Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1708 din 10.09.2020

pentru aprobarea conţinutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administraţia Naţională „Apele Române"
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 839 din 14 septembrie 2020SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14.706/CC din 19.08.2020 al Administraţiei Naţionale „Apele Române",în temeiul art. 25 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă conţinutul-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administraţia Naţională „Apele Române", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Costel Alexe ANEXĂPROTOCOL Între Administraţia Naţională „Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă ........ ................ ........ ..............., cu sediul în ........ ................ ........ ........, reprezentată legal prin ........ ........ ............, în baza Hotărârii nr. ........ ................ ........ ............ a Comitetului de direcţie al Administraţiei Bazinale de Apă ........ ................ ........ .............., şi Unitatea administrativ-teritorială ........ ........ ............., prin consiliul local şi primar ........ ................ .........../entitatea juridică solicitantă ........ ................ ........ ............., având elementele de identificare ........ ................ ................, reprezentată legal prin ........ ................ ..........., în baza Hotărârii consiliului local/Hotărârii consiliului judeţean/actului emis conform competenţelor de către reprezentantul legal nr. ........ ................ ........ ........... Având în vedere art. 25 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, Solicitarea nr. ............ a unităţii administrativ-teritoriale ............./entităţii juridice solicitante ........ .............., Acordul nr. ........ ........... emis de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi Împuternicirea nr. ........ ........ ......... a Administraţiei Naţionale „Apele Române" pentru realizarea obiectivului de investiţii de interes şi utilitate publică ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........., părţile convin următoarele: 1. Administraţia Naţională „Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă ........ ................ ........, predă, respectiv unitatea administrativ-teritorială/entitatea juridică solicitantă ........ ................ .......... preia spre utilizare, în scopul realizării investiţiilor prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul protocol, imobilul-teren în suprafaţă de ........ ........., situat în .........., înregistrat în cartea funciară nr. ........ ............... a unităţii administrativ-teritoriale ........ ........ (după caz), respectiv anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, la nr. MF ........ ........ ............., până la finalizarea execuţiei construcţiilor, la care se poate adăuga perioada solicitată de legislaţia naţională sau europeană pentru sustenabilitatea proiectului de investiţii. Administraţia Naţională „Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă ........ .............., îşi menţine dreptul de administrare asupra terenului amplasat în albia minoră a cursului de apă ............ . 2. Predarea-primirea fizică a bunului se realizează prin procesul-verbal de predare-primire, încheiat de comisiile numite în acest sens de către reprezentanţii legali ai părţilor. Predarea-primirea fizică a bunului se realizează în maximum 15 zile de la semnarea prezentului protocol prin proces-verbal de predare-primire, înregistrat de fiecare parte. 3. Unitatea administrativ-teritorială/Entitatea juridică solicitantă ........ ............ se obligă să utilizeze bunul imobil numai în scopul declarat, respectiv realizarea investiţiei de interes şi utilitate publică declarată, conform anexei la prezentul protocol (se depun studii de fezabilitate, proiect, acte aprobatoare etc. care să facă dovada intenţiei ferme de demarare a investiţiilor şi natura acestora, în concordanţă cu prevederile art. 25 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare), şi solicită acordarea utilizării bunului imobil în temeiul hotărârii consiliului local/judeţean/actului administrativ prin care reprezentantul legal a aprobat solicitarea ce face obiectul prezentului protocol. 4. Unitatea administrativ-teritorială/Entitatea juridică solicitantă ........ ......... va solicita şi va obţine toate avizele/autorizaţiile necesare derulării investiţiei, conform legislaţiei incidente, şi se obligă să nu înceapă execuţia lucrărilor până la obţinerea acestora. 5. Neaprobarea sau nerealizarea investiţiei în termenele legale duce la încetarea de drept a prezentului protocol. Neefectuarea investiţiilor pentru care a fost încheiat protocolul generează obligaţia unităţii administrativ-teritoriale/entităţii juridice solicitante de a preda bunul în starea fizică şi juridică în care se afla la momentul încheierii prezentului protocol. 6. Părţile vor încheia un proces-verbal de predare-primire prin care detenţia bunului este restituită administratorului de drept, respectiv Administraţia Naţională „Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă ........ ............ . 7. Unitatea administrativ-teritorială/Entitatea juridică solicitantă ........ se obligă să prezinte, ulterior încheierii prezentului protocol, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, datele şi informaţiile relevante, conform dispoziţiilor legale incidente, cu privire la stadiul demersurilor privind realizarea investiţiilor. 8. În plus faţă de cazurile sus-menţionate, prezentul protocol încetează la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, prin acordul părţilor sau la momentul lipsei acordului proprietarului. Nerespectarea prevederilor prezentului protocol de către una dintre părţi dă dreptul la denunţare unilaterală de către oricare dintre acestea, cu notificarea prealabilă a celeilalte părţi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în 30 de zile de la data primirii acesteia. Prevederile pct. 5 şi 6 se aplică în mod corespunzător, Administraţia Naţională „Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă, rezervându-şi dreptul de a aduce terenul la starea iniţială pe cheltuiala unităţii administrativ-teritoriale/entităţii juridice solicitante. 9. Regulile de drept comun privind cedarea folosinţei bunurilor imobile se aplică, după caz, în mod corespunzător. Unitatea administrativ-teritorială/Entitatea juridică solicitantă va fi responsabilă de orice prejudiciu adus terţilor sau Administraţiei Naţionale „Apele Române" pe durata execuţiei lucrărilor, precum şi după finalizarea acestora. 10. Comunicările între părţi se fac prin orice mijloc de comunicare, sub rezerva confirmării în scris a datei şi conţinutului comunicării. Orice modificare şi/sau completare a prezentului protocol se fac/se face în scris, prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi, la iniţiativa oricăreia dintre ele. 11. Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare originale, astăzi ........ ........ ........, câte unul pentru fiecare parte, şi intră în vigoare la dată semnării de către ambele părţi. ANEXĂla protocol DESCRIEREA INVESTIŢIEI 1. Bunul imobil. Date de identificare: 2. Obiectul investiţiei: 3. Acte de promovare sau aprobatoare ale investiţiei:


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1708/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1708 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1708/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu