Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.195 din 09.10.2019

pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 845 din 17 octombrie 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) şi (2) şi ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Operatorii economici producători de energie electrică din surse regenerabile de energie, CNTEE Transelectrica - S.A., Societatea Comercială „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale"- OPCOM - S.A., operatorii de distribuţie şi operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 11 octombrie 2016. Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Dumitru Chiriţă Bucureşti, 9 octombrie 2019. Nr. 195. ANEXĂMETODOLOGIE de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie Capitolul IDispoziţii generale Secţiunea 1Scop Articolul 1
(1) Prezenta metodologie de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (Metodologie) are ca scop stabilirea modului în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei monitorizează sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, respectiv sistemul de promovare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor.
(2) Prezenta metodologie stabileşte:a)indicatorii utilizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în activitatea de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, respectiv a sistemului de promovare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor; b)datele/informaţiile necesar a fi colectate pentru realizarea activităţii de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, respectiv a sistemului de promovare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor; c)categoriile de operatori economici cu obligaţie de raportare a datelor/informaţiilor necesare monitorizării sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie, a frecvenţei şi a formatului de raportare de către aceştia; d)modul de evaluare atât a sistemului de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, cât şi a sistemului de promovare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor.
Articolul 2Rezultatele monitorizării sunt utilizate pentru evaluarea sistemului de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, pentru întocmirea rapoartelor către autorităţi publice naţionale şi europene şi pentru elaborarea de propuneri privind îmbunătăţirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi a legislaţiei secundare aferente.
Secţiunea a 2-aDomeniul de aplicare Articolul 3Prezenta metodologie creează cadrul procedural specific activităţii de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi este utilizată drept instrument de lucru în activitatea proprie a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi a funcţionării pieţei de certificate verzi, respectiv a sistemului de promovare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor. Articolul 4Prezenta metodologie se aplică: a)producătorilor deţinători de unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie; b)operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi prevăzuţi la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c)operatorilor de distribuţie; d)operatorului de transport şi sistem; e)operatorului pieţei de certificate verzi. Secţiunea a 3-aAbrevieri şi definiţii Articolul 5În prezenta metodologie sunt utilizate următoarele abrevieri:

- ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
- CE - Comisia Europeană;
- CPT - consum propriu tehnologic;
- CV - certificate verzi;
- EEX - European Energy Exchange (Bursa de la Leipzig);
- E-SRE - energia produsă din surse regenerabile de energie;
- OPCV - Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale - OPCOM - S.A.;
- OTS - Operatorul de Transport şi Sistem - CNTEE Transelectrica - S.A.;
- OD - operator de distribuţie;
- PCV - piaţa certificatelor verzi;
- RCV - Registrul certificatelor verzi;
- PCSCV - piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi;
- PCBCV - piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi;
- PCTCV - piaţa centralizată anonimă la termen de certificate verzi;
- PCBCV-ND - piaţa contractelor bilaterale negociate direct de certificate verzi;
- PCE-ESRE-CV - piaţa centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi;
- PIF - punere în funcţiune;
- PIB - produs intern brut;
- PNAER - planul naţional de acţiune în domeniul energiei din surse regenerabile;
- PZU - piaţa pentru ziua următoare;
- RIR - rata internă de rentabilitate;
- SEN - Sistem energetic naţional;
- SRE - surse regenerabile de energie.

Articolul 6
(1) Termenii specifici utilizaţi în prezenta metodologie sunt cei definiţi în:a)Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; b)Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energie din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege; c)Regulamentul de modificare, suspendare, întrerupere şi retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum şi de stabilire a drepturilor şi obligaţiilor producătorilor de energie electrică acreditaţi, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 179/2018; d)Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 4/2015, cu modificările şi completările ulterioare; e)Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 77/2017, cu modificările şi completările ulterioare; f)Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 157/2018; g)Procedura de facturare a certificatelor verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 187/2018; h)Reguli de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 226/2018, cu modificările ulterioare; i)Regulamentul privind funcţionarea pieţei centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 160/2019; j)Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 114/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cuprinsul prezentei metodologii, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:

- costuri variabile - costurile unei centrale de producere a energiei electrice al căror nivel este dependent de volumul producţiei; de exemplu: costurile cu combustibilul, costurile cu apa (în cazul centralelor hidro), costurile cu apa de adaos (în cazul centralelor pe biomasă), chimicale, reactivi, costurile induse de dezechilibrele pe piaţa de echilibrare. În cadrul analizei de supracompensare, în costurile variabile nu sunt incluse costurile induse de dezechilibrele pe piaţa de echilibrare;
- costuri fixe - costurile unei centrale de producere a energiei electrice al căror nivel nu depinde de nivelul producţiei, de exemplu: costurile cu personalul, costurile de întreţinere şi reparaţii, costurile cu chiriile, telecomunicaţiile, asigurările, serviciile şi dobânzile bancare, amortizarea. În cadrul analizei de supracompensare, în costurile fixe nu sunt incluse dobânzile la creditele pentru investiţie şi nici amortizarea;
- cumul de ajutoare de stat - situaţia în care un producător de E-SRE beneficiază de CV şi de orice altă formă de ajutor de stat: de investiţii, de funcţionare, acordate de autorităţi publice centrale sau locale;
- factor de capacitate - raportul dintre energia electrică produsă din centrală în anul de analiză şi energia electrică care s-ar produce dacă centrala/grupul ar funcţiona la puterea instalată pe întreaga perioada analizată, exprimat în procente;
- investiţie specifică - analiză economico-financiară efectuată în vederea determinării rentabilităţii investiţiilor în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, realizată prin evaluarea costurilor de investiţie, costurilor de exploatare, respectiv a veniturilor rezultate pe durata de viaţă a proiectelor din vânzarea energiei electrice şi a CV;
- analiză de rentabilitate - analiză economico-financiară efectuată în vederea determinării rentabilităţii investiţiilor în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, realizată prin evaluarea costurilor de investiţie, costurilor de exploatare, respectiv a veniturilor rezultate pe durata de viaţă a proiectelor din vânzarea energiei electrice şi a CV;
- supracompensare - situaţia în care, luând în considerare indicatorii tehnico-economici specifici medii realizaţi anual pentru fiecare tehnologie, din analiza de rentabilitate efectuată pentru ansamblul capacităţilor de producere utilizând aceeaşi tehnologie rezultă o rată internă de rentabilitate mai mare cu 10% faţă de valoarea considerată pentru tehnologia respectivă la autorizarea sistemului de promovare;
- rată internă de rentabilitate - indicator care exprimă rentabilitatea unui proiect de investiţie, şi anume rata de actualizare pentru care veniturile actualizate sunt egale cu cheltuielile actualizate;
- valorile de referinţă ale RIR - valorile ratei interne de rentabilitate avute în vedere pentru fiecare tehnologie la autorizarea schemei de sprijin, cuprinse în Decizia de autorizare a Comisiei Europene C (2011) 4.938 din 13.07.2011, Ajutorul de stat SA. 33134(2011/N) - România Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 23.08.2011, modificată în anul 2015 prin Decizia C(2015) 2886, iar în anul 2016 prin Decizia C(2016) 8865/2016, denumită în continuare Decizia C (2011) 4.938/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- an analizat - anul calendaristic anterior celui în care se realizează analiza.

Secţiunea a 4-aMonitorizarea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie Articolul 7Activitatea de monitorizare a sistemului de promovare a E-SRE este structurată după cum urmează: 1. monitorizarea sistemului de promovare a E-SRE prin CV constă în: a)monitorizarea costurilor şi veniturilor producătorilor de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin CV; b)evaluarea rentabilităţii centralelor electrice aferente producătorilor E-SRE acreditaţi existenţi în sistemul de promovare prin CV şi efectuarea analizei de supracompensare; c)monitorizarea funcţionării sistemului de promovare a E-SRE; d)evaluarea eficienţei sistemului de promovare a E-SRE; 2. monitorizarea energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor. Articolul 8ANRE monitorizează cantitatea totală anuală de E-SRE, în vederea determinării ponderii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie electrică şi a gradului de îndeplinire a ţintei naţionale stabilite prin Lege. Capitolul IIAnaliza supracompensării Articolul 9
(1) Analiza de supracompensare a activităţii de producere a E-SRE de către producătorii beneficiari ai schemei de sprijin prin CV constă în evaluarea costurilor şi veniturilor centralelor electrice aferente producătorilor E-SRE acreditaţi, existenţi în schema de promovare prin CV, calculul indicatorilor tehnico-economici specifici medii realizaţi anual pentru fiecare tip de tehnologie şi efectuarea analizei de rentabilitate.
(2) ANRE realizează pentru producătorii E-SRE acreditaţi existenţi în schema de promovare prin CV, pentru fiecare tip de tehnologie, următoarele:a)situaţia costurilor şi veniturilor producătorilor de E-SRE; b)determinarea rentabilităţii centralelor electrice aferente producătorilor E-SRE acreditaţi existenţi în schema de promovare prin CV prin determinarea RIR mediu pe tehnologie, la nivel agregat, respectiv RIR mediu pe tehnologie, la nivel agregat, pe ani de intrare în schemă, şi efectuarea analizei de supracompensare.
Articolul 10Situaţia costurilor şi veniturilor producătorilor de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin CV se realizează pe baza informaţiilor transmise de producătorii de E-SRE beneficiari ai schemei de sprijin prin CV şi se urmăresc următorii indicatori: a)venitul unitar al producătorilor de E-SRE beneficiari ai schemei de sprijin pentru fiecare categorie de tehnologie de E-SRE, care se determină conform formulei: în care: Vij E-SRE - venitul total realizat de fiecare producător j din categoria de tehnologie i din vânzarea E-SRE; Vij ET - venitul total realizat de fiecare producător j din categoria de tehnologie i din vânzarea energiei termice; Vij CV - venitul total realizat de fiecare producător j din categoria de tehnologie i din vânzarea CV; Eij - cantitatea de E-SRE vândută de fiecare producător j din categoria de tehnologie i; b)venitul total realizat din vânzarea E-SRE, pe fiecare categorie de tehnologie; c)venitul total realizat din vânzarea CV, pe fiecare categorie de tehnologie; d)costurile unitare ale producătorilor de E-SRE beneficiari ai schemei de sprijin pentru fiecare categorie de tehnologie de E-SRE, care se determină conform formulei: în care: Cfji - costurile fixe pentru producerea E-SRE pentru fiecare producător j din categoria de tehnologie i; Cvji - costurile variabile pentru producerea E-SRE pentru fiecare producător j din categoria de tehnologie i; Eji - cantitatea de E-SRE produsă şi livrată în reţea şi/sau la consumatori de fiecare producător j din categoria de tehnologie i; e)evoluţia anuală a valorii altor ajutoare primite de producătorii din fiecare categorie de tehnologie de E-SRE ca ajutoare de stat, altele decât cele aferente schemei de sprijin prin CV: ajutoare de investiţii, scutiri/reduceri de taxe, garanţii de stat/dobânzi subvenţionate pentru credite, alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din rezerva proiectelor cu implementare comună etc. Articolul 11Pentru evaluarea centralelor electrice de producere de energie electrică din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin CV, la nivel agregat pe tipuri de tehnologii, se au în vedere următorii indicatori specifici: a)nivelul mediu al indicelui specific al costurilor variabile, pe categorii de tehnologii de producere a E-SRE, determinat astfel: se raportează valoarea costurilor variabile realizate1 în anul anterior celui în care se efectuează analiza de către fiecare producător de E-SRE dintr-o categorie de tehnologie, care a avut capacităţi în funcţiune în acea perioadă, la energia electrică livrată în aceeaşi perioadă de producător şi se face media aritmetică a acestor valori unitare pentru toţi producătorii din respectiva categorie de tehnologie, care se determină conform formulei: în care: cvij - nivelul mediu al indicelui specific al costurilor variabile pentru categoria de tehnologie i; CV ij - costurile variabile realizate în anul anterior celui în care se efectuează analiza de fiecare producător j din categoria de tehnologie i; Eij - cantitatea de E-SRE produsă şi livrată în reţea şi/sau la consumatori în anul anterior celui în care se efectuează analiza de fiecare producător j din categoria de tehnologie i; n - numărul total de producători din categoria de tehnologiei care au avut capacităţi în funcţiune în anul anterior celui în care se realizează analiza; b)nivelul mediu al indicelui specific al costurilor fixe pe categorii de tehnologii de producere a E-SRE, determinat astfel: se raportează valoarea costurilor fixe realizate2 în anul anterior anului în care se efectuează analiza, de către fiecare producător de E-SRE din respectiva categorie pe perioada în care a avut capacităţi în funcţiune, la puterea instalată medie pe perioada respectivă a capacităţilor de producere a E-SRE ale acelui producător şi se face media aritmetică a acestor valori unitare pentru toţi producătorii din respectiva categorie; ulterior se determină media aritmetică dintre acest indice şi cel aferent ultimilor 3 ani calendaristici, calculat pentru costurile fixe totale anuale cu următoarele formule: în care: Cfian - nivelul mediu al indicelui specific al costurilor fixe pentru categoria de tehnologie i, pentru anul anterior anului în care se efectuează analiza; Cf iani - nivelul mediu al indicelui specific al costurilor fixe pentru categoria de tehnologie i, pentru 3 ani calendaristici anteriori anului analizat; Cf i, calc - nivelul mediu al indicelui specific al costurilor fixe pentru categoria de tehnologie i; Cfji, an - costurile fixe realizate în anul anterior anului în care se efectuează analiza de fiecare producător j din categoria de tehnologie i; Cfji, Y–1 - costurile fixe realizate în anul Y–t de fiecare producător j din categoria de tehnologie i; 1 Nu sunt incluse costurile induse de dezechilibrele pe piaţa de echilibrare. 2 Nu sunt incluse dobânzile la creditele pentru investiţie şi nici amortizarea. Pmed, anji, E–SRE - puterea medie instalată a capacităţii de producere E–SRE a producătorului j din categoria de tehnologie i în anul anterior celui în care se efectuează analiza; Pmed, Y–tji, E–SRE - puterea medie instalată a capacităţii de producere E–SRE a producătorului j din categoria de tehnologie i în anul Y–t; Y - anul pentru care se efectuează analiza; nsi - numărul total de producători din categoria de tehnologie i care au avut capacităţi în funcţiune în anul anterior celui în care se realizează analiza; n iY–t - numărul total de producători din categoria de tehnologie i care au avut capacităţi în funcţiune în anul Y–t; t - contor de an; c)nivelul mediu al factorului de capacitate pe categorii de tehnologii de producere a E-SRE, determinat astfel: media multianuală (pe ultimii 10 ani calendaristici) a raportului dintre energia electrică produsă şi livrată în reţea şi/sau către consumatori în anul de raportare şi produsul dintre puterea medie instalată în anul respectiv şi 8760 de ore; în cazul tehnologiilor noi, pentru care nu sunt disponibile date pentru toţi cei 10 ani anteriori, se utilizează mediile rezultate din numărul de ani/luni pentru care există date, conform formulei: în care: FCiE–SRE - nivelul mediu al factorului de capacitate pe categoria de tehnologie i de producere a E-SRE; EY–tj, E–SRE - cantitatea de E-SRE produsă şi livrată în reţea şi/sau către consumatori de producătorul j din categoria de tehnologie i de producere a E-SRE; PIY–tj, E–SRE - puterea instalată a capacităţii de producere de E-SRE a producătorului j, din categoria de tehnologie i în anul Y–t; Y - anul în care se efectuează analiza; n iY–t - numărul total de producători din categoria de tehnologie i care au avut capacităţi în funcţiune în anul Y-t; t - contor de an, 1-<t-<D; d)în cazul tehnologiilor de producere a E-SRE în cogenerare pe bază de biomasă:

(i) nivelul mediu al raportului dintre energia electrică livrată şi energia termică livrată se determină ca medie aritmetică pe ultimii 3 ani calendaristici a acestor rapoarte rezultate din monitorizarea producătorilor care au avut tehnologii în funcţiune;
(ii) nivelul mediu al raportului dintre energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi energia electrică livrată se determină ca medie aritmetică pe ultimii 3 ani calendaristici a acestor rapoarte rezultate din monitorizarea producătorilor care au avut capacităţi în funcţiune,

cu următoarele formule: în care: ybiocog - raportul mediu între energia electrică livrată şi energia termică livrată de instalaţiile în cogenerare pe bază de biomasă; ebiocogef - raportul mediu între energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi energia electrică livrată de instalaţiile de cogenerare pe bază de biomasă; Ej, Y–t - cantitatea de E-SRE livrată de producătorul j în instalaţia sa de cogenerare în anul Y–t; Qj, Y–t - cantitatea de energie termică livrată de producătorul j în instalaţia sa de cogenerare în anul Y–t; Ecogefj, Y–t - cantitatea de E-SRE produsă în cogenerare de înaltă eficienţă de către producătorul j în instalaţia sa de cogenerare în anul Y–t; nY-t - numărul de producători în cogenerare pe bază de SRE care au avut capacităţi în funcţiune în anul Y–t; Y - anul în care se efectuează analiza; t - contor de an. Articolul 12Analiza de supracompensare pentru fiecare categorie de tehnologie de producere a E-SRE se realizează în următoarele condiţii: a)se aplică forma modelului matematic transmis pentru notificarea modificării sistemului de promovare a producerii energiei electrice prin CV şi autorizat de către Comisia Europeană prin Decizia CE nr. C (2016) 8865. Acesta se caracterizează prin efectuarea analizei la nivel agregat pentru fiecare categorie de tehnologie de producere a E-SRE şi prin dependenţa preţului CV de nivelul producţiei de E-SRE pe ansamblul tehnologiilor susţinute, comparativ cu producţia aferentă cotei anuale obligatorii stabilite prin Lege; b)perioada de calcul pentru RIR este de 21 de ani, rezultat al considerării unei durate de viaţă a capacităţilor de 20 de ani şi a unei durate de realizare a unui proiect de 1 an; c)anul 1 al perioadei de calcul pentru RIR se consideră anul ulterior celui în care se realizează analiza; d)se întocmesc următoarele prognoze:

(i) prognoza consumului final brut de energie electrică, pornind de la valoarea înregistrată în anul anterior celui de realizare a analizei şi utilizând variaţia rezultată din ultimele date de prognoză a PIB comunicate de Banca Naţională a României;
(ii) prognoza consumului final de energie electrică, considerând prognoza consumului intern brut de energie electrică din care se deduce în fiecare an valoarea CPT în reţelele de transport şi distribuţie înregistrată în anul anterior celui de realizare a analizei, considerând păstrarea ei la acelaşi nivel pe toată durata de analiză;
(iii) prognoza evoluţiei preţului energiei electrice pe piaţa angro, pornind de la nivelul preţului realizat pe PZU pe ultimele 12 luni anterioare lunii efectuării analizei şi utilizând coeficientul mediu de creştere a preţului energiei electrice pe următorii 5 ani rezultat din contractele futures (baseload) încheiate pe bursa EEX, extrapolat la întreaga perioadă de analiză;
(iv) prognoza evoluţiei preţului energiei termice, în cazul tehnologiilor de producere a energiei în cogenerare, pornind de la nivelul preţurilor reglementate ale energiei termice aplicabile pentru centralele beneficiare ale schemei de susţinere tip bonus pe durata aplicării acesteia, cu extrapolarea pe toată perioada de analiză a coeficientului de creştere rezultat;
(v) prognoza preţului CV, ţinând seama de gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii de CV se realizează astfel:

1. în anii în care producţia de E-SRE din sursele care beneficiază de sprijin se situează sub cota maximă obligatorie ce poate fi susţinută, stabilită prin Lege, se consideră că preţul CV va atinge limita legală maximă, iar în anii în care producţia de E-SRE din sursele care beneficiază de sprijin depăşeşte cota maximă obligatorie de E-SRE ce poate fi susţinută se consideră că preţul CV atinge limita legală minimă; 2. în anii în care cota anuală realizată de E-SRE susţinută va depăşi cota anuală obligatorie de E-SRE stabilită prin Lege se consideră că CV suplimentare nu se vor vinde. Pentru aceşti ani preţul mediu al CV utilizat în calcule se consideră media ponderată dintre limita minimă legală a preţului CV, pentru CV posibil a fi vândute, şi preţul pentru CV în exces rămase nevândute, care este zero; e)determinarea rentabilităţii se efectuează la nivel agregat, pentru fiecare categorie de tehnologie acreditată, pe întreaga durată a sistemului de promovare prin CV, dar şi pe ani de intrare a producătorilor E-SRE în schema de promovare prin CV, cu luarea în considerare a prognozelor parametrilor menţionaţi anterior şi a indicatorilor specifici determinaţi conform art. 11. Articolul 13În cazul în care în urma evaluării rentabilităţii realizate în condiţiile art. 12 se constată că valoarea RIR rezultată pentru o categorie de producători, pe tip de tehnologie, depăşeşte cu mai mult de 10% valoarea RIR de referinţă a acesteia se consideră că schema conduce la supracompensare pentru respectiva categorie. Articolul 14
(1) În cazul în care din analiza efectuată rezultă că schema conduce la supracompensare în ansamblu pentru una sau mai multe dintre tehnologiile prevăzute de Lege, ANRE propune Guvernului, în termen de 30 zile de la publicarea raportului de monitorizare, următoarele:a)măsuri pentru reducerea numărului de CV, care să ajusteze ratele interne de rentabilitate, agregat pe tehnologii, unde este cazul, până la valorile considerate la autorizarea schemei-suport pentru noii beneficiari, până la data închiderii accesului în schema de promovare prin CV; b)măsuri pentru încadrarea în ratele interne de rentabilitate, agregat pe tehnologii, unde este cazul, până la valorile considerate la autorizarea schemei-suport, după data închiderii accesului în schema de promovare prin CV.
(2) Rezultatele analizei de supracompensare efectuate pentru anul analizat (n) se consemnează într-un raport care se publică pe pagina proprie de internet a ANRE la data de 31 martie a anului următor (n+1) de aplicare a schemei de sprijin, conform prevederilor art. 29 alin. (1) din Lege.
Articolul 15Analiza de determinare a supracompensării schemei de sprijin prin CV descrise anterior este valabilă doar pentru sistemul de promovare a E-SRE prin CV autorizat ca ajutor de stat prin Decizia C (2011) 4938/2011, cu modificările şi completările ulterioare, instituită prin Lege.
Capitolul IIIMonitorizarea funcţionării sistemului de promovare a E-SRE Articolul 16Monitorizarea sistemului de promovare a E-SRE prin CV constă în: 1. monitorizarea energiei electrice produse din surse regenerabile de către producătorii E-SRE acreditaţi pentru a beneficia de sistemul de promovare prin CV, care se realizează pe baza următorilor indicatori: a)numărul de producători de E-SRE acreditaţi pentru a beneficia de sistemul de promovare, pe categorii de tehnologii de producere a E-SRE; b)numărul de producători de E-SRE a căror acreditare a fost modificată, suspendată sau retrasă; c)puterea instalată în grupuri electrice1/centrale aparţinând producătorilor E-SRE acreditaţi pentru aplicarea sistemului de promovare, pe categorii de tehnologii de producere a E-SRE; d)energia electrică produsă şi livrată în reţea şi/sau la consumatori, aparţinând producătorilor E-SRE acreditaţi, susţinută prin sistemul de promovare cu CV, pe categorii de tehnologii de producere a E-SRE;2. monitorizarea CV aferente energiei electrice produse din surse regenerabile de către producătorii E-SRE acreditaţi, care se realizează pe baza următorilor indicatori: a)numărul de CV emise pentru tranzacţionare aferente E-SRE beneficiare a schemei de promovare prin CV, pe categorii de tehnologii de producere a acesteia; b)numărul de CV amânate de la tranzacţionare, pe categorii de tehnologii de producere a E-SRE; c)numărul de CV recuperate din CV amânate, pe categorii de tehnologii de producere a E-SRE; d)numărul de CV anulate în contul producătorilor de E-SRE; e)numărul de CV disponibile pentru tranzacţionare la sfârşitul anului calendaristic; f)numărul de CV consumate pentru îndeplinirea obligaţiei trimestriale/anuale de achiziţie de CV; g)cota anuală obligatorie de achiziţie de CV; h)valoarea anuală a ajutorului de stat pentru producătorii E-SRE, pe fiecare categorie de tehnologie. Articolul 17Monitorizarea funcţionării PCV şi PCE-ESRE-CV se realizează pe baza următorilor indicatori: a)numărul de operatori economici înregistraţi la PCV şi PCE-ESRE-CV; b)numărul de participanţi activi la tranzacţiile de pe PCSCV, PCE-ESRE-CV şi PCTCV; c)numărul de participanţi activi cu transferuri de CV efectuate pe PCSCV, PCE-ESRE-CV şi PCBCV (PCTCV şi PCBCV-ND); d)numărul total de CV tranzacţionate pe PCV şi PCE-ESRE-CV, respectiv numărul total de CV transferate pe PCV şi PCE-ESRE-CV; e)preţul mediu ponderat al CV transferate pe PCV, defalcate pe tipuri de pieţe şi PCE-ESRE-CV. Articolul 18Monitorizarea sistemului de promovare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor se realizează pe baza următorilor indicatori: a)numărul prosumatorilor care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri instalate de cel mult 27 kW/loc de consum, defalcat pe persoane fizice şi persoane juridice; b)puterea electrică instalată şi cantitatea de energie electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică de unitatea de producere a E-SRE deţinută de fiecare prosumator; c)cantităţile de E-SRE comercializate de către prosumatori (persoane fizice şi persoane juridice) la preţul reglementat prin Lege, defalcate pe furnizorii de energie electrică. Capitolul IVEvaluarea eficienţei sistemului de promovare a E-SRE Articolul 19
(1) Evaluarea eficienţei sistemului de promovare prin CV urmăreşte evoluţia următorilor indicatori:a)nivelul puterii instalate comparativ cu valorile considerate în PNAER; b)producţia de E-SRE comparativ cu valorile considerate în PNAER; c)evoluţia numărului de CV tranzacţionate pe PCV şi PCE-ESRE-CV, respectiv a numărului total de CV transferate, defalcată pe tipuri de pieţe de tranzacţionare; d)cotele de piaţă ale primilor cinci cei mai mari producători de E-SRE pe PCV; e)gradul de îndeplinire a cotei anuale de achiziţie de CV de către fiecare operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV;1 Evidenţierea informaţiilor pe grupuri în cadrul unei centrale electrice se va face numai în cazul în care grupurile au acreditare diferită (noi, vechi, retehnologizate) sau tehnologii diferite. f)gradul de îndeplinire a obligaţiei de achiziţie trimestrială de CV de către fiecare operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV; g)venitul unitar al producătorului de E-SRE; h)impactul schemei de sprijin prin CV în factură la consumatorii finali; i)gradul de absorbţie al CV în anul analizat, stabilit pe baza numărului de CV transferate in contul operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV în anul analizat, raportat la numărul de CV disponibile pentru tranzacţionare în anul analizat; j)evoluţia bugetului anual utilizat în bugetul total estimat la autorizarea schemei de sprijin prin CV. Bugetul anual utilizat se determină ca fiind valoarea totală a CV vândute în decursul anului respectiv de către producătorii beneficiari ai schemei de sprijin, la care se adaugă valoarea CV utilizate de acei producători pentru energia electrică aferentă consumului final propriu (evaluate considerând preţul mediu ponderat al CV pe PCSCV conform prevederilor legale în vigoare); valoarea obţinută se compară cu cea luată în considerare în analiza de autorizare a schemei de sprijin de către CE; k)numărul operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de CV şi a celor care nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de achiziţie de CV din piaţa centralizată anonimă spot de CV. De asemenea, numărul de CV neachiziţionate de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV şi procentul legat de neîndeplinirea obligaţiei legale de achiziţie de CV din piaţa centralizată anonimă spot de CV; l)numărul operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit trimestrial cota obligatorie estimată de achiziţie de CV şi a celor care nu şi-au îndeplinit obligaţia legală trimestrială de achiziţie de CV din piaţa centralizată anonimă spot de CV. De asemenea, numărul de CV neachiziţionate trimestrial de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV şi procentul legat de neîndeplinirea obligaţiei legale trimestriale de achiziţie de CV din piaţa centralizată anonimă spot de CV.
(2) Evaluarea eficienţei sistemului de promovare a prosumatorilor urmăreşte evoluţia următorilor indicatori:a)evoluţia numărului de deţinători de unităţi de producere a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor, defalcat pe persoane fizice şi persoane juridice; b)evoluţia puterii electrice instalate şi cantitatea de energie electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică de unitatea de producere a E-SRE deţinută de fiecare prosumator.
Capitolul VMonitorizarea cantităţii totale anuale de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie Articolul 20
(1) În cadrul activităţii de monitorizare a energiei electrice totale realizate din SRE se actualizează anual lista deţinătorilor de unităţi de producere E-SRE, pe categorii de tehnologii pentru determinarea cantităţii totale anuale de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie.
(2) Ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică se stabileşte din informaţiile raportate de toţi producătorii de E-SRE deţinători de unităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile, pe categorii de tehnologie de producere E-SRE, respectiv de informaţiile raportate de OD pentru cantitatea de energie electrică produsă şi livrată de prosumatorii racordaţi la reţeaua de distribuţie a acestora, astfel:a)anual, se determină separat cantitatea de E-SRE produsă din energie hidraulică, respectiv din energie eoliană, precum şi cantitatea de energie electrică produsă din alte SRE (excluzând energia electrică produsă în centrale cu acumulare prin pompaj din apă pompată anterior în bazinul superior); b)cantitatea de energie electrică produsă în centralele electrice ale prosumatorilor se determină ca sumă a energiei electrice produse aferente prosumatorilor care deţin contor de măsurare a energiei electrice, respectiv aferente prosumatorilor care nu deţin contor de măsurare a energiei electrice. În cazul prosumatorilor care nu deţin contor de măsurare a energiei electrice, cantitatea de energie electrică produsă se estimează utilizând un model de calcul care ţine seama de capacitatea instalată, tipul, modalitatea de fixare, amplasamentul, radiaţia solară/mp/zi a sistemelor fotovoltaice; c)la începutul fiecărui an se determină separat capacitatea totală instalată în unităţi de E-SRE pe bază de energie hidraulică, respectiv din energie eoliană; d)pentru calculul energiei electrice produse din energia hidraulică se utilizează formula aferentă de normalizare pe 15 ani, prevăzută în anexa nr. 10; e)pentru calculul energiei electrice produse din energia eoliană se utilizează formula aferentă de normalizare pe 4 ani/ pe numărul de ani pentru care sunt disponibile datele privind capacitatea şi producţia, după caz, prevăzută în anexa nr. 10; f)se însumează E-SRE normalizată produsă din energie hidraulică cu cea normalizată produsă din energie eoliană şi cu cea produsă în anul respectiv din alte surse regenerabile de energie, inclusiv cantitatea de energie electrică produsă de prosumatori; g)valoarea rezultată la lit. e) se raportează la consumul final brut de energie electrică din anul calendaristic analizat şi se exprimă în procente. Consumul final brut de energie electrică se determină pe baza datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică.
(3) Gradul de îndeplinire a ţintei naţionale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie electrică se stabileşte prin raportarea valorii rezultate la alin. (2) lit. g) la valoarea ţintei naţionale legal stabilite.
Capitolul VIInformaţii şi date necesare monitorizării sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie Articolul 21
(1) Activitatea de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie se face în baza datelor/informaţiilor stabilite de ANRE prin machetele de monitorizare prevăzute în anexele nr.: 1.1-1.3, 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 5.1-5.3, 6.1-6.4, 7.1-7.4, 8, 9.1, 9.2 şi 10.
(2) Datele/informaţiile necesare în activitatea de monitorizare sunt colectate cu frecvenţă lunară, trimestrială sau anuală în funcţie de necesităţile de analiză, după caz, conform modului de colectare prevăzut la art. 23.
(3) La cererea scrisă şi justificată a ANRE, datele pot fi colectate punctual, în funcţie de solicitările de raportare sau analiză transmise de diverse instituţii naţionale şi/sau europene sau de necesităţile proprii de reglementare/monitorizare/ raportare.
Articolul 22Obligaţia de raportare a datelor/informaţiilor necesare ANRE în procesul de monitorizare revine: a)producătorilor deţinători de unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie; b)operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV prevăzuţi la art. 8 alin. (1) din Lege; c)OTS, în calitate de emitent de CV; d)OPCV; e)OD. Articolul 23
(1) Producătorii deţinători de unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie transmit ANRE informaţiile defalcate pentru fiecare tip de tehnologie, după cum urmează:a)producătorii deţinători de unităţi de producere a energiei din surse regenerabile de energie (cu sau fără acreditare pentru schema de sprijin prin CV) completează trimestrial, direct pe portalul ANRE şi în format letric, până cel târziu la data de 15 a celei de-a doua luni din trimestrul următor celui de raportare, date privind E-SRE produsă şi/sau livrată, conform machetelor de raportare prevăzute în anexele nr. 1.1-1.3; b)producătorii de E-SRE care beneficiază de CV completează trimestrial, direct pe portalul ANRE şi în format letric, până cel târziu la data de 15 a celei de-a doua luni din trimestrul următor celui de raportare, date privind monitorizarea tranzacţiilor încheiate de producătorii E-SRE pentru vânzarea/cumpărarea CV, conform machetelor de raportare prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2; c)producătorii de E-SRE care beneficiază de CV completează anual, direct pe portalul ANRE şi în format letric, până cel târziu la data de 15 februarie, situaţia costurilor şi veniturilor centralelor de E-SRE beneficiare ale sistemului de promovare prin CV, defalcat pentru fiecare centrală, conform machetei de raportare prevăzute în anexa nr. 3; d)producătorii de energie electrică şi autorităţile publice care deţin centrale electrice din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin CV sau care au beneficiat de sistemul de promovare şi deţin CV, cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător, pot încheia contracte negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea energiei electrice şi/sau a certificatelor verzi şi transmit, în termen de 3 zile de la finalizarea tranzacţiilor de energie electrică, respectiv de CV, datele şi informaţiile aferente contractelor bilaterale negociate direct de vânzare/cumpărare, conform machetelor de raportare prevăzute în anexele nr. 4.1 şi 4.2, prin e-mail la adresa sremonitorizare@anre.ro şi în format letric.
(2) Operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV completează direct pe portalul ANRE şi în format letric, până cel târziu în a 10-a zi lucrătoare a celei de-a doua luni din trimestrul următor celui de raportare, datele privind monitorizarea tranzacţiilor încheiate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV, conform machetelor de raportare prevăzute în anexele nr. 5.1-5.3.
(3) OTS, în calitate de emitent de CV, transmite lunar ANRE, prin e-mail la adresa sremonitorizare@anre.ro, datele referitoare la energia electrică susţinută prin CV, CV emise, amânate, recuperate, pentru fiecare operator economic acreditat, pe tip de SRE, în fişier Excel, conform machetelor prevăzute în anexele nr. 6.1-6.4.
(4) OPCV transmite lunar ANRE, prin e-mail la adresa sremonitorizare@anre.ro, date referitoare la funcţionarea pieţei de CV şi a PCE-ESRE-CV, conform machetelor prevăzute în anexele nr. 7.1-7.5.
(5) Operatorii de distribuţie transmit lunar ANRE, prin e-mail la adresa sremonitorizare@anre.ro, informaţii privind prosumatorii racordaţi la reţeaua electrică, conform machetei prevăzute în anexa nr. 8.
(6) Operatorii economici cu obligaţie de raportare, prevăzuţi la art. 22 lit. c) şi e), publică lunar pe pagina de internet a ANRE, în format editabil, informaţiile referitoare la instalaţiile de producere a energiei electrice din SRE, conform machetelor prevăzute în anexele nr. 9.1 şi 9.2.
(7) În formatele şi la termenele specificate, operatorii economici cu obligaţie de raportare transmit orice altă informaţie solicitată de ANRE considerată relevantă în activitatea de monitorizare.
Capitolul VIIRezultatele activităţii de monitorizare şi asigurarea transparenţei informaţiilor Articolul 24În conformitate cu prezenta metodologie, rezultatele activităţii de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie fac obiectul rapoartelor anuale, rapoartelor de sinteză ANRE, precum şi a unor analize/evaluări specifice interne întocmite de compartimentul promovare surse regenerabile din cadrul ANRE. Articolul 25ANRE întocmeşte un raport anual cu privire la rezultatele analizei de supracompensare conform art. 29 din Lege, pe care îl publică pe pagina de internet a ANRE până la data de 31 martie a anului următor calendaristic şi care cuprinde informaţii referitoare la: a)indicatorii determinaţi la nivel agregat conform prezentei metodologii, pe tipuri de tehnologii, conform art. 11; b)numărul de producători acreditaţi pe tipuri de tehnologii, care au furnizat informaţiile necesare întocmirii raportului anual; c)cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de CV; d)compararea valorii de referinţă a ratei interne de rentabilitate avute în vedere pentru fiecare tehnologie la autorizarea schemei de sprijin, cuprinsă în Decizia C (2011) 4938/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi valorile rezultate în urma analizei de rentabilitate; e)identificarea tehnologiilor pentru care din analiza de rentabilitate rezultă risc de supracompensare. Articolul 26ANRE întocmeşte un raport anual privind modul de funcţionare a sistemului de promovare a E-SRE şi de funcţionare a PCV conform art. 20 alin. (1) şi (2) din Lege, pe care îl publică pe pagina de internet a ANRE până la data de 30 iunie a anului următor calendaristic. Raportul anual privind modul de funcţionare a sistemului de promovare a E-SRE cuprinde informaţii referitoare la: a)evoluţia cadrului legislativ privind promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie; b)descrierea sistemului de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie; c)funcţionarea sistemului de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, prezentând informaţii referitoare la:

(i) puterea instalată în capacităţile de producere a E-SRE şi energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, pe categorii de tehnologii;
(ii) gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV:
(iii) numărul de CV necesar a fi achiziţionate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV;
(iv) numărul de CV neachiziţionate de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV; evoluţia numărului de CV tranzacţionate pe PCV, respectiv a numărului total de CV transferate, defalcată pe tipuri de pieţe de tranzacţionare;
(v) bugetul anual al schemei de sprijin (efortul financiar pentru promovarea E-SRE);
(vi) impactul schemei de sprijin prin CV în factură la clienţii finali (impactul CV în preţul energiei electrice ca urmare a promovării E-SRE);
(vii) ponderea E-SRE în consumul final brut de energie electrică şi gradul de realizare a ţintei naţionale de E-SRE în consumul final brut de energie electrică;

d)funcţionarea pieţei de certificate verzi şi a PCE-ESRE-CV, prezentând informaţii referitoare la:

(i) numărul de operatori economici înregistraţi la PCV şi PCE-ESRE-CV;
(ii) numărul de participanţi activi la tranzacţiile de pe PCSCV, PCE-ESRE-CV şi PCTCV;
(iii) numărul de participanţi activi care au efectuat transferuri de CV pe PCSCV, PCE-ESRE-CV şi PCBCV (PCTCV şi PCBCV - ND);
(iv) numărul total de CV tranzacţionate pe PCV şi PCE-ESRE-CV, respectiv numărul total de CV transferate pe PCV şi PCE-ESRE-CV:
(v) preţul mediu ponderat al CV transferate pe PCV, defalcate pe tipuri de pieţe şi PCE-ESRE-CV.

Capitolul VIIIDispoziţii finale Articolul 27Raportarea datelor necesare monitorizării sistemului de promovare a E-SRE a participanţilor la piaţă se realizează în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, cu cele ale procedurilor specifice de raportare prevăzute în alte reglementări emise de ANRE, precum şi cu respectarea metodelor specificate de ANRE în corespondenţa cu operatorii economici implicaţi. Articolul 28Fişierele Excel pentru raportarea datelor solicitate în prezenta metodologie sunt transmise ANRE în format electronic (prin încărcarea formatului prelucrabil pe portalul ANRE) sau prin e-mail, conform prevederilor art. 23, şi în format letric semnat (până la implementarea mecanismului de semnătură electronică) numai prin una dintre modalităţile următoare: poştă/curier. Raportarea nu va fi luată în considerare în cazul în care datele transmise ANRE în format electronic nu coincid cu datele transmise în format letric. Articolul 29Machetele de culegere a datelor prevăzute în anexe se revizuiesc ori de câte ori apar modificări ale cadrului de reglementare cu impact asupra elementelor din componenţa acestora, iar versiunea electronică actualizată este publicată pe pagina de internet a ANRE, pentru a reflecta prevederile cadrului legal în vigoare. Articolul 30Nerespectarea prevederilor metodologiei atrage sancţionarea conform prevederilor legale în vigoare din domeniul energiei electrice. Articolul 31Anexele nr. 1.1-1.3, 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 5.1-5.3, 6.1-6.4, 7.1-7.5, 8, 9.1, 9.2 şi 10 fac parte integrantă din prezenta metodologie. ANEXA Nr. 1.1la metodologie Macheta privind E-SRE produsă (Se completează de toţi producătorii de E-SRE cu sau fără acreditare pentru schema de sprijin prin CV.) A. Producători de E-SRE

Denumire producător
An de raportare
Trimestru de raportare

B. Informaţii privind E-SRE produsă

Tip SRE Putere electrică instalată/tip SRE E-SRE produsă
TOTAL din care:
Livrată în reţea Utilizată pentru consumul final propriu, altul decât CPT Furnizată consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică
cu contract de vânzare fără contract de vânzare
[MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh]
1 2 3 4 5 6 7

ANEXA Nr. 1.2la metodologie Monitorizarea E-SRE vândute/cumpărate/utilizate pentru consumul propriu (Se completează numai de producătorii de E-SRE acreditaţi pentru schema de sprijin prin CV.) A. Informaţii generale privind producătorii de E-SRE

Denumire producător
An de raportare
Trimestru de raportare

B. Informaţii privind cantitatea de E-SRE tranzacţionată

Tipuri de pieţe/contracte Tip tranzacţie Energie electrică vândută/cumpărată/ utilizată pentru consum propriu
Cantitate energie electrică Valoare
[MWh] [lei]
1 2 3 4

ANEXA Nr. 1.3la metodologie Monitorizarea E-SRE vândute în baza contractelor bilaterale negociate direct, încheiate conform Legii nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (Se completează numai de producătorii de E-SRE acreditaţi pentru schema de sprijin prin CV.) A. Informaţii generale privind producătorii de E-SRE

Denumire producător
An de raportare
Trimestru de raportare

B. Informaţii privind cantitatea de E-SRE tranzacţionată

Partener contractual - cumpărător Contract/ Act adiţional Data contractului Data intrării în vigoare a contractului negociat direct Data expirării valabilităţii contractului negociat direct Data tranzacţionării (data emiterii facturii) Energie electrică vândută
Cantitatea de energie electrică Preţul energiei electrice Valoarea energiei electrice
[Nr. ] [zz-ll-aaaa] [zz-ll-aaaa] [zz-ll-aaaa] [zz-ll-aaaa] [MWh] [lei/MWh] [lei]
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ANEXA Nr. 2.1la metodologie Macheta privind E-SRE care beneficiază de schema de sprijin prin CV A. Producători de E-SRE care beneficiază de schema de sprijin prin CV

Denumire producător
An de raportare
Trimestru de raportare

B. Informaţii privind E-SRE care beneficiază de schema de sprijin şi CV primite

Tip SRE Denumirea centralei/grupului Puterea electrică instalată acreditată a centralei/grupului Cantitatea de E-SRE pentru care s-au acordat CV, aferentă perioadei de raportare CV primite de la OTS pentru perioada de raportare, din care:
emise pentru tranzacţionare (acordate pentru energia electrică livrată în reţea) emise pentru tranzacţionare (recuperate din CV amânate) amânate
[MW] [MWh] [nr.] [nr.] [nr.]
1 2 3 4 5 6 7

ANEXA Nr. 2.2la metodologie Monitorizarea tranzacţiilor încheiate de producătorii de E-SRE pentru vânzarea/cumpărarea de CV A. Informaţii generale privind numărul de CV deţinute de producătorii E-SRE

Denumirea producătorului
An de raportare
Trimestru de raportare
Sold CV disponibile pentru tranzacţionare la începutul perioadei de raportare [Nr.]
Sold CV disponibile pentru tranzacţionare la sfârşitul perioadei de raportare [Nr.]
CV anulate în perioada de raportare [Nr.]
Total CV amânate aflate în patrimoniu la sfârşitul perioadei de raportare [Nr.]

B. Informaţii privind numărul de CV tranzacţionat de producătorii de E-SRE

Tipuri de pieţe/ contracte Partener contractual - cumpărător/ vânzător Contract/ Act adiţional Data contractului Data intrării în vigoare (PCTCV, PCCBCV, CB1, CB2, PCE-ESRE-CV) Data expirării valabilităţii contractului (PCTCV, PCCBCV, CB1, CB2, PCE-ESRE-CV) Data transferului CV din contul vânzătorului în contul cumpărătorului în RCV CV transferate ca urmare a operaţiunii de:
vânzare/mutare din CV primite de la OTS cumpărare vânzare/mutare din CV cumpărate
Nr. CV Valoare CV Nr. CV Valoare CV Nr. CV Valoare CV
[nr.] [zz-ll-aaaa] [zz-ll-aaaa] [zz-ll-aaaa] [zz-ll-aaaa] [nr.] [lei] [nr.] [lei] [nr.] [lei]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ANEXA Nr. 3la metodologie Situaţia costurilor şi veniturilor centralelor de E-SRE beneficiare ale sistemului de promovare prin CV Anul de analiză

Producător:
Centrala/Localitatea:
Puterea instalată (MW)
Puterea acreditată (MW)
Tipul de sursă regenerabilă
Valoarea investiţiei (lei)
Data PIF (zz/ll/aaaa):
Nr. crt. Indicatori UM Total an de analiză
I. VENITURI (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5) lei
I.1. Venituri realizate în anul de analiză din vânzarea E-SRE produse lei
I.2. Venituri realizate în anul de analiză din vânzarea CV lei
I.3. Venituri realizate în anul de analiză din transferul CV din contul de producător în contul de furnizor lei
l.4. Venituri realizate în anul de analiză din vânzarea energiei termice lei
I.5. Alte venituri lei
II. COSTURI (II.1+II.2+II.3) lei
II.1. Costuri fixe, din care: lei
- costuri de amortizare lei
- costuri de operare şi mentenanţă lei
- costuri de salarii şi asimilate lei
- costuri financiare lei
- alte costuri fixe (taxe, comisioane, impozite, chirii, asigurări etc.) lei
II.2. Costuri variabile, din care: lei
- costuri cu combustibil tehnologic lei
- costuri cu achiziţia energiei electrice şi serviciilor aferente, din care: lei
- costuri cu dezechilibre lei
- costuri cu achiziţionarea apei lei
- alte costuri variabile (reactivi, mase schimbătoare de ioni etc.) lei
II.3. Alte costuri lei
III. AJUTOARE
III.1. Ajutoare de investiţii (fonduri structurale, fondul de mediu, permisii de emisii CO2 etc.) lei
III.2. Ajutoare de exploatare (scutiri taxe/impozite, subvenţii preţ biomasă etc.) lei
IV. CERTIFICATE VERZI
IV.1. Număr de CV în sold la data de 1 ianuarie în anul de analiză nr.
IV.2. Număr de CV primite pentru tranzacţionare în anul de analiză nr.
IV.3. Număr de CV vândute în anul de analiză (indiferent de data primirii) nr.
IV.4. Număr de CV transferate din contul de producător în contul de furnizor în anul de analiză nr.
IV.5. Număr de CV anulate în anul de analiză nr.
IV.6. Număr de CV rămase în sold la data de 31 decembrie în anul de analiză nr.
V. ENERGIE PRODUSĂ
V.1. E-SRE produsă şi vândută în anul de analiză (inclusiv autoconsumul, altul decât CPT), din care: MWh
V.1.1. E-SRE produsă în cogenerare de înaltă eficienţă MWh
V.2. Energie termică produsă şi vândută în anul de analiză (inclusiv autoconsumul) MWh
Nr. crt. Indicatori UM Total an de analiză
Conţinutul procentual de biomasă în deşeuri %
Consum de combustibil total, din care: MWh
Consumul de sursă regenerabilă, din care: t, mii Nm3
- biomasă din reziduuri biologice, producere în cogenerare t, mii Nm3
- biomasă din reziduuri biologice, producere exclusivă de energie electrică t, mii Nm3
- biomasă din culturi energetice, producere exclusivă de energie electrică t, mii Nm3
- gaz de fermentare a deşeurilor mii Nm3
Consumul de sursă convenţională, din care: MWh
- păcură t
- gaze mii Nm3
- cărbune t
- alt combustibil (CLU etc.) t, mii Nm3
Putere calorifică inferioară pentru biomasă din reziduuri biologice kJ/kg
Putere calorifică inferioară pentru biomasă din culturi energetice kJ/kg
Putere calorifică inferioară pentru gaz de fermentare a deşeurilor municipale kJ/Nm3
Putere calorifică inferioară pentru gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate kJ/Nm3
Putere calorifică inferioară pentru păcură kcal/kg
Putere calorifică inferioară pentru gaze kcal/Nm3
Putere calorifică inferioară pentru cărbune kcal/kg
Putere calorifică inferioară pentru alt combustibil kcal/kg
Preţ biomasă din reziduuri biologice lei/t
Preţ biomasă din culturi energetice lei/t
Preţ gaz de fermentare a deşeurilor municipale lei/Nm3
Preţ gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţii de epurare a apelor uzate lei/Nm3
Preţ păcură lei/kg
Preţ gaze lei/Nm3
Preţ cărbune lei/kg
Preţ alt combustibil lei/kg

ANEXA Nr. 4.1la metodologie Tranzacţii încheiate de producătorii de E-SRE în conformitate cu art. ll din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie ENERGIE ELECTRICĂ Denumire producător: CUI: PI (MW): luna: anul:

Nr. crt. Partener contractual Cantitatea (MWh) Preţul mediu (lei/MWh) Valoarea (lei) Numărul contractului Data contractului Data înregistrării ANRE Data intrării în vigoare contractului (zz/ll/aaaa) Data expirării valabilităţii contractului (zz/ll/aaaa) Observaţii

ANEXA Nr. 4.2la metodologie Tranzacţii încheiate de producătorii de E-SRE în conformitate cu art. ll din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie CERTIFICATE VERZI Denumire producător: CUI: PI (MW): luna: anul:

Nr. crt. Partenerul contractual Nr. CV Preţul mediu (lei/CV) Valoarea (lei) Numărul contractului Data contractului Data înregistrării ANRE Data intrării în vigoare a contractului (zz/ll/aaaa) Data expirării valabilităţii contractului (zz/ll/aaaa) Observaţii

ANEXA Nr. 5.1la metodologie Monitorizarea CV facturate clienţilor finali de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV A. Operatori economici cu obligaţie de achiziţie CV

Operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV
An de raportare
Trimestru de raportare

B. Informaţii privind facturarea CV la clienţii finali

Luna calendaristică Cantitatea de energie electrică neexceptată facturată Cantitatea de energie electrică exceptată facturată Elemente de calcul pentru facturare CV Contravaloare CV facturate
Cota anuală obligatorie estimată de CV aplicabilă în intervalul de facturare Preţul mediu al CV utilizat în facturi
[MWh] [MWh] [CV/MWh] [lei/CV] [lei]
1 2 3 4 5 6 = 2*4*5

ANEXA Nr. 5.2la metodologie Monitorizarea tranzacţiilor încheiate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie CV A. Operatori economici cu obligaţie de achiziţie de CV

Operator economic cu obligaţie de achiziţie CV - participant la PCV
An de raportare (n)
Trimestru de raportare
Nr. de CV deţinute în cont în ultima zi lucrătoare a primei luni din trimestrul următor celui de raportare
Nr. de CV necesar de achiziţionat pentru trimestrul de raportare
Nr. de CV necesar de achiziţionat de pe PCSCV pentru trimestrul de raportare
Nr. de CV anulate în trimestrul de raportare

B. Informaţii privind numărul de CV tranzacţionat de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV

Tipul pieţelor/ contractelor Denumirea partenerului contractual - vânzător/ cumpărător Tipul tranzacţiei -vânzare/ cumpărare/ transfer prin rezervare Contract/ Act adiţional Data contractului Data intrării în vigoare a contractului (PCTCV, PCCBCV, CB1, CB2, PCE-ESRE-CV) Data expirării valabilităţii contractului (PCTCV, PCCBCV, CB1, CB2, PCE-ESRE-CV) Data transferului CV din contul vânzătorului în contul cumpărătorului în RCV CV transferate Preţul CV Valoarea CV Numărul de CV alocate din CV transferate (col. 9), din care:
cotă an (n–1) cotă an (n) cotă trimestrul precedent celui de raportare cotă trimestrul de raportare rămase în cont
[nr. ] [zz-ll-aaaa] [zz-ll-aaaa] [zz-ll-aaaa] [zz-ll-aaaa] [nr. ] [lei/CV] [lei] [nr. ] [nr. ] [nr. ] [nr. ] [nr. ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ANEXA Nr. 5.3la metodologie Monitorizarea energiei electrice (inclusiv cea utilizată pentru consumul final propriu) facturate consumatorilor finali de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV, pentru trimestrul de analiză A. Operatori economici cu obligaţie de achiziţie de CV

Operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV
An de analiză
Trimestru de analiză

B. Informaţii privind energia electrică facturată consumatorilor finali şi/sau utilizată pentru consumul final propriu, pentru trimestrul de analiză

Luna Furnizor de energie electrică Producător de energie electrică
Energia electrică neexceptată utilizată pentru consumul final propriu Energia electrică neexceptată facturată consumatorilor finali Energia electrică facturată operatorilor de distribuţie concesionari/ OTS pentru consumul final al acestora: OD1, OD...OTS Energia electrică neexceptată facturată consumatorilor/furnizorilor din afara teritoriului României în statele cu care Guvernul României are acorduri bilaterale în acest sens, din producţia de energie electrică din România Energia electrică exceptată facturată şi/sau utilizată pentru consumul final propriu Total energie electrică facturată şi utilizată pentru consumul final propriu, luată în considerare la stabilirea numărului de CV necesar a fi achiziţionate Energia electrică neexceptată facturată consumatorilor racordaţi prin linii directe la centrala electrică Energia electrică neexceptată utilizată pentru consumatorii finali proprii, alţii decât CPT-ul centralei Energia electrică exceptată facturată consumatorilor racordaţi prin linii directe la centrala electrică şi/sau utilizată pentru consumatorii finali proprii Total energie electrică facturată şi utilizată pentru consumul final propriu, luată în considerare la stabilirea numărului de CV necesar a fi achiziţionate
[MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh]
1 2 3 4 5 6 7 = 2 + 3 + 5 8 9 10 11 = 8 + 9

ANEXA Nr. 6.1la metodologie Date referitoare la energia electrică susţinută prin CV, în anul ................

Nr. crt. Denumirea operatorului economic acreditat Tipul SRE Puterea electrică instalată [MW] Energia electrică pentru care se acordă CV (MWh) Total energie electrică pentru care se acordă CV [MWh]
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie

ANEXA Nr. 6.2la metodologie Date referitoare la certificatele verzi emise pentru tranzacţionare, în anul ........ ...........

Nr. crt. Denumirea operatorului economic acreditat Tipul SRE Puterea electrică instalată [MW] CV emise pentru tranzacţionare [buc.] Total CV [buc.]
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie

ANEXA Nr. 6.3la metodologie Date referitoare la certificatele verzi amânate de la tranzacţionare, în anul .........

Nr. crt. Denumirea operatorului economic acreditat Tipul SRE Puterea electrică instalată [MW] CV amânate de la tranzacţionare [buc.] Total CV [buc.]
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie

ANEXA Nr. 6.4la metodologie Date referitoare la certificatele verzi eliberate pentru tranzacţionare din numărul de CV amânate de la tranzacţionare, în anul ........ .........

Nr. crt. Denumirea operatorului economic acreditat Tipul SRE Puterea electrică instalată [MW] CV eliberate pentru tranzacţionare [buc.] Total CV [buc.]
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie

ANEXA Nr. 7.1 la metodologie 1. Lista operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV înscrişi la PCV şi PCE-ESRE-CV Anul: ........ ................ ........ .......... Luna: ........ ................ ........ ..........

Nr. crt. Numele participantului Data înscrierii la piaţa de certificate verzi Date de contact

2. Lista operatorilor economici (producători E-SRE) înscrişi la PCV şi PCE-ESRE-CV Anul: ........ ................ ........ .......... Luna: ........ ................ ........ ..........

Nr. crt. Numele participantului Data înscrierii la piaţa de certificate verzi Date de contact

3. Lista participanţilor suspendaţi de pe PCV şi PCE-ESRE-CV Anul: ........ ................ ........ .......... Luna: ........ ................ ........ ..........

Nr. crt. Numele participantului Starea participantului pe PCV Data suspendării Perioada suspendării Motivul suspendării

4. Lista participanţilor retraşi/suspendaţi de pe PCV şi PCE-ESRE-CV Anul: ........ ................ ........ .......... Luna: ........ ................ ........ ..........

Nr. crt. Numele participantului Starea participantului pe PCV (retragere/suspendare) Data suspendării/retragerii Motivul retragerii/suspendării participantului pe PCV

ANEXA Nr. 7.2la metodologie 1. Lista participanţilor care au încheiat contracte standard pe piaţa centralizată anonimă la termen a certificatelor verzi Anul: ........ ................ ........ .......... Luna: ........ ................ ........ ..........

Nr. crt. Numărul contractului standard Data contractului standard Durata contractului standard încheiat Data de începere a livrării Vânzător Cumpărător Preţul de atribuire a contractului (lei/CV)

2. Lista participanţilor care au încheiat contracte bilaterale de certificate verzi (CBCV) prin negociere directă pe piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi Anul: ........ ................ ........ .......... Luna: ........ ................ ........ ..........

Nr. crt. Numărul contractului standard Data contractului standard Numărul/data actului adiţional (dacă este cazul) Stare CBCV Data de expirare a CBCV încheiat Vânzător Cumpărător Preţul din CBCV (lei/CV)

3. Lista participanţilor care au încheiat CBCV înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 23/2014, cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2013 Anul: ........ ................ ........ .......... Luna: ........ ................ ........ ..........

Nr. crt. Numărul contractului standard Data contractului standard Numărul/data actului adiţional (dacă este cazul) Stare CBCV Data de expirare a CBCV încheiat Vânzător Cumpărător Preţul din CBCV (lei/CV)

4. Lista participanţilor care au încheiat CBCV pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de certificate verzi înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 184/2018 Anul: ........ ................ ........ .......... Luna: ........ ................ ........ ..........

Nr. crt. Numărul contractului standard Data contractului standard Numărul/data actului adiţional (dacă este cazul) Stare CBCV Data de expirare a CBCV încheiat Vânzător Cumpărător Preţul din CBCV (lei/CV)

ANEXA Nr. 7.3la metodologie 1. Rezultatele tranzacţionării CV pe contracte standard încheiate în urma desfăşurării sesiunilor de tranzacţionare pe piaţa centralizată anonimă la termen a certificatelor verzi Anul: ................ Luna: ................

Nr. crt. Numărul contractului standard Data contractului standard Valabilitatea contractului standard încheiat Data de începere a livrării Vânzător Cumpărător Nr. de CV transferate Preţul de tranzacţionare CV (lei/CV) Observaţii Data transferului

2. Rezultatele tranzacţionării CV pe contracte bilaterale de certificate verzi (CBCV) încheiate înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 184/2018 Anul: ................ Luna: ................

Nr. crt. Numărul contractului standard Data contractului standard Numărul actului adiţional Data actului adiţional Stare CBCV Valabilitatea CBCV încheiat Vânzător Cumpărător Număr de CV transferate Preţul de tranzacţionare CV (lei/CV) Observaţii Data transferului

3. Rezultatele tranzacţionării CV pe CBCV încheiate prin negociere directă Anul: ................ Luna: ................

Nr. crt. Numărul contractului standard Data contractului standard Numărul actului adiţional Data actului adiţional Stare CBCV Valabilitatea CBCV încheiat Vânzător Cumpărător Număr de CV transferate Preţul de tranzacţionare CV (lei/CV) Observaţii Data transferului

4. Tranzacţii cu CV aferente contractelor încheiate pe CBCV înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 23/2014, cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2013 Anul: ................ Luna: ................

Nr. crt. Numărul contractului standard Data contractului standard Numărul actului adiţional Data actului adiţional Stare CBCV Valabilitatea CBCV încheiat Vânzător Cumpărător Număr de CV transferate Preţul de tranzacţionare CV (lei/CV) Observaţii

ANEXA Nr. 7.4la metodologie Rezultatele tranzacţionării CV pe PCSCV Anul: ........ ................ ........ .......... Luna: ........ ................ ........ ..........

Nr. crt. Data sesiunii de licitaţie Vânzător Număr de CV vândute Cumpărător Număr de CV cumpărate PIPCSCV

ANEXA Nr. 7.5la metodologie Rezultatele tranzacţionării E-SRE şi CV pe PCE-ESRE-CV Anul: ........ .......... Luna: ........ .........

Nr. crt. Numărul contractului Data contractului Data intrării în vigoare a contractului (zz/ll/aaaa) Data expirării valabilităţii contractului (zz/ll/aaaa) Vânzător/ entitate agregată Cumpărător Cantitatea de E-SRE tranzacţionată [MWh] Preţul E-SRE (lei/MWh) Număr de CV tranzacţionate aferent E-SRE Preţul de tranzacţionare CV (lei/CV)

ANEXA Nr. 8la metodologie Informaţii privind prosumatorii racordaţi la reţeaua de distribuţie Operatorul de distribuţie a energiei electrice: Anul: ........ ........... Luna: ........ .........

Nr. crt. Denumirea prosumatorului Codul unic al punctului de măsură Forma de organizare Denumirea centralei electrice Adresa locului de consum şi de producere Numărul şi data certificatului de racordare Puterea electrică instalată (kW) Cantitatea de energie electrică produsă* (kWh) Cantitatea de energie electrică produsă şi livrată (kWh) Formula de calcul pentru energia electrică produsă şi livrată în reţea Cantitatea de energie electrică care beneficiază de preţul prevăzut în lege (kWh)

* Pentru prosumatorii care nu deţin contor de măsurare a energiei electrice produse, ANRE estimează cantitatea de energie electrică produsă, conform art. 20 alin. (2) lit. b) din metodologie. ANEXA Nr. 9.1la metodologie Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) emise pentru instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile

Nr. crt. Denumirea investitorului Denumirea centralei electrice Judeţul Puterea instalată (MW) Tensiunea U (kV) Staţia de racordare Comentariu Emitent Numărul ATR Data emiterii ATR/ actualizării ATR Observaţii Legislaţia Data expirării ATR Stare ATR Data estimată PIF

ANEXA Nr. 9.2la metodologie Lista cu contracte de racordare (CR) emise pentru instalaţii de producerea energiei electrice din surse regenerabile

Nr. crt. Denumirea producătorului Localitatea Judeţul Puterea instalată (MW) Tensiunea U (kV) Staţia de racordare Comentariu Emitent Numărul ATR Data emiterii ATR Numărul CR Data emiterii CR Data PIF

ANEXA Nr. 10

la metodologie Formulele de normalizare pentru calculul energiei electrice generate de energia hidroelectrică şi eoliană Pentru calculul energiei electrice produse de energia hidroelectrică se aplică următoarea formulă: unde: N = an de referinţă; EN (norm) = cantitate standardizată de energie electrică produsă de toate centralele hidroelectrice în anul N, în scopul efectuării de calcule; Ei = cantitatea de energie electrică produsă efectiv în anul i de către toate centralele hidroelectrice, măsurată în GWh, excluzând producţia de energie electrică din centralele de acumulare prin pompare pe bază de apă pompată anterior în bazinul superior; Ci= puterea totală instalată, fără acumularea prin pompare, a tuturor centralelor hidroelectrice înregistrată la sfârşitul anului i, măsurată în MW. Pentru calculul energiei electrice produse de energia eoliană se aplică următoarea formulă: unde: N = an de referinţă; EN (norm) = cantitate standardizată de energie electrică produsă de toate centralele eoliene în anul N, în scopul efectuării de calcule; Ei = cantitatea de energie electrică produsă efectiv în anul i de către toate centralele eoliene, măsurată în GWh; Ci = puterea totală instalată a tuturor centralelor eoliene înregistrată la sfârşitul anului i, măsurată în MW; n = 4 sau numărul de ani care precedă anul N, pentru care sunt disponibile datele privind capacitatea şi producţia centralelor eoliene, luându-se în considerare cea mai mică dintre cele două valori.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 195/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 195 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 195/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu