Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2264 din 28.02.2018

pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 240 din 19 martie 2018SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, şi ale art. 3 alin. (2) şi (4), coroborate cu prevederile lit. A pct. 9 şi 10 din anexa nr. 2 şi lit. A pct. 8 din anexa nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, şi ale art. 5 pct. 49 şi art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 9 iunie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă, iar anexa I „Verificarea tehnică de calitate a proiectelor de construcţii şi instalaţiilor aferente" la Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 77/N/1996*) pentru aprobarea „Îndrumătorului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare şi expertizare de calitate a proiectelor, execuţiei lucrărilor şi construcţiilor" şi a „Îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii" îşi încetează aplicabilitatea.*) Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 77/N/1996 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 3Specialiştii cu activitate în construcţii, atestaţi în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 77/N/1996 pentru aprobarea „Îndrumătorului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare şi expertizare de calitate a proiectelor, execuţiei lucrărilor şi construcţiilor" şi a „Îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", şi ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003, cu modificările şi completările ulterioare, îşi menţin competenţele pe domenii/subdomenii de construcţii şi pe specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor pentru care au fost atestaţi, iar legitimaţiile emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, care conferă dreptul de practică al verificatorilor de proiecte şi/sau experţilor tehnici, rămân în valabilitate, prelungirea dreptului de practică realizându-se pe aceeaşi legitimaţie, în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 1. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Paul StănescuANEXĂPROCEDURĂ privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1
(1) Prezenta procedură privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii, denumită în continuare procedură, stabileşte condiţiile, termenele şi modalitatea de acordare şi de suspendare a dreptului de practică a specialiştilor - persoanele fizice - cu activitate în construcţii care solicită atestarea tehnico-profesională ca verificatori de proiecte şi/sau experţi tehnici.
(2) Atestarea tehnico-profesională se referă la evaluarea şi recunoaşterea capacităţii tehnice şi a experienţei profesionale a persoanelor fizice în vederea exercitării profesiei reglementate de verificator de proiecte şi/sau de expert tehnic.
(3) În înţelesul prezentei proceduri, specialiştii care solicită atestarea tehnico-profesională ca verificatori de proiecte şi/sau experţi tehnici pot fi cetăţeni români, precum şi cetăţeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care îndeplinesc cerinţele prevăzute în prezenta procedură şi care doresc să acceadă la profesia reglementată de verificator de proiecte şi/sau expert tehnic şi să o exercite în România în mod independent sau ca angajaţi ai unor persoane juridice.
(4) Prevederile prezentei proceduri se aplică şi specialiştilor cetăţeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care sunt titularii unor titluri de calificare obţinute pe teritoriul unui stat terţ, dacă aceştia au o experienţă profesională de 3 ani în profesia reglementată de verificator de proiecte şi/sau expert tehnic pe teritoriul statului membru unde au obţinut recunoaşterea calificării profesionale şi doresc să o exercite în România.
Articolul 2
(1) Pentru profesia reglementată de verificator de proiecte şi, respectiv, cea de expert tehnic, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile lit. A pct. 9 şi 10 din anexa nr. 2 şi lit. A pct. 8 din anexa nr. 3 la acelaşi act normativ.
(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, denumit în continuare autoritate competentă, organizează şi asigură funcţionarea sistemului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor - persoane fizice - cu activitate în construcţii ca verificator de proiecte şi/sau expert tehnic conform prevederilor art. 5 pct. 49 şi ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Articolul 3În sensul prezentei proceduri, atestarea tehnico-profesională a specialiştilor ca verificatori de proiecte şi/sau experţi tehnici se face pe domenii/subdomenii de construcţii şi pe specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, corespunzător cerinţelor fundamentale prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, denumită în continuare lege, după cum urmează: A1 - rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcţii: civile, industriale, agrozootehnice;

energetice;

pentru telecomunicaţii;

pentru exploatări miniere;

aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală;A2 - rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă din metal, lemn şi alte materiale compozite: civile, industriale, agrozootehnice;

energetice;

pentru telecomunicaţii;

pentru exploatări miniere;

aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală;A4 - rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru infrastructura transportului rutier: drumuri;

podeţe, poduri, viaducte;

tunele;

piste de aviaţie;A5 - rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru infrastructura transportului pe şine: feroviar;

tramvai;

metrou;

podeţe, poduri, viaducte;

tunele;A6 - rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii de porturi şi platforme portuare şi marine; A7 - rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice; A9 - rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii şi sisteme pentru îmbunătăţiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigaţii, desecare şi drenaj; Af - rezistenţa mecanică şi stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare şi a interacţiunii cu structurile îngropate; B1 - siguranţa în exploatare pentru construcţii: civile, industriale, agrozootehnice;

energetice;

pentru telecomunicaţii;

pentru exploatări miniere;B2 - siguranţa în exploatare pentru construcţii aferente transportului rutier; B3 - siguranţa în exploatare pentru construcţii aferente transportului pe şine; B4 - siguranţa în exploatare pentru construcţii de porturi şi platforme portuare şi marine; B5 - siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice; B7 - siguranţa în exploatare pentru construcţii şi sisteme pentru îmbunătăţiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigaţii, desecare şi drenaj; B9 - siguranţa în exploatare pentru construcţii aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală; B11 - siguranţa în exploatare pentru: sisteme exterioare de alimentare cu apă şi stingere a incendiilor;

sisteme de canalizare;

reţele termice;C - securitate la incendiu pentru construcţii în toate domeniile, respectiv pentru instalaţii în toate specialităţile; D - igienă, sănătate şi mediu înconjurător pentru toate domeniile; E - economie de energie prin izolare termică corespunzătoare construcţiilor şi instalaţiilor din construcţii pentru toate domeniile; F - protecţie împotriva zgomotului în construcţii pentru toate domeniile; G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale; Iint - instalaţii aferente clădirilor, care cuprind: instalaţii de apă şi canalizare;

instalaţii de stingere a incendiilor;

instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, condiţionare a aerului;Ig - instalaţii de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune, care cuprind: instalaţii de gaze naturale;

instalaţii de gaz petrolier lichefiat - GPL;

instalaţii de biogaz/biometan, gaz natural comprimat - GNC;Ie - instalaţii electrice aferente construcţiilor, care cuprind: instalaţii electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenţi slabi;

instalaţii de protecţie la descărcări atmosferice;

instalaţii de automatizare şi semnalizare;

instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare incendii;

instalaţii de telecomunicaţii şi de transmitere a informaţiilor;

instalaţii alimentare cu energie electrică pentru autoturisme;Se - sisteme exterioare: sisteme de canalizare;

sisteme de alimentare cu apă şi stingere a incendiilor;

reţele termice;Sif - sisteme de îmbunătăţiri funciare: irigaţii, desecare şi drenaj. Articolul 4
(1) Persoanele fizice atestate, în condiţiile legii, ca verificatori de proiecte şi/sau experţi tehnici îşi desfăşoară activitatea în baza certificatului de atestare şi a legitimaţiei în termen de valabilitate, documente emise de către autoritatea competentă, precum şi a ştampilei de verificator de proiecte/expert tehnic.
(2) Certificatul de atestare, legitimaţia şi ştampila sunt nominale şi netransmisibile.
(3) Modelele certificatului de atestare, legitimaţiei şi ştampilei sunt prevăzute în anexele nr. 1-3 la prezenta procedură.
Articolul 5
(1) Verificatorul de proiecte şi expertul tehnic desfăşoară activităţi intelectuale specifice domeniului/ domeniilor, respectiv subdomeniului/subdomeniilor de construcţii în care au fost atestaţi şi au atribuţii în respectarea prevederilor legii şi a actelor normative subsecvente acesteia, precum şi a reglementărilor tehnice aplicabile.
(2) Verificatorul de proiecte:a)răspunde în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor proiectului pe care îl verifică; b)răspunde pentru realitatea, corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor înscrise în documentele semnate şi ştampilate.
(3) Expertul tehnic:a)răspunde pentru soluţiile date în calitate de expert tehnic; b)răspunde pentru corectitudinea şi completitudinea soluţiilor, datelor şi informaţiilor înscrise în raportul de expertiză întocmit, semnat şi ştampilat.
Articolul 6Calitatea de verificator de proiecte şi/sau de expert tehnic se dobândeşte prin examen, potrivit dispoziţiilor prezentei proceduri.
Capitolul IIDocumente necesare înscrierii la examenul de atestare Articolul 7În vederea înscrierii la examenul de atestare ca verificator de proiecte şi/sau expert tehnic, solicitantul, cetăţean român sau cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, depune la autoritatea competentă un dosar care cuprinde: a)cerere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură; b)actul de identitate al solicitantului, în copie; c)certificatul de naştere/căsătorie, în cazul schimbării numelui, în copie; d)certificat de competenţă lingvistică sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul, cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Eonomic European, face dovada cunoaşterii limbii române, necesară exercitării atribuţiilor profesiei de verificator de proiecte/expert tehnic pe teritoriul României; e)diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior şi foaia matricolă/suplimentul de diplomă, după caz, în copie, precum şi documentul de recunoaştere/echivalare a acesteia, emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competentă, în copie, în cazul absolvenţilor cu diplomă în domeniile prevăzute la art. 3 din procedură, însoţite de o declaraţie pe propria răspundere că actele de studii sunt conforme cu originalul, semnată şi datată; f)curriculum vitae, conform modelului europass, prevăzut în anexa nr. 5; g)lista de proiecte elaborate/verificate în sistemul de control al calităţii în construcţii, lucrări ştiinţifice, brevete etc.; h)adeverinţă/adeverinţe emisă/emise de persoane juridice din care rezultă vechimea în profesie şi, respectiv, experienţa profesională, precum şi două recomandări din partea unor persoane fizice atestate; i)certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data depunerii cererii, din care să rezulte că solicitantul nu are înscrisuri în cazierul judiciar, sau declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă lipsa antecedentelor penale; j)adeverinţă, eliberată de medic de medicina muncii, prin care se confirmă capacitatea de exercitare a profesiei, în condiţiile legii; k)3 poze color, format 5/4, pentru fiecare cerere; l)declaraţie în ceea ce priveşte acordul publicării pe site-ul instituţiei a datelor personale, după promovarea examenului de atestare. Articolul 8Pentru domeniul „instalaţii de utilizare gaze", la cererea prevăzută la art. 7 solicitanţii vor depune, în copie, documentul/documentele, în valabilitate la data depunerii cererii, din care să rezulte deţinerea calităţii de instalator autorizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activitatea de proiectare a obiectivelor/ sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale - instalaţii de utilizare a gazelor naturale/biogazului/biometanului/gazului petrolier lichefiat (GPL)/gazului natural comprimat (GNC), ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune. Articolul 9
(1) Autoritatea competentă confirmă primirea dosarului solicitantului care cuprinde cererea şi documentele prevăzute la art. 7 şi, în termen de până la 10 zile calendaristice de la data înregistrării cererii, informează solicitantul în scris, cu confirmare de primire, la adresa de corespondenţă/adresa electronică, e-mail, după caz, indicată în cerere, cu privire la:a)documentele lipsă ori neconforme cu prevederile prezentei proceduri; b)obligaţia solicitantului de a înregistra la autoritatea competentă completările solicitate în termen de până la 10 zile de la data solicitării acestora. Neprezentarea completărilor în termenul precizat se consideră dosar incomplet şi conduce la respingerea cererii şi restituirea dosarului.
(2) Procedura de examinare a cererii şi a documentelor anexate acesteia se finalizează prin comunicarea, în scris, solicitantului, la adresa de corespondenţă electronică indicată în cerere, a deciziei, motivate, de admitere sau de respingere a cererii, în termen de maximum 10 zile de la data prezentării dosarului complet de către solicitant.
(3) În cazul aplicării regimului general de recunoaştere a titlurilor de calificare şi al recunoaşterii experienţei profesionale, termenul prevăzut la alin. (2) pentru finalizarea procedurii de examinare a cererii şi a documentelor anexate acesteia poate fi prelungit cu 30 de zile calendaristice.
(4) În cazul în care există îndoieli rezonabile asupra unor documente prevăzute la art. 7, autoritatea competentă poate cere solicitantului completări/clarificări, iar atunci când există dubii asupra unor documente depuse de cetăţenii altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, autoritatea competentă română poate cere autorităţii competente din statul membru emitent confirmarea autenticităţii acestora.
(5) Autoritatea competentă poate decide, anterior susţinerii examenului de atestare, parcurgerea de către solicitant, cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, a unui stagiu de adaptare, în condiţiile art. 25 din Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de până la maximum un an.
(6) Informarea scrisă prevăzută la alin. (1) şi decizia prevăzută la alin. (2) se afişează pe pagina de internet a autorităţii competente în termen de 15 zile de la data emiterii acestora şi produc efecte de la data afişării.
(7) Decizia prevăzută la alin. (2) sau absenţa acesteia, după caz, poate fi atacată în faţa instanţelor române de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Sub sancţiunea nulităţii, decizia prevăzută la alin. (2) va cuprinde obligatoriu termenul şi instanţa jurisdicţională unde aceasta poate fi contestată.
Capitolul IIIÎnregistrarea cererilor şi verificarea documentelor Articolul 10
(1) Cererea, însoţită de documentele prevăzute la art. 7, completată, după caz, cu documentul prevăzut la art. 8, constituind dosarul solicitantului, se înregistrează de către solicitant la registratura generală a autorităţii competente.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), solicitanţii pot transmite cererea, însoţită de documentele de la art. 7, prin poştă, pe adresa de corespondenţă a autorităţii competente, sau arhivate electronic pe adresa de e-mail: birou.atestari@mdrap.ro.
(3) În cazul în care solicitantul intenţionează să susţină examenul pentru verificator de proiecte/expert tehnic pentru mai multe domenii/subdomenii, după caz, în aceeaşi sesiune de examene, acesta depune câte o cerere pentru fiecare domeniu/subdomeniu solicitat, distinct pentru verificator de proiecte/expert tehnic, însoţită de documentele precizate la art. 7, într-un singur exemplar, cu excepţia pozelor, care trebuie depuse în număr de trei poze pentru fiecare cerere.
Articolul 11
(1) În vederea respectării termenelor prevăzute la art. 9, compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente verifică documentele din dosarul solicitanţilor şi, după caz, solicită, în scris, completări/clarificări, anexate fiecărei cereri pentru atestare, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, şi întocmeşte decizia prevăzută la art. 9 alin. (2).
(2) Dosarele solicitanţilor care nu se încadrează în prevederile prezentei proceduri, însoţite de motivarea restituirii, precum şi dosarele solicitanţilor care nu au fost completate în termenul legal prevăzut la art. 9 alin. (1) se restituie solicitanţilor de către compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente, în termen de până la 30 de zile după încheierea sesiunii de examene.
Articolul 12Lista solicitanţilor cu dosare depuse care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de participare la examen se afişează/se actualizează pe pagina de internet a autorităţii competente în ultima decadă a fiecărei luni.
Capitolul IVCondiţii pentru participarea la examen Articolul 13
(1) Condiţiile cumulative de studii şi practică necesare pentru participarea la examenul de atestare ca verificator de proiecte/expert tehnic sunt:a)absolvirea unei instituţii de învăţământ superior acreditate cu profil/specialitate din domeniul tehnic, după cum urmează:

(i) pentru A1, A2, A4, A5, A6 şi A7 - ingineri construcţii;
(ii) pentru A9 - ingineri construcţii, ingineri îmbunătăţiri funciare;
(iii) pentru Af - ingineri construcţii; ingineri îmbunătăţiri funciare, ingineri geofizică, ingineri de mine;
(iv) pentru B1 - arhitecţi, ingineri construcţii;
(v) pentru B2, B3, B4 şi B5 - ingineri construcţii;
(vi) pentru B7 - ingineri construcţii, ingineri îmbunătăţiri funciare;
(vii) pentru B9 - ingineri construcţii;
(viii) pentru B11 - ingineri construcţii, ingineri instalaţii pentru construcţii, ingineri instalaţii pentru construcţii - pompieri, ingineri pentru instalaţii, ingineri mecanici, maşini termice, termotehnică, ingineri energetică/ termoenergetică;
(ix) pentru C - arhitecţi, ingineri construcţii, ingineri instalaţii pentru construcţii, ingineri instalaţii pentru construcţii - pompieri, ingineri de mine;
(x) pentru D, E, F, G - arhitecţi, ingineri construcţii, ingineri inginerie economică, ingineri instalaţii pentru construcţii, ingineri instalaţii pentru construcţii - pompieri;
(xi) pentru Iint- ingineri instalaţii pentru construcţii, ingineri instalaţii pentru construcţii - pompieri, ingineri mecanici, maşini termice, termotehnică, ingineri energetică/termoenergetică;
(xii) pentru Ie - ingineri instalaţii pentru construcţii, ingineri electrotehnică, ingineri electromecanică, ingineri energetică/electroenergetică;
(xiii) pentru Ig - ingineri instalaţii pentru construcţii, ingineri instalaţii pentru construcţii - pompieri, ingineri electrotehnică, ingineri electromecanică, ingineri energetică/electroenergetică, ingineri mecanici, maşini termice, termotehnică, ingineri petrol şi gaze, ingineri chimie industrială;
(xiv) pentru Se - ingineri construcţii, ingineri instalaţii pentru construcţii, ingineri instalaţii pentru construcţii - pompieri, ingineri electrotehnică, ingineri electromecanică, ingineri energetică/electroenergetică, ingineri mecanici, maşini termice, termotehnică;
(xv) Sif - ingineri construcţii, ingineri instalaţii pentru construcţii, ingineri îmbunătăţiri funciare;

b)vechime de minimum:

(i) 8 ani în activităţi din domeniul construcţiilor, potrivit competenţei/competenţelor dobândite după absolvirea instituţiei de învăţământ superior, pentru verificator de proiecte;
(ii) 12 ani în activităţi din domeniul construcţiilor, potrivit competenţei/competenţelor dobândite după absolvirea instituţiei de învăţământ superior, pentru expert tehnic.

(2) Pentru domeniul „instalaţii de utilizare gaze" se pot înscrie la examen şi specialişti care deţin titlul de inginer şi sunt/au fost autorizaţi de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea instalaţiilor/sistemelor de gaze de cel puţin 8 ani pentru verificator de proiecte şi, respectiv, 12 ani pentru expert tehnic, care se dovedeşte potrivit art. 8.
(3) Pentru domeniul „securitate la incendiu în construcţii" se pot înscrie la examen şi specialiştii ingineri/arhitecţi care îşi desfăşoară/şi-au desfăşurat activitatea în cadrul structurilor de avizare-autorizare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau al structurilor subordonate acestuia şi îndeplinesc condiţia de vechime precizată la alin. (1) lit. b).
Capitolul VPlanificarea şi organizarea examenelor de atestare Articolul 14
(1) Examenul de atestare se organizează de către autoritatea competentă de regulă semestrial, în ultima lună a semestrului, şi, după caz, trimestrial, în ultima lună a trimestrului.
(2) Data, locul şi ora desfăşurării examenului de atestare, precum şi lista candidaţilor cu dosare înregistrate la registratura generală a autorităţii competente şi bibliografia specifică se afişează pe pagina web a autorităţii competente.
(3) Lista candidaţilor care întrunesc condiţiile prevăzute în prezenta procedură şi care au înregistrat documentele complete la registratura generală a autorităţii competente înainte de data anunţată pentru desfăşurarea examenului de atestare se afişează pe pagina web a autorităţii competente cu minimum 10 zile înainte de data programată pentru desfăşurarea examenului de atestare.
Articolul 15
(1) Secretariatul comisiilor de examinare se asigură de către personalul desemnat în acest sens din cadrul compartimentului de specialitate al autorităţii competente, care realizează, în principal, următoarele acţiuni:a)întocmeşte fişele individuale de examinare a candidaţilor, cuprinzând datele de identificare ale acestora; b)afişează pe pagina web a autorităţii competente informările scrise şi deciziile prevăzute la art. 9, datele şi informaţiile referitoare la programarea examenului de atestare, precum şi bibliografia specifică; c)afişează pe pagina web a autorităţii competente rezultatele obţinute de către fiecare candidat la examenul de atestare, în termen de maximum 72 de ore de la încheierea acestuia, precum şi rezultatele finale după soluţionarea eventualelor contestaţii; d)întocmeşte procesul-verbal al examenului de atestare; e)completează şi editează certificatele de atestare şi legitimaţiile pentru candidaţii care au promovat, în condiţiile legii, examenul de atestare, în vederea prezentării acestora spre semnare; f)ţine evidenţa candidaţilor atestaţi şi actualizează baza de date cu specialiştii - persoanele fizice atestate; g)arhivează documentele din dosarul aferent persoanei fizice atestate, fişa individuală de examinare împreună cu o copie a procesului-verbal al examenului de atestare, precum şi matca certificatului de atestare însoţită de o copie „conform cu originalul" a registrului de eliberări, inclusiv în format electronic.
(2) Secretarul comisiei de examinare răspunde pentru legalitatea, realitatea şi exactitatea documentelor întocmite, precum şi pentru documentele arhivate.
Articolul 16Persoanele fizice care îndeplinesc cerinţele prevăzute în prezenta procedură şi promovează examenul sunt atestate ca verificatori de proiecte şi/sau experţi tehnici.
Capitolul VIComisia de examinare Articolul 17
(1) Examinarea solicitanţilor pe domenii/subdomenii se face de către comisii de examinare, formate din minimum 9 membri, specialişti în domeniul/domeniile, respectiv subdomeniul/subdomeniile pentru care se efectuează atestarea, conduse de către un preşedinte, numite prin decizie a secretarului de stat coordonator al compartimentului de specialitate din cadrul autorităţii competente.
(2) Comisiile de examinare se alcătuiesc în baza propunerilor transmise, la solicitarea scrisă a autorităţii competente, de către instituţii de învăţământ superior tehnic cu profil construcţii şi arhitectură, un reprezentant desemnat din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, un reprezentant al asociaţiilor profesionale de profil şi un reprezentant al autorităţii competente, care îndeplineşte rolul de secretar al comisiei.
(3) Comisia de examinare îşi desfăşoară activitatea, pentru fiecare domeniu de atestare, cu minimum 5 membri, specialişti în domeniul/domeniile, respectiv subdomeniul/subdomeniile pentru care se efectuează atestarea şi este condusă de preşedintele acesteia. În absenţa preşedintelui, comisia de examinare este condusă de către vicepreşedinte. Comisia de examinare se organizează şi funcţionează la sediul autorităţii competente. În situaţia în care spaţiile de la sediul autorităţii competente sunt insuficiente, examenele se pot desfăşura la instituţiile de învăţământ superior, în baza unui protocol de colaborare.
(4) Pentru domeniile „securitate la incendiu în construcţii", „instalaţii interioare aferente clădirilor", „instalaţii de utilizare gaze", „instalaţii electrice aferente construcţiilor" şi „sisteme exterioare", comisia de examinare prevăzută la alin. (2) se completează cu câte un reprezentant desemnat din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
(5) Pentru domeniile „instalaţii de utilizare gaze" şi „instalaţii electrice", comisia de examinare prevăzută la alin. (2) se completează cu câte un reprezentant al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, desemnat de către preşedintele acesteia la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(6) Componenţa nominală a comisiilor de examinare se aprobă şi se modifică, ori de câte ori este necesar, prin decizie a secretarului de stat coordonator al compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu minimum 5 zile înainte de data programată pentru desfăşurarea examenului de atestare.
(7) Atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoanele atestate la comisia de examinare şi nici nu le exonerează pe acestea de obligaţiile ce le revin.
Articolul 18
(1) Comisia de examinare are, în principal, următoarele atribuţii:a)stabileşte bibliografia pentru examinarea candidaţilor, distinct pentru fiecare domeniu de atestare, propusă de către compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente; b)elaborează subiectele şi/sau chestionarele pentru examenul de atestare şi stabileşte baremul de evaluare şi notare din bibliografia specifică, cu asigurarea confidenţialităţii acestora din momentul elaborării acestora până la data susţinerii examenului de atestare; c)corectează şi notează răspunsurile fiecărui candidat; d)completează şi semnează fişele individuale de evaluare ale fiecărui candidat pe baza rezultatului la examenul de atestare.
(2) La încheierea examenului de atestare, activitatea comisiei de examinare se consemnează în procesul-verbal, semnat de către fiecare membru al acesteia.
(3) Conţinutul-cadru al fişei individuale de examinare a candidatului şi, respectiv, al procesului-verbal al examenului de atestare este prevăzut în anexa nr. 6 şi, respectiv, în anexa nr. 7.
Articolul 19
(1) Candidatul declarat admis în urma examenului dobândeşte dreptul de a exercita profesia de verificator de proiecte sau de expert tehnic, care se dovedeşte cu certificatul de atestare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Certificatul de atestare, aprobat de către conducerea autorităţii competente, ştampilat, cu timbrul sec şi sigiliul de securizare aplicate, însoţit de legitimaţia aferentă şi de adeverinţa privind formatul ştampilei, se eliberează de către compartimentul de specialitate în termen de până la 30 de zile de la data promovării examenului de atestare şi poate fi ridicat de titular, sub semnătură, sau de către reprezentantul legal al acestuia, cu împuternicire specială notarială.
(3) Dreptul de practică se dovedeşte cu legitimaţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, aflată în termen de valabilitate, emisă de către autoritatea competentă.
(4) Persoanele declarate admise în urma examenului au obligaţia de realizare a ştampilei de verificator de proiecte/expert tehnic, în conformitate cu modelul pus la dispoziţie de autoritatea competentă, pentru fiecare domeniu/subdomeniu pentru care a fost atestat. Modelul ştampilei este prevăzut în anexa nr. 3.
(5) Eliberarea certificatului de atestare şi a legitimaţiei se înscrie în registrul unic de eliberări care se gestionează de către compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente.
(6) Pentru actualizarea bazei de date cu persoanele fizice atestate, acestea au obligaţia de a informa în scris autoritatea competentă asupra oricărei modificări a datelor personale înscrise în cererea pentru atestare.
(7) Valabilitatea legitimaţiei este de 5 ani de la data examenului de atestare, iar dreptul de practică se prelungeşte din 5 în 5 ani, în conformitate cu prevederile art. 28.
(8) Evidenţa verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici, pe domenii/subdomenii de atestare, distinct pentru fiecare judeţ în parte, se va consemna în registrul electronic de evidenţă a atestatelor, gestionat de către compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente; aceste informaţii sunt publice şi pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente.
Articolul 20
(1) Certificatul de atestare, legitimaţia şi ştampila sunt nominale şi netransmisibile.
(2) Verificatorul de proiecte/Expertul tehnic deţine un singur certificat de atestare, o singură legitimaţie şi o singură ştampilă, pentru fiecare domeniu/subdomeniu, după caz, în care a fost atestat.
Capitolul VIIExaminarea candidaţilor Secţiunea 1Verificator de proiecte Articolul 21
(1) Procedura de examinare a candidaţilor este unitară, se desfăşoară în limba română, într-o singură etapă - probă scrisă.
(2) Proba scrisă constă în rezolvarea unor subiecte şi/sau a unui chestionar, în funcţie de complexitatea domeniului/ domeniilor sau subdomeniului/subdomeniilor solicitat/solicitate, din bibliografia specifică, în scopul evaluării cunoştinţelor. Timpul alocat probei scrise este de 180 de minute, iar condiţia de promovare a examenului de atestare este obţinerea a minimum 75% din punctajul maxim.
(3) În data şi la ora programată candidaţii sunt acceptaţi în sala de examen pe baza actului de identitate.
(4) Intrarea candidaţilor în sala de examen nu este permisă după ora programată pentru începerea examenului.
(5) Candidaţii pot avea asupra lor, pe suport hârtie, documentele prevăzute în bibliografia publicată pe pagina web a autorităţii competente, pe care le pot consulta pentru clarificarea abordării subiectelor, după caz.
(6) Orice încercare de fraudă, prin utilizarea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice de comunicare la distanţă, de stocare/înregistrare a datelor sau a altor materiale care nu fac parte din bibliografia publicată, în timpul desfăşurării examenului de atestare, se sancţionează cu eliminarea candidatului din examen.
(7) Eliminarea din examen se face în prezenţa întregii comisii de examinare şi se consemnează în procesul-verbal al examenului.
Articolul 22
(1) Rezultatul examenului de atestare se afişează pe pagina web a autorităţii competente, în termen de maximum 72 de ore de la data încheierii examenului.
(2) Fişa individuală de examinare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, la care se ataşează chestionarul candidatului, precum şi procesul-verbal al examenului de atestare, se completează şi se semnează de către membrii comisiei de examinare.
(3) Fişa individuală de examinare, răspunsul/răspunsurile candidatului şi o copie a procesului-verbal al examenului de atestare fac parte integrantă din dosarul candidatului şi se arhivează împreună la autoritatea competentă.
(4) Candidatul care nu a promovat examenul de atestare sau candidatul care nu a participat la examenul de atestare poate solicita restituirea dosarului, în termen de maximum 30 de zile de la data afişării rezultatului examenului de atestare pe pagina web a autorităţii competente, respectiv de la data afişării rezultatului contestaţiei, după caz.
(5) Dosarele nesolicitate pentru restituire după expirarea termenului prevăzut la alin. (4) se distrug.
Secţiunea a 2-aExpert tehnic Articolul 23
(1) Procedura de examinare a candidaţilor este unitară, se desfăşoară în limba română, în două etape – probă scrisă şi interviu.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), candidaţii care au fost atestaţi ca verificatori de proiecte într-o sesiune anterioară pot opta numai pentru proba interviu.
(3) Proba scrisă constă în rezolvarea unor subiecte şi/sau a unui chestionar, în funcţie de complexitatea domeniului/ domeniilor, respectiv subdomeniului/subdomeniilor pentru care se solicită atestarea ca expert tehnic, din bibliografia specifică, în scopul evaluării cunoştinţelor. Timpul alocat probei scrise este de 180 de minute, iar condiţia de promovare a examenului de atestare este rezolvarea a minimum 75% din punctajul maxim.
(4) În data şi la ora programată candidaţii sunt acceptaţi în sala de examen pe baza actului de identitate.
(5) Intrarea candidaţilor în sala de examen nu este permisă după ora programată pentru începerea examenului.
(6) Candidaţii pot avea asupra lor, pe suport hârtie, documentele prevăzute în bibliografia publicată pe pagina web a autorităţii competente, pentru clarificarea abordării subiectelor, după caz.
(7) Orice încercare de fraudă, prin utilizarea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice de comunicare la distanţă, de stocare/înregistrare a datelor sau a altor materiale care nu fac parte din bibliografia publicată, în timpul desfăşurării examenului de atestare, se sancţionează cu eliminarea candidatului din examen.
(8) Eliminarea din examen se face în prezenţa întregii comisii de examinare şi se consemnează în procesul-verbal.
(9) La proba interviu, candidatul, declarat admis la proba scrisă, răspunde la întrebări din bibliografia specifică domeniului/domeniilor, respectiv subdomeniului/subdomeniilor pentru care acesta a solicitat atestarea.
Articolul 24
(1) Rezultatul examenului de atestare se afişează pe pagina web a autorităţii competente, în termen de maximum 72 de ore de la data încheierii examenului.
(2) Fişa individuală de examinare în care se consemnează întrebările şi răspunsurile candidatului se completează de către secretarul comisiei şi se semnează de către fiecare membru al comisiei de examinare.
(3) Hotărârea de admitere/respingere se ia cu hotărârea simplă a membrilor prezenţi la examenul de atestare. În caz de paritate, hotărârea de admitere/respingere este a preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepreşedintelui prezent la examen.
(4) Fişa individuală de examinare, răspunsul/răspunsurile candidatului şi o copie a procesului-verbal al examenului de atestare fac parte integrantă din dosarul candidatului.
(5) Candidatul care nu a promovat examenul de atestare sau candidatul care nu a participat la examenul de atestare poate solicita restituirea dosarului, în termen de maximum 30 de zile de la data afişării rezultatului examenului de atestare pe pagina web a autorităţii competente, respectiv de la data afişării rezultatului contestaţiei, după caz.
(6) Dosarele nesolicitate pentru restituire după expirarea termenului prevăzut la alin. (5) se distrug.
Capitolul VIIIContestaţii Articolul 25
(1) Candidaţii care nu au promovat examenul de atestare pot formula contestaţie, motivată, în termen de 3 zile de la data afişării pe pagina web a autorităţii competente a rezultatelor examenului de atestare.
(2) Contestaţia se înregistrează la registratura generală a autorităţii competente.
(3) Contestaţiile înregistrate după termenul prevăzut la alin. (1) nu se iau în considerare.
Articolul 26
(1) În cazul în care a/au fost formulată/formulate contestaţie/contestaţii, autoritatea competentă constituie o comisie de contestaţii pentru analiza şi soluţionarea acesteia/acestora, alcătuită din 3 membri, numiţi prin decizie a secretarului de stat coordonator al activităţii de atestare tehnico-profesională, verificatori de proiecte/experţi tehnici, care nu au făcut parte din comisia de examinare a candidatului/candidaţilor care a/au formulat contestaţia şi are următoarea componenţă:a)un membru desemnat de autoritatea competentă; b)2 membri desemnaţi din universităţi tehnice de profil, cadre didactice universitare, atestaţi verificatori de proiecte/ experţi tehnici în domeniul/domeniile sau subdomeniul/ subdomeniile pentru care a/au fost formulată/formulate contestaţia/contestaţiile.
(2) Rezultatul final privind soluţionarea contestaţiei/ contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal semnat de către toţi membrii comisiei de contestaţii şi se înaintează compartimentului de specialitate în vederea afişării acestuia pe pagina web a autorităţii competente, în termen de 72 de ore de la primirea procesului-verbal.
(3) Deciziei de soluţionare a contestaţiei îi sunt aplicabile prevederile art. 9 alin. (7) şi (8).
Capitolul IXPrelungirea valabilităţii dreptului de practică Articolul 27
(1) Pentru prelungirea dreptului de practică, în scopul continuării activităţii, verificatorul de proiecte/expertul tehnic înregistrează la autoritatea competentă o cerere cu cel puţin 10 zile înainte de data expirării valabilităţii legitimaţiei, în vederea aplicării vizei pentru continuarea valabilităţii acesteia.
(2) La cererea de prelungire a dreptului de practică, verificatorul de proiecte/expertul tehnic anexează următoarele documente:a)legitimaţia, în original; b)actul de identitate, în copie; c)certificatul/certificatele de atestare, în copie; d)registrul verificatorului de proiecte/expertului tehnic completat la zi conform prevederilor legale in vigoare, în copie, sau, după caz, declaraţie pe propria răspundere că, în perioada de valabilitate a legitimaţiei, nu a desfăşurat activitate ca verificator de proiecte/expert tehnic; e)adeverinţă, eliberată de medic de medicina muncii, prin care se confirmă capacitatea de exercitare a profesiei; f)dovada - diplomă, certificat, adeverinţă sau altele asemenea, în copie, privind efectuarea unui curs de pregătire profesională continuă în domeniile prevăzute prin prezenta procedură, organizat de către o instituţie acreditată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS -, sau document prin care să se certifice participarea, în calitate de cadru didactic universitar, la predarea de cursuri, însoţit de fişa disciplinei, corespunzătoare domeniilor pentru care se solicită prelungirea atestării, în domeniile şi subdomeniile şi specialităţile prevăzute prin prezenta procedură; g)certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că verificatorul de proiecte/expertul tehnic nu are antecedente penale sau declaraţie pe propria răspundere că la data înregistrării cererii de prelungire nu are antecedente penale; h)declaraţie pe propria răspundere sub sancţiunea falsului în declaraţii că nu a pierdut dreptul de practică prin act administrativ sau ca urmare a pronunţării unei hotărâri judecătoreşti definitive.
(3) Modelul cererii de solicitare a prelungirii dreptului de practică ca verificator de proiecte/expert tehnic este prevăzut în anexa nr. 8.
(4) În vederea aplicării vizei pentru prelungirea dreptului de practică al verificatorului de proiecte/expertului tehnic, compartimentul de specialitate al autorităţii competente analizează cererea şi verifică documentele prevăzute la alin. (2).
(5) Compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente înaintează directorului direcţiei de specialitate, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii însoţite de documentele complete prevăzute la alin. (2), legitimaţia în vederea aplicării vizei care conferă prelungirea dreptului de practică ca verificator de proiecte/expert tehnic.
(6) Înregistrarea cererii cu documente incomplete conduce la restituirea legitimaţiei fără aplicarea vizei.
(7) Cererea de prelungire a dreptului de practică, o copie a legitimaţiei şi documentele prevăzute la alin. (2) lit. b)-g) se arhivează de către compartimentul de specialitate al autorităţii competente.
Articolul 28În situaţia depunerii solicitării de prelungire a dreptului de practică după expirarea termenului de valabilitate a legitimaţiei, verificatorul de proiecte/expertul tehnic înregistrează, suplimentar faţă de documentele prevăzute la art. 27 alin. (2), o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea legii referitoare la declararea necorespunzătoare a adevărului, că în perioada dintre data expirării termenului de valabilitate şi data depunerii solicitării de prelungire a dreptului de practică nu a desfăşurat activitate, după caz, de verificator de proiecte/expert tehnic în domeniul/domeniile, respectiv subdomeniul/subdomeniile pentru care se solicită prelungirea dreptului de practică. Articolul 29Prelungirea dreptului de practică pentru specialiştii cu activitate în construcţii, atestaţi ca verificatori de proiecte sau ca experţi tehnici, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 77/N/1996 pentru aprobarea „Îndrumătorului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare şi expertizare de calitate a proiectelor, execuţiei lucrărilor şi construcţiilor" şi a „Îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii" şi ale reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se va face pentru aceleaşi competenţe pentru care au fost atestaţi, în conformitate cu prevederile art. 27 şi 28.
Capitolul XDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 30Sancţiunile aplicate verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici se consemnează în registrele electronice de evidenţă a certificatelor de atestare, gestionate de către compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente, aceste informaţii sunt publice şi pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente. Articolul 31Dosarele solicitanţilor, înregistrate la autoritatea competentă până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri şi nesoluţionate prin programarea la examenul de atestare sau prin respingerea motivată a dosarului, după caz, se vor soluţiona astfel: a)solicitanţii cu dosarele complete, care îndeplinesc condiţiile de atestare potrivit actelor normative în vigoare la data înregistrării cererilor la autoritatea competentă, vor fi programaţi la examenul de atestare în prima sesiune de examene organizată după data intrării în vigoare a prezentei proceduri; b)solicitanţii cu dosarele incomplete, care îndeplinesc condiţiile de atestare potrivit actelor normative în vigoare la data înregistrării cererilor la autoritatea competentă, vor transmite completările solicitate în termen de maximum 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri; c)dosarele solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile de atestare potrivit actelor normative în vigoare la data înregistrării cererilor la autoritatea competentă se restituie acestora. Articolul 32Candidatul/Candidaţii care, din motive obiective, independente de voinţa sa/lor, nu se poate/pot prezenta la examen sau nu a/au promovat examenul de atestare poate/pot reveni cu o nouă cerere, însoţită de documentele prevăzute la art. 7, în vederea înscrierii la o nouă sesiune de examinare. Articolul 33Pentru prelungirea dreptului de practică, prevederea de la art. 27 alin. (2) lit. f) se aplică de la 30 iunie 2019. Articolul 34
(1) În situaţia pierderii/deteriorării certificatului de atestare şi/sau a legitimaţiei, posesorul acestora poate solicita eliberarea unui duplicat, sens în care se va adresa autorităţii competente cu o cerere motivată, însoţită de copia actului de identitate, dovada şi copia publicării anunţului privind pierderea/deteriorarea certificatului de atestare şi/sau a legitimaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
(2) Duplicatul se eliberează de către compartimentul de specialitate al autorităţii competente în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării solicitării.
Articolul 35
(1) Datele referitoare la verificatori de proiecte/experţi tehnici sunt informaţii de interes public, se afişează pe pagina web a autorităţii competente şi se actualizează periodic cu date şi informaţii comunicate de către specialiştii atestaţi.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se referă la: datele de identificare şi de contact - numele şi prenumele, adresa de corespondenţă poştală şi electronică, domeniul/domeniile, respectiv subdomeniul/subdomeniile în care a fost atestat, seria şi numărul certificatului de atestare şi ale legitimaţiei, data emiterii documentelor de atestare, data-limită a dreptului de practică, observaţii privind dreptul de practică, după caz.
Articolul 36Nu pot fi atestate persoanele care au suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi. Articolul 37Încălcarea prevederilor prezentei proceduri atrage răspunderea juridică, în condiţiile legii. Articolul 38Modelul registrului verificatorului de proiecte/expertului tehnic precizat la art. 27 alin. (2) lit. d) este prevăzut în anexa nr. 9. Articolul 39Corespondenţa domeniilor/subdomeniilor de construcţii şi specialităţilor pentru instalaţiile aferente construcţiilor este prevăzută în anexa nr. 10. Articolul 40Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta procedură. Articolul 41Pentru participarea specialiştilor în calitate de membri în comisiile de examinare/contestaţii pentru atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici, alţii decât personalul de specialitate al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, se efectuează cheltuieli curente şi cheltuieli de capital din veniturile proprii constituite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în baza prevederilor art. 43 alin. (4) din Legea nr. 10/1995, republicată, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul de venituri proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
ANEXA Nr. 11 )la procedură 1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.CERTIFICAT DE ATESTARE model - CERTIFICAT DE ATESTARE model - ANEXA Nr. 21 )la procedură 1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.LEGITIMAŢIE model - LEGITIMAŢIE model - ANEXA Nr. 31 )la procedură 1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.ŞTAMPILĂ model - *) Numărul de pe ştampilă este acelaşi număr cu numărul certificatului de atestare şi al legitimaţiei de verificator de proiecte/expert tehnic. ANEXA Nr. 4la procedură CERERE model pentru solicitanţi cetăţeni români/cetăţeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European -Subsemnatul(a), ........ ........ ........, născut(ă) la data de (ziua/luna/anul) ....../....../......, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor al/posesoare a documentului de identitate BI/CI cu seria .......... nr. .........., eliberat(ă) la data de ........ ..............., cu valabilitate până la data de ........ ........, domiciliat(ă) în judeţul/sectorul ........ ........ ..............., localitatea ........ ..............., str. ........ .............. nr. ......., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, solicit înscrierea la examenul de atestare tehnico-profesională ca ........ ............. în domeniul/subdomeniul*) ........ ................ . În susţinerea cererii anexez dosarul cu următoarele documente: a)cerere; b)actul de identitate al solicitantului, în copie; c)certificatul de naştere/căsătorie, în cazul schimbării numelui, în copie; d)certificat de competenţă lingvistică sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul, cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, face dovada cunoaşterii limbii române, necesară exercitării atribuţiilor profesiei de verificator de proiecte/expert tehnic pe teritoriul României; e)diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior şi foaia matricolă/suplimentul de diplomă, după caz, în copie, precum şi documentul de recunoaştere/echivalare a acesteia, emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competentă, în copie, în cazul absolvenţilor cu diplomă în domeniile prevăzute la art. 3 din procedură, însoţite de o declaraţie pe propria răspundere că actele de studii sunt conforme cu originalul, semnată şi datată; f)curriculum vitae, conform modelului europass, prevăzut în anexa nr. 5 la procedură; g)lista de proiecte elaborate/verificate în sistemul de control al calităţii în construcţii, lucrări ştiinţifice, brevete etc.; h)adeverinţă/adeverinţe emisă/emise de persoane juridice, din care rezultă vechimea în profesie şi, respectiv, experienţa profesională, precum şi două recomandări din partea unor persoane fizice atestate; i)certificat de cazier judiciar în termenul de valabilitate la data depunerii cererii, din care să rezulte că solicitantul nu are înscrisuri în cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă lipsa antecedentelor penale; j)adeverinţă, eliberată de medic de medicina muncii, prin care se confirmă capacitatea de exercitare a profesiei, în condiţiile legii; k)3 poze color, format 5/4, pentru fiecare cerere; l)declaraţie în ceea ce priveşte acordul publicării pe site-ul instituţiei a datelor personale, după promovarea examenului de atestare.În prezent îmi desfăşor activitatea în cadrul ........ ........ ........, unde am funcţia de ........, cu sediul în ţara ........ .........., judeţul/sectorul ................, localitatea ..............., str. ........ ........... nr. ......., telefon/fax ........ ..........., e-mail ........ ............ . Declar că am luat cunoştinţă despre obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor legale privind falsul în declaraţii şi înţeleg să le respect întocmai. Adresă de corespondenţă: codul poştal ..............., ţara ........ ........., judeţul/sectorul ............., telefon ..........., fax ........ ........., e-mail ........ ........... Data ........ ........ ........... Semnătura ........ ........ ............. *) În cazul în care se solicită atestarea pentru mai multe domenii/subdomenii, solicitantul trebuie să întocmească o cerere distinctă, iar dosarul cu documentele sus-menţionate se depune o singură dată. ANEXA Nr. 5*)la procedură *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.CURRICULUM VITAE model - ANEXA Nr. 6la procedură FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE EXAMINARE pentru verificator de proiecte/expert tehnic Partea I - Informaţii generale 1)

1. Numele şi prenumele candidatului CNP
2. Cerere pentru atestarea tehnico-profesională înregistrată la registratura generală a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP)
3. Absolvent/diplomă/an
4. Titlul/profilul/specializarea
5. Activităţi prestate în domeniul construcţiilor
6. Titluri ştiinţifice, atestări, autorizări, alte acte relevante ale candidatului privind competenţa profesională în domeniul de atestare solicitat (tip document, emitent)
7. Competenţa solicitată
8. Domenii de construcţii/specialităţi de instalaţii solicitate
9. Cerinţa/Cerinţele fundamentale solicitată/solicitate

1) Conform datelor şi informaţiilor prezentate de candidat în dosarul anexat cererii de atestare. Partea a II-a - Examinarea candidatului II.1. Proba scrisă Punctaj obţinut*)*) La prezenta fişă se anexează, în original, chestionarul candidatului. II. 2. Interviu

Nr. crt. Numele şi prenumele membrului în comisia de examinare nr. ..... Întrebare Răspuns Decizia privind atestarea candidatului A (Atestat)/R (Respins) Semnătura
1.
2.
...
n

NOTĂ: Reprezentantul MDRAP asigură secretariatul comisiei tehnice de examinare. Partea a III-a - Concluziile comisiei tehnice de examinare Comisia tehnică de examinare, luând în considerare decizia majorităţii calificate a membrilor prezenţi, hotărăşte: Atestarea candidatului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ pentru competenţa ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............. în domeniul/subdomeniul de construcţii/specialitatea de instalaţii ........ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. pentru cerinţa/cerinţele fundamentale aplicabilă/aplicabile construcţiilor ........ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. sau, după caz, Respingerea candidatului, hotărâre motivată prin: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Drept care s-a întocmit şi semnat prezenta fişă de examinare. Data: ............. Preşedintele comisiei, ........ ........ .......... Secretarul comisiei, (specialist din cadrul MDRAP - DGDRI), ........ ........ .......... Luat la cunoştinţă ........ ................ ........ ........... (numele şi semnătura candidatului) ANEXA Nr. 7la procedură Nr. de înregistrare la registratura Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PROCES-VERBAL încheiat astăzi ........ ........ ............., cu ocazia examenului pentru atestarea tehnico-profesională a candidaţilor pentru competenţa de verificator de proiecte şi expert tehnic În baza Referatului de aprobare nr. ........ .........., comisia de examinare nr. ........ s-a întrunit în data de ............., la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, începând cu ora ......., pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici pentru domeniul/subdomeniul ........ ........., în următoarea componenţă:

Numele şi prenumele membrului în comisie Prezent/Absent Semnătura
........ ..........
........ ..........
........ ...........1)

1) Reprezentant ISC. Candidaţii :

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Fişa nr. Competenţa solicitată verificator de proiecte (V)/expert tehnic (E) Domenii/Subdomenii solicitate Prezent/Absent
1.
2.
......
n.

Pentru fiecare candidat a fost completată „Fişa individuală de examinare", cuprinzând datele de identificare ale candidatului (extrase din dosarul anexat cererii înregistrate la registratura generală a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice) şi concluziile comisiei de examinare nr. ...... . Fişele individuale de examinare şi Referatul de aprobare nr. ........ ................ fac parte integrantă din prezentul proces-verbal. Drept care s-a completat şi semnat prezentul proces-verbal. Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi, ........ ................ ........... . Preşedintele comisiei, ........ ................ ........ Secretarul comisiei, (reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice), ........ ................ ............ ANEXA Nr. 8la procedură CERERE model pentru prelungirea dreptului de practică -Subsemnatul(a), ........ ........ ..........., născut(ă) la data de (ziua/luna/anul) ....../....../......, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor al/posesoare a documentului de identitate BI/CI cu seria .......... nr. .........., eliberat(ă) la data de ........ ..............., cu valabilitate până la data de ........ ........, domiciliat(ă) în judeţul/sectorul ........ ............, localitatea ..............., str. ........ ................ ............ nr. ......., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, solicit prelungirea valabilităţii legitimaţiei de ................ în domeniul/subdomeniul ........ ................ . În susţinerea cererii anexez dosarul cu următoarele documente: a)legitimaţia, în original; b)actul de identitate, în copie; c)certificatul/certificatele de atestare, în copie; d)registrul verificatorului de proiecte/expertului tehnic completat la zi, în copie, sau, după caz, declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activitate ca verificator de proiecte/expert tehnic după expirarea valabilităţii legitimaţiei; e)adeverinţă medicală din care rezultă capacitatea fizică şi psihică pentru exercitarea atribuţiilor profesiei; f)dovada - diplomă, certificat, adeverinţă sau altele asemenea, în copie, privind efectuarea unui curs de pregătire profesională continuă în domeniile prevăzute prin prezenta procedură, organizat de către o instituţie acreditată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS -, sau document prin care să se certifice participarea, în calitate de cadru didactic universitar, la predarea de cursuri, însoţit de fişa disciplinei, corespunzătoare domeniilor pentru care se solicită prelungirea atestării, în domeniile şi subdomeniile şi specialităţile prevăzute prin prezenta procedură; g)certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că verificatorul de proiecte/expertul tehnic nu are antecedente penale sau declaraţie pe propria răspundere că la data înregistrării cererii de prelungire nu are antecedente penale.În prezent îmi desfăşor activitatea în cadrul ........ .............., unde am funcţia de ........ ..........., cu sediul în ţara ........ ..........., judeţul/sectorul ........ ........ ............., localitatea ........ ........ ........, str. ........ ............... nr. ......., telefon/fax ........ ..........., e-mail ........ ........ ......... . Declar că am luat cunoştinţă despre obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor legale şi înţeleg să le respect întocmai. Adresă de corespondenţă: codul poştal ......, ţara ........ ................, judeţul/sectorul ........ ........., telefon ........ ................ ........., fax ........ ........ ............, e-mail ........ ................ ............ Data ........ ........ ........... Semnătura ........ ........ ............. ANEXA Nr. 9la procedură REGISTRUL VERIFICATORULUI DE PROIECTE model -

Nr. crt. Data verificării Nr. proiectului şi data Firma autorizată pentru proiectare Proiectul autorizat Tipul proiectului Beneficiarul Adresa Localitatea Judeţul
...

REGISTRUL EXPERTULUI TEHNIC model -

Nr. crt. Data expertizei Tipul expertizei efectuate Beneficiarul Adresa Localitatea Judeţul
...

ANEXA Nr. 10la procedură

Simbol Domenii/Subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor obţinute conform Hotărârii Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare Domenii/Subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor obţinute conform Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 77/N/1996 Domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor obţinute conform Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", cu modificările şi completările ulterioare Domenii/Subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor conform prezentei proceduri
0 1 2 3 4
A1 Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice, cu structura de rezistenţă din beton, beton-armat şi zidărie Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală - cu structura din beton, beton-armat, zidărie, lemn Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală - cu structura din beton, beton-armat, zidărie, lemn Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă din beton, beton-armat, zidărie, lemn pentru construcţii: - civile, industriale, agrozootehnice; - energetice; - pentru telecomunicaţii; - pentru exploatări miniere; - aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală
A2 Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice, cu structuri de rezistenţă din metal Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală - cu structura de rezistenţă din metal, lemn Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere edilitare şi de gospodărie comunală - cu structura de rezistenţă din metal, lemn Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă din metal, lemn şi alte materiale compozite: - civile, industriale, agrozootehnice; - energetice; - pentru telecomunicaţii; - pentru exploatări miniere; - aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală
A3 Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice, cu structuri de rezistenţă din lemn
A4 Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii rutiere, drumuri, poduri, tunele şi piste de aviaţie Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru infrastructura transportului rutier: - drumuri; - podeţe, poduri, viaducte; - tunele; - piste de aviaţie
0 1 2 3 4
A5 Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii de căi ferate Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii de căi ferate Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii de căi ferate Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru infrastructura transportului pe şine: - feroviar; - tramvai; - metrou; - podeţe, poduri, viaducte; - tunele
A6 Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii de porturi şi platforme marine Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii de porturi şi platforme marine Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii de porturi şi platforme marine Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii de porturi şi platforme portuare şi marine
A7 Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice
A8 Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii energetice
A9 Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare Rezistenţă şi stabilitate la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare Rezistenţă mecanică şi stabilitate la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii şi sisteme pentru îmbunătăţiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigaţii, desecare şi drenaj
A10 Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la construcţii pentru telecomunicaţii
A11 Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii edilitare şi de gospodărie comunală
A12 Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii miniere
Af Rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ Rezistenţa mecanică şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ Rezistenţa mecanică şi stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare şi interacţiunii cu structurile îngropate
B1 Siguranţa în exploatare pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice Siguranţa în exploatare pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere Siguranţa în exploatare pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere Siguranţa în exploatare pentru construcţii: - civile, industriale, agrozootehnice; - energetice; - telecomunicaţii; - miniere
B2 Siguranţa în exploatare pentru construcţii rutiere, drumuri, poduri, tunele şi piste de aviaţie Siguranţa în exploatare pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele Siguranţa în exploatare pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele Siguranţa în exploatare pentru construcţii aferente transportului rutier
0 1 2 3 4
B3 Siguranţa în exploatare pentru construcţii de căi ferate Siguranţa în exploatare pentru construcţii de căi ferate Siguranţa în exploatare pentru construcţii de căi ferate Siguranţa în exploatare pentru construcţii aferente transportului pe şine
B4 Siguranţa în exploatare pentru construcţii de porturi şi platforme marine Siguranţa în exploatare pentru construcţii de porturi şi platforme marine Siguranţa în exploatare pentru construcţii de porturi şi platforme marine Siguranţa în exploatare pentru: construcţii de porturi şi platforme portuare şi marine
B5 Siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice Siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice Siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice Siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice
B6 Siguranţa în exploatare pentru construcţii energetice
B7 Siguranţa în exploatare la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare Siguranţa în exploatare la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare Siguranţa în exploatare la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare Siguranţa în exploatare pentru construcţii şi sisteme pentru îmbunătăţiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigaţii, desecare şi drenaj
B8 Siguranţa în exploatare la construcţii pentru telecomunicaţii
B9 Siguranţa în exploatare pentru construcţii edilitare şi de gospodărie comunală Siguranţa în exploatare la construcţii edilitare şi de gospodărie comunală Siguranţa în exploatare la construcţii edilitare şi de gospodărie comunală Siguranţa în exploatare pentru construcţii aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală
B10 Siguranţa în exploatare pentru construcţii miniere
B11 Siguranţa în exploatare pentru: - sisteme exterioare de alimentare cu apă şi stingere a incendiilor; - sisteme de canalizare; - reţele termice
C Siguranţa la foc pentru toate domeniile Siguranţa la foc în construcţii pentru toate domeniile Securitate la incendiu în construcţii pentru toate domeniile Securitate la incendiu pentru construcţii în toate domeniile, respectiv pentru instalaţii în toate specialităţile
D Sănătatea oamenilor şi protecţia mediului, pentru toate domeniile Igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului pentru toate domeniile Igienă, sănătate şi mediu pentru toate domeniile Igienă, sănătate şi mediu înconjurător pentru toate domeniile
E Izolaţia termică, hidrofugă şi economie de energie, pentru toate domeniile Izolaţie termică, hidrofugă şi economia de energie în construcţii pentru toate domeniile Economie de energie şi izolare termică în construcţii pentru toate domeniile Economie de energie şi izolare termică corespunzătoare construcţiilor şi instalaţiilor din construcţii pentru toate domeniile
F Protecţia împotriva zgomotului pentru toate domeniile Protecţie împotriva zgomotului în construcţii pentru toate domeniile Protecţie împotriva zgomotului în construcţii pentru toate domeniile Protecţie împotriva zgomotului în construcţii pentru toate domeniile

0 1 2 3 4
G Utilizare sustenabilă a resurselor naturale
Iint Is - Instalaţii sanitare, care cuprind: - instalaţii sanitare interioare; - instalaţii de stingere a incendiilor; It - Instalaţii termice, care cuprind: - instalaţii de încălzire; - instalaţii de ventilare; - instalaţii de climatizare şi frig; - instalaţii de prevenire a incendiilor Instalaţii aferente clădirilor, care cuprind: - instalaţii de apă şi canalizare; - instalaţii de stingere a incendiilor; - instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, condiţionare a aerului
Ig Instalaţii de gaze, care cuprind: - instalaţii interioare de gaze naturale; - instalaţii exterioare de gaze naturale; - instalaţii de gaze lichefiate; - instalaţii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice Instalaţii de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune, care cuprind: - instalaţii de gaze naturale; - instalaţii de gaz petrolier lichefiat - GPL; - instalaţii de biogaz/ biometan, gaz natural comprimat - GNC
Ie Instalaţii electrice, care cuprind: - instalaţii electrice, inclusiv pentru curenţi slabi; - instalaţii de protecţie la descărcări atmosferice; - instalaţii de automatizare şi semnalizare pentru instalaţii sanitare, termice şi de gaze; - instalaţii de avertizare şi de prevenire a incendiilor; - instalaţii de telecomunicaţii şi de transmitere a informaţiilor Instalaţii electrice aferente construcţiilor, care cuprind: - instalaţii electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenţi slabi; - instalaţii de protecţie la descărcări atmosferice; - instalaţii de automatizare şi semnalizare; - instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare incendii; - instalaţii de telecomunicaţii şi de transmitere a informaţiilor; - instalaţii alimentare cu energie electrică pentru autoturisme
Se Is - Instalaţii sanitare, care cuprind: - instalaţii exterioare de canalizare; - instalaţii exterioare de alimentare cu apă Sisteme exterioare: - sisteme de canalizare; - sisteme de alimentare cu apă şi stingere a incendiilor; - reţele termice
Sif Sisteme de îmbunătăţiri funciare: irigaţii, desecare şi drenaj


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2264/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2264 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2264/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu