Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 172 din 13 martie 2006

pentru aprobarea normelor metodologice privind procedurile de aplicare a sistemului de interventie pe piata cerealelor, referitoare la evaluarea si monitorizarea cerealelor detinute in stocuri publice de interventie

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 263 din 23 martie 2006Având în vedere prevederile art. 5 lit. D) din Hotărârea Guvernului nr. 1. 006/2004 privind organizarea pieţei pentru cereale, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale elaborare strategii politici sectoriale şi de piaţă nr. 78. 471/2006, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii,Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale  emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă normele metodologice privind procedurile de aplicare a sistemului de intervenţie pe piaţa cerealelor, referitoare la evaluarea şi monitorizarea cerealelor deţinute în stocuri publice de intervenţie.

Art. 2. - (1) Orice persoană juridică care, în baza unui contract de stocare încheiat cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, depozitează cantităţi de cereale constituite în stocuri publice de intervenţie are obligaţia înregistrării şi evidenţierii acestor stocuri în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare Agenţie, va întocmi şi va actualiza permanent lista cuprinzând toţi operatorii economici care depozitează în numele Agenţiei cantităţi de cereale constituite în stocuri publice de intervenţie.

Art. 3. - (1) Operatorii economici menţionaţi la art. 2 vor întocmi şi vor transmite lunar Agenţiei documente de evidenţă a mişcării stocurilor de cereale depozitate, sub forma declaraţiilor lunare de stocuri, al căror model este prezentat în anexa nr. 1.

(2) Declaraţiile lunare de stocuri se transmit Agenţiei în primele 10 zile ale lunii următoare celei la care se face referire şi vor conţine, în principal, informaţii privind locul

depozitării cerealelor, stocul iniţial, cantităţi intrate şi ieşite, stocul final al lunii în cauză, astfel încât să permită identificarea precisă a cantităţilor de cereale depozitate la un moment dat şi calitatea acestora.

Art. 4. - (1) Pe baza declaraţiilor lunare de stocuri, depozitarii vor întocmi şi vor transmite Agenţiei declaraţia anuală de stocuri, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2.

(2) Declaraţiile anuale de stocuri vor centraliza stocurile lunare, pe produse şi spaţii de depozitare, şi vor conţine informaţii privind cantităţile depozitate, anul intrării în depozit, precum şi explicaţii privind orice neconcordanţă constatată.

Art. 5. - Verificarea corectitudinii informaţiilor furnizate de către depozitari prin declaraţiile de stocuri se face de către reprezentanţii Agenţiei împuterniciţi prin decizie a directorului general, care vor efectua periodic pe tot parcursul anului controale prin sondaj la toţi operatorii economici care depozitează în numele Agenţiei cantităţi de cereale constituite în stocuri publice de intervenţie.

Art. 6. - (1) Agenţia va elabora procedurile privind tematica şi modul de desfăşurare a acţiunilor de control, în conformitate cu regulile-cadru prevăzute în anexa nr. 3, care vor viza în principal:

a)  procedurile de întocmire şi transmitere a informaţiilor prevăzute la art. 3 şi 4;

b)  conformitatea înregistrărilor existente la depozitar cu cele transmise Agenţiei;

c)   verificarea concordanţei dintre stocul faptic şi cel scriptic înregistrat de depozitar şi folosit în ultima declaraţie lunară de stocuri, efectuată vizual sau, în caz de îndoială, neconcordanţă ori dispută, prin cântărire sau măsurare volumetrică.

(2)   Existenţa stocului faptic se stabileşte printr-o inspecţie fizică reprezentativă, cel puţin pentru procentul de cereale depozitate prevăzut în anexa nr. 3, făcând astfel posibil să se concluzioneze că întreaga cantitate de cereale înregistrată în documente se află efectiv în depozit.

(3)   In situaţia existenţei unor neconcordanţe pe parcursul inspecţiei fizice, inspecţia se extinde asupra unui procent suplimentar de cereale aflate în stoc, folosindu-se aceeaşi metodă, şi, dacă este cazul, se procedează la cântărirea tuturor cerealelor din depozitul supus controlului.

Art. 7. - Reprezentantul Agenţiei întocmeşte un raport pentru fiecare inspecţie desfăşurată minimum o dată pe an, care, în conformitate cu prevederile art. 5, 6 şi ale anexei nr. 3, va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a)   numele depozitarului, adresa depozitului controlat, descrierea lotului de cereale inspectat;

b)   data şi ora începerii, respectiv finalizării controlului;

c)  locul unde are loc inspecţia, descrierea condiţiilor de stocare şi de accesibilitate în depozit;

d)   numele inspectorului autorizat, datele de identificare a acestuia, temeiul legal al inspecţiei, delegaţia şi legitimaţia de serviciu, numele reprezentanţilor societăţii depozitare controlate, cu precizarea funcţiei acestora;

e)  măsurile de inspecţie adoptate, procedurile folosite la măsurarea volumetrică, metodele de măsurare, calculele, rezultatele intermediare şi finale, concluzii;

f)   pentru fiecare lot sau cantitate de cereale stocată, cantitatea transmisă Agenţiei prin declaraţia lunară de stocuri, cantitatea existentă în evidenţele depozitului, orice diferenţe între cele două categorii de înregistrări;

g)  pentru fiecare lot sau cantitate de cereale controlată, informaţiile menţionate la lit. F), cantitatea de cereale verificată, celula/magazia în care se află depozitate, volumul şi/sau greutatea acestora;

h) declaraţia depozitarului atunci când există discrepanţe sau diferenţe;

i) locul şi data întocmirii raportului, semnătura şi ştampila reprezentantului Agenţiei, semnătura şi ştampila depozitarului sau a reprezentantului acestuia;

j) orice inspecţie extinsă în situaţia existenţei unor anomalii, cu specificarea procentului suplimentar de cereale asupra căruia s-a extins inspecţia, discrepanţe constatate şi explicaţii date.

Art. 8. - (1) Rapoartele se transmit imediat Agenţiei, care operează eventuale corectări în evidenţele proprii, în urma discrepanţelor şi/sau diferenţelor menţionate în rapoarte.

(2)  Rapoartele se păstrează la sediul central al Agenţiei pentru a fi puse la dispoziţie organismelor cu atribuţii de verificare şi control.

(3)   Agenţia întocmeşte un document-sinteză privind inspecţiile desfăşurate, cantităţile de cereale controlate, neconcordanţele constatate privind declaraţiile lunare şi anuale de stocuri, care va fi transmis organismelor cu atribuţii de verificare şi control.

Art. 9. - (1) Depozitarul poartă răspunderea pentru orice diferenţe constatate între stocul faptic şi stocul înregistrat în declaraţiile lunare de stocuri transmise Agenţiei.

(2)   Dacă diferenţele constatate la control, determinate prin metode volumetrice, depăşesc toleranţa admisibilă de 5%, acestea se impută depozitarului ca pierdere neidentificabilă.

(3)  Depozitarul poate contesta decizia de imputare, caz în care se procedează la cântărirea cerealelor. Costurile aferente cântăririi se suportă de către depozitar, cu excepţia situaţiei în care se constată că stocurile faptice corespund celor înscrise în declaraţiile lunare de stocuri sau că diferenţele se încadrează în limita procentului de scăzăminte de 0, 2%, acceptat pentru cerealele constituite în stocuri publice de intervenţie. In acest caz, Agenţia suportă costurile de cântărire.

Art. 10. - (1) Agenţia va întocmi un inventar centralizat privind toate locurile de depozitare a cerealelor constituite în stocuri publice de intervenţie, precum şi cantitatea şi calitatea acestora.

(2) Toate documentele contabile, rapoartele, declaraţiile de stocuri, întocmite în baza prezentului ordin, vor fi accesibile atât la depozite, cât şi la sediul Agenţiei, personalului autorizat din cadrul Agenţiei sau al altor organisme cu atribuţii legale de verificare şi control.

Art. 11. - (1) Depozitarii au obligaţia înregistrării computerizate a stocurilor de cereale deţinute, această prevedere fiind inclusă în contractele de stocare pe care Agenţia le încheie cu aceştia.

(2) Aplicarea dispoziţiilor alin. (1) se face în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi va permite accesul permanent, direct şi imediat al funcţionarilor autorizaţi pentru evaluarea şi monitorizarea cantităţilor de cereale constituite în stocuri publice de intervenţie.

Art. 12. - Prezentul ordin transpune Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2. 148/1996 prin care se stabilesc procedurile de evaluare şi monitorizare a produselor agricole deţinute în stocuri publice de intervenţie, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 288 din 9 noiembrie 1996, modificat prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 808/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 102/70 din 17 aprilie 1999.

Art. 13. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

ANEXA Nr. 1

DECLARAŢIE   LUNARĂ   DE   STOCURI

(model)

ANEXA Nr. 2

           DECLARAŢIE   ANUALĂ   DE   STOCURI

         (model)

ANEXA Nr. 3

REGULI-CADRU

privind desfăşurarea inspecţiei fizice

A. Procedura de inspecţie fizică

1. Selectarea silozurilor sau a magaziilor ce urmează a fi controlate, reprezentând un procent de cel puţin 5% din cantitatea de cereale deţinute în stocuri publice de intervenţie

Selectarea se realizează pe baza înregistrărilor de stocuri ale Agenţiei, fără ca depozitarul să fie informat asupra acesteia.

2. Inspecţia fizică:

- verificarea existenţei cerealelor în silozurile sau în magaziile selectate pentru control;

-  identificarea cerealelor;

-  verificarea condiţiilor de depozitare şi compararea stocurilor faptice de cereale din fiecare spaţiu de depozitare controlat cu stocurile scriptice din evidenţele depozitarului;

-   evaluarea cantităţilor de cereale stocate, printr-o metodă aprobată în prealabil de către Agenţie, a cărei descriere trebuie să fie disponibilă la sediul acesteia.

3. La fiecare depozit trebuie să existe planul de situaţie cu amplasarea şi dimensiunile celulelor de siloz şi/sau ale magaziilor în care se depozitează cerealele supuse controlului. Cerealele trebuie depozitate astfel încât să poată fi verificat volumul acestora prin cubaj şi calcule tehnice.

B. Procedura care se aplică în cazul constatării unor discrepanţe

La verificarea volumului cerealelor depozitate se vor lua în calcul toleranţele admisibile, conform legii.

Prevederile art. 9 din ordin se aplică atunci când greutatea cerealelor depozitate, controlate pe parcursul inspecţiei fizice, diferă de cea înregistrată în evidenţele contabile ale depozitarului, cu un procent de 5% sau mai mare, în cazul depozitării în celule de siloz sau în magazii, In cazul în care cerealele se depozitează în magazii, pentru stabilirea cantităţii acestora, rezultatele obţinute prin determinări volumetrice pot fi înlocuite cu cele înregistrate prin cântărire la intrarea cerealelor în magazie, dacă măsurările volumetrice nu pot furniza un grad de precizie considerat adecvat şi diferenţele dintre cele două determinări nu sunt excesive. Această operaţiune poate fi adoptată de către Agenţie atunci când circumstanţele o justifică, de la caz la caz şi pe propria răspundere a acesteia. Agenţia va preciza acest aspect în raportul propriu.

Raport privind inspecţia de stocuri

                 (model)

Produsul

Depozitarul (numele, adresa)

Depozitul (numărul, adresa)

Data

Celula de siloz/magazia nr.

Cantitatea înregistrată (t)

A. Stocuri în siloz

Celula de siloz nr.

Volumul nominal A (m3)

Volumul liber

înregistrat

B (m3)

Volumul

ocupat de

cereale

A-B (m3)

Greutatea

specifică

înregistrată

(kg/hl=100)

Greutatea cerealelor

                                                                                                                                       Total A..........

B. Stocuri în magazii

Magazia nr………………..

Magazia nr…………….

Magazia nr……………..

Suprafaţa acoperită cu cereale………

Inălţimea stratului de cereale ……….

Corecţii ...........................................

    ..….m2

               }….m3

    ……m

    ....... m3

    ..….m2

               }….m3

    ……m

    ....... m3

    ..….m2

               }….m3

    ……m

    ....... m3

Volumul ocupat ............................

Greutatea specifică ......................

…..m3

 ..... kg/hl

…..m3

 ..... kg/hl

…..m3

 ..... kg/hl

Greutatea totală

..... t

..... t

..... t

                     Total B .....

Greutatea totală în depozit ..................

Diferenţe faţă de greutatea înregistrată în evidentele depozitului .........................

Procent diferente ..... %

Inspectorul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Numele

Semnătura

Ştampila

Data


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 172/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 172 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 172/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu