Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 174 din 19 martie 2008

privind modificarea si completarea anexelor E, F, H, J, K si L la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 245 din 28 martie 2008In baza Referatului de aprobare al Direcţiei generale implementare politici agricole nr. 125.104 /2008,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007,

în temeiul Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. -Anexa E la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 şi 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) să facă dovada plăţii cotizaţiei sau, după caz, să prezinte notificarea/notificările de plată a cotizaţiei la organizaţiile constituite la nivelul Uniunii Europene la care sunt membre;".

2. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiva municipiului Bucureşti, care, pe baza cererilor aprobate de încasare a sprijinului financiar cuvenit beneficiarilor, virează sumele în conturile acestora.

(2) Beneficiarii care au prezentat, ca anexă la cerere, notificarea/notificările de plată a cotizaţiei, conform art. 3 lit. e), depun la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării sumelor în conturile lor, dovada efectuării plăţii către organizaţiile constituite la nivelul Uniunii Europene la care sunt membri."

Art. II. -Anexa F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 şi 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. (1) - Se aprobă Normele metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, prin subvenţionarea preţului motorinei utilizate pentru lucrările de înfiinţare a culturilor agricole, prevăzute în anexa nr. 12.

(2) Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice".

2. După anexa nr. 11 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 12, cu următorul cuprins:

..ANEXA Nr. 12 la anexa F

NORME METODOLOGICE

privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, prin subvenţionarea preţului motorinei utilizate pentru lucrările de înfiinţare a culturilor agricole

Art. 1. - Se acordă sprijin financiar prin subvenţionarea motorinei utilizate pentru lucrările mecanice de înfiinţare a culturilor agricole, în cuantum de 1 leu/litru, aferent unei cantităţi de 39 litri/hectar pentru culturile de primăvară, respectiv de 39 litri/hectar pentru culturile de toamnă.

Art. 2. - Beneficiarii sprijinului financiar sunt producătorii agricoli, persoane fizice şi/sau juridice, care înfiinţează culturi în teren arabil.

Art. 3. - Pentru a fi eligibili la acordarea sprijinului financiar, solicitanţii trebuie să facă dovada dreptului de folosinţă asupra suprafeţei de teren pe care înfiinţează culturi, în calitate de proprietar, arendaş, concesionar sau organizaţi în alte forme de asociere şi/sau exploatare a terenului.

Art. 4. - (1) Pentru obţinerea sprijinului financiar, solicitanţii întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi le depun la primăria în a cărei rază teritorială se află terenul arabil pe care înfiinţează culturi, însoţite de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul sau cartea de identitate, pentru persoanele fizice, sau copie de pe certificatul de înmatriculare şi/sau certificatul de înregistrare, pentru persoanele juridice, după caz;

b) copie de pe actul de proprietate şi/sau concesionare şi/sau arendă şi/sau alte acte doveditoare a dreptului de folosinţă şi/sau proprietăţii asupra suprafeţei de teren pe care înfiinţează culturi, după caz;

c) în situaţia suprafeţelor arendate, tabelul contractelor de arendă încheiate, avizate de secretarul consiliului local şi de primar, cuprinzând numărul şi data contractelor, numele şi prenumele arendatorului şi suprafaţa de teren arendată;

d) în situaţia suprafeţelor care se lucrează individual, în cazul moştenitorilor care deţin terenuri agricole pentru care nu s-a dezbătut succesiunea, împuternicirea celorlalţi moştenitori, pentru acela care solicită sprijinul financiar, sub formă de declaraţie pe propria răspundere;

e) adeverinţă eliberată de primărie conform înscrisurilor din Registrul agricol;

f) dovada achitării de către arendaş sau concesionar a obligaţiilor contractuale privind plata arendei, a redevenţei sau a altor obligaţii contractuale, după caz, legate de folosinţa suprafeţelor, aferente anului precedent, astfel: copie de pe borderoul de plată a arendei sau declaraţie pe propria răspundere a arendaşului privind achitarea arendei, respectiv adeverinţă de la Agenţia Domeniilor Statului sau alte acte doveditoare, după caz;

g) certificat fiscal privind achitarea de către solicitanţii de sprijin financiar, persoane fizice sau juridice, a obligaţiilor acestora privind impozitele şi taxele locale, aferente anului precedent.

(2) In situaţia în care un producător agricol înfiinţează culturi pe suprafeţe de teren care sunt situate în mai multe unităţi administrativ-teritoriale, acesta formulează cereri de sprijin financiar care se depun la fiecare primărie în a cărei rază teritorială se află terenul arabil în cauză.

(3) Cererile se întocmesc în 3 exemplare şi, împreună cu documentele justificative anexate, se verifică de către reprezentanţii în teritoriu ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numiţi prin decizie de către directorii executivi ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau de consilierii agricoli ori de agenţii agricoli din cadrul primăriilor, se înregistrează în registrul special şi se aprobă de către primar.

(4) Un exemplar al cererii aprobate şi documentele justificative anexate se păstrează la primărie, iar al doilea exemplar al cererii aprobate se depune la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, astfel:

a) personal de către beneficiari;

b) prin reprezentanţii în teritoriu ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau prin consilierii agricoli ori agenţii agricoli din cadrul primăriilor, pe baza listei cu beneficiarii sprijinului financiar pentru motorină, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

c) prin prestatorii de servicii, persoane fizice sau juridice, care deţin tractoare, maşini şi utilaje agricole şi/sau autovehicule specializate pentru transportul de combustibil, împuterniciţi de primării, denumiţi în continuare prestatori de servicii, pe baza listei cu beneficiarii sprijinului financiar pentru motorină, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(5) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, analizează cererile şi listele, le aprobă şi eliberează adeverinţe pentru cantităţile de motorină aprobate, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, persoanelor nominalizate la alin. (4).

(6) In funcţie de cantitatea de motorină aprobată, beneficiarii pot solicita eliberarea unei singure adeverinţe pentru întreaga cantitate sau, după caz, eliberarea unui număr de maximum 10 (zece) adeverinţe pentru fracţii din această cantitate, până la acoperirea cantităţii totale de motorină aprobate.

(7) După primirea adeverinţei (adeverinţelor), beneficiarii se prezintă la depozitele sau la staţiile de distribuţie a motorinei din judeţ ori din judeţele limitrofe, care aparţin operatorilor economici producători, importatori şi/sau distribuitori de motorină, denumiţi în continuare furnizori, şi achiziţionează motorină în baza adeverinţei în original, achitând un preţ redus cu contravaloarea sprijinului financiar.

Art. 5. - (1) Beneficiarii care nu au posibilitatea achiziţionării motorinei datorită distanţelor mari până la depozitele sau staţiile de distribuţie a acesteia pot solicita, în scris, primăriilor ca ridicarea adeverinţelor de la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală să se facă de către prestatorii de servicii, pe baza împuternicirii întocmite de primărie în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4, a cererilor aprobate şi a listelor cu beneficiarii sprijinului financiar.

(2) In baza documentelor prevăzute la alin. (1), direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, eliberează adeverinţe prestatorilor de servicii pe numele beneficiarilor.

(3) Prestatorii de servicii care au fost împuterniciţi pentru a ridica motorină în numele beneficiarilor achiziţionează motorină de la furnizorii din judeţ sau din judeţele limitrofe şi au obligaţia să o păstreze la dispoziţia beneficiarilor ori să o predea acestora, în funcţie de solicitări.

Art. 6. - (1) Specialiştii din teritoriu ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală sau consilierii agricoli ori agenţii agricoli din cadrul primăriilor, după caz, au următoarele atribuţii:

a) verifică cererile solicitanţilor şi documentele anexate;

b) stabilesc cantitatea de motorină care beneficiază de sprijin, conform solicitărilor din cerere;

c) întocmesc listele beneficiarilor de sprijin financiar pentru motorină, conform opţiunilor acestora;

d) depun la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cererile şi listele întocmite conform opţiunii beneficiarilor, ridică adeverinţele în numele beneficiarilor şi le predau ulterior acestora, completând registrul privind eliberarea adeverinţelor, conform anexei nr. 5;

e) predau prestatorilor de servicii listele şi cererile în baza împuternicirii aprobate de primarul comunei, conform opţiunii beneficiarilor;

f) verifică realizarea suprafeţelor pe culturi, conform cererilor.

(2) Primarii au următoarele atribuţii:

a) asigură înregistrarea cererilor şi păstrarea acestora şi a documentelor justificative anexate;

b) aprobă şi ştampilează cererile;

c) aprobă şi eliberează împuternicirile şi listele beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorină ca anexe la împuterniciri, după caz.

(3) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:

a) analizează cererile şi listele şi eliberează beneficiarilor, conform opţiunilor acestora, adeverinţe pe care le centralizează şi le înregistrează într-un registru conform anexei nr. 6, numind prin decizie un specialist pentru calcularea valorii sprijinului financiar, pentru eliberarea adeverinţelor, precum şi pentru înregistrarea şi centralizarea acestora;

b) monitorizează derularea sprijinului financiar la nivelul judeţului şi realizarea suprafeţelor pentru care se acordă sprijin financiar;

c) transmit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene, până la data de 20 a fiecărei luni, necesarul volumului sprijinului financiar pentru motorina estimată a fi utilizată în luna următoare şi situaţia centralizatoare a sumelor necesare decontării adeverinţelor pentru motorină, conform anexelor nr. 7 şi 8;

d) aprobă şi achită fondurile reprezentând contravaloarea sprijinului financiar aferent motorinei efectiv livrate, în baza decontului justificativ prezentat de furnizori, conform anexei nr. 9.

Art. 7. - (1) Furnizorii, prin depozitele şi staţiile de distribuţie a motorinei din judeţe, livrează beneficiarilor sau prestatorilor de servicii împuterniciţi, pe baza adeverinţelor eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cantităţile de motorină aprobate, la un preţ redus cu contravaloarea sprijinului financiar instituit prin hotărâre a Guvernului, şi au următoarele atribuţii:

a) dispun ca personalul din depozitele sau staţiile de distribuţie a motorinei să efectueze livrarea numai după verificarea identităţii persoanelor solicitante, în raport cu elementele înscrise în adeverinţe sau în împuterniciri;

b) emit facturi cu menţiunea „Suma de...........lei cu plata pe bază de adeverinţe pentru producătorii agricoli, iar diferenţa de...................lei achitată de cumpărător", incluzând şi taxa pe valoarea adăugată, şi le vor completa cu datele de identificare menţionate în adeverinţe;

c) ţin evidenţa beneficiarilor şi a cantităţilor de motorină livrate şi păstrează adeverinţele în original, precum şi împuternicirile;

d) întocmesc decadal situaţia cantităţilor de motorină efectiv livrate pe bază de adeverinţe şi deconturi justificative, conform anexei nr. 9, pe care o transmit pe suport hârtie şi în format electronic direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care au eliberat adeverinţele, împreună cu un exemplar al facturilor emise şi adeverinţele originale menţionate în facturi, pentru decontare.

(2) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, virează în contul furnizorilor sumele aferente sprijinului financiar după primirea situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. d).

Art. 8. - Pe baza situaţiei centralizatoare a sumelor necesare decontării adeverinţelor pentru motorină, comunicată de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare conform anexei nr. 10, care va însoţi cererea pentru deschiderea de credite bugetare transmisă Ministerului Economiei şi Finanţelor

Art. 9. - (1) Acordarea sprijinului financiar prin subvenţionarea costului motorinei utilizate pentru înfiinţarea culturilor agricole se derulează în două etape, astfel:

a) pentru culturile de primăvară, data limită de depunere a cererilor este 16 mai inclusiv, cea de utilizare a adeverinţelor pentru achiziţionarea motorinei de la furnizori este 16 iunie inclusiv, iar data limită de depunere a deconturilor justificative de către furnizori la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, este 30 iunie inclusiv;

b) pentru culturile de toamnă, data limită de depunere a cererilor este 15 octombrie inclusiv, cea de utilizare a adeverinţelor pentru achiziţionarea motorinei de la furnizori este 15 noiembrie inclusiv, iar data limită de depunere a deconturilor justificative de către furnizori la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti este 28 noiembrie inclusiv.

(2) Adeverinţele neutilizate până la datele prevăzute la alin. (1) îşi pierd valabilitatea, devenind nule de drept, şi se returnează emitentului.

(3) In cazul în care se constată că nu au fost realizate suprafeţele pe culturi menţionate în cererea de acordare a sprijinului financiar, beneficiarii restituie sumele aferente reprezentând sprijin financiar nejustificat.

Art. 10. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale alimentează cu sumele necesare conturile direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care virează sumele aprobate în conturile furnizorilor de motorină.

Art. 11. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

Verificat

Reprezentantul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală/Consilier agricol/ Agent agricol

Se aprobă cantitatea de motorină litri

Nume, prenume............................................

Primăria........................................................

Nr. de înregistrare...................data................

Semnătura...................................................

Primar (nume, prenume).............................

Semnătura

Ştampila

CERERE

Subsemnatul:

a) persoană juridică................................................., cu sediul în localitatea..................................judeţul................................, CUI.........................., cod CAEN................................, reprezentată de director/preşedinte......................................................, contabil-şef/director economic..............................., cod numeric personal (CNP)...................................;

sau

b) persoană fizică..................................., domiciliată în localitatea........................, judeţul......................, str................... nr......., deţinătoare a B.I./C.I seria.....nr......, eliberat/eliberată la data de....................de....................., CNP............................., solicit sprijin financiar pentru cantitatea de.........litri motorină, fundamentată astfel:

Cultura

Suprafaţa (ha)

Consum de motorină (litri/ha)

Cantitatea totală (litri)

(1)

(2)

(3)

(4 = 2x3)

TOTAL:

X

X

Anexez la prezenta cerere următoarele documente *):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Solicit eliberarea unui număr de........adeverinţe pentru întreaga cantitate de motorină aprobată.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, confirm pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate.

Mă oblig să justific cantitatea de motorină aprobată prin prezenta cerere.

Mă oblig să particip la recepţionarea suprafeţelor şi, în condiţiile în care nu realizez suprafeţele pe culturi, conform prezentei cereri, să restitui sumele reprezentând sprijin financiar nejustificat

Solicit ca adeverinţa (adeverinţele) să fie ridicată (ridicate) de la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului...................../Municipiului Bucureşti, astfel:

a) personal;

b) de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală/consilierul agricol/agentul agricol din comuna.................................;

c) de către prestatorul de servicii............................................, împuternicit de Primăria....................................................

Prezenta cerere s-a întocmit în 3 (trei) exemplare şi după aprobare un exemplar rămâne la beneficiar, un exemplar la primărie şi un exemplar la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.....................

Beneficiar,

..................................................

(semnătura şi ştampila, după caz)

*) Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul împuternicit cu verificarea şi avizarea cererii.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

Nr........................din....................................*)

ADEVERINŢA

Se adevereşte prin prezenta că:

a) persoana juridică.........................................., cu sediul în localitatea......................................judeţul.............................., CUI ..................., cod CAEN ..........................., reprezentată de director/preşedinte................................, contabil-şef/director economic...................................., cod numeric personal (CNP)........................................; sau

b) persoana fizică........................................................, domiciliată în localitatea..............................Judeţul.........................., str....................... nr......, deţinătoare a B.I./C.I. seria..........nr................., eliberat/eliberată la data de..................................de................................, CNP.........................................., beneficiază de prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr............../2008 pentru a achiziţiona o cantitate de............litri motorină.

Director executiv,

..................................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Director executiv adjunct,

..................................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

*) Reprezintă numărul curent şi data din registrul prevăzut în anexa nr. 6.

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

Primăria......................................

Nr................din..........................

Primar.......................................

(semnătura/ştampila)

DADR judeţul............................

Se aprobă.

Director executiv,

................................................

LISTA

beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorină*)

Nr. crt.

Beneficiarul

(numele, prenumele, domiciliul,

seria şi numărul actului de identitate)

Cererea avizată de primărie (nr./data)

Cantitatea de motorină (litri)

1.

2.

3.

4.

TOTAL:

Prezenta listă s-a întocmit în ......(......) exemplare, din care un exemplar rămâne la primărie, un exemplar la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală, un exemplar la furnizor şi un exemplar la prestatorul de servicii (după caz).

Reprezentantul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală/Consilier agricol/Agent agricol,

................................................................................................................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

Imputernicit,

................................................................................................................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila, după caz)

*) Lista se întocmeşte separat pentru prestatorii de servicii, ca anexă la Imputernicirea nr........din..............., sau pentru reprezentantul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală în teritoriu/consilierul agricol/agentul agricol, în vederea ridicării adeverinţelor.

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

Primăria ..........................

Nr.........din......................

ÎMPUTERNICIRE

Primăria........................................., reprezentată de...................................., în calitate de primar, şi................................, în calitate de secretar de primărie, împuterniceşte prestatorul de servicii:

a) persoana juridică.............................., cu sediul în localitatea.................................judeţul.................,CUI..............., cod CAEN .................., reprezentată de director/preşedinte............................, contabil-şef/director economic.................................., cod numeric personal (CNP)................................................; sau

b) persoana fizică............................., domiciliată în localitatea.............................Judeţul...................., str........................... nr......., deţinătoare a B.I./C.I. seria.......nr..............., eliberat/eliberată la data de................de......................, CNP......................, pentru a ridica adeverinţele de la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.........................,în numele beneficiarilor prevăzuţi în Lista beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorină, care face parte integrantă din prezenta împuternicire, şi pentru a achiziţiona cantitatea de motorină care se cuvine beneficiarilor prevăzuţi în listă.

Prestatorul de servicii......................se obligă să ridice adeverinţele, să cumpere motorină în numele beneficiarilor, să o păstreze şi/sau să o predea acestora.

Prestatorul de servicii va achiziţiona în numele beneficiarilor motorină la un preţ redus cu contravaloarea sprijinului financiar.

Prezenta împuternicire s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, dintre care un exemplar rămâne la primărie, un exemplar la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală, un exemplar la furnizor şi un exemplar la prestatorul de servicii.

Primar,

................................................

(semnătura şi ştampila)

Secretarul primăriei,

................................................

(semnătura)

Prestator de servicii,

................................................

(semnătura şi ştampila, după caz)

Inregistrare la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală................nr..........data.......................

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

Primăria ...........................................................................................................

Reprezentantul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.........................

Consilier agricol/Agent agricol...........................................................................

REGISTRU

privind eliberarea adeverinţelor pentru achiziţionarea motorinei cu sprijin financiar

Nr. crt.

Data

Beneficiarul

Număr adeverinţe

solicitate

Nr./Data adeverinţei

Motorina aprobată

(litri)

Valoarea sprijinului

financiar

(lei)

Semnătura beneficiarului

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.................

REGISTRU

privind eliberarea adeverinţelor pentru achiziţionarea motorinei cu sprijin financiar pentru beneficiarii din judeţul...............................

Nr. crt./ data

Beneficiarul (nume, prenume, adresa)

Cererea avizată

de primărie

(nr./data)

Nr./data adeverinţei

(adeverinţelor)

eliberate

Motorina

aprobată

(litri)

Valoarea sprijinului financiar

(mii lei)

Datele de identificare a persoanei care

preia adeverinţele

Semnătura persoanei care preia adeverinţele

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ANEXA Nr. 7 la normele metodologice

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.................

SITUAŢIA

cantităţilor de motorină estimate şi volumul sprijinului financiar necesar pe luna.....................

Cantitatea de motorină estimată..............................................mii litri

Volumul sprijinului financiar estimat.........................................mii lei

Director executiv,

............................................

Director executiv adjunct,

............................................

ANEXA Nr. 8 la normele metodologice

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.................

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

a sumelor necesare decontării adeverinţelor pentru motorină

Nr. crt.

Furnizorul

Nr. cont trezorerie/banca/ CUI/ cod CAEN

Suma solicitată

conform adeverinţelor

pentru motorină

(lei)

(0)

(1)

(2)

(3)

1

2

..............

TOTAL:

Director executiv,

............................................

Director executiv adjunct,

............................................

ANEXA Nr. 9 la normele metodologice

Furnizorul.........................*)

Nr.............din.....................

DECONT JUSTIFICATIV

privind cantităţile de motorină livrate în condiţiile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr......../2008 şi volumul sprijinului financiar în decada..............

Nr. crt.

Factura fiscală/

chitanţa fiscală

(nr. şi data)

Adeverinţa de la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală (nr. şi data)

Cantitatea de motorină

- litri -

Valoarea sprijinului financiar de recuperat

- lei -

Aprobată

Efectiv livrată

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Director executiv,

............................................

Director economic (Contabil-şef),

............................................

*) Antetul trebuie să conţină cel puţin denumirea completă, adresa, codul fiscal, CUI, cod CAEN, banca şi numărul de cont.

ANEXA Nr. 10 la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

a sumelor ce se decontează pentru adeverinţe pentru motorină

Se aprobă.

Ordonator principal de credite,

Nr. crt.

Judeţul

Suma solicitată conform adeverinţelor pentru motorină

(lei)

(0)

(1)

(2)

1

2

..................

TOTAL:

Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene

Director general,

............................................

Art. III. -Anexa H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 şi 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Beneficiarii formelor de sprijin financiar sunt grupurile de producători, grupurile de producători recunoscute preliminar, organizaţiile de producători şi producătorii agricoli din sectorul legume-fructe, persoane fizice şi/sau persoane juridice, care sunt înregistraţi în Registrul agricol/Registrul fermelor/alte evidenţe funciare şi exploatează terenuri agricole individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole destinate comercializării."

2. La articolul 9 alineatul (3), litera f) se elimină.

3. După articolul 12 se introduc două noi articole, articolele 121 şi 122, cu următorul cuprins:

„Art. 121. - (1) Se acordă sprijin financiar pentru achiziţionarea de ambalaje şi alte materiale necesare ambalării legumelor şi fructelor pentru livrare în stare proaspătă.

(2) Sprijinul financiar se acordă pentru compensarea costurilor privind achiziţionarea de ambalaje şi alte materiale necesare ambalării legumelor şi fructelor.

Art. 122. - (1) Pentru acordarea sprijinului financiar, producătorii agricoli prevăzuţi la art. 1 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să deţină în proprietate sau folosinţă suprafeţe cultivate cu legume, căpşuni, pomi şi/sau arbuşti fructiferi şi/sau spaţiul în care cultivă ciuperci;

b) să facă dovada ambalării şi comercializării produselor recoltate;

c) să nu aibă datorii la bugetul de stat şi la bugetul administraţiei publice locale.

(2) Pentru a beneficia de sprijin financiar, producătorii agricoli trebuie să depună cererea de sprijin financiar până la data de 1 februarie a anului următor ambalării şi comercializării producţiei, la centrele judeţene şi al municipiului Bucureşti ale APIA, însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/carte de identitate/documente de identificare din care să reiasă CUI, cod CAEN;

b) copie de pe avizul de recunoaştere, în cazul grupurilor de producători, grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători;

c) declaraţie pe propria răspundere privind achitarea datoriilor la bugetul de stat şi la bugetul administraţiei publice locale;

d) dovada dreptului de proprietate şi/sau de folosinţă a suprafeţelor cultivate cu legume, căpşuni, pomi şi arbuşti fructiferi şi/sau a spaţiilor în care cultivă ciuperci;

e) copii ale facturilor de achiziţionare a ambalajelor, în care să se menţioneze numărul şi valoarea totală a ambalajelor, inclusiv pentru persoane fizice;

f) declaraţie pe propria răspundere privind producţia aferentă suprafeţelor recoltate şi/sau spaţiilor în care cultivă ciuperci;

g) dovada comercializării fructelor şi legumelor în stare proaspătă, ambalate, şi dovada consumului de ambalaj aferent producţiei comercializate pentru care se solicită sprijin;

h) pentru persoanele fizice dovada comercializării se face prin declaraţie pe propria răspundere privind numărul de ambalaje utilizate pentru comercializarea legumelor şi fructelor în stare proaspătă, vizată de administraţia pieţei, aferent producţiei comercializate pentru care se solicită sprijin."

4. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Reprezentanţii centrelor judeţene sau al municipiului Bucureşti ale APIA verifică îndeplinirea condiţiilor de acordare a sprijinului financiar, aprobă cererile producătorilor şi întocmesc centralizatorul sumelor cuvenite producătorilor din sectorul legume-fructe ca sprijin financiar al statului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, în baza căruia fac solicitarea de fonduri la sediul central APIA."

5. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul APIA, care alimentează conturile centrelor judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor formelor de sprijin financiar, conform legislaţiei în vigoare."

6. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ANEXA Nr. 1 la anexa H

CERERE

pentru acordarea sprijinului financiar al statului

a) Persoana juridică(denumire)............................................................................, cu sediul în localitatea..............................., judeţul........................., CUI......................................, cod CAEN................................................., reprezentată de director/ preşedinte...................................................................., contabil-şef/director economic............................................, cod numeric personal (CNP)...................;

sau

b) Persoana fizică(numele şi prenumele)...................................................................................................., domiciliată în localitatea............................, judeţul................................., str................................nr......., deţinătoare a BI/C.I seria..........nr................, eliberat/eliberată la data de........................de...................................., CNP............................................, solicit acordarea sprijinului financiar al statului pentru activitatea/activităţile prevăzută/prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006, aprobată cu modificări prin Legea 125/2007, astfel:

I. Anexa nr. 1: lit. b) pct. 1

II. Anexa nr. 2: lit. a) pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şi 8.

In cazul solicitării sprijinului conform anexei nr. 2 lit. a) pct. 2, vor fi menţionate acţiunile care vor fi realizate, conform art. 2 alin. (2) din anexa H:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

III. Anexez documente doveditoare conform prevederilor legale pentru activitatea de la pct........................1).

IV. Solicit acordarea sprijinului direct al statului prevăzut la art............... 2) de către APIA.

Trezorerie

Număr de cont

Banca comercială

Numărul de cont

Declar pe propria răspundere că datele înscrise şi prezentate sunt conforme cu realitatea.

Semnătura şi ştampila

Data.....................

1) Se va specifica activitatea din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2007.

2) Se va specifica numărul articolului din anexa H la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 850/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede acordarea sprijinului pentru acţiunea/acţiunile respective."

7. Anexa nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ANEXA Nr. 2 la anexa H

CERERE

pentru acordarea unui sprijin financiar producătorilor agricoli de legume şi fructe destinate prelucrării industriale

a) Persoana juridică(denumire) ........................................................., cu sediul în localitatea................................................., judeţul........................., CUI............................, cod CAEN..................................., reprezentată de director/ preşedinte................................., contabil-şef/director economic............................................, cod numeric personal (CNP)...................;

sau

b) Persoana fizică(numele şi prenumele) .........................................................., domiciliată în localitatea............................, judeţul................................., str................................nr......., deţinătoare a B.I/C.I seria..........nr................, eliberat/eliberată la data de........................de...................................., CNP............................................, solicit un sprijin financiar pentru legumele şi fructele destinate prelucrării industriale.

Nr. crt.

Produsul

Cantitatea livrată

(tone)

Sprijin (lei/tonă)

Total valoare

sprijin

(lei)

Perioada când s-a făcut livrarea

(conform contractului

nr.........)

1.

Legume destinate prelucrării industriale

2.

Fructe destinate prelucrării industriale

I. In baza prezentei cereri solicit acordarea sprijinului financiar pentru legumele şi fructele valorificate pentru prelucrare industrială (pct. 7 din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2007).

II. Solicit acordarea sumelor cuvenite de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în următorul cont:

Trezorerie

Denumire cont

Banca comercială

Denumire cont

Răspund de exactitatea celor declarate.

Numele şi prenumele.............................

(ştampila)

Vizat:

Unitatea de prelucrare"

8. La anexa nr. 3 se înlocuieşte sintagma „Sucursala APIA a judeţului ...................." cu sintagma „Centrul judeţean al APIA".

Art. IV. -Anexa J la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activtăţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 şi 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) să dovedească dreptul de proprietate şi/sau de folosinţă a unei suprafeţe cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile pentru struguri de masă, vin şi/sau vii tinere de minimum 0,1 ha inclusiv;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

c) să facă dovada că viţa-de-vie pentru struguri de masă, vin si/sau vii tinere este din soiuri nobile;".

2. La articolul 3 alineatul (2), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) copie de pe dovada dreptului de proprietate şi/sau de folosinţă a suprafeţei viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole, pentru care se solicită sprijinul financiar;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

d) copie a documentelor din care să rezulte achiziţionarea substanţelor folosite la tratamentele fitosanitare (contracte, facturi sau alte documente doveditoare);".

3. La articolul 4 alineatul (1), literele b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) până la data de 31 iulie pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare în plantaţiile viticole pe rod şi tinere cu soiuri nobile pentru struguri de masă şi vin, inclusiv pentru vinuri cu denumire de origine controlată;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

e) semestrial, după certificarea cantităţilor de vin cu denumire de origine controlată şi achiziţionarea însemnelor de certificare a acestei categorii de calitate, dar nu mai târziu de 30 iunie pentru semestrul I şi 20 decembrie pentru semestrul II."

4. La articolul 4, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) In situaţia în care un producător agricol deţine şi/sau exploatează plantaţii viticole pe rod şi/sau tinere ale căror suprafeţe sunt situate în mai multe unităţi administrativ-teritoriale, acesta formulează cerere în fiecare unitate administrativ-teritorială unde este situat terenul."

5. La articolul 3 alineatul (1), articolul 4 alineatul (2), articolul 5 alineatele (1) şi (3) şi articolul 6 litera e) se înlocuieşte sintagma „sucursalele judeţene" cu sintagma „centru".

6. La articolul 6, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) până la data de 31 august pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare în plantaţiile viticole pe rod şi tinere cu soiuri nobile pentru struguri de masă şi vin, inclusiv pentru vinuri cu denumire de origine controlată;".

7. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) După aprobarea cererilor, centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, ale APIA întocmesc un centralizator cu cererile aprobate conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, în baza căruia fac solicitarea de fonduri la sediul central APIA."

8. La articolul 5, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul APIA, care alimentează conturile centrelor judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor formelor de sprijin financiar, conform legislaţiei în vigoare."

9. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Plata sprijinului financiar către beneficiari pentru activităţile prevăzute la art. 6 lit.c) şi e) se face pe baza verificării de către APIA a documentelor depuse de beneficiari, prin care justifică efectuarea plăţii către ONDOV."

10. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - APIA efectuează plăţile prin centrele judeţene şi prin cel al municipiului Bucureşti în contul beneficiarilor, după alimentarea contului de subvenţii de către Ministerul Economiei si Finanţelor."

11. Anexa nr. 1a se modifică şi va avea următorul cuprins:

..ANEXA Nr.1a la anexa J

CERERE

pentru acordarea unui sprijin financiar persoanei fizice pentru efectuarea activităţii

Centrul Judeţean al APIA.............................

Nr. de înregistrare................./......................

Domnul/Doamna........................................., domiciliat/domiciliată în localitatea............................., str................................nr............, judeţul ................................., B.I/C.I seria............nr......................, eliberat/eliberată de................................la data de...................................., CNP........................................, în baza actelor doveditoare anexate la prezenta cerere, solicit un sprijin financiar pentru:

Nr. crt.

Activitatea

U.M.

- ha/hl -

Sprijin financiar

- lei/ha/hl -

Total sprijin financiar

- lei -

TOTAL:

X

X

Declar pe propria răspundere că suprafeţele propuse pentru efectuarea activităţilor prevăzute în tabel corespund realităţii din teren.

Menţionez că am depus cerere pentru sprijin financiar şi în localitatea............................................., pentru suprafaţa de..........................., privind lucrarea de.........................................................................

Mă oblig să particip la recepţionarea activităţilor prevăzute în tabel şi să restitui sumele necuvenite, în condiţiile în care nu realizez activităţile pe suprafeţele pentru care solicit sprijin financiar.

Pentru primirea ajutorului financiar aprobat, plata aferentă acestuia se va face în contul nr..............................., deschis la banca/trezoreria.......................................din localitatea.........................., judeţul.......................................................

Beneficiar,

................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura..............................

Data.......................................

Se aproba.

Directorul Centrului Judeţean al APIA,

................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura..............

Ştampila................"

12. Anexa nr.1b se modifică si va avea următorul cuprins:

.ANEXA Nr.1b la anexa J

CERERE

pentru acordarea unui sprijin financiar persoanei juridice pentru efectuarea activităţii

Centrul Judeţean al APIA......................................................

Nr. de înregistrare............................/..................................

Unitatea......................................................................, cu sediul în localitatea.............................................., str..........................................nr..........., judeţul ........................................., CUI .............................., cod CAEN.................................... telefon............................................., fax........................................., e-mail .......................,  având punct de lucru în localitatea............................................., judeţul................................., reprezentată prin împuternicit(numele, prenumele şi funcţia).................................................................., cu domiciliul în localitatea............................, str................................nr.............., bl...................., sc....., et...................., ap............., sectorul/judeţul.........................................., BI/CI............seria.............. nr......................, eliberat/eliberată de..............................la data de....................., CNP......................, în baza actelor doveditoare anexate la prezenta cerere, solicit un sprijin financiar pentru:

Nr. crt.

Activitatea

U.M.

- ha/hl -

Sprijin financiar

- lei/ha/hl -

Total sprijin financiar

- lei -

TOTAL:

X

X

Declar pe propria răspundere că suprafeţele propuse pentru efectuarea activităţilor prevăzute în tabel corespund realităţii din teren.

Menţionez că am depus cerere pentru sprijin financiar şi în localitatea.............................................., pentru suprafaţa de.........................., privind activitatea de.......................................................................

Mă oblig să particip la receptionarea lucrărilor prevăzute în tabel şi să restitui sumele necuvenite, în condiţiile în care nu realizez activităţile pe suprafeţele pentru care solicit sprijin financiar.

Pentru primirea ajutorului financiar aprobat, plata aferentă acestuia se va face în contul IBAN nr..................., deschis la Trezoreria.............................din localitatea...................................................., judeţul............................................

Data...........................

Beneficiar,

................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura....................

Data.............

Se aprobă.

Directorul Centrului Judeţean al APIA,

................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura..............

Ştampila................"

13. Anexa nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

.ANEXA Nr. 2 la anexa J

CENTRALIZATORUL

sumelor necesare sprijinului financiar acordat producătorilor agricoli din judeţul.............

Centrul judeţean al APIA...............

Nr. crt.

Beneficiarul

Activitatea

Autorizarea plantaţiilor de struguri pentru vinuri cu denumire de origine controlată

Certificarea şi marcarea

vinurilor cu denumire de origine controlată

Completarea golurilor în plantaţiile viticole pe rod

Aplicarea tratamentelor fitosanitare în plantaţiile viticole pe rod cu soiuri nobile pentru struguri de masă şi vin, inclusiv pentru vinuri cu denumire de origine controlată

TOTAL

ha

lei

hl

lei

ha

lei

ha

lei

ha/hl

lei

TOTAL:

Directorul Centrului Judeţean al APIA,

.........................................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura........................................................

Ştampila...........................................................

Data.................................................................."

14. Anexa nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

.ANEXA Nr.5 la anexa J

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE*)

a activităţilor

Centrul Judeţean al APIA.........................................................................

Nr. de înregistrare.........................................../........................................

Funcţionar public desemnat de APIA(numele şi prenumele) ......................

In prezenţa beneficiarului persoană fizică/persoană juridică.....................................................................,  cu domiciliul/sediul în localitatea......................................., str......................................nr.........., bl........, sc........., et....., ap ....judeţul/sectorul......................................., CNP/CUI..............................................cod CAEN ....................................., având punct de lucru în localitatea ..................................................., judeţul.................................., reprezentat de împuternicit (numele şi prenumele)......................................................................., cu domiciliul în localitatea............................., str...........................nr........, bl....., sc....., et....., ap ..... judeţul/sectorul.............., constată următoarele:

Beneficiarul sprijinului financiar............................................, prin Cererea nr.................................. din............................., a realizat lucrarea............................................................................, pe suprafaţa de..............ha .

In urma verificării în teren se constată că activitatea........................................................................., pe suprafaţa de ...............ha din tarlaua nr........................, parcela nr.........................din Registrul plantaţiilor viticole, corespunde cererii şi a fost efectuată cu respectarea prevederilor legale din domeniu.

Nr. crt.

Activitatea

Suprafaţa

- ha -

Diferente ± ha

Suma

- lei -

Solicitată

Realizată

Cuvenită

Restituită

1.

2.

3.

4.

Prezentul proces-verbal constituie titlu executoriu.

Persoană fizică/juridică,

............................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura.........................................

Ştampila ...........................................

Data..................................................

Funcţionar public desemnat de APIA,

............................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura..........................................

Ştampila............................................."

*) Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte separat pentru fiecare activitate, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Art. V. Anexa K la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 şi 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Sprijinul financiar pentru susţinerea activităţilor prevăzute la lit. d) pct. 3 şi 4, lit. e) pct. 2, lit. f) pct. 3, lit. g) pct. 1 şi lit. h) pct.1 din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2007, se acordă la producţia obţinută şi comercializată."

2. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Sprijinul financiar la producţia obţinută şi comercializată se acordă pe an de piaţă. Anul de piaţă pentru cartof şi plante medicinale şi aromatice începe la 1 iunie şi se termină la data de 30 aprilie a anului următor anului de recoltă."

3. La articolul 4 litera b), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. declaraţia de cultivare, prevăzută în anexa nr. 2;".

4. La articolul 4 litera b), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. (i) declaraţia de livrare a producţiei recoltate şi livrate, semnată de producătorul agricol în calitate de vânzător şi unitatea procesatoare, de comercializare, în calitate de cumpărător, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de factura fiscală pentru persoane juridice sau borderou de achiziţie pentru persoane fizice;

(ii) - declaraţia de consum intern, prevăzută în anexa nr. 21, însoţită de documentele interne de transfer al producţiei recoltate şi transferate pe fluxul tehnologic de procesare, în cazul în care unitatea procesatoare îşi asigură materia primă din culturi proprii;".

5. La articolul 5 punctul 1, litera b) se elimină.

6. La articolul 7, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) pentru producţia obţinută şi comercializată la celelalte produse, în termen de 30 de zile de la încheierea anului de piaţă;".

7. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Reprezentanţii centrelor judeţene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti verifică îndeplinirea condiţiilor de acordare a sprijinului financiar, aprobă cererile beneficiarilor şi întocmesc centralizatorul cererilor pentru încasarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, în baza căruia fac solicitarea de fonduri la sediul central APIA."

8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul APIA, care alimentează conturile centrelor judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor formelor de sprijin financiar, conform legislaţiei în vigoare."

9. Din conţinutul anexei nr. 2 se elimină sintagma „Coordonatele topo ale parcelei sunt următoarele:.........."

10. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 21, cu următorul cuprins:

ANEXA Nr. 21 la anexa K

Producător agricol/Procesator

Datele de înregistrare la registrul comerţului/CUI

Adresă/Telefon/Fax/Adresă de e-mail

DECLARAŢIA DE CONSUM INTERN

Societatea/firma...............................................................din localitatea.................................... judeţul........................., înscrisă la registrul comerţului sub nr................................................., având CUI nr.................................., cod CAEN.............................., declarăm pe propria răspundere că în anul agricol................................ am recoltat, pe suprafaţa de.........................................ha, cultivată cu (specia de plantă cultivată)......................................................., cantitatea de............tone, care a fost utilizată în conformitate cu fluxul tehnologic şi standardul pe produs.

Anexăm:

- fluxul tehnologic;

- standardul de produs;

- documentele interne de transfer.

Administrator/Director,

..............................................

(numele şi prenumele)

Semnătura............................

Ştampila...............................

Data......................................"

11. La anexele nr. 1, 3 şi 4 se înlocuieşte sintagma „Sucursala Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură" cu sintagma „Centrul Judeţean al APIA".

Art. VI. Anexa L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 şi 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz,  sau contul APIA, care alimentează conturile centrelor judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor formelor de sprijin financiar, conform legislaţiei în vigoare."

Art. VII. In cuprinsul anexelor E, F, H, J, K şi L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate, sintagmele: „Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" şi „Ministerul Finanţelor Publice" se înlocuiesc cu sintagmele „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale", respectiv „Ministerul Economiei şi Finanţelor".

Art. VIII. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 174/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 174 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu