Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.179 din 16.12.2015

pentru aprobarea Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 28 decembrie 2015SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Procedura privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2(1) Furnizorii de gaze naturale, clienţii finali, operatorii economici autorizaţi de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, operatorii conductelor de alimentare din amonte, operatorul de transport şi de sistem al gazelor naturale, operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, precum şi operatorii sistemelor de distribuţie închise duc la îndeplinire dispoziţiile procedurii prevăzute la art. 1.(2) Persoanele fizice şi/sau juridice prevăzute la alin. (1) răspund integral pentru eventuale consecinţe apărute ca urmare a nerespectării obligaţiilor ce le revin conform prezentei proceduri. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexele nr. 19-22 la Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 şi 255 bis din 16 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ ANEXĂPROCEDURĂ privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezenta procedură stabileşte etapele procesului de verificare şi de revizie tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând clienţilor finali. Articolul 2(1) Prezenta procedură se aplică instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de medie, redusă sau joasă presiune.(2) Prezenta procedură nu se aplică instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de înaltă presiune. Articolul 3(1) Verificările şi reviziile tehnice fac parte din operaţiile de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale şi se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.(2) Verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:a)periodic, la maximum 2 ani; b)la cererea clientului final. (3) Revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:a)periodic, la maximum 10 ani; b)după întreruperea utilizării instalaţiei de utilizare pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni; c)după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia de utilizare; d)la cererea clientului final. (4) Verificarea tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, prevăzută la alin. (2) lit. a), precum şi reviziile tehnice ale instalaţiei de utilizare, prevăzute la alin. (3) lit. a), b) şi c), sunt obligatorii pentru toţi clienţii finali.(5) Realizarea operaţiilor de verificare şi de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, prevăzute la alin. (2) şi (3), se efectuează de către operatori economici autorizaţi ANRE pentru execuţia instalaţiilor de utilizare şi selectaţi de către clientul final. Capitolul IIAbrevieri şi termeni Articolul 4(1) Abrevierile şi termenii utilizaţi în prezenta procedură se definesc după cum urmează:a)ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; b)ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat; c)OE - operator economic autorizat de către ANRE pentru execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, deţinător de autorizaţie tip EDIB, emisă conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 98/2015; d)OS - operator de sistem, respectiv operator al conductelor de alimentare din amonte, operator de transport şi de sistem, operator de distribuţie, operator al sistemului de distribuţie închis, după caz; e)Fişă de evidenţă - Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare, respectiv de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale; f)instalaţie de utilizare - instalaţie de utilizare a gazelor naturale aparţinând clientului final; g)instalaţie comună de utilizare - parte a instalaţiei de utilizare care deserveşte mai mulţi clienţi finali, cuprinsă între staţia/postul de reglare a presiunii şi toate sistemele/mijloacele de măsurare fiscale amplasate pe aceasta; instalaţia comună de utilizare este proprietatea comună a clienţilor finali deserviţi; h)instalaţie individuală de utilizare - parte a instalaţiei de utilizare care deserveşte, de regulă, un client final, situată în aval de sistemul/mijlocul de măsurare fiscală; i)întrerupere a utilizării instalaţiei - întreruperea vehiculării gazelor naturale prin instalaţia de utilizare, ca urmare a demontării sistemului/mijlocului de măsurare. (2) Termenii utilizaţi în prezenta procedură şi care nu sunt prevăzuţi la alin. (1) sunt definiţi în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale. Capitolul IIIEtapele procesului Secţiunea 1Obligaţiile furnizorului de gaze naturale Articolul 5(1) Furnizorul de gaze naturale are obligaţia de a transmite clientului final, gratuit, o notificare cu privire la verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiei de utilizare, după cum urmează:a)din oficiu, în situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a); b)la cererea clientului final, în situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) lit. b)-d). (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a) se transmite cu minimum 60 de zile înainte de data scadentă a verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalaţiei de utilizare, pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a), anexată facturii de gaze naturale.(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. b) se transmite în termen de:a)maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) şi c); b)maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) lit. d). (4) Conţinutul minimal al notificării este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.(5) Furnizorul de gaze naturale şi OS au obligaţia de a utiliza informaţiile privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare, pentru îndeplinirea obligaţiilor aflate în sarcina acestora, impuse conform prevederilor legislaţiei în vigoare; furnizorul de gaze naturale şi OS au obligaţia de a asigura confidenţialitatea informaţiilor privind datele personale ale clienţilor lor, inclusiv datele personale obţinute în cursul efectuării operaţiunilor de verificări şi revizii tehnice ale instalaţiilor de utilizare, în conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. (6) Informaţiile cu privire la verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare se comunică de către furnizorul de gaze şi/sau OS numai către clientul final sau OE cu care acesta a încheiat un contract de prestări servicii pentru efectuarea verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, fiind interzisă diseminarea din oficiu a acestor informaţii către alţi OE, inclusiv către operatorii economici afiliaţi definiţi conform prevederilor Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.Secţiunea a 2-aObligaţiile clientului final Articolul 6(1) Clientul final are obligaţia să efectueze, exclusiv prin intermediul unui OE selectat de către acesta, verificările şi reviziile tehnice atât ale instalaţiei individuale de utilizare, cât şi ale instalaţiei comune de utilizare.(2) Verificările şi reviziile tehnice periodice ale instalaţiilor de utilizare, prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a), se realizează până la data scadentă specificată în notificarea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), în baza unui contract de prestări servicii.(3) Verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare, prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) lit. b)-d), se realizează în baza notificării prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi a unui contract de prestări servicii.(4) Clientul final are obligaţia să pună la dispoziţia OE documentaţia tehnică ce a stat la baza execuţiei instalaţiei de utilizare, avizată de către OS sau de către un verificator de proiecte atestat, după caz.(5) În cazul în care clientul final nu deţine documentaţia tehnică prevăzută la alin. (4), acesta are obligaţia să solicite, direct sau prin intermediul OE, o copie a acesteia de la OS sau de la operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalaţia de utilizare.(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), dacă OS sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalaţia de utilizare nu deţine documentaţia tehnică, dar tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi puse în funcţiune până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligaţia să reconstituie, prin intermediul unui operator economic care deţine autorizaţie ANRE pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, următoarele documente:a)releveul construcţiei pe care se trasează instalaţia de utilizare; b)schema izometrică a instalaţiei de utilizare; c)memoriul tehnic cu privire la respectarea condiţiilor tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiei de utilizare. (7) În situaţia prevăzută la alin. (5), dacă OS sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalaţia de utilizare nu deţine documentaţia tehnică, iar tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi nu corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligaţia să întocmească, prin intermediul unui operator economic care deţine autorizaţie ANRE pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentaţia tehnică, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(8) În situaţia în care clientul final deţine documentaţia prevăzută la alin. (4), tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, dar nu corespund cu cele constatate la locul de consum, clientul final are obligaţia să procedeze în conformitate cu una dintre următoarele variante:a)să întocmească, prin intermediul unui operator economic care deţine autorizaţie ANRE pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentaţia tehnică privind modificările survenite, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare; b)să dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalaţia de utilizare executat/executate fără forme legale, prin intermediul unui OE, în baza unui contract de prestări servicii. (9) Clientul final are obligaţia să prezinte OE documente din care:a)să rezulte că a fost efectuată curăţarea şi verificarea coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatori economici autorizaţi, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare; b)să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. (10) Dacă în urma verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare sunt constatate defecte, clientul final are obligaţia remedierii acestora prin intermediul OE care a efectuat verificarea ori revizia tehnică sau prin intermediul altui OE, în baza unui contract de prestări servicii.(11) Contractele prevăzute la alin. (2), (3), alin. (8) lit. b) şi la alin. (10) cuprind elementele minime obligatorii prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.(12) Contractele prevăzute la alin. (6), (7) şi la alin. (8) lit. a) cuprind elementele minime obligatorii prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură.(13) Clientul final care optează pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin. (1)-(3), alin. (6), (7), (8) şi (10) cu un singur operator economic care deţine autorizaţii ANRE tip PDIB şi EDIB poate încheia un singur contract de prestări servicii care să conţină elementele minime obligatorii prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.(14) Clientul final semnează Fişa de evidenţă întocmită în urma verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare. Articolul 7(1) În situaţia în care o instalaţie de utilizare deserveşte mai mulţi clienţi finali, aceştia pot hotărî să efectueze, la aceeaşi dată, verificarea sau revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare în condiţiile stabilite de comun acord; verificarea sau revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale se realizează în conformitate cu prevederile art. 6.(2) Data prevăzută la alin. (1) nu poate depăşi prima dată scadentă a verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalaţiei de utilizare, notificată unuia dintre clienţii finali deserviţi de către instalaţia comună de utilizare.(3) În situaţia în care verificarea sau revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare se realizează în condiţiile precizate la alin. (1), clienţii finali deserviţi de aceasta pot decide efectuarea verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei individuale de utilizare a gazelor naturale la aceeaşi dată, caz în care notificarea furnizorului de gaze naturale precizată la art. 5 alin. (1) lit. b) se solicită anticipat; verificarea sau revizia tehnică a instalaţiilor individuale de utilizare a gazelor naturale se realizează în conformitate cu prevederile art. 6.(4) Verificarea sau revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale, prevăzută la alin. (1), se realizează în baza documentaţiei tehnice care cuprinde în întregime instalaţia comună de utilizare.(5) În cazul în care nu se regăseşte documentaţia tehnică prevăzută la alin. (4), aceasta se poate reconstitui conform prevederilor art. 6 alin. (6).(6) În situaţia în care clienţii finali sunt constituiţi într-o asociaţie de proprietari, aceasta poate realiza verificarea sau revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare, prevăzută la alin. (1), cu respectarea prevederilor alin. (2), (4) şi (5).(7) Data scadentă a verificării sau reviziei tehnice periodice a instalaţiei comune de utilizare se determină luând în considerare data la care a fost efectuată verificarea sau revizia tehnică în conformitate cu prevederile alin. (1). (8) Revizia tehnică a instalaţiei de utilizare care deserveşte mai mulţi clienţi finali, după orice eveniment care ar putea afecta instalaţia de utilizare, se realizează de către aceştia, în baza notificării prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b).(9) Dacă în urma verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei comune de utilizare sunt constatate defecte, acestea se remediază prin intermediul OE care a efectuat verificarea ori revizia tehnică sau prin intermediul altui OE, în baza unui contract de prestări servicii.(10) În situaţia prevăzută la alin. (9), cheltuielile aferente remedierii defectelor sunt suportate de către toţi clienţii finali deserviţi de instalaţia comună de utilizare. Articolul 8(1) Clientul final are obligaţia să asigure respectarea condiţiilor tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiei de utilizare. (2) În situaţia în care, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, OE constată că nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei de utilizare, clientul final are obligaţia să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea acestor condiţii, inclusiv prin montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4) în aer, care acţionează asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.(3) În situaţia în care, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, OE constată că nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei comune de utilizare, clientul final/clienţii finali are/au obligaţia să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea acestor condiţii, inclusiv prin montarea de detectoare automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4) în aer, dotate cu sisteme de semnalizare optică sau alarmare acustică la atingerea concentraţiilor periculoase şi cu comanda închiderii automate a alimentării cu gaze naturale.(4) Clientul final are obligaţia să înlocuiască racordul flexibil montat în instalaţia de utilizare, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestuia, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului.(5) Clientul final are obligaţia să înlocuiască detectorul/ detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acesteia/acestora, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului.(6) Clientul final are obligaţia să păstreze, pe întreaga durată de funcţionare a instalaţiei de utilizare, următoarele documente:a)documentaţia tehnică aferentă instalaţiei de utilizare, cu modificările la zi; b)instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 32/2012; c)fişele de evidenţă aferente tuturor lucrărilor periodice de verificare şi/sau de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare. Secţiunea a 3-aObligaţiile şi drepturile operatorului economic autorizat ANRE pentru execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale Articolul 9(1) OE efectuează verificarea şi revizia tehnică a instalaţiei de utilizare, în baza:a)contractului de prestări servicii prevăzut la art. 6 alin. (2) sau (3); b)notificării transmise clientului final de către furnizorul de gaze naturale; c)documentaţiei tehnice prevăzute la art. 6 alin. (4), (7), alin. (8) lit. a) sau la art. 7 alin. (4), respectiv a documentelor prevăzute la art. 6 alin. (6) sau la art. 7 alin. (5), după caz. (2) OE are obligaţia să efectueze verificarea şi revizia tehnică a instalaţiei de utilizare cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.(3) După efectuarea verificării sau a reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, OE are obligaţia să înscrie, corect şi complet, datele în Fişa de evidenţă; aceasta se încheie în câte un exemplar pentru fiecare parte în contract şi unul pentru OS. (4) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale este prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta procedură.(5) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale este prevăzută în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta procedură.(6) OE are obligaţia să înregistreze la OS, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data întocmirii, dar nu mai târziu de data scadentă precizată în notificare, Fişa de evidenţă prevăzută la alin. (4) şi/sau la alin. (5), după caz; după înregistrare, fişele de evidenţă se păstrează după cum urmează:a)un exemplar la OS; b)un exemplar la OE; c)un exemplar la clientul final. (7) OE are obligaţia ca, în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea la OS, să transmită clientului final un exemplar al Fişei de evidenţă.(8) OE răspunde oricărei solicitări de efectuare a verificării sau a reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, adresată de către un client final, în termen de 5 zile lucrătoare; în situaţia în care OE nu răspunde în termenul precizat, clientul final consideră că solicitarea sa a fost declinată. Articolul 10(1) Dacă în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare sunt constatate defecte, OE care a efectuat verificarea sau revizia tehnică sau alt OE, selectat de către clientul final/clienţii finali, remediază aceste defecte în baza contractului de prestări servicii prevăzut la art. 6 alin. (10) şi/sau la art. 7 alin. (9).(2) În situaţia în care sunt detectate scăpări de gaze naturale, iar lucrările de remediere a defectelor nu se realizează imediat sau nu se realizează de către acelaşi OE care a efectuat verificarea sau revizia tehnică a instalaţiei de utilizare, acesta din urmă are următoarele obligaţii:a)să anunţe imediat OS, la Tel Verde, cu privire la scăpările de gaze naturale; b)să respecte prevederile pct. 14.14 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare; c)să întocmească şi să înregistreze Fişa de evidenţă, cu respectarea, după caz, a prevederilor art. 9 alin. (3)-(7); d)să precizeze în Fişa de evidenţă prevăzută la lit. c) motivele care au stat la baza întreruperii vehiculării gazelor naturale prin instalaţia de utilizare, după caz. (3) Contractele de prestări servicii prevăzute la alin. (1) cuprind elementele minime obligatorii prevăzute în anexa nr. 2.(4) În urma remedierii defectelor, OE care realizează lucrările de remediere efectuează operaţiunile de verificare sau de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare şi încheie Fişa de evidenţă.(5) În situaţia în care, în urma verificării tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, sunt constatate defecte şi, ulterior remedierii acestora, se impune efectuarea probelor de rezistenţă şi de etanşeitate la presiune, în conformitate cu prevederile cap. 12 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare, OE care a realizat lucrările de remediere efectuează toate operaţiunile de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare şi încheie Fişa de evidenţă corespunzătoare reviziei.(6) Montarea detectoarelor prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) se realizează de către OE fără a fi necesară întocmirea unei documentaţii tehnice de modificare a instalaţiei de utilizare, ci numai menţionarea acestui fapt în Fişa de evidenţă. Articolul 11(1) OE are obligaţia să efectueze toate operaţiunile aferente verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, prevăzute în anexa nr. 4 sau nr. 5, după caz.(2) În situaţia în care OE constată că nu există documentaţia tehnică completă care a stat la baza execuţiei instalaţiei de utilizare, acesta are obligaţia să informeze clientul final în legătură cu obligaţiile prevăzute la art. 6 alin. (6), (7) sau (8), respectiv la art. 7 alin. (5).(3) OE are dreptul să dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalaţia de utilizare executat/executate fără forme legale şi identificat/identificate cu ocazia verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare.(4) Operaţiunea prevăzută la alin. (3) se realizează numai după încheierea contractului de prestări servicii prevăzut la art. 6 alin. (8) lit. b). (5) OE are dreptul să întrerupă total/parţial vehicularea gazelor naturale prin instalaţia de utilizare de la robinetul de incendiu, robinetul de contor, robinetul de secţionare sau robinetul de închidere, după caz, în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei de utilizare şi/sau clientul final nu prezintă documentele prevăzute la art. 6 alin. (9), în cazul în care acestea sunt necesare conform reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale.(6) În situaţia în care OE întrerupe vehicularea gazelor naturale prin instalaţia de utilizare, în condiţiile alin. (5), motivele întreruperii se consemnează în Fişa de evidenţă. Articolul 12 (1) OE are obligaţia să ţină evidenţa anuală a tuturor verificărilor şi reviziilor tehnice ale instalaţiilor de utilizare efectuate la clienţii finali.(2) Pentru respectarea prevederilor alin. (1), OE are obligaţia să realizeze un registru de evidenţă, în format electronic, în conformitate cu prevederile anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta procedură. Secţiunea a 4-aObligaţiile şi drepturile operatorului de sistem Articolul 13(1) OS are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de gaze naturale, gratuit, pentru fiecare loc de consum, următoarele informaţii:a)data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalaţiei de utilizare şi data scadentă a acesteia; b)data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalaţiei comune de utilizare, în situaţia în care aceasta există, şi data scadentă a acesteia; c)numărul, tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi puse în funcţiune. (2) OS are obligaţia să transmită furnizorului de gaze naturale informaţiile prevăzute la alin. (1) cu minimum 90 de zile înainte de data scadentă a verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalaţiei de utilizare.(3) În situaţia în care, cu ocazia reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare sau cu ocazia remedierii defectelor identificate în urma verificării tehnice a instalaţiei de utilizare, se constată necesitatea demontării/montării sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale, OS realizează aceste operaţiuni în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul gazelor naturale. (4) OS are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a clientului final/clienţilor finali, în situaţia prevăzută la art. 10 alin. (2), până la remedierea defectelor. (5) În situaţia în care OS sistează alimentarea cu gaze naturale, în condiţiile alin. (4), acesta informează ulterior furnizorul de gaze naturale în legătură cu acest fapt. Articolul 14(1) OS are obligaţia să realizeze o bază de date care să cuprindă informaţii centralizate din fişele de evidenţă aferente fiecărui loc de consum, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezenta procedură.(2) În termen de maximum 30 zile de la data înregistrării la OS a fiecărei fişe de evidenţă, OS are obligaţia să actualizeze baza de date prevăzută la alin. (1). Capitolul IVElaborarea documentelor Articolul 15 (1) Documentele prevăzute la art. 6 alin. (6) şi la art. 7 alin. (5) se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale şi sunt însuşite de către operatorul economic care deţine autorizaţie ANRE pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, precum şi de către instalatorul său autorizat ANRE, tip PGIU.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se întocmesc în câte un exemplar pentru fiecare parte în contract şi unul pentru OS; exemplarul pentru OS se depune la acesta odată cu Fişa de evidenţă. Capitolul VSancţiuni Articolul 16Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri constituie contravenţie conform dispoziţiilor Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează în condiţiile acestui act normativ.ANEXA Nr. 1la procedură Furnizor de gaze naturale: ........ ........ .......... (denumire) Client final: ........ ................ ................ ......... (denumire/nume şi prenume) Adresă loc de consum : ........ ................ ................ ................ ......... (localitate, stradă, număr, bloc, scară, apartament, judeţ) Cod loc de consum: ........ ........... NOTIFICARE Stimate client, Dorim să vă aducem la cunoştinţă faptul că aveţi obligaţia să efectuaţi ... (verificarea/revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale)..., prin intermediul unui operator economic care deţine autorizaţie ANRE pentru execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip ........, în baza unui contract de prestări servicii, până cel târziu în data de .......... Pentru locul de consum menţionat mai sus vă comunicăm următoarele informaţii: a)data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalaţiei de utilizare şi data scadentă a acesteia; b)data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalaţiei comune de utilizare, în situaţia în care aceasta există, şi data scadentă a acesteia; c)numărul, tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi puse în funcţiune.Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se realizează o dată la maximum 2 ani, iar revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se realizează o dată la maximum 10 ani. În situaţia în care instalaţia de utilizare a gazelor naturale deserveşte mai mulţi clienţi finali, verificarea/revizia tehnică se realizează atât pentru instalaţia individuală de utilizare, cât şi pentru instalaţia comună de utilizare. Verificarea/Revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale se poate realiza împreună cu ceilalţi clienţi finali deserviţi. Lista integrală a operatorilor economici autorizaţi ANRE poate fi consultată de către dumneavoastră pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), respectiv www.anre.ro. Anexat prezentei notificări vă anexăm o listă informativă cu operatorii economici autorizaţi de către ANRE pentru execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip ........, din judeţul............ . (*). Vă mulţumim pentru înţelegere. Data ........ ........... (*) Se întocmeşte o listă de către titularul licenţei de furnizare cu informaţii de contact ale operatorilor economici autorizaţi din judeţul de domiciliu al clientului final şi se precizează cel puţin informaţii cu privire la adresă, telefonul de contact şi persoana de contact pentru operatorul economic autorizat. ANEXA Nr. 2la procedură ELEMENTE MINIME OBLIGATORII la întocmirea contractului de prestări de servicii privind verificarea/revizia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale 1. Părţile contractante Operatorul economic ........ ................ ........, nr. de ordine în registrul comerţului ..............., cod unic de înregistrare ....., (denumire) reprezentat legal prin ........ ........ ..........., în calitate de ........ ........ ............., Banca ........ ........ ............., cod IBAN ........ ............, cu sediul social în localitatea ........ ................ .........., str. ........ ................ ................ ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ...., cod poştal ........ ................ ........ ........., telefon fix ........ ................ ........ ........, telefon mobil ........ ................, fax ........ ........ .........., e-mail ........ ........ .......... , posesor al autorizaţiei ANRE tip ....... nr. ......., valabilă până la data de ........, denumit în continuare Prestator, şi Persoana fizică ........ ................ ........., domiciliată în localitatea ........ ................ ............., str. ........ ................ ................ (nume şi prenume) nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..., cod poştal ........ ........ ............, telefon fix ........ ........., telefon mobil ........ ........., adresă e-mail ........ ........ ............, identificată prin ........ ............, serie/număr CI/BI ..., eliberat(ă) de ... la data de ..., Banca ............, cod IBAN ........ ........ ............, denumită în continuare Beneficiar, sau Persoana juridică ........ ........ ............., nr. de ordine în registrul comerţului ........ ........ ........., Cod unic de înregistrare ..... (denumire) reprezentată legal prin ........ ........ ..............., în calitate de ........ ........ ..............., Banca ........ ........ ........., cod IBAN ........ ........, cu sediul social în localitatea ........ ........ ........., str. ........ ................ .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ....., cod poştal ........ ........ .............., telefon fix ........ ................ .........., telefon mobil ........ ........ .........., fax ..............., e-mail .... , denumită în continuare Beneficiar, au convenit încheierea Contractului nr. ... de prestări servicii privind verificarea/revizia tehnică a instalaţiei de utilizare aferente locului de consum ........ ................ ........ ......... . (adresa locului de consum) 2. Obiectul contractului

Nr. crt. Serviciul prestat Se bifează în mod obligatoriu serviciul prestat
1. Verificarea tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale
2. Revizia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale
3. Remedierea defectelor constatate
4. Dezafectarea tronsonului/tronsoanelor din instalaţia de utilizare a gazelor naturale executat/executate fără forme legale

3. Durata contractului Serviciul/Serviciile prevăzut/prevăzute la pct. 2 se realizează în termen de ... zile de la data încheierii prezentului contract. Durata contractului poate fi modificată numai cu acordul scris al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract. 4. Valoarea serviciului prestat şi modalitate de plată

Nr. crt. Serviciul prestat Valoarea serviciului prestat
1. Verificarea tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale
2. Revizia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale
3. Remedierea defectelor constatate
4. Dezafectarea tronsonului/tronsoanelor din instalaţia de utilizare a gazelor naturale executat/executate fără forme legale

Termenul şi modalitatea de plată se stabilesc de comun acord între părţi. 5. Drepturile şi obligaţiile prestatorului Prestatorul are următoarele drepturi: să încaseze contravaloarea serviciului prestat;

să dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalaţia de utilizare a gazelor naturale executat/executate fără forme legale, identificat/identificate cu ocazia verificării/reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în cazul în care este bifat acest serviciu;

să întrerupă total/parţial vehicularea gazelor naturale prin instalaţia de utilizare de la robinetul de incendiu, robinetul de contor, robinetul de secţionare sau robinetul de închidere, după caz, în situaţia în care beneficiarul nu prezintă documentele din care să rezulte că a fost efectuată curăţarea şi verificarea coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatori economici autorizaţi, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, respectiv din care să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi/sau în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei de utilizare prevăzute de reglementările tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale.Prestatorul are următoarele obligaţii: să efectueze verificarea/revizia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale şi în baza: a)notificării transmise beneficiarului de către furnizorul de gaze naturale; b)documentaţiei tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;

să întocmească fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în ....... exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte în contract şi unul pentru operatorul de sistem;

să înregistreze la operatorul de sistem, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data întocmirii, fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;

să transmită beneficiarului un exemplar al fişei de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la operatorul de sistem;

să informeze beneficiarul cu privire la modalitatea de realizare a documentaţiei tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în situaţia în care aceasta nu există;

să predea beneficiarului, gratuit, un exemplar al instrucţiunilor de utilizare a gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 32/2012.

6. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului Beneficiarul are următoarele drepturi: să fie informat cu privire la modalitatea de realizare a documentaţiei tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în situaţia în care aceasta nu există;

să primească un exemplar al fişei de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la operatorul de sistem;

să primească, gratuit, un exemplar al instrucţiunilor de utilizare a gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 32/2012 .Beneficiarul are următoarele obligaţii: să achite contravaloarea serviciilor prestate de prestator în termenul şi prin modalitatea de plată stabilită de comun acord cu acesta; să pună la dispoziţie prestatorului următoarele documente: a)notificarea transmisă de către furnizorul de gaze naturale beneficiarului; b)documentaţia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;

să prezinte prestatorului documente din care: a)să rezulte că a fost efectuată curăţarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere, de către operatori economici autorizaţi, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării/reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale; b)să reiasă efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de către operatori economici autorizaţi de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;

să efectueze inclusiv verificarea/revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale care deserveşte mai mulţi clienţi finali, cuprinsă între staţia/postul de reglare a presiunii şi toate sistemele/mijloacele de măsurare fiscale amplasate pe instalaţia de utilizare a gazelor naturale.7. Alte clauze: se precizează modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica şi/sau completa;

se precizează modul de soluţionare a divergenţelor dintre părţi;

se precizează modul prin care se efectuează denunţarea unilaterală;

se precizează numărul de exemplare ale contractului;

se precizează data intrării în vigoare a contractului. ANEXA Nr. 3la procedură ELEMENTE MINIME OBLIGATORII la întocmirea contractului de prestări de servicii privind realizarea documentaţiilor tehnice aferente instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale 1. Părţile contractante Operatorul economic ........ ................ ............, nr. de ordine în registrul comerţului ........ ................ ..............., cod unic (denumire) de înregistrare ........ ........ ..............., reprezentat legal prin ........ ............, în calitate de ........ ........ ........., Banca ........ ........ ........, cod IBAN ........ ..............., cu sediul social în localitatea ........ .............., str. ........ ................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..............., cod poştal ..., telefon fix ..., telefon mobil ..., fax ..., e-mail .... , posesor al autorizaţiei ANRE tip ...... nr. ......., valabilă până la data de ........ ................ ........., denumit în continuare Prestator, şi Persoana fizică ........ ........ .............., domiciliată în localitatea ........ .........., str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., (nume şi prenume) judeţul/sectorul ..., cod poştal ........ ........ .........,telefon fix ........ ........ .............., telefon mobil ........ ............., adresă e-mail ..., identificată prin ........ ................ ..........., serie/număr CI/BI ..............., eliberat(ă) de ................ la data de ..........., Banca ........ ........., cod IBAN ........ ................ ........ ............, denumită în continuare Beneficiar, sau Persoana juridică ........ ........ .............., nr. de ordine în registrul comerţului ........... cod unic de înregistrare .........., (denumire) reprezentată legal prin ........ ................ ........, în calitate de ........ ........ ............., Banca ........ ........ ........., cod IBAN ........ ............, cu sediul social în localitatea ........ ........ .........., str. ........ ................ ........ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........., cod poştal ........ ........ ..........., telefon fix ........ ..............., telefon mobil ........ ................, fax ........ ..........., e-mail ........ ............. , denumită în continuare Beneficiar, au convenit încheierea Contractului nr. ........... de prestări servicii privind realizarea documentaţiei tehnice pentru instalaţia de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum ........ ................ ........ ........ . (adresa locului de consum) 2. Obiectul contractului 3. Durata contractului:

Nr. crt. Serviciul prestat Se bifează în mod obligatoriu serviciul prestat
1. Realizarea documentaţiei tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, atunci când tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, dar nu corespund cu cele constatate la locul de consum
2. Realizarea documentaţiei tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale atunci când aceasta nu există, iar tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi nu corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale
3. Realizarea documentelor atunci când documentaţia tehnică nu există, dar tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale
4. Realizarea documentelor atunci când documentaţia tehnică aferentă instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale nu există

Serviciul/Serviciile prevăzut/prevăzute la pct. 2 se realizează în termen de ... zile de la data încheierii prezentului contract. Durata contractului poate fi modificată numai cu acordul scris al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract. 4. Valoarea serviciului prestat şi modalitate de plată

Nr. crt. Serviciul prestat Valoarea serviciului prestat
1. Realizarea documentaţiei tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, atunci când tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, dar nu corespund cu cele constatate la locul de consum
2. Realizarea documentaţiei tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale atunci când aceasta nu există, iar tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi nu corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale
Nr. crt. Serviciul prestat Valoarea serviciului prestat
3. Realizarea documentelor atunci când documentaţia tehnică nu există, dar tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale
4. Realizarea documentelor atunci când documentaţia tehnică aferentă instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale nu există

Termenul şi modalitatea de plată se stabilesc de comun acord între părţi. 5. Drepturile şi obligaţiile prestatorului Prestatorul are dreptul să încaseze contravaloarea serviciului/serviciilor prestat/prestate. Prestatorul are următoarele obligaţii: să efectueze documentaţiile tehnice prevăzute la pct. 2 în baza notificării transmise beneficiarului de către furnizorul de gaze naturale;

să efectueze serviciile menţionate la pct. 2 cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale.6. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului Beneficiarul are dreptul să fie informat cu privire la modalitatea de realizare a documentaţiei tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în situaţia în care aceasta nu există. Beneficiarul are următoarele obligaţii: să achite contravaloarea serviciilor prestate de prestator în termenul şi prin modalitatea de plată stabilite de comun acord cu acesta;

să pună la dispoziţie prestatorului notificarea transmisă de către furnizorul de gaze naturale;

să pună la dispoziţie prestatorului toate informaţiile şi datele necesare realizării documentaţiilor tehnice prevăzute la pct. 2;

să permită accesul prestatorului la instalaţia de utilizare a gazelor naturale existentă la locul de consum.7. Alte clauze: se precizează modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica şi/sau completa;

se precizează modul de soluţionare a divergenţelor dintre părţi;

se precizează modul prin care se efectuează denunţarea unilaterală;

se precizează numărul de exemplare ale contractului;

se precizează data intrării în vigoare a contractului. ANEXA Nr. 4la procedură Operator de sistem ........ ........ ............. (denumire) Număr/dată înregistrare la operatorul de sistem .... Operator economic autorizat ANRE ........ .......... (denumire) Autorizaţie ANRE tip....., nr. ...../an......, valabilă până la data de ....... Adresă sediu: ........ ................ ........ ............... (localitate, stradă, număr, judeţ) Tel.: ............... Fax: ................ E-mail: ................ FIŞA DE EVIDENŢĂ a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale Nr. ........ ........ ........./data ........ ............

Nr. crt. Informaţii De completat cu informaţiile solicitate
1. Clientul final/clienţii finali ...(nume şi prenume/denumire) ......
2. Adresa locului de consum: stradă
număr
bloc
scară
apartament
localitate
judeţ
3. Codul locului de consum
Nr. crt. Informaţii De completat cu informaţiile solicitate
4. Contractul de prestări servicii Număr...
Dată .....
5. Documentaţia tehnică în baza căreia se efectuează verificarea tehnică Număr .....
An .............
Nu deţine .......
6. Data ultimei verificări tehnice efectuate la locul de consum, menţionată în notificare Zi ....
Lună ...
An ....
7. Data scadentă a verificării tehnice periodice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, menţionată în notificare Zi ...
Lună ...
An...
8. Instalatorul autorizat din cadrul operatorului economic autorizat ANRE care efectuează verificarea tehnică Nume şi prenume...........
Legitimaţie tip ......, nr. ...../anul ....
Valabilă până la data de ...........
9. Aparate consumatoare de combustibili gazoşi Notificate de furnizorul de gaze naturale Identificate la locul de consum
Tip Debit nominal (mc/h) Tip Debit nominal (mc/h)

(1) Verificarea tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se realizează în următoarele situaţii:Tabelul nr. 1

Nr. crt. Tip lucrare De completat*
1. La intervale de maximum 2 ani
2. La cererea clientului final

Tabelul nr. 2

Nr. crt. De completat* Observaţii1)
1. Verificarea tehnică a instalaţiei individuale de utilizare a gazelor naturale
2. Verificarea tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale

N O T Ă: 1) Se specifică numărul şi data ultimei fişe de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalaţiei individuale şi/sau comune de utilizare a gazelor naturale.
(2) Operaţiunile care s-au realizat în cazul verificării tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale sunt prezentate în tabelul nr. 3.Tabelul nr. 3

Nr. crt. Operaţiuni De completat*
Da Nu Nu este cazul2)
1. Verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente
2. Verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi
3. Verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii
4. Verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă
Nr. crt. Operaţiuni De completat*
Da Nu Nu este cazul2)
5. Demontarea/Debranşarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi fără aprobare legală şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aferente Tipul aparatului Debit nominal (m3/h)
6. Verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare
7. Verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente
8. Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă că a fost efectuată curăţarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatorii economici autorizaţi, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale
9. Verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare-măsurare
10. Verificarea documentelor, prezentate de client, care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de către operatorii economici autorizaţi de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
11. Verificarea tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale care deserveşte mai mulţi clienţi finali, cuprinsă între staţia sau postul de reglare şi sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale
12. Verificarea faptului că racordul flexibil montat în instalaţia de utilizare este în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripţiile tehnice ale producătorului
13. Verificarea faptului că detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum este/sunt în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripţiile tehnice ale producătorului
14. Verificarea existenţei instrucţiunilor de utilizarea a gazelor naturale3), întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 32/2012

N O T E: 2) Operaţiunile prevăzute în tabelul nr. 3 sunt obligatorii, iar în situaţia în care una sau mai multe dintre acestea nu se efectuează, OE justifică, pentru fiecare operaţiune în parte, motivele neîndeplinirii obligaţiei. 3) În situaţia în care se constată lipsa instrucţiunilor de utilizare a gazelor naturale, OE are obligaţia să predea clientului final, gratuit, un exemplar al acestora. IMPORTANT Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revin clientului final, care răspunde pentru buna lor funcţionare.  Confirm că au fost efectuate toate operaţiile enumerate în tabelul nr. 3.  Confirm că am primit un exemplar al instrucţiunilor de utilizare a gazelor naturale. Semnătură client final/clienţi finali ........ ................ .......... (3) Defectele constatate se menţionează în tabelul nr. 4.Tabelul nr. 4

Nr. crt. Defecte constatate Modul de remediere a defectelor4) De completat* dacă s-au remediat defectele
Da Nu
1.
2.

N O T Ă: 4) Se specifică tipul lucrărilor executate în vederea remedierii defectelor. (4) Condiţii tehnice de funcţionare:Tabelul nr. 5

De completat* Observaţii5)
Da Nu
Instalaţia de utilizare a gazelor naturale îndeplineşte condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă prevăzute în prevederile normelor tehnice din domeniul gaze naturale

NOTĂ: 5) Se specifică care sunt condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă neîndeplinite şi posibilităţile de remediere. Tabelul nr. 6

Nr. crt. Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi Documentul care atestă curăţarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere Documentul care atestă verificarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi
Tip aparat Debit nominal (m3/h) Nr. Data Nr. Data
1.
2.

(5) ConcluziiTabelul nr. 7

De completat* Observaţii6)
Da Nu
Pe baza documentelor prezentate şi a operaţiunilor realizate în cadrul verificării tehnice se constată că instalaţia de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile normelor tehnice şi poate funcţiona în condiţii de siguranţă

NOTĂ: 6) Se specifică prevederile normelor tehnice nerespectate şi măsurile întreprinse pentru conformare; în situaţia în care vehicularea gazelor naturale a fost întreruptă, se specifică inclusiv motivele întreruperii. Prezenta fişă se întocmeşte în ....... exemplare, câte unul pentru: a)clientul final/clienţii finali; b)operatorul economic autorizat ANRE pentru execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale; c)operatorul de sistem.Prezenta fişă se predă clientului final/clienţilor finali după ce este înregistrată la operatorul de sistem. Orice modificare adusă instalaţiei de utilizare ulterior verificării tehnice cade în răspunderea clientului final/clienţilor finali. Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic autorizat ANRE pentru execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, Nume şi prenume: ........ ........ ........... Semnătura: ........ ................ ........... Instalatorul autorizat care a efectuat verificarea tehnică, Nume şi prenume: ........ ........ ............ Semnătura: ................ Clientul final/Clienţii finali, Nume şi prenume/denumire: ........ ................ ............. Semnătura: ........ ........ ........ N O T Ă: * Varianta corectă se bifează şi se completează cu „x". ANEXA Nr. 5la procedură Operator de sistem ... (denumire) ... Număr/dată înregistrare la operatorul de sistem .... Operator economic autorizat ANRE ... (denumire) .... Autorizaţie ANRE tip ....., nr. ...../an ......, valabilă până la data de ....... Adresă sediu: (localitate, stradă, număr, judeţ) Tel.: ............... Fax: ................ E-mail: ................ FIŞA DE EVIDENŢĂ a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale Nr. ........ ........ ......... /data ........ ................ ........ ........

Nr. crt. Informaţii De completat cu informaţiile solicitate
1. Clientul final/clienţii finali ...(nume şi prenume/denumire) ....
2. Adresa locului de consum: stradă
număr
bloc
scară
apartament
localitate
judeţ
3. Codul locului de consum
4. Contractul de prestări servicii Număr ...
Dată .....
5. Documentaţia tehnică în baza căreia se efectuează revizia tehnică Număr .....
An .............
Nu deţine .......
6. Data ultimei revizii tehnice efectuate la locul de consum, menţionată în notificare Zi ....
Lună ...
An ....
7. Data scadentă a reviziei tehnice periodice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, menţionată în notificare Zi ...
Lună ...
An ...
8. Instalatorul autorizat din cadrul operatorului economic autorizat ANRE care efectuează revizia tehnică Nume şi prenume ...........
Legitimaţie tip ......, nr. ...../anul ....
Valabilă până la data de ...........
9. Aparate consumatoare de combustibili gazoşi Notificate de furnizorul de gaze naturale Identificate la locul de consum
Tip Debit nominal (mc/h) Tip Debit nominal (mc/h)
10. Procesul-verbal de demontare/montare a sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale Număr ..........
Data..............

(1) Revizia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se realizează în următoarele situaţii:Tabelul nr. 1

Nr. crt. Tip lucrare De completat*
1. La intervale de maximum 10 ani
2. După orice întrerupere a utilizării instalaţiei de utilizare a gazelor naturale pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni
3. După orice eveniment care poate afecta instalaţia de utilizare
4. La cererea clientului final

Tabelul nr. 2

Nr. crt De completat* Observaţii1)
1. Revizia tehnică a instalaţiei individuale de utilizare a gazelor naturale
2. Revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale

NOTĂ: 1) Se specifică numărul şi data ultimei fişe de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalaţiei individuale şi/sau comune de utilizare a gazelor naturale.
(2) Operaţiunile care s-au realizat în cazul reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale sunt prezentate în tabelul nr. 3.Tabelul nr. 3

Nr. crt. Operaţiuni De completat*
Da Nu Nu este cazul2)
1. Verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente
2. Verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi
3. Verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii
4. Verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă
5. Demontarea/Debranşarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi fără aprobare legală şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aferente Tipul aparatului Debit nominal (m3/h)
6. Verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare
7. Verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente
8. Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă că a fost efectuată curăţarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatorii economici autorizaţi emise cu maximum 6 luni înainte de data reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale
9. Verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare-măsurare
10. Verificarea documentelor, prezentate de client, care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de către operatorii economici autorizaţi de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
Nr. crt. Operaţiuni De completat*
Da Nu Nu este cazul2)
11. Efectuarea probei de rezistenţă la presiune, conform prevederilor normelor tehnice din domeniul gazelor naturale, numai pentru partea de instalaţie la care s-au făcut înlocuiri şi/sau modificări
12. Efectuarea probei de etanşeitate la presiune, conform prevederilor normele tehnice din domeniul gazelor naturale, a întregii instalaţii de utilizare a gazelor naturale
13. Verificarea faptului că racordul flexibil montat în instalaţia de utilizare este în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripţiile tehnice ale producătorului
14. Verificarea faptului că detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum este/sunt în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripţiile tehnice ale producătorului
15. Revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale care deserveşte mai mulţi clienţi finali, cuprinsă între staţia sau postul de reglare şi sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale
16. Verificarea existenţei instrucţiunilor de utilizarea a gazelor naturale3), întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 32/2012

NOTE: 2) Operaţiunile prevăzute în tabelul nr. 3 sunt obligatorii, iar în situaţia în care una sau mai multe dintre acestea nu se efectuează, OE justifică pentru fiecare operaţiune în parte motivele neîndeplinirii obligaţiei. 3) În situaţia în care se constată lipsa instrucţiunilor de utilizare a gazelor naturale, OE are obligaţia să predea clientului final, gratuit, un exemplar al acestora. IMPORTANT Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revin clientului final, care răspunde pentru buna lor funcţionare.  Confirm că au fost efectuate toate operaţiile enumerate în tabelul nr. 3.  Confirm că am primit un exemplar al instrucţiunilor de utilizare a gazelor naturale. Semnătură client final/clienţi finali ........ ................ .......... (3) Proba de etanşeitate la presiune prevăzută la pct. 12 şi proba de rezistenţă la presiune prevăzută la pct. 11 din tabelul nr. 3 se efectuează cu aer comprimat, iar rezultatul acestora se înscrise în tabelul nr. 4.Tabelul nr. 4

Nr. crt. Instalaţie de utilizare a gazelor naturale
OL PE100 PE80
Amplasare instalaţie de utilizare subteran suprateran subteran subteran
1. Proba de rezistenţă Regim de presiune medie presiune (bar)
redusă presiune (bar)
joasă presiune (bar)
Timpul probei (h) 1 h
Rezultatul probei admis
respins
Nr. crt. Instalaţie de utilizare a gazelor naturale
OL PE100 PE80
Amplasare instalaţie de utilizare subteran suprateran subteran subteran
2. Proba de etanşeitate Regim presiune medie presiune (bar)
redusă presiune (bar)
joasă presiune (bar)
Timpul probei (h) 24 h
Rezultatul probei admis
respins

 Confirm că au fost efectuate probele enumerate mai sus. Semnătură client final/clienţi finali ........ ............... (4) Defectele constatate se menţionează în tabelul nr. 5.Tabelul nr. 5

Nr. crt. Defecte constatate Modul de remediere a defectelor4) De completat* dacă s-au remediat defectele
da nu
3.
4.

NOTĂ: 4) Se specifică tipul lucrărilor executate în vederea remedierii defectelor. (5) Condiţii tehnice de funcţionare: Tabelul nr. 6

De completat* Observaţii 5)
Da Nu
Instalaţia de utilizare a gazelor naturale îndeplineşte condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă prevăzute în prevederile normelor tehnice din domeniul gaze naturale

NOTĂ: 5) Se specifică care sunt condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă neîndeplinite şi posibilităţile de remediere. Tabelul nr. 7

Nr. crt. Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi Documentul care atestă curăţarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere Documentul care atestă verificarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi
Tip aparat Debit nominal (m3/h) Nr. Data Nr. Data
3.
4.

(6) ConcluziiTabelul nr. 8

De completat* Observaţii6)
Da Nu
Pe baza documentelor prezentate şi a operaţiunilor realizate în cadrul reviziei tehnice se constată că instalaţia de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile normelor tehnice şi poate funcţiona în condiţii de siguranţă

NOTĂ: 6) Se specifică prevederile normelor tehnice nerespectate şi măsurile întreprinse pentru conformare; în situaţia în care vehicularea gazelor naturale a fost întreruptă, se specifică inclusiv motivele întreruperii. Prezenta fişă se întocmeşte în ........ exemplare, câte unul pentru: a)clientul final/clienţii finali ; b)operatorul economic autorizat ANRE pentru execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale; c)operatorul de sistem.Prezenta fişă se predă clientului final/clienţilor finali după ce este înregistrată la operatorul de sistem. Orice modificare adusă instalaţiei de utilizare ulterior reviziei tehnice cade în răspunderea clientului final/clienţilor finali. Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic autorizat ANRE pentru execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale Nume şi prenume: ....... Semnătura: ...... Instalatorul autorizat care a efectuat revizia tehnică, Nume şi prenume: ...... Semnătura: ...... Clientul final/clienţii finali, Nume şi prenume/denumire: ........ Semnătura: ..... NOTĂ: * Varianta corectă se bifează şi se completează cu „x". ANEXA Nr. 6la procedură Operator economic autorizat ANRE ... (denumire) .. REGISTRU DE EVIDENŢĂ privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale efectuate în cursul anului .............

Nr. crt. Numele şi prenumele clientului final Adresa locului de consum Codul locului de consum Contractul de prestări servicii1) Instalaţia de utilizare a gazelor naturale Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale Instalaţia de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile normelor tehnice şi poate funcţiona în condiţii de siguranţă
Nr. Data Individuală Comună Nr. Data Nr. Data Da Nu
1.
2.

NOTĂ:: 1) Se specifică toate contractele de prestări servicii aferente verificărilor şi reviziilor tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, inclusiv cele de remediere a defectelor constatate. ANEXA Nr. 7la procedură REGISTRU DE EVIDENŢĂ privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale efectuate la clientul final Clientul final/Clienţii finali: ............ (denumire/nume şi prenume).. Adresa locului de consum: ........ ........ ........ Codul locului de consum: ........ ........ ..........

Nr. crt. Tipul lucrării Fişa de evidenţă înregistrată la OE Fişa de evidenţă înregistrată la OS Data ultimei verificări, verificării sau reviziei tehnice Data scadentă a verificării sau reviziei tehnice Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi puse în funcţiune Operatorul economic autorizat ANRE care a efectuat verificarea sau revizia tehnică Instalaţia de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile normelor tehnice şi poate funcţiona în condiţii de siguranţă. Proces-verbal de demontare/montare a sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale Sistarea alimentării cu gaze naturale
Pentru detectări de scăpări de gaze naturale Pentru neefectuarea verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale
Verificare tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale Revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale Număr Dată Număr Dată Zi/lună/an Zi/lună/an Tip Număr Debit nominal (mc/h) Da Nu
La 2 ani La cerere La 10 ani La cerere După orice întrerupere a utilizării instalaţiei de utilizare a gazelor naturale pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni După orice eveniment care poate afecta instalaţia de utilizare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 179/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 179 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu