Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2263 din 3 septembrie 2007

privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 611 din 4 septembrie 2007Avand în vedere dispoziţiile art. 16 lit. g) şi ale art. 22 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 3-6 şi 14-17 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărarea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi Direcţia pentru servicii juridice conexe vor aduce la îndeplinire prevederile regulamentului prevăzut la art. 1.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.199/C/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 837 din 11 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul justiţiei,

Zsuzsanna Peter,

secretar de stat

ANEXĂ

REGULAMENT

de organizare şi desfăşurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public

TITLUL I

Examenul de notar public pentru notarii stagiari

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, denumit în continuare Consiliul Uniunii, organizează anual, de regulă în perioada 1-31 octombrie, examenul de notar public pentru notarii stagiari, cu acordul ministrului justiţiei.

(2)  La examenul de notar public se pot prezenta notarii stagiari care împlinesc 2 ani de stagiu în luna în care se susţine examenul.

(3)  La cerere, Colegiul director al Camerei notarilor publici, denumit în continuare Colegiul director, poate aproba participarea la examenul de notar public şi a notarilor stagiari care au efectuat un an de stagiu pană la data examenului, dacă aceştia s-au remarcat în profesie şi anterior angajării ca notar stagiar au exercitat şi alte funcţii de specialitate juridică de cel puţin un an.

Art. 2. - (1) Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, denumit în continuare preşedintele Uniunii, cu acordul ministrului justiţiei, stabileşte data la care se desfăşoară examenul de notar public pentru notarii stagiari.

(2)   Data susţinerii examenului şi posturile vacante se comunică cu 30 de zile înainte de această dată, în vederea înştiinţării candidaţilor, camerelor notarilor publici, care le vor afişa la loc vizibil şi accesibil publicului, şi se publică, în acelaşi termen, în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum şi pe paginile de internet ale Uniunii şi Ministerului Justiţiei.

(3)   Cu cel puţin 15 zile înainte de data examenului, preşedintele Uniunii stabileşte ora şi locul desfăşurării examenului. Acestea vor fi comunicate camerelor notarilor publici, care le afişează în vederea înştiinţării candidaţilor, în acelaşi termen, iar ora şi locul desfăşurării examenului se publică pe paginile de internet ale Uniunii şi Ministerului Justiţiei.

(4) Examenul se desfăşoară pe parcursul a două zile, cu o zi pauză între proba teoretică şi cea practică. Durata fiecărei probe este de 3 ore.

Art. 3. - (1) Pentru examenul de notar public, Consiliul Uniunii, împreună cu direcţia de specialitate din Ministerul Justiţiei, cu consultarea unui cadru didactic universitar în specialitatea drept civil de la una dintre facultăţile de drept din ţară, stabileşte tematica şi bibliografia cu caracter teoretic şi practic, cu incidenţă asupra activităţii notariale, din următoarele domenii: drept civil, dreptul familiei, drept comercial, drept internaţional privat, procedură civilă şi notarială, drept constituţional şi legislaţie notarială.

(2)  Cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea examenului, Consiliul Uniunii transmite fiecărei Camere a notarilor publici tematica şi bibliografia, pe care acestea le vor afişa la loc vizibil şi accesibil publicului.

(3) In acelaşi termen, tematica şi bibliografia vor fi aduse la cunoştinţă candidaţilor şi prin afişare pe paginile de internet ale Uniunii şi Ministerului Justiţiei.

CAPITOLUL II

Procedura de înscriere la examen

Art. 4. - (1) După împlinirea perioadei de stagiu, notarul stagiar este obligat să se prezinte la examenul de notar public, cu excepţia situaţiilor temeinic justificate, apreciate ca atare de Colegiul director. Calitatea de notar stagiar încetează de drept la data numirii în funcţia de notar public prin ordin al ministrului justiţiei.

(2) Respingerea sau, după caz, lipsa nejustificată a notarului stagiar la două examene consecutive de notar public atrage încetarea contractului individual de muncă încheiat cu notarul public îndrumător şi pierderea dreptului de a se mai prezenta la acest examen.

(3) In cazurile prevăzute la alin. (2), notarul stagiar se va putea prezenta la examen numai după parcurgerea unei noi perioade de stagiu.

Art. 5. - (1) Cu cel puţin 20 de zile înainte de data examenului, notarul stagiar va depune la Camera notarilor publici în a cărei circumscripţie şi-a efectuat stagiul dosarul de înscriere la examen, care cuprinde următoarele acte care atestă îndeplinirea condiţiilor cerute de lege:

a)  cerere-tip de înscriere la examen (prevăzută în anexa nr. 1);

b) declaraţie pe propria răspundere că are numai cetăţenia romană şi nu i-a fost restransă capacitatea de exerciţiu, în condiţiile legii;

c) copie legalizată de pe diploma de licenţiat în drept;

d) extras de cazier judiciar;

e) certificat medical care atestă deplina capacitate de muncă, inclusiv de testare psihologică, emis de către o instituţie autorizata de medicina muncii;

f) copie de pe contractul de muncă, avizată de inspectoratul teritorial de muncă;

g) dovada dobandirii calităţii de notar stagiar;

h) referatul notarului public îndrumător;

i) adeverinţă eliberată de Colegiul director din care rezultă nota sau calificativele obţinute în perioada de stagiu;

j) copie de pe certificatul de naştere şi, dacă este cazul, de pe cel de căsătorie;

k) dovada achitării taxei de înscriere la examen;

l) declaraţie de luare la cunoştinţă a tematicii şi bibliografiei de examen şi a prevederilor prezentului regulament;

m) copie de pe buletin/cartea de identitate.

(2)  Referatul notarului public îndrumător cu propunerea motivată de aviz de admitere sau de respingere a cererii de înscriere la examen va face referire la:

a) data angajării notarului stagiar;

b) conduita notarului stagiar pe perioada stagiului;

c) preocuparea pentru pregătirea profesională;

d) volumul de activitate din perioada stagiului, pe categorii de operaţiuni, şi aprecierea asupra îndeplinirii lor.

(3)  Dosarul de înscriere la examen se depune, în mod obligatoriu, la Camera notarilor publici în circumscripţia căreia notarul stagiar a efectuat stagiul.

Art. 6. - (1) Colegiul director, primind actele stabilite la art. 5, verifică, în 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (1), îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament pentru înscrierea candidatului la examenul de notar public.

(2)   Colegiul director hotărăşte cu majoritatea voturilor membrilor săi admiterea sau respingerea cererii de înscriere la examen în cazul în care constată că nu sunt îndeplinite cerinţele legale pentru participarea candidatului la examen.

(3) In ultima zi a termenului prevăzut la alin. (1), Colegiul director întocmeşte situaţia centralizată a notarilor stagiari care s-au înscris la examen, cu indicarea dosarelor admise sau respinse, pe care o afişează la sediul Camerei notarilor publici. Candidatului respins i se eliberează, la cerere, o copie certificată de pe avizul motivat de respingere a cererii de înscriere la examen.

(4) Impotriva avizului de respingere a cererii de înscriere la examen notarul stagiar poate depune la Colegiul director, sub sancţiunea decăderii din drept, o contestaţie, în termen de 48 de ore de la afişarea situaţiei centralizate prevăzute la alin. (3).

(5)  In 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), Colegiul director va transmite lista notarilor stagiari care au primit aviz de înscriere la examen şi dosarele acestora, precum şi contestaţiile formulate de cei declaraţi respinşi şi dosarele lor comisiei pentru verificarea condiţiilor de înscriere la examen, constituită conform art. 7 lit. a).

(6)  Dosarele candidaţilor admişi şi contestaţiile formulate potrivit alin. (4) vor fi analizate de comisia pentru verificarea condiţiilor de înscriere la examen, alcătuită potrivit art. 7 lit. a), în 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5). Comisia hotărăşte cu majoritate de voturi asupra admisibilităţii cererii de înscriere la examenul de notar public şi comunică, în termen de 24 de ore, situaţia centralizată a notarilor stagiari ale căror cereri de înscriere la examen au fost admise sau respinse, care va fi afişată de îndată la sediul fiecărei Camere ori pe pagina de internet a Uniunii. Hotărarea comisiei prin care se soluţionează contestaţiile formulate potrivit alin. (4) este definitivă şi se comunică de îndată Colegiului director, care o va aduce la cunoştinţa candidatului în cauză.

(7) Impotriva avizului negativ al comisiei prevăzute la art. 7 lit. a) candidatul poate depune contestaţie la Camera notarilor publici, în termen de 48 de ore de la afişare. In 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, acestea vor fi înaintate comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, prevăzută la art. 7 lit. b). In acelaşi termen de 24 de ore, comisia pentru verificarea condiţiilor de înscriere la examen va înainta comisiei prevăzute la art. 7 lit. b) dosarele candidaţilor care au formulat contestaţie.

(8) Comisia prevăzută la art. 7 lit. b) se va pronunţa asupra contestaţiilor în 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut pentru înaintarea contestaţiilor. Hotărarea comisiei este definitivă şi se comunică de îndată Colegiului director, care o va aduce la cunoştinţa candidatului în cauză.

(9)  In cazul în care se emite aviz negativ de înscriere la examen, Colegiul director va dispune prelungirea contractului de muncă de către notarul public îndrumător.

(10)  După soluţionarea contestaţiilor, comisia prevăzută la art. 7 lit. b) întocmeşte situaţia centralizată a candidaţilor care au primit aviz favorabil de înscriere la examen, care va fi comunicată camerelor notarilor publici, precum şi comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului.

CAPITOLUL III

Organizarea, funcţionarea şi competenţa comisiilor constituite pentru examenul de notar public

Art. 7. - Pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de notar public, vor funcţiona următoarele comisii:

a) comisia pentru verificarea condiţiilor de înscriere la examen, care va fi alcătuită din 3 notari publici şi 2 reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei desemnaţi de ministrul justiţiei din cadrul direcţiei de specialitate şi care va avea ca atribuţii verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la examen de către candidaţii pentru care Colegiul director a emis aviz favorabil şi soluţionarea contestaţiilor formulate de către candidaţii pentru care Colegiul director a emis aviz negativ. Comisia adoptă hotărari cu majoritatea voturilor membrilor săi;

b) comisia pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de cei respinşi la înscrierea la examen, care va fi formată din 3 notari publici şi 2 reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, alţii decat cei de la comisia prevăzută la lit. a). Comisia va examina contestaţiile formulate conform art. 6 alin. (7). Comisia adoptă hotărari cu majoritatea voturilor membrilor săi;

c) comisia pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului, care va fi formată din 3 notari publici şi 3 reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei. In funcţie de numărul candidaţilor, numărul membrilor comisiei va putea fi mărit, păstrandu-se paritatea reprezentanţilor celor două instituţii. Comisia va avea următoarele atribuţii:

1.  afişează la locul unde se susţine examenul listele cu repartizarea pe săli a candidaţilor, cu cel puţin o zi înaintea începerii probei teoretice;

2.  pregăteşte, potrivit art. 11 alin. (1), seturile de hartie care vor fi distribuite candidaţilor şi consemnează într-un proces-verbal numărul acestora, cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii fiecărei probe. La sfarşitul fiecărei probe, consemnează în procesul-verbal prevăzut la pct. 6 numărul seturilor de hartie rămase neutilizate, pe care se înscrie menţiunea „neutilizat";

3. verifică identitatea candidaţilor la intrarea acestora în sălile de examen;

4. distribuie seturile de hartie pentru examen;

5.   sigilează colţurile lucrărilor, cuprinzand datele de identificare a candidaţilor, şi aplică ştampila Uniunii şi a Ministerului Justiţiei pe toate filele lucrărilor;

6. completează procesul-verbal cu data, ora începerii şi ora încheierii examenului;

7.  anunţă candidaţilor momentul începerii celor 3 ore, cu precizarea că timpul de examen începe să curgă după dictarea şi scrierea de către candidaţi a subiectelor pe colile de hartie puse la dispoziţie de organizatori;

8.  cu 30, respectiv 15 minute înainte de expirarea timpului de examen, anunţă candidaţilor timpul efectiv rămas;

9. supraveghează candidaţii în timpul examenului şi asigură respectarea tuturor condiţiilor de organizare şi desfăşurare a examenului, stabilite prin prezentul regulament. La predarea lucrărilor, comisia pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului va verifica dacă ştampilele sunt aplicate corect, dacă datele de identificare a candidatului nu sunt vizibile şi va solicita acestuia să semneze borderoul de predare a lucrării. După ce vor fi amestecate, lucrările vor fi numerotate în spaţiul anume delimitat pe prima filă a lucrării, începand cu cifra 1 (unu), fără a fi desfăcute colţurile, şi vor fi predate comisiei de examinare, pe bază de proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului şi de preşedintele comisiei de examinare;

d)  comisia de examinare, constituită în vederea elaborării subiectelor şi notării lucrărilor, care va fi formată din: un membru al Consiliului Uniunii, un reprezentant al Ministerului Justiţiei desemnat prin ordin al ministrului justiţiei, un cadru didactic universitar în specialitatea drept civil de la una dintre facultăţile de drept din ţară şi 2 notari publici desemnaţi de Consiliul Uniunii dintre notarii propuşi de camerele notarilor publici. Preşedintele comisiei de examinare, care este reprezentantul Consiliului Uniunii, este şi preşedintele examenului. Acesta nu participă la notarea lucrărilor şi are ca atribuţii supravegherea organizării şi desfăşurării activităţii tuturor comisiilor prevăzute de prezentul regulament, cu excepţia celor date în sarcina preşedintelui comisiei prevăzute la lit. e), convoacă la termenele prevăzute de prezentul regulament comisiile prevăzute în prezentul articol şi întocmeşte centralizatorul nominal final prevăzut în anexa nr. 8 şi lista cuprinzand rezultatele finale prevăzută în anexa nr. 9. Atribuţiile comisiei de examinare sunt cele prevăzute la art. 9-16;

e) comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, care va fi formată din 3 notari publici, un cadru didactic universitar în specialitatea drept civil de la una dintre facultăţile de drept din ţară şi un reprezentant al Ministerului Justiţiei, alţii decat cei care fac parte din comisia menţionată la lit. d). Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor este desemnat dintre notarii publici. Comisia de soluţionare a contestaţiilor are atribuţiile prevăzute la art. 17 şi 18. Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu participă la notarea lucrărilor şi are ca atribuţii supravegherea desfăşurării activităţii comisiei.

Art. 8. - (1) Componenţa comisiilor prevăzute în prezentul regulament se stabileşte, prin hotărare a Consiliului Uniunii, dintre notarii publici desemnaţi de fiecare Cameră a notarilor publici, reprezentanţii Ministerului Justiţiei desemnaţi prin ordin al ministrului justiţiei şi cadre didactice universitare în specialitatea drept civil de la una dintre facultăţile de drept din ţară, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.

(2)  In vederea constituirii comisiei de examinare, fiecare Cameră a notarilor publici va desemna un notar public cu cel puţin 10 ani vechime în profesie.

(3) Comisiile prevăzute la art. 7 vor avea în componenţă şi cate 3 membri supleanţi, dintre care unul va fi reprezentantul Ministerului Justiţiei, care vor avea atribuţiile comisiilor din care fac parte. Aceştia vor fi convocaţi de către preşedintele concursului dacă unul dintre membrii titulari ai comisiilor se află în imposibilitate de a se prezenta.

CAPITOLUL IV

Stabilirea subiectelor şi desfăşurarea examenului

Art. 9. - (1) Cu cel mult 48 de ore înaintea începerii probei teoretice, comisia de examinare formează 10 seturi a cate 5 subiecte din tematica şi bibliografia stabilite potrivit art. 3 alin. (1). Fiecare set va cuprinde, în mod obligatoriu, două subiecte din dreptul civil şi un subiect din legislaţia notarială.

(2) Cu cel mult 48 de ore înaintea susţinerii probei practice, comisia prevăzută la alin. (1) formează 10 seturi a cate 5 subiecte.

(3) Seturile de subiecte pentru ambele probe se semnează de toţi membrii comisiei de examinare, se introduc în plicuri care se sigilează şi se ştampilează atat cu ştampila Uniunii, cat şi cu cea a Ministerului Justiţiei, apoi se depozitează luandu-se măsurile de siguranţă ce se impun. Asigurarea şi răspunderea pentru securitatea subiectelor revin preşedintelui examenului.

Art. 10. - (1) La ora stabilită pentru începerea probelor de examen, preşedintele comisiei de examinare, în prezenţa membrilor comisiei, prezintă candidaţilor cele 10 de plicuri cu seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă unul dintre plicurile cu subiecte. După extragere se încheie procesul-verbal, cu menţionarea subiectelor, care va fi semnat de toţi membrii comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului şi ai comisiei de examinare, precum şi de candidatul care a extras plicul cu subiecte.

(2) După ora stabilită pentru începerea examenului, accesul candidaţilor şi al oricăror alte persoane în sala de examen este interzis. După această oră, candidatul care părăseşte sala de examen va preda lucrarea, neavand posibilitatea să revină în sală pentru continuarea examenului. In cazuri excepţionale, candidatul poate părăsi sala de examen însoţit de un membru al comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului.

(3)   După intrarea în sală, candidaţilor le este interzisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de informare, a telefoanelor mobile sau a oricăror alte mijloace de comunicare la distanţă.

(4) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (3) atrage eliminarea din examen. Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului, constatand deţinerea sau utilizarea unor surse de informare nepermise (inspirarea din anumite materiale, din lucrările celorlalţi candidaţi, transmiterea informaţiilor de la distanţă etc), va elimina candidatul din sală, va înscrie pe lucrare menţiunea „Anulat" şi va consemna cele întamplate în procesul-verbal.

Art. 11. - (1) Lucrările vor fi redactate, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hartie asigurate de Uniune, purtand pe fiecare filă, în colţul din stanga sus, ştampila acesteia şi a Ministerului Justiţiei, aplicate, fiecare, pe semnătura cate unuia dintre reprezentanţii celor două instituţii. Prima filă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11, după înscrierea numelui, prenumelui şi a Camerei notarilor publici în colţul din dreapta, va fi lipită în faţa candidatului de către unul dintre membrii comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului, astfel încat datele înscrise să nu poată fi identificate, şi se va aplica ştampila Uniunii şi cea a Ministerului Justiţiei. Spaţiile libere din cuprinsul şi de la sfarşitul lucrării se barează la predarea acesteia de către unul dintre membrii comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului.

(2)   La expirarea timpului alocat probei, candidatul are obligaţia de a preda lucrarea comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului, semnand borderoul de predare a lucrărilor, în care se va menţiona şi numărul paginilor scrise ale lucrării predate.

(3)  După predarea lucrării, candidatul va părăsi sala de examen. Revenirea acestuia în sală este interzisă pană la încheierea tuturor formalităţilor de examen. In sala de examen vor rămane cel puţin 3 candidaţi pană la predarea lucrării de către ultimul dintre aceştia.

CAPITOLUL V

Notarea lucrărilor teoretice şi practice

Art. 12. - (1) După comunicarea subiectelor, comisia de examinare se întruneşte în plen şi stabileşte baremul de notare, avand în vedere complexitatea şi gradul de dificultate ale fiecărui subiect. Baremul de notare pentru fiecare dintre cele 5 subiecte se va stabili, cu majoritate de voturi, între 1 şi 3 puncte (fracţiuni sau puncte întregi), în raport de complexitatea subiectului, astfel încat suma punctelor acordate prin barem celor 5 subiecte să fie 10.

(2) Baremul va fi afişat la expirarea timpului de examen pentru consultarea de către candidaţi.

Art. 13. - (1) La finalul fiecărei probe, după preluarea lucrărilor pe bază de proces-verbal de la comisia pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului, membrii comisiei de examinare încep notarea acestora conform baremului întocmit. Predarea-primirea lucrărilor se face în prezenţa tuturor membrilor celor două comisii. Preşedintele examenului repartizează lucrările pe corectori, astfel încat fiecare lucrare să fie corectată independent de 2 membri ai comisiei de examinare şi apreciată separat cu note de la 1 la 10, conform baremului de corectare. Unul dintre cei 2 corectori va fi, în mod obligatoriu, notar public.

(2) Fiecare corector trece în borderoul de notare prevăzut în anexa nr. 2, sub semnătură, punctajul acordat la fiecare subiect şi nota lucrării, reprezentand suma punctajelor acordate la cele 5 subiecte.

(3)  Nota finală a lucrării este media aritmetică a notelor acordate de cei 2 corectori, care se înscrie în centralizatorul comun prevăzut în anexa nr. 3, semnat de aceştia şi, după caz, de cel de-al treilea corector. In situaţia în care nota finală este cuprinsă între 0 şi 1, aceasta va fi 1.

(4)  Preşedintele examenului verifică borderourile celor 2 corectori şi semnalează diferenţele mai mari de 1,5 puncte între notele acordate de aceştia. In acest caz, solicită recorectarea lucrării de un al treilea corector, membru al comisiei de examinare, astfel încat unul dintre corectori să fie reprezentantul Ministerului Justiţiei. Nota finală este media aritmetică a notelor acordate de cei 3 corectori şi va fi trecută în centralizatorul comun prevăzut în anexa nr. 3.

(5)  Subdiviziunile rezultate din calculul mediilor sau din oricare alte situaţii se calculează la nivelul sutimilor.

(6) Inainte de deschiderea lucrării, nota finală va fi trecută pe lucrare, în spaţiul anume delimitat, sub semnătură, de către preşedintele comisiei de examinare, cu pix sau stilou.

Art. 14. - (1) Media generală a candidatului este media aritmetică dintre nota finală la proba teoretică şi nota finală la proba practică.

(2) Media minimă de promovare este 7,00, fără ca nota obţinută la fiecare dintre probe să fie mai mică de 5,00.

Art. 15. - (1) Candidaţii care efectuează pe lucrare însemnări evidente în scopul identificării vor fi sancţionaţi prin anularea lucrării, care nu se mai notează. Menţiunea „anulat" se va înscrie atat pe lucrare, cat şi pe borderoul de notare şi centralizatoare.

(2) Lucrările apreciate ca avand însemnări precum cele menţionate la alin. (1) nu se vor deschide decat după stabilirea acestei situaţii cu votul majorităţii membrilor comisiei de examinare.

Art. 16. - (1) După terminarea notării lucrărilor şi a întocmirii centralizatorului comun al lucrărilor prevăzut în anexa nr. 3, preşedintele comisiei de examinare, în prezenţa tuturor membrilor, dezlipeşte colţurile lucrărilor în ordinea numerotării. La fiecare lucrare se citeşte numărul acesteia, numele şi prenumele candidatului şi nota obţinută la fiecare probă, întocmindu-se centralizatorul nominal prevăzut în anexa nr. 4, care va fi semnat de toţi membrii comisiei de examinare.

(2)  Pe baza centralizatorului nominal se întocmeşte lista cuprinzand rezultatele examenului, prevăzută în anexa nr. 5, care va fi semnată pe fiecare filă de preşedintele comisiei de examinare. In listă se vor menţiona, pentru fiecare candidat, notele la proba teoretică, proba practică, media generală obţinută, precum şi rezultatul obţinut, respectiv „Admis7„Respins". Rezultatul se stabileşte de către preşedintele comisiei în ordinea mediilor generale obţinute raportate la numărul locurilor vacante.

(3) Lista prevăzută la alin. (2) va fi transmisă în termen de 24 de ore de la finalizare camerelor notarilor publici la care s-a depus cererea de înscriere la examen, care o vor afişa la sediul lor, la loc vizibil şi accesibil publicului, întocmind un proces-verbal, cu precizarea datei şi a orei la care a fost afişată; în acelaşi termen, lista se va publica pe pagina de internet a Uniunii.

(4)    Lucrările de examen împreună cu borderourile, centralizatoarele şi lista vor fi păstrate de către preşedintele comisiei de examinare împreună cu directorul Uniunii, la sediul Uniunii, în locuri de depozitare sigilate, pană la întrunirea comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului. Locul de depozitare va fi desigilat în prezenţa tuturor membrilor comisiei, potrivit art. 18 alin. (1).

CAPITOLUL VI

Soluţionarea contestaţiilor

Art. 17. - (1) După afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi de nota obţinută la oricare dintre probe pot face contestaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor, la sediul Camerei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

(2)  Termenul de 5 zile începe să curgă din ziua afişării rezultatelor şi se sfarşeşte în cea de-a cincea zi, la ora la care se termină programul de lucru al Camerei notarilor publici.

(3) Contestaţiile se depun la Camera notarilor publici la care candidatul a depus dosarul de înscriere, menţionandu-se pe acestea numărul şi data înregistrării.

(4)  In 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), camerele notarilor publici vor comunica Consiliului Uniunii toate contestaţiile, menţionand data şi ora înregistrării.

Art. 18. - (1) In termen de 48 de ore de la primirea contestaţiilor, preşedintele examenului va solicita întrunirea comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului. Comisia va selecta lucrările cu privire la care s-au formulat contestaţii şi le va resigila prin aplicarea unor etichete, astfel încat să nu se poată distinge identitatea candidatului, numărul lucrării şi nota acordată de comisia de examinare. Lucrările a căror notare a fost contestată vor fi amestecate şi renumerotate. Preşedintele examenului nu participă la activitatea de resigilare a lucrărilor a căror notare a fost contestată.

(2) Preşedintele examenului va preda lucrările preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor, constituită conform art. 7 lit. e), pe bază de proces-verbal semnat de aceştia.

(3)  Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza şi va soluţiona toate contestaţiile în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

(4)  Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor repartizează lucrările pe corectori, astfel încat fiecare lucrare să fie corectată independent de 2 membri corectori ai comisiei şi apreciată separat, conform baremului de corectare. Unul dintre cei 2 corectori va fi, în mod obligatoriu, notar public.

(5) Fiecare corector trece în borderoul de notare prevăzut în anexa nr. 2, sub semnătură, punctajul acordat.

(6) Nota finală a lucrării a cărei notare a fost contestată este media aritmetică a notelor acordate de cei 2 corectori, care se înscrie în centralizatorul comun contestaţii prevăzut în anexa nr. 6, semnat de aceştia şi, după caz, de către cel de-al treilea corector, membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

(7)  Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor verifică borderourile celor 2 corectori şi, dacă sesizează diferenţe mai mari de 1,5 puncte între notele acordate de aceştia, solicită recorectarea lucrărilor de către un al treilea corector, membru al comisiei, astfel încat unul dintre cei 3 corectori să fie reprezentantul Ministerului Justiţiei. Nota finală este media aritmetică a notelor acordate de cei 3 corectori şi va fi trecută în centralizatorul comun contestaţii prevăzut în anexa nr. 6.

(8)  Comisia de soluţionare a contestaţiilor, reexaminand lucrarea, nu poate micşora nota iniţială obţinută de candidat. In situaţia în care, în urma analizării contestaţiei, nota obţinută de candidat este inferioară notei acordate iniţial, contestaţia va fi respinsă.

(9)  Candidaţii admişi iniţial nu pot fi declaraţi respinşi după soluţionarea contestaţiilor.

(10) Soluţia dată de comisie este definitivă şi se afişează pe pagina de internet a Uniunii. Aceasta va fi comunicată camerei notarilor publici la care a fost depusă contestaţia, care o afişează la sediul său.

(11)  Dispoziţiile art. 16 se aplică în mod corespunzător, completandu-se centralizatorul nominal prevăzut în anexa nr. 7.

CAPITOLUL VII

Validarea rezultatelor

Art. 19. - (1) In termen de cel mult 10 zile de la soluţionarea contestaţiilor, Consiliul Uniunii va proceda la validarea rezultatelor examenului, pe care le va publica pe pagina de internet a Uniunii. Acestea vor fi comunicate, în termen de 48 de ore, camerelor notarilor publici la care s-au depus cererile de înscriere la examen.

(2) In termen de cel mult 10 zile de la validarea rezultatelor examenului, Colegiul director îi va convoca pe candidaţii admişi şi va proceda la repartizarea acestora. Candidaţii îşi exprimă opţiunea pentru locurile vacante existente la nivelul camerei notarilor publici unde şi-au efectuat stagiul şi au depus cererile de înscriere la examen, în ordinea mediilor, în scris, în faţa Colegiului director, completand cererea prevăzută în anexa nr. 12.

(3)  La medii egale are prioritate candidatul care a obţinut media cea mai mare la proba practică, iar dacă egalitatea persistă, are prioritate, în următoarea ordine:

a)  candidatul care a obţinut note mai mari la colocviile de stagiu;

b)  candidatul care are activitate mai îndelungată de la obţinerea licenţei;

c) candidatul care a obţinut o medie mai mare la examenul de licenţă.

(4)   După repartizare, candidatul va depune la camera notarilor publici cererea de numire în funcţia de notar public, adresată ministrului justiţiei, prevăzută în anexa nr. 10, cu menţionarea circumscripţiei şi a localităţii unde a fost repartizat, care va fi înaintată în termen de cel mult 10 zile de la data repartizării Consiliului Uniunii.

(5) Procedura de repartizare a candidaţilor se va consemna de către Colegiul director într-un proces-verbal.

TITLUL II

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de notar public

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 20. - (1) Prevederile prezentului titlu sunt aplicabile candidaţilor care au exercitat cel puţin 5 ani funcţii de specialitate juridică pană la data concursului.

(2) Verificarea cunoştinţelor profesionale se face prin concurs organizat, de către Consiliul Uniunii, cu acordul Ministerului Justiţiei, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.

CAPITOLUL II

Procedura de înscriere la concurs

Art. 21. - (1) Data concursului de notar public se stabileşte de către preşedintele Uniunii, cu acordul ministrului justiţiei; în vederea înştiinţării candidaţilor, posturile vacante şi data concursului se comunică cu cel puţin 30 de zile înainte de această dată camerelor notarilor publici, care le vor afişa la sediul acestora, la loc vizibil şi accesibil publicului. In acelaşi termen, posturile vacante şi data susţinerii concursului se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum şi pe paginile de internet ale Uniunii şi Ministerului Justiţiei.

(2) In vederea înscrierii, cu cel puţin 20 de zile înainte de data concursului, candidatul va depune la sediul Camerei notarilor publici în circumscripţia căreia îşi are domiciliul următoarele acte:

a) cerere-tip de înscriere la concurs, conform anexei nr. 1A;

b) declaraţie pe propria răspundere, în sensul că are numai cetăţenia romană şi nu i-a fost restransă capacitatea de exerciţiu, în condiţiile legii;

c) copie legalizată de pe diploma de studii;

d) extras de cazier judiciar;

e) certificat medical că este apt din punct de vedere medical şi psihologic şi care să ateste deplina capacitate de muncă (anexa nr. 13);

f)   copie de pe contractul de muncă, certificată pentru conformitate la primirea dosarului (pentru avocaţi, adeverinţă eliberată de baroul de avocaţi), sau, după caz, de pe carnetul de muncă ori alte dovezi din care să rezulte că a exercitat timp de 5 ani funcţii de specialitate juridică;

g) recomandare de la ultimul loc de muncă;

h) dovada achitării taxei de înscriere la concurs;

i) declaraţie de luare la cunoştinţă a tematicii şi a bibliografiei, precum şi a prevederilor prezentului regulament;

j) copie de pe buletinul/cartea de identitate.

Art. 22. - (1) Dosarele candidaţilor vor fi transmise comisiei pentru verificarea condiţiilor de înscriere la concurs, cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării acestuia.

(2)  Comisia va verifica dosarele candidaţilor, va hotărî cu majoritate de voturi asupra admisibilităţii înscrierii la concursul de notar public şi va comunica fiecărei Camere a notarilor publici, cu cel puţin 10 zile înainte de data concursului, situaţia centralizată a candidaţilor admişi sau respinşi, însoţită de hotărarea de respingere a cererii de înscriere la concurs, motivată pentru fiecare caz în parte. In termen de 24 de ore de la primire, camerele notarilor publici vor afişa la sediul lor situaţia centralizată a candidaţilor care s-au înscris la concurs, cu indicarea dosarelor admise sau respinse. Candidatului respins, la cerere, i se eliberează o copie certificată a avizului motivat de respingere a cererii de înscriere la concurs.

(3)  Impotriva hotărarii comisiei cu privire la respingerea cererii de înscriere la concurs candidatul poate depune contestaţie la Camera notarilor publici în termen de 48 de ore de la afişare. Contestaţiile vor fi înaintate, în 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de candidaţii respinşi.

(4)  Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de cei respinşi la înscrierea la concurs se va pronunţa în 48 de ore de la expirarea termenului de înaintare a contestaţiilor; hotărarea acesteia adoptată cu majoritate de voturi este definitivă şi se comunică de îndată candidatului şi Camerei notarilor publici. După soluţionarea contestaţiilor, comisia prevăzută la art. 7 lit. b) întocmeşte situaţia centralizată a candidaţilor care au primit aviz favorabil de înscriere la concurs.

CAPITOLUL III

Tematica şi notarea lucrărilor.Organizarea şi desfăşurarea concursului.

Soluţionarea contestaţiilor. Validarea rezultatelor.Comisii

Art. 23. - (1) Prevederile art. 3, art. 7 lit. a), b), c) şi e) şi art. 8-18 se aplică în mod corespunzător.

(2)  Comisia de examinare, constituită în vederea elaborării subiectelor şi notării lucrărilor, va fi formată din: un membru al Consiliului Uniunii, un reprezentant al Ministerului Justiţiei desemnat prin ordin al ministrului justiţiei, un cadru didactic universitar în specialitatea drept civil de la una dintre facultăţile de drept din ţară şi 2 notari publici desemnaţi de Consiliul Uniunii dintre notarii propuşi de camerele notarilor publici.

(3)    Preşedintele comisiei de examinare, care este reprezentantul Consiliului Uniunii, este şi preşedintele concursului. Acesta nu participă la notarea lucrărilor şi are ca atribuţii supravegherea organizării şi desfăşurării activităţii tuturor comisiilor prevăzute de prezentul regulament, cu excepţia celor date în sarcina preşedintelui comisiei prevăzute la art. 7 lit. e), convoacă la termenele prevăzute de prezentul regulament toate comisiile şi întocmeşte centralizatorul nominal final prevăzut în anexa nr. 8 şi lista cuprinzand rezultatele finale prevăzută în anexa nr. 9.

(4) La finalul fiecărei probe, după preluarea lucrărilor pe bază de   proces-verbal   de   la   comisia   pentru   organizarea   şi supravegherea desfăşurării concursului, membrii comisiei de examinare încep notarea acestora conform baremului întocmit. Predarea-primirea lucrărilor se face în prezenţa tuturor membrilor celor două comisii. Preşedintele concursului repartizează lucrările pe corectori, astfel încat fiecare lucrare să fie corectată independent de 2 membri ai comisiei de examinare şi apreciată separat cu note de la 1 la 10, conform baremului de corectare. Unul dintre cei 2 corectori va fi, în mod obligatoriu, reprezentantul Ministerului Justiţiei.

(5)  Preşedintele concursului verifică borderourile celor 2 corectori şi în situaţia în care constată diferenţe mai mari de un punct şi jumătate între notele acordate de aceştia, solicită recorectarea lucrării de al treilea corector, astfel încat unul dintre corectori să fie notarul public. Nota finală este media aritmetică a notelor acordate de cei 3 corectori, stabilită la ordinul sutimilor de punct, şi va fi trecută în centralizatorul comun prevăzut în anexa nr. 3.

(6)   Celelalte atribuţii ale comisiei de examinare sunt cele prevăzute la art. 9-12, art. 13 alin. (2), (3), (5), (6) şi art. 14-16.

Art. 24. - (1) In termen de cel mult 10 zile de la soluţionarea contestaţiilor, Consiliul Uniunii va proceda la validarea rezultatelor concursului, pe care le va publica pe pagina de internet a Uniunii şi le va comunica acelor camere ale notarilor publici la care s-au depus cererile de înscriere la concurs, în termen de 48 de ore.

(2) In termen de cel mult 10 zile de la comunicarea hotărarii de validare a rezultatelor concursului, Biroul executiv al Uniunii îi va convoca pe candidaţii declaraţi admişi, care au obţinut media minimă de promovare 7,00, fără ca nota obţinută la fiecare dintre probe să fie mai mică de 5,00, şi va proceda la repartizarea acestora. Candidaţii îşi exprimă opţiunea pentru unul dintre posturile vacante existente la nivelul Camerei notarilor publici la care s-a depus cererea de înscriere la concurs, în ordinea mediilor, în scris, în faţa Biroului executiv al Uniunii, completand cererea prevăzută în anexa nr. 12.

(3)  In termen de cel mult 10 zile de la repartizarea candidaţilor conform alin. (2), Biroul executiv al Uniunii îi va convoca pe candidaţii care au obţinut media minimă de promovare 7,00, fără ca nota obţinută la fiecare dintre probe să fie mai mică de 5,00 şi care nu au fost repartizaţi pe unul dintre posturi, pentru a-şi exprima opţiunea. Candidaţii îşi exprimă opţiunea pentru unul dintre posturile rămase vacante la nivel naţional după efectuarea repartizării prevăzute la alin. (2), în ordinea mediilor, în scris, în faţa Biroului executiv al Uniunii, completand cererea prevăzută în anexa nr. 12.

(4)  La medii egale are prioritate candidatul care a obţinut media cea mai mare la proba practică. Dacă egalitatea se menţine, ordinea de prioritate va fi următoarea:

a) candidatul care are titlul de doctor în drept;

b) candidatul care are activitate mai îndelungată în funcţii de specialitate juridică;

c) candidatul care a obţinut o medie mai mare la examenul de licenţă.

(5)   După repartizare, candidatul va depune la Uniune cererea de numire în funcţia de notar public, adresată ministrului justiţiei, prevăzută în anexa nr. 10, cu menţionarea circumscripţiei şi a localităţii unde a fost repartizat.

(6) Repartizarea candidaţilor se va consemna de către Biroul executiv al Uniunii într-un proces-verbal.

(7) La repartizarea candidaţilor admişi va participa, în calitate de observator, un reprezentant al Ministerului Justiţiei, desemnat de ministrul justiţiei. In cel mult 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), observatorul va întocmi un raport pe care îl va înainta ministrului justiţiei.

TITLUL III

Dispoziţii finale comune

Art. 25. - In 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (2) şi la art. 24 alin. (3), preşedintele Uniunii va înainta ministrului justiţiei propunerile de numire în funcţie a notarilor publici, însoţite de hotărarea de validare a rezultatelor examenului sau concursului, procesele-verbale prevăzute la art. 19 alin. (5) şi la art. 24 alin. (6), împreună cu opţiunile exprimate de candidaţii admişi, cererile de numire în funcţia de notar public, precum şi copia dosarelor de înscriere a acestora la examen sau la concurs.

Art. 26. - Membrii comisiilor prevăzute de prezentul regulament vor beneficia de indemnizaţie, stabilită de Consiliul Uniunii, şi de contravaloarea transportului şi a cazării.

Art. 27. - Candidaţii îşi vor asigura cazarea şi transportul şi vor suporta personal contravaloarea acestora.

Art. 28. - (1) Cuantumul şi destinaţia taxei de înscriere la examen sau la concurs şi condiţiile de plată se stabilesc de către Consiliul Uniunii.

(2) Taxele de înscriere la examen sau concurs se fac venit la bugetul Uniunii, fără a putea fi folosite înainte de finalizarea examenului sau concursului. In cazul în care un candidat nu se prezintă la nicio probă de examen sau de concurs, acestuia îi vor fi restituite integral taxele de înscriere.

Art. 29. - Orice modificare sau completare a dispoziţiilor prezentului regulament se va face prin ordin al ministrului justiţiei, după consultarea Uniunii.

Art. 30. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 31. -Anexele nr. 1, 1 Aşi 2-13 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

Doamnă/Domnule preşedinte*),

Subsemnatul/Subsemnata,................................................., născut/născută în localitatea............................la data de............................., cu domiciliul în.................................., solicit înscrierea la examenul de notar public pentru notarii stagiari în vederea ocupării unui post de notar public în circumscripţia Camerei Notarilor Publici (denumirea Camerei Notarilor Publici).........................................

Data

........................

Semnătura

.......................

Doamnei/Domnului preşedinte al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici

*) Se va completa de către notarii stagiari care se înscriu la examenul de notar public.

ANEXA Nr. 1A la regulament

Doamnă/Domnule preşedinte*),

Subsemnatul/Subsemnata,......................................................................................, născut/născută în localitatea............................................la data de................................................................................., cu domiciliul în ..............................................................................., solicit înscrierea la concursul pentru dobandirea calităţii de notar public în vederea ocupării oricărui post vacant de notar public dintre posturile existente la nivel naţional, publicate în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

Data

.......................

Semnătura

.........................

Doamnei/Domnului preşedinte al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici

*) Se va completa de către candidaţii care se înscriu la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de notar public.

ANEXA Nr. 2 la regulament

BORDEROU   DE   NOTARE*)

(I) Proba teoretică/(II) Proba practică

Data..............................

Numărul lucrării

Subiectul 1

Subiectul 2

Subiectul 3

Subiectul 4

Subiectul 5

Total

Corector,

....................................

(numele şi prenumele)

Semnătura

..................................

*) Se completează de fiecare corector şi, dacă este cazul, de al treilea corector în condiţiile art. 13 alin. (4) şi ale art. 18 alin. (7) din regulament.

ANEXA Nr. 3 la regulament

CENTRALIZATOR   COMUN

(I) Proba teoretică/ (II) Proba practică

Data..............................

Numărul de ordine al lucrării

Notă

Nota lucrării

Corector 1

Corector 2

Corector 3*)

Corectori,

.................................

.................................

(numele şi prenumele)

Semnături

...................................

...................................

Preşedinte,

................................

*) Se completează numai în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (4) şi la art. 23 coroborat cu art. 13 alin. (4) din regulament.

ANEXA Nr. 4 la regulament

CENTRALIZATOR   NOMINAL

Data..................................

Nr. crt.

Numele şi prenumele

I. Proba teoretică

II. Proba practică

Media generală

Numărul de ordine al lucrării

Nota lucrării

Numărul de ordine al lucrării

Nota lucrării

Corectori,

...................................

..................................

(numele şi prenumele)

Semnături

.................................

.................................

Preşedinte,

..............................

ANEXA Nr. 5 la regulament

LISTA

cuprinzand rezultatele examenului/concursului

Data....................................

Nr. crt.

Numele şi prenumele

I. Proba teoretică

II. Proba practică

Media genera

Rezultatul Admis/Respins

Nota

Nota

Corectori,

..................................

.................................

(numele şi prenumele)

Semnături

.............................

.............................

Preşedinte,

...........................

ANEXA Nr. 6 la regulament

CENTRALIZATOR   COMUN   CONTESTAŢII

(I) Proba teoretică /(II) Proba practică

Data.......................................

Numărul de ordine al lucrării

Notă

Nota finală

Corector 1

Corector 2

Corector 3*)

Corectori,

...................................

..................................

(numele şi prenumele)

Semnături

.................................

.................................

Preşedinte,

................................

*) Se completează numai în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (4) şi la art. 23 coroborat cu art. 13 alin. (4) din regulament.

ANEXA Nr. 7 la regulament

CENTRALIZATOR   NOMINAL

la soluţionarea contestaţiilor

Data.......................................

Nr. crt.

Numele şi prenumele

I. Proba teoretică

II. Proba practică

Rezultatul

Admis/Respins

contestaţie

Numărul de ordine al lucrării

Nota finală după contestaţie

Numărul de ordine al lucrării

Nota lucrării după contestaţie

Corectori,

...................................

...................................

(numele şi prenumele)

Semnături

.................................

.................................

Preşedinte,

...............................

ANEXA Nr. 8 la regulament

CENTRALIZATOR   NOMINAL   FINAL

Data.................................

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nota la proba teoretică

Nota la proba practică

Media generală finală

Preşedintele concursului,

.............................................

ANEXA Nr. 9 la regulament

LISTA

cuprinzand rezultatele finale ale examenului/concursului, după soluţionarea contestaţiilor

Data.................................

Nr. crt.

Numele şi prenumele

I. Proba teoretică

II. Proba practică

Media generală

Nota

Nota

Preşedintele concursului,

.......................................

ANEXA Nr. 10 la regulament

Domnule/Doamnă ministru,

Subsemnatul/Subsemnata,...................................................., născut/născută în localitatea..................................la data de...................., fiul/fiica lui....................şi al/a...................., cu domiciliul în...................., vă rog ca, în temeiul art. 17 din Legea notarilor publici  şi  a  activităţii  notariale  nr.  36/1995,  cu  modificările şi  completările  ulterioare,  să  aprobaţi  numirea subsemnatului/subsemnatei în funcţia de notar public în circumscripţia Judecătoriei ............................................................ , localitatea.............................., din cadrul Camerei Notarilor Publici.....................................

Data

..............................

Semnătura

..............................

Domnului/Doamnei ministru al justiţiei

ANEXA Nr. 11 la regulament

Numărul lucrării....................................................................

Nota finală............................................................................

Semnătura preşedintelui comisiei de examinare.......................

Numele...............................................................................

Prenumele...........................................................................

Camera Notarilor Publici.....................................................

CONTESTAŢII

Numărul lucrării..................................................................

Nota finală.........................................................................

Semnătura preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor......................

ANEXA Nr. 12 la regulament

Doamnă/Domnule preşedinte,

Subsemnatul/Subsemnata, ................................................................................, născut/născută la data de...............................................................în localitatea.............................................., fiul/fiica lui...........................şi al/a...................., cu domiciliul în........................................, avand media ....................................................., optez pentru ocuparea unui post vacant de notar public în circumscripţia Judecătoriei................................, localitatea..................., din cadrul Camerei Notarilor Publici...............................................

Data

..................

Semnătura

..................

Doamnei/Domnului preşedinte al Colegiului director/Uniunii Naţionale a Notarilor Publici

ANEXA Nr. 13 la regulament

Judeţul...............Localitatea......................

Unitatea sanitară........................................

FIŞA   MEDICALA

pentru examenul /concursul de notar public

ziua............luna.........anul.............

A.NUMELE.............................................................PRENUMELE.............................................................

Sexul M/F Născut(ă)în anul......................., luna..................................., ziua........................................,

în oraşul/comuna....................................Judeţul.........................., fiul/fiica lui.....................şi al/a........................., domiciliat(ă) în judeţul....................., localitatea........................., str..............................nr..........., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria........ nr..............., eliberat(ă) de......................., cu locul de muncă la........................................., tel...........................

B. ANTECEDENTELE PERSONALE (se vor atesta de medicul de circumscripţie pentru cei care nu au fişă la dispensarul policlinic). ......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

C. REZULTATELE EXAMENELOR MEDICALE

Specialitate

Nr. fişei (reg. de consult)

Data examinării

Concluzii (boli depistate)

Concluzii apt/inapt înscriere examen/concurs

Semnătura şi parafa medicului

0

1

2

3

4

5

Boli interne

Chirurgie-ortopedie

Neurochirurgie

Psihiatrie

Examen psihologic

Oftalmologie

ORL

Serologia sangelui

Unitatea sanitară ............................................................................................................................................

Nr. buletin........................................data......................................................rezultatul....................................

Semnătura şi parafa medicului.........................................................................................................................

D. CONCLUZIILE MEDICULUI ŞEF DE DISPENSAR POLICLINIC

APT/INAPT înscriere examen/concurs                       Semnătura şi parafa medicului,

                                                                                                           L.S.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2263/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2263 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu