat de organele competente;
    d) cerere de obtinere a autorizatiei de auditor energetic - persoane juridice, conform modelului prezentat in anexa nr. 5;
    e) chitanta de plata a tarifului de autorizare aprobat de Ministerul Industriei si Resurselor.
    Art. 15
    Persoanele juridice avand calitatea de auditor energetic autorizat au urmatoarele obligatii:
    a) sa infiinteze si sa actualizeze permanent Registrul propriu de evidenta a bilanturilor energetice elaborate;
    b) sa intocmeasca si sa transmita Comisiei de autorizare Raportul anual privind activitatea de elaborare a bilanturilor energetice, cuprinzand informatii despre activitatea desfasurata in anul anterior raportarii. Continutul si modul de intocmire a raportului se stabilesc conform Procedurii de monitorizare a activitatilor de elaborare a bilanturilor energetice, care va fi elaborata pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament;
    c) sa pastreze documentatiile aferente bilanturilor energetice, la a caror elaborare au participat pe baza contractuala, o perioada de minimum 3 ani.
    Art. 16
    Persoanele autorizate, fizice sau juridice, vor semna pentru respectarea prevederilor Codului de conduita al auditorului energetic autorizat, prezentat in anexa nr. 6.

    VI. Perioada de valabilitate a autorizatiei de auditor energetic
    Art. 17
    La recomandarea scrisa a Comisiei de autorizare, presedintele ARCE va semna autorizatia de auditor energetic, in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete de catre solicitant. Perioada de valabilitate a autorizatiei de auditor energetic este de 2 ani.
    Art. 18
    (1) Prelungirea cu un an a valabilitatii autorizatiei de auditor energetic se face de catre Comisia de autorizare din cadrul ARCE, pe baza urmatoarelor documente:
    a) cerere prezentata conform anexei nr. 7, pentru auditor energetic persoana fizica si, conform anexei nr. 8, pentru auditor energetic persoana juridica;
    b) autorizatia de auditor energetic detinuta anterior (in copie si in original);
    c) memoriu de activitate al auditorului energetic persoana fizica, respectiv Raportul anual privind activitatea de elaborare a bilanturilor energetice, pentru auditorul energetic persoana juridica;
    d) referinte obtinute de la beneficiarii bilanturilor energetice elaborate;
    e) copie a certificatului de absolvire a unui curs de pregatire in domeniul elaborarii bilanturilor energetice, organizat de o universitate tehnica cu profil energetic, absolvit cu cel mult 2 ani inaintea datei la care se solicita autorizarea in calitate de auditor energetic, pentru auditorii energetici persoane fizice care doresc obtinerea prelungirii valabilitatii autorizatiei de auditor energetic detinute anterior, cu trecerea intr-o clasa si/sau la un tip de bilant energetic superior;
    f) chitanta de plata a tarifului aprobat de Ministerul Industriei si Resurselor pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de auditor energetic.
    (2) Evaluarea activitatii solicitantului se face conform punctajului din tabelul de mai jos.
________________________________________________________________________________
Nr.               Realizarile                        Punctajul acordat
crt.                                         ___________________________________
                                             Persoane fizice   Persoane juridice
________________________________________________________________________________
  1. Bilanturi energetice efectuate (din     20 puncte/bilant  20 puncte/bilant
     clasa si tipul de bilant pentru care
     este solicitata prelungirea
     valabilitatii autorizarii)
  2. Cursuri absolvite, specializari in       10 puncte/curs    1 punct/curs/om
     domeniul realizarii de bilanturi
     energetice, seminarii pe aceasta tema
________________________________________________________________________________

    (3) Pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de auditor energetic este necesara realizarea de catre solicitant a cel putin 50 de puncte.
    Art. 19
    Persoanele juridice autorizate se vor preocupa atat de perfectionarea personalului propriu in acest domeniu, cat si de prelungirea valabilitatii autorizatiilor in conditiile specificate la art. 18.

    VII. Suspendarea si retragerea autorizatiei
    Art. 20
    (1) Suspendarea autorizatiei de auditor energetic se face de catre Comisia de autorizare in una dintre urmatoarele situatii:
    a) nerespectarea Codului de conduita al auditorului energetic autorizat;
    b) nerespectarea reglementarilor tehnice in vigoare, referitoare la elaborarea bilanturilor energetice si/sau neprecizarea in cadrul bilantului energetic elaborat a masurilor necesare pentru exploatarea optima a utilajelor si echipamentelor din dotarea agentului economic angajator, in scopul cresterii eficientei energetice;
    c) necompletarea la zi a Registrului propriu de evidenta a bilanturilor energetice elaborate sau completarea acestuia cu date false;
    d) auditorul energetic nu solicita prelungirea valabilitatii autorizatiei de auditor energetic;
    e) la prezentarea documentelor pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de auditor energetic, solicitantul nu indeplineste prevederile stipulate conform art. 18.
    (2) Constatarea si notificarea situatiilor mentionate conform alin. (1) lit. a), b) si/sau c) se fac de catre specialistii ARCE, ca urmare a controalelor efectuate.
    (3) Comisia de autorizare:
    a) in cazul uneia dintre situatiile descrise la alin. (1) lit. a), b) si/sau c) analizeaza veridicitatea informatiilor primite si, daca acestea se confirma, in termen de maximum 10 zile de la data notificarii transmite persoanei in cauza o instiintare de suspendare a autorizatiei de auditor energetic;
    b) in cazul situatiei descrise la alin. (1) lit. d), in termen de maximum 10 zile de la data expirarii valabilitatii autorizatiei de auditor energetic transmite persoanei in cauza o instiintare de suspendare a autorizatiei de auditor energetic;
    c) in cazul situatiei descrise la alin. (1) lit. e), in termen de maximum 10 zile de la data inregistrarii cererii pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de auditor energetic transmite persoanei in cauza o instiintare de suspendare a acesteia.
    (4) La 30 zile de la data transmiterii instiintarii de suspendare, in lipsa unei contestatii, Comisia de autorizare executa suspendarea autorizatiei de auditor energetic si transmite auditorului energetic decizia luata.
    (5) Auditorul energetic aflat in situatia prevazuta la alin. (4) are dreptul de a contesta decizia Comisiei de autorizare in termen de maximum 15 zile de la data primirii instiintarii de suspendare. Contestatia se va adresa conducerii ARCE si se va depune la secretariatul tehnic. In termen de 15 zile de la data primirii contestatiei, conducerea ARCE va hotari aprobarea sau respingerea acesteia si va emite o decizie definitiva, care se va transmite in scris persoanei contestatare.
    Art. 21
    (1) La 180 de zile de la data transmiterii deciziei de suspendare, Comisia de autorizare recomanda in scris conducerii ARCE retragerea autorizatiei de auditor energetic, dupa cum urmeaza:
    - pentru auditorul energetic aflat in situatia descrisa la art. 20 alin. (4), daca la solicitarea in scris de catre acesta a anularii deciziei de suspendare, avand in vedere gravitatea abaterilor savarsite, conducerea ARCE nu accepta anularea suspendarii;
    - in situatia in care auditorul energetic nu solicita prelungirea valabilitatii autorizatiei de auditor energetic in acest interval de timp, cu respectarea cerintelor prevazute in cadrul prezentului regulament.
    (2) In urma retragerii autorizatiei de auditor energetic, Comisia de autorizare radiaza persoana in cauza din Registrul de evidenta a auditorilor energetici. Ulterior retragerii autorizatiei de auditor energetic, persoana fizica sau juridica are dreptul de a solicita obtinerea unei noi autorizatii de auditor energetic, la minimum 2 ani de la data deciziei ARCE de retragere a celei detinute anterior, cu respectarea cerintelor prevazute in cadrul prezentului regulament.

    VIII. Dispozitii tranzitorii si finale
    Art. 22
    Pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, ARCE, in colaborare cu institutiile de specialitate, va elabora urmatoarele documente:
    a) Ghidul de pregatire si examinare a cursantilor in domeniul elaborarii bilanturilor energetice, cuprinzand tematica unitara de pregatire si procedurile specifice de examinare;
    b) Ghidul de elaborare si analiza a bilanturilor energetice, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare (in anexa va cuprinde modelul stampilei si modelul legitimatiei care dovedesc calitatea de auditor energetic);
    c) Procedura de monitorizare a activitatilor de elaborare a bilanturilor energetice.
    Art. 23
    Informatiile cuprinse in Registrul de evidenta a auditorilor energetici, precum si in documentele mentionate la art. 23 sunt publice si vor fi accesibile prin Internet, prin intermediul unei pagini web create prin grija ARCE.
    Art. 24
    Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR
    Agentia Romana pentru Conservarea Energiei

                                    MODEL
                      de autorizatie de auditor energetic
                              (persoane fizice)

                     Nr. .......... din ..................

    In baza Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, si a Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice, aprobat prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 245/2002,
    ca urmare a verificarii documentelor transmise Comisiei de autorizare a auditorilor energetici de catre solicitant,
    prezenta autorizatie de auditor energetic se acorda domnului (doamnei) ............................................, de profesie ...................., cu domiciliul in localitatea ........................, str. ................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judetul/sectorul .................., si confera calitatea de:

                        AUDITOR ENERGETIC AUTORIZAT
                   ELECTROENERGETIC/TERMOENERGETIC/COMPLEX
           (tipul de bilant energetic pentru care este autorizat)

                              CLASA A/CLASA B
           (clasa de bilant energetic pentru care este autorizat)

    Autorizatia de auditor energetic este valabila numai pentru tipul si clasa de bilant energetic precizate mai sus, servind pentru dovedirea competentei tehnice de specialitate a posesorului, in vederea elaborarii de bilanturi energetice pe baza contractuala.
    Autorizatia de auditor energetic are valabilitate o perioada de 2 ani de la data inregistrarii datelor personale ale posesorului in Registrul de evidenta a auditorilor energetici. Prelungirea valabilitatii autorizatiei de auditor energetic se poate face la cererea posesorului, cu respectarea prevederilor stipulate in Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice.
    Autorizatia de auditor energetic este netransmisibila.

                                Presedintele
                  Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei,
                      ..................................

    ANEXA 2
    la regulament

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR
    Agentia Romana pentru Conservarea Energiei

                                    MODEL
                      de autorizatie de auditor energetic
                              (persoane juridice)

                     Nr. .......... din ..................

    In baza Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, si a Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice, aprobat prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 245/2002,
    ca urmare a verificarii documentelor transmise Comisiei de autorizare a auditorilor energetici de catre solicitant,
    se autorizeaza agentul economic .........................................., reprezentat prin responsabil-delegat domnul (doamna) ........................., de profesie ........................., avand functia de ......................, cu domiciliul in localitatea .........................., str. ................. nr. ......., bl. ......, sc. ......, et. ......., ap. ........, judetul/sectorul ..................., in calitate de:

                           AUDITOR ENERGETIC AUTORIZAT
                     ELECTROENERGETIC/TERMOENERGETIC/COMPLEX
              (tipul de bilant energetic pentru care este autorizat)

                            CLASA A/CLASA B/CLASA C
              (clasa de bilant energetic pentru care este autorizat)

    Autorizatia de auditor energetic este valabila numai pentru tipul si clasa de bilant energetic precizate mai sus, servind pentru dovedirea competentei tehnice de specialitate a societatii comerciale posesoare, in vederea elaborarii de bilanturi energetice pe baza contractuala.
    Autorizatia de auditor energetic are valabilitate o perioada de 2 ani de la data inregistrarii datelor personale ale societatii comerciale posesoare in Registrul de evidenta a auditorilor energetici. Prelungirea valabilitatii autorizatiei de auditor energetic se poate face la cererea societatii comerciale posesoare, cu respectarea prevederilor stipulate in Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice.
    Autorizatia de auditor energetic este netransmisibila.

                                  Presedintele
                   Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei,
                        .................................

    ANEXA 3
    la regulament

                        GLOSAR DE TERMENI DE SPECIALITATE

    In contextul Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice, urmatorii termeni se definesc astfel:
________________________________________________________________________________
Bilant (audit) energetic        Metoda sistematica care permite urmarirea si
                                contabilizarea fluxurilor energetice.
                                In sistemele industriale si in instalatii
                                bilantul energetic serveste la verificarea
                                conformitatii rezultatelor functionarii cu
                                datele de referinta.
                                Bilantul se aplica si locuintelor, ansamblurilor
                                de cladiri cu destinatie economica sau
                                socioculturala.
________________________________________________________________________________
Bilant (audit) electroenergetic Tip de bilant energetic care urmareste
                                contabilizarea fluxurilor de energie electrica.
________________________________________________________________________________
Bilant (audit) termoenergetic   Tip de bilant energetic care urmareste
                                contabilizarea fluxurilor de energie termica.
________________________________________________________________________________
Bilant (audit) complex          Tip de bilant energetic care urmareste
                                contabilizarea tuturor formelor de energie ale
                                caror fluxuri sunt monitorizate in interiorul
                                conturului de bilant.
________________________________________________________________________________
Auditor energetic autorizat     Persoana fizica si/sau juridica care obtine
                                autorizatia de auditor energetic in conditiile
                                prezentului regulament.
________________________________________________________________________________
Autorizarea persoanelor fizice  Procedura si activitatea desfasurate de
sau juridice care executa       organismul de autorizare privind analizarea,
bilanturi (audituri) energetice verificarea si confirmarea scrisa a
                                competentelor persoanelor fizice sau juridice
                                care doresc sa obtina calitatea de auditor
                                energetic in conformitate cu prezentul
                                regulament si cu reglementarile tehnice in
                                vigoare.
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4
    la regulament

                                  MODEL
         de cerere de obtinere a autorizatiei de auditor energetic
                            (persoane fizice)

                                              Nr. ........../.................

    Clasa si tipul de bilant pentru care se solicita autorizarea:

        _                       _
    A: |_|                  B: |_|
                         _                           _                    _
    Electroenergetic    |_|       Termoenergetic    |_|       Complex    |_|

    Informatii personale:
    Numele ................................., initiala tatalui ..............., prenumele .........................., data nasterii .........................., locul nasterii ......................, actul de identitate .................... seria ............... nr. ........., eliberat de .............................. la data ................., codul numeric personal .............................

    Locul de munca ...................................., adresa locului de munca ........................................, telefon/fax/e-mail ..................
    Domiciliul ........................., telefon/fax/e-mail ..................

    Subsemnatul/subsemnata solicit autorizarea mea pentru clasa si tipul de auditor energetic mentionate mai sus si inscrierea mea in Registrul de evidenta a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea numelui meu, a coordonatelor si a detaliilor inscrise in autorizatie in acest registru.
    Anexez dosarul intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice, aprobat prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 245/2002.
    Toate informatiile furnizate sunt corecte.
    Am luat cunostinta de prevederile Codului de conduita al auditorului energetic autorizat si voi actiona pentru respectarea acestora in cadrul activitatilor de elaborare a bilanturilor energetice.

    Semnatura solicitantului ................. Data .......................

    Educatie, cursuri de instruire:
    se vor atasa copii de pe diplomele de absolvire
 ______________________________________________________________________________
| Nr.    Perioada     Diploma obtinuta     Institutia care a eliberat diploma  |
| crt.                                                                         |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Situatia profesionala actuala:
    Profesia ............................., vechimea in munca ................, functia .............................., vechimea in functie .................., responsabilitati: .............................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    Experienta profesionala:
________________________________________________________________________________
Nr.   Din   Pana     Denumirea agentului economic   Functia    Responsabilitati
crt.  anul  in anul                                 detinuta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    Catre:
    Agentia Romana pentru Conservarea Energiei - Comisia de autorizare a auditorilor energetici

    ANEXA 5
    la regulament

                                    MODEL
             de cerere de obtinere a autorizatiei de auditor energetic
                             (persoane juridice)

                                                Nr. ............./.............

    Agentul economic ..........................., codul fiscal ...............,
                               (denumirea)
inregistrat in Registrul comertului la nr. ...................., cu sediul in .........................., str. ......................... nr. ..............., judetul/sectorul .........................., telefon/fax .....................,
reprezentat*) legal prin director/manager ...........................
                                             (numele si prenumele)

    Clasa si tipul de bilant pentru care se solicita autorizarea:
        _                       _                             _
    A: |_|                  B: |_|                        C: |_|
                         _                           _                    _
    Electroenergetic    |_|       Termoenergetic    |_|       Complex    |_|

    Subsemnatul/subsemnata, in calitate de reprezentant delegat, solicit eliberarea autorizatiei de auditor energetic pentru societatea comerciala .............................................................., pentru clasa si tipul de bilant energetic mentionate, si inscrierea societatii comerciale pe care o reprezint in Registrul de evidenta a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea denumirii societatii comerciale, a coordonatelor si a detaliilor inscrise in autorizatia de auditor energetic in acest registru.
    Anexez dosarul intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice, aprobat prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 245/2002.
    Toate informatiile furnizate sunt corecte.
    Am luat cunostinta de prevederile Codului de conduita al auditorului energetic autorizat si vom actiona pentru respectarea acestora in cadrul activitatilor de elaborare a bilanturilor energetice.

    Data ...................
                                Semnatura si stampila reprezentantului unitatii
                                 .............................................
                                         (numele, prenumele si functia)

    Catre:
    Agentia Romana pentru Conservarea Energiei
    Comisia de autorizare a auditorilor energetici

------------
    *) Agentul economic va fi reprezentat in relatia cu organismul de autorizare de catre un reprezentant delegat.

    ANEXA 6
    la regulament

              CODUL DE CONDUITA AL AUDITORULUI ENERGETIC AUTORIZAT

    Activitatea de realizare a bilanturilor energetice se desfasoara pe baza principiilor privind independenta, incompatibilitatea si conflictul de interese ce ar putea fi generate de nerespectarea vreuneia dintre prevederile de mai jos.
    Persoana autorizata:
    1. Actioneaza profesional fara discriminare.
    2. Actioneaza in sensul cresterii competentei proprii si asista pe cei aflati in subordinea sa sa isi dezvolte abilitatile relationale in activitatea de realizare a bilanturilor energetice.
    3. Nu are raporturi juridice de munca si civile cu agentul economic pentru care elaboreaza bilantul energetic, cu exceptia contractului de realizare a acestuia.
    4. Nu are raporturi juridice de munca si civile cu agentii economici care urmeaza sa implementeze actiunile rezultate ca urmare a realizarii bilantului energetic.
    5. Nu are alte interese materiale directe sau indirecte in raport cu agentul economic pentru care elaboreaza bilantul energetic, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestata in calitate de auditor energetic.
    6. Nu activeaza ca reprezentant al unor societati comerciale producatoare de echipament energetic.
    7. Pastreaza confidentialitatea datelor obtinute sau rezultate in urma bilantului energetic, cu exceptia cazurilor in care este obligat prin legislatia in vigoare sa le faca cunoscute, sau detine consimtamantul scris al beneficiarului bilantului energetic.
    8. Nu comunica informatii eronate care sa compromita activitatea de realizare a bilantului energetic sau procesul de autorizare.
    9. Nu prejudiciaza prin activitatile sale reputatia organismului de autorizare.

    ANEXA 7
    la regulament

                                  MODEL
    de cerere de prelungire a valabilitatii autorizatiei de auditor energetic
                            (persoane fizice)

                                                Nr. ........../................

    Clasa si tipul de bilant pentru care se solicita prelungirea autorizarii:
        _                       _
    A: |_|                  B: |_|
                         _                           _                    _
    Electroenergetic    |_|       Termoenergetic    |_|       Complex    |_|

    Numele .................................................., initiala tatalui ................., prenumele ................., data nasterii ................, locul nasterii ....................., actul de identitate ..................... seria .......... nr. ..................., eliberat de ......................... la data ......................, cod numeric personal ..........................

    Locul de munca ...................................., adresa locului de munca .........................................., telefon/fax/e-mail ................
    Domiciliul ..........................., telefon/fax/e-mail ................

    Subsemnatul/subsemnata, in calitate de auditor energetic autorizat, solicit prelungirea valabilitatii autorizatiei de auditor energetic pentru clasa si tipul mentionate mai sus, precum si mentinerea inscrierii mele in Registrul de evidenta a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea numelui meu, a coordonatelor si a detaliilor inscrise in autorizatia de auditor energetic in acest registru.

    Anexez dosarul intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice, aprobat prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 245/2002.
    Toate informatiile furnizate sunt corecte.

    Am luat cunostinta de prevederile Codului de conduita al auditorului energetic autorizat si voi actiona pentru respectarea acestora in cadrul activitatilor de elaborare a bilanturilor energetice.

    Semnatura solicitantului ................          Data .................

    Catre:
    Agentia Romana pentru Conservarea Energiei
    Comisia de autorizare a auditorilor energetici

    ANEXA 8
    la regulament

                                   MODEL
    de cerere de prelungire a valabilitatii autorizatiei de auditor energetic
                            (persoane juridice)

                                               Nr. ............/...............

    Agentul economic .........................................................,
                                         (denumirea)
codul fiscal ..........................., inregistrat in Registrul comertului la nr. ..................., cu sediul in .................................., str. ................... nr. ................, judetul/sectorul ...................., telefon/fax ........................................., reprezentat*) legal prin director/manager ................................... .
                                                (numele si prenumele)

    Clasa si tipul de bilant pentru care se solicita prelungirea autorizarii:
        _                       _                              _
    A: |_|                  B: |_|                         C: |_|
                         _                           _                    _
    Electroenergetic    |_|       Termoenergetic    |_|       Complex    |_|

    Subsemnatul/subsemnata, in calitate de reprezentant delegat, solicit prelungirea valabilitatii autorizatiei de auditor energetic pentru clasa si tipul mentionate mai sus, pentru societatea comerciala ......................., si inscrierea societatii comerciale pe care o reprezint in Registrul de evidenta a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea denumirii societatii comerciale, a coordonatelor si a detaliilor inscrise in autorizatia de auditor energetic in acest registru.
    Anexez dosarul intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice, aprobat prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 245/2002.
    Toate informatiile furnizate sunt corecte.
    Am luat cunostinta de prevederile Codului de conduita al auditorului energetic autorizat si vom actiona pentru respectarea acestora in cadrul activitatilor de elaborare a bilanturilor energetice.

    Data .................
                                Semnatura si stampila reprezentantului unitatii
                                     ....................................
                                        (numele, prenumele si functia)

    Catre:
    Agentia Romana pentru Conservarea Energiei
    Comisia de autorizare a auditorilor energetici
------------
    *) Agentul economic va fi reprezentat in relatia cu organismul de autorizare de catre un reprezentant delegat.

    ANEXA 2

                                REGULAMENT
pentru atestarea responsabililor cu atributii in domeniul gestiunii energiei

    I. Scopul si domeniul de aplicare
    Art. 1
    In conformitate cu art. 13 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, prezentul regulament stabileste cadrul legal pentru atestarea de catre Agentia Romana pentru Conservarea Energiei (ARCE) a responsabililor cu atributii in domeniul gestiunii energiei, care activeaza pe baza de contract la agentii economici care consuma mai mult de 1.000 tone echivalent petrol/an (tep/an).
    Art. 2
    Atestarea are ca scop recunoasterea oficiala la nivel national a competentei tehnice de specialitate a responsabililor cu atributii in domeniul gestiunii energiei.
    Art. 3
    Termenii de specialitate din prezentul regulament sunt prezentati in anexa nr. 1.

    II. Organismul abilitat sa atesteze responsabilii cu atributii in domeniul gestiunii energiei si modul desfasurarii atestarii
    Art. 4
    In conformitate cu art. 7 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, organismul abilitat pentru atestarea responsabililor cu atributii in domeniul gestiunii energiei este ARCE.
    Art. 5
    (1) In cadrul ARCE se infiinteaza si functioneaza Comisia de atestare a specialistilor in domeniul gestiunii energiei (denumita in continuare Comisia de atestare), avand in componenta reprezentanti ARCE.
    (2) Examinarea candidatilor in domeniul gestiunii energiei si acordarea atestatului de competenta in indeplinirea atributiilor din domeniul gestiunii energiei (denumit in continuare atestat) se fac de catre Comisia de atestare.
    Art. 6
    Comisia de atestare va avea un secretariat tehnic cu urmatoarele atributii:
    a) inregistrarea cererilor pentru atestare, respectiv a contestatiilor;
    b) primirea si analizarea documentelor necesare din partea persoanelor fizice care solicita sa fie atestate in calitate de specialist in domeniul gestiunii energiei, in conformitate cu prezentul regulament (inclusiv pentru prelungirea sau reinnoirea atestatului);
    c) afisarea listei candidatilor carora li s-a aprobat participarea la examenul de atestare si a datei de desfasurare a acestuia;
    d) intocmirea pe baza documentelor primite a Referatului de prezentare a candidatului la examenul de atestare;
    e) convocarea Comisiei de atestare, in functie de numarul cererilor primite;
    f) intocmirea proceselor-verbale ale intrunirilor Comisiei de atestare, cuprinzand concluziile verificarii documentelor depuse de candidati si rezultatele examinarii acestora;
    g) monitorizarea activitatii de atestare a specialistilor in domeniul gestiunii energiei prin infiintarea si actualizarea permanenta a Registrului de evidenta a specialistilor atestati in domeniul gestiunii energiei;
    h) intocmirea si transmiterea instiintarii de suspendare, a deciziei de suspendare, respectiv a deciziei de retragere a atestatului; intocmirea raspunsurilor date contestatiilor si transmiterea acestora celor interesati;
    i) radierea din Registrul de evidenta a persoanelor carora li s-a retras atestatul;
    j) intocmirea Notei de fundamentare a tarifelor pentru atestarea responsabililor cu atributii in domeniul gestiunii energiei, care se va inainta anual de catre ARCE spre aprobare la Ministerul Industriei si Resurselor.
    Art. 7
    Examenul de atestare se desfasoara ca proba scrisa, urmata de interviu. Candidatul este considerat admis daca intruneste minimum 75 de puncte din cele 100 de puncte posibile. La proba scrisa testul de examinare va cuprinde subiecte corespunzatoare cu profilul agentului economic la care este angajat solicitantul.
    Art. 8
    Comisia de atestare va inainta presedintelui ARCE propunerea de semnare a atestatului, in termen de maximum 30 de zile de la data sustinerii examenului de atestare. Atestatul va avea forma prezentata in anexa nr. 2.
    Art. 9
    (1) Contestatiile cu privire la rezultatele examenului se depun la secretariatul tehnic, in termen de 3 zile de la data afisarii rezultatelor.
    (2) Decizia luata de conducerea ARCE in urma analizarii contestatiilor se afiseaza la sediul ARCE, in termen de 10 zile de la data afisarii rezultatelor examenului.

    III. Cerinte pentru atestare
    Art. 10
    (1) Cerinte de natura juridica
    Persoanele fizice care solicita sa fie atestate in calitate de specialist in domeniul gestiunii energiei trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu.
    (2) Cerinte de natura tehnica
    Cerintele tehnice ce trebuie indeplinite pentru admiterea la examenul de atestare a responsabililor cu atributii in domeniul gestiunii energiei sunt pregatirea profesionala, specializarea si experienta acumulata in domeniu, dupa cum urmeaza:
________________________________________________________________________________
            Pregatirea profesionala             Durata minima  Curs de instruire
                si specializarea                necesara a     in domeniul
                                                experientei    gestiunii
                                                profesionale   energiei
                                                acumulate
________________________________________________________________________________
a) Absolventi ai unei facultati tehnice cu           5 ani          Necesar
   profil energetic sau asimilat acestuia
b) Absolventi ai unei facultati tehnice cu           7 ani          Necesar
   profil diferit de cel energetic sau asimilat
   acestuia, care au absolvit cursuri de
   perfectionare in domeniul energetic
c) Absolventi de colegii cu profil electric,         9 ani          Necesar
   termic sau de instalatii (tehnicieni), care
   au absolvit cursuri de perfectionare in
   domeniul energetic
________________________________________________________________________________

    (3) Experienta profesionala trebuie sa fie dobandita prin activitate neintrerupta, pe durata specificata mai sus, in invatamant, cercetare, proiectare, executie sau exploatare, in urmatoarele domenii tehnice: energetica industriala, instalatii, mecanica, alte domenii tehnice cu conotatie energetica.
    Art. 11
    Cerintele mentionate constituie conditii obligatorii ce trebuie indeplinite de catre persoanele fizice care solicita obtinerea atestatului. Neindeplinirea uneia dintre aceste cerinte atrage respingerea cererii de atestare.

    IV. Documentele necesare la solicitarea atestarii
    Art. 12
    Pentru inscrierea la examenul de atestare solicitantii trebuie sa prezinte secretariatului tehnic al Comisiei de atestare urmatoarele documente:
    a) documente referitoare la indeplinirea cerintelor de natura juridica:
    - cazier;
    b) documente referitoare la indeplinirea cerintelor de natura tehnica:
    - diploma de absolvire a unei facultati sau a unui colegiu tehnic de specialitate (in copie si in original);
    - carnetul de munca (in copie si in original);
    - memoriul de activitate in domeniu, continand si lista lucrarilor si proiectelor elaborate personal sau in colaborare;
    - certificatul de absolvire a unui curs de pregatire in domeniul gestiunii energiei (in copie si in original), organizat de o universitate tehnica cu profil energetic, absolvit cu cel mult 2 ani inaintea datei la care se solicita obtinerea atestatului;
    - minimum doua referinte de la agenti economici sau institutii in cadrul carora isi desfasoara sau si-au desfasurat activitatea si/sau din partea unor specialisti in domeniu ori de la asociatii profesionale in domeniu;
    c) cererea de inscriere la examenul de obtinere a atestatului, conform modelului prezentat in anexa nr. 3;
    d) chitanta de plata a tarifului de atestare aprobat de Ministerul Industriei si Resurselor.

    V. Perioada de valabilitate; suspendarea si retragerea atestarii
    Art. 13
    Perioada de valabilitate a atestatului emis de ARCE este de 2 ani.
    Art. 14
    Prelungirea cu un an a valabilitatii atestatului se face de catre Comisia de atestare din cadrul ARCE, pe baza urmatoarelor documente:
    a) atestatul detinut anterior (in copie si in original);
    b) memoriul de activitate al specialistului atestat in domeniul gestiunii energetice, cu prezentarea realizarilor din perioada de dupa obtinerea atestatului;
    c) referatul reprezentantului ARCE din cadrul filialei teritoriale zonale, care a verificat modul in care solicitantul si-a indeplinit atributiile in calitate de specialist atestat in domeniul gestiunii energiei;
    d) cererea de prelungire a valabilitatii atestatului, intocmita conform anexei nr. 4;
    e) chitanta de plata a tarifului aprobat de Ministerul Industriei si Resurselor pentru prelungirea valabilitatii atestatului.
    Art. 15
    (1) Suspendarea atestatului se face de catre Comisia de atestare in una dintre urmatoarele situatii:
    a) neindeplinirea atributiilor de serviciu, in calitate de specialist atestat in domeniul gestiunii energiei, in cadrul agentului economic angajator, sau necooperarea cu reprezentantii ARCE;
    b) nerespectarea reglementarilor tehnice in vigoare, referitoare la exploatarea optima a utilajelor si echipamentelor din dotarea agentului economic angajator, in scopul asigurarii eficientei energetice;
    c) in cazul angajarii solicitantului la alt agent economic apartinand unui sector economic diferit de cel pentru care a fost atestat;
    d) specialistul atestat in domeniul gestiunii energiei nu solicita prelungirea valabilitatii atestatului;
    e) la prezentarea documentelor pentru prelungirea valabilitatii atestatului solicitantul nu indeplineste prevederile stipulate conform art. 14.
    (2) Constatarea si notificarea situatiilor mentionate conform alin. (1) lit. a), b) si/sau c) se fac de catre specialistii ARCE, ca urmare a controalelor efectuate la agentii economici.
    (3) Comisia de atestare:
    a) in cazul uneia dintre situatiile descrise la alin. (1), lit. a), b) si/sau c) analizeaza veridicitatea informatiilor primite si, daca acestea se confirma, in termen de maximum 10 zile de la data notificarii transmite persoanei in cauza o instiintare de suspendare a atestatului;
    b) in cazul situatiei descrise la alin. (1) lit. d), in termen de maximum 10 zile de la data expirarii valabilitatii atestatului transmite persoanei in cauza o instiintare de suspendare a atestatului;
    c) in cazul situatiei descrise la alin. (1) lit. e), in termen de maximum 10 zile de la data inregistrarii cererii pentru prelungirea valabilitatii atestatului transmite persoanei in cauza o instiintare de suspendare a atestatului.
    (4) La 30 de zile de la data transmiterii instiintarii de suspendare, in lipsa unei contestatii, Comisia de atestare executa suspendarea atestatului si transmite persoanei in cauza decizia luata.
    (5) Persoana aflata in situatia prevazuta la alin. (4) are dreptul de a contesta decizia Comisiei de atestare in termen de maximum 15 zile de la data primirii instiintarii de suspendare. Contestatia se va adresa conducerii ARCE si se va depune la secretariatul tehnic. In termen de 15 zile de la data primirii contestatiei conducerea ARCE va hotari aprobarea sau respingerea acesteia si va emite o decizie definitiva, care se va transmite in scris persoanei contestatare.
    Art. 16
    (1) La 180 de zile de la data transmiterii deciziei de suspendare Comisia de atestare recomanda in scris conducerii ARCE retragerea atestatului, dupa cum urmeaza:
    a) pentru specialistul atestat in domeniul gestiunii energiei, aflat in situatia descrisa la art. 15 alin. (4), daca la solicitarea in scris de catre acesta a anularii deciziei de suspendare, avandu-se in vedere gravitatea abaterilor savarsite, conducerea ARCE nu accepta anularea suspendarii;
    b) in situatia in care specialistul atestat in domeniul gestiunii energiei nu solicita prelungirea valabilitatii atestatului in acest interval de timp, cu respectarea cerintelor prevazute in cadrul prezentului regulament.
    (2) In urma retragerii atestatului, Comisia de atestare radiaza persoana in cauza din Registrul de evidenta a specialistilor atestati in domeniul gestiunii energiei. Persoana careia i s-a retras atestatul are dreptul de a solicita obtinerea unui nou atestat la minimum 2 ani de la data deciziei ARCE de retragere a atestatului detinut anterior, cu respectarea cerintelor prevazute in cadrul prezentului regulament.

    VI. Dispozitii tranzitorii si finale
    Art. 17
    Activitatea responsabilului atestat cu atributii in domeniul gestiunii energiei la agentul economic va fi verificata periodic de catre specialistii din cadrul ARCE.
    Art. 18
    Pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, ARCE, in colaborare cu institutiile de specialitate, va elabora Ghidul de pregatire si examinare a cursantilor in domeniul gestiunii energiei la agenti economici, cuprinzand tematica unitara de pregatire si procedurile specifice de examinare.
    Art. 19
    Informatiile cuprinse in Registrul de evidenta a specialistilor atestati in domeniul gestiunii energiei, precum si in ghidul mentionat la art. 18 sunt publice si vor fi accesibile prin Internet, prin intermediul unei pagini web create prin grija ARCE.
    Art. 20
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                       GLOSAR DE TERMENI DE SPECIALITATE

    In contextul Regulamentului pentru atestarea responsabililor cu atributii in domeniul gestiunii energiei, urmatorii termeni se definesc astfel:
________________________________________________________________________________
Atestare                   Procedura prin care un organism cu autoritate
                           conferita prin lege recunoaste oficial faptul ca o
                           persoana este competenta sa efectueze sarcini
                           specifice.
________________________________________________________________________________
Consum energetic total     Suma cantitatilor de energie electrica, termica si a
anual, exprimat in tone    tuturor formelor de combustibili si carburanti (gaze,
echivalent petrol (tep/an) lichid, solid), transformate in tone echivalent
                           petrol, consumate intr-un an de agentul economic.
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2
    la regulament

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR
    Agentia Romana pentru Conservarea Energiei

                                   MODEL
de atestat de competenta in indeplinirea atributiilor din domeniul gestiunii energiei

                Nr. ............ din .....................

    In baza Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, si a Regulamentului pentru atestarea responsabililor cu atributii in domeniul gestiunii energiei, aprobat prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 245/2002,

    ca urmare a obtinerii de catre candidatul examinat a calificativului "admis", prin acumularea a ................ puncte la examenul de atestare,

    prezentul atestat de competenta in indeplinirea atributiilor din domeniul gestiunii energiei se acorda domnului (doamnei) .............................., de profesie ................., cu domiciliul in localitatea .................., str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ........................................., si ii confera calitatea de:

               SPECIALIST ATESTAT IN DOMENIUL GESTIUNII ENERGIEI

    Atestatul de competenta in indeplinirea atributiilor din domeniul gestiunii energiei isi mentine valabilitatea numai pentru exercitarea functiei de responsabil in domeniul gestiunii energiei la agentul economic angajator ................................., activand in sectorul ......................., precum si la angajarea in cadrul altui agent economic a carui activitate se desfasoara in acelasi sector economic.
    Atestatul de competenta in indeplinirea atributiilor din domeniul gestiunii energiei are valabilitate o perioada de 2 ani de la data inregistrarii datelor personale ale posesorului in Registrul de evidenta a specialistilor atestati in domeniul gestiunii energiei. Prelungirea valabilitatii atestatului de competenta in indeplinirea atributiilor din domeniul gestiunii energiei se poate face la cererea posesorului, cu respectarea prevederilor stipulate in Regulamentul pentru atestarea responsabililor cu atributii in domeniul gestiunii energiei.
    Atestatul de competenta in indeplinirea atributiilor din domeniul gestiunii energiei este netransmisibil.

           Presedintele Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei,
            ......................................................

    ANEXA 3
    la regulament

                                     MODEL
de cerere de inscriere la examenul de obtinere a atestatului de competenta in indeplinirea atributiilor din domeniul gestiunii energiei

    Informatii personale:
    Numele ..........................., initiala tatalui ....................., prenumele ..............., data nasterii ............................, locul nasterii ......................., actul de identitate .......... seria ........ nr. ......., eliberat de ...................... la data ......................, codul numeric personal .....................................

    Locul de munca ...................................., adresa locului de munca ........................................, telefon/fax/e-mail ..................
    Domiciliul ........................., telefon/fax/e-mail ...................

    Subsemnatul/subsemnata solicit inscrierea la examenul de obtinere a atestatului de competenta in indeplinirea atributiilor din domeniul gestiunii energiei, in cadrul unitatii ..................................................
    In cazul in care in urma examinarii primesc atestatul de mai sus, solicit inscrierea mea in Registrul de evidenta a specialistilor atestati in domeniul gestiunii energiei. Sunt de acord cu publicarea datelor mele in acest registru.
    Anexez documentele necesare, in conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea responsabililor cu atributii in domeniul gestiunii energiei, aprobat prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 245/2002.
    Toate informatiile furnizate sunt corecte.

    Semnatura solicitantului .....................     Data ................

    Educatie, cursuri de instruire:
    (se vor atasa copii de pe diplomele de absolvire)
________________________________________________________________________________
Nr.     Perioada      Diploma obtinuta      Institutia care a eliberat diploma
crt.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    Situatia profesionala actuala:
    Profesia ............................., vechimea in munca ................, functia .............................., vechimea in functie .................., responsabilitati: .............................................................
...............................................................................
...............................................................................
............................................................................. .

    Experienta profesionala:
________________________________________________________________________________
Nr.   Din   Pana     Denumirea agentului economic   Functia    Responsabilitati
crt.  anul  in anul                                 detinuta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    Catre:
    Agentia Romana pentru Conservarea Energiei
    Comisia de atestare a responsabililor cu atributii in domeniul gestiunii energiei

    ANEXA 4
    la regulament

                                    MODEL
de cerere de prelungire a valabilitatii atestatului de competenta in indeplinirea atributiilor din domeniul gestiunii energiei

    Numele ............................., initiala tatalui ..................., prenumele ......................, data nasterii ........................, locul nasterii ........................., actul de identitate ............ seria .... nr. ......, eliberat de ....................... la data ......................, codul numeric personal .........................................

    Locul de munca ...................................., adresa locului de munca ........................................ telefon/fax/e-mail ...................
    Domiciliul ........................, telefon/fax/e-mail ...................

    Subsemnatul/subsemnata, posesor/posesoare al/a atestatului de competenta in indeplinirea atributiilor din domeniul gestiunii energiei, in cadrul unitatii ...................................................................., solicit prelungirea valabilitatii atestatului de mai sus, precum si mentinerea inscrierii mele in Registrul de evidenta a specialistilor atestati in domeniul gestiunii energiei. Sunt de acord cu publicarea datelor mele in acest registru.

    Anexez documentele necesare, in conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea responsabililor cu atributii in domeniul gestiunii energiei, aprobat prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 245/2002.
    Toate informatiile furnizate sunt corecte.

    Semnatura solicitantului .......................     Data ...............

    Catre:
    Agentia Romana pentru Conservarea Energiei
    Comisia de atestare a responsabililor cu atributii in domeniul gestiunii energieiSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 245/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 245 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 245/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu