Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1899 din 22 decembrie 2004

pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 13 din  5 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 112 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de colectare a creantelor bugetare, Directia economica si administrativa, Directia juridica din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prezentul ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                           Ministrul finantelor publice,
                              Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                    PROCEDURA
de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal

    CAP. 1
    Procedura de restituire si de rambursare a sumelor de la buget

    1. Sumele care se restituie contribuabililor sunt cele prevazute la art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
    2. Restituirea se efectueaza la cererea contribuabilului, in termen de 45 de zile de la data depunerii si inregistrarii acesteia la organul fiscal caruia ii revine competenta de administrare a creantelor bugetare, potrivit prevederilor art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, denumit in continuare organul fiscal competent.
    3. (1) Cererea de restituire trebuie sa fie depusa in cadrul termenului legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, respectiv in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituire, sa cuprinda codul de inregistrare fiscala a contribuabilului, suma si natura creantei solicitate a fi restituita, precum si documentele necesare din care sa rezulte ca aceasta nu este datorata la buget.
    (2) Cererea de restituire va fi insotita de copii de pe documentele din care rezulta ca suma a fost platita la buget pentru sumele platite fara existenta unui titlu de creanta, precum si de copii legalizate de pe hotararile definitive si irevocabile sau de pe decizii ale organelor jurisdictionale sau administrative, dupa caz, pentru sumele stabilite prin acestea.
    (3) Pentru accizele a caror scutire la plata, prevazuta de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se acorda prin restituirea acestora, se efectueaza in conformitate cu procedura de restituire specifica, aprobata prin ordin al ministrului finantelor publice.
    4. (1) Dupa primirea cererii de restituire organul fiscal competent va efectua verificarea acesteia, a documentatiei anexate si a datelor din evidenta pe platitori.
    (2) Daca organul fiscal competent considera ca mai are nevoie de anumite documente relevante solutionarii cererii, va solicita contribuabilului in scris prezentarea acestora.
    (3) Termenul de 45 de zile prevazut pentru solutionarea cererilor de restituire se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informatii suplimentare relevante solutionarii acesteia si data inregistrarii primirii acestor informatii la organul fiscal competent.
    5. In cazul in care, dupa primirea documentatiei complete inaintate de contribuabil si verificarea datelor din evidenta pe platitori, organul fiscal competent constata existenta unor obligatii fiscale restante ale contribuabilului care a depus cerere de restituire, sumele solicitate se vor restitui numai dupa efectuarea compensarii acestor obligatii bugetare restante.
    6. (1) In cazul in care suma de restituit este mai mare decat suma reprezentand obligatiile fiscale restante ale contribuabilului, organul fiscal competent va efectua compensarea pana la concurenta acestor obligatii fiscale, iar diferenta rezultata o va restitui acestuia.
    (2) Pentru restituirea diferentei de suma ramasa dupa efectuarea compensarii, in conditiile legii, organul fiscal competent va intocmi in 3 exemplare decizia de restituire, conform modelului prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta procedura. Decizia de restituire se aproba de conducatorul unitatii fiscale.
    (3) In baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal competent va intocmi in 3 exemplare nota de restituire.
    (4) Documentele prevazute la alin. (3) se transmit de indata, pe baza de borderou, unitatii de trezorerie si contabilitate publica, in vederea operarii restituirii in conturile bugetare corespunzatoare.
    (5) Unitatea de trezorerie si contabilitate publica efectueaza restituirea, inscrie pe cele 3 exemplare ale notei de restituire data la care s-a efectuat aceasta operatiune si isi retine un exemplar, restituind organului fiscal competent celelalte doua exemplare.
    (6) Organul fiscal competent inregistreaza operatiunea de restituire in evidenta pe platitor, isi retine un exemplar din cele doua ale deciziei de restituire si notei de restituire, transmise de unitatea de trezorerie si contabilitate publica, iar celalalt exemplar al fiecaruia dintre aceste documente il transmite contribuabilului o data cu instiintarea de efectuare a operatiunii de compensare si/sau restituire, in termen de 7 zile de la data inregistrarii acestor operatiuni in trezorerie.
    (7) Organul fiscal competent va intocmi un dosar complet pentru operatiunea de restituire, care va cuprinde:
    - cererea contribuabilului;
    - documentatia care a stat la baza acesteia;
    - copia fisei contribuabilului din evidenta analitica pe platitori pentru veniturile care au facut obiectul operatiunii de compensare, daca a fost cazul;
    - nota de compensare si/sau nota de restituire, dupa caz, confirmate de unitatea de trezorerie si contabilitate publica.
    7. Pentru creantele fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, reprezentand venituri la bugetul de stat si bugetele contributiilor sociale incasate de institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat, pe cererea de restituire, depusa la organul fiscal competent unde este inregistrat ca platitor contribuabilul respectiv, vor trebui mentionate, in mod obligatoriu, confirmarea institutiei publice privind numarul si data documentului de plata cu care s-a virat suma respectiva la buget, precum si confirmarea unitatii de trezorerie si contabilitate publica la care aceasta a fost virata.
    8. Prin exceptie de la prevederile pct. 2, sumele de restituit reprezentand diferente de impozite rezultate din regularizarea anuala a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale competente, in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere. Procedura de restituire a impozitului pe venit este cea prevazuta prin normele specifice cu privire la acest impozit.
    9. Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, care, in conformitate cu prevederile art. 149 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, reprezinta si cerere de rambursare, se solutioneaza potrivit metodologiei de solutionare a acestor deconturi, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
    10. Procedura de restituire pentru taxele de timbru este cea prevazuta de reglementarile specifice in materie, coroborate cu cele ale art. 112 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata.

    CAP. 2
    Procedura de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal

    1. Pentru sumele nerestituite sau nerambursate in termenul prevazut de art. 199 alin. (1) si (2) sau de art. 112 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, dupa caz, contribuabilul are dreptul la dobanda conform dispozitiilor art. 119 din aceeasi ordonanta.
    2. Dobanda se calculeaza incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului prevazut la pct. 1 sau a celui prevazut la cap. I pct. 4 alin. (3), dupa caz, pana in ziua inregistrarii, inclusiv, a operatiunii de compensare si/sau a operatiunii de restituire ori rambursare a eventualelor diferente ramase dupa efectuarea compensarii, in conturile bugetare corespunzatoare, cu exceptia impozitului pe venit.
    3. Dobanda se calculeaza de organul fiscal competent numai asupra sumei care a fost aprobata a fi restituita, dupa efectuarea operatiunii de compensare, care se inmulteste cu numarul de zile determinate conform pct. 2 si cu nivelul dobanzii prevazute la art. 115 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata.
    4. Plata dobanzii cuvenite contribuabilului se va face numai in baza cererii exprese depuse de acesta la organul fiscal competent.
    Cererea va cuprinde urmatoarele elemente:
    - datele de identificare a contribuabilului;
    - specificarea cererii la care se refera solicitarea de dobanzi, cu indicarea numarului si a datei de inregistrare la organul fiscal competent (eventual data postei, in cazul depunerii prin posta);
    - felul impozitului sau taxei si suma solicitata la restituire ori rambursare.
    5. Cererea de plata a dobanzii se solutioneaza de organul fiscal competent in termenul prevazut la art. 199 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata.
    6. (1) Dupa primirea cererii de plata a dobanzii, organul fiscal competent va verifica de indata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 199 alin. (1) si (2) sau a termenului prevazut la art. 112 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, dupa caz, respectiv termenul in care a fost solutionata cererea de restituire sau rambursare, pentru a carei intarziere peste termenul legal contribuabilul solicita dobanda.
    (2) Daca se constata ca cererea de restituire sau rambursare a fost solutionata in termenul legal, inclusiv in cazul prelungirii acestui termen cu perioada prevazuta la art. 199 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, dupa caz, organul fiscal competent instiinteaza contribuabilul despre respingerea cererii de acordare a dobanzii, cu mentionarea motivelor care au stat la baza acestei respingeri.
    (3) In cazul in care se constata ca cererea formulata de contribuabil pentru plata dobanzii este intemeiata, organul fiscal competent va intocmi de indata procesul-verbal privind calculul dobanzilor cuvenite contribuabilului, al carui model va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice. Procesul-verbal va fi insotit de un referat avizat de conducatorul organului fiscal competent, care va cuprinde motivatia depasirii termenului legal de solutionare a cererii de restituire sau rambursare.
    7. Procesul-verbal privind calculul dobanzilor cuvenite contribuabilului se incheie in 3 exemplare si se aproba de conducatorul organului fiscal competent.
    Organul fiscal competent isi retine doua exemplare ale procesului-verbal, inaintand cate un exemplar compartimentului cu atributii de colectare si compartimentului de evidenta pe platitori, iar al treilea exemplar il comunica contribuabilului.
    8. (1) Daca contribuabilul inregistreaza la data platii dobanzilor obligatii fiscale restante, sumele reprezentand dobanzi cuvenite acestuia se vor plati numai dupa efectuarea compensarii acestor obligatii.
    (2) In cazul in care suma reprezentand dobanda cuvenita contribuabilului este mai mica decat obligatiile fiscale restante ale acestuia, se efectueaza compensarea pana la concurenta sumei reprezentand dobanda, conform art. 112 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata. Organul fiscal competent intocmeste in 3 exemplare nota de compensare privind efectuarea acestei operatiuni, care va avea circuitul si destinatia prevazute la cap. 1 pct. 6 alin. (4), (5) si (6).
    (3) Atunci cand suma reprezentand dobanda cuvenita contribuabilului este mai mare decat suma reprezentand obligatiile fiscale restante ale acestuia se efectueaza compensarea pana la concurenta obligatiilor fiscale restante, diferenta rezultata restituindu-se acestuia potrivit dispozitiilor art. 112 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata. In aceasta situatie se intocmeste in 3 exemplare nota de restituire, circuitul si distribuirea acestui document fiind aceleasi cu cele ale notei de compensare.
    9. Daca contribuabilul nu are obligatii fiscale restante si nu a solicitat compensarea cu obligatii fiscale viitoare, organul fiscal competent restituie acestuia suma reprezentand dobanda cuvenita.
    10. Reprezentand acte administrative fiscale, procesul-verbal privind calculul accesoriilor, impreuna cu un exemplar al notei de compensare si/sau al notei de restituire, dupa caz, confirmate de unitatile de trezorerie si contabilitate publica, se comunica contribuabilului de catre organul fiscal competent.
    11. Pentru fiecare cerere de solicitare a dobanzilor se va intocmi un dosar care se va arhiva la dosarul fiscal al contribuabilului si va cuprinde:
    - cererea de acordare a dobanzilor, depusa de contribuabil;
    - referatul cuprinzand motivatia depasirii termenului legal de solutionare a solicitarii de restituire sau rambursare;
    - procesul-verbal privind calculul dobanzilor cuvenite contribuabilului;
    - nota de compensare si/sau nota de restituire a dobanzilor;
    - orice alte date necesare solutionarii cererii de acordare a dobanzilor.
    12. Dobanzile cuvenite contribuabilului se suporta din acelasi buget si cont de venit bugetar din care s-au facut compensarea si/sau restituirea, dupa caz, a sumei pentru care s-a solicitat plata dobanzii. Dobanda se plateste in lei, inclusiv atunci cand contribuabilul solicita plata acestora in valuta.
    13. In evidenta analitica pe platitor, in baza procesului-verbal privind calculul dobanzilor cuvenite contribuabilului, suma datorata acestuia se va inregistra pe credit ca suprasolvire.
    14. Compensarea si/sau plata dobanzilor se opereaza in rosu, pe credit, in baza notei de compensare si/sau a notei de restituire, confirmate de unitatile de trezorerie si contabilitate publica.

    ANEXA 1
    la procedura

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
    D.G.F.P. ................................     Aprobat/Data ................
    A.F.P. ..................................     Conducatorul unitatii fiscale,
    Str. ................... nr. ............
    Localitatea .............................     Semnatura
    Nr. ........../data .....................     L.S.

                              DECIZIE DE RESTITUIRE
                    a sumelor de la bugetul ..................

    Catre:
    Denumirea contribuabilului ............................................, cu domiciliul fiscal in localitatea ......................, str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judetul ......................
    Cod de identificare fiscala*) .............................................
    In baza art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, a Cererii de restituire nr. ................ din data ......................, s-a stabilit cuantumul sumei de restituit, astfel:
    - suma solicitata la restituire: .................................... lei;
    - suma compensata, in conformitate cu prevederile art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata: ............................. lei;
    - suma aprobata pentru restituire: ................................. lei.
    Impotriva prezentului inscris cel interesat poate formula contestatie la organul de solutionare competent, in conformitate cu prevederile art. 174 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, in termenul prevazut de art. 176 din acelasi act normativ.

                Verificat,                      Intocmit,
                 Functia                         Functia

 Numele si prenumele ..................  Numele si prenumele ...................
 Data .................................  Data ..................................
 Semnatura ............................  Semnatura .............................
           
    *) Se va completa numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, codul numeric personal, dupa caz.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1899/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1899 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1008 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 1695 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1899/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu