Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 189 din 11 februarie 2003

privind legitimatiile eliberate executorilor bugetari care aduc la indeplinire masurile asiguratorii si efectueaza procedura de executare silita a creantelor bugetului de stat

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 125 din 26 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 50 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Pentru aducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii si efectuarea procedurii de executare silita a creantelor bugetului de stat, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare si a normelor metodologice date in aplicarea prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.785/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 27 ianuarie 2003, se vor elibera legitimatii executorilor bugetari, conform modelului prezentat in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Executori bugetari sunt persoanele angajate in cadrul compartimentelor de specialitate de la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene, al Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, al administratiilor finantelor publice, precum si in cadrul Directiei Generale a Vamilor si directiilor interjudetene vamale, desemnate de conducatorul organului de executare sa aduca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita a creantelor bugetului de stat.
    Art. 3
    (1) Legitimatiile prevazute la art. 1 si 6, denumite in continuare legitimatii de executor bugetar, atesta o imputernicire speciala a executorului bugetar in fata debitorului sau a tertilor, ce implica exercitiul autoritatii de stat, acordata acestuia pe timpul exercitarii atributiilor ce ii revin, potrivit prevederilor privind colectarea creantelor bugetare.
    (2) Legitimatia de executor bugetar este valabila numai insotita de delegatia semnata de conducatorul unitatii al carei angajat este titularul acesteia.
    Art. 4
    Legitimatiile de executor bugetar dau dreptul executorului bugetar sa intre in orice incinta sau incapere a debitorului, sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile sau valorile, sa solicite si sa cerceteze orice document sau element material care poate constitui o proba in determinarea bunurilor proprietate a debitorului, sa primeasca concursul organelor de politie, jandarmerie si al altor agenti ai fortei publice, precum si sa obtina relatiile solicitate de la persoane fizice sau juridice ori de la alte organe competente, prevazute de lege.
    Art. 5
    (1) Legitimatiile de executor bugetar au regim special, se tiparesc de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. si se distribuie de catre Ministerul Finantelor Publice directiilor generale ale finantelor publice judetene, Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, precum si Directiei Generale a Vamilor, care le vor elibera nominal.
    (2) Numerotarea legitimatiilor de executor bugetar se face de catre fiecare dintre directiile prevazute la alin. (1), de la nr. 1 si in continuare.
    (3) Eliberarea legitimatiilor de executor bugetar se va face, la propunerea organelor de executare in cadrul carora sunt angajate persoane care au calitatea de executor bugetar, pe baza unei evidente sub forma de tabele in care se vor mentiona, pentru fiecare legitimatie, numarul legitimatiei, numele, prenumele, codul numeric personal si functia titularului legitimatiei, unitatea, data eliberarii si semnatura de primire.
    (4) Legitimatiile de executor bugetar sunt valabile 5 ani de la data eliberarii.
    (5) Pierderea sau furtul legitimatiei de executor bugetar se publica in presa si se anunta directiei emitente in termen de 15 zile, in vederea consemnarii in evidenta prevazuta la alin. (3) si eliberarii unei noi legitimatii.
    (6) La data incetarii calitatii de executor bugetar a titularului legitimatiei, acesta o va depune la organul care a eliberat-o, in vederea anularii, care va fi consemnata in evidenta prevazuta la alin. (3).
    Art. 6
    De la data intrarii in vigoare a prezentului ordin si pana la tiparirea legitimatiei de executor bugetar, pentru aducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii si efectuarea procedurii de executare silita a creantelor bugetului de stat, executorii bugetari vor utiliza legitimatii de executor bugetar emise de directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, precum si de Directia Generala a Vamilor, care vor cuprinde elementele prevazute in modelele prezentate in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|    Titularul are calitatea de executor                                       |
|bugetar si are dreptul sa aduca la                  GUVERNUL ROMANIEI         |
|indeplinire masurile asiguratorii si sa                                       |
|efectueze procedura de executare pentru           MINISTERUL FINANTELOR       |
|creantele bugetului de stat, sa intre in                 PUBLICE              |
|orice incinta sau incapere a debitorului,          DIRECTIA GENERALA DE       |
|sa cerceteze toate locurile in care               ADMINISTRARE A MARILOR      |
|acesta isi pastreaza bunurile sau                   CONTRIBUABILI DIN         |
|valorile, sa solicite si sa cerceteze              MUNICIPIUL BUCURESTI       |
|orice document sau element material                  SI JUDETUL ILFOV         |
|pentru determinarea bunurilor proprietate                                     |
|a debitorului, sa primeasca concursul                                         |
|organelor de politie, jandarmerie si alti    LEGITIMATIE DE EXECUTOR BUGETAR  |
|agenti ai fortei publice, precum si sa       NR. ..................   _______ |
|obtina relatiile solicitate de la                                    |       ||
|persoane fizice sau juridice ori de la                               |       ||
|alte organe competente, conform              NUME: ................  |       ||
|Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind    PRENUME: .............  |  Poza ||
|colectarea creantelor bugetare.              C.N.P.: ..............  |       ||
|    Legitimatia de executor bugetar este     FUNCTIA: .............  |_______||
|valabila numai insotita de delegatia         DATA                    DIRECTOR |
|semnata de catre conducatorul unitatii al    ELIBERARII: ..........  GENERAL, |
|carui angajat este titularul acesteia.                                        |
|                                                                              |
|     Legitimatia este valabila 5 ani                                          |
|        de la data eliberarii.                                                |
|    Legitimatia nu este transmisibila.                                        |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|    Titularul are calitatea de executor                                       |
|bugetar si are dreptul sa aduca la                                            |
|indeplinire masurile asiguratorii si sa             GUVERNUL ROMANIEI         |
|efectueze procedura de executare pentru                                       |
|creantele bugetului de stat, sa intre in          MINISTERUL FINANTELOR       |
|orice incinta sau incapere a debitorului,               PUBLICE               |
|sa cerceteze toate locurile in care               DIRECTIA GENERALA A         |
|acesta isi pastreaza bunurile sau                  FINANTELOR PUBLICE         |
|valorile, sa solicite si sa cerceteze                                         |
|orice document sau element material              .......................      |
|pentru determinarea bunurilor proprietate                                     |
|a debitorului, sa primeasca concursul                                         |
|organelor de politie, jandarmerie si alti    LEGITIMATIE DE EXECUTOR BUGETAR  |
|agenti ai fortei publice, precum si sa       NR. ..................   _______ |
|obtina relatiile solicitate de la                                    |       ||
|persoane fizice sau juridice ori de la                               |       ||
|alte organe competente, conform              NUME: ................  |       ||
|Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind    PRENUME: .............  |  Poza ||
|colectarea creantelor bugetare.              C.N.P.: ..............  |       ||
|    Legitimatia de executor bugetar este     FUNCTIA: .............  |_______||
|valabila numai insotita de delegatia         UNITATEA: ............           |
|semnata de catre conducatorul unitatii al    DATA                    DIRECTOR |
|carui angajat este titularul acesteia.       ELIBERARII: ..........  GENERAL, |
|                                                                              |
|     Legitimatia este valabila 5 ani                                          |
|        de la data eliberarii.                                                |
|    Legitimatia nu este transmisibila.                                        |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|    Titularul are calitatea de executor                                       |
|bugetar si are dreptul sa aduca la                                            |
|indeplinire masurile asiguratorii si sa             GUVERNUL ROMANIEI         |
|efectueze procedura de executare pentru                                       |
|creantele bugetului de stat, sa intre in          MINISTERUL FINANTELOR       |
|orice incinta sau incapere a debitorului,               PUBLICE               |
|sa cerceteze toate locurile in care               DIRECTIA GENERALA A         |
|acesta isi pastreaza bunurile sau                       VAMILOR               |
|valorile, sa solicite si sa cerceteze                                         |
|orice document sau element material                                           |
|pentru determinarea bunurilor proprietate    LEGITIMATIE DE EXECUTOR BUGETAR  |
|a debitorului, sa primeasca concursul        NR. ..................   _______ |
|organelor de politie, jandarmerie si alti                            |       ||
|agenti ai fortei publice, precum si sa                               |       ||
|obtina relatiile solicitate de la            NUME: ................  |       ||
|persoane fizice sau juridice ori de la       PRENUME: .............  |  Poza ||
|alte organe competente, conform              C.N.P.: ..............  |       ||
|Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind    FUNCTIA: .............  |_______||
|colectarea creantelor bugetare.              UNITATEA: ............           |
|    Legitimatia de executor bugetar este     DATA                    DIRECTOR |
|valabila numai insotita de delegatia         ELIBERARII: ..........  GENERAL, |
|semnata de catre conducatorul unitatii al                                     |
|carui angajat este titularul acesteia.                                        |
|                                                                              |
|     Legitimatia este valabila 5 ani                                          |
|        de la data eliberarii.                                                |
|    Legitimatia nu este transmisibila.                                        |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                             GUVERNUL ROMANIEI
                        MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

    LEGITIMATIE DE EXECUTOR BUGETAR NR. ..........
                                                 ___________
    Numele: .......................             |           |
    Prenumele: ....................             |           |
    C.N.P.: .......................             |   POZA    |
    Functia: ......................             |           |
    Unitatea: .....................             |           |
    Data eliberarii: ..............             |___________|

          DIRECTOR GENERAL,

            Legitimatia este valabila 5 ani de la data eliberarii.
                   Legitimatia nu este transmisibila.

________________________________________________________________________________

                             GUVERNUL ROMANIEI
                        MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE .............

    LEGITIMATIE DE EXECUTOR BUGETAR NR. ..........
                                                 ___________
    Numele: .......................             |           |
    Prenumele: ....................             |           |
    C.N.P.: .......................             |   POZA    |
    Functia: ......................             |           |
    Unitatea: .....................             |           |
    Data eliberarii: ..............             |___________|

          DIRECTOR GENERAL,

            Legitimatia este valabila 5 ani de la data eliberarii.
                   Legitimatia nu este transmisibila.

________________________________________________________________________________

                             GUVERNUL ROMANIEI
                        MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

    DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI DIN
    MUNICIPIUL BUCURESTI SI JUDETUL ILFOV

    LEGITIMATIE DE EXECUTOR BUGETAR NR. ..........
                                                 ___________
    Numele: .......................             |           |
    Prenumele: ....................             |           |
    C.N.P.: .......................             |   POZA    |
    Functia: ......................             |           |
    Data eliberarii: ..............             |           |
                                                |___________|

          DIRECTOR GENERAL,

            Legitimatia este valabila 5 ani de la data eliberarii.
                   Legitimatia nu este transmisibila.

________________________________________________________________________________

    Titularul are calitatea de executor bugetar si are dreptul sa aduca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita pentru creantele bugetului de stat, sa intre in orice incinta sau incapere a debitorului, sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile sau valorile, sa solicite si sa cerceteze orice document sau element material pentru determinarea bunurilor proprietate a debitorului, sa primeasca concursul organelor de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice, precum si sa obtina relatiile solicitate de persoane fizice sau juridice ori de la alte organe competente, conform Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare.
    Legitimatia de executor bugetar este valabila numai insotita de delegatia semnata de catre conducatorul unitatii al carui angajat este titularul acesteia.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 189/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 189 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu