Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 92/195091 din 14 ianuarie 2002

pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 50 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - Nr. 92


SmartCity3

              MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR - Nr. 195.091
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 43 din 22 ianuarie 2002

    Ministrul finantelor publice si ministrul industriei si resurselor,
    in temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare, respectiv ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile ulterioare, si avand in vedere dispozitiile art. 50 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile metodologice privind compensarea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 50 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 784 din 11 decembrie 2001, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

                     Ministrul industriei si resurselor,
                               Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                            PRECIZARI METODOLOGICE
privind compensarea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 50 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001

    Art. 1
    (1) Sumele reprezentand contravaloarea in lei a garantiilor in cota de 10% din valoarea utilajelor livrate pentru Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina, retinute prin necreditare, se compenseaza pana la data de 15 decembrie 2002 cu obligatiile de plata datorate la bugetul de stat pana la data de 31 decembrie 2001 si neachitate pana la data compensarii de catre societatile comerciale furnizoare.
    (2) Majorarile de intarziere aferente obligatiilor de plata prevazute la alin. (1), calculate pana la data compensarii inclusiv, se scutesc la plata.
    (3) In intelesul prezentelor precizari metodologice, data compensarii este data aprobarii compensarii de catre organele fiscale teritoriale la care sunt inregistrate ca platitori de impozite si taxe societatile comerciale furnizoare.
    Art. 2
    (1) Procedura de compensare se realizeaza de catre organele fiscale teritoriale la care sunt inregistrate ca platitori de impozite si taxe societatile comerciale furnizoare, denumite in continuare organe fiscale competente, cu conditia incheierii in prealabil, conform prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, a unei conventii intre fiecare societate comerciala furnizoare si Ministerul Industriei si Resurselor.
    (2) Prin conventie se prevede obligatia expresa a acestor societati comerciale furnizoare ca, in cadrul noilor termene de punere in functiune a combinatului si in conditiile stabilite prin noua intelegere care va fi perfectata intre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei, sa aduca pe cheltuiala proprie furnitura livrata, intr-o noua garantie care sa expire o data cu garantia externa.
    (3) Conventia va fi intocmita in 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar pentru Ministerul Industriei si Resurselor, un exemplar pentru societatea comerciala furnizoare si un exemplar va fi retinut de organul fiscal competent si va fi anexat la procesul-verbal de compensare.
    Art. 3
    In operatiunea de compensare nu sunt cuprinse societatile comerciale furnizoare debitoare, aflate in procedura de dizolvare-lichidare, potrivit dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, sau in procedura de reorganizare judiciara si faliment, in conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata.
    Art. 4
    (1) Pentru compensarea obligatiilor datorate bugetului de stat societatile comerciale furnizoare, care au incheiat conventia cu Ministerul Industriei si Resurselor conform prevederilor art. 2, vor intocmi in 4 exemplare procesul-verbal de compensare prevazut in modelul anexat la prezentele precizari metodologice. Sumele reprezentand valoarea garantiilor retinute potrivit pct. 1 din procesul-verbal de compensare se stabilesc de catre societatile comerciale furnizoare pe baza documentelor justificative proprii si a cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la data retinerii garantiilor, precum si la data compensarii acestora.
    (2) Cele 4 exemplare ale procesului-verbal de compensare, insotite de un exemplar original al conventiei, vor fi inaintate Ministerului Industriei si Resurselor, care va confirma pe propria raspundere realitatea sumelor inscrise la pct. 1 din procesul-verbal.
    (3) Procesele-verbale de compensare, confirmate potrivit alin. (2), insotite de conventie, sunt transmise de societatile comerciale furnizoare organului fiscal competent pentru inscrierea obligatiilor datorate bugetului de stat. Organul fiscal competent va verifica respectarea prevederilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 743/2001 si va inscrie la pct. 3.1 si 3.2 din procesul-verbal de compensare obligatiile datorate bugetului de stat pana la data de 31 decembrie 2001 de catre societatile comerciale furnizoare si neachitate pana la data compensarii, precum si majorarile de intarziere aferente.
    (4) O data cu efectuarea operatiunii prevazute la alin. (3), in aceeasi zi organul fiscal competent va aproba compensarea obligatiilor datorate bugetului de stat in limita sumei reprezentand contravaloarea in lei a garantiilor retinute, prevazute la pct. 1.2 din procesul-verbal de compensare, precum si scutirea la plata a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor datorate la bugetul de stat, compensate. Stingerea obligatiilor datorate bugetului de stat pana la data de 31 decembrie 2001 si neachitate pana la data compensarii se va efectua in ordinea vechimii acestora, pe ani fiscali.
    (5) Dupa aprobarea proceselor-verbale de compensare organul fiscal competent va retine un exemplar impreuna cu exemplarul original al conventiei, pentru operarea in evidenta pe platitori a stingerii obligatiilor datorate bugetului de stat de societatile comerciale furnizoare, iar celelalte exemplare ale procesului-verbal de compensare se transmit dupa cum urmeaza:
    a) un exemplar societatii comerciale furnizoare, pentru inregistrarea in evidenta contabila a acesteia a operatiunilor privind stingerea obligatiilor catre bugetul de stat;
    b) un exemplar Ministerului Industriei si Resurselor, pentru informarea asupra rezultatelor compensarii garantiilor retinute;
    c) un exemplar directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, serviciul buget, in vederea preluarii si prelucrarii datelor.
    Art. 5
    Directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va transmite informatiile Ministerului Finantelor Publice - Directia generala pentru tehnologia informatiei pana in ultima zi a fiecarei luni in care s-a efectuat compensarea, pentru situatiile primite pana la data de 25 a lunii respective, in conformitate cu instructiunile transmise de aceasta directie.
    Art. 6
    In cazul in care societatile comerciale furnizoare care au beneficiat de compensarea obligatiilor bugetare conform art. 1 alin. (1) nu isi indeplinesc obligatiile asumate in conventia incheiata cu Ministerul Industriei si Resurselor, acestea vor restitui contravaloarea garantiilor compensate, actualizate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la data restituirii garantiei. Aceste sume constituie venituri la bugetul de stat si vor fi recuperate de organele fiscale competente ale Ministerului Finantelor Publice in baza conventiei care constituie titlu executoriu.
    Art. 7
    Majorarile de intarziere aferente obligatiilor bugetare compensate, scutite la plata conform prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, se inregistreaza la nivelul organului fiscal teritorial in evidenta pe platitori, iar la nivelul societatilor comerciale furnizoare, persoane juridice, se reflecta in contul de ordine si evidenta 8038 "Alte valori in afara bilantului" analitic distinct.
    Art. 8
    Societatile comerciale furnizoare, pe baza proceselor-verbale de compensare aprobate de organele in drept, vor inregistra in contabilitate operatiuni de compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat cu sumele retinute cu titlu de garantii, potrivit prevederilor art. 50 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, dupa cum urmeaza:

              %                   =     267 "Creante imobilizate" - cu
    441 "Impozitul pe profit"                sumele compensate prevazute
   4423 "T.V.A. de plata"                    la pct. 4.1 din procesul-verbal
    444 "Impozitul pe salarii"               de compensare
    446 "Alte impozite, taxe si
         varsaminte asimilate"
    447 "Fonduri speciale - taxe
         si varsaminte asimilate"
    448 "Alte datorii si creante
         cu bugetul statului"

                                   MODEL

    Societatea comerciala ..........................
    Sediul .........................................
    Codul fiscal ...................................

                 PROCES-VERBAL Nr. ......../........ 2002
de compensare a garantiilor retinute in cota de 10% din valoarea utilajelor livrate la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina, cu obligatiile de plata datorate la bugetul de stat, in conformitate cu prevederile art. 50 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001
_______________________________________________________________________________
                   Explicatii                                    Nr.      Suma
                                                                 rand   - lei -
_______________________________________________________________________________
 1. Date privind garantiile retinute
    1.1. Suma in lei a garantiilor de 10% la data retinerii*),
    prin necreditare, reprezentand ............. dolari S.U.A.
    (la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala
    a Romaniei, in vigoare la data retinerii)                     01    .......
    1.2. Suma in lei a garantiilor retinute, ramasa
    necompensata la data de 31 decembrie 2001,
    reprezentand .................... dolari S.U.A. (la cursul
    de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei,
    in vigoare la data compensarii)                               02    .......

       Director,              Conducatorul compartimentului
       L.S./Data                    financiar contabil,

 2. Ministerul Industriei si Resurselor
    Confirmam pe propria raspundere realitatea sumelor
    prevazute la pct. 1.

       Director,
       L.S./Data

 3. Organul fiscal teritorial
    3.1. Obligatii datorate bugetului de stat pana la data de
    31 decembrie 2001 si neachitate pana la data compensarii,
    in suma totala de .............,                              03    .......
    din care:
 a) 01.01. Impozit pe profit ................                     04    .......
 b) 02.01.01. Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului de
              stat pentru anul 1999) ...............              05    .......
 c) 06.01.02. Impozit pe venituri din salarii ................    06    .......
 d) 06.01.04. Impozit pe venituri din dividende ..............    07    .......
 e) 08.01.03. Impozit pe dividende de la societatile
              comerciale ...........                              08    .......
 f) 08.01.07. Contributia agentilor economici pentru
              invatamantul de stat (sumele existente in sold
              la data de 31 decembrie 2001) ...........           09    .......
 g) 09.01.09. Contributia agentilor economici pentru persoanele
              cu handicap ..................                      10    .......
 h) 13.01. Taxa pe valoarea adaugata ..................           11    .......
 i) 14.01. Accize ..................                              12    .......
 j) 17.01.04. Taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare
              si exploatare a resurselor minerale ..............  13    .......
 k) 17.01.18. Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii
              si din publicitatea lor ..................          14    .......
 l) 17.01.24. Impozit pe titeiul din productia interna si gazele
              naturale ..................                         15    .......
 m) 22.01.06. Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor
              societatilor comerciale sau companiilor nationale
              la care statul este actionar majoritar ...........  16    .......
 n) 22.01.07. Venituri din concesiuni ..................          17    .......
    3.2. Majorari de intarziere aferente obligatiilor datorate
         bugetului de stat pana la data de 31 decembrie 2001 si
         neachitate pana la data compensarii, total ...........,  18    .......
 din care:
 - Impozit pe profit ..................                           19    .......
 - Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului de stat pentru
 anul 1999) ..................                                    20    .......
 - Impozit pe venituri din salarii ......................         21    .......
 - Impozit pe venituri din dividende ......................       22    .......
 - Impozit pe venituri din dividende de la societatile
 comerciale ...............                                       23    .......
 - Contributia agentilor economici pentru invatamantul de stat
 (sumele existente in sold la data de 31 decembrie 2001) .....    24    .......
 - Contributia agentilor economici pentru persoanele cu
 handicap ................                                        25    .......
 - Taxa pe valoarea adaugata ..................                   26    .......
 - Accize ..................                                      27    .......
 - Taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si
 exploatare a resurselor minerale ..................              28    .......
 - Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din
 publicitatea lor .....................                           29    .......
 - Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale    30    .......
 .................
 - Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor
 comerciale sau companiilor nationale la care statul este
 actionar majoritar ...........                                   31    .......
 - Venituri din concesiuni ..................                     32    .......
 4. In baza art. 50 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului
 de stat pe anul 2002 nr. 743/2001:                                     .......
    4.1. se sting prin compensare obligatii datorate bugetului
         de stat, in valoare totala de ...............,           33    .......
 din care: ..................
 a) 01.01. Impozit pe profit ..................                   34    .......
 b) 02.01.01. Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului de
              stat pentru anul 1999) ..................           35
 c) 06.01.02. Impozit pe venituri din salarii ..............      36    .......
 d) 06.01.04. Impozit pe venituri din dividende ............      37    .......
 e) 08.01.03. Impozit pe dividende de la societatile comerciale   38    .......
 f) 08.01.07. Contributia agentilor economici pentru
              invatamantul de stat (sumele existente in sold la
              data de 31 decembrie 2001) ..................       39    .......
 g) 09.01.09. Contributia agentilor economici pentru persoanele
              cu handicap ....................                    40    .......
 h) 13.01. Taxa pe valoarea adaugata .............                41    .......
 i) 14.01. Accize ..............                                  42    .......
 j) 17.01.04. Taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare
              si exploatare a resurselor minerale ..............  43    .......
 k) 17.01.18. Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii
              si din publicitatea lor ..................          44    .......
 l) 17.01.24. Impozit pe titeiul din productia interna si gazele
              naturale ..................                         45    .......
 m) 22.01.06. Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor
              societatilor comerciale sau companiilor nationale
              la care statul este actionar majoritar ..........   46    .......
 n) 22.01.07. Venituri din concesiuni ..................          47    .......
    4.2. se scutesc de la plata majorari de intarziere in suma
         totala de ......................,                        48    .......
   din care:
 - Impozit pe profit ..................                           49    .......
 - Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului de stat pentru
 anul 1999) ..................                                    50    .......
 - Impozit pe venituri din salarii ..................             51    .......
 - Impozit pe venituri din dividende ..................           52    .......
 - Impozit pe dividende de la societatile comerciale ..........   53    .......
 - Contributia agentilor economici pentru invatamantul de stat
 (sumele existente in sold la data de 31 decembrie 2001) ......   54    .......
 - Contributia agentilor economici pentru persoanele cu
 handicap ...........                                             55    .......
 - Taxa pe valoarea adaugata ...................                  56    .......
 - Accize ..................                                      57    .......
 - Taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si
 exploatare a resurselor minerale ..................              58    .......
 - Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din
 publicitatea lor ..................                              59    .......
 - Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale    60    .......
 - Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor
 comerciale sau companiilor nationale la care statul este
 actionar majoritar ..................                            61    .......
 - Venituri din concesiuni ..................                     62    .......

                         Aprobat compensarea

            Director,                       Sef serviciu,
            L.S./Data

 5. Suma garantiilor retinute in cota de 10%, ramase
 necompensate (pct. 1.2 - 4.1)                                    63    .......

            Director,                       Sef serviciu,

            L.S.
_______________________________________________________________________________
    *) Prin data retinerii se intelege data inregistrarii in extrasul de cont bancar a sumei in lei, reprezentand 90% din valoarea utilajelor livrate la CIM Krivoi Rog   Ucraina.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 195091/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 195091 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 195091/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu