Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1708 din 10.09.2020

pentru aprobarea conţinutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administraţia Naţională „Apele Române"
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 839 din 14 septembrie 2020SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14.706/CC din 19.08.2020 al Administraţiei Naţionale „Apele Române",în temeiul art. 25 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă conţinutul-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administraţia Naţională „Apele Române", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Costel Alexe ANEXĂPROTOCOL Între Administraţia Naţională „Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă ........ ................ ........ ..............., cu sediul în ........ ................ ........ ........, reprezentată legal prin ........ ........ ............, în baza Hotărârii nr. ........ ................ ........ ............ a Comitetului de direcţie al Administraţiei Bazinale de Apă ........ ................ ........ .............., şi Unitatea administrativ-teritorială ........ ........ ............., prin consiliul local şi primar ........ ................ .........../entitatea juridică solicitantă ........ ................ ........ ............., având elementele de identificare ........ ................ ................, reprezentată legal prin ........ ................ ..........., în baza Hotărârii consiliului local/Hotărârii consiliului judeţean/actului emis conform competenţelor de către reprezentantul legal nr. ........ ................ ........ ........... Având în vedere art. 25 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, Solicitarea nr. ............ a unităţii administrativ-teritoriale ............./entităţii juridice solicitante ........ .............., Acordul nr. ........ ........... emis de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi Împuternicirea nr. ........ ........ ......... a Administraţiei Naţionale „Apele Române" pentru realizarea obiectivului de investiţii de interes şi utilitate publică ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........., părţile convin următoarele: 1. Administraţia Naţională „Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă ........ ................ ........, predă, respectiv unitatea administrativ-teritorială/entitatea juridică solicitantă ........ ................ .......... preia spre utilizare, în scopul realizării investiţiilor prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul protocol, imobilul-teren în suprafaţă de ........ ........., situat în .........., înregistrat în cartea funciară nr. ........ ............... a unităţii administrativ-teritoriale ........ ........ (după caz), respectiv anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, la nr. MF ........ ........ ............., până la finalizarea execuţiei construcţiilor, la care se poate adăuga perioada solicitată de legislaţia naţională sau europeană pentru sustenabilitatea proiectului de investiţii. Administraţia Naţională „Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă ........ .............., îşi menţine dreptul de administrare asupra terenului amplasat în albia minoră a cursului de apă ............ . 2. Predarea-primirea fizică a bunului se realizează prin procesul-verbal de predare-primire, încheiat de comisiile numite în acest sens de către reprezentanţii legali ai părţilor. Predarea-primirea fizică a bunului se realizează în maximum 15 zile de la semnarea prezentului protocol prin proces-verbal de predare-primire, înregistrat de fiecare parte. 3. Unitatea administrativ-teritorială/Entitatea juridică solicitantă ........ ............ se obligă să utilizeze bunul imobil numai în scopul declarat, respectiv realizarea investiţiei de interes şi utilitate publică declarată, conform anexei la prezentul protocol (se depun studii de fezabilitate, proiect, acte aprobatoare etc. care să facă dovada intenţiei ferme de demarare a investiţiilor şi natura acestora, în concordanţă cu prevederile art. 25 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare), şi solicită acordarea utilizării bunului imobil în temeiul hotărârii consiliului local/judeţean/actului administrativ prin care reprezentantul legal a aprobat solicitarea ce face obiectul prezentului protocol. 4. Unitatea administrativ-teritorială/Entitatea juridică solicitantă ........ ......... va solicita şi va obţine toate avizele/autorizaţiile necesare derulării investiţiei, conform legislaţiei incidente, şi se obligă să nu înceapă execuţia lucrărilor până la obţinerea acestora. 5. Neaprobarea sau nerealizarea investiţiei în termenele legale duce la încetarea de drept a prezentului protocol. Neefectuarea investiţiilor pentru care a fost încheiat protocolul generează obligaţia unităţii administrativ-teritoriale/entităţii juridice solicitante de a preda bunul în starea fizică şi juridică în care se afla la momentul încheierii prezentului protocol. 6. Părţile vor încheia un proces-verbal de predare-primire prin care detenţia bunului este restituită administratorului de drept, respectiv Administraţia Naţională „Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă ........ ............ . 7. Unitatea administrativ-teritorială/Entitatea juridică solicitantă ........ se obligă să prezinte, ulterior încheierii prezentului protocol, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, datele şi informaţiile relevante, conform dispoziţiilor legale incidente, cu privire la stadiul demersurilor privind realizarea investiţiilor. 8. În plus faţă de cazurile sus-menţionate, prezentul protocol încetează la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, prin acordul părţilor sau la momentul lipsei acordului proprietarului. Nerespectarea prevederilor prezentului protocol de către una dintre părţi dă dreptul la denunţare unilaterală de către oricare dintre acestea, cu notificarea prealabilă a celeilalte părţi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în 30 de zile de la data primirii acesteia. Prevederile pct. 5 şi 6 se aplică în mod corespunzător, Administraţia Naţională „Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă, rezervându-şi dreptul de a aduce terenul la starea iniţială pe cheltuiala unităţii administrativ-teritoriale/entităţii juridice solicitante. 9. Regulile de drept comun privind cedarea folosinţei bunurilor imobile se aplică, după caz, în mod corespunzător. Unitatea administrativ-teritorială/Entitatea juridică solicitantă va fi responsabilă de orice prejudiciu adus terţilor sau Administraţiei Naţionale „Apele Române" pe durata execuţiei lucrărilor, precum şi după finalizarea acestora. 10. Comunicările între părţi se fac prin orice mijloc de comunicare, sub rezerva confirmării în scris a datei şi conţinutului comunicării. Orice modificare şi/sau completare a prezentului protocol se fac/se face în scris, prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi, la iniţiativa oricăreia dintre ele. 11. Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare originale, astăzi ........ ........ ........, câte unul pentru fiecare parte, şi intră în vigoare la dată semnării de către ambele părţi. ANEXĂla protocol DESCRIEREA INVESTIŢIEI 1. Bunul imobil. Date de identificare: 2. Obiectul investiţiei: 3. Acte de promovare sau aprobatoare ale investiţiei:


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1708/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1708 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1708/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu