Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1099/21N din  8 decembrie 1999

pentru aprobarea metodologiilor privind evaluarea starii de siguranta in exploatare a lucrarilor hidrotehnice

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI


SmartCity3

              NR. 1.099 din 8 decembrie 1999
              MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI
              NR. 21N din 13 ianuarie 2000
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 167 din 19 aprilie 2000

    Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
    in vederea abordarii unitare in activitatea de evaluare a starii de siguranta in exploatare a lucrarilor hidrotehnice, a cuvetelor lacurilor de acumulare si a constructiilor si instalatiilor-anexa aferente, de catre expertii certificati si specialistii avizati pentru efectuarea acestuia tip de expertize tehnice,
    in conformitate cu prevederile art. 8 si 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si ale art. 48, 62, 64, 68 si 110 din Legea apelor nr. 107/1996,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, republicata, si a art. 9 lit. d) din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,
    avand in vedere propunerea de metodologii, analizata si avizata in cadrul sedintei Biroului operativ al Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice din data de 7 octombrie 1999,
    emit prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare - NTLH-022, prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Metodologia privind evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor si digurilor care realizeaza depozite de deseuri industriale - NTLH-023, prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Expertii certificati conform prevederilor Regulamentului privind organizarea si certificarea corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor si lucrarilor hidrotehnice speciale - NTLH-014, aprobat prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 1.096/1999*) si specialistii avizati conform prevederilor Procedurii de avizare a specialistilor pentru intocmirea evaluarilor starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoriile de importanta C si D - NTLH-015, aprobata prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 1.097/1999*), precum si detinatorii/administratorii, cu orice titlu, de lucrari hidrotehnice raspund, in aria lor de autoritate, de evaluarea starii de siguranta in exploatare a acestora si de aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
------------
    *) Ordinul nr. 1.096/1999 este reprodus in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167 din 19 aprilie 2000, la pag. 1.
    *) Ordinul nr. 1.097/1999 este reprodus in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167 din 19 aprilie 2000, la pag. 5.

    Art. 4
    Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Directia generala a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului vor urmari si vor controla aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin si inceteaza aplicabilitatea orice alte dispozitii contrare.

                      Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                             Nicolae Noica

                            Ministrul apelor,
                    padurilor si protectiei mediului,
                             Romica Tomescu

    ANEXA 1

                               METODOLOGIA
privind evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare - NTLH-022

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare, inclusiv a constructiilor si instalatiilor-anexa aferente, denumita in continuare evaluarea sigurantei, este o expertiza tehnica cu caracter special, pe care, in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (2) si ale art. 68 din Legea apelor nr. 107/1996, detinatorii de lucrari hidrotehnice, cu orice titlu, au obligatia sa o efectueze periodic, indiferent de marimea lucrarii sau de folosintele acesteia.
    Art. 2
    (1) Se supun prevederilor prezentei metodologii barajele, inclusiv cuvetele lacurilor de acumulare si constructiile si instalatiile-anexa aferente, precum si alte lucrari hidrotehnice, denumite in continuare lucrari hidrotehnice, incadrate in categorii de importanta conform Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanta a lucrarilor hidrotehnice - NTLH-021, aprobata prin Ordinul comun al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 11N din 13 ianuarie 2000 si al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 1.098 din 8 decembrie 1999*).
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) barajele si digurile care realizeaza depozite de deseuri industriale.
------------
    *) Ordinul nr. 1.098/1999 - 11N/2000 este reprodus in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167 din 19 aprilie 2000, la pag. 8.

    Art. 3
    In conformitate cu prevederile art. 5, 9 si 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, organizarea activitatii de supraveghere si urmarire a comportarii in timp si evaluarea sigurantei lucrarilor hidrotehnice reprezinta o componenta a sistemului calitatii in constructii.
    Art. 4
    Pentru coordonarea, indrumarea si urmarirea activitatii de supraveghere a lucrarilor hidrotehnice, in vederea exploatarii in siguranta a acestora, precum si pentru evaluarea sigurantei lor, pe langa Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului functioneaza, ca organism cu caracter consultativ, Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice, denumita prescurtat CONSIB.
    Art. 5
    (1) Evaluarea sigurantei unei lucrari hidrotehnice constituie o verificare a starii tehnice a lucrarii, precum si a conditiilor de exploatare, urmarind modul de indeplinire a exigentelor prevazute de reglementarile in vigoare si de practica inginereasca din domeniu, pe care o realizeaza, in conditiile prevazute de prezenta metodologie, experti certificati sau comisii de expertiza si specialisti avizati, denumiti in continuare experti.
    (2) In cazul in care se constata ca lucrarea hidrotehnica verificata prezinta un grad de siguranta mai mic decat cel prevazut prin reglementarile in vigoare, evaluarea sigurantei trebuie sa stabileasca si solutiile posibile de remediere, in vederea asigurarii nivelului normat de siguranta.
    Art. 6
    Expertii care efectueaza evaluarea sigurantei lucrarilor hidrotehnice sunt certificati, respectiv avizati, in conformitate cu Regulamentul privind organizarea si certificarea corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor si lucrarilor hidrotehnice speciale - NTLH-014, aprobat prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 1.096/1999, si cu Procedura de avizare a specialistilor pentru intocmirea evaluarii starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoriile de importanta C si D - NTLH-015, aprobata prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 1.097/1999.

    CAP. 2
    Etapele si continutul evaluarii sigurantei

    Art. 7
    Evaluarea sigurantei se realizeaza prin metode de investigare si cuprinde atat analiza informatiilor existente (proiect, date despre executie, comportare in exploatare), cat si studii si/sau postcalcule privind valorile actualizate ale parametrilor determinanti pentru starea de siguranta in exploatare a lucrarii hidrotehnice.
    Art. 8
    (1) Prin continut si abordare evaluarea sigurantei cuprinde doua etape:
    - etapa I, evaluarea preliminara, care are ca obiect:
    a) caracterizarea starii tehnice a lucrarii hidrotehnice si a conditiilor de exploatare, astfel cum rezulta din informatiile existente in momentul evaluarii si din inspectia tehnica de constatare a starii tehnice si functionale;
    b) stabilirea programului de investigatii suplimentare, necesare pentru finalizarea analizei starii de siguranta, daca este necesar;
    - etapa a II-a, evaluarea finala, care are ca obiect:
    a) stabilirea starii de siguranta a lucrarii hidrotehnice, tinand seama de analiza tuturor factorilor, inclusiv de rezultatele investigatiilor suplimentare;
    b) propunerea lucrarilor si a masurilor necesare pentru aducerea la gradul de siguranta in exploatare a parametrilor constructivi si functionali, corespunzator cerintelor si reglementarilor in vigoare;
    c) formularea concluziilor privind conditiile de exploatare pentru perioada urmatoare.
    (2) Fiecare etapa se incheie prin intocmirea unui raport de evaluare.
    Art. 9
    Pentru efectuarea evaluarii preliminare detinatorul/administratorul lucrarii hidrotehnice va pune la dispozitie expertului care intocmeste evaluarea urmatoarele documentatii:
    a) datele privind proiectarea, executia, functionarea si exploatarea lucrarii hidrotehnice;
    b) raportul de sinteza privind comportarea in timp a lucrarii hidrotehnice de la punerea in functiune si pana in prezent.
    Art. 10
    Documentatia prevazuta la art. 9 lit. a) se intocmeste pe baza datelor existente privind proiectarea, executia, functionarea si exploatarea lucrarii hidrotehnice si va avea urmatorul continut:
    1. Prezentarea generala a lucrarii hidrotehnice
    1.1. Amplasarea (bazinul hidrografic, cursul de apa, codul cadastral din Cadastrul apelor, judetul, localitatile din amonte si din aval, caile de acces etc.)
    1.2. Detinatorul sau administratorul
    1.3. Functiile lucrarii hidrotehnice, clasa si categoria de importanta (inclusiv modul de stabilire si modificarile suferite pornind de la corespondenta clasei de importanta cu situatia actuala)
    1.4. Constructiile si instalatiile-anexa aferente ale lucrarii hidrotehnice
    1.5. Datele caracteristice pentru lucrarea hidrotehnica (volume, niveluri, minime, maxime, corespunzatoare diferitelor asigurari, suprafata bazinului controlat, lucrarile hidrotehnice existente din amonte si din aval)
    1.6. Scurt istoric al lucrarii hidrotehnice (perioadele de realizare a etapelor importante, incepand cu lucrarile de studii, unitatile care au participat la diferitele etape, persoanele responsabile pentru faze si lucrari importante, eventuale modificari ale conceptiei generale, lucrari de expertizare).
    2. Conditii naturale in amplasament
    2.1. Situatia hidrologica (debite medii, minime, maxime, volumul undelor de viitura pentru diferite asigurari, modul de determinare si comparatia valorilor initiale de proiectare)
    2.2. Situatia geologica (natura rocii din frontul de retentie si din cuveta lacului, principalele caracteristici mineralogice si fizico-chimice, caracteristici de calcul adoptate, accidente tectonice)
    2.3. Situatia hidrogeologica (descrierea straturilor-suport si a principalelor caracteristici, surse de alimentare si drenaj, chimismul apelor subterane)
    2.4. Seismicitatea zonei, actuala si la proiectare.
    3. Descrierea lucrarilor din frontul de retentie
    3.1. Datele constructive (plan de situatie si sectiuni caracteristice, materiale utilizate etc.)
    3.2. Lucrarile de etansare si drenaj (descriere, amplasare, tehnologie de executie, lucrari de verificare)
    3.3. Evacuatorii de ape mari, echipamente hidromecanice si disipatorii.
    4. Rezultatele privind:
    4.1. Calculele de rezistenta si stabilitate in regim static si dinamic
    4.2. Calculele de infiltratii, inclusiv cele privitoare la influenta amenajarii asupra regimului apelor subterane din zona
    4.3. Calculul hidraulic al evacuatorilor
    4.4. Zonele posibil a fi inundate in aval pentru diferite ipoteze de functionare a evacuatorilor si pentru diferite ipoteze de rupere a barajului.
    5. Sistemul de supraveghere
    5.1. Obiectivele sistemului de supraveghere (fenomene considerate importante pentru siguranta lucrarilor, observatii programate si parametrii masurati pentru urmarirea acestora)
    5.2. Instalatiile si aparatura de masurare pentru solicitarile exterioare (posturi hidrometrice amonte si aval, limnigrafe, mire, pluviometre, termometre, foraje hidrogeologice, profiluri de urmarire a colmatarii lacului si a evolutiei albiei in aval, aparatura seismica etc.)
    5.3. Instalatiile si aparatura de masurare pentru urmarirea lucrarilor de barare si a fundatiei acestora (deplasari absolute in plan si pe verticala, deplasari relative, infiltratii, eforturi si deformatii, presiuni interstitiale, temperaturi interne etc.)
    5.4. Modificarile survenite in alcatuirea sistemului de supraveghere (iesirea din functiune sau renuntarea la anumite sisteme de masura, instalarea de sisteme noi, datele de intrare in functiune, modificari ale masuratorilor de referinta).
    6. Sistemul de avertizare-alarmare
    7. Date privind executia
    7.1. Ritmul de executie, succesiunea etapelor principale
    7.2. Sinteza rezultatelor activitatii de verificare a calitatii executiei
    7.3. Evenimentele deosebite din timpul executiei (viituri, seisme, accidente, defectiuni, remedieri, schimbari de solutii)
    7.4. Constatarile comisiilor si ale organelor de control la receptiile efectuate (masuri dispuse si realizate, inventarul de lucrari si masuri nerealizate).
    8. Situatia documentatiilor existente
    8.1. Cartea constructiei (inclusiv evidenta observatiilor si a masuratorilor efectuate in cadrul supravegherii)
    8.2. Regulamentele de exploatare si de urmarire a comportarii
    8.3. Schema organizatorica pentru activitatea de exploatare
    8.4. Planul de avertizare-alarmare a localitatilor, obiectivelor social-economice si a terenurilor din aval in caz de accident la lucrarea hidrotehnica.
    9. Situatia reglementarilor privind gospodarirea apelor si protectia mediului
    9.1. Avizul de gospodarire a apelor
    9.2. Autorizatia de gospodarire a apelor
    9.3. Acordul de mediu
    9.4. Autorizatia de mediu
    9.5. Evaluari ale starii de siguranta in exploatare.
    Art. 11
    Documentatia prevazuta la art. 9 lit. b) se intocmeste pe baza informatiilor obtinute prin observatii si masuratori in cadrul activitatii de urmarire a comportarii in timp (UCC) pe intreaga perioada de existenta a lucrarilor si va avea urmatorul continut:
    1. Organizarea activitatii de supraveghere
    1.1. Schema de organizare, atributiile si responsabilitatile diferitelor compartimente, pregatirea personalului
    1.2. Frecventa observatiilor si masuratorilor
    1.3. Criteriile de avertizare-alarmare
    1.4. Aprecieri asupra functionalitatii aparaturii
    1.5. Prelucrarea primara a masuratorilor
    1.6. Studiile de comportare intocmite
    1.7. Fluxul informational-decizional.
    2. Solicitarile lucrarii in cursul exploatarii (caracterizate in raport cu valorile de calcul si cu solicitarile din amplasament)
    2.1. Nivelul in lac
    2.2. Precipitatiile inregistrate in zona lucrarii
    2.3. Temperatura aerului
    2.4. Viiturile inregistrate
    2.5. Solicitarile seismice
    2.6. Modificarile produse de colmatare sau eroziuni.
    3. Sinteza observatiilor vizuale (curente si a inspectiilor periodice efectuate in cadrul programului de supraveghere)
    3.1. Integritatea structurii, inclusiv fundatia si versantii
    3.2. Lacul de acumulare si versantii acestuia
    3.3. Evacuatorii si echipamentul hidrometric
    3.4. Situatia senalelor amonte si aval.
    4. Evolutia parametrilor masurati
    4.1. Deplasari (absolute si relative)
    4.2. Infiltratii, inclusiv functionarea sistemelor de drenaj (debite, niveluri piezometrice etc.)
    4.3. Alte elemente masurate (eforturi si deformatii, presiuni interstitiale, temperaturi etc.)
    4.4. Comparatia intre parametrii masurati si prognoza initiala, precum si cu prognoza rezultata din simulari pe modele de comportare.
    5. Evenimente deosebite inregistrate si masurile adoptate
    6. Concluzii
    Art. 12
    Raportul de evaluare preliminara se intocmeste de expert si va cuprinde:
    a) definirea obiectului evaluarii sigurantei;
    b) aprecieri privind relevanta datelor prezentate de detinatorul lucrarii hidrotehnice;
    c) caracterizarea starii tehnice a barajului, rezultata din analiza datelor disponibile;
    d) referatul de inspectie tehnica a lucrarii hidrotehnice;
    e) evaluarea preliminara a sigurantei in raport cu exigentele de performanta stabilite de reglementarile in vigoare;
    f) identificarea situatiilor de risc si, eventual, ierarhizarea acestora;
    g) programul de investigatii suplimentare (studii de teren si de laborator, postcalcule, simulari si manevre de exploatare etc., necesare pentru intocmirea raportului final de evaluare);
    h) concluzii.
    Art. 13
    Referatul prevazut la art. 12 lit. d) va avea urmatorul continut:
    1. Conditii de realizare a inspectiei
    1.1. Scopul inspectiei
    1.2. Datele generale asupra inspectiei
    1.3. Situatia constructiei in perioada inspectiei, specificand conditiile de exploatare (normale, cu restrictii, constructive, situatia unui incident, accident sau a unei avarii), nivelul apei in lac, valoarea debitelor afluente in lac (raportat la Q modul), regimul de precipitatii, temperatura exterioara si evolutia lor in ultimele 4 saptamani, evenimente speciale semnalate anterior de catre personalul de exploatare (seisme, deversari, valori deosebite la aparatura de masura existenta).
    2. Evacuarea apelor mari
    2.1. Conditii conexe:
    a) conditii in bazinul amonte (privind debitele maxime naturale si accidentale);
    b) conditii in bazinul aval (restrictii, mentinerea capacitatii de scurgere);
    c) sistemul hidrometric propriu;
    d) existenta, cunoasterea si aplicarea regulilor de exploatare la ape mari, functionarea sistemului informational in cazul in care este prevazuta pregolirea sau functionarea corelata in cascada a amenajarii
    2.2. Capacitatea evacuatorilor:
    a) conditii generale (pentru fiecare evacuator independent: deversor liber, de semiadancime, golire de fund etc.);
    b) starea lucrarilor din beton (starea generala, degradari, fisuri rugozitate);
    c) dispozitive si masuri pentru evitarea blocarii cu plutitori sau gheata, mijloace de interventii in caz de blocare;
    d) starea disipatorului de energie;
    e) limitari de debit datorita unor lucrari asociate;
    f) capacitatea si disponibilitatea evacuatorilor suplimentari prevazuti in proiect (centrala hidroelectrica, ecluze, evacuatori fuzibili)
    2.3. Echipamente hidromecanice pentru evacuarea apelor mari:
    a) probe de functionare in prezenta expertilor (in sarcina sau cu batardouri lasate);
    b) gratare si dispozitive de curatare: gradul de infundare;
    c) batardouri (existenta, stare, conditii de montare);
    d) trolii, motoare;
    e) cabluri, lanturi, tije de manevra;
    f) circuite hidraulice si pneumatice;
    g) sisteme de incalzire (dezghetare);
    h) sistemul de control al pozitiei;
    i) sisteme multiple de actionare, accese;
    j) accese, iluminat normal si de siguranta in zonele de actionare si de interventie;
    k) surse de alimentare cu energie;
    l) mijloace de interventie in caz de blocare a echipamentelor
    2.4. Morfologia patului si regimul nivelurilor la ape mari:
    a) situatia colmatarilor in lac;
    b) situatia senalelor amonte si aval (eroziuni, depuneri, vegetatie);
    c) dispozitive de masura a nivelurilor in lungul acumularii;
    d) niveluri aval in cazul apelor mari si efectele acestora asupra acceselor pentru interventie si asupra sigurantei circuitelor de alimentare cu energie electrica.
    3. Lacul de acumulare
    3.1. Stabilitatea versantilor:
    a) alunecari de versanti (stabilizate sau active, descriere, evolutie, mijloace de urmarire, lucrari de stabilizare);
    b) eroziuni de maluri (descriere, efecte).
    3.2. Colmatarea ca sursa de actiuni suplimentare (incarcari, garzi, remuu) asupra lucrarilor de retentie.
    4. Starea structurala a lucrarilor
    4.1. Observatii vizuale asupra lucrarilor:
    a) conditii pentru observatii vizuale: starea acceselor (galerii, pasarele, puturi, berme, taluzuri), iluminat, epuizmente, ventilatii;
    b) pentru suprafetele vizibile din beton: fisuri, exfolieri, umeziri si scurgeri de apa, infiltratii, deteriorari mecanice sau chimice, depuneri minerale sau organice, efecte produse de eroziune sau cavitatie;
    c) pentru rosturi (permanente sau de constructii): deschidere, strivire, forfecare, infiltratie, depuneri, prezenta vegetatiei;
    d) pentru lucrarile de umpluturi: starea taluzurilor, protectie, abateri din profil, fisuratie, crapaturi, crevase, prabusiri
    4.2. Inspectarea partilor imersate (daca este cazul, in raport cu natura fenomenelor care pot afecta starea de siguranta)
    4.3. Subpresiuni, infiltratii si drenaje:
    a) starea dispozitivelor directe de masurare a subpresiunilor, a drenajelor si a altor constructii de descarcare a subpresiunilor (puturi de depresurizare, filtre aciculare, epuizmente, sifonari);
    b) localizarea de zone de infiltratie, grifoane, prabusiri, alunecari locale in zonele umede, aparitia vegetatiei specifice;
    c) starea sistemului de separare si masurare a debitelor infiltrate, corectitudinea bilantului masuratorilor pe zone si pe ansamblul lucrarii (galerii, puturi, rigole, canale);
    d) starea fizica, de intretinere si de functionare a echipamentelor electrice si mecanice care contribuie la asigurarea drenajului (pompaj, sifonare, prevenirea inghetului capetelor de evacuare pe fiecare componenta, inclusiv dubla alimentare cu energie)
    4.4. Incidente, accidente sau avarii anterioare:
    a) descrierea incidentelor, accidentelor sau a avariilor precum si a remedierilor efectuate;
    b) observatii asupra modului de realizare a remedierilor si asupra comportarii acestora;
    c) durabilitatea unor reparatii mai vechi.
    4.5. Semnalarea modificarilor vizibile aduse constructiei:
    a) adaugari, demolari, accese noi sau desfiintate;
    b) verificarea corectitudinii modificarilor in raport cu proiectul si reglementarile legale specifice.
    5. Verificarea sistemului de urmarire a comportarii in timp
    5.1. Controlul existentei, cunoasterii si aplicarii instructiunilor de urmarire curenta si speciala pentru echipa de supraveghere locala
    5.2. Verificari privind functionarea dispozitivelor si a aparaturii de masura, privind modul de prelucrare primara si modul de transmitere a informatiei in cazuri tipice
    5.3. Verificarea functionarii sistemului informational care permite decizia si interventia rapida in cazul unor observatii anormale, inclusiv a timpului scurs intre observatie si primirea ordinului de actiune pentru situatii atipice simulate
    5.4. Starea acceselor pentru observatii vizuale si pentru masuratori.
    6. Alte elemente
    6.1. Verificarea sistemului de arhivare si transmitere a datelor, precum si a accesibilitatii rapide la documente (planuri, cartea constructiei)
    6.2. Sistemul de comunicatii si de avertizare-alarmare (in conditii de defectare a liniei de comunicatii normale)
    6.3. Existenta si cunoasterea Planului de avertizare-alarmare a populatiei si a obiectivelor din aval in caz de accident la lucrarea hidrotehnica si a procedurii de decizie in caz de alerta
    6.4. Existenta si accesibilitatea materialelor si pieselor de schimb pentru interventii in caz de incident, accident sau avarie, conform prevederilor proiectului si instructiunilor de exploatare.
    Art. 14
    Raportul de evaluare finala se intocmeste de expert si va cuprinde:
    a) sinteza raportului de evaluare preliminara a sigurantei;
    b) rezultatele investigatiilor suplimentare (cu rapoarte-anexa de detaliu);
    c) referatul privind starea tehnica, functionala si de siguranta in exploatare a lucrarii hidrotehnice;
    d) propuneri privind conditiile de continuare a exploatarii lucrarii, specificand, dupa caz: functionarea la parametrii din proiect, functionarea cu restrictii in exploatare sau functionarea conditionata de realizarea unui program de lucrari de remediere sau de reabilitare;
    e) concluzii.
    Art. 15
    Referatul prevazut la art. 14 lit. c) va avea urmatorul continut:
    1. Aspecte generale
    1.1. Detinatorul sau administratorul lucrarii
    1.2. Incadrarea in clase si pe categorii de importanta
    1.3. Reglementarile utilizate la proiectare si executie; diferente fata de sistemul de reglementari actuale
    1.4. Organizarea activitatii curente de evaluare a sigurantei in functionare
    1.5. Avariile, incidentele sau fenomenele atipice produse in exploatare
    1.6. Interventiile constructive in perioada de exploatare.
    2. Aspecte hidrologice si hidraulice
    2.1. Regimul hidrologic actual; baza de date si modul de evaluare, comparatie cu regimul evaluat la data proiectarii, valori de calcul si de verificare
    2.2. Capacitatea evacuatorilor de ape mari, capacitati proiectate si capacitati actuale, fiabilitate, influenta instructiunilor de exploatare asupra capacitatii de evacuare proiectate
    2.3. Tranzitarea viiturilor prin acumulare
    2.4. Sisteme de prognoza si de exploatare operativa
    2.5. Conditii de curgere la coada lacului, cote de remuu si efecte asupra garzilor
    2.6. Capacitatea de tranzitare a albiei aval in raport cu conditiile de exploatare in siguranta
    2.7. Planuri de alarmare si evacuare in zona aval.
    3. Aspecte structurale
    3.1. Metodele de calcul utilizate la proiectare, scenariile de cedare considerate, criteriile de rezistenta si stabilitate urmarite, elementele evidentiate de postcalcule
    3.2. Ipotezele de incarcare si coeficientii de siguranta (eventual probabilitati de cedare)
    3.3. Stabilitatea fundatiei
    3.4. Deformatiile si deplasarile structurii
    3.5. Nivelul eforturilor si/sau al presiunilor interstitiale
    3.6. Deteriorarea materialelor (efectul imbatranirii sau al suprasolicitarilor), evolutia deteriorarilor
    3.7. Aparitia discontinuitatilor structurale - fisuri, crapaturi, deschideri de rosturi etc.
    3.8. Infiltratii si subpresiuni
    3.9. Prognoza comportarii seismice (metodologie, interpretari).
    4. Aspecte privind lacul de acumulare
    4.1. Stabilitatea versantilor
    4.2. Colmatarea si efectele acesteia asupra structurii si capacitatii de evacuare a apelor mari
    4.3. Exploatarea in regim de iarna - efecte structurale.
    5. Aspecte privind sistemul de urmarire a comportarii in timp
    5.1. Existenta si gradul de dotare cu aparatura de masura si control (AMC)
    5.2. Instructiunile de urmarire curenta si speciala
    5.3. Sistemul informational si decizional
    5.4. Monitorizarea speciala in cazuri de seism sau viituri
    5.5. Calculul raspunsului seismic asupra barajului.
    6. Consideratii privind riscul si eficienta masurilor preventive
    Art. 16
    Daca datele avute la dispozitie permit formularea concluziilor privind conditiile de exploatare, evaluarea sigurantei se poate incheia dupa etapa de evaluare preliminara, la propunerea expertului, prin intocmirea referatului prevazut la art. 15.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 17
    (1) Documentatiile de evaluare a sigurantei lucrarilor hidrotehnice sunt inaintate pentru analiza si avizare Directiei generale a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Avizarea se efectueaza in cel mult 30 de zile de la depunerea documentatiilor.
    (2) La avizare participa si reprezentantul detinatorului/administratorului lucrarii hidrotehnice si expertul care a efectuat evaluarea sigurantei.

    ANEXA 2

                              METODOLOGIA
privind evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor si digurilor care realizeaza depozite de deseuri industriale - NTLH-023

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor si digurilor care realizeaza depozite de deseuri industriale, denumita in continuare evaluarea sigurantei este o expertiza tehnica cu caracter special, pe care, in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (2) si ale art. 68 din Legea apelor nr. 107/1996, detinatorii/administratorii, cu orice titlu, au obligatia sa o efectueze periodic, indiferent de marimea lucrarii sau de folosintele acesteia.
    Art. 2
    (1) Se supun prevederilor prezentei metodologii urmatoarele baraje si diguri realizate pentru stocarea si epurarea mecanica a hidroamestecurilor de deseuri industriale:
    a) iazurile de decantare a sterilelor din industria miniera;
    b) haldele de zgura si cenusa din industria termoelectrica;
    c) batalele de slam din industria petroliera;
    d) batalele de slam din industria chimica si petrochimica;
    e) batalele din zootehnie;
    f) batalele pentru depozitarea deseurilor si substantelor toxice si periculoase.
    (2) Lucrarile prevazute la alin. (1), denumite in continuare lucrari hidrotehnice, se incadreaza in categorii de importanta in conformitate cu Metodologia privind stabilirea categoriilor de importanta a lucrarilor hidrotehnice, aprobata prin Ordinul comun al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 11N din 13 ianuarie 2000 si al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 1.098 din 8 decembrie 1999.
    Art. 3
    In conformitate cu prevederile art. 5, 9 si 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, organizarea activitatii de supraveghere si urmarire a comportarii in timp si evaluarea sigurantei lucrarilor hidrotehnice reprezinta o componenta a sistemului calitatii in constructii.
    Art. 4
    Pentru coordonarea, indrumarea si urmarirea activitatii de supraveghere a lucrarilor hidrotehnice, in vederea exploatarii in siguranta a acestora, precum si pentru evaluarea sigurantei lor, pe langa Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului functioneaza, ca organism cu caracter consultativ, Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice, denumita prescurtat CONSIB.
    Art. 5
    (1) Evaluarea sigurantei unei lucrari hidrotehnice constituie o verificare a starii tehnice a lucrarii, precum si a conditiilor de exploatare, urmarind modul de indeplinire a exigentelor prevazute de reglementarile in vigoare si de practica inginereasca din domeniu, pe care o realizeaza, in conditiile prevazute in prezenta metodologie, experti certificati sau comisii de expertiza si specialisti avizati, denumiti in continuare experti.
    (2) In cazul in care se constata ca lucrarea hidrotehnica verificata prezinta un grad de siguranta mai mic decat cel prevazut de reglementarile in vigoare, evaluarea sigurantei trebuie sa stabileasca si solutiile posibile de remediere, in vederea asigurarii nivelului normat de siguranta.
    Art. 6
    Expertii care efectueaza evaluarea sigurantei lucrarilor hidrotehnice sunt certificati, respectiv avizati, in conformitate cu Regulamentul privind organizarea si certificarea corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor si lucrarilor hidrotehnice speciale - NTLH-014, aprobat prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 1.096/1999, si cu Procedura de avizare a specialistilor pentru intocmirea evaluarilor starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoriile de importanta C si D - NTLH-015, aprobata prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 1.097/1999.

    CAP. 2
    Etapele si continutul evaluarii sigurantei

    Art. 7
    Evaluarea sigurantei se realizeaza prin metode de investigare si va cuprinde atat analiza informatiilor existente (proiect, date despre executie, comportare in exploatare) cat si studii si/sau postcalcule privind valorile actualizate ale parametrilor determinanti pentru starea de siguranta in exploatare a lucrarii hidrotehnice.
    Art. 8
    (1) Prin continut si abordare evaluarea sigurantei va cuprinde doua etape:
    - etapa I, evaluarea preliminara, care are ca obiect:
    a) caracterizarea starii tehnice a lucrarii hidrotehnice si a conditiilor de exploatare, astfel cum rezulta ele din informatiile existente in momentul evaluarii si din inspectia tehnica de constatare a starii tehnice si functionale;
    b) stabilirea programului de investigatii suplimentare, necesare pentru finalizarea analizei starii de siguranta, daca este necesar;
    - etapa a II-a, evaluarea finala, care are ca obiect:
    a) stabilirea starii de siguranta a lucrarii hidrotehnice tinand seama de analiza tuturor factorilor, inclusiv de rezultatele investigatiilor suplimentare;
    b) propunerea lucrarilor si a masurilor necesare pentru aducerea la gradul de siguranta in exploatare a parametrilor constructivi si functionali, corespunzator cerintelor si reglementarilor in vigoare;
    c) formularea concluziilor privind conditiile de exploatare pentru perioada urmatoare.
    (2) Fiecare etapa se incheie prin intocmirea unui raport de evaluare.
    Art. 9
    Pentru efectuarea evaluarii preliminare, detinatorul/administratorul lucrarii hidrotehnice va pune la dispozitie expertului care intocmeste evaluarea urmatoarele documentatii:
    a) datele privind proiectarea, executia, functionarea si exploatarea lucrarii hidrotehnice;
    b) raportul de sinteza privind comportarea in timp a lucrarii hidrotehnice de la punerea in functiune si pana in prezent.
    Art. 10
    Documentatia prevazuta la art. 9 lit. a) se intocmeste pe baza datelor existente privind proiectarea, executia, functionarea si exploatarea lucrarii hidrotehnice si va avea urmatorul continut:
    1. Prezentarea generala a amenajarii
    1.1. Amplasarea (judetul, localitatile apropiate din aval si din amonte, caile de acces, bazinul hidrografic, cursul de apa, codul cadastral din Cadastrul apelor etc.)
    1.2. Detinatorul/administratorul lucrarii
    1.3. Functiile depozitului, clasa si categoria de importanta (inclusiv modul de stabilire si modificarile suferite, pornind de la corespondenta clasei de importanta cu situatia actuala)
    1.4. Componentele lucrarii (elemente de retentie, instalatii de depunere a deseurilor, sisteme de colectare si evacuare a apelor etc.)
    1.5. Datele caracteristice pentru amenajare in stadiul actual si in cel final de dezvoltare a depozitului (volume, niveluri, lucrari existente amonte si aval)
    1.6. Scurt istoric al lucrarii (perioadele de realizare a etapelor importante incepand cu lucrarile de studii, unitatile care au participat la diferite etape, persoanele responsabile pentru faze si lucrari importante, eventualele modificari ale conceptiei generale, lucrarile de expertizare).
    2. Conditii naturale in amplasament
    2.1. Situatia hidrologica (debite medii, minime, maxime, volumul undelor de viitura pentru diferite asigurari in sectiuni caracteristice in functie de sistemul de colectare si evacuare a apelor provenite din precipitatii sau topirea zapezilor, volume scurse de pe versantii limitrofi cuvetei depozitului, volume cazute direct pe suprafata depozitului, modul de determinare, comparatie cu valorile initiale de proiectare)
    2.2. Situatia geologica (natura rocii din frontul de retentie si din cuveta depozitului, principalele caracteristici mineralogice si fizico-chimice, caracteristici de calcul adoptate, accidente tectonice)
    2.3. Situatia hidrogeologica (descrierea straturilor-suport si a principalelor caracteristici, surse de alimentare si drenaj si parametrii lor de baza, chimismul apelor subterane, captari de ape subterane in zona)
    2.4. Seismicitatea zonei, actuala si la proiectare.
    3. Descrierea lucrarilor depozitului
    3.1. Sistemul de realizare a depozitului si modul de inaltare
    3.2. Datele constructive in stadiul actual de dezvoltare a depozitului (plan de situatie, sectiuni caracteristice transversale si longitudinale, materiale utilizate etc.)
    3.3. Lucrarile de etansare si drenaj pentru elementele de retentie descrise (amplasare, tehnologie de executie, lucrari de verificare)
    3.4. Cunoasterea potentialului de risc al zonei de siguranta din avalul depozitului (plan de situatie, borne topografice de delimitare si modul de respectare a acesteia).
    4. Descrierea instalatiilor si a tehnologiei de depunere a deseurilor
    4.1. Parametrii de baza privind sistemul de depunere a deseurilor (tipul deseurilor, raportul solid/lichid, tehnologia de depunere, volume depuse in intervale de timp caracteristice, modul de transport si de depunere)
    4.2. Caracteristicile fizico-chimice ale deseurilor depozitate
    4.3. Tehnologia de transport si depunere a deseurilor
    4.4. Alte date necesare.
    5. Descrierea lucrarilor si/sau a instalatiilor de captare si evacuare a deseurilor
    5.1. Lucrarile de captare si evacuare a apelor din bazinul hidrografic amonte si a celor scurse de pe versantii limitrofi cuvetei depozitului (plan de situatie si sectiuni caracteristice)
    5.2. Lucrarile de captare si evacuare a apelor din cuveta depozitului (plan de situatie si sectiuni caracteristice)
    5.3. Lucrari de etansare si drenaj a cuvetei depozitului
    5.4. Instalatiile de recirculare si/sau de epurare a apelor colectate din cuveta depozitului (parametrii functionali principali, randamentul de epurare).
    6. Comportarea prognozata a lucrarilor
    6.1. Rezultatele calculelor de rezistenta si stabilitate, in regim static si dinamic
    6.2. Rezultatele calculelor de infiltratii (atat pentru comportarea elementelor de retentie la infiltratii, cat si influenta amenajarii asupra regimului apelor subterane din zona)
    6.3. Calculele hidraulice pentru lucrarile/instalatiile de captare si evacuare a apelor
    6.4. Zonele aval posibil sa fie afectate in ipoteza ruperii elementelor de retentie.
    7. Sistemul de supraveghere
    7.1. Obiectivele sistemului de supraveghere (fenomene considerate importante pentru siguranta lucrarilor, observatii programate si parametrii masurati pentru urmarirea acestora)
    7.2. Instalatiile si aparatura de masurare pentru solicitarile exterioare (posturi hidrometrice amonte si aval, limnigrafe, mire, pluviometre, termometre, foraje hidrogeologice, aparatura seismica etc.)
    7.3. Instalatiile si aparatura de masurare pentru urmarirea lucrarilor de retentie si a fundatiei acestora (deplasari absolute in plan si pe verticala, deplasari relative, infiltratii, eforturi si deformatii, presiuni interstitiale etc.)
    7.4. Instalatiile si aparatura necesare pentru urmarirea cantitatii si calitatii apelor evacuate din depozit (debitmetre, laborator, foraje hidrogeologice etc.)
    7.5. Modificarile survenite in alcatuirea sistemului de supraveghere (iesirea din functiune sau renuntarea la anumite sisteme de masura, instalarea de sisteme noi; datele de intrare in functiune, modificari ale masuratorilor de referinta).
    8. Date privind executia
    8.1. Ritmul de executie, succesiunea etapelor principale
    8.2. Sinteza rezultatelor activitatii de verificare a calitatii executiei
    8.3. Evenimente deosebite din timpul executiei (seisme, viituri, perioade cu caracteristici climatice deosebite, accidente, defectiuni, remedieri, schimbari de solutii etc.)
    8.4. Constatarile comisiilor si ale organelor de control la receptiile efectuate (masuri dispuse si realizate, inventarul de lucrari si masuri nerealizate).
    9. Situatia documentatiilor existente
    9.1. Cartea constructiei (inclusiv evidenta observatiilor si a masuratorilor efectuate in cadrul supravegherii)
    9.2. Regulamentele de exploatare si de urmarire a comportarii
    9.3. Schema organizatorica pentru activitatea de exploatare
    9.4. Planul de avertizare-alarmare a localitatilor, a obiectivelor social-economice si a terenurilor din aval in caz de accident la lucrarea hidrotehnica.
    10. Personalul de exploatare a depozitului
    10.1. Date privind modul de asigurare cu personalul necesar, conform regulamentului de exploatare a depozitului
    10.2. Date privind gradul de calificare a personalului de exploatare.
    11. Situatia reglementarilor privind gospodarirea apelor si protectia mediului
    11.1. Avizul de gospodarire a apelor
    11.2. Autorizatia de gospodarire a apelor
    11.3. Acordul de mediu
    11.4. Autorizatia de mediu
    11.5. Autorizatia de exploatare in conditii de siguranta
    11.6. Date privind programul de etapizare, suspendarea sau retragerea autorizatiilor din aceste domenii.
    Art. 11
    Documentatia prevazuta la art. 9 lit. b) se intocmeste in baza informatiilor obtinute prin observatii si masuratori in cadrul activitatii de urmarire a comportarii in timp (UCC) pe intreaga perioada de existenta a lucrarilor si va avea urmatorul continut:
    1. Organizarea activitatii de supraveghere
    1.1. Schema de organizare, atributiile si responsabilitatile diferitelor compartimente, pregatirea personalului
    1.2. Frecventa observatiilor si a masuratorilor
    1.3. Criteriile de avertizare-alarmare
    1.4. Aprecieri asupra functionalitatii aparaturii
    1.5. Prelucrarea primara a masuratorilor
    1.6. Studiile de comportare intocmite
    1.7. Fluxul informational-decizional.
    2. Solicitarile lucrarii in cursul exploatarii (caracterizate in raport cu valorile de calcul si cu solicitarile din amplasament)
    2.1. Nivelul depunerilor de deseuri
    2.2. Nivelul apei in cuveta
    2.3. Precipitatiile inregistrate in zona lucrarii
    2.4. Modificarile produse de colmatare sau de eroziuni
    2.5. Nivelul curbei de depresie
    2.6. Lungimea plajei in depozit
    2.7. Nivelul apei in zona sistemelor de evacuare a apelor din depozit.
    3. Sinteza observatiilor vizuale (curente si a inspectiilor periodice in cadrul programului de supraveghere)
    3.1. Integritatea structurii, inclusiv fundatia si versantii
    3.2. Cuveta depozitului si versantii acesteia
    3.3. Sistemul de transport si de depunere a deseurilor
    3.4. Sistemul de colectare si de evacuare a apelor din bazinul hidrografic si din cuveta depozitului
    3.5. Situatia terenurilor din vecinatatea depozitului
    3.6. Situatia privind exfiltratiile existente
    3.7. Situatia privind modul de functionare a sistemelor de drenaj.
    4. Evolutia parametrilor masurati
    4.1. Deplasari (absolute si relative)
    4.2. Infiltratii, inclusiv functionarea sistemelor de drenaj (debite, niveluri piezometrice etc.)
    4.3. Parametrii de calitate ai apelor de suprafata si subterane
    4.4. Alte elemente masurate
    4.5. Comparatia intre parametrii masurati si prognoza initiala sau prognoza rezultata din modelarile privind comportarea.
    5. Evenimente deosebite inregistrate si masurile adoptate
    6. Concluzii
    Art. 12
    Raportul de evaluare preliminara se intocmeste de expert si va cuprinde:
    a) definirea obiectului evaluarii sigurantei;
    b) aprecieri privind relevanta datelor prezentate de detinatorul lucrarii hidrotehnice;
    c) caracterizarea starii tehnice a barajului, rezultata din analiza datelor disponibile;
    d) referatul de inspectie tehnica a lucrarii hidrotehnice;
    e) evaluarea preliminara a sigurantei in raport cu exigentele de performanta stabilite de reglementarile in vigoare;
    f) identificarea situatiilor de risc si, eventual, ierarhizarea acestora;
    g) programul de investigatii suplimentare (studii de teren si de laborator, postcalcule, simulari si manevre de exploatare etc.) necesare pentru intocmirea raportului final de evaluare;
    h) concluzii.
    Art. 13
    Referatul prevazut la art. 12 lit. d) va avea urmatorul cuprins:
    1. Conditiile de realizare a inspectiei
    1.1. Scopul inspectiei
    1.2. Datele generale asupra inspectiei
    1.3. Situatia constructiei in perioada inspectiei, specificand conditiile de exploatare (normale, cu restrictii, ulterioare unui incident, accident sau unei avarii, alunecari de teren etc.), nivelul si volumul depunerilor, nivelul apei in cuveta si pozitia in raport cu frontul de retentie, ritmul depunerilor in depozit, debitul apelor afluente in cuveta, precipitatii, evenimente speciale semnalate anterior de personalul de exploatare (seisme, modificari in regimul depunerilor, valori deosebite inregistrate de reteaua de aparatura de masura si control)
    1.4. Modul de respectare a regulamentului de exploatare a depozitului de deseuri.
    2. Depunerea deseurilor in depozit
    2.1. Date generale privind deseurile depuse (tipul deseurilor, modul de realizare a transportului, ritmul depunerilor in depozit)
    2.2. Depunerea deseurilor (starea instalatiilor de depunere a deseurilor, situatia realizarii "plajei" prin procesul de depunere a deseurilor)
    2.3. Cota depozitului de deseuri fata de cota proiectata sau aprobata.
    3. Colectarea si evacuarea apelor din amplasament
    3.1. Starea instalatiilor pentru colectarea si evacuarea apelor din cuveta depozitului
    3.2. Modul de evacuare a apelor din cuveta depozitului (recirculare, evacuare in reteaua hidrografica naturala, evacuare in canale sau in retele de canalizare)
    3.3. Starea statiilor de epurare, daca exista
    3.4. Starea instalatiilor de recirculare a apelor din cuveta depozitului
    3.5. Starea lucrarilor de captare si evacuare a apelor din bazinul hidrografic
    3.6. Capacitatea evacuatorilor:
    a) conditii generale (independent pentru fiecare evacuator);
    b) starea lucrarilor (stare generala, degradari, fisuri, eroziuni etc.);
    c) echipamente hidromecanice pentru evacuarea apelor.
    4. Cuveta depozitului
    4.1. Stabilitatea versantilor (alunecari stabilizate sau active, descriere, mijloace de urmarire, lucrari de stabilizare)
    4.2. Configuratia depunerilor (formarea "plajei" si parametrii ei, pozitia in raport cu frontul de retentie, starea de consistenta a depunerilor, de prevenire a antrenarii eoliene etc.).
    5. Frontul de barare
    5.1. Observatii vizuale asupra lucrarilor:
    a) conditii pentru observatii vizuale: starea acceselor (berme, taluzuri), epuismente, sisteme de evacuare a apelor din depozit si din amonte de depozit;
    b) starea taluzurilor, protectia taluzurilor, abateri de profit, fisuri, crevase, prabusiri, umflaturi, galerii facute de rozatoare, sisteme de colectare si tratare a apelor meteorologice, ravenari;
    5.2. Subpresiuni, infiltratii, drenaje:
    a) starea dispozitivelor directe de masurare a subpresiunilor (puturi, canale/galerii de drenaj, saltele/prisme drenante, sifonari);
    b) localizarea (cartarea) zonelor afectate de infiltratii, grifoane locale in zone umede, siroiri pe taluz, vegetatie acvatica specifica;
    c) starea sistemului de masurare a debitelor infiltrate, posibilitatea realizarii debitelor infiltrate pe zone si pe ansamblul lucrarii (galerii, puturi, rigole etc.);
    d) starea echipamentelor electrice si mecanice care contribuie la realizarea drenajului (pompe/statii de pompare, pompe de vid pentru asigurarea functionarii sistemelor de sifonare, conducte, sisteme de prevenire a inghetarii pompelor de evacuare, alimentarea dubla cu energie)
    5.3. Incidente, accidente sau avarii anterioare:
    a) descrierea incidentelor, accidentelor sau avariilor si a remedierilor efectuate;
    b) observatii asupra modului de realizare a remedierilor si asupra comportarilor acestora;
    c) durabilitatea unor reparatii mai vechi
    5.4. Semnalarea modificarilor aduse lucrarilor:
    a) adaugari, demolari, accese noi sau desfiintate;
    b) verificarea corectitudinii modificarilor in raport cu proiectul si cu reglementarile legale specifice.
    6. Verificarea sistemului de urmarire a comportarii in timp (UCC)
    6.1. Controlul existentei, cunoasterii si aplicarii instructiunilor de urmarire curenta si speciala pentru echipa de supraveghere locala
    6.2. Verificarea functionarii dispozitivelor si a aparaturii de masura privind modul de prelucrare primara si de transmitere a informatiei in cazuri tipice
    6.3. Verificarea functionarii sistemului informational care permite decizia si interventia rapida in cazul unor observatii anormale, inclusiv a timpului scurs intre observatie si primirea ordinului de actiune pentru situatii atipice simulate
    6.4. Starea acceselor pentru observatii vizuale si pentru masuratori.
    Art. 14
    Raportul de evaluare finala va cuprinde:
    a) sinteza raportului de evaluare preliminara a sigurantei;
    b) rezultatele investigatiilor suplimentare (cu rapoarte-anexa de detaliu);
    c) referatul privind caracterizarea starii tehnice, functionale si de siguranta in exploatare a lucrarii hidrotehnice;
    d) propuneri privind conditiile de continuare a exploatarii lucrarii, specificand, dupa caz: functionarea la parametrii din proiect, functionarea cu restrictii in exploatare sau functionarea conditionata de realizarea unui program de lucrari de remediere sau de reabilitare;
    e) concluzii.
    Art. 15
    Referatul prevazut la art. 14 lit. c) va avea urmatorul continut:
    1. Aspecte generale
    1.1. Detinatorul/administratorul lucrarii
    1.2. Incadrarea in clasa si in categoria de importanta
    1.3. Reglementarile utilizate la proiectare si executie, diferente fata de sistemul de reglementari actuale
    1.4. Organizarea activitatii curente de evaluare a sigurantei in functionare
    1.5. Avariile, incidentele sau fenomenele atipice produse in exploatare
    1.6. Interventiile constructive in perioada de exploatare.
    2. Aspecte tehnologice
    2.1. Tehnologia de depunere a deseurilor
    2.2. Nivelul deseurilor, modul de captare si de evacuare a apelor din cuveta
    2.3. Exploatarea in regim de iarna.
    3. Aspecte structurale
    3.1. Metodele de calcul utilizate la proiectare, scenariile de cedare pentru care s-au facut calcule, criteriile de rezistenta si stabilitate urmarite, elementele evidentiate de post-calcule
    3.2. Ipotezele de incarcare si coeficientii de siguranta (eventual posibilitatile de cedare)
    3.3. Stabilitatea fundatiei
    3.4. Deformatiile si deplasarile digului
    3.5. Nivelul eforturilor si/sau al presiunilor interstitiale
    3.6. Deteriorarea materialelor, efectul imbatranirii sau al suprasolicitarilor, evolutia deteriorarilor
    3.7. Aparitia discontinuitatilor structurale (fisuri, crapaturi, deschideri de rosturi etc.)
    3.8. Infiltratiile si subpresiunile
    3.9. Prognoza comportarii la cota finala
    3.10. Prognoza comportarii seismice (metodologie, interpretari)
    3.11. Stabilitatea versantilor.
    4. Aspecte privind sistemul de urmarire a comportarii in timp
    4.1. Existenta si gradul de dotare cu aparatura de masura si control (AMC)
    4.2. Instructiunile de urmarire curenta si speciala
    4.3. Sistemul informational si decizional
    4.4. Monitorizarea speciala in cazuri de seism sau de viituri.
    5. Consideratii privind riscul si eficienta masurilor preventive
    Art. 16
    Daca datele avute la dispozitie permit formularea concluziilor privind conditiile de exploatare, evaluarea sigurantei se poate incheia dupa etapa de evaluare preliminara, la propunerea expertului, prin intocmirea referatului prevazut la art. 15.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 17
    (1) Documentatiile de evaluare a starii de siguranta in exploatare a lucrarilor hidrotehnice sunt inaintate pentru analiza si avizare Directiei Generale a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Avizarea se efectueaza in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiilor.
    (2) La avizare participa si reprezentantul detinatorului/administratorului lucrarii hidrotehnice si expertul care a efectuat evaluarea sigurantei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 21/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 21 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu