Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 198 din  2 aprilie 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura, criteriile si competentele de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 221 din  2 mai 2001


SmartCity3


    Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
    avand in vedere art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2001,
    in baza art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind procedura, criteriile si competentele de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice prevederi contrare.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                               Marian Sarbu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
privind procedura, criteriile si competentele de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

    1. In temeiul art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2001, la cererea temeinic justificata a debitorilor, persoane juridice, indiferent de forma de organizare si de tipul de proprietate, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale poate acorda inlesniri la plata obligatiilor datorate de catre acestia bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
     Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si casele de pensii judetene si Casa de pensii a municipiului Bucuresti, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si Agentia pentru ocuparea fortei de munca a municipiului Bucuresti, denumite in continuare organe teritoriale, prin delegare de competenta, pot acorda:
    a) esalonari la plata debitelor din:
    - contributia de asigurari sociale de stat (CAS);
    - contributia la fondul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale pentru agricultori;
    - contributia de asigurari sociale a angajatorului;
    - contributia de 5% la Fondul pentru plata ajutorului de somaj;
    - majorarile de intarziere aferente contributiilor de mai sus, neachitate la termenul legal.
    Esalonarea se poate acorda pe o perioada de maximum 60 de luni, care poate incepe cu un termen de gratie de pana la 6 luni, cuprins in perioada de esalonare;
    b) amanari la plata debitelor din:
    - contributia de asigurari sociale de stat (CAS);
    - contributia la fondul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale pentru agricultori;
    - contributia de asigurari sociale a angajatorului;
    - contributia de 5% la Fondul pentru plata ajutorului de somaj;
    - majorarile de intarziere aferente contributiilor de mai sus, neachitate la termenul legal.
    Amanarea se poate acorda pe o perioada de maximum 6 luni;
    c) scutiri sau reduceri de majorari de intarziere aferente contributiei de asigurari sociale de stat (CAS), contributiei la fondul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale pentru agricultori, contributiei de asigurari sociale a angajatorului, contributiei de 5% la Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    2. Un agent economic debitor nu poate beneficia simultan si de esalonare si de amanare la plata. Aceste modalitati de inlesnire nu se acorda concomitent pentru aceleasi debite.
    3. a) Inlesnirile la plata pot fi solicitate si acordate atat inaintea inceperii executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia.
    b) Pentru creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat si ale bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru care s-au acordat inlesniri la plata, executarea silita nu va fi pornita sau nu va fi continuata, dupa caz, de la data comunicarii aprobarii acestora.
    4. Nu se acorda inlesniri la plata debitelor din:
    a) contributia pentru pensia suplimentara;
    b) contributia individuala de asigurari sociale;
    c) contributia persoanelor fizice la Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    Pentru majorarile de intarziere aferente contributiilor prevazute la alin. (1) pot fi acordate esalonari sau amanari la plata, in conditiile prevazute la pct. 1.
    5. Constatarea neachitarii debitelor prevazute la pct. 4 alin. (1) constituie motiv de respingere a cererii debitorului de acordare a inlesnirilor la plata. In astfel de situatii conducatorii organelor teritoriale vor dispune restituirea dosarului.
    6. Sumele totale reprezentand contributii si sumele totale reprezentand majorari de intarziere aferente acestora, perioadele maxime pentru care se pot acorda inlesnirile, precum si organele competente sa aprobe inlesniri la plata sunt urmatoarele:
                                                               - milioane lei -
________________________________________________________________________________
                                  Plafonul sumei totale a          Perioada
      Organul competent            obligatiilor bugetare             (ani)
                                    pe fiecare platitor
                            ____________________________________________________
                                          Amanari,   Reduceri,
                               Amanari,   esalonari  scutiri   Amanari Esalonari
                              esalonari   majorari   majorari
                             contributii     de         de
                                         intarziere intarziere
________________________________________________________________________________
a) Casele teritoriale de       pana la    pana la    pana la   pana la  pana la
   pensii                       1.000      1.000      1.000    3 luni   3 ani

b) Agentiile teritoriale       pana la    pana la    pana la   pana la  pana la
   pentru ocuparea fortei       1.000      1.000      1.000    3 luni   3 ani
   de munca

c) Casa Nationala de Pensii     de la      de la      de la    pana la  pana la
   si Alte Drepturi de          1.000      1.000      1.000    6 luni   5 ani
   Asigurari Sociale              la         la         la
                                10.000     5.000      5.000

d) Agentia Nationala pentru     de la      de la      de la    pana la  pana la
   Ocuparea Fortei de Munca     1.000      1.000      1.000    6 luni   5 ani
                                  la         la         la
                                5.000      5.000      5.000

e) Ministerul Muncii si         de la      de la      de la    pana la  pana la
   Solidaritatii Sociale       10.000*)   5.000*)    5.000*)   6 luni   5 ani
                              respectiv     la         la
                                5.000*)   50.000     50.000
                              la 500.000
________________________________________________________________________________
    *) Plafonul minim reprezinta obligatia bugetara corespunzatoare fiecarui buget.

    7. a) Analiza si/sau solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata se realizeaza de comisiile care se constituie in acest scop la toate nivelurile de competenta.
    b) Ministrul muncii si solidaritatii sociale numeste prin ordin comisia la nivelul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, precum si comisiile la nivelul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, respectiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, la propunerile presedintilor acestora.
    c) La nivelul organelor teritoriale comisiile se constituie prin decizii ale directorilor generali, respectiv ale directorilor executivi ai acestora, dupa caz.
    8. Inlesnirile la plata se acorda numai pe baza cererilor motivate ale debitorilor, insotite in mod obligatoriu de documente justificative ale acestora.
    9. Cererile de acordare a inlesnirilor la plata se depun la organele teritoriale in raza carora este inregistrat debitorul ca platitor de obligatii catre bugetul asigurarilor sociale de stat sau catre bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si se inregistreaza in registrul special de evidenta a solicitarilor de acordare a inlesnirilor la plata.
    10. In cazul bugetului asigurarilor sociale de stat, prin aceeasi cerere se pot solicita mai multe inlesniri la plata obligatiilor cu privire la: contributia de asigurari sociale de stat (CAS), contributia de asigurari sociale a angajatorului, contributia la fondul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale pentru agricultori, precum si la majorarile de intarziere aferente acestora.
    11. Cererea de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat sau catre bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj trebuie sa cuprinda:
    a) elementele de identificare a platitorului: denumirea, adresa/sediul, codul fiscal, numarul contului/conturilor de disponibilitati si unitatea/unitatile bancara/bancare la care este/sunt deschis/deschise; numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta debitorul in relatiile cu tertii;
    b) sumele datorate si neachitate distinct, pe categorii de contributii;
    c) cauzele care au condus la neachitarea debitelor;
    d) natura inlesnirilor solicitate;
    e) succinta prezentare a programului de redresare economica si a masurilor pentru stingerea debitelor;
    f) mentiuni referitoare la inlesnirile la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat sau catre bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, acordate anterior (numerele de inregistrare la organul teritorial, sumele pe tipuri de obligatii, precum si modul in care acestea au fost respectate);
    g) orice alte elemente si documente considerate utile pentru solutionarea cererii.
    12. Cererea debitorilor de acordare a inlesnirilor la plata trebuie insotita de urmatoarele documente:
    a) copie de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului si de pe codul fiscal al agentului economic care solicita inlesnirea la plata;
    b) copie de pe ultimul bilant contabil si de pe ultima balanta de verificare, anterioare depunerii cererii;
    c) situatia debitorilor si clientilor conform evidentelor contabile, vechimea debitelor, analiza cauzelor neincasarii sumelor datorate de acestia; masurile de urmarire intreprinse, numarul de cazuri aflate la instantele de judecata si sumele datorate, stadiul acestor cazuri, precum si situatia clientilor pentru care s-a prescris dreptul de recuperare a creantelor, intocmita in baza documentelor doveditoare existente (se intocmeste pe propria raspundere a debitorului);
    d) situatia creditelor curente si a celor nerambursate la scadenta;
    e) declaratie pe propria raspundere privind conturile bancare si depozitele bancare detinute;
    f) declaratie pe propria raspundere privind cota de participare a debitorului la capitalul social al altor societati comerciale, societati sau companii nationale, dupa caz, precum si suma investita;
    g) copie de pe ultimul act de control intocmit de organele teritoriale;
    h) situatia informativa privind calculul riscului de recuperare a arieratelor, conform modelului prezentat in anexa nr. 1, care se intocmeste de catre debitor pe baza analizei gradului de risc prezentate in anexa nr. 2;
    i) copie de pe hotararea consiliului de administratie in care s-a analizat si s-a aprobat solicitarea inlesnirii la plata, insotita de programul de redresare economica;
    j) angajamentul scris al debitorului privind plata integrala si la termen a obligatiilor curente ale anului in curs catre bugetul asigurarilor sociale de stat si catre bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
    13. Pentru stabilirea corecta a sumelor datorate si pentru cunoasterea altor aspecte necesare in vederea luarii deciziei conducatorii organelor teritoriale dispun in toate cazurile efectuarea de controale la debitorii care au depus cereri, pentru actualizarea si confirmarea debitelor pentru care s-au solicitat inlesniri.
    14. a) Rezultatele verificarii se inscriu in procesul-verbal de control.
    b) In cazul constatarii unor neconcordante intre debitele constatate si debitele pentru care se solicita inlesniri se vor efectua corectiile necesare.
    c) Organele teritoriale raspund de veridicitatea datelor prezentate in actele de control.
    15. Pe baza cererii, a documentelor anexate si a procesului-verbal de control se intocmeste, de catre conducatorul compartimentului de control, un referat cu concluzii si propuneri de solutionare, care trebuie sa cuprinda:
    a) realitatea datelor prezentate in cererea de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor fata de bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, solicitantii fiind obligati sa prezinte toate actele si explicatiile necesare in vederea verificarii;
    b) respectarea obligatiilor referitoare la depunerea in termen la organele teritoriale a declaratiilor privind obligatiile la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj;
    c) evaluarea perspectivei economico-financiare a unitatii, precum si aprecierea asupra posibilitatilor de achitare a debitelor si a obligatiilor curente in perioada urmatoare (existenta unui program de redresare economica si a unor contracte ferme care sa asigure utilizarea capacitatilor de productie si desfacerea produselor si serviciilor solicitantului);
    d) stabilirea gradului de risc pentru recuperarea debitelor pe baza analizei documentatiei;
    e) propunerea privind solutionarea cererii.
    16. Daca solutionarea cererii depaseste competentele organului teritorial, acesta va inainta, dupa caz, forurilor superioare prevazute la pct. 6: a) cererea solicitantului; b) procesul-verbal de control; c) referatul organului teritorial privind punctul de vedere, propuneri si solutii care reies din analiza documentatiei, semnat de directorul organului teritorial.
    17. Documentatia a carei competenta de solutionare este la nivel ierarhic superior se inainteaza de catre organele teritoriale:
    - pentru Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, la Directia alte drepturi de asigurari;
    - pentru CNPAS, la Directia generala combatere frauda si executare silita;
    - pentru ANOFM, la Directia control fond somaj.
    18. Termenele de solutionare a cererilor prin care se solicita inlesniri la plata sunt urmatoarele:
    a) in cel mult 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de acordare a inlesnirilor la plata organul teritorial verifica documentatia depusa de solicitant si intocmeste referatul privind solutionarea cererii;
    b) termenul de inaintare de catre organul teritorial la organul ierarhic superior a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata, care depasesc competentele organului teritorial, insotite de documentele prevazute la pct. 15 si 16, este de 20 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii;
    c) termenul general de solutionare a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata la orice nivel de competenta este de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la organul competent. Termenul de 15 zile curge de la data primirii documentatiei in forma completa;
    d) in cazul in care solutionarea cererii este de competenta Guvernului Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale va propune, in termen de 15 zile lucratoare de la data analizarii documentatiei in cadrul comisiei, acordarea inlesnirilor solicitate prin hotarare a Guvernului.
    19. Comisiile analizeaza cererile de acordare a inlesnirilor la plata si pentru fiecare cerere se emite o decizie de aprobare sau de respingere, dupa caz. Decizia este definitiva.
    20. Deciziile se aduc la cunostinta atat debitorului, cat si compartimentelor care tin evidenta pe platitor din cadrul organelor teritoriale.
    21. Decizia de solutionare a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata, pentru orice nivel de competenta, se transmite debitorului prin organele teritoriale.
    22. a) Decizia cuprinde graficul de plata a obligatiilor pentru care s-au aprobat inlesniri la plata si conditiile care trebuie indeplinite pentru mentinerea valabilitatii inlesnirii.
    b) O data cu transmiterea deciziei de aprobare a inlesnirii la plata organele teritoriale calculeaza si anexeaza in scris debitorului cuantumul majorarilor ce trebuie achitate la fiecare rata.
    23. Inlesnirile la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj isi mentin valabilitatea daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) constituirea de catre debitor a unei garantii in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de aprobare a inlesnirii la plata, in functie de gradul de risc. Garantia poate fi constituita atat ca depozit la trezoreria organului teritorial la care debitorul este inregistrat ca platitor, cat si sub forma unei scrisori de garantie bancara. Garantia poate fi utilizata pentru stingerea atat a ratelor, cat si a obligatiilor curente in cazurile in care debitorul este in imposibilitatea achitarii acestora la termenele prevazute in grafic sau la scadenta, dupa caz, cu conditia reintregirii garantiei pana la urmatorul termen de plata din esalonare. In cazul scrisorii de garantie, utilizarea efectiva a garantiei se face la solicitarea organului teritorial, adresata bancii garante, pe baza cererii debitorului care invoca imposibilitatea de plata. Atunci cand s-a constituit garantia la trezorerie, aceasta se utilizeaza la cererea debitorului adresata organului teritorial;
    b) in termen de 20 de zile de la data primirii deciziei de aprobare a inlesnirilor la plata, debitorul va face dovada ca nu mai are obligatii neachitate, altele decat cele ce fac obiectul inlesnirilor la plata, si va stabili impreuna cu organul teritorial cuantumul majorarilor datorate de la data ultimului control si pana la data deciziei de acordare a inlesnirilor la plata, suma care va corecta graficul ultimelor rate de esalonare sau va fi achitata in luna urmatoare expirarii perioadei de amanare;
    c) achitarea integrala si la termen a obligatiilor curente de catre debitor. In cazul in care obligatiile curente nu se achita la scadenta se mentine valabilitatea inlesnirii la plata daca sumele datorate la plata se achita pana la data de 29 decembrie a fiecarui an fiscal impreuna cu majorarile de intarziere aferente acestora;
    d) achitarea lunara a majorarilor de intarziere calculate si datorate pentru perioada de acordare a inlesnirilor la plata. De la data deciziei de acordare a inlesnirilor la plata pentru sumele esalonate sau amanate, cu exceptia majorarilor de intarziere, se datoreaza si se calculeaza majorari, conform prevederilor legale. Pe perioada de gratie acordata la esalonare si pe perioada amanarii la plata majorarile datorate pentru debitul esalonat sau amanat se achita lunar;
    e) inlesnirile la plata obligatiilor se pot acorda si cu alte conditii care se considera stimulative pentru incasarea veniturilor bugetare, cu respectarea prevederilor legale.
    24. Cererile de acordare a inlesnirilor la plata care nu intrunesc conditiile pentru a fi solutionate favorabil se restituie solicitantilor, cu motivatia corespunzatoare, prin intermediul organelor teritoriale.
    25. Evidentierea, urmarirea si controlul incasarii sumelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata, a contributiilor curente, a garantiei si a majorarilor datorate pe perioada inlesnirii la plata, la termenele de plata aprobate, cad in sarcina organelor teritoriale.
    26. a) Organele teritoriale organizeaza evidenta separata a inlesnirilor la plata si raporteaza prin posta electronica Directiei alte drepturi de asigurari din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale informarea privind acordarea si realizarea inlesnirilor la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
    b) Directia alte drepturi de asigurari din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale transmite Consiliului Concurentei informatiile referitoare la inventarul ajutoarelor de stat, potrivit dispozitiilor legale care reglementeaza ajutorul de stat.
    27. Pe perioada pentru care s-au acordat inlesniri la plata cursul prescriptiei se suspenda.
    28. Inlesnirile la plata aprobate devin nule si nu produc efecte, daca nu au fost respectate conditiile in care au fost acordate: constituirea garantiei, plata contributiilor curente la termenul prevazut de lege, plata ratelor esalonate sau a sumelor amanate la plata la termenele aprobate si comunicate si achitarea majorarilor datorate pe perioada esalonarii.
    29. Pierderea valabilitatii inlesnirilor la plata acordate conduce la executarea silita pentru intreaga suma neplatita si la obligatia de plata a majorarilor de intarziere recalculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.
    30. In situatia in care amanarea la plata aprobata nu s-a respectat, in sensul neachitarii integrale si la termenul aprobat a sumei totale amanate la plata, majorarile de intarziere se calculeaza, incepand cu ziua imediat urmatoare acestui termen, pentru suma ramasa in plata. Acest principiu se aplica si in cazul nerespectarii esalonarii aprobate, incepand cu primul termen de plata, dupa expirarea perioadei de gratie.
    31. O noua cerere pentru acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat si catre bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj nu poate fi depusa timp de 6 luni de la data nerespectarii inlesnirilor la plata anterioare.
    32. Dispozitiile prezentului ordin se aplica cererilor depuse dupa data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    33. Cererile de acordare a inlesnirilor la plata depuse si nesolutionate inainte de data intrarii in vigoare a prezentului ordin se vor actualiza si se vor solutiona conform prevederilor acestuia.
    34. Inlesnirile la plata acordate anterior se deruleaza in continuare, in conditiile prevazute de actele normative in baza carora au fost acordate.

    ANEXA 1

                        SITUATIA INFORMATIVA
privind calculul riscului de recuperare a creantelor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj
 ______________________________________________________________________________
| Identificarea debitorului              | Total arierate                      |
|                                        | Debite                              |
|                                        | Majorari                            |
|________________________________________|_____________________________________|
| Sediul                                 |                                     |
|________________________________________|_____________________________________|
| Codul fiscal                           |                                     |
|________________________________________|_____________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|    |                                           |      Valori -     | Punctaj |
|    |                                           | miliarde lei/Date |         |
|____|___________________________________________|___________________|_________|
| 1. | Suma totala pentru care se solicita       |                   |         |
|    | inlesniri la plata                        |                   |         |
|____|___________________________________________|___________________|_________|
| 2. | Vechimea agentului economic (data         |                   |         |
|    | inceperii activitatii)                    |                   |         |
|____|___________________________________________|___________________|_________|
| 3. | Vechimea arieratelor (data celui mai      |                   |         |
|    | vechi arierat)                            |                   |         |
|____|___________________________________________|___________________|_________|
| 4. | Mobilitatea agentului economic (schimbarea|                   |         |
|    | sediului in ultimii 5 ani - da/nu)        |                   |         |
|____|___________________________________________|___________________|_________|
| 5. | Date privind capitalul social: |                   |         |
|    | - capital social roman                    |                   |         |
|    | - capital social strain                   |                   |         |
|____|___________________________________________|___________________|_________|
| 6. | Indatorarea financiara (total datorii     |                   |         |
|    | bugetare + datorii pe termen scurt si     |                   |         |
|    | mediu)/cifra de afaceri:                  |                   |         |
|    | - total datorii bugetare                  |                   |         |
|    | - total datorii pe termen scurt si mediu  |                   |         |
|    | - cifra de afaceri                        |                   |         |
|____|___________________________________________|___________________|_________|
| 7. | Date privind controlul bugetar (data      |                   |         |
|    | ultimului control bugetar)                |                   |         |
|____|___________________________________________|___________________|_________|
| 8. | Rezultatele controlului bugetar           |                   |         |
|    | (diferente constatate prin controlul      |                   |         |
|    | bugetar/total obligatii declarate pe      |                   |         |
|    | perioada verificata):                     |                   |         |
|    | - total diferente constatate              |                   |         |
|    | - total obligatii declarate               |                   |         |
|____|___________________________________________|___________________|_________|
| 9. | Date privind declaratiile referitoare     |                   |         |
|    | la bugetul asigurarilor sociale de stat   |                   |         |
|    | si bugetul Fondului pentru plata          |                   |         |
|    | ajutorului de somaj (numarul de           |                   |         |
|    | declaratii depuse in cursul ultimelor     |                   |         |
|    | 24 de luni)                               |                   |         |
|____|___________________________________________|___________________|_________|
|10. | Date privind obligatiile de plata         |                   |         |
|    | (total obligatii platite in cursul        |                   |         |
|    | ultimelor 24 de luni, inclusiv in urma    |                   |         |
|    | controlului bugetar/total obligatii       |                   |         |
|    | inregistrate din declaratii si            |                   |         |
|    | control bugetar):                         |                   |         |
|    | - total obligatii platite,                |                   |         |
|    |   inclusiv din control bugetar            |                   |         |
|    | - total obligatii declarate,              |                   |         |
|    |   inclusiv prin control bugetar           |                   |         |
|____|___________________________________________|___________________|_________|
|    | TOTAL:                                    |                   |         |
|____|___________________________________________|___________________|_________|

    ANEXA 2

                          ANALIZA GRADULUI DE RISC
 ______________________________________________________________________________
| Identificarea debitorului              | Total arierate                      |
|                                        | Debite                              |
|                                        | Majorari                            |
|________________________________________|_____________________________________|
| Sediul                                 |                                     |
|________________________________________|_____________________________________|
| Codul fiscal                           |                                     |
|________________________________________|_____________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|    |                                |    Informatii de evaluare    | Punctaj |
|____|________________________________|______________________________|_________|
| 1. | Suma totala solicitata pentru  | Suma ceruta > 1 miliard lei  |     5   |
|    | acordarea de inlesniri la plata| Suma ceruta < 1 miliard lei  |     2   |
|____|________________________________|______________________________|_________|
| 2. | Vechimea agentului economic    | Data de incepere a           |         |
|    |                                |activitatii agentului economic|         |
|    |                                | - mai mult de 2 ani          |     2   |
|    |                                | - mai putin de 2 ani         |     5   |
|____|________________________________|______________________________|_________|
| 3. | Vechimea arieratelor           | Vechimea arieratului:        |         |
|    |                                | - mai putin de 2 ani         |     2   |
|    |                                | - mai mult de 2 ani          |     5   |
|____|________________________________|______________________________|_________|| 4. | Mobilitatea agentului economic | - schimbarea sediului in     |         |
|    |                                |   ultimii 5 ani              |     5   |
|    |                                | - sediu stabil in            |         |
|    |                                |   ultimii 5 ani              |     2   |
|____|________________________________|______________________________|_________|
| 5. | Date privind capitalul social  | - agenti economici cu capital|         |
|    |                                |   strain cu valoare active < |         |
|    |                                |   arierate                   |     5   |
|    |                                | - agenti economici cu capital|         |
|    |                                |   strain cu valoare active > |         |
|    |                                |   arierate                   |     2   |
|    |                                | - agenti economici romani cu |         |
|    |                                |   valoare active < arierate  |     5   |
|    |                                | - agenti economici romani cu |         |
|    |                                |   valoare active > arierate  |     2   |
|____|________________________________|______________________________|_________|| 6. | Indatorarea financiara         | - indatorare financiara pe   |         |
|    |                                |   termen mediu si scurt*)    |         |
|    |                                |   < 10% din cifra de afaceri |     2   |
|    |                                | - indatorare financiara pe   |         |
|    |                                |   termen mediu si scurt*)    |         |
|    |                                |   > 10% din cifra de afaceri |     5   |
|____|________________________________|______________________________|_________|
| 7. | Datele privind controlul       | data ultimului control       |         |
|    | bugetar                        | bugetar:                     |         |
|    |                                | - mai putin de 3 ani         |     2   |
|    |                                | - mai mult de 3 ani          |     5   |
|____|________________________________|______________________________|_________|
| 8. | Rezultatele controlului bugetar| raport: diferente constatate |         |
|    |                                | prin controlul bugetar/      |         |
|    |                                | Total declarat in cursul     |         |
|    |                                | perioadei verificate         |         |
|    |                                | (debite):                    |         |
|    |                                | - > 20%                      |     5   |
|    |                                | - < 20%                      |     2   |
|____|________________________________|______________________________|_________|
| 9. | Datele privind declaratiile    | Numarul declaratiilor depuse |         |
|    | bugetare                       | in cursul ultimelor 24 de    |         |
|    |                                | luni:                        |         |
|    |                                | - 24                         |    -5   |
|    |                                | - > 20                       |     2   |
|    |                                | - intre 10 si 19             |     5   |
|    |                                | - < 10                       |    10   |
|____|________________________________|______________________________|_________|
|10. | Date privind obligatiile de    | Total platite in cursul      |         |
|    | plata                          | ultimelor 24 de luni         |         |
|    |                                | (declaratie si control       |         |
|    |                                | bugetar, debite + majorari)  |         |
|    |                                | la trezorerie/               |         |
|    |                                | Total declarat si control    |         |
|    |                                | bugetar in cursul aceleiasi  |         |
|    |                                | perioade:                    |         |
|    |                                | - total platit/total         |         |
|    |                                |   declarat > 1               |     0   |
|    |                                | - total platit/total         |         |
|    |                                |   declarat < 1               |    10   |
|____|________________________________|______________________________|_________|
|    |                                | TOTAL:                       |         |
|____|________________________________|______________________________|_________|
    *) = (total datorii bugetare + datorii pe termen scurt si mediu)/cifra de afaceri

    NOTA:
    Garantiile solicitate de comisiile constituite la nivelul organelor competente, pe baza punctajului total rezultat din analiza gradului de risc de recuperare a creantelor, sunt:
    - pana la contravaloarea unei rate medii din esalonare, pentru risc minim (11 - 15 puncte);
    - contravaloarea a 1 - 2 rate medii din esalonare, pentru risc mediu (16 - 45 de puncte);
      contravaloarea a 2   4 rate medii din esalonare, pentru risc maxim (46   60 de puncte).
    Cuantumul garantiei stabilite de catre comisii se mentioneaza in mod expres in adresa de comunicare a aprobarii cererii de acordare a inlesnirilor la plata.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 198/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 198 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu