Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 189 din 11 februarie 2003

privind legitimatiile eliberate executorilor bugetari care aduc la indeplinire masurile asiguratorii si efectueaza procedura de executare silita a creantelor bugetului de stat

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 125 din 26 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 50 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Pentru aducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii si efectuarea procedurii de executare silita a creantelor bugetului de stat, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare si a normelor metodologice date in aplicarea prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.785/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 27 ianuarie 2003, se vor elibera legitimatii executorilor bugetari, conform modelului prezentat in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Executori bugetari sunt persoanele angajate in cadrul compartimentelor de specialitate de la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene, al Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, al administratiilor finantelor publice, precum si in cadrul Directiei Generale a Vamilor si directiilor interjudetene vamale, desemnate de conducatorul organului de executare sa aduca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita a creantelor bugetului de stat.
    Art. 3
    (1) Legitimatiile prevazute la art. 1 si 6, denumite in continuare legitimatii de executor bugetar, atesta o imputernicire speciala a executorului bugetar in fata debitorului sau a tertilor, ce implica exercitiul autoritatii de stat, acordata acestuia pe timpul exercitarii atributiilor ce ii revin, potrivit prevederilor privind colectarea creantelor bugetare.
    (2) Legitimatia de executor bugetar este valabila numai insotita de delegatia semnata de conducatorul unitatii al carei angajat este titularul acesteia.
    Art. 4
    Legitimatiile de executor bugetar dau dreptul executorului bugetar sa intre in orice incinta sau incapere a debitorului, sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile sau valorile, sa solicite si sa cerceteze orice document sau element material care poate constitui o proba in determinarea bunurilor proprietate a debitorului, sa primeasca concursul organelor de politie, jandarmerie si al altor agenti ai fortei publice, precum si sa obtina relatiile solicitate de la persoane fizice sau juridice ori de la alte organe competente, prevazute de lege.
    Art. 5
    (1) Legitimatiile de executor bugetar au regim special, se tiparesc de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. si se distribuie de catre Ministerul Finantelor Publice directiilor generale ale finantelor publice judetene, Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, precum si Directiei Generale a Vamilor, care le vor elibera nominal.
    (2) Numerotarea legitimatiilor de executor bugetar se face de catre fiecare dintre directiile prevazute la alin. (1), de la nr. 1 si in continuare.
    (3) Eliberarea legitimatiilor de executor bugetar se va face, la propunerea organelor de executare in cadrul carora sunt angajate persoane care au calitatea de executor bugetar, pe baza unei evidente sub forma de tabele in care se vor mentiona, pentru fiecare legitimatie, numarul legitimatiei, numele, prenumele, codul numeric personal si functia titularului legitimatiei, unitatea, data eliberarii si semnatura de primire.
    (4) Legitimatiile de executor bugetar sunt valabile 5 ani de la data eliberarii.
    (5) Pierderea sau furtul legitimatiei de executor bugetar se publica in presa si se anunta directiei emitente in termen de 15 zile, in vederea consemnarii in evidenta prevazuta la alin. (3) si eliberarii unei noi legitimatii.
    (6) La data incetarii calitatii de executor bugetar a titularului legitimatiei, acesta o va depune la organul care a eliberat-o, in vederea anularii, care va fi consemnata in evidenta prevazuta la alin. (3).
    Art. 6
    De la data intrarii in vigoare a prezentului ordin si pana la tiparirea legitimatiei de executor bugetar, pentru aducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii si efectuarea procedurii de executare silita a creantelor bugetului de stat, executorii bugetari vor utiliza legitimatii de executor bugetar emise de directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, precum si de Directia Generala a Vamilor, care vor cuprinde elementele prevazute in modelele prezentate in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|    Titularul are calitatea de executor                                       |
|bugetar si are dreptul sa aduca la                  GUVERNUL ROMANIEI         |
|indeplinire masurile asiguratorii si sa                                       |
|efectueze procedura de executare pentru           MINISTERUL FINANTELOR       |
|creantele bugetului de stat, sa intre in                 PUBLICE              |
|orice incinta sau incapere a debitorului,          DIRECTIA GENERALA DE       |
|sa cerceteze toate locurile in care               ADMINISTRARE A MARILOR      |
|acesta isi pastreaza bunurile sau                   CONTRIBUABILI DIN         |
|valorile, sa solicite si sa cerceteze              MUNICIPIUL BUCURESTI       |
|orice document sau element material                  SI JUDETUL ILFOV         |
|pentru determinarea bunurilor proprietate                                     |
|a debitorului, sa primeasca concursul                                         |
|organelor de politie, jandarmerie si alti    LEGITIMATIE DE EXECUTOR BUGETAR  |
|agenti ai fortei publice, precum si sa       NR. ..................   _______ |
|obtina relatiile solicitate de la                                    |       ||
|persoane fizice sau juridice ori de la                               |       ||
|alte organe competente, conform              NUME: ................  |       ||
|Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind    PRENUME: .............  |  Poza ||
|colectarea creantelor bugetare.              C.N.P.: ..............  |       ||
|    Legitimatia de executor bugetar este     FUNCTIA: .............  |_______||
|valabila numai insotita de delegatia         DATA                    DIRECTOR |
|semnata de catre conducatorul unitatii al    ELIBERARII: ..........  GENERAL, |
|carui angajat este titularul acesteia.                                        |
|                                                                              |
|     Legitimatia este valabila 5 ani                                          |
|        de la data eliberarii.                                                |
|    Legitimatia nu este transmisibila.                                        |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|    Titularul are calitatea de executor                                       |
|bugetar si are dreptul sa aduca la                                            |
|indeplinire masurile asiguratorii si sa             GUVERNUL ROMANIEI         |
|efectueze procedura de executare pentru                                       |
|creantele bugetului de stat, sa intre in          MINISTERUL FINANTELOR       |
|orice incinta sau incapere a debitorului,               PUBLICE               |
|sa cerceteze toate locurile in care               DIRECTIA GENERALA A         |
|acesta isi pastreaza bunurile sau                  FINANTELOR PUBLICE         |
|valorile, sa solicite si sa cerceteze                                         |
|orice document sau element material              .......................      |
|pentru determinarea bunurilor proprietate                                     |
|a debitorului, sa primeasca concursul                                         |
|organelor de politie, jandarmerie si alti    LEGITIMATIE DE EXECUTOR BUGETAR  |
|agenti ai fortei publice, precum si sa       NR. ..................   _______ |
|obtina relatiile solicitate de la                                    |       ||
|persoane fizice sau juridice ori de la                               |       ||
|alte organe competente, conform              NUME: ................  |       ||
|Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind    PRENUME: .............  |  Poza ||
|colectarea creantelor bugetare.              C.N.P.: ..............  |       ||
|    Legitimatia de executor bugetar este     FUNCTIA: .............  |_______||
|valabila numai insotita de delegatia         UNITATEA: ............           |
|semnata de catre conducatorul unitatii al    DATA                    DIRECTOR |
|carui angajat este titularul acesteia.       ELIBERARII: ..........  GENERAL, |
|                                                                              |
|     Legitimatia este valabila 5 ani                                          |
|        de la data eliberarii.                                                |
|    Legitimatia nu este transmisibila.                                        |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|    Titularul are calitatea de executor                                       |
|bugetar si are dreptul sa aduca la                                            |
|indeplinire masurile asiguratorii si sa             GUVERNUL ROMANIEI         |
|efectueze procedura de executare pentru                                       |
|creantele bugetului de stat, sa intre in          MINISTERUL FINANTELOR       |
|orice incinta sau incapere a debitorului,               PUBLICE               |
|sa cerceteze toate locurile in care               DIRECTIA GENERALA A         |
|acesta isi pastreaza bunurile sau                       VAMILOR               |
|valorile, sa solicite si sa cerceteze                                         |
|orice document sau element material                                           |
|pentru determinarea bunurilor proprietate    LEGITIMATIE DE EXECUTOR BUGETAR  |
|a debitorului, sa primeasca concursul        NR. ..................   _______ |
|organelor de politie, jandarmerie si alti                            |       ||
|agenti ai fortei publice, precum si sa                               |       ||
|obtina relatiile solicitate de la            NUME: ................  |       ||
|persoane fizice sau juridice ori de la       PRENUME: .............  |  Poza ||
|alte organe competente, conform              C.N.P.: ..............  |       ||
|Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind    FUNCTIA: .............  |_______||
|colectarea creantelor bugetare.              UNITATEA: ............           |
|    Legitimatia de executor bugetar este     DATA                    DIRECTOR |
|valabila numai insotita de delegatia         ELIBERARII: ..........  GENERAL, |
|semnata de catre conducatorul unitatii al                                     |
|carui angajat este titularul acesteia.                                        |
|                                                                              |
|     Legitimatia este valabila 5 ani                                          |
|        de la data eliberarii.                                                |
|    Legitimatia nu este transmisibila.                                        |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                             GUVERNUL ROMANIEI
                        MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

    LEGITIMATIE DE EXECUTOR BUGETAR NR. ..........
                                                 ___________
    Numele: .......................             |           |
    Prenumele: ....................             |           |
    C.N.P.: .......................             |   POZA    |
    Functia: ......................             |           |
    Unitatea: .....................             |           |
    Data eliberarii: ..............             |___________|

          DIRECTOR GENERAL,

            Legitimatia este valabila 5 ani de la data eliberarii.
                   Legitimatia nu este transmisibila.

________________________________________________________________________________

                             GUVERNUL ROMANIEI
                        MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE .............

    LEGITIMATIE DE EXECUTOR BUGETAR NR. ..........
                                                 ___________
    Numele: .......................             |           |
    Prenumele: ....................             |           |
    C.N.P.: .......................             |   POZA    |
    Functia: ......................             |           |
    Unitatea: .....................             |           |
    Data eliberarii: ..............             |___________|

          DIRECTOR GENERAL,

            Legitimatia este valabila 5 ani de la data eliberarii.
                   Legitimatia nu este transmisibila.

________________________________________________________________________________

                             GUVERNUL ROMANIEI
                        MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

    DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI DIN
    MUNICIPIUL BUCURESTI SI JUDETUL ILFOV

    LEGITIMATIE DE EXECUTOR BUGETAR NR. ..........
                                                 ___________
    Numele: .......................             |           |
    Prenumele: ....................             |           |
    C.N.P.: .......................             |   POZA    |
    Functia: ......................             |           |
    Data eliberarii: ..............             |           |
                                                |___________|

          DIRECTOR GENERAL,

            Legitimatia este valabila 5 ani de la data eliberarii.
                   Legitimatia nu este transmisibila.

________________________________________________________________________________

    Titularul are calitatea de executor bugetar si are dreptul sa aduca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita pentru creantele bugetului de stat, sa intre in orice incinta sau incapere a debitorului, sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile sau valorile, sa solicite si sa cerceteze orice document sau element material pentru determinarea bunurilor proprietate a debitorului, sa primeasca concursul organelor de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice, precum si sa obtina relatiile solicitate de persoane fizice sau juridice ori de la alte organe competente, conform Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare.
    Legitimatia de executor bugetar este valabila numai insotita de delegatia semnata de catre conducatorul unitatii al carui angajat este titularul acesteia.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 189/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 189 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu