Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2069 din  1 octombrie 1998

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecilor publice

ACT EMIS DE: MINISTERUL CULTURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 431 din 13 noiembrie 1998


SmartCity3


    Ministrul culturii,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii,
    emite urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a bibliotecilor publice, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

                           Ministrul culturii,
                             Ion Caramitru

    ANEXA 1

                       REGULAMENT
    de organizare si functionare a bibliotecilor publice

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul regulament stabileste normele de organizare si functionare a bibliotecilor publice aflate sub autoritatea administrativa a consiliilor locale si judetene si sub autoritatea de specialitate a Ministerului Culturii.
    Art. 2
    (1) In sensul prezentului regulament, institutiile de profil, organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale - judete, municipii, orase si comune -, care indeplinesc functii culturale si educational-stiintifice, asigurand accesul liber si fara nici o discriminare al membrilor comunitatii la informatie, sunt denumite, in continuare, biblioteci publice.
    (2) Bibliotecile publice constituie, organizeaza si dezvolta colectii enciclopedice reprezentative de carti, periodice si alte documente grafice si audiovizuale, precum si alte materiale purtatoare de informatii.
    Art. 3
    Bibliotecile publice functioneaza ca institutii bugetare, deservite de cel putin un bibliotecar cu norma intreaga, daca detin minimum 5.000 de unitati de biblioteca - carti, periodice, documente grafice si audiovizuale, precum si alte materiale purtatoare de informatii.
    Art. 4
    (1) Pentru organizarea si functionarea bibliotecilor publice consiliile locale si judetene asigura baza materiala si resursele financiare necesare, potrivit responsabilitatilor ce le revin prin lege.
    (2) Coordonarea metodologica a bibliotecilor publice locale se asigura de catre Ministerul Culturii, Biblioteca Nationala a Romaniei si inspectoratele pentru cultura de la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, impreuna cu conducerile bibliotecilor judetene.
    Art. 5
    (1) Bibliotecile publice judetene functioneaza in municipiile-resedinta de judet, indeplinind si functii de biblioteci publice pentru localitatile respective.
    (2) Biblioteca publica a municipiului Bucuresti este asimilata bibliotecii judetene si functioneaza sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, indeplinind si functii specifice acestui tip de institutie pentru judetul Ilfov.

    CAP. 2
    Colectiile bibliotecii

    Art. 6
    (1) Colectiile bibliotecilor publice, organizate si dezvoltate permanent prin achizitii, donatii, schimb si alte surse, impreuna cu colectiile constituite istoric sunt formate din: carti, periodice, manuscrise, documente istorice, corespondenta, piese numismatice si alte documente grafice si audiovizuale purtatoare de informatii, romanesti si straine, fascicole din carti sau periodice, calendare, almanahuri, partituri, reproduceri de arta (albume, stampe, gravuri, portrete, tablouri, ilustrate), atlase, harti, foi volante, anunturi, afise, proclamatii, standarde, descrieri de inventii, norme tehnice, produse software, inregistrari multimedia (discuri, microfilme, diafilme, diapozitive, casete audio si video, CD si CD-ROM), publicatii si materiale speciale pentru nevazatori si pentru alte categorii de persoane defavorizate, reproduceri tiparite sau multiplicate in serie, prin: fotografiere, xilografiere, fotocopiere sau alte procedee.
    (2) Bibliotecile publice pot detine unele documente din categoria celor care fac parte din fondul arhivistic national, daca acestea provin din colectiile traditionale ale bibliotecii respective, din donatii sau daca sunt achizitionate ca fiind absolut necesare in activitatea bibliotecilor, cu aprobarea Arhivelor Nationale, in conditiile legii.
    (3) De asemenea, bibliotecile publice pot detine, cu respectarea legislatiei specifice, si bunuri care sunt clasate sau pot fi clasate in patrimoniul cultural national mobil.
    Art. 7
    In functie de valoarea culturala si de diversitatea lor, colectiile se structureaza astfel:
    a) colectiile de baza sunt conservate si destinate utilizarii numai in spatii special amenajate la sediul bibliotecii si se constituie din:
    - cel putin un exemplar din cartile, periodicele si celelalte documente grafice si audiovizuale, din productia editoriala curenta si retrospectiva, romaneasca si straina;
    - exemplarele care fac parte din depozitul legal;
    - colectiile de bunuri clasate sau care pot fi clasate in patrimoniul cultural national, formate din manuscrise, documente, carti vechi, rare sau pretioase, stampe, desene, gravuri, fotografii documentare, piese numismatice etc.
    b) colectiile uzuale sunt destinate studiului in biblioteca si imprumutului la domiciliul utilizatorilor si sunt constituite din carti si din alte documente grafice si audiovizuale din productia editoriala curenta romaneasca si straina, in raport cu cerintele colectivitatii deservite, cu specificul si cu resursele fiecarui tip de biblioteca.
    Art. 8
    In functie de dimensiunile lor si de spatiul existent, colectiile se pot organiza astfel:
    - colectiile de baza: pe depozite speciale, dupa criterii privind formatul sau tematica;
    - colectiile uzuale: pe sectii si filiale, fixe si mobile, in spatii cu acces liber la raft, dupa criteriul sistematic-alfabetic si pe grupe tematice, cu respectarea particularitatilor de varsta ale utilizatorilor.
    Art. 9
    (1) Bibliotecile publice judetene au obligatia sa constituie colectii de baza enciclopedice reprezentative, necesare lecturii, informarii si cercetarii, sa colectioneze si sa conserve lucrarile de interes local si de referinta de tipul celor stipulate in Legea nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea si functionarea Depozitului legal de tiparituri si alte documente grafice si audiovizuale.
    (2) Normele de consultare a colectiilor se stabilesc de catre conducerile bibliotecilor, in conformitate cu normativele in vigoare.
    Art. 10
    (1) Bibliotecile municipale, orasenesti si comunale pot constitui colectii de baza, in principal din lucrari de interes local, de referinta, dintre cele care sunt clasate sau pot fi clasate in patrimoniul cultural national, materiale audiovizuale, colectii de periodice reprezentative pentru istoria locala etc.
    (2) Activitatea de achizitie a acestor biblioteci este axata, in principal, pe constituirea colectiilor uzuale, potrivit art. 7 lit. b) din prezentul regulament.

    CAP. 3
    Atributii si activitati specifice

    Art. 11
    (1) In calitatea lor de institutii culturale, bibliotecile publice indeplinesc urmatoarele atributii:
    - colectioneaza, dezvolta, organizeaza, conserva si pun la dispozitie utilizatorilor colectii enciclopedice reprezentative de carti, periodice, documente grafice si audiovizuale, precum si alte materiale purtatoare de informatii, in functie de dimensiunile si structura socioprofesionala a populatiei din localitatea (judetul) in care functioneaza, de cerintele reale si potentiale ale acesteia;
    - intocmesc cataloage si alte instrumente de valorificare si comunicare a colectiilor in sistem traditional si informatizat, asigura servicii de informare bibliografica si documentare de interes local si, dupa caz, de interes national si international;
    - ofera utilizatorilor atat servicii pentru lectura, studiu, informare si documentare la sediu, filiale si sectii, cat si de imprumut la domiciliu; serviciile realizate in biblioteca, inclusiv imprumutul la domiciliu sunt gratuite;
    - efectueaza, in scopul valorificarii colectiilor, bibliografii, studii si cercetari in bibliologie, sociologia lecturii si stiinta informarii, actionand pentru aplicarea in plan teoretic si practic a cercetarilor proprii sau ale altor institutii de profil;
    - initiaza, organizeaza sau participa la realizarea unor programe de informatizare, de cercetare si cu caracter bibliografic, de valorificare a traditiilor culturale, de animatie culturala, de promovare a creatiei stiintifice, tehnice si cultural-artistice.
    (2) Pentru unele activitati, cum ar fi imprumutul interbibliotecar de la institutii din tara si din strainatate, activitati bibliografice si documentare complexe, executate la cererea unor persoane fizice sau juridice, copiere si multiplicare de documente etc. pot fi incasate plati in suma echivalenta cu cheltuielile efectuate, sume ce vor fi folosite conform legii.
    Art. 12
    (1) Pentru indeplinirea atributiilor si competentelor prevazute la art. 11, bibliotecile publice realizeaza actiuni specifice prin care:
    - completeaza curent si retrospectiv colectiile, prin achizitii, abonamente, schimb, transfer, donatii si alte surse;
    - asigura evidenta biblioteconomica primara si individuala a colectiilor si a circulatiei acestora in relatia biblioteca - utilizator - biblioteca;
    - prelucreaza biblioteconomic colectiile, conform normelor tehnice de specialitate;
    - organizeaza un sistem de cataloage, pe fise sau in regim automatizat, compus, in principal, din: cataloage generale de serviciu, cataloage alfabetice si sistematice pentru public, cataloage pe sectii sau pe tipuri de colectii, precum si cataloage colective locale, nationale sau internationale, realizate in colaborare cu alte institutii de profil; bibliotecile comunale organizeaza cel putin un catalog general alfabetic si unul sistematic;
    - organizeaza, conserva si prelucreaza colectiile de patrimoniu; protectia, valorificarea si conditiile de conservare a acestora se asigura in conformitate cu normele stabilite de Ministerul Culturii si cu legislatia in domeniu;
    - elimina periodic din colectiile uzuale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, publicatiile care nu au circulatie catre utilizatori sau care prezinta un grad avansat de uzura fizica;
    - colectiile de periodice curente, constituite anual, se pastreaza cel putin 3 ani in gestiunea bibliotecilor municipale si orasenesti si cel putin 2 ani in gestiunea bibliotecilor comunale, dupa care pot fi predate unitatilor abilitate sa le preia si sa le valorifice;
    - imprumuta utilizatorilor, pentru studiu si lectura la domiciliu, documente din fondul uzual, pe o perioada de 14 zile, care poate fi prelungita, cu acordul bibliotecarilor, pana la cel mult 30 de zile;
    - asigura conditii pentru studiu si informare in sali de lectura, potrivit cerintelor utilizatorilor si specificului documentelor din colectiile de baza;
    - asigura, potrivit solicitarilor primite, imprumutul interbibliotecar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    - efectueaza, in conditiile legii, operatiunile de recuperare fizica si a contravalorii publicatiilor degradate ori nerestituite de catre cititori;
    - organizeaza activitati de marketing si publicitate, specifice activitatii bibliotecilor publice;
    - efectueaza operatiuni de conservare, igiena si patologie a cartii si a celorlalte documente.
    (2) De asemenea, bibliotecile publice initiaza si dezvolta programe speciale, prin care ofera informatii de interes public pentru si despre comunitatea locala si europeana, organizeaza activitati specifice de formare si informare a utilizatorilor, de animatie culturala si de comunicare a colectiilor.

    CAP. 4
    Personalul, conducerea, organizarea si structura organizatorica a bibliotecilor publice

    Art. 13
    (1) Personalul bibliotecilor publice este structurat in: personal de conducere, de specialitate, auxiliar si de intretinere, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament.
    (2) Criteriile de normare a personalului din bibliotecile publice sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (3) Ocuparea posturilor din bibliotecile publice se face prin concurs, organizat astfel: de catre biblioteca respectiva, daca are personalitate juridica, si de catre consiliul local care ii asigura finantarea, in colaborare cu biblioteca judeteana, pentru bibliotecile publice fara personalitate juridica.
    Art. 14
    (1) Conducerea bibliotecilor publice cu personalitate juridica se asigura de catre directorul general sau de catre director, iar cea a bibliotecilor publice fara personalitate juridica revine bibliotecarului responsabil.
    (2) Directorul general sau directorul este ordonator de credite si reprezinta institutia in relatiile cu persoane juridice sau fizice.
    Art. 15
    (1) Angajarea directorului general sau a directorului, la nivelul bibliotecilor judetene si al celei a municipiului Bucuresti, se face, potrivit legii, prin concurs, organizat de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
    (2) Din comisia de examinare vor face parte, in mod obligatoriu, reprezentantii desemnati de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si de Ministerul Culturii, prin inspectoratele pentru cultura ale judetelor si al municipiului Bucuresti.
    (3) Numirea si eliberarea din functie a directorului general sau a directorului se fac de catre consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu avizul inspectoratelor pentru cultura ale judetelor si al municipiului Bucuresti.
    Art. 16
    Angajarea si desfacerea contractului de munca se fac, in cazul bibliotecarilor responsabili de biblioteci municipale, orasenesti si comunale, de catre consiliul local, cu avizul de specialitate al conducerii bibliotecii judetene si cu respectarea legislatiei in vigoare.
    Art. 17
    In cadrul bibliotecilor publice cu personalitate juridica functioneaza consilii de administratie ca organe de conducere.
    Art. 18
    (1) Consiliul de administratie al bibliotecii este condus de catre directorul general sau de catre director, in calitate de presedinte de sedinta, si este format din 3 - 7 membri, astfel: directorul general sau directorul, directorii adjuncti, contabilul-sef si un reprezentant al consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    (2) Atributiile consiliului de administratie se exercita in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
    (3) Consiliul de administratie se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, la propunerea directorului general sau a directorului.
    (4) Consiliul de administratie adopta hotarari, in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai, cu votul majoritatii simple.
    Art. 19
    (1) In cadrul bibliotecilor publice cu sau fara personalitate juridica pot functiona consilii stiintifice, ca organe de specialitate cu rol consultativ in domeniul activitatilor culturale, de cercetare stiintifica si de organizare sau structurare a serviciilor bibliotecii.
    (2) Consiliul stiintific poate fi format din 3 - 15 membri cuprinzand bibliotecari, specialisti in domeniul istoriei cartii si al biblioteconomiei, al activitatii culturale si stiintifice, numiti prin decizie a directorului general sau a directorului, iar in cazul bibliotecilor fara personalitate juridica, prin decizie a consiliului local, la propunerea bibliotecarului responsabil.
    Art. 20
    (1) Structura organizatorica si organizarea functionala a bibliotecilor publice cu personalitate juridica se stabilesc, potrivit cerintelor rezultate din contractul de management, de catre directorul general sau de catre director, prin organigrama si regulamente de organizare si functionare, care pot fi actualizate anual si se aproba de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
    (2) Pentru bibliotecile publice care nu au personalitate juridica organigrama si statul de functii se intocmesc de catre bibliotecarul responsabil, cu consultarea consiliului stiintific, si se aproba de catre consiliul local.
    Art. 21
    (1) Planurile de venituri si cheltuieli ale bibliotecilor cu personalitate juridica se aproba de catre consiliul de administratie, dupa care se supun spre aprobare consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Dupa aprobare, directorul general sau directorul raspunde de executarea lor.
    (2) In cazul bibliotecilor publice fara personalitate juridica, bibliotecarul responsabil propune planul de venituri si cheltuieli si il supune spre aprobare consiliului local.
    (3) Angajarea cheltuielilor, incheierea contractelor si celelalte operatiuni financiar-contabile privind executia bugetara se efectueaza de catre directorul general sau de catre director si contabilul-sef, iar in cazul bibliotecilor fara personalitate juridica, de catre consiliul local sub a carui autoritate functioneaza biblioteca.
    Art. 22
    (1) Activitatea bibliotecilor publice se desfasoara pe baza de programe anuale si proiecte culturale pe termen mediu si lung.
    (2) Proiectele programelor anuale de activitate sunt elaborate si aprobate de catre consiliile de administratie, cu consultarea consiliilor stiintifice, si sunt supuse spre aprobare consiliului local, pana cel mai tarziu in luna decembrie a anului in curs pentru anul urmator. Directorul general sau directorul asigura organizarea activitatii pe baza acestor programe anuale si raspunde de executarea lor.
    (3) In cazul bibliotecilor publice fara personalitate juridica, bibliotecarul responsabil propune spre aprobare consiliului local, cu avizul consiliului stiintific, proiectele programelor anuale de activitate, pana cel mai tarziu in luna decembrie a anului in curs pentru anul urmator, iar dupa aprobare raspunde de executarea lor.
    Art. 23
    Atributiile si competentele personalului din bibliotecile publice se stabilesc astfel:
    - de catre directorul general sau de catre director, la propunerea sefilor de servicii si de birouri, in conformitate cu cerintele rezultate din prevederile contractului de management, ale programelor de activitate anuale si ale proiectelor pe termen mediu si lung, in cazul bibliotecilor publice cu personalitate juridica;
    - de catre consiliul local, la propunerea bibliotecarilor responsabili de biblioteci municipale, orasenesti si comunale, in cazul bibliotecilor publice fara personalitate juridica.
    Art. 24
    (1) La angajarea personalului bibliotecilor publice se va urmari, cu prioritate, incadrarea, in conditiile legii a bibliotecarilor cu studii superioare de specialitate de nivel universitar sau de scurta durata, cu studii postliceale si liceale de specialitate.
    (2) Pot fi incadrati ca bibliotecari si absolventi ai unor institutii de invatamant superior sau ai unor licee de alta specialitate, cu conditia perfectionarii si atestarii lor prin cursuri sau prin alte forme de invatamant profesional, potrivit reglementarilor in vigoare.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 25
    (1) Conducerile bibliotecilor publice intocmesc, anual, rapoarte de evaluare a activitatii conform normelor Organizatiei Internationale de Standardizare (I.S.O.) nr. 11.620/1997, care sunt prezentate consiliilor de administratie si stiintifice, consiliilor locale, precum si directiilor de specialitate din Ministerul Culturii.
    (2) Bibliotecile publice fara personalitate juridica trimit cate un exemplar din programe, proiecte, precum si rapoarte statistice anuale bibliotecilor judetene si consiliilor locale, in termen de 15 zile de la incheierea anului, iar bibliotecile judetene inainteaza directiilor judetene de statistica, la termenul stabilit, rapoarte statistice anuale (rapoarte statistice anuale, conform normelor Organizatiei Internationale de Standardizare nr. 2.789/1994).
    Art. 26
    (1) Programul de functionare pentru public a bibliotecilor se stabileste astfel:
    - cel putin 50 de ore saptamanal, pentru sectiile in care se lucreaza in doua schimburi, pe parcursul a 5 - 6 zile, din care o sambata sau o duminica, daca se justifica;
    - cel putin 30 de ore saptamanal, pentru sectiile in care se lucreaza intr-un singur schimb, pe parcursul a 5 zile; in functie de traditiile locale si de solicitari, sectiile respective pot functiona si sambata sau duminica;
    - cel putin 30 de ore saptamanal, pentru bibliotecile care functioneaza cu un singur salariat, pe parcursul a 5 zile, din care o sambata sau o duminica, daca se justifica.
    (2) In unele cazuri, programul poate fi astfel stabilit incat sa satisfaca cerintele de lectura ale cititorilor, mai ales in statiunile balneoclimaterice, de odihna si tratament si in punctele de agrement, pe perioada vacantelor scolare sau in sesiunile de examene.
    Art. 27
    Bibliotecile publice efectueaza periodic inventarierea completa a colectiilor, astfel:
    - o data la 2 ani - cele care detin pana la 10.000 de unitati de biblioteca;
    - o data la 3 ani - cele care detin de la 10.001 - 50.000 de unitati de biblioteca;
    - o data la 5 ani - cele care detin de la 50.001 - 250.000 de unitati de biblioteca;
    - o data la 7 ani - cele care detin de la 250.001 - 600.000 de unitati de biblioteca;
    - o data la 10 ani - cele care detin peste 600.001 de unitati de biblioteca.
    Art. 28
    (1) Recuperarea pagubelor produse de catre cititori prin deteriorarea ori pierderea cartilor, a publicatiilor si a celorlalte documente grafice sau audiovizuale se face in baza prevederilor contractuale convenite la inscriere, la valoarea reactualizata, in functie de cursul pietei, luandu-se in calcul valoarea materiala, culturala si de colectie a bunului deteriorat ori pierdut.
    (2) Casarea cartilor, a publicatiilor sau a altor documente din colectii, din motive de uzura fizica sau morala, se face diferentiat de catre fiecare responsabil de gestiune, cu avizul conducerii bibliotecii judetene, respectiv al consiliului local, in baza unor observatii directe asupra circulatiei publicatiilor.
    Art. 29
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.
    Art. 30
    La data intrarii in vigoare a prezentului regulament orice dispozitie contrara se abroga.

    ANEXA Nr. 1

                              NOMENCLATORUL
functiilor de conducere si al personalului de specialitate si de executie din bibliotecile publice

    1. Functii de conducere:
    - director general;
    - director general adjunct;
    - director;
    - director adjunct;
    - director economic;
    - contabil-sef;
    - sef serviciu;
    - sef birou, sef oficiu, sef atelier.
    2. Functii de executie de specialitate:
    - bibliotecar, bibliograf;
    - referent;
    - traducator;
    - manuitor carte;
    - conservator, restaurator;
    - redactor;
    - cercetator;
    - analist;
    - programator;
    - inginer de sistem;
    - informatician;
    - analist ajutor;
    - operator;
    - controlor date;
    - sociolog.
    3. Functii de executie din activitatea de contabilitate, financiara, aprovizionare, investitii, intretinere-reparatii, secretariat-administrativ*):
    - inginer;
    - economist;
    - referent;
    - subinginer;
    - tehnician-economist;
    - tehnician;
    - arhitect;
    - conductor-arhitect;
    - contabil;
    - consilier juridic;
    - administrator;
    - casier;
    - magaziner;
    - stenodactilograf;
    - secretar, secretar-dactilograf;
    - functionar, arhivar;
    - portar, paznic, pompier, ingrijitor;
    - manipulant bunuri, curier;
    - muncitor.
------------
    *) In situatii justificate se pot folosi si functii specifice altor domenii de activitate, cu aprobarea consiliului local.

    ANEXA Nr. 2

                                CRITERII
          de normare a resurselor umane in bibliotecile publice

    1. Biblioteca comunala - 1 post/unitate; 2 posturi/unitate in comune cu
                             peste 7.000 de locuitori sau cu mai multe sate
                             apartinatoare.
    2. Biblioteca oraseneasca sau municipala
    - director      - 1 post director/biblioteca
    - bibliotecar   - 1 post/unitate pentru localitatile sub 5.000 de
                        locuitori;
                    - 1 post la 5.000 - 7.000 de locuitori;
                    - 1 post la 15.000 de volume consultate;
                    - 1 post/unitate pentru bibliotecile care detin 500 de
                        carti de patrimoniu;
    - conservator   - 1 post/unitate;
    - informatician - 1 post/unitate operator-informatician.
    3. Biblioteca judeteana
    - director general, director*) - 1 - 3 posturi;
    - bibliotecar, bibliograf - 1 post la 7.000 de locuitori;
                              - 1 post la 15.000 de volume consultate de
                                cititori;
                              - 1 post la 50.000 de volume la bibliotecile cu
                                peste 100.000 de volume;
                              - 1 post/unitate pentru activitatea de marketing
                                si programe culturale;
                              - 1 post/unitate la 50.000 de locuitori pentru
                                activitatea de informatii comunitare locale si
                                europene;
    - bibliotecar metodist    - 1 post/unitate pentru asistenta de specialitate
                                pentru judetele cu pana la 50 de comune;
                              - 2 posturi/unitate pentru judetele cu peste 50
                                de comune;
    - cercetator              - 1 post/unitate in cazul bibliotecilor
                                detinatoare de colectii de carte veche, rara,
                                de patrimoniu etc.;
    - sociolog                - 1 post/unitate;
    - analist, programator,
      informatician           - 1 post la 50.000 de volume existente;
    - inginer de sistem       - 1 post/unitate pentru asistenta de
                                  specialitate;
    - conservator,
      restaurator             - 2 posturi/unitate.
    4. Alte biblioteci - criteriile de normare a resurselor umane pentru
                         Biblioteca Nationala.

----------------
    *) Director:
    - 1 - 2 posturi de directori la bibliotecile cu 31 - 60 de salariati;
      1   3 posturi de directori la bibliotecile cu peste 60 de salariati;
      1 post de director la bibliotecile care deservesc peste 60 de unitati administrative (municipii, orase, comune) pentru coordonarea activitatilor de formare profesionala, de planificare si urmarire a activitatilor specifice etc.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2069/1998

 
23.11.2016 14:29:34  Anonim  a scris :
acest ordin mai este în vigoare sau este abrogat ?
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu