Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.194 din 22.01.2018

privind aprobarea schemei de ajutoare de stat şi de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 12 februarie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile Deciziei Comisiei Europene C(2014) 10233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a Programului operaţional Competitivitate,luând în considerare prevederile Acordului de finanţare încheiat între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Fondurilor Europene, şi Fondul European de Investiţii, semnat la 20 septembrie 2016,având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,ţinând cont de Avizul Consiliului Concurenţei nr. 14.635 din 27.11.2017,luând în considerare prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 15 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,ministrul delegat pentru fonduri europene emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă schema de ajutoare de stat şi de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii din cadrul Programului operaţional Competitivitate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 3 Direcţia generală programe europene Competitivitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica ANEXĂSchemă de ajutoare de stat şi de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate Capitolul IPrevederi generale Articolul 1(1) Prezentul ordin instituie o schemă transparentă de ajutor de stat şi ajutor de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) în cadrul Programului operaţional Competitivitate, prin axa prioritară 1, acţiunea 1.2.2. „Instrumente de creditare şi măsuri de capital de risc", denumită în continuare schemă.(2) Acordarea ajutoarelor de stat şi de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea următoarelor acte normative:a)Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013, denumit în continuare Regulamentul de minimis; b)Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/20171, denumit în continuare Regulamentul de exceptare în bloc; c)Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20.12.2013; d)Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul 1 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 156 din 20.06.2017. european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20.12.2013; e)Recomandarea Comisiei 2003/361/EC din 6 mai 2003 cu privire la definiţia micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii; f)Decizia Comisiei Europene C(2014) 10233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a Programului operaţional Competitivitate; g)Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.
(3) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Regulamentul de minimis şi ale art. 21 din Regulamentul de exceptare in bloc.
Capitolul IIObiectivul schemei Articolul 2Obiectivul prezentei scheme constă în facilitarea accesului IMM-urilor la finanţare prin intermediul unor fonduri de capital de risc. Capitolul IIIDefiniţii Articolul 3În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel: 1. furnizor al ajutorului de stat şi al ajutorului de minimis este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, denumit în continuare MDRAPFE, prin intermediul Autorităţii de management pentru Programul operaţional Competitivitate, denumită în continuare AM POC; 2. administratorul schemei este Fondul European de Investiţii (FEI), instituţie financiară europeană, parte din Grupul Băncii Europene de Investiţii, cu sediul în Luxemburg; 3. Acordul de finanţare este acordul de finanţare încheiat între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Fondurilor Europene, şi FEI la 20 septembrie 2016, cu privire la desemnarea FEI pentru implementarea unor instrumente financiare în cadrul Programului operaţional Competitivitate, denumit în continuare POC; 4. subadministratorii schemei sunt intermediarii financiari, care vor fi desemnaţi pe baza unei proceduri de selecţie deschise, transparente şi nediscriminatorii, care include apelul public pentru expresii de interes; 5. apel public pentru expresii de interes înseamnă o solicitare publică de oferte care are ca scop identificarea intermediarilor financiari adecvaţi care vor primi contribuţii de la POC, care se publică pe pagina de web a FEI (http://www.eif.org/what_we_do/resources/esif_competitiveness_Romania/index.htm); apelul pentru expresii de interes face parte din procedura de selecţie deschisă, transparentă şi nediscriminatorie a intermediarilor financiari; 6. Fond de fonduri (FdF) este entitatea, fără personalitate juridică, constituită ca un „bloc de finanţare separat" în cadrul FEI, în baza Acordului de finanţare; 7. capital de risc înseamnă investiţii de capital şi de cvasicapital, de care beneficiază întreprinderile mici şi mijlocii conform prezentei scheme; 8. investiţie de capital înseamnă punerea la dispoziţia unei întreprinderi a unui capital investit direct sau indirect, în schimbul dreptului de proprietate asupra unei părţi echivalente din capitalul întreprinderii respective; 9. investiţie de cvasicapital înseamnă un tip de finanţare încadrată între finanţarea prin participare la capital şi finanţarea prin îndatorare care implică un risc mai mare decât datoria cu rang prioritar şi un risc mai scăzut decât capitalul propriu comun, a cărei rentabilitate pentru deţinător se bazează în mod preponderent pe profiturile sau pierderile întreprinderii subiacente vizate şi care nu sunt garantate în caz de neplată. Investiţiile de cvasicapital pot fi structurate ca datorie, negarantată şi subordonată, inclusiv datorie de tip mezanin, şi, în unele cazuri, convertibilă în capital propriu, sau drept capital propriu preferenţial; 10. întreprindere reprezintă orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată; 11. întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;
(v) întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la punctele (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;

12. întreprindere aflată în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului de exceptare în bloc, este: a)[Se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declaraţiei de eligibilitate pentru finanţarea de capital de risc, 7 ani de la prima sa vânzare comercială şi se califică pentru investiţii pentru finanţare de capital de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat.] în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris; b)[Se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declaraţiei de eligibilitate pentru finanţarea de capital de risc, 7 ani de la prima sa vânzare comercială şi se califică pentru investiţii pentru finanţare de capital de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat.] în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru datoriile societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate; c)atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi; d)atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare:13. întreprinderi mici şi mijlocii sau IMM sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definiţia micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv: a)au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250; b)realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.Stabilirea caracterului de IMM al aplicantului se realizează având în vedere şi datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia. 14. regiuni de dezvoltare sunt entităţi teritoriale specifice, fără statut administrativ şi fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS - II în Nomenclatorul unităţilor statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare; 15. beneficiar înseamnă o întreprindere eligibilă care primeşte o finanţare sub formă de capital de risc de la Fondul de fonduri. Capitolul IVDomeniul de aplicare Articolul 4Prezenta schemă are ca scop să faciliteze accesul la finanţare sub formă de capital şi cvasicapital pentru întreprinderi mici şi mijlocii din toate regiunile de dezvoltare ale României, cu respectarea alocării financiare dintre regiuni mai dezvoltate şi regiuni mai puţin dezvoltate, care este comunicată de către furnizor şi descrisă în apelul pentru expresii de interes. Articolul 5(1) Măsura se adresează întreprinderilor mici şi mijlocii care solicită finanţare pentru investiţii în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) enumerate în anexa nr. 1 la prezenta schemă.(2) Măsura nu se aplică sectoarelor şi activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis sau la art. 1 alin. (2) din Regulamentul de exceptare în bloc, după caz:A. Ajutorul de minimis nu poate fi acordat întreprinderilor din următoarele sectoare şi activităţi prevăzute la art. 1 din Regulamentul de minimis: a)sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului; b)producţia primară de produse agricole enumerate în anexa I la Tratat; c)sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

d)activităţi legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; e)ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.B. Ajutorul de stat în cadrul prezentei scheme nu poate fi acordat următoarelor sectoare şi activităţi prevăzute la art. 1 din Regulamentul de exceptare în bloc, inclusiv: a)activităţi legate de exportul către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export; b)ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate; c)sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; sau
(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
d) facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787 a Consiliului.
(3) Prin prezenta schemă nu se acordă ajutoare:
(i) întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin care un ajutor este declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă, cu excepţia schemelor de ajutoare destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre naturale;
(ii) întreprinderilor aflate în dificultate;
(iii) condiţionate de obligaţia ca beneficiarul să îşi aibă sediul în statul membru relevant sau să fie stabilit cu preponderenţă în statul membru respectiv; cu toate acestea, cerinţa de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plăţii ajutorului este permisă;
(iv) condiţionate de obligaţia ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel naţional sau servicii naţionale sau care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obţinute din cercetare, dezvoltare şi inovare.

(4) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele şi activităţile excluse, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare a schemei, ajutoarele se pot acorda pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca întreprinderea respectivă să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis sau de stat acordate în conformitate cu schema. Capitolul VModalităţi de acordare a ajutorului de minimis şi ajutorului de stat Articolul 6Ajutorul de stat şi ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare de risc, respectiv investiţii de capital şi cvasicapital. Articolul 7Prin procedura de selecţie deschisă, transparentă şi nediscriminatorie a intermediarilor financiari, FEI selectează unul sau mai mulţi intermediari financiari şi semnează acorduri operaţionale cu aceştia. Fiecare intermediar financiar (administrator de fond de capital de risc) creează un fond de investiţii cu două compartimente (care nu sunt în mod necesar structurate ca entităţi juridice separate), care acordă următoarele tipuri de finanţări: 1. finanţările de capital sau cvasicapital de valoare mică, acordate de către compartimentul de accelerare de antreprenoriat, pentru care sunt aplicabile regulile stabilite de Regulamentul de minimis, respectiv: a)valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi; b)întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul schemei pentru activităţi pe care acestea le desfăşoară şi care se încadrează în codurile CAEN din anexa nr. 1, cu respectarea plafonului menţionat la lit. a) şi cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea activităţilor sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că activitatea de transport rutier de mărfuri nu beneficiază de ajutorul de minimis şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri; c)ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii (de exemplu, semnarea contractului de investiţie), în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis se plăteşte; d)pentru ajutoarele de minimis plătite eşalonat, în mai multe tranşe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor; e)în cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul de 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea parte din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis; f)în cazul fuziunilor societăţilor sau al achiziţiilor de părţi sociale, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate; g)în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte;2. finanţările de capital sau cvasicapital, acordate de către compartimentul de investiţii tip „seed", în conformitate cu Regulamentul de exceptare în bloc. Aceste finanţări se pot acorda fie întreprinderilor care au beneficiat deja de investiţii în cadrul compartimentului de accelerare, cu respectarea regulii de cumul, fie altor întreprinderi eligibile. Pentru finanţările acordate în cadrul acestui compartiment sunt aplicabile prevederile art. 21 din Regulamentul de exceptare în bloc, respectiv: a)întreprinderile eligibile sunt întreprinderile care, la momentul investiţiei iniţiale de finanţare de risc, sunt IMM-uri necotate şi îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii:

(i) nu au funcţionat pe nicio piaţă;
(ii) funcţionează, pe orice piaţă, de mai puţin de 7 ani de la prima lor vânzare comercială;
(iii) necesită o investiţie iniţială de finanţare de risc care, pe baza unui plan de afaceri elaborat în vederea intrării pe o nouă piaţă de produs sau pe o nouă piaţă geografică, este mai mare de 50 % din cifra de afaceri anuală medie a întreprinderii în ultimii 5 ani;
b) Se poate oferi sprijin pentru capitalul de înlocuire numai dacă acesta din urmă este combinat cu capital nou reprezentând cel puţin 50% din fiecare rundă de investiţii în întreprinderile eligibile;
c) în scopul gestionării lichidităţii se poate utiliza un procent de cel mult 30% din totalul aporturilor de capital şi al capitalului angajat nevărsat al intermediarului financiar;
d) valoarea totală a finanţării de risc nu depăşeşte 15 milioane EUR pe întreprindere eligibilă în cadrul oricărei măsuri de finanţare de risc;
e) măsura trebuie să mobilizeze finanţare suplimentară de la investitori privaţi independenţi la nivelul intermediarilor financiari sau al întreprinderilor eligibile, astfel încât să se obţină o rată totală de participare privată care să atingă următoarele praguri minime:
(i) 10% din finanţarea de risc acordată întreprinderilor eligibile anterior realizării primei vânzări comerciale pe orice piaţă;
(ii) 40% din finanţarea de risc acordată întreprinderilor eligibile care funcţionează, pe orice piaţă, de mai puţin de 7 ani de la prima lor vânzare comercială;
(iii) 60% din finanţarea de risc pentru investiţii acordată întreprinderilor eligibile care necesită o investiţie iniţială de finanţare de risc care, pe baza unui plan de afaceri elaborat în vederea intrării pe o nouă piaţă de produs sau pe o nouă piaţă geografică, este mai mare de 50 % din cifra de afaceri anuală medie a întreprinderii în ultimii 5 ani;
f) Măsura îndeplineşte următoarele condiţii:
(i) este pusă în aplicare prin intermediul unuia sau al mai multor intermediari financiari;
(ii) intermediarii financiari, precum şi investitorii sau administratorii de fonduri sunt selectaţi prin intermediul unei proceduri deschise, transparente şi nediscriminatorii, care este efectuată în conformitate cu legislaţia Uniunii şi cu legislaţia naţională aplicabilă şi care urmăreşte stabilirea unor mecanisme adecvate de partajare a riscurilor şi a recompenselor prin care se va prefera participarea asimetrică la profit în locul protecţiei împotriva evoluţiei negative;
(iii) în cazul în care pierderile sunt împărţite asimetric între investitorii publici şi cei privaţi, prima pierdere asumată de către investitorul public este plafonată la 25% din totalul investiţiei efectuate;
g) măsurile de finanţare de risc asigură faptul că deciziile de finanţare sunt motivate de obţinerea unui profit. Se consideră că acest lucru se întâmplă în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ condiţiile următoare:
(i) intermediarii financiari sunt stabiliţi în conformitate cu legislaţia aplicabilă;
(ii) se realizează un proces de diligenţă care să asigure o strategie de investiţii solidă din punct de vedere comercial în scopul punerii în aplicare a măsurii de finanţare de risc, ceea ce include o politică adecvată de diversificare a riscurilor vizând asigurarea viabilităţii economice şi a unui nivel eficient în ceea ce priveşte dimensiunea şi domeniul de aplicare teritorială al portofoliului relevant de investiţii;
(iii) finanţarea de risc furnizată întreprinderilor eligibile are la bază un plan de afaceri viabil, care cuprinde detalii despre produs, vânzări şi dezvoltarea profitabilităţii şi care stabileşte viabilitatea financiară ex ante;
(iv) există o strategie de ieşire clară şi realistă pentru fiecare investiţie de capital şi de cvasicapital.
h) intermediarii financiari sunt gestionaţi pe o bază comercială. Se consideră că această cerinţă este îndeplinită în cazul în care intermediarul financiar şi, în funcţie de tipul de
măsură de finanţare de risc, administratorul fondului îndeplinesc următoarele condiţii:
(i) sunt obligaţi prin lege sau prin contract să acţioneze cu diligenţa unui administrator profesionist şi de bună-credinţă, evitând conflictele de interese; se aplică cele mai bune practici şi supravegherea normativă;
(ii) remuneraţia lor este conformă cu practicile de pe piaţă. Se consideră că această cerinţă este respectată în cazul în care administratorul sau intermediarul financiar este selectat printr-o procedură de selecţie deschisă, transparentă şi nediscriminatorie, bazată pe criterii obiective legate de experienţă, cunoştinţe de specialitate şi capacitate operaţională şi financiară;
(iii) primesc o remuneraţie în funcţie de performanţă sau îşi asumă o parte din riscurile de investiţii prin coinvestirea de resurse proprii, astfel încât să se asigure că interesele lor sunt în permanenţă aliniate cu interesele investitorului public;
(iv) stabilesc o strategie de investiţii, criteriile şi calendarul propus pentru derularea investiţiilor;
(v) investitorilor li se permite să fie reprezentaţi în organismele de guvernanţă ale fondului de investiţii, cum ar fi consiliul de supraveghere sau comitetul consultativ;

i)ajutoarele de stat acordate prin acest compartiment nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care le depăşeşte pe cele prevăzute în prezenta schemă. Capitolul VI Beneficiarii ajutorului de stat şi de minimis şi condiţiile de eligibilitate Articolul 8Beneficiarii ambelor tipuri de ajutoare trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: a)nu este o întreprindere în dificultate; b)nu este o întreprindere cotată la o bursă de valori; c)activitatea finanţată se încadrează în cel puţin unul dintre domeniile de specializare inteligentă stabilite prin „Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020", adică este corespunzătoare cel puţin unuia dintre sectoarele industriale cu potenţial de specializare inteligentă enumerate în tabelul 2 al „Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020", aşa cum au fost transpuse în codurile CAEN enumerate în anexa nr. 1 la prezenta schemă; d)cel puţin unul dintre următoarele criterii este îndeplinit:beneficiarul sau unul dintre acţionarii/asociaţii acestuia a înregistrat sau se află în proces de a înregistra cel puţin un drept tehnologic (de tipul brevet de invenţie, model de utilitate, drept asupra unui desen industrial, drept de autor asupra unui program de calculator etc.) şi suportul financiar este direcţionat înspre acţiuni menite să susţină implementarea aceluiaşi drept tehnologic; sau

beneficiarul sau unul dintre acţionarii/asociaţii acestuia a primit un premiu de cercetare, dezvoltare sau inovare acordat de o instituţie UE sau de un organism competent la nivel UE/naţional/regional şi suportul financiar este direcţionat înspre acţiuni menite să susţină implementarea aceluiaşi premiu; sau

beneficiarul este o întreprindere inovativă, conform definiţiei de la art. 2 pct. 80 din Regulamentul general de exceptare în bloc, adică o întreprindere fie: (a) care poate demonstra, prin intermediul unei evaluări realizate de un expert extern, că va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătăţite în mod substanţial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv şi care prezintă riscul unei disfuncţionalităţi de natură tehnologică ori industrială; fie (b) ale cărei costuri aferente activităţii de cercetare şi dezvoltare reprezintă cel puţin 10% din costurile sale totale de funcţionare înregistrate cel puţin în cursul unuia dintre cei trei ani care preced acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-înfiinţate fără niciun istoric financiar, în auditul perioadei fiscale în curs, astfel cum este certificat de un auditor extern; sau

beneficiarul intenţionează să utilizeze finanţarea în scopul inovării, aşa cum este aceasta definită în „Manualul Oslo - Ghid pentru colectarea şi interpretarea datelor privind inovarea", ediţia a 3-a, cap. 3. Îndeplinirea acestei obligaţii va fi considerată a fi îndeplinită pe baza reprezentărilor şi declaraţiilor beneficiarului la momentul primirii finanţării. Capitolul VII Durata şi bugetul schemei Articolul 9Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data expirării aplicabilităţii Regulamentului de minimis şi a Regulamentului de exceptare în bloc, respectiv 31 decembrie 2020. Conform art. 58 alin. (4) din Regulamentul de exceptare în bloc, exceptarea ajutoarelor de finanţare de risc acordate în cadrul schemei expiră la sfârşitul perioadei prevăzute în acordul de finanţare (estimativ, după 2027), cu condiţia ca angajarea fondurilor publice în fondul de investiţii în societăţi necotate care beneficiază de sprijin să fi avut loc, pe baza respectivului acord, în termen de 6 luni de la sfârşitul perioadei de valabilitate a Regulamentului de exceptare în bloc şi ca toate celelalte condiţii de exceptare să continue să fie îndeplinite. Articolul 10Bugetul schemei este de 40 milioane euro, din care 33.736.434,11 euro de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi 6.263.565,89 euro de la bugetul de stat. Repartizarea anuală, orientativă, pe tipuri de ajutoare, a bugetului schemei este următoarea:

Anul 2018 2019 2020 Total
Ajutoare de minimis (milioane euro) 1 3 4 8
Ajutoare de stat (milioane euro) 5 10 17 32

Articolul 11Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 50, din care 10 pe componenta de ajutor de stat . Capitolul VIII Modalitatea de implementare a schemei Articolul 12Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul operaţional Competitivitate (AMPOC), este furnizorul ajutorului de stat şi al ajutorului de minimis şi instituţia responsabilă cu implementarea prezentei scheme. Administratorul schemei este desemnat Fondul European de Investiţii, conform Acordului de finanţare. Sub-administratorii schemei sunt intermediarii financiari selectaţi prin apelul pentru expresii de interes. Articolul 13Intermediarii financiari, în calitate de sub-administratori ai schemei, au următoarele atribuţii: a)verifică eligibilitatea întreprinderilor care solicită finanţare; b)verifică respectarea regulilor de cumul a ajutoarelor de stat şi de minimis pentru întreprinderile eligibile; c)informează beneficiarii în legătură cu valoarea ajutorului de stat sau de minimis, cu referire expresă la prevederile Regulamentului de exceptare în bloc şi ale Regulamentului de minimis, după caz; d)înregistrează actele de acordare a finanţării de risc şi plăţile de ajutoare în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) în termen de 7 zile lucrătoare de la acordarea/plata ajutoarelor, în conformitate cu Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016; e)recuperează ajutoarele de stat, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiarul final în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false. Capitolul IX Reguli privind cumulul ajutoarelor Articolul 14Regulile generale de cumul sunt următoarele: a)ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul de minimis pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant de 200.000 euro; b)ajutoarele de stat acordate prin prezenta schemă nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care le depăşeşte pe cele prevăzute în Regulamentul de exceptare în bloc. Articolul 15Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul prezintă o declaraţie de eligibilitate, pe propria răspundere (conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta schemă), în care menţionează informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis sau de stat primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea documentaţiei de acordare a finanţării, respectiv încheierea contractului de finanţare. Articolul 16Înainte de acordarea ajutorului de minimis sau de stat în cadrul prezentei scheme, intermediarul financiar verifică dacă întreprinderea unică din care face parte beneficiarul final a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului, şi dacă regulile de cumul sunt respectate. Capitolul X Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea Articolul 17(1) Prezenta schemă se publică pe site-ul furnizorului de ajutor la următorul link: www.fonduri-ue.ro(2) În conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MDRAPFE, prin AMPOC, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, respectiv de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia. Articolul 18Informaţiile legate de contractele de finanţare cu beneficiarii, plăţile, obligaţiile de recuperare/rambursare, precum şi recuperarea/rambursarea efectivă se încarcă în RegAS de către intermediarii financiari în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de investiţii, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare/rambursare a ajutoarelor sau a recuperării/rambursării efective a respectivelor obligaţii. Articolul 19MDRAPFE, prin AMPOC, FEI şi intermediarii financiari, are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis şi de stat acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi plafoanele şi intensitatea maxime admise şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor din prezenta schemă sau din legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv. Articolul 20(1) În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european şi naţional, MDRAPFE, prin AMPOC, FEI şi intermediarii financiari, are obligaţia să păstreze evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat şi de minimis. (2) Beneficiarul final trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis sau de stat primit în cadrul schemei pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în acest domeniu. Articolul 21(1) MDRAPFE, prin AMPOC, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat şi de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(2) Administratorul schemei are obligaţia de a pune la dispoziţia MDRAPFE, prin AMPOC, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare şi monitorizare a ajutoarelor de minimis ce îi revin ca responsabilitate.(3) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizorul de ajutor atunci când, din informaţiile deţinute, rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis. În situaţia în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acţiune, echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţi ai furnizorului. Articolul 22În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MDRAPFE va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor stabilite prin prezenta schemă. Articolul 23MDRAPFE va transmite, prin intermediul sistemului de notificare electronică al Comisiei, rezumatul informaţiilor despre schema de ajutor de stat exceptată în temeiul Regulamentului de exceptare în bloc, în formatul standard prevăzut la anexa II la acest regulament (art. 11 din Regulamentul de exceptare în bloc). Art. 24, - MDRAPFE va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezenta schema, în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 25Furnizorul de ajutor va asigura publicarea pe site-ul www.fonduri-ue.ro a informaţiilor conform art. 9 alin (1) lit. c) coroborat cu art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, privind fiecare ajutor de stat individual acordat în cadrul schemei care depăşeşte valoarea de 500.000 euro. Capitolul XI Recuperarea ajutorului de stat şi a ajutorului de minimis Articolul 26(1) Recuperarea ajutorului de stat şi a ajutorului de minimis se realizează de către intermediarul financiar, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Sumele care trebuie recuperate includ şi o dobândă, calculată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării efective a ajutorului de stat sau de minimis. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015. Articolul 27Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta schemă. ANEXA Nr. 1la schemă Lista sectoarelor şi activităţilor eligibile (coduri CAEN)

10 Industria alimentară
11 Industria băuturilor
13 Fabricarea produselor textile
14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
18 Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
20.12 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
20.14 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
20.15 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
20.16 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
20.52 Fabricarea cleiurilor
20.53 Fabricarea uleiurilor esenţiale
20.59 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
22.29 Fabricarea altor produse din material plastic
23.49 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
23.51 Fabricarea cimentului
24.10 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
25.21 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
25.29 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
25.30 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
25.5 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
25.61 Tratarea şi acoperirea metalelor
25.99 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
27 Fabricarea echipamentelor electrice
28.11 Fabricarea de motoare si turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
28.29 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
28.99 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
31 Fabricarea de mobilă
33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
36 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
37 Colectarea şi epurarea apelor uzate
38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile
39 Activităţi şi servicii de decontaminare
46.77 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
47.4 Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specializate
47.6 Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate
47.91 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
52.22 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă
55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
58.1 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare
58.2 Activităţi de editare a produselor software
59 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
60 Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
61 Telecomunicaţii
62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
63 Activităţi de servicii informatice
71 Activităţi de arhitectura şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică
72.11 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
72.19 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
74.1 Activităţi de design specializat
74.2 Activităţi fotografice
74.90 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. - securitate, mediu
79 Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
81.22 Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşini şi utilaje
86 Activităţi referitoare la sănătatea umană
87.1 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
87.2 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
90 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
93.1 Activităţi sportive
95.1 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii

ANEXA Nr. 2la schemă Declaraţie de eligibilitate pe propria răspundere Subsemnatul(a), ......, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .... nr. ...., eliberat(ă) de ......... la data de ..........., cu domiciliul în localitatea ............, str. .... nr. ...... bl. ......, sc. ....., ap. ......., sectorul/judeţul .........., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ....., declar pe propria răspundere următoarele: Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea fac/nu fac obiectul altui ajutor de minimis/de stat sau oricărui altui tip de subvenţie în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare publică nerambursabilă. DA  NU  De asemenea declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs, am beneficiat/nu am beneficiat de ajutoare de minimis sau de stat, cumulativ cu celelalte întreprinderi împreună cu care constituim o întreprindere unică în conformitate cu definiţia din schemă. DA  NU  Dacă da, completaţi tabelul de mai jos:

Nr. crt. Beneficiarul ajutorului de minimis sau de stat (pentru toate întreprinderile care constituie întreprindere unică) Tip ajutor (minimis/ajutor de stat) Anul acordării ajutorului Furnizorul de ajutor Programul prin care s-a beneficiat de finanţare Cuantumul ajutorului acordat (euro)
Denumire C.U.I.
1
2
3

Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Numele şi prenumele ........ ................ ........ .............. Funcţia ........ ................ ................ ................ Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului Data semnării .......SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 194/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 194 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 194/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu