Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 207 din 28 februarie 2005

privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici, incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolvesc in cursul anului 2005 o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 191 din  7 martie 2005

    Avand in vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare, ale art. 12 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005,
    in temeiul art. 19 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul-cadru pentru organizarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici, incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolvesc in cursul anului 2005 o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

          Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,
                              Birtalan Jozsef

    ANEXA 1

                              REGULAMENT-CADRU
pentru organizarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici, incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolvesc in cursul anului 2005 o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea

    CAP. 1
    Activitati premergatoare desfasurarii examenului

    Art. 1
    (1) La examenul de promovare in clasa a functionarilor publici pot participa functionarii publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit in cursul anului 2005 o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea.
    (2) Examenul se organizeaza de catre autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea functionarii publici, in conditiile prezentului regulament-cadru.
    (3) Cu cel putin 30 de zile inainte de data organizarii examenului de promovare in clasa, conducatorul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a examenului are obligatia de a emite un act administrativ prin care stabileste:
    a) componenta comisiei de examen;
    b) data sustinerii examenului;
    c) bibliografia, pe baza propunerilor compartimentelor in care isi desfasoara activitatea functionarii publici care participa la examen.
    (4) Compartimentul de resurse umane are obligatia sa afiseze la sediul autoritatii sau institutiei publice, cu 30 de zile inainte de data organizarii examenului, data, ora, locul desfasurarii examenului si bibliografia.
    (5) In cazul in care, din motive obiective, nu se pot respecta data si ora desfasurarii examenului, compartimentul de resurse umane are obligatia de a afisa la sediul autoritatii sau institutiei publice modificarile intervenite in desfasurarea examenului.
    Art. 2
    Functionarii publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit in cursul anului 2005 o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea, trebuie sa prezinte diploma de absolvire sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste absolvirea unei forme de invatamant superior de lunga sau de scurta durata, precum si o cerere de inscriere la examenul de promovare in clasa, in termen de 10 zile de la data afisarii.

    CAP. 2
    Atributiile membrilor si ale secretarului comisiei de examen

    Art. 3
    (1) Examenul consta in 3 etape, dupa cum urmeaza:
    a) verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 1 alin. (1) si la art. 2;
    b) proba scrisa;
    c) interviu.
    (2) In aplicarea alin. (1) lit. a), comisia de examen va verifica indeplinirea urmatoarelor conditii:
    a) functionarul public a absolvit o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in anul 2005;
    b) functionarul public a absolvit o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea;
    c) functionarul public a depus cererea de inscriere la examenul de promovare in clasa, in termen de 10 zile de la data afisarii.
    (3) Pot participa la probele prevazute la alin. (1) lit. b) si c) functionarii publici admisi de comisia de examen, in conditiile prezentului regulament-cadru.
    Art. 4
    (1) Probele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si c) se noteaza cu puncte de la 1 la 100.
    (2) Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari sau in rezolvarea unor teste-grila in prezenta comisiei de examen.
    (3) Promovarea fiecarei probe se face ca urmare a obtinerii punctajului minim de 50 de puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului. Punctajul final necesar pentru promovarea examenului este de minimum 100 de puncte si se obtine prin cumularea punctajului obtinut la fiecare dintre probele prevazute.
    Art. 5
    (1) Comisia de examen este formata din 3 functionari publici, dintre care cel putin unul detine o functie publica de clasa I.
    (2) Presedintele comisiei de examen se desemneaza din randul membrilor, prin actul administrativ de constituire a comisiei.
    (3) Fiecare comisie de examen are un secretar de comisie, functionar public din cadrul compartimentului de resurse umane sau cu atributii in acest domeniu, prevazute in fisa postului, desemnat prin actul administrativ de constituire a comisiei.
    (4) Nu pot fi membre in comisia de examen persoanele care au calitatea de sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati.
    (5) Situatia de incompatibilitate poate fi sesizata de persoana in cauza, de oricare dintre candidati, de conducatorul autoritatii sau al institutiei publice organizatoare a examenului sau de orice alta persoana interesata. In acest caz, conducatorul autoritatii sau al institutiei publice, potrivit prevederilor prezentului regulament-cadru, va constata situatia de incompatibilitate si va lua masuri de inlocuire, in termen de doua zile de la data sesizarii, a membrului respectiv cu o alta persoana care sa indeplineasca conditiile cerute.
    Art. 6
    Comisiile de examen au urmatoarele atributii principale:
    a) verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 1 alin. (1) si la art 2 si afiseaza la sediu, cu mentiunea "admis" sau "respins", functionarii publici care pot participa la examen, cu maximum 5 zile inainte de data organizarii acestuia;
    b) stabilesc subiectele pentru proba scrisa;
    c) stabilesc planul interviului si realizeaza interviul;
    d) noteaza fiecare proba a examenului;
    e) transmit compartimentelor de resurse umane, prin secretarul comisiei, rezultatele examenului, pentru a fi comunicate candidatilor.
    Art. 7
    Secretarul comisiei de examen are urmatoarele atributii principale:
    a) vegheaza la respectarea procedurii de organizare si desfasurare a examenului;
    b) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de comisia de examen intreaga documentatie privind activitatea specifica a acesteia;
    c) asigura transmiterea rezultatelor examenului compartimentelor de resurse umane, pentru a fi comunicate candidatilor;
    d) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a examenului.

    CAP. 3
    Procedura de desfasurare a examenului

    Art. 8
    (1) Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei afisate, astfel incat sa reflecte capacitatea de analiza si sinteza a candidatului, in concordanta cu specialitatea in care functionarul public isi desfasoara activitatea, respectiv cu studiile superioare absolvite.
    (2) Comisia de examen stabileste doua seturi de subiecte pentru proba scrisa si punctajele ce vor fi acordate pentru fiecare subiect, cu doua ore inainte de inceperea acestei probe.
    (3) Seturile de subiecte se semneaza de membrii si de secretarul comisiei de examen.
    (4) Durata probei scrise se stabileste de comisia de examen in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.
    (5) Iesirea din sala pe durata desfasurarii examenului atrage eliminarea din examen, cu exceptia situatiilor de urgenta in care functionarii publici pot fi insotiti de unul dintre membrii comisiei de examen sau de persoanele care asigura supravegherea.
    (6) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise, comisia de examen prezinta candidatului seturile de subiecte si il invita sa extraga un plic cu subiectele de examen.
    (7) In incaperea in care are loc examenul, pe toata perioada derularii acestuia, inclusiv a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanta. Nerespectarea acestor dispozitii atrage eliminarea candidatului din proba de examen.
    Art. 9
    (1) Interviul se sustine, de regula, in aceeasi zi, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
    (2) Fiecare membru al comisiei de examen poate adresa intrebari candidatului. Nu se pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, sex, stare materiala si origine sociala.
    (3) Intrebarile si raspunsurile la interviu se consemneaza in anexa la procesul-verbal intocmit de secretarul comisiei de examen, semnata de membrii comisiei si de candidat.
    Art. 10
    (1) La finalizarea examenului se intocmeste un proces-verbal care contine modul de desfasurare a celor doua probe si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii si de secretarul comisiei de examen.
    (2) Candidatul are acces, la solicitarea sa, la lucrarea individuala redactata in cadrul probei scrise a examenului.

    CAP. 4
    Notarea probelor si comunicarea rezultatelor

    Art. 11
    (1) Notarea probei scrise si a interviului se face, de regula, in termen de 24 de ore, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data sustinerii probelor.
    (2) Acordarea punctajului pentru fiecare proba se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen.
    (3) Se considera admis la examenul de promovare in clasa functionarul public care a obtinut punctajul minim necesar promovarii.
    (4) Punctajele obtinute, cu mentiunea "admis" sau "respins", se comunica candidatilor prin afisare la sediul autoritatii sau institutiei organizatoare a examenului, in termen de 3 zile de la sustinerea interviului.
    Art. 12
    Functionarul public nemultumit de rezultatul examenului se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
    Art. 13
    Functionarii publici declarati respinsi se pot prezenta la urmatorul examen de promovare in clasa, organizat de autoritatea sau institutia publica.
    Art. 14
    (1) Autoritatea sau institutia publica organizatoare a examenului are obligatia de a transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici rezultatele examenului organizat si solicitarea de transformare a posturilor pentru functionarii publici admisi, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005.
    (2) Dupa primirea avizului de transformare a posturilor, conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a emite, in termen de 10 zile lucratoare, actul administrativ de numire in functia publica, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2004.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 207/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 207 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu