Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2243 din 22 decembrie 2009

pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale

ACT EMIS DE:      MINISTERUL ECONOMIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 41 din 19 ianuarie 2010Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Acordarea ajutorului de stat în conformitate cu schema de ajutor de stat prevăzută la art.  1  se face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat stipulate în Liniile directoare privind ajutorul de stat regional 2007-2013, adoptate de Comisia Europeană şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 54/2006.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

ANEXĂ

SCHEMĂ   DE  AJUTOR   DE   STAT

privind sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale

I. Introducere

Art. 1. - Prezentul act instituie o schemă de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale.

Art. 2. - (1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru investiţii în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat stipulate în Liniile directoare privind ajutorul de stat regional 2007-20131.

(2) Prezenta schemă de ajutor de stat este elaborată în conformitate cu următoarele documente:

a) Cadrul strategic naţional de referinţă (CSNR) 2007-2013, documentul strategic naţional prin care se stabilesc priorităţile de intervenţie ale instrumentelor structurale, care face legătura între priorităţile naţionale de dezvoltare stabilite în Planul naţional de dezvoltare 2007-2013 şi priorităţile la nivel european cuprinse în Orientările strategice privind coeziunea pentru 2007-2013;

b) Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice", denumit în continuare POS CCE2 - axa prioritară 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" - domeniul major de intervenţie 1 „Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)", operaţiunea „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi al petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie" - partea de distribuţie;

c)  Harta naţională a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2007-20133;

d) Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană4.

(3) De asemenea, schema contribuie la implementarea prevederilor specifice din următoarele reglementări, strategii şi politici naţionale:

a)  Legea energiei electrice nr. 13/20075, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legea   gazelor   nr.   351/20046,   cu   modificările   şi completările ulterioare;

1  Liniile directoare privind ajutorul de stat regional 2007-2013, adoptate de Comisia Europeană şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 54/2006.

2 Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice", aprobat prin Decizia Comisiei C(2007) 3.472/2007.

3 Harta ajutorului naţional regional de stat, aprobată pentru perioada 2007-2013 prin Decizia N 2/07, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 73 din 30 martie 2007.

4 Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 21 iunie 2005 şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 1 iunie 2005.

5 Legea nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007. 6 Legea nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004.

c)   Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie7;

d)  Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-20208;

e)  Hotărârea Guvernului nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice9;

f)  Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale10, cu modificările şi completările ulterioare.

II.  Obiectivul schemei

Art. 3. - (1) Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl reprezintă sprijinirea realizării de investiţii în reţelele de distribuţie de energie electrică şi gaze naturale pentru reducerea pierderilor de energie, creşterea securităţii în furnizare, evitarea situaţiilor de criză şi atingerea performanţelor economice şi standardelor de calitate solicitate de către consumatorii de energie.

(2) Realizarea investiţiilor prevăzute de prezenta schemă de ajutor de stat va contribui şi la atingerea ţintei asumate de România în cadrul POS CCE şi în Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, respectiv reducerea intensităţii energetice primare cu 40% până în 2015 (fată de 2001).

III.  Necesitatea implementării schemei de ajutor de stat

Art. 4. - (1) Obiectivele Strategiei energetice a României sunt în concordanţă cu Strategia Lisabona, Carta verde pentru Strategia europeană pentru energie durabilă, competitivă şi sigură şi cu Comunicarea Comisiei către Consiliul European şi către Parlamentul European „O politică energetică pentru Europa" şi sunt orientate spre asigurarea securităţii furnizării de energie, creşterii eficienţei energetice, protecţiei mediului, toate având în vedere necesitatea dezvoltării economice şi regionale.

(2) Imbunătăţirea eficienţei energetice reprezintă o prioritate a Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020, care trebuie să contrabalanseze tendinţa de creştere atât a consumului de energie primară, cât şi a consumului final de energie în toate sectoarele economiei. Astfel, prin Strategia energetică a României s-a stabilit ca obiectiv strategic îmbunătăţirea eficienţei energetice în România pe întregul lanţ de resurse naturale, producţie, transport, distribuţie şi utilizare finală, estimându-se o reducere cu circa 3% pe an a intensităţii energetice pe ansamblul economiei naţionale, până în anul 2015.

(3)   In acest sens, îmbunătăţirea eficienţei energetice contribuie la realizarea următoarelor obiective ale politicii energetice şi de dezvoltare a României şi a UE: securitatea în furnizarea de energie, creşterea competitivităţii şi dezvoltarea durabilă.

Art. 5. - Competitivitatea economică şi dezvoltarea durabilă se bazează în mare măsură pe consumul eficient de resurse energetice şi de energie. România este caracterizată printr-o intensitate energetică primară şi finală extrem de ridicată comparativ cu media UE 25 (intensitatea energetică primară şi finală este de aproximativ 3 ori mai ridicată în România faţă de UE), precum şi printr-o eficienţă energetică redusă pe întreg lanţul de producţie-transport-distribuţie-consumator final de energie. Aceste decalaje şi deficienţe constituie un handicap important pentru competitivitatea regiunilor de dezvoltare din România, mai ales în perspectiva creşterii treptate a preţurilor la energie şi alinierea acestora la nivelurile europene.

Art. 6. - Obiectivele prevăzute la art. 3 şi 4 sunt realizabile şi prin investiţii semnificative în modernizarea şi extinderea reţelelor de distribuţie de energie electrică şi gaze naturale, care vor contribui la reducerea disparităţilor dintre regiuni şi vor crea premisele pentru dezvoltarea economică a zonelor în care vor fi implementate aceste proiecte.

Art. 7. - (1) In conformitate cu axa prioritară 4 a POS CCE şi cu Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, reţelele de distribuţie a energiei electrice sunt caracterizate printr-un grad avansat de uzură fizică (circa 65%) a liniilor electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune (110 kV), a staţiilor de transformare şi a posturilor de transformare. La aceasta se adaugă uzura morală, 30% din instalaţii fiind echipate cu aparataj produs în anii '60. De asemenea, consumul propriu tehnologic în reţelele de distribuţie (inclusiv pierderile comerciale) a atins în anul 2004 valoarea medie anuală de 12,6%, comparativ cu media ţărilor din UE de 7,3%.

(2) In acest sens, pentru a asigura securitatea funcţionării Sistemului electroenergetic naţional (SEN), este necesar a se realiza investiţii în reţelele de distribuţie.

Art. 8. - (1) In conformitate cu axa prioritară 4 a POS CCE şi cu Strategia energetică a României pentru perioada 2007- 2020, reţelele de distribuţie a gazelor naturale sunt caracterizate prin gradul ridicat de uzură a conductelor şi branşamentelor, circa 40% având durata normată de viaţă depăşită.

(2) In acest sens sunt necesare investiţii în reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru realizarea în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de distribuţie.

IV. Domeniul de aplicare

Art. 9. - Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică operatorilor economici din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, considerate regiuni asistate potrivit art. 87 (3) lit. a) din Tratatul CE şi specificate prin Harta naţională a ajutoarelor regionale pentru România pentru perioada 2007-2013, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11.

V. Definiţii

Art. 10. -In sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

a)  întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) - se încadrează în definiţia IMM-urilor conform anexei nr. I din Regulamentului CE nr. 800/200811 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare);

b)  întreprindere mare - orice întreprindere care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor;

c)   începerea lucrărilor - fie începerea lucrărilor de construcţii, fie primul angajament ferm care creează obligaţii juridice de comandă a echipamentelor, dacă acesta este anterior, excluzând studiile de fezabilitate preliminare;

d)  investiţia iniţială - o investiţie în active corporale şi necorporale legată de crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau schimbarea fundamentală a procesului global de producţie a unei unităţi existente.

7 Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008.

8 Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 19 noiembrie 2007.

9 Hotărârea Guvernului nr. 163/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 24 februarie 2004.

10  Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 1 august 2007.

11  Regulamentul CE nr. 800/2008, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214 din 9 august 2008.

Achiziţionarea de acţiuni sau părţi sociale emise de către o întreprindere nu constituie investiţie iniţială;

e)  costuri eligibile - costurile care se vor suporta pentru realizarea investiţiei iniţiale şi care pot fi finanţate din ajutorul de stat acordat în cadrul prezentei scheme;

f) intensitatea ajutorului de stat în echivalent subvenţie brută - valoarea actualizată a ajutorului exprimată ca procent din valoarea actualizată a costurilor eligibile ale investiţiilor;

g) rata de actualizare - este rata de referinţă în vigoare la data acordării ajutorului de stat, calculată conform Comunicării Comisiei Europene privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont12;

h) operator de distribuţie energie electrică - orice persoană juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie şi este titulară a unei licenţe de distribuţie, în condiţiile Legii nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi, acolo unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuţia energiei electrice;

i) operator de distribuţie gaze naturale - persoana juridică titulară a licenţei de distribuţie, în condiţiile Legii nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care are ca specific activitatea de distribuţie a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate;

j) administrator al schemei - Ministerul Economiei, prin Direcţia generală energie, petrol şi gaze, în calitate de organism intermediar pentru axa prioritară 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice" din POS CCE;

k) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Economiei, prin Autoritatea de management a POS CCE.

VI. Beneficiari

Art. 11. - Potenţialii beneficiari sunt persoane juridice care deţin în proprietate reţelele de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale şi care:

- fie sunt operatori de distribuţie a energiei electrice sau operatori de distribuţie a gazelor naturale;

- fie au încheiat acte juridice cu operatori de distribuţie a energiei electrice sau operatori de distribuţie a gazelor naturale, prin care se reglementează modul de folosire de către aceştia a reţelelor sau staţiilor aflate în proprietatea lor.

Art. 12. - Beneficiarii vor depune proiecte individual.

Art. 13. - Criteriile de eligibilitate a potenţialilor beneficiari vizează următoarele:

•  potenţialul beneficiar îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 11;

•  potenţialul beneficiar nu se află în procedură de faliment sau lichidare, activitatea sa nu este administrată de un judecător sindic, nu are restricţii în activităţile comerciale, nu este subiectul unei înţelegeri a creditorilor sau nu se află într-o situaţie similară cu cele menţionate anterior ori în dificultate, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea şi restructurarea companiilor aflate în dificultate (Comunicarea Comisiei nr. C244 din 1 octombrie 200413);

•  potenţialul beneficiar nu are datorii ce depăşesc limitele prevăzute de legislaţia naţională în vigoare, privind plata taxelor şi a altor contribuţii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugete speciale şi bugete locale, inclusiv obligaţiile de plată privind reeşalonările, (pe baza certificatelor de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, local, special);

• potenţialul beneficiar şi reprezentantul legal al acestuia nu au fost sau nu sunt condamnaţi printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă în cadrul unui proces pentru fraudă, corupţie, implicare în crimă organizată sau orice altă activitate ilegală, care poate dăuna interesului financiar naţional sau al Comunităţii;

•  potenţialul beneficiar nu este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice, conform legislaţiei în vigoare;

•  potenţialul beneficiar demonstrează că deţine resursele financiare necesare asigurării cofinantării proiectului (contribuţie proprie, împrumuturi bancare etc);

•   potenţialul beneficiar dispune de resursele umane corespunzătoare pentru implementarea proiectului;

• potenţialul beneficiar are capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea infrastructurii timp de 5 ani după finalizarea implementării proiectului sau 3 ani, în cazul IMM-urilor (resurse umane şi financiare);

• în cazul în care potenţialul beneficiar este/a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, rămasă definitivă şi irevocabilă, potenţialul beneficiar nu poate primi ajutor în baza prezentei scheme de ajutor de stat până când vechiul ajutor şi dobânzile aferente nu au fost recuperate/rambursate integral;

• potenţialul beneficiar justifică necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat;

• îndeplineşte şi alte condiţii specificate în Ghidul solicitantului14, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

Art. 14. - Numărul maxim estimat de beneficiari este de 30.

VII. Condiţii de eligibilitate a proiectelor

Art. 15. - (1) In cadrul schemei de ajutor de stat pot fi finanţate exclusiv proiectele care prevăd realizarea de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale în scopul reducerii pierderilor în reţea şi al realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de distribuţie.

(2) Criteriile de eligibilitate a proiectelor vizează următoarele:

• scopul şi obiectivele proiectului propus sunt în conformitate cu obiectivele operaţiunii prevăzute în axa prioritară 4 a POS CCE, domeniul major de intervenţie 1, inclusiv obiectivele Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020;

• proiectul este implementat pe teritoriul României;

• activităţile proiectului nu au fost finanţate, nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice, cu excepţia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geotopografică şi studiul de fezabilitate), şi, în cazul societăţilor privatizate, nu constituie o obligaţie a acestora, prevăzută în contractul de privatizare;

• proiectul are toate documentele necesare pentru realizarea acestuia, prevăzute în Ghidul solicitantului;

• în cadrul proiectului nu s-au efectuat cheltuieli înainte de data publicării schemei de ajutor de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I;

12 Comunicarea Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C14 din 19 ianuarie 2008.

13 Comunicarea Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C244 din 1 octombrie 2004.

14 Ghidul solicitantului este disponibil pe pagina web a Autorităţii de management pentru POS CCE (http://amposcce.minind.ro) şi pe pagina web a Organismului intermediar pentru energie (http://oie.minind.ro).

• în cadrul proiectului trebuie să nu se fi efectuat activităţi care să semnifice „începerea lucrărilor", în sensul art. 10 lit. c), înainte de obţinerea acordului de principiu din partea autorităţii responsabile cu administrarea schemei de ajutor de stat, conform art. 28 alin. (1);

•  proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind protecţia mediului, achiziţiile publice, informarea şi publicitatea;

•   îndeplineşte şi alte condiţii specificate în Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

VIII.  Durata

Art. 16. - Prezenta schemă de ajutor de stat, intră în vigoare după aprobarea acesteia de către Comisia Europeană, la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 31 decembrie 2013.

IX.  Bugetul schemei de ajutor de stat

Art. 17. - (1) Bugetul total alocat al schemei de ajutor de stat este de 28.400.000 euro (echivalent în lei), din care 88% reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi restul reprezintă fonduri de cofinanţare publică asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, şi este defalcat estimativ pe ani astfel:

Defalcare orientativă pe ani (mil. euro)

An

Total:

(Fonduri comunitare şi fonduri publice naţionale)

2009

3,97

2010

5,35

2011

7,21

2012

7,08

2013

4,79

Total 2009-2013

28,4

NOTĂ:

Sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul viitor.

(2) Derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 80/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă.

X.  Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

Art. 18. - Măsurile de sprijin acordate beneficiarilor schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii constau în acordarea de alocări financiare nerambursabile din fonduri comunitare şi naţionale.

Art. 19. - Sumele pot fi acordate în mai multe tranşe. Actualizarea se va face utilizând rata de referinţă aplicabilă pentru România la data acordării ajutorului de stat. Data acordării ajutorului de stat este data semnării contractului de finanţare de către ambele părţi.

XI.  Intensitatea maximă a finanţării

Art. 20. - Intensitatea maximă a finanţării acordate nu poate depăşi:

a) 40% din totalul cheltuielilor eligibile, în regiunea Bucureşti-Ilfov;

b) 50% din totalul cheltuielilor eligibile, în celelalte 7 regiuni de dezvoltare ale României.

Art. 21. -Aceste intensităţi se majorează cu 20% în cazul întreprinderilor mici şi cu 10% în cazul întreprinderilor mijlocii.

Art. 22. - Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară de cel puţin 30% din costurile eligibile, fie resurse proprii, fie surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public15.

Art. 23. - Valoarea maximă a finanţării acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat nu poate depăşi echivalentul în lei a 4 milioane euro pe proiect.

XII. Cheltuieli eligibile

Art. 24. - Prevederile prezentului capitol sunt în concordanţă cu dispoziţiile Liniilor directoare privind ajutorul de stat regional 2007-2013 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 25. - Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele categorii de cheltuieli cu investiţia iniţială:

a)  costurile investiţiilor în active corporale - considerate integral, atât pentru întreprinderi mari, cât şi pentru IMM-uri;

b)  costul investiţiilor în active necorporale. In cazul IMM-urilor, se ia în considerare costul integral al acestor investiţii, iar în cazul întreprinderilor mari, aceste costuri nu pot fi admise decât până la o limită de 50% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului;

c)  costurile studiilor pregătitoare şi costurile serviciilor de consultanţă aferente investiţiilor, numai în cazul IMM-urilor şi până la o intensitate a ajutorului de 50% din costurile efectiv suportate.

Art. 26. - (1) n sensul prezentei scheme de ajutor de stat,In investiţiile în active corporale privesc terenuri, construcţii, utilaje sau instalaţii, iar investiţiile în active necorporale privesc activele care rezultă în urma transferului de tehnologie prin achiziţia de brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.

(2)  Costul de achiziţie a terenului este eligibil în cotă de maximum 10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului.

(3)   Pentru a fi incluse în investiţia iniţială, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie utilizate în exclusivitate în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat regional;

b) să fie considerate active amortizabile;

c) să fi fost achiziţionate de la un terţ, în condiţii de piaţă;

d)  să fie incluse în categoria activelor proprii firmei şi să rămână în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat regional pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, în cazul întreprinderilor mari, sau 3 ani, în cazul IMM-urilor.

Art. 27. - (1) Activele achiziţionate, cu excepţia terenurilor, trebuie să fie noi şi procurate în condiţii de piaţă.

(2) Toate costurile aferente investiţiei vor fi considerate fără TVA.

(3)  Cheltuielile privind achiziţia de active corporale sau necorporale prin leasing nu sunt eligibile.

(4)  Proiectele pentru care cheltuielile au avut loc înainte de data publicării schemei de ajutor de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nu vor fi eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat.

15 De exemplu, credite negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, credite contractate în condiţii de piaţă etc.

(5) Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate.

XIII.   Necesitatea ajutorului de stat şi a menţinerii investiţiei

Art. 28. - (1) Ajutorul de stat regional pentru investiţii nu poate fi acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat decât dacă, înaintea începerii lucrărilor, beneficiarul a prezentat o cerere în acest scop şi dacă autoritatea responsabilă de administrarea schemei a confirmat ulterior în scris că, sub rezerva unei verificări mai detaliate, proiectul îndeplineşte în principiu condiţiile de eligibilitate stabilite în schemă înaintea începerii lucrărilor.

(2)  In situaţia în care lucrările încep anterior îndeplinirii condiţiilor stabilite în alin. (1), întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.

(3)  Investiţia realizată cu sprijin financiar în cadrul schemei de ajutor de stat trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării lucrărilor, pentru întreprinderi mari, sau 3 ani, pentru IMM-uri. Această regulă nu împiedică înlocuirea instalaţiilor sau echipamentelor uzate moral în decursul acestei perioade de 5 ani (respectiv 3 ani) datorită schimbărilor tehnologice rapide, cu condiţia ca activitatea economică să se desfăşoare în continuare în regiunea în cauză pe o durată egală cu perioada minimă prevăzută.

XIV.  Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat

Art. 29. - Pentru acelaşi beneficiar, plafonul maxim al intensităţii ajutorului de stat stabilit prin prezenta schemă de ajutor de stat trebuie respectat când, pentru aceleaşi costuri eligibile, ajutorul se acordă în cadrul mai multor scheme sau în combinaţie cu un ajutor ad-hoc, indiferent de faptul că finanţarea provine din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare.

Art. 30. - Ajutorul de stat acordat în cadrul schemei nu poate fi cumulat cu un ajutor de minimis acordat în baza legislaţiei privind ajutorul de minimis în vigoare la momentul acordării acestuia, raportat la aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea brută maximă admisibilă prevăzută în prezenta schemă.

XV.  Modalitatea de derulare a schemei

Art. 31. - Ministerul Economiei, prin Direcţia generală energie, petrol şi gaze, în calitate de organism intermediar pentru axa prioritară 4 din POS CCE, este autoritatea responsabilă de administrarea prezentei scheme de ajutor de stat, sub coordonarea autorităţii de management a aceluiaşi program, în calitate de furnizor de ajutor de stat, urmând să asigure derularea acesteia şi fiind răspunzător pentru buna ei desfăşurare.

Art. 32. - (1) Procedura de implementare şi derularea schemei de ajutor de stat se desfăşoară după cum urmează:

1.  lansarea cererii de propuneri de proiecte;

2.  primirea şi înregistrarea cererii de finanţare;

3.  verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii propunerilor de proiecte şi beneficiarilor: numai propunerile de proiecte care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare; transmiterea către beneficiar a acordului de principiu că sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate prevăzute de schemă, potrivit art. 28 alin. (1);

4.    evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor, în conformitate cu criteriile de evaluare aprobate de comitetul de monitorizare a POS CCE şi care vizează:

a) relevanţa proiectului, rezultată din contribuţia proiectului la obiectivele POS CCE/axei prioritare 4/domeniului major de intervenţie/operaţiunii şi la strategiile specifice naţionale şi regionale (crearea de locuri de muncă, creşterea productivităţii, structura investiţiei propuse, localizare în poli de competitivitate/poli de creştere etc);

b)  calitatea şi coerenţa proiectului, rezultate din calitatea propunerii tehnice şi financiare: obiective şi activităţi clare, planificarea adecvată a implementării, coerenţa obiectivelor planificate cu activităţile propuse, graficul de implementare şi bugetul; identificarea riscurilor posibile şi a soluţiilor pentru reducerea/evitarea acestora, după caz;

c)    maturitatea proiectului, rezultată de exemplu din disponibilitatea studiilor/licenţelor/autorizaţiilor necesare pentru implementarea proiectului, începerea procedurii de achiziţii publice (unde este cazul) etc;

d)  sustenabilitatea proiectului, rezultată din capacitatea potenţialului beneficiar de a asigura operarea şi menţinerea investiţiei (tehnic, financiar, resurse umane) după terminarea proiectului, fără sprijin financiar public;

5. selecţia proiectelor;

6. întocmirea şi semnarea contractului de finanţare;

7.  derularea proiectelor şi rambursarea cheltuielilor: plăţile se efectuează de către unitatea de plată a POS CCE, numai pe bază de documente justificative, după aprobarea cererii de rambursare; în cazul în care beneficiarul optează pentru prefinanţare, aceasta se acordă şi se recuperează în conformitate cu prevederile legale;

8. efectuarea monitorizării pe durata derulării proiectelor;

9.   finalizarea proiectelor: plata finală se face în baza documentaţiei prezentate în conformitate cu prevederile contractuale;

10. efectuarea monitorizării după implementarea proiectelor pe o perioadă de 5 ani, în cazul întreprinderilor mari, şi pe o perioadă de 3 ani, în cazul IMM-urilor.

(2) Pentru a beneficia de ajutorul acordat conform prezentei scheme de ajutor de stat, potenţialul beneficiar va depune la Ministerul Economiei, adresată Organismului intermediar pentru energie, o cerere de finanţare corespunzătoare operaţiunii menţionate la art. 2 alin. (2) lit. a), însoţită de documentele solicitate în Ghidul solicitantului.

(3)   Conţinutul cererii de finanţare şi al documentelor însoţitoare ale acesteia, precum şi cererea de propuneri de proiecte şi Ghidul solicitantului vor fi publicate pe pagina oficială de web a Ministerului Economiei, la adresele http://oie.minind.ro şi http://amposcce.minind.ro

Art. 33. - Cererile de finanţare şi documentele însoţitoare ale acesteia se vor depune la Organismul intermediar pentru energie la o dată care va fi anunţată odată cu lansarea cererii de propuneri de proiecte, pe pagina oficială de web a Organismului intermediar pentru energie: http://oie.minind.ro şi a autorităţii de management a POS CCE: http://amposcce.minind.ro.

XVI. Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat

Art. 34. - Textul schemei de ajutor de stat, precum şi textul actului normativ pentru aprobarea schemei vor fi publicate integral pe pagina oficială de web a Ministerului Economiei, la adresele http://oie.minind.rosi http://amposcce.minind.ro, după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 35. - Furnizorul de ajutor de stat va monitoriza respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat pe toată durata de derulare a acesteia şi are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun.

Art. 36. - Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze în conformitate cu prevederile contractului de finanţare stadiul realizării lucrărilor de investiţii până la finalizarea proiectului şi să furnizeze alte informaţii suplimentare, la cererea Organismului intermediar pentru energie, prin transmiterea către acesta a formularului de raportare prevăzut în anexa la Ghidul solicitantului.

Art. 37. - (1) Furnizorul de ajutor de stat se va asigura că investiţiile vor fi menţinute în regiune pe o perioadă 5 ani de la finalizarea acestora, în cazul întreprinderilor mari, sau 3 ani, în cazul IMM-urilor.

(2) In situaţia în care constată nerespectarea condiţiei prevăzute la alin. (1), precum şi a tuturor celorlalte condiţii prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat, furnizorul de ajutor de stat va întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare şi naţionale în vigoare.

Art. 38. - (1) Furnizorul de ajutor de stat şi administratorul schemei de ajutor de stat sunt obligaţi să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul acesteia (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat), pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor16, dar nu mai puţin de o perioadă care expiră după 5 ani de la închiderea oficială sau parţială a POS CCE.

(2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei de ajutor de stat17, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme de ajutor de stat, a unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat prin care s-a finanţat investiţia în cauză, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate.

Art. 39. - Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.

Art. 40. - Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenţei o raportare anuală cu privire la implementarea schemei în conformitate cu Regulamentul Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Consiliului Concurenţei nr. 175/200718, şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 'al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările şi completările uiterioare19.

Art. 41. -Administratorul prezentei scheme de ajutor de stat are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de stat, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 35, 37, 39 şi 40 ale prezentei scheme de ajutor de stat.

16 Data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat va fi publicată pe pagina web a autorităţii de management.

17 Data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat va fi publicată pe pagina web a autorităţii de management.

18 Ordinul Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iulie 2007.

19 Regulamentul Comisiei (CE) nr. 794/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 30 aprilie 2004.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2243/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2243 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2243/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu