E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.161 din 08.02.2013

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 91 din 13 februarie 2013SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXĂNORME METODOLOGICE pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative Articolul 1Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 29 martie 2013, contractarea de împrumuturi din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, în limita sumei totale de 800.000 mii lei, în baza art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative. Împrumuturile se acordă cu o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicată de Banca Naţională a României, în vigoare la data acordării împrumutului. Articolul 2(1) Împrumuturile pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Limita de îndatorare pentru aceste împrumuturi este de maximum 70%, calculată conform prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Documentele prevăzute la alin. (4) se depun de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/a municipiului Bucureşti, după caz, în termenul prevăzut la art. 1.(3) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/a municipiului Bucureşti înregistrează documentele prevăzute la alin. (4) în ordinea depunerii acestora de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.(4) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/a municipiului Bucureşti, după caz, verifică dacă documentaţia depusă de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în vederea solicitării autorizării împrumuturilor în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 cuprinde următoarele documente:a)cererea pentru autorizarea contractării împrumutului, semnată de către ordonatorul principal de credite, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1; b)situaţia arieratelor înregistrate în contabilitate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1a; c)calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2; d)serviciul datoriei publice locale existente, pe perioada împrumutului pentru care se solicită autorizarea, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3; e)declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind situaţia finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, aflate în derulare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4; f)hotărârea autorităţii deliberative prin care se aprobă contractarea împrumutului, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5; g)adresă prin care se confirmă de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului deschiderea contului 50.81.01 „Disponibil din împrumuturi interne contractate de unităţile administrativ-teritoriale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013“ şi codul IBAN al acestuia; h)copii de pe angajamentul legal: contract/comandă/ hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă aferentă relaţiei contractuale cu furnizorii de bunuri, lucrări şi servicii şi copii ale facturilor care urmează a fi achitate, pe care ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale le certifică cu semnătură şi ştampilă, înscriind „conform cu originalul“; i)situaţia privind actualizarea sumelor cuprinse în facturi (de exemplu, majorări de întârziere, penalităţi etc.). (5) La verificarea documentelor prevăzute la alin. (4), direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/a municipiului Bucureşti au în vedere următoarele:a)documentele prevăzute la alin. (4) lit. a)-e) să fie semnate de ordonatorul principal de credite şi să aibă aplicată ştampila unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. În cazul în care calitatea de ordonator principal de credite revine altei persoane decât primarul sau preşedintele consiliului judeţean, după caz, se va ataşa şi documentul/aprobarea autorităţii deliberative de delegare a atribuţiilor de ordonator principal de credite; b)totalul general al sumelor înscrise în anexa nr. 1a să fie mai mic sau egal cu valoarea arieratelor raportate în „Situaţia plăţilor restante“ raportate conform prevederilor art. 49 alin. 131 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la finele lunii anterioare depunerii cererii. În situaţia în care valoarea arieratelor prezentate în anexa nr. 1a este mai mare decât cea raportată la finele lunii anterioare depunerii cererii, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale vor depune o notă justificativă, semnată de ordonatorul principal de credite, prin care motivează, pe propria răspundere, majorarea sumei; c)la anexa nr. 2, verifică şi avizează veniturile proprii din coloanele 1, 2 şi 3, calculate conform art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, cod indicator 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, pe baza datelor din conturile de execuţie; d)la anexa nr. 2, sumele înscrise pe rândurile 3, 4, 5 şi 6 trebuie să coincidă cu sumele aferente perioadei 2013-2018 înscrise la rândul II „Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente“ din anexa nr. 3; e)existenţa documentelor prevăzute la alin. (4) lit. h şi i), precum şi faptul că:

(i) valoarea facturii emise în baza contractului/comenzii reprezintă arierat;
(ii) valoarea însumată a arieratelor din facturi este mai mică sau cel mult egală cu suma solicitată în cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.

(6) Ordonatorii principali de credite răspund pentru corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (4).(7) Documentele prevăzute la alin. (4) lit. a)-e) se depun de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în două exemplare, un original şi o copie conformă cu originalul, iar documentul prevăzut la alin. (4) lit. f) se depune în două exemplare, în copie conformă cu originalul.(8) Cele două exemplare ale documentelor menţionate la alin. (4) lit. a)-f), precum şi un exemplar al documentului menţionat la alin. (4) lit. g) se transmit de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/a municipiului Bucureşti, după caz, în ordinea primirii şi înregistrării acestora, potrivit alin. (3), cu adresă de înaintare, în termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora, prin poşta specială, Ministerului Finanţelor Publice - Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică, în atenţia Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale. Documentele menţionate la alin. (4) lit. h) şi i) se arhivează la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/a municipiului Bucureşti. Articolul 3(1) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale analizează documentaţia, în ordinea primirii şi înregistrării acesteia la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, şi stabileşte valoarea împrumutului, astfel încât serviciul datoriei publice locale să se încadreze în limita prevăzută la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013. Astfel, pentru calcularea valorii împrumutului se va avea în vedere suma anuală minimă a indicatorului „Serviciul anual al datoriei publice locale aferent împrumutului care poate fi contractat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013“ din anexa nr. 2, cu excepţia anilor marginali. (2) În situaţia în care valoarea împrumutului autorizat este mai mică decât valoarea împrumutului solicitat, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială utilizează, pe propria răspundere, suma încasată cu titlu de împrumut pentru achitarea oricăror arierate înscrise în „Situaţia arieratelor înregistrate în contabilitate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări“, prevăzute în anexa nr. 1a. Articolul 4(1) După emiterea hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică întocmeşte proiectul convenţiei de împrumut, pe care îl transmite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, în format electronic, unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în vederea semnării, pe adresele de e-mail ale persoanelor menţionate în anexa nr. 1. Totodată, proiectul convenţiei de împrumut se transmite direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene/a municipiului Bucureşti, după caz, în vederea urmăririi respectării termenului menţionat la art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013, pe adresele de e-mail ale persoanelor de contact desemnate, comunicate la adresa de e-mail mf.trezorerie@mfinante.ro, în termen de maximum două zile de la data publicării prezentelor norme metodologice.(2) După primirea proiectului convenţiei de împrumut de la Ministerul Finanţelor Publice, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligaţia să îl semneze în termen de maximum două zile lucrătoare de la primire şi să îl retransmită scanat, în format electronic, la adresa de e-mail mf.trezorerie@mfinante.ro(3) Totodată, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în cadrul aceluiaşi termen de două zile lucrătoare, depun două exemplare originale ale convenţiei de împrumut, ştampilate şi semnate de ordonatorul principal de credite, la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/a municipiului Bucureşti, după caz, în vederea transmiterii acestora în ziua următoare primirii, prin poşta specială, către Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică.(4) Pentru operativitate, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, după primirea în format electronic de la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a exemplarului scanat al convenţiei de împrumut, începe demersurile necesare în vederea semnării acesteia, respectiv obţinerea vizei de control financiar preventiv propriu şi control delegat.(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării convenţiei de împrumut de către ambele părţi, Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, dispune virarea sumei aprobate prin convenţia de împrumut în contul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare.(6) Sumele acordate cu titlu de împrumut unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale se virează de Ministerul Finanţelor Publice, din vărsămintele din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în contul 50.81.01 „Disponibil din împrumuturi interne contractate de unităţile administrativ-teritoriale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013“, deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare. Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică întocmeşte nota de virare a sumelor acordate cu titlu de împrumut vizată de control financiar preventiv propriu şi aprobată de directorul general al direcţiei, în calitate de ordonator principal de credite delegat prin ordin al ministrului finanţelor publice, şi o transmite Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică.(7) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, transmite, în ziua următoare semnării convenţiei de împrumut, un exemplar original şi scadenţarul obligaţiilor de plată întocmit în funcţie de data virării sumelor în contul de împrumut, prin poşta specială, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene/a municipiului Bucureşti, pentru a fi retransmis, în ziua primirii, unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare. Articolul 5 (1) Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii convenţiei de împrumut semnate de ambele părţi, depune un exemplar al acesteia, în copie, la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care îşi are conturile deschise, însoţită de o copie a „Cererii pentru autorizarea contractării unui împrumut“, prevăzută în anexa nr. 1, şi o copie a „Situaţiei arieratelor înregistrate în contabilitate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări“, prevăzută în anexa nr. 1a.(2) În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială şi instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi/sau spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale au conturile deschise la unităţi teritoriale ale Trezoreriei Statului diferite, unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care s-au depus documentele prevăzute la alin. (1) le scanează şi le transmite, prin e-mail sau fax, unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile instituţiilor publice de subordonare locală respective.(3) Adresele de e-mail/Numerele de fax prevăzute la alin. (2) se stabilesc, de comun acord, între unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului din cadrul fiecărui judeţ. Articolul 6(1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale încasează sumele virate de Ministerul Finanţelor Publice din vărsăminte din privatizare în contul 50.81.01 „Disponibil din împrumuturi interne contractate de unităţile administrativ-teritoriale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013“.(2) Sumele încasate potrivit alin. (1) se virează de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013, din contul 50.81.01 „Disponibil din împrumuturi interne contractate de unităţile administrativ-teritoriale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013“, astfel:a)în conturile corespunzătoare ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări - sumele aferente arieratelor proprii ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale înregistrate în contabilitate, inclusiv ale instituţiilor publice din subordine finanţate integral din bugetul local; b)în contul 50.10.05 „Disponibil din sume primite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 de instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local“, deschis pe numele instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local - sumele corespunzătoare arieratelor înregistrate de aceste instituţii publice în contabilitatea proprie, cu încadrarea în limita sumelor datorate de unităţile/subdiviziunile administrativ- teritoriale instituţiilor publice cărora li se virează sume; c)în contul 50.47.23 „Disponibil din sume primite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 de spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale“, deschis pe numele spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale - sumele corespunzătoare arieratelor înregistrate de aceste instituţii publice în contabilitatea proprie, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013. (3) În cazul viramentelor ce se efectuează potrivit alin. (2) lit. b) şi c), unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială convine cu fiecare instituţie publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local din subordine şi/sau spital public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale ziua în care depun ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013. (4) În ziua convenită de comun acord, concomitent cu depunerea de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a documentelor de plată prin care se virează sumele corespunzătoare în conturile prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c), instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local din subordine şi spitalele publice din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului, la care acestea îşi au deschise conturile, ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se achită arieratele către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări.(5) În cazul sumelor prevăzute la alin. (2) lit. a), unităţile Trezoreriei Statului verifică, la data primirii ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse de unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, următoarele:a)totalul sumelor din documentele de plată prezentate de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială prin care se achită arieratele către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări să se încadreze în sumele existente în soldul contului 50.81.01 „Disponibil din împrumuturi interne contractate de unităţile administrativ-teritoriale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013“; b)ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) să fie întocmite cu încadrarea în informaţiile înscrise în „Cererea pentru autorizarea contractării unui împrumut“, prevăzută în anexa nr. 1, şi în informaţiile înscrise în „Situaţia arieratelor înregistrate în contabilitate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări“, prevăzută în anexa nr. 1a; c)sumele din ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), depuse de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, să se încadreze în sumele aprobate de autorităţile deliberative în bugetul împrumuturilor interne, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013. (6) În cazul sumelor prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului verifică, la data primirii ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prezentate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local din subordine şi spitalele publice din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale, următoarele:a)în cazul ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), depuse de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale:a1) totalul sumelor din ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează sume către instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local din subordine şi spitale publice din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale să se încadreze în sumele existente în soldul contului 50.81.01 „Disponibil din împrumuturi interne contractate de unităţile administrativ-teritoriale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013“; a2) ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) să fie întocmite cu încadrarea în informaţiile înscrise în „Cererea pentru autorizarea contractării unui împrumut“, prevăzută în anexa nr. 1, şi în informaţiile înscrise în „Situaţia arieratelor înregistrate în contabilitate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări“, prevăzută în anexa nr. 1a; a3) sumele din ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale să se încadreze în sumele aprobate de autorităţile deliberative în bugetul împrumuturilor interne, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013; a4) existenţa la unităţile Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local din subordine şi/sau spitalelor publice din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale a ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care acestea îşi achită arieratele proprii; b)în cazul ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse de instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local din subordine şi spitalele publice din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale:b1) totalul sumelor din ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se achită obligaţiile către furnizorii de bunuri, lucrări şi servicii să fie egal cu suma ce urmează a fi încasată în conturile prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c), după caz; b2) ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) să fie întocmite cu încadrarea în informaţiile înscrise în „Cererea pentru autorizarea contractării unui împrumut“, prevăzută în anexa nr. 1, şi în informaţiile înscrise în „Situaţia arieratelor înregistrate în contabilitate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări“, prevăzută în anexa nr. 1a. (7) În situaţia în care unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile unităţilor administrativ-teritoriale sunt diferite de cele la care sunt deschise conturile instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local din subordine şi spitalelor publice din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale, în scopul efectuării verificării prevăzute la alin. (6) lit. b1), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică, prin e-mail/fax/telefonic, în aceeaşi zi în care sunt primite documentele de plată, unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care au deschise conturile instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local din subordine şi spitalele publice din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale sumele ce urmează a fi virate în conturile acestora.(8) În cazul prevăzut la alin. (7), după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (6) lit. b), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local din subordine şi spitalelor publice din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale comunică, în aceeaşi zi, unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile unităţii administrativ-teritoriale următoarele:a)în situaţia în care ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) sunt întocmite corect, comunică acesteia acordul privind efectuarea viramentului în conturile instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local din subordine şi spitalelor publice din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale, după caz; b)în situaţia în care ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) sunt întocmite incorect le restituie instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local din subordine şi spitalelor publice din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale, după caz, şi înştiinţează unitatea Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile unităţii administrativ-teritoriale, astfel încât aceasta să restituie la rândul său ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) unităţii administrativ-teritoriale. (9) Restituirea documentelor de plată către instituţiile publice care le-au depus, în situaţia în care acestea nu sunt întocmite corect, se aplică şi în cazul în care conturile unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local din subordine şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale sunt deschise la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului.(10) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pot fi reiniţiate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local din subordine şi spitalele publice din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale, cu respectarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013. Articolul 7(1) În cazul în care documentele de plată nu sunt întocmite şi prezentate spre decontare de către unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local din subordine şi spitalele publice din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale în condiţiile şi termenele prevăzute la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 şi ale prezentelor norme metodologice, în cea de-a 4-a zi lucrătoare de la primirea sumelor în contul 50.81.01 „Disponibil din împrumuturi interne contractate de unităţile administrativ-teritoriale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013“, unităţile Trezoreriei Statului restituie pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) sumele neutilizate în contul 65.01.01 „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii“ pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale (cod IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX).(2) După efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului comunică, de îndată, ordonatorilor principali de credite ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sumele retrase şi motivele care au condus la retragerea acestora.(3) În situaţia în care se restituie sume ca neutilizate, în contul Ministerului Finanţelor Publice din care au fost virate, convenţiile de împrumut încheiate cu unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale beneficiare se amendează prin act adiţional la convenţia de împrumut, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 7. Articolul 8Plăţile dispuse de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local din subordine şi spitalele publice din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale din sumele primite în conturile prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2) sunt exceptate de la obligaţia prognozării şi raportării, prin derogare de la prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 9Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local a stingerii creanţelor potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice se efectuează pe baza copiilor de pe extrasele de cont şi de pe documentele de plată, care se transmit acestora de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. Articolul 10(1) Rambursarea împrumutului de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se efectuează în tranşe lunare egale începând cu luna următoare acordării. Dobânda se calculează prin aplicarea ratei de dobândă, stabilită la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013, la soldul împrumutului, cu convenţia „număr de zile calendaristice/360“. Datele de plată a ratei scadente şi dobânzilor de plătit aferente împrumutului sunt cuprinse în scadenţarul anexat la convenţia de împrumut.(2) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. (3) Dobânda de întârziere se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin. (2) la suma obligaţiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulţită cu numărul de zile calendaristice de întârziere. Art. 11. - (1) Rambursarea ratelor şi dobânzilor aferente împrumutului, inclusiv a dobânzilor de întârziere, se efectuează de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în contul 65.01.15 „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - Rambursare împrumut acordat potrivit art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013“ deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale (cod IBAN RO69TREZ999650115XXXXXXX). În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se achită sumele, la rubrica „Beneficiar“ se va înscrie „Ministerul Finanţelor Publice“, la rubrica „Reprezentând“ se va înscrie „Rambursare rată împrumut/dobândă/dobândă de întârziere conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013“, la rubrica „Cod de identificare fiscală“ al beneficiarului se înscrie codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale care efectuează plata, iar la rubrica „La“ se înscrie „Trezoreria Operativă Centrală“. (2) Sumele încasate în contul prevăzut la alin. (1) se transmit zilnic de către Trezoreria Operativă Centrală, în sistem electronic, Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică din Ministerul Finanţelor Publice, în scopul stabilirii modului de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, potrivit ordinii de stingere prevăzute la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013. (3) Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică din Ministerul Finanţelor Publice va transmite, în sistem electronic, Trezoreriei Operative Centrale situaţia privind distribuirea sumelor potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013. (4) Pe baza situaţiei prevăzute la alin. (3), Trezoreria Operativă Centrală va transfera, pe bază de notă contabilă, sumele reprezentând rate scadente în contul 65.01.01 „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii“, sumele reprezentând dobânzi aferente împrumutului în contul 70.31.09.01 „Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete“, iar sumele reprezentând dobânda de întârziere, în contul 70.35.09.04 „Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen“. Articolul 12(1) În cazul în care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale nu respectă termenele de rambursare prevăzute în convenţiile de împrumut, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică transmite Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică, lunar, lista unităţilor administrativ-teritoriale, grupate pe judeţe, care înregistrează restanţe la plată şi suma totală datorată, aferentă ratelor de capital, dobânzilor şi dobânzilor de întârziere. (2) Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică împreună cu Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare comunică unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului lista primită conform alin. (1), în scopul sistării alimentării bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. (3) Până la lichidarea obligaţiilor de plată ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate, vor fi alocate bugetelor locale numai pentru achitarea acestor obligaţii restante. Articolul 13Anexele nr. 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1la normele metodologice ROMÂNIA JUDEŢUL ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........... 1) UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ........ ................ ............... 2) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........3) Adresa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Telefon/Fax/Adresa e-mail ........ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Nr. ........ ................ din ........ ........ ..........2013*) STEMA UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE Înregistrat la DGFP ........ ................ ................ ................ ........... sub nr. ........ ............... din ........ ........ .......... 2013 CERERE pentru autorizarea contractării unui împrumut Subsemnatul(a), ........ ................ 4), în calitate de ordonator principal de credite al ........ .............. 2) ........ .............. 3), judeţul ........ ............. 1), vă depun prezenta cerere în vederea autorizării contractării unui împrumut din vărsăminte din privatizare în valoare de maximum ........ ........**) lei, având ca titular ........ .......... 2)........ ............. 3) identificat/ă prin codul de înregistrare fiscală ............... 5), la care anexez celelalte documente prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative şi la art. 2 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013. Prin prezenta mă oblig să aduc la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. ........ din ......... 2013 privind aprobarea contractării unui împrumut din vărsăminte din privatizare în valoare de maximum ........ ......... lei, precum şi ale oricăror alte reglementări conexe. De asemenea, declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, că documentele anexate prezentei cereri sunt conforme cu realitatea şi că unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială pe care o reprezint nu are alte obligaţii financiare interne şi externe necuprinse în situaţia privind calculul gradului de îndatorare, întocmită conform legii. „Situaţia arieratelor înregistrate în contabilitate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări“, anexată, face parte integrantă din prezenta cerere. Persoana de contact: Domnul/Doamna ........ ................ ........., în calitate de***).......... ............... , telefon fix şi mobil ................, fax ................, e-mail ........ ............ . Ordonator principal de credite ........ ........ ...............2) ........ ........ ..............3), L.S. ........ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ........ ........ (prenumele şi numele) NOTĂ: Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, situaţiei specifice unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante. 1) Se înscrie denumirea judeţului. 2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante. 3) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante. 4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentatului legal. 5) Se înscrie codul de înregistrare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. *) Data întocmirii cererii este ziua următoare adoptării de către autoritatea deliberativă a hotărârii pentru contractarea împrumutului. **) Valoarea împrumutului solicitat prin cerere este cea aprobată prin hotărârea autorităţii deliberative. ***) Se înscrie funcţia persoanei cu atribuţii în urmărirea derulării împrumutului (director executiv adjunct/director economic/contabil-şef). ANEXA Nr. 1a la normele metodologiceJudeţul ........ ................ ................ ........ ...............*1) Unitatea administrativ-teritorială ........ ........ .........*2) Adresa ........ ................ ................ ........ ............... Telefon/fax/adresa de e-mail ........ ........ ............... SITUAŢIA arieratelor înregistrate în contabilitate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări

Nr. crt. Denumirea furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări Codul de identificare fiscală al furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări Suma*) - lei - Contul furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări (cod IBAN)
A) unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială şi instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, din care:
a1) unitatea administrativ-teritorială
1
2
......
SUBTOTAL
a2) instituţia publică finanţată integral din bugetul local
1
2
.......
a3) instituţia publică finanţată integral din bugetul local
1
2
.......
SUBTOTAL
TOTAL (a1+a2+a3)
B) instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local
1
2
........
instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local
1
2
......
TOTAL
C) spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale
1
2
......
spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale
1
2
......
TOTAL
TOTAL GENERAL*4) (A+B+C) X X X

Ordonator principal de credite, L.S......... ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ........ ......... *2) ........ ................ ................ ........ ......... *3) *) Se înscriu sumele, în lei fără zecimale, pentru care există contract/comandă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă aferentă relaţiei contractuale cu furnizorii de bunuri, lucrări şi servicii. *1) Se înscrie denumirea judeţului. *2) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante. *3) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal. *4) Suma înscrisă la total general va coincide cu cea aprobată prin hotărârea autorităţii deliberative. ANEXA Nr. 2la normele metodologice JUDEŢUL ........ ................/MUNICIPIUL BUCUREŞTI UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Avizat pentru venituri proprii realizate, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului ................/ Municipiului Bucureşti Director executiv ........ ................ ............ CALCULUL gradului de îndatorare a bugetului local lei

Nr. crt. Denumire indicatori Execuţie buget local1) la 31.XII.2010 Execuţie buget local1) la 31.XII.2011 Execuţie buget local1) la 31.XII.2012 Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale al împrumutului pentru care se solicită autorizarea contractării2)
2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. VENITURI PROPRII3)
2. Limită de îndatorare (70% din venituri proprii) X X X
3. Serviciul anual al datoriei publice locale existente4) (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6) X X X
4. Rambursare X X X
5. Dobânzi X X X
6. Comisioane X X X
7. Serviciul anual al datoriei publice locale aferent împrumutului care poate fi contractat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 (rd. 2 – rd. 3) X X X

1) Situaţia financiară privind contul de execuţie a bugetului local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 2) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuţiei bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1 + col. 2 + col. 3)/3. 3) Veniturile proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, cod indicator 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri“. 4) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanţare rambursabilă în derulare (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în anexa nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013). NOTĂ: Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: situaţiile financiare privind conturile de execuţie a bugetului local, situaţia privind serviciul datoriei publice locale existente. Ordonator principal de credite, Primar/Preşedinte Director economic (Contabil) L.S. ANEXA Nr. 3la normele metodologice JUDEŢUL .........../MUNICIPIUL BUCUREŞTI UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: ........ ................ ........... SITUAŢIE privind serviciul datoriei publice locale existente lei

Nr. crt. Serviciul anual al datoriei publice locale Anul
2013 2014 2015 2016 2017 2018
I.1. Serviciul datoriei publice locale pentru finanţarea rambursabilă: finanţator ........ ........./valoare contract ............ (a + b + c)
a) Rambursarea finanţării
b) Dobânzi
c) Comisioane
I.2. Serviciul datoriei publice locale pentru finanţarea rambursabilă: finanţator ........ ........./valoare contract ............ (a + b + c)
a) Rambursarea finanţării
b) Dobânzi
c) Comisioane
I.n ........ ........ ..........
II. Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente (a + b + c)
a) Rambursarea finanţării rambursabile (I.1a + I.2a +...)
b) Dobânzi (I.1b + I.2b +...)
c) Comisioane (I.1c + I.2c +...)

Ordonator principal de credite, Primar/Preşedinte Director economic (Contabil) L.S. curs de schimb: ........ ........, valabil la data de........ ........ *) NOTĂ: Serviciul datoriei publice locale existente se detaliază pe fiecare finanţare rambursabilă contractată/garantată, aflată în derulare, prevăzută în declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, întocmită conform anexei nr. 4 la Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013, cu excepţia finanţărilor rambursabile prevăzute la art. 63 alin. (43) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Situaţia se întocmeşte pe baza graficelor de rambursare a finanţărilor rambursabile. *) Se înscrie cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data întocmirii situaţiei, utilizat la calcularea echivalentului în lei al finanţărilor rambursabile contractate/garantate în euro, dolari SUA etc. ANEXA Nr. 4la normele metodologice DECLARAŢIE Subsemnatul(a), ........ ................ ................, reprezentant legal al judeţului/municipiului/oraşului/comunei/sectorului ......... al municipiului Bucureşti ........ ........ ............, în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că judeţul/municipiul/oraşul/comuna/sectorul ........ ........ al municipiului Bucureşti are în derulare următoarele finanţări rambursabile interne şi/sau externe contractate şi/sau garantate:

Finanţatorul Valoarea finanţării rambursabile (în valută de contract) Destinaţia finanţării rambursabile*) Împrumutatul Garantul Data contractării/ garantării finanţării Durata finanţării rambursabile - ani - Rata anuală a dobânzii Comisioanele
perioada de graţie perioada de rambursare

Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării unui împrumut din vărsăminte din privatizare în valoare de maximum ........ ............ lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, şi răspund, conform dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, pentru furnizarea de date eronate. Data: ........ ................ Ordonator principal de credite, ........ ................ ................ (prenumele şi numele) L.S. *) În cazul finanţărilor rambursabile contractate/garantate pentru pre-/cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, se va înscrie şi acronimul programului prin care se acordă aceste fonduri (de exemplu: PNDR pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, POR 2007-2013 pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, POS Mediu pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu“, PCT HU-RO pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România, PCT BG-RO pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Bulgaria-România, PCT Serbia-România pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Serbia-România etc.) ANEXA Nr. 5la normele metodologice ROMÂNIA JUDEŢUL CONSILIUL LOCAL AL ........ ................ ............1) ........ ................ ................ ................ ................2) ........ ................ ................ ................ ................3) ........ ................ ................ ................ ................4) HOTĂRÂREA nr. ........... din ............. 2013 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum ........ ......... lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, STEMA UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ţinând seama de prevederile art. 1.166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii, luând act de: a)referatul de aprobare prezentat de către primarul ........ ........ ...............2), în calitatea sa de iniţiator, înregistrat cu nr. .........../........ ........... 2013; b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. .........../........ ........2013; c)raportul comisiei de specialitate a consiliului local,constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013, Consiliul Local al ........ ................ ...............2) ........ ................ ...............3) adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut din vărsăminte din privatizare în valoare de maximum ............. lei, cu o maturitate de maximum 5 ani. Articolul 2Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, conform „Situaţiei arieratelor înregistrate în contabilitate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări“, pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului. Articolul 3Din bugetul local al ........ ................ ..........2) ........ ................ ..........3) se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1. Articolul 4(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a ........ ................ ..........2) ........ ................ ..........3) următoarele date:a)hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; b)valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract; c)gradul de îndatorare a ........ ................ ..........2) ........ ................ ..........3); d)durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; e)dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; f)plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. Articolul 5Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul ........ ........ ............2) ........ ........ ............3). Articolul 6Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului ........ ................ ..........2), în termenul prevăzut de lege, primarului ........ ................ ..........2) şi prefectului judeţului ........ ................ ..........1) şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei ........ ................ ..........2) ........ ................ ..........3), precum şi pe pagina de internet www........ ................ ...........5). Preşedintele de şedinţă, L.S. ........ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ............ (prenumele şi numele) Contrasemnează: Secretarul ........ ................ ..............2), L.S. ........ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ............ (prenumele şi numele) NOTĂ: Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, situaţiei specifice unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante. 1) Se înscrie denumirea judeţului. 2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante. 3) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante. 4) Se înscrie codul de înregistrare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 5) Se înscrie adresa paginii de internet a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. ANEXA Nr. 6la normele metodologice MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. ............../........ ........ ........ ................ ................ ........ ............., (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) Nr. ................/........ ............... CONVENŢIE DE ÎMPRUMUT În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Judeţean nr. .............. din data de ........ ............. şi Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. .............. din data de ........ ............, între Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal nr. ........ ................, reprezentat legal prin ........ ........ ............, în calitate de ........ ........ .............., şi ........ ................ ................ ................ ........ ............., cu sediul în ........ ................ .............., (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) str. ........ ........ .............. nr. ......, cod fiscal nr. ........ ........., reprezentată legal prin ........ ................ ..........., în calitate de ........ ........ ........., se încheie prezenta convenţie. Articolul 1(1) În baza art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, se acordă ........ ................ ................ ........ ............ un împrumut în sumă de ........ ........ ............, (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) din vărsămintele din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, la nivelul sumei aprobate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale. (2) Împrumutul se acordă pe o perioadă de .... ani şi o rată de dobândă situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicată de Banca Naţională a României în vigoare la data acordării împrumutului respectiv ............. .(3) Suma acordată cu titlu de împrumut din vărsămintele din privatizare se utilizează exclusiv pentru destinaţiile prevăzute la art. 2 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013. Articolul 2Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 3 zile lucrătoare de la semnarea convenţiei, în contul 50.81.01 „Disponibil din împrumuturi interne contractate de unităţile administrativ-teritoriale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013“, cod IBAN RO ........ ................ ........ ........, deschis pe numele ........ ................ ................ ........ ..............., (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) la unitatea Trezoreriei Statului ........ ................ .............. codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. Articolul 3(1) Rambursarea împrumutului se efectuează în tranşe lunare egale, începând cu luna următoare acordării, iar dobânda se plăteşte lunar, începând cu luna acordării împrumutului şi se calculează prin aplicarea ratei de dobândă menţionate la art. 1 alin. (2) la soldul împrumutului, cu convenţia „număr de zile calendaristice/360“.(2) Datele de plată a ratei scadente şi dobânzilor de plătit aferente împrumutului sunt cuprinse în scadenţarul anexat. Dacă data scadenţei este într-o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare. Articolul 4(1) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului se calculează o dobândă de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.(2) Dobânda de întârziere se calculează prin aplicarea dobânzii prevăzute la alin. (1) la suma obligaţiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulţită cu numărul de zile calendaristice de întârziere. Articolul 5În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scadenţar, se sistează alimentarea bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la lichidarea obligaţiilor de plată restante. Articolul 6........ ................ ................ ................ ........ ........... virează sumele datorate reprezentând (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) rate/dobânzi/dobânzi de întârziere în contul 65.01.15 „Decontări în contul trezoreriei centrale - Rambursare împrumut acordat potrivit art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013“, cod IBAN RO69TREZ999650115XXXXXXX, deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. Articolul 7(1) Ministerul Finanţelor Publice şi ........ ................ ................ ................ ................ ............ (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenţii să fie soluţionate de părţi pe cale amiabilă. (2) În cazuri justificate, modificarea prevederilor prezentei convenţii se va face prin act adiţional.(3) Orice comunicare între părţi este transmisă în scris la adresele şi la persoanele de contact menţionate mai jos:

pentru ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............, (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) domnul/doamna ........ ................ ........ .........., în calitate de ........ ................ ........., telefon ........ .............., fax ........ ................, e-mail ........ ................ ........ ..........;

pentru Ministerul Finanţelor Publice (str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, municipiul Bucureşti), domnii ........ ................ ................ .............., în calitate de ........ ........ .........., e-mail ........ ................ ........., telefon/fax ........ ........ ............, şi ........ ................ ................ ................, în calitate de ........ ........ ........, email ........ ................ ............, telefon/fax ........ ................Pentru orice schimbare intervenită cu privire la adresa, numele persoanelor de contact şi numerele de telefon se va notifica celeilalte părţi semnatare a prezentei convenţii. Articolul 8Prezenta convenţie s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară. Articolul 9Prevederile prezentei convenţii intră în vigoare la data semnării acesteia de către toate părţile implicate, ambele exemplare originale având aceeaşi valoare juridică. Ministerul Finanţelor Publice Numele şi prenumele ........ ................ ............ Funcţia ........ ........ .............. Semnăturile autorizate şi ştampila ........ ................ ........... ........ ................ ................ ................ .......... (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) Numele şi prenumele ........ ................ ............ Funcţia ........ ........ .............. Semnăturile autorizate şi ştampila ........ ................ ........... ANEXA Nr. 7la normele metodologice MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. ............../........ ........ ........ ................ ................ ........ ............., (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) Nr. ................/........ ............... ACT ADIŢIONAL Nr. ..... la Convenţia de împrumut nr. ....../........../2013 În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, şi ale art. 7 alin. (2) din Convenţia de împrumut nr. ..../....../2013. între Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal nr. ........ ..........., reprezentat legal prin ........ ................ ........., în calitate de ........ ........ .............., şi ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........., cu sediul în ........ ................ .............., (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) str. ........ ........ .............. nr. ......, cod fiscal nr. ........ ........., reprezentată legal prin ........ ................ ..........., în calitate de ........ ..........., se încheie prezentul act adiţional. Articolul 1 Valoarea împrumutului prevăzut la art. 1 din Convenţia de împrumut nr. ..../...../2013 se modifică începând cu data de ........... şi devine ....... lei, ca urmare a restituirii în contul Ministerului Finanţelor Publice a sumei rămase neutilizată din contul 50.81.01 „Disponibil din împrumuturi interne contractate de unităţile administrativ-teritoriale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013“. Articolul 2 Scadenţarul prevăzut la art. 3 alin. (2) din Convenţia de împrumut nr. ..../...../2013 se reface având în vedere prevederile art. 1. Articolul 3Celelalte articole din Convenţie rămân neschimbate. Articolul 4Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară. Ministerul Finanţelor Publice Numele şi prenumele ........ ................ ............ Funcţia ........ ........ .............. Semnăturile autorizate şi ştampila ........ ................ ........... ........ ................ ................ ................ .......... (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) Numele şi prenumele ........ ................ ............ Funcţia ........ ........ .............. Semnăturile autorizate şi ştampila ........ ................ ...........


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 161/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 161 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 161/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu