Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1899 din 22 decembrie 2004

pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 13 din  5 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 112 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de colectare a creantelor bugetare, Directia economica si administrativa, Directia juridica din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prezentul ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                           Ministrul finantelor publice,
                              Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                    PROCEDURA
de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal

    CAP. 1
    Procedura de restituire si de rambursare a sumelor de la buget

    1. Sumele care se restituie contribuabililor sunt cele prevazute la art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
    2. Restituirea se efectueaza la cererea contribuabilului, in termen de 45 de zile de la data depunerii si inregistrarii acesteia la organul fiscal caruia ii revine competenta de administrare a creantelor bugetare, potrivit prevederilor art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, denumit in continuare organul fiscal competent.
    3. (1) Cererea de restituire trebuie sa fie depusa in cadrul termenului legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, respectiv in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituire, sa cuprinda codul de inregistrare fiscala a contribuabilului, suma si natura creantei solicitate a fi restituita, precum si documentele necesare din care sa rezulte ca aceasta nu este datorata la buget.
    (2) Cererea de restituire va fi insotita de copii de pe documentele din care rezulta ca suma a fost platita la buget pentru sumele platite fara existenta unui titlu de creanta, precum si de copii legalizate de pe hotararile definitive si irevocabile sau de pe decizii ale organelor jurisdictionale sau administrative, dupa caz, pentru sumele stabilite prin acestea.
    (3) Pentru accizele a caror scutire la plata, prevazuta de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se acorda prin restituirea acestora, se efectueaza in conformitate cu procedura de restituire specifica, aprobata prin ordin al ministrului finantelor publice.
    4. (1) Dupa primirea cererii de restituire organul fiscal competent va efectua verificarea acesteia, a documentatiei anexate si a datelor din evidenta pe platitori.
    (2) Daca organul fiscal competent considera ca mai are nevoie de anumite documente relevante solutionarii cererii, va solicita contribuabilului in scris prezentarea acestora.
    (3) Termenul de 45 de zile prevazut pentru solutionarea cererilor de restituire se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informatii suplimentare relevante solutionarii acesteia si data inregistrarii primirii acestor informatii la organul fiscal competent.
    5. In cazul in care, dupa primirea documentatiei complete inaintate de contribuabil si verificarea datelor din evidenta pe platitori, organul fiscal competent constata existenta unor obligatii fiscale restante ale contribuabilului care a depus cerere de restituire, sumele solicitate se vor restitui numai dupa efectuarea compensarii acestor obligatii bugetare restante.
    6. (1) In cazul in care suma de restituit este mai mare decat suma reprezentand obligatiile fiscale restante ale contribuabilului, organul fiscal competent va efectua compensarea pana la concurenta acestor obligatii fiscale, iar diferenta rezultata o va restitui acestuia.
    (2) Pentru restituirea diferentei de suma ramasa dupa efectuarea compensarii, in conditiile legii, organul fiscal competent va intocmi in 3 exemplare decizia de restituire, conform modelului prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta procedura. Decizia de restituire se aproba de conducatorul unitatii fiscale.
    (3) In baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal competent va intocmi in 3 exemplare nota de restituire.
    (4) Documentele prevazute la alin. (3) se transmit de indata, pe baza de borderou, unitatii de trezorerie si contabilitate publica, in vederea operarii restituirii in conturile bugetare corespunzatoare.
    (5) Unitatea de trezorerie si contabilitate publica efectueaza restituirea, inscrie pe cele 3 exemplare ale notei de restituire data la care s-a efectuat aceasta operatiune si isi retine un exemplar, restituind organului fiscal competent celelalte doua exemplare.
    (6) Organul fiscal competent inregistreaza operatiunea de restituire in evidenta pe platitor, isi retine un exemplar din cele doua ale deciziei de restituire si notei de restituire, transmise de unitatea de trezorerie si contabilitate publica, iar celalalt exemplar al fiecaruia dintre aceste documente il transmite contribuabilului o data cu instiintarea de efectuare a operatiunii de compensare si/sau restituire, in termen de 7 zile de la data inregistrarii acestor operatiuni in trezorerie.
    (7) Organul fiscal competent va intocmi un dosar complet pentru operatiunea de restituire, care va cuprinde:
    - cererea contribuabilului;
    - documentatia care a stat la baza acesteia;
    - copia fisei contribuabilului din evidenta analitica pe platitori pentru veniturile care au facut obiectul operatiunii de compensare, daca a fost cazul;
    - nota de compensare si/sau nota de restituire, dupa caz, confirmate de unitatea de trezorerie si contabilitate publica.
    7. Pentru creantele fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, reprezentand venituri la bugetul de stat si bugetele contributiilor sociale incasate de institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat, pe cererea de restituire, depusa la organul fiscal competent unde este inregistrat ca platitor contribuabilul respectiv, vor trebui mentionate, in mod obligatoriu, confirmarea institutiei publice privind numarul si data documentului de plata cu care s-a virat suma respectiva la buget, precum si confirmarea unitatii de trezorerie si contabilitate publica la care aceasta a fost virata.
    8. Prin exceptie de la prevederile pct. 2, sumele de restituit reprezentand diferente de impozite rezultate din regularizarea anuala a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale competente, in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere. Procedura de restituire a impozitului pe venit este cea prevazuta prin normele specifice cu privire la acest impozit.
    9. Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, care, in conformitate cu prevederile art. 149 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, reprezinta si cerere de rambursare, se solutioneaza potrivit metodologiei de solutionare a acestor deconturi, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
    10. Procedura de restituire pentru taxele de timbru este cea prevazuta de reglementarile specifice in materie, coroborate cu cele ale art. 112 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata.

    CAP. 2
    Procedura de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal

    1. Pentru sumele nerestituite sau nerambursate in termenul prevazut de art. 199 alin. (1) si (2) sau de art. 112 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, dupa caz, contribuabilul are dreptul la dobanda conform dispozitiilor art. 119 din aceeasi ordonanta.
    2. Dobanda se calculeaza incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului prevazut la pct. 1 sau a celui prevazut la cap. I pct. 4 alin. (3), dupa caz, pana in ziua inregistrarii, inclusiv, a operatiunii de compensare si/sau a operatiunii de restituire ori rambursare a eventualelor diferente ramase dupa efectuarea compensarii, in conturile bugetare corespunzatoare, cu exceptia impozitului pe venit.
    3. Dobanda se calculeaza de organul fiscal competent numai asupra sumei care a fost aprobata a fi restituita, dupa efectuarea operatiunii de compensare, care se inmulteste cu numarul de zile determinate conform pct. 2 si cu nivelul dobanzii prevazute la art. 115 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata.
    4. Plata dobanzii cuvenite contribuabilului se va face numai in baza cererii exprese depuse de acesta la organul fiscal competent.
    Cererea va cuprinde urmatoarele elemente:
    - datele de identificare a contribuabilului;
    - specificarea cererii la care se refera solicitarea de dobanzi, cu indicarea numarului si a datei de inregistrare la organul fiscal competent (eventual data postei, in cazul depunerii prin posta);
    - felul impozitului sau taxei si suma solicitata la restituire ori rambursare.
    5. Cererea de plata a dobanzii se solutioneaza de organul fiscal competent in termenul prevazut la art. 199 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata.
    6. (1) Dupa primirea cererii de plata a dobanzii, organul fiscal competent va verifica de indata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 199 alin. (1) si (2) sau a termenului prevazut la art. 112 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, dupa caz, respectiv termenul in care a fost solutionata cererea de restituire sau rambursare, pentru a carei intarziere peste termenul legal contribuabilul solicita dobanda.
    (2) Daca se constata ca cererea de restituire sau rambursare a fost solutionata in termenul legal, inclusiv in cazul prelungirii acestui termen cu perioada prevazuta la art. 199 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, dupa caz, organul fiscal competent instiinteaza contribuabilul despre respingerea cererii de acordare a dobanzii, cu mentionarea motivelor care au stat la baza acestei respingeri.
    (3) In cazul in care se constata ca cererea formulata de contribuabil pentru plata dobanzii este intemeiata, organul fiscal competent va intocmi de indata procesul-verbal privind calculul dobanzilor cuvenite contribuabilului, al carui model va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice. Procesul-verbal va fi insotit de un referat avizat de conducatorul organului fiscal competent, care va cuprinde motivatia depasirii termenului legal de solutionare a cererii de restituire sau rambursare.
    7. Procesul-verbal privind calculul dobanzilor cuvenite contribuabilului se incheie in 3 exemplare si se aproba de conducatorul organului fiscal competent.
    Organul fiscal competent isi retine doua exemplare ale procesului-verbal, inaintand cate un exemplar compartimentului cu atributii de colectare si compartimentului de evidenta pe platitori, iar al treilea exemplar il comunica contribuabilului.
    8. (1) Daca contribuabilul inregistreaza la data platii dobanzilor obligatii fiscale restante, sumele reprezentand dobanzi cuvenite acestuia se vor plati numai dupa efectuarea compensarii acestor obligatii.
    (2) In cazul in care suma reprezentand dobanda cuvenita contribuabilului este mai mica decat obligatiile fiscale restante ale acestuia, se efectueaza compensarea pana la concurenta sumei reprezentand dobanda, conform art. 112 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata. Organul fiscal competent intocmeste in 3 exemplare nota de compensare privind efectuarea acestei operatiuni, care va avea circuitul si destinatia prevazute la cap. 1 pct. 6 alin. (4), (5) si (6).
    (3) Atunci cand suma reprezentand dobanda cuvenita contribuabilului este mai mare decat suma reprezentand obligatiile fiscale restante ale acestuia se efectueaza compensarea pana la concurenta obligatiilor fiscale restante, diferenta rezultata restituindu-se acestuia potrivit dispozitiilor art. 112 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata. In aceasta situatie se intocmeste in 3 exemplare nota de restituire, circuitul si distribuirea acestui document fiind aceleasi cu cele ale notei de compensare.
    9. Daca contribuabilul nu are obligatii fiscale restante si nu a solicitat compensarea cu obligatii fiscale viitoare, organul fiscal competent restituie acestuia suma reprezentand dobanda cuvenita.
    10. Reprezentand acte administrative fiscale, procesul-verbal privind calculul accesoriilor, impreuna cu un exemplar al notei de compensare si/sau al notei de restituire, dupa caz, confirmate de unitatile de trezorerie si contabilitate publica, se comunica contribuabilului de catre organul fiscal competent.
    11. Pentru fiecare cerere de solicitare a dobanzilor se va intocmi un dosar care se va arhiva la dosarul fiscal al contribuabilului si va cuprinde:
    - cererea de acordare a dobanzilor, depusa de contribuabil;
    - referatul cuprinzand motivatia depasirii termenului legal de solutionare a solicitarii de restituire sau rambursare;
    - procesul-verbal privind calculul dobanzilor cuvenite contribuabilului;
    - nota de compensare si/sau nota de restituire a dobanzilor;
    - orice alte date necesare solutionarii cererii de acordare a dobanzilor.
    12. Dobanzile cuvenite contribuabilului se suporta din acelasi buget si cont de venit bugetar din care s-au facut compensarea si/sau restituirea, dupa caz, a sumei pentru care s-a solicitat plata dobanzii. Dobanda se plateste in lei, inclusiv atunci cand contribuabilul solicita plata acestora in valuta.
    13. In evidenta analitica pe platitor, in baza procesului-verbal privind calculul dobanzilor cuvenite contribuabilului, suma datorata acestuia se va inregistra pe credit ca suprasolvire.
    14. Compensarea si/sau plata dobanzilor se opereaza in rosu, pe credit, in baza notei de compensare si/sau a notei de restituire, confirmate de unitatile de trezorerie si contabilitate publica.

    ANEXA 1
    la procedura

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
    D.G.F.P. ................................     Aprobat/Data ................
    A.F.P. ..................................     Conducatorul unitatii fiscale,
    Str. ................... nr. ............
    Localitatea .............................     Semnatura
    Nr. ........../data .....................     L.S.

                              DECIZIE DE RESTITUIRE
                    a sumelor de la bugetul ..................

    Catre:
    Denumirea contribuabilului ............................................, cu domiciliul fiscal in localitatea ......................, str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judetul ......................
    Cod de identificare fiscala*) .............................................
    In baza art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, a Cererii de restituire nr. ................ din data ......................, s-a stabilit cuantumul sumei de restituit, astfel:
    - suma solicitata la restituire: .................................... lei;
    - suma compensata, in conformitate cu prevederile art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata: ............................. lei;
    - suma aprobata pentru restituire: ................................. lei.
    Impotriva prezentului inscris cel interesat poate formula contestatie la organul de solutionare competent, in conformitate cu prevederile art. 174 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, in termenul prevazut de art. 176 din acelasi act normativ.

                Verificat,                      Intocmit,
                 Functia                         Functia

 Numele si prenumele ..................  Numele si prenumele ...................
 Data .................................  Data ..................................
 Semnatura ............................  Semnatura .............................
           
    *) Se va completa numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, codul numeric personal, dupa caz.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1899/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1899 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1899/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu