Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 183 din 24 februarie 2009

privind publicarea acceptarii Prevederilor tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspectii, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC. 133(76) a Comitetului Securitatii Maritime din 12 decembrie 2002, si a amendamentelor la acestea, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.158(78) a Comitetului Securitatii Maritime din 20 mai 2004

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 153 din 12 martie 2009In temeiul prevederilor art. 12 lit. b) şi d) şi ale art. 13 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 pct. 18 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică Prevederile tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecţii, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.133(76) a Comitetului Securităţii Maritime din 12 decembrie 2002, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se publică amendamentele la Prevederile tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecţii, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC. 158(78) a Comitetului Securităţii Maritime din 20 mai 2004, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 4. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

ANEXA Nr. 1

REZOLUŢIA  MSC.133(76)

(adoptată la 12 decembrie 2002)

Adoptarea Prevederilor tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecţii

Comitetul pentru Siguranţa Maritimă,

amintind art. 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale (denumită în continuare Organizaţia) referitor la funcţiile comitetului,

notând noua regulă II-1/3-6 din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS), aşa cum a fost amendată (denumită în continuare Convenţia), adoptată prin Rezoluţia MSC. 134(76) cu privire la accesul la şi în interiorul spaţiilor din zona de marfă a petrolierelor şi vrachierelor,

notând, de asemenea, că regula mai sus menţionată prevede că mijloacele de acces menţionate trebuie să corespundă cerinţelor Prevederilor tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecţii (denumite în continuare Prevederi tehnice), care vor fi obligatorii conform Convenţiei,

recunoscând că Prevederile tehnice mai sus menţionate nu sunt destinate să împiedice dezvoltarea de tehnologii noi sau originale care să asigure mijloace îmbunătăţite pentru efectuarea supravegherilor şi inspecţiilor,

luând în considerare, la cea de-a şaptezeci şi şasea sesiune a sa, textul Prevederilor tehnice propuse,

1.  adoptă Prevederile tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecţii, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;

2.  invită guvernele contractante la Convenţie să noteze că Prevederile tehnice vor avea efect la 1 ianuarie 2005 la intrarea în vigoare a noii reguli II-1/3-6 din Convenţie;

3. solicită secretarului general să transmită tuturor guvernelor contractante la Convenţie copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului Prevederilor tehnice conţinute în anexă;

4. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie;

5.  invită guvernele să încurajeze elaborarea de tehnologii originale al căror scop este facilitarea supravegherii şi inspecţiei navelor şi informarea Organizaţiei cu privire la toate rezultatele pozitive.

ANEXĂ la Rezoluţia MSC. 133(76)

PREVEDERI  TEHNICE  PENTRU  MIJLOACELE  DE ACCES  PENTRU  INSPECŢII

Introducere

De mult timp s-a recunoscut faptul că singurul mod de a garanta faptul că starea tehnică a construcţiei navei este menţinută conform cerinţelor aplicabile este acela de a inspecta în mod regulat toate elementele sale pe toată durata lor de exploatare, astfel încât să se asigure că aceste elemente nu prezintă deteriorări, cum ar fi: fisuri, flambaj sau deformare datorate coroziunii, supraîncărcării ori şocurilor, şi că reducerea grosimii se află în limitele stabilite. Prevederea mijloacelor corespunzătoare de acces la structura corpului navei în scopul efectuării inspecţiei generale şi amănunţite şi inspecţiilor pentru control este esenţială, iar aceste mijloace trebuie să fie luate în considerare şi prevăzute în stadiul de proiectare a navei.

Navele trebuie să fie proiectate şi construite ţinându-se seama de modul în care ele vor fi supravegheate de către inspectorii statului pavilionului şi inspectorii societăţii de clasificare în timpul exploatării acestora şi de modul în care membrii echipajului vor putea monitoriza starea tehnică a navei. Fără acces adecvat, starea tehnică a navei se poate deteriora fără a se descoperi acest fapt şi pot apărea defecţiuni majore ale structurii. Se cere o abordare cuprinzătoare în ceea ce priveşte proiectarea şi întreţinerea, pentru a acoperi întreaga durată de viaţă proiectată a navei.

Pentru a rezolva această problemă, Organizaţia Maritimă Internaţională (denumită în continuare Organizaţia) a elaborat prezentele prevederi tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecţii (denumite în continuare Prevederi tehnice) destinate facilitării inspecţiilor amănunţite şi efectuării măsurătorilor de grosimi ale structurii navei, indicate în regula II-1/3-6 din Convenţia SOLAS cu privire la accesul la şi în spaţiile din zona de marfă a petrolierelor şi vrachierelor.

Definiţii

Termenii utilizaţi în Prevederile tehnice au aceleaşi înţelesuri ca şi cei definiţi în Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendată, şi în Rezoluţia A.744(18), aşa cum a fost amendată.

Prevederi tehnice

1.   Elementele structurale care fac obiectul inspecţiilor amănunţite şi măsurătorilor grosimilor structurii navei menţionate în regula II-1/3-6 din Convenţia SOLAS, cu excepţia celor din spaţiile dublu fundului, trebuie să fie prevăzute cu mijloace de acces permanente în volumul specificat în tabelele 1 şi 2, după caz. Pentru petroliere şi tancurile de balast laterale ale mineralierelor, se poate utiliza o plută gonflabilă, suplimentar faţă de mijloacele de acces permanente specificate, cu condiţia ca structura să permită utilizarea sa eficientă şi în siguranţă.

2. Dacă sunt instalate coridoare de trecere situate la înălţime, acestea trebuie să aibă o lăţime minimă de 600 mm şi să fie prevăzute pe întreaga lungime cu apărătoare pentru picioare, cu o înălţime de cel puţin 150 mm, şi balustrade de ambele părţi. Structura înclinată a navei, care asigură accesul pe o porţiune, trebuie să fie o construcţie antiderapantă. Balustradele trebuie să aibă o înălţime de 1.000 mm, să se compună dintr-o mână curentă şi o bară intermediară la înălţimea de 500 mm şi să fie o construcţie solidă. Bastoanele de balustradă trebuie să se afle la o distanţă de cel mult 3 m unele faţă de altele.

3. Accesul la coridoarele de trecere situate la înălţime şi la deschiderile verticale care pornesc de la fundul navei trebuie să se asigure prin mijloace uşor accesibile, precum: coridoare, scări şi trepte. Treptele trebuie să fie prevăzute cu limitator lateral pentru picioare. Dacă treptele scărilor sunt instalate pe o suprafaţă verticală, distanţa dintre centrul treptei până la această suprafaţă trebuie să fie de cel puţin 150 mm. Dacă sunt prevăzute guri de vizită verticale amplasate la o înălţime mai mare de 600 mm peste nivelul de trecere, accesul trebuie să fie facilitat cu ajutorul unor trepte, mânere şi platforme în ambele părţi.

4. Tunelurile care trec prin magaziile de marfă trebuie să fie prevăzute cu scări sau trepte la fiecare extremitate a magaziei, astfel încât personalul să poată traversa uşor tunelurile.

5.  Scările permanente, cu excepţia scărilor verticale, care sunt instalate pe structurile verticale în scopul efectuării inspecţiei amănunţite sau măsurătorii de grosime, trebuie să fie înclinate la un unghi mai mic de 70°. Nu trebuie să existe niciun obstacol pe o distanţă de 750 mm de la faţa scării înclinate, cu excepţia faptului că în dreptul unei deschideri această distanţă poate fi redusă până la 600 mm. Lungimile reale ale scărilor trebuie să nu fie mai mari de 9 m. Trebuie să fie prevăzute platforme de repaus cu dimensiuni adecvate. Scările şi mâinile curente trebuie să fie construite din metal sau dintr-un material echivalent cu o rezistenţă şi rigiditate adecvate şi să fie fixate în mod sigur de structura tancului cu ajutorul montanţilor. Metoda de fixare şi lungimea montantului trebuie să fie alese astfel încât vibraţiile să fie reduse la minimum posibil. In magaziile de marfă, scările trebuie să fie concepute şi amplasate astfel încât să fie redus la minimum riscul de avariere a acestora de către mijloacele de manipulare a încărcăturii.

6. Lăţimea scărilor între vanguri nu trebuie să fie mai mică de 400 mm. Treptele trebuie să fie egal distanţate, iar spaţiul dintre ele, măsurat pe verticală, trebuie să aibă între 250 mm şi 300 mm. Atunci când se utilizează oţelul, treptele trebuie să fie formate din două bare cu secţiune pătrată de 22x22 mm, fixate astfel încât să formeze o treaptă orizontală, iar marginile barelor să fie îndreptate în sus. Treptele trebuie să treacă prin vangurile scării şi să fie fixate de acestea prin sudură continuă pe ambele părţi. Toate scările înclinate trebuie să fie prevăzute pe ambele părţi cu mâini curente dintr-o construcţie solidă, instalate la o distanţă convenabilă deasupra treptelor.

7. Scările portabile, care nu se fixează, nu trebuie să aibă o lungime mai mare de 5 m.

8.  Scările portabile cu o lungime mai mare de 5 m pot fi utilizate numai dacă sunt prevăzute cu un dispozitiv mecanic cu comandă de la distanţă pentru fixarea capătului superior al scării.

9.  Mijloacele mobile de acces includ dispozitive, cum ar fi:

.1 braţ hidraulic prevăzut cu o bază stabilă şi cu comandă locală în cabina de siguranţă. Condiţiile de funcţionare trebuie să corespundă cerinţelor aplicabile de siguranţă ale producătorului; şi

.2 platformă de ridicare cu cablu.

10.  La vrachiere, scările de acces la o magazie de marfă trebuie să fie astfel:

.1 dacă distanţa măsurată pe verticală între suprafaţa superioară a punţilor adiacente sau între punte şi fundul spaţiului de marfă nu este mai mare de 6 m, fie o scară verticală, fie o scară înclinată; şi

.2 dacă distanţa măsurată pe verticală între suprafaţa superioară a punţilor adiacente sau între punte şi fundul spaţiului de marfă este mai mare de 6 m, una ori mai multe scări înclinate, cu excepţia porţiunii celei mai de sus de 2,5 m a unui spaţiu de marfă, măsurată liberă de obstacolele la plafon, şi a porţiunii celei mai de jos de 6 m, cu condiţia ca partea verticală a scării/scărilor înclinate care se conectează cu scările verticale să nu fie mai mică de 2,5 m.

Tabelul 1 - Mijloace de acces pentru petroliere

1. Tancuri de apă de balast, cu excepţia celor specificate în coloana din dreapta, şi tancuri de hidrocarburi marfă

2. Tancuri laterale de apă de balast cu o lăţime mai mică de 5 m, care formează spaţiile din dublu bordaj şi secţiunile lor de gurnă

Accesul la structura plafonului

1.1. La tancurile la care înălţimea este mai mare sau egală cu 6 m trebuie să fie prevăzute mijloacele de acces permanente indicate în alin. 1-3 de mai jos:

.1 accese permanente transversale dintr-un bord în celălalt, continue, amenajate la nivelul pereţilor transversali şi la fiecare traversă de punte, amplasate la o distanţă minimă de 1,8 m şi maximă de 2,5 m sub structura plafonului. Dacă accesul este prevăzut pe partea fără obstacole a tablei inimii, atunci în tabla inimii se vor prevedea guri de vizitare cu un diametru de cel puţin 300 mm, asigurând accesul adiacent de ambele părţi ale fiecărui guseu antiflambaj; .2 cel puţin un mijloc de acces permanent longitudinal amplasat la o distanţă minimă de 1,8 m şi maximă de 2,5 m sub structura plafonului. Dacă peretele longitudinal conţine întărituri fixate pe o parte a acestuia, accesul trebuie să fie prevăzut la acea parte; şi

.3 acces între mijloacele de acces specificate la alin. 1 şi 2 şi de la puntea principală la accesul specificat la alin. 1 sau 2.

1.2. La tancurile la care înălţimea este mai mică de 6 m se pot utiliza   plute   gonflabile   sau   mijloace   portabile  în   locul mijloacelor de acces permanente.

2.1.  Dacă distanţa măsurată pe verticală dintre stringherul orizontal superior şi plafon depăşeşte 6 m, trebuie să fie prevăzut un mijloc de acces permanent continuu pe toată lungimea tancului, care trebuie să permită trecerea prin pereţii transversali de ruliu, amplasat la o distanţă minimă de 1,8 m şi maximă de 2,5 m faţă de structura plafonului, cu o scară verticală de acces la fiecare extremitate şi la mijlocul tancului.

2.2.  La secţiunile de gurnă la care distanţa măsurată pe verticală de la linia de bază la punctul de racordare la partea superioară este mai mare sau egală cu 6 m, trebuie să fie prevăzut un mijloc de acces permanent longitudinal pe toată lungimea tancului. Trebuie să se poată accede la acesta prin mijloacele de acces permanente verticale, situate la ambele extremităţi ale tancului.

2.3.  Dacă distanţa verticală la care se face referire la alin. 2.2 este mai mică de 6 m, pot fi utilizate mijloacele de acces portabile în locul mijloacelor de acces permanente. Pentru facilitarea utilizării mijloacelor de acces portabile, ar trebui să fie prevăzute deschideri pe aceeaşi linie în stringherii orizontali. Deschiderile ar trebui să aibă un diametru adecvat şi ar trebui să fie prevăzute cu grilaje de protecţie corespunzătoare.

2.4.  Ori de câte ori este posibil în practică, distanţa dintre structura plafonului şi stringherul longitudinal cel mai de sus şi dintre stringherii longitudinali ar trebui să nu depăşească 6 m.

Accesul la structurile verticale

1.3. La tancurile la care înălţimea este mai mare sau egală cu 6 m, care conţin structuri interne, trebuie să fie prevăzute mijloace de acces permanente la fiecare coastă întărită.

2.5.  Mijloacele de acces pe verticală permanente trebuie să fie prevăzute la fiecare coastă întărită în următoarele cazuri în care distanţa măsurată pe verticală este mai mare sau egală cu 6 m:

.1 de la linia de bază la punctul de racordare la partea superioară a secţiunii de gurnă;

.2 de la punctul de racordare la partea superioară a secţiunii de gurnă până la puntea principală, dacă nu este prevăzut niciun stringher orizontal; şi

.3 între stringherii orizontali.

2.6. Trebuie să fie prevăzute guri de acces, situate la mai puţin de 600 mm faţă de stringher, la fiecare coastă întărită/perete de ruliu deasupra fiecărui stringher şi fund de tanc.

2.7. In cazul în care distanţa măsurată pe verticală indicată la alin. 2.5 este mai mică de 6 m, se pot utiliza mijloace portabile în locul mijloacelor de acces permanente.

1.4. In cazul tancurilor cu o înălţime mai mică de 6 m se pot utiliza   plute   gonflabile   sau   mijloace   portabile  în   locul mijloacelor de acces permanente

Tabelul 2 - Mijloace de acces pentru vrachiere*)

1. Magazii de mar

2. Tancuri de balast

Accesul la structura de plafon

1.1.  Trebuie să fie prevăzute cel puţin 3 mijloace de acces permanente pentru a asigura accesul la structura de plafon de ambele părţi ale punţii transversale şi în apropierea planului diametral. Fiecare mijloc de acces trebuie să fie accesibil de la accesul în  magazia de marfă sau direct de pe puntea principală şi amplasat la o distanţă minimă de 1,8 m şi maximă de 2,5 m sub punte.

1.2. Alternativ, mijloacele mobile de acces pot fi utilizate pentru accesul la structura de plafon a punţii transversale, dacă distanţa măsurată pe verticală este de 17 m sau mai mică deasupra plafonului tancului.

Tancuri superioare laterale

2.1.  La fiecare tanc lateral superior a cărui înălţime este mai mare sau egală cu 6 m trebuie să fie prevăzut un mijloc de acces permanent longitudinal, continuu, pe toată lungimea osaturii bordajului, amplasat la o distanţă minimă de 1,8 m şi maximă de 2,5 m sub punte, cu o scară verticală de acces în vecinătatea fiecărui acces la acest tanc.

2.2. Dacă nicio gură de vizitare nu este prevăzută prin osatura transversală întărită la o distanţă de cel mult 600 mm de la baza tancului şi dacă inimile osaturii întărite au o înălţime mai mare de 1 m în dreptul învelişului de bordaj şi peretelui înclinat, atunci trebuie să fie prevăzute trepte/mâini curente în scopul asigurării accesului în deplină siguranţă pe deasupra fiecărui cadru al osaturii întărite transversale.

2.3. Trebuie să fie prevăzute 3 mijloace de acces permanente în traveea din extremitate şi în traveea mediană ale fiecărui tanc; aceste mijloace de acces trebuie să lege baza tancului cu intersecţia peretelui înclinat cu grinda gurii de magazie. Structura longitudinală existentă poate fi utilizată ca parte a acestui mijloc de acces.

2.4.  La tancurile superioare a căror înălţime este mai mică de 6 m se poate utiliza un mijloc portabil în locul mijlocului de acces permanent.

Accesul la structurile verticale

Tancuri de gurnă

1.3. Mijloacele permanente de acces pe verticală trebuie să fie prevăzute în toate magaziile de marfă şi să fie incluse în structură pentru a permite inspectarea a cel puţin 25% din numărul total de coaste de magazie din babord şi tribord; aceste mijloace trebuie să fie în mod egal distribuite în magazie, inclusiv în fiecare extremitate, în dreptul pereţilor transversali. Dar, în niciun caz, această dispunere nu va conţine mai puţin de 3 mijloace permanente de acces pe verticală montate în fiecare bord (extremităţile prova si pupa ale magaziei şi mijlocul deschiderii). Trebuie să fie prevăzute dispozitive de fixare rapidă a cabinelor de siguranţă la mijloacele de acces permanente. Mijloacele permanente de acces pe verticală montate între două coaste de magazie adiacente se iau în calcul în ceea ce priveşte accesul la inspecţia ambelor coaste de magazie. Un mijloc de acces portabil poate fi utilizat pentru a avea acces deasupra peretelui înclinat al tancurilor de balast inferioare de gurnă.

2.5 La fiecare tanc de gurnă a cărui înălţime este mai mare sau egală cu 6 m trebuie să fie prevăzut un mijloc de acces permanent, continuu, longitudinal pe toată lungimea osaturii bordajului, amplasat la o distanţă minimă de 1,2 m şi maximă de 1,8 m sub partea de sus a deschiderii libere a cadrului osaturii întărite, cu o scară verticală de acces în apropierea fiecărui acces la acest tanc.

2.6. Dacă nicio gură de vizitare nu este prevăzută prin traversa coastei-cadru la o distanţă de cel mult 600 mm faţă de baza tancului şi dacă inimile coastei-cadru au o înălţime mai mare de 1 m în dreptul învelişului de bordaj şi peretelui înclinat, atunci trebuie să fie prevăzute trepte/mânere în scopul asigurării accesului în deplină siguranţă pe deasupra fiecărui cadru al osaturii transversale întărite.

1.4. Suplimentar, trebuie să fie utilizate mijloace de acces portabile sau mobile în scopul accesului la celelalte coaste de magazie până la guseele superioare şi la pereţii transversali.

2.7.  La tancurile de gurnă a căror înălţime este mai mică de 6 m se poate utiliza un mijloc portabil în locul mijlocului de acces permanent.

Tancuri din dublu bordaj

2.8.  Mijloacele de acces permanente trebuie să fie prevăzute în conformitate cu secţiunile aplicabile din tabelul 1.

*) La mineraliere, mijloacele permanente de acces la tancurile laterale de balast trebuie să fie prevăzute în conformitate cu secţiunile aplicabile din tabelul 1.

ANEXA Nr. 2

REZOLUŢIA   M SC. 158(78)

(adoptată la 20 mai 2004)

Adoptarea amendamentelor la Prevederile tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecţii

Comitetul pentru Siguranţa Maritimă,

amintind art. 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile comitetului,

notând Prevederile tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecţii (denumite în continuare Prevederi tehnice), adoptate prin Rezoluţia MSC. 133(76), care sunt obligatorii sub Convenţia SOLAS - regula II-1/3-6 -Accesul la şi în spaţiile din zona de marfă a petrolierelor şi vrachierelor, adoptată prin Rezoluţia MSC. 134(76),

recunoscând preocupările exprimate referitoare la problemele care ar putea apărea la punerea în aplicare a cerinţelor Prevederilor tehnice,

notând, de asemenea, amendamentele la regula II-1/3-6 sus-menţionată din Convenţia SOLAS, adoptate prin Rezoluţia MSC.151(78) pentru a răspunde acestor preocupări,

luând în considerare, la cea de-a şaptezeci şi opta sesiune a sa, amendamentele la Prevederile tehnice, care au fost pregătite şi difuzate în conformitate cu art. VIII, şi la regula II-1/3-6 din Convenţia SOLAS 1974 (denumită în continuare Convenţia),

1.  adoptă amendamentele la Prevederile tehnice, al căror text este redat în anexa la prezenta rezoluţie;

2.  decide, în conformitate cu art. VIII (b) (vi) (2) (bb) din Convenţie, că aceste amendamente vor fi considerate ca fiind acceptate la 1 iulie 2005, cu excepţia cazului în care înainte de această dată mai mult de o treime din numărul guvernelor contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiecţiile lor la amendamente;

3.  invită guvernele contractante la Convenţia SOLAS să noteze că, în conformitate cu art. VIII (b)(vii) (2) din Convenţie, amendamentele intră în vigoare la 1 ianuarie 2006, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general să transmită tuturor guvernelor contractante la Convenţie copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului Prevederilor tehnice conţinute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale tuturor membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.

ANEXA la Rezoluţia MSC. 158(78)

AMENDAMENTE

la Prevederile tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecţii

[Rezoluţia MSC.133(76)]

1. Textul existent al Prevederilor tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecţii este înlocuit cu următorul:

„1. Introducere

1.1. De mult timp s-a recunoscut faptul că singurul mod de a garanta că starea tehnică a construcţiei navei este menţinută conform cerinţelor aplicabile este acela de a inspecta în mod regulat toate elementele sale pe toată durata lor de exploatare. Acest mod va asigura faptul că aceste elemente nu prezintă deteriorări, cum ar fi fisuri, flambaj sau deformare, datorate coroziunii, supraîncărcării sau şocurilor, şi că reducerea grosimii se află în limitele stabilite. Prevederea mijloacelor de acces corespunzătoare la structura corpului navei în scopul efectuării inspecţiilor generale şi amănunţite şi inspecţiilor de control este esenţială, iar aceste mijloace ar trebui să fie luate în considerare şi prevăzute în stadiul de proiectare a navei.

1.2. Navele ar trebui să fie proiectate şi construite ţinându-se seama de modul în care ele vor fi supravegheate de către inspectorii statului pavilionului şi inspectorii societăţii de clasificare în timpul exploatării lor şi de modul în care membrii echipajului vor putea monitoriza starea tehnică a navei. Fără acces adecvat, starea tehnică a structurii navei se poate deteriora fără a se descoperi acest fapt şi pot apărea defecţiuni majore ale structurii. Se cere o abordare globală în ceea ce priveşte proiectarea şi întreţinerea, pentru a acoperi întreaga durată de viaţă proiectată a navei.

1.3.   Pentru a rezolva această problemă, Organizaţia a elaborat prezentele prevederi tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecţii (denumite în continuare Prevederi tehnice), destinate facilitării inspecţiilor amănunţite şi efectuării măsurătorilor de grosime la structura navei menţionate în regula II-1/3-6 din Convenţia SOLAS cu privire la accesul la şi în interiorul spaţiilor din zona de marfă a petrolierelor şi vrachierelor, precum şi în prova acestor spaţii. Prevederile tehnice nu se aplică tancurilor de marfă ale navelor-cisternă pentru transportul combinat al hidrocarburilor/produselor chimice, care se conformează prevederilor Codului IBC.

1.4. Se preferă mijloacele de acces permanente, care sunt proiectate a fi părţi integrante ale structurii navei; administraţiile pot permite abateri rezonabile pentru a facilita astfel de proiecte.

2. Definiţii

In scopul prezentelor prevederi tehnice, următoarele definiţii se aplică suplimentar faţă de cele prevăzute în Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendată, şi în Rezoluţia A.744(18), aşa cum a fost amendată:

.1 treaptă de scară verticală înseamnă treapta unei scări verticale sau o treaptă pe o suprafaţă verticală;

.2 treaptă de scară înclinată înseamnă treapta unei scări înclinate sau o treaptă pentru o deschidere a unui acces vertical;

.3 lungimea unei scări înclinate înseamnă lungimea reală a vangurilor unei scări înclinate. Pentru scările verticale aceasta înseamnă distanţa dintre platforme;

.4 stringher înseamnă:

.1 cadrul unei scări; sau

.2 un element de osatură întărită sub formă de placă orizontală fixată pe bordaj, pe pereţii transversali şi/sau pereţii longitudinali ai spaţiului. Pentru tancurile de balast cu o lăţime mai mică de 5 m, care constituie spaţiile din dublu bordaj, placa orizontală este considerată stringher şi un mijloc de acces permanent longitudinal, dacă aceasta asigură o trecere continuă cu o lăţime de 600 mm sau mai mult în lungul coastelor sau întăriturilor de pe bordaj ori de pe peretele longitudinal. Deschiderile practicate în stringherul care serveşte drept mijloc de acces permanent trebuie să fie prevăzute cu bare de protecţie sau capace de tip grilaj, pentru a se asigura trecerea în siguranţă pe stringher sau accesul în siguranţă la fiecare coastă întărită;

.5 scară verticală înseamnă o scară al cărei unghi de înclinare este cuprins între 70° şi 90°. O scară verticală nu trebuie să fie deplasată cu mai mult de 2° faţă de unghiul său de înclinare;

.6 obstacole la plafon înseamnă structura punţii sau a stringherului, care cuprinde întăriturile de deasupra mijloacelor de acces;

.7 distanţa sub învelişul punţii înseamnă distanţa sub tabla punţii;

.8 puntea transversală înseamnă zona transversală a punţii principale, situată spre interior, care se află între ramele gurilor de magazie.

3. Prevederi tehnice

3.1.   Elementele structurale care fac obiectul inspecţiilor amănunţite şi al măsurătorilor de grosime ale structurii navei, menţionate în regula 11-1/3-6 din Convenţia SOLAS, cu excepţia celor din spaţiile dublu fundului, trebuie să fie prevăzute cu mijloace de acces permanente în volumul specificat în tabelele 1 şi 2, după caz. Pentru petroliere şi tancurile de balast laterale ale mineralierelor, se pot utiliza metode alternative aprobate în combinaţie cu mijloacele de acces permanente instalate, cu condiţia ca structura să permită utilizarea lor eficientă şi în siguranţă.

3.2.  Mijloacele de acces permanente ar trebui, în măsura în care este posibil, să facă parte integrantă din structura navei, fapt ce va garanta robusteţea lor şi, în acelaşi timp, va contribui la rezistenţa generală a structurii navei.

3.3.   Dacă sunt instalate coridoare de trecere situate la înălţime, care formează tronsoane ale mijloacelor de acces permanente, atunci acestea trebuie să aibă o lăţime liberă minimă de 600 mm, cu excepţia zonelor din dreptul coastelor întărite, unde lăţimea liberă minimă poate fi redusă până la 450 mm, şi trebuie să fie prevăzute, pe partea lor deschisă, cu balustrade pe toată lungimea acestora. Structurile înclinate ale navei, care fac parte din mijlocul de acces, trebuie să fie antiderapante. Balustradele trebuie să aibă o înălţime de 1.000 mm, să se compună dintr-o mână curentă şi o bară intermediară la înălţimea de 500 mm şi să fie o construcţie solidă. Bastoanele de balustradă trebuie să se afle la o distanţă de cel mult 3 m unele faţă de altele.

3.4.  Accesul la mijloacele de acces permanente şi la deschiderile verticale care pornesc de la fundul navei trebuie să se asigure prin mijloace uşor accesibile, precum: coridoare, scări sau trepte de scară înclinată. Treptele de scară înclinată trebuie să fie prevăzute cu limitator lateral pentru picioare. Dacă treptele de scară verticală sunt instalate pe o suprafaţă verticală, distanţa dintre centrul treptei până la această suprafaţă trebuie să fie de cel puţin 150 mm. Dacă sunt prevăzute guri de vizitare verticale amplasate la o înălţime mai mare de 600 mm peste nivelul de trecere, atunci accesul la acestea trebuie să fie facilitat cu ajutorul unor trepte de scară înclinată, mânere şi platforme în ambele părţi.

3.5.  Scările permanente înclinate trebuie să fie înclinate la un unghi mai mic de 70°. Nu trebuie să existe niciun obstacol pe o distanţă de 750 mm de la faţa scării înclinate, cu excepţia faptului că în dreptul unei deschideri această distanţă poate fi redusă până la 600 mm. Trebuie să fie prevăzute platforme de repaus cu dimensiuni adecvate, situate în mod normal la o înălţime maximă de 6 m. Scările şi mâinile curente trebuie să fie construite din oţel sau dintr-un material echivalent cu o rezistenţă şi rigiditate adecvate şi să fie fixate în mod sigur de structura tancului cu ajutorul montanţilor. Metoda de fixare şi lungimea montantului trebuie să fie alese astfel încât vibraţiile să fie reduse la minimum posibil. Scările din magaziile de marfă trebuie să fie proiectate şi dispuse astfel încât să nu se complice manipularea încărcăturii şi să fie redus la minimum riscul de avariere a acestora de către mijloacele de manipulare a încărcăturii.

3.6.  Lăţimea între vangurile scărilor înclinate nu trebuie să fie mai mică de 400 mm. Treptele de scară înclinată trebuie să fie egal distanţate între ele, iar spaţiul dintre acestea, măsurat pe verticală, trebuie să fie cuprins între 200 mm şi 300 mm. Atunci când se utilizează oţelul, treptele de scară înclinată trebuie să fie formate din două bare cu secţiune pătrată, care nu este mai mică de 22x22 mm, fixate astfel încât să formeze o treaptă orizontală, iar marginile barelor să fie îndreptate în sus. Treptele de scară înclinată trebuie să treacă prin vangurile scării şi să fie fixate de acestea prin sudură continuă pe ambele părţi. Toate scările înclinate trebuie să fie prevăzute pe ambele părţi cu mâini curente dintr-o construcţie solidă, instalate la o distanţă convenabilă deasupra treptelor.

3.7.  Pentru scările verticale sau scările în spirală, lăţimea şi modul de construcţie ar trebui să fie în conformitate cu standardele internaţionale sau naţionale, acceptate de Administraţie.

3.8.  Scările portabile, care nu se fixează, nu trebuie să aibă o lungime mai mare de 5 m.

3.9.   Mijloacele de acces alternative includ următoarele dispozitive, fără a se limita însă la acestea:

.1 braţ hidraulic prevăzut cu o bază stabilă;

.2 platformă de ridicare cu cablu;

.3 eşafodaje;

.4 plute pneumatice;

.5 un braţ robotizat sau un vehicul telecomandat (ROV);

.6 scări portabile cu o lungime mai mare de 5 m, care se pot utiliza numai dacă sunt prevăzute cu un dispozitiv mecanic pentru fixarea capătului superior al scării;

.7 alte mijloace de acces, aprobate şi considerate acceptabile de către Administraţie.

Mijloacele pentru utilizarea în siguranţă şi instalarea unor astfel de echipamente în spaţiile de la bordul navei, precum şi pentru introducerea şi scoaterea acestora trebuie să fie descrise clar în Manualul privind accesul la structura navei.

3.10.  Pentru accesul prin deschiderile orizontale, guri de magazii sau guri de vizitare, deschiderea liberă minimă nu trebuie să fie mai mică de 600 mm x 600 mm. Dacă accesul la o magazie de marfă se efectuează prin gura de magazie pentru marfă, partea de sus a scării trebuie să fie amplasată cât se poate de aproape de rama gurii de magazie. Ramele gurii de magazie pe unde se face accesul, care au o înălţime mai mare de 900 mm, trebuie, de asemenea, să aibă trepte pe partea exterioară, în dreptul scării.

3.11. Pentru accesul prin deschiderile verticale sau prin gurile de vizitare practicate prin pereţii de ruliu, varange, carlingi şi coaste întărite, care asigură traversarea spaţiilor pe toată lungimea şi pe toată lăţimea lor, deschiderea minimă nu trebuie să fie mai mică de 600 mm x 800 mm şi trebuie să fie situată la o înălţime de cel mult 600 mm, pornind de la nivelul de trecere, excepţie făcând cazurile în care sunt prevăzute grilaje sau alte puncte de sprijin pentru picioare.

3.12.  In cazul petrolierelor al căror deadweight este mai mic de 5.000 tone, Administraţia poate aproba, în circumstanţe speciale, dimensiuni mai mici pentru deschiderile prevăzute ia alin. 3.10 şi 3.11, dacă se poate demonstra, spre convingerea Administraţiei, că este posibil să se treacă prin aceste deschideri sau să fie evacuată o persoană rănită.

3.13. In cazul vrachierelor, scările de acces la magaziile de marfă şi la alte spaţii trebuie să fie astfel:

.1 Dacă distanţa măsurată pe verticală între suprafaţa superioară a punţilor adiacente sau între punte şi fundul spaţiului de marfă nu este mai mare de 6 m, fie o scară verticală, fie o scară înclinată.

.2 Dacă distanţa măsurată pe verticală între suprafaţa superioară a punţilor adiacente sau între punte şi fundul spaţiului de marfă este mai mare de 6 m, o scară înclinată ori o serie de scări înclinate la o extremitate a magaziei, cu excepţia porţiunii celei mai de sus de 2,5 m a spaţiului de marfă, măsurată sub obstacolele la plafon, şi a porţiunii celei mai de jos de 6 m, care pot avea scări verticale, cu condiţia ca partea verticală a scării/scărilor înclinate care se conectează cu scările verticale să nu fie mai mică de 2,5 m.

Al doilea mijloc de acces de la cealaltă extremitate a magaziei de marfă poate fi format dintr-o serie de scări verticale decalate, care ar trebui să cuprindă una sau mai multe platforme, care fac legătura între scările verticale, aflate una faţă de alta la o distanţă măsurată pe verticală nu mai mare de 6 m şi amplasate pe o parte a scării. Tronsoanele adiacente ale scării ar trebui să fie decalate în lateral unele faţă de altele, pe o distanţă cel puţin egală cu lăţimea scării. Tronsonul de intrare cel mai de sus al scării, care dă direct pe o magazie de marfă, ar trebui să fie vertical pe o distanţă de 2,5 m, măsurată sub obstacolele la plafon, şi să fie conectat la platforma de legătură cu scara.

.3 O scară verticală poate fi utilizată ca un mijloc de acces la tancurile din partea de sus, dacă distanţa, măsurată pe verticală, între punte şi mijlocul de acces longitudinal în tanc sau stringher ori fundul spaţiului aflat imediat sub intrare este mai mică sau egală cu 6 m. Tronsonul cel mai de sus, de intrare de pe punte, al scării verticale a tancului ar trebui să fie vertical pe o distanţă de 2,5 m, măsurată sub obstacolele la plafon, şi să cuprindă o platformă de legătură cu scara, în afară de cazul în care punctul său inferior se găseşte la nivelul mijlocului de acces longitudinal, al stringherului sau fundului, în limitele distanţei verticale, situaţie în care acesta ar trebui să fie decalat în raport cu scara verticală.

.4 Cu excepţia cazurilor considerate admisibile în alin. 3 de mai sus, o scară înclinată sau o combinaţie de scări ar trebui să se utilizeze pentru accesul într-un tanc sau într-un spaţiu, dacă distanţa măsurată pe verticală este mai mare de 6 m între punte şi un stringher situat imediat sub intrare, între stringheri sau între punte ori un stringher şi fundul spaţiului situat imediat sub intrare.

.5 In cazul alin. 4 de mai sus, tronsonul cel mai de sus, de intrare de pe punte, al scării ar trebui să fie vertical, pe o distanţă de 2,5 m sub obstacolele la plafon, şi să fie conectat la o platformă de repaus şi continuat cu o scară înclinată. Lungimea unei scări înclinate ar trebui să nu fie mai mare de 9 m, iar înălţimea măsurată pe verticală ar trebui, în mod normal, să nu fie mai mare de 6 m. Tronsonul din partea cea mai de jos a scărilor poate fi vertical pe o distanţă care să nu fie mai mică de 2,5m.

.6 In spaţiile din dublu bordaj cu o lăţime mai mică de 2,5 m, accesul poate fi făcut prin intermediul scărilor verticale care cuprind una sau mai multe platforme de legătură cu scara, aflate la o distanţă una faţă de alta, măsurată pe verticală, nu mai mare de 6 m şi amplasate pe o parte a scării. Tronsoanele adiacente ale scării ar trebui să fie decalate în lateral unele faţă de altele, la o distanţă egală cel puţin cu lăţimea scării.

.7 O scară în formă de spirală este considerată acceptabilă ca o alternativă pentru scările înclinate. In această privinţă, partea cea mai de sus, cu o lungime de 2,5 m, poate continua să fie cuprinsă în scara în formă de spirală şi nu este necesar să fie schimbată în scară verticală.

3.14. Tronsonul cel mai de sus, de intrare de pe punte, al unei scări verticale care asigură accesul într-un tanc ar trebui să fie vertical pe o distanţă de 2,5 m, măsurată sub obstacolele la plafon, şi trebuie să cuprindă o platformă de legătură cu scara, amplasată pe o parte a scării verticale. Scara verticală poate fi amplasată la o distanţă cuprinsă între 1,6 şi 3 m sub structura punţii, dacă punctul inferior al acesteia se află la nivelul unui mijloc de acces permanent longitudinal sau transversal.

Tabelul 1 - Mijloace de acces pentru tancurile de balast si de marfa ale petrolierelor

1. Tancuri de apă de balast, cu excepţia celor care sunt descrise în coloana din dreapta, şi tancuri de hidrocarburi marfă

2. Tancuri laterale de apă de balast cu o lăţime mai mică de 5 m, care formează spaţiile din dublu bordaj şi secţiunile lor de gurnă

Accesul la structurile de sub punte şi la structurile verticale

1.1. La tancurile la care înălţimea este mai mare sau egală cu 6 m şi care conţin structuri interne trebuie să fie prevăzute mijloace de acces permanente în conformitate cu alin. .1-.6 de mai jos:

.1 mijloace de acces permanente transversale dintr-un bord în   celălalt,   continue,   amenajate   la   fiecare   perete transversal, pe partea suprafeţei cu întărituri, amplasate la o distanţă minimă de 1,6 m şi maximă de 3 m sub învelişul punţii;

.2 cel puţin un mijloc de acces permanent longitudinal pe fiecare parte a tancului. Unul dintre aceste mijloace de acces trebuie să fie amplasat la o distanţă minimă de 1,6 m şi maximă de 6 m sub învelişul punţii, iar celălalt trebuie să fie amplasat la o distanţă minimă de 1,6 m şi maximă de 3 m sub învelişul punţii;

.3 acces între mijloacele de acces specificate la alin. .1 şi .2 şi de la puntea principală la accesul specificat la alin. .1 sau .2;

2.1. La spaţiile din dublu bordaj situate deasupra punctului de racordare superior al secţiunilor de gurnă trebuie să fie prevăzute mijloace de acces permanente, în conformitate cu alin. .1-.3 de mai jos:

.1 dacă distanţa măsurată pe verticală dintre stringherul orizontal cel mai de sus şi învelişul punţii este mai mare sau egală cu 6 m, atunci trebuie să fie prevăzut un mijloc de acces permanent longitudinal, continuu, pe toată lungimea tancului, care permite trecerea prin coastele întărite, amplasat la o distanţă minimă de 1,6 m şi maximă de 3 m sub învelişul punţii, cu o scară verticală de acces la fiecare extremitate a tancului;

.2 mijloace de acces permanente longitudinale, continue, care sunt integrate în structură, la o distanţă măsurată pe verticală maximă de 6 m unele faţă de altele; .3 stringherii trebuie, în măsura în care este posibil, să fie în   aliniament   cu   traversele   orizontale   ale   pereţilor transversali.

.4 trebuie să fie prevăzute mijloace de acces permanente longitudinale continue, care sunt integrate în elementul de structură de pe suprafaţa cu întărituri a unui perete longitudinal şi aliniate, în măsura în care este posibil, cu traversele orizontale ale pereţilor transversali, pentru a accede la coastele întărite, în afară de cazul în care pe platforma   cea   mai   de   sus   sunt   montate   elemente permanente pentru a servi ca mijloace alternative, astfel cum sunt definite la alin. 3.9 din Prevederile tehnice, pentru efectuarea inspecţiilor la înălţimi intermediare;

.5 la navele care au antretoaze situate la o distanţă mai mare sau egală cu 6 m deasupra fundului tancului, un mijloc de acces transversal permanent amplasat pe aceste antretoaze, care permite inspectarea guseelor antiflambaj pe ambele laturi ale tancului, cu acces de pe unul dintre mijloacele de acces permanente longitudinale, prevăzute la alin. 4; şi

.6 la navele de mici dimensiuni pot fi prevăzute mijloace alternative,  astfel  cum  sunt definite  la  alin.  3.9 din Prevederile tehnice, care să le înlocuiască pe cele care sunt prevăzute la alin. 4 pentru tancurile de hidrocarburi marfă, a căror înălţime este mai mică de 17 m.

1.2. La tancurile a căror înălţime este mai mică de 6 m, se pot utiliza, în locul mijloacelor de acces permanente, mijloace de acces alternative, aşa cum sunt definite la alin. 3.9 din Prevederile tehnice, sau mijloace portabile.

2.2. Pentru secţiunile de gurnă a căror înălţime măsurată de la fundul tancului până la punctul de racordare superior este mai mare sau egală cu 6 m, trebuie să fie prevăzut un mijloc de acces permanent longitudinal, continuu, pe toată lungimea tancului. Acesta trebuie să fie accesibil prin intermediul unor mijloace de acces pe verticală permanente, situate la fiecare extremitate a tancului.

2.2.1. Mijloacele de acces permanente longitudinale, continue, pot fi instalate la o distanţă minimă de 1,6 m şi maximă de 3 m faţă de partea superioară a secţiunii de gurnă. In acest caz, poate fi utilizată o platformă care să prelungească mijlocul de acces permanent longitudinal, continuu, în dreptul coastei întărite, pentru a permite accesul la zonele critice de structură identificate.

2.2.2. Alternativ, pot fi instalate mijloace de acces permanente longitudinale, continue, la o distanţă minimă de 1,2 m sub partea superioară a spaţiului liber al coastei întărite, permiţând, de asemenea, utilizarea de mijloace de acces portabile pentru a atinge zonele critice de structură identificate.

Tancurile din picul prova

1.3. La tancurile din picul prova care au o adâncime, la planul diametral al peretelui de coliziune, mai mare sau egală cu 6 m, trebuie să fie prevăzut un mijloc de acces corespunzător pentru accesul în zonele critice, cum ar fi structura de sub punte, stringherii, peretele de coliziune şi structura bordajului.

1.3.1. Stringherii amplasaţi la o distanţă măsurată pe verticală mai mică de 6 m faţă de învelişul punţii sau un stringher amplasat imediat deasupra sunt consideraţi că asigură un acces corespunzător în combinaţie cu mijloacele de acces portabile.

1.3.2. Dacă distanţa măsurată pe verticală între învelişul punţii şi stringheri, stringheri sau stringherul cel mai de jos şi fundul tancului este mai mare sau egală cu 6 m, atunci trebuie să fie prevăzute mijloace de acces alternative, astfel cum sunt definite în alin. 3.9 din Prevederile tehnice.

2.3. Dacă înălţimea, menţionată la alin. 2.2, este mai mică de 6 m, pot fi utilizate în locul mijloacelor de acces permanente mijloace alternative, astfel cum sunt definite la alin. 3.9 din Prevederile tehnice, sau mijloace de acces portabile. Pentru a facilita utilizarea mijloacelor de acces alternative, ar trebui să fie practicate deschideri aliniate prin stringherii orizontali. Deschiderile trebuie să aibă un diametru adecvat şi să fie prevăzute cu grilaje de protecţie corespunzătoare.

Tabelul 2 - Mijloace de acces pentru vrachiere*)

1. Magazii de marfă

2. Tancuri de balast

Accesul la structura de sub punte

1.1.  Trebuie să fie instalate mijloace de acces permanente pentru a asigura accesul la structura plafonului la ambele părţi ale punţii transversale şi în vecinătatea planului diametral. Fiecare mijloc de acces trebuie să fie accesibil de la accesul în magazia de marfă sau direct de pe puntea principală şi să fie amplasat la o distanţă minimă de 1,6 m şi maximă de 3 m sub punte.

1.2.  Un mijloc de acces permanent transversal, dintr-un bord în altul, instalat pe peretele transversal la o distanţă minimă de 1,6 m şi maximă de 3 m sub învelişul punţii transversale, este acceptat ca echivalent pentru mijloacele de acces prevăzute la alin. 1.1.

1.3. Accesul la mijloacele de acces permanente, la structura plafonului punţii transversale se poate face, de asemenea, prin chesonul superior.

1.4.   La navele care au pereţi transversali cu chesoane superioare, la care se accede de pe puntea principală şi care permit inspectarea prin interior a tuturor coastelor şi tablelor, nu este necesar să se prevadă un mijloc de acces permanent la puntea transversală.

Tancuri superioare laterale

2.1.  La fiecare tanc lateral superior a cărui înălţime este mai mare sau egală cu 6 m trebuie să fie prevăzut un mijloc de acces permanent longitudinal, continuu, pe toată lungimea osaturii întărite a bordajului, amplasat la o distanţă minimă de 1,6 m şi maximă de 3 m sub punte, cu o scară verticală de acces în vecinătatea fiecărui acces la acest tanc.

2.2. Dacă nicio gură de vizitare nu este prevăzută prin traversa coastei-cadru la o distanţă de cel mult 600 mm faţă de baza tancului şi coastele-cadru au o înălţime a inimii mai mare de 1 m în dreptul învelişului de bordaj şi al peretelui înclinat, atunci trebuie să fie prevăzute trepte/mânere în scopul asigurării accesului în deplină siguranţă pe deasupra fiecărui cadru al osaturii întărite transversale.

2.3. Trebuie să fie prevăzute 3 mijloace de acces permanente, instalate în traveea din extremitate şi în traveea mediană ale fiecărui tanc; aceste mijloace de acces trebuie să se întindă de la baza tancului până la intersecţia peretelui înclinat cu grinda gurii de magazie. Structura longitudinală existentă, dacă este fixată pe peretele înclinat al spaţiului, poate fi utilizată ca parte a acestui mijloc de acces.

2.4.  La tancurile superioare a căror înălţime este mai mică de 6 m se pot utiliza, în locul mijloacelor de acces permanente, mijloace alternative, astfel cum sunt definite la alin. 3.9 din Prevederile tehnice, sau mijloace portabile.

1.5. Alternativ, pot fi utilizate mijloacele de acces mobile pentru accesul  la structura  plafonului  punţii transversale, dacă distanţa măsurată pe verticală deasupra plafonului tancului este mai mică sau egală cu 17 m.

Accesul la structurile verticale

Tancuri de gurnă

1.6.  Trebuie să fie prevăzute mijloace de acces pe verticală permanente în toate magaziile de marfă şi să fie incluse în structură pentru a permite inspectarea a cel puţin 25% din numărul total de coaste din magazie din babord şi tribord; aceste mijloace de acces trebuie să fie distribuite în mod egal în magazie, inclusiv în fiecare extremitate din dreptul pereţilor transversali. Dar, în niciun caz, această dispunere nu va conţine mai  puţin de 3 mijloace de acces pe verticală permanente, instalate în fiecare bord (extremităţile prova şi pupa ale magaziei şi mijlocul magaziei). Mijloacele de acces pe verticală permanente, instalate între două coaste de magazie adiacente, se iau în calcul în ceea ce priveşte accesul la inspecţia ambelor coaste de magazie. Un mijloc de acces portabil poate fi utilizat pentru a avea acces deasupra tablei înclinate a tancurilor de balast de gurnă inferioare.

1.7.  Suplimentar, trebuie să fie utilizate mijloace de acces portabile sau mobile în scopul accesului la celelalte coaste din magazie   până   la   guseele   lor  superioare   şi   la   pereţii transversali.

1.8.  Pot fi utilizate, în locul mijloacelor permanente cerute la alin. 1.6, mijloace de acces portabile sau mobile, pentru a avea acces la coastele din magazie până la guseele lor superioare. Aceste mijloace de acces trebuie să existe la bordul navei şi trebuie să fie oricând gata pentru a fi utilizate.

2.5. La fiecare tanc de gurnă a cărui înălţime este mai mare sau egală cu 6 m trebuie să fie prevăzut un mijloc de acces permanent longitudinal continuu pe toată lungimea osaturii întărite a bordajului, care este instalat la o distanţă minimă de 1,2 m sub partea de sus a deschiderii libere a cadrului coastei întărite, şi o scară de acces pe verticală, în apropierea fiecărui acces la tanc.

2.5.1. La fiecare extremitate a tancului trebuie să fie prevăzută o scară de acces între mijlocul de acces permanent longitudinal continuu şi fundul spaţiului.

2.5.2.  Alternativ, mijlocul de acces permanent longitudinal continuu poate fi amplasat prin placa superioară a coastei întărite deasupra deschiderii libere a cadrului coastei întărite, la o distanţă minimă de 1,6 m sub învelişul punţii, dacă acest amplasament favorizează o inspecţie mai convenabilă a zonelor critice de structură. Se poate folosi un cadru longitudinal drept extensie a căii de acces.

2.5.3. Pentru vrachierele cu dublu bordaj, mijloacele de acces permanente longitudinale, continue, pot fi instalate la o distanţă de cel mult 6 m faţă de punctul de racordare al gurnei, dacă acestea sunt utilizate în combinaţie cu metode alternative care permit accesul la punctul de racordare.

*) La mineraliere, mijloacele permanente de acces trebuie să fie prevăzute în conformitate cu secţiunile aplicabile din tabelele 1 şi 2.

1.9.   Scările verticale care permit accesul la coastele de magazie trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 300 mm, măsurată între vanguri.

1.10. In cazul construcţiei cu simplu bordaj, pentru inspecţia coastelor laterale, se permite o singură scară verticală, cu o lungime mai mare de 6 m.

1.11. In cazul construcţiei cu dublu bordaj, nu este necesar să se prevadă scări verticale pentru inspectarea suprafeţei magaziilor de marfă. Inspecţia acestor structuri ar trebui să se facă din interiorul spaţiului de dublu corp.

2.6. Dacă nu este prevăzută nicio gură de vizitare prin traversa coastei-cadru la o distanţă de cel mult 600 mm faţă de baza tancului şi dacă inimile coastei-cadru au o înălţime mai mare de 1 m în dreptul învelişului de bordaj şi al peretelui înclinat, atunci trebuie să fie prevăzute trepte/mânere în scopul asigurării accesului în deplină siguranţă pe deasupra fiecărui cadru al osaturii transversale întărite.

2.7.  Pentru tancurile de gurnă a căror înălţime este mai mică de 6 m, în locul mijloacelor de acces permanente se pot utiliza mijloace alternative, astfel cum sunt definite la alin. 3.9 din Prevederile tehnice, sau mijloace portabile. Trebuie să se demonstreze că astfel de mijloace de acces pot fi desfăşurate şi pot fi disponibile imediat în zonele în care sunt necesare.

Tancuri din dublu bordaj

2.8. Trebuie să fie prevăzute mijloace de acces permanente în conformitate cu secţiunile aplicabile din tabelul 1.

Tancuri din picul prova

2.9. La tancurile din picul prova cu o adâncime la planul diametral al peretelui de coliziune mai mare sau egală cu 6 m trebuie să fie prevăzut un mijloc de acces corespunzător pentru accesul la zonele critice, precum osatura punţii, stringherii, peretele de coliziune şi structura bordajului.

2.9.1.  Stringherii care sunt situaţi la o distanţă măsurată pe verticală mai mică de 6 m de la învelişul punţii sau un stringher situat imediat deasupra sunt consideraţi că permit un acces corespunzător în combinaţie cu mijloace de acces portabile.

2.9.2.  In cazul în care distanţa măsurată pe verticală între învelişul punţii şi stringheri, stringheri sau cel mai de jos stringher şi fundul tancului este mai mare sau egală cu 6 m, trebuie să fie prevăzute mijloace de acces alternative, astfel cum sunt definite la alin. 3.9 din Prevederile tehnice."


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 183/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 183 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 183/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu