Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1501 din 19.12.2016

privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 18 din 09 ianuarie 2017SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 6.268 din 19 decembrie 2016 al Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile anexei nr. 1 pct. 6 subpct. 6.3. Obiectiv general 3 - Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sectoare şi domenii de activitate prioritare, Obiectiv specific 3.1. - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul public de sănătate, acţiunea principală 10 din Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public,în temeiul art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1(1) Se aprobă implementarea mecanismului de feedback al pacientului în unităţile sanitare publice din sistemul de sănătate românesc.(2) În sensul prezentului ordin, mecanismul de feedback al pacientului reprezintă ansamblul de măsuri şi de proceduri care au drept obiectiv evaluarea satisfacţiei pacienţilor cu privire la serviciile medicale primite în cadrul spitalelor publice, prin analiza răspunsurilor oferite de pacienţi cu privire la calitatea serviciilor, respectarea drepturilor pacienţilor şi conduita morală a cadrelor medico-sanitare. Mecanismul include, de asemenea, o componentă de gestionare a sesizărilor ce privesc incidente de etică şi integritate ce au avut loc în spitalul public. Articolul 2În vederea îndeplinirii scopului prevăzut, mecanismul de feedback al pacientului cuprinde următoarele măsuri: a)înregistrarea datelor de contact ale pacienţilor externaţi de către spitale în baza de date electronică a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate - Sistemul informaţional unic integrat; b)exportarea zilnică a datelor de contact anonimizate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate către Platforma informatică securizată a mecanismului de feedback al pacientului, dezvoltată şi întreţinută de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS); c)transmiterea de către STS, prin SMS sau e-mail, a chestionarului de feedback al pacientului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin, către un eşantion statistic relevant, selectat aleatoriu la nivelul fiecărui spital; d)prelucrarea şi înregistrarea anonimă a opiniilor pacienţilor externaţi cu privire la calitatea serviciilor oferite în cadrul spitalului, prin completarea directă a chestionarului de feedback al pacientului; e)publicarea trimestrială a rezultatelor chestionarului de feedback al pacientului pe pagina web transparenta.ms.ro, administrată de Ministerul Sănătăţii şi dezvoltată şi întreţinută de STS; f)înregistrarea sesizărilor referitoare la integritatea personalului spitalului şi transmiterea acestora către autorităţile competente, dacă este cazul; g)analiza rapoartelor trimestriale şi a sesizărilor primite de la pacienţi de către consiliile de etică din componenţa spitalului; h)evaluarea satisfacţiei pacienţilor cu privire la serviciile medicale primite în cadrul spitalelor publice, prin agregarea răspunsurilor oferite de pacienţi cu privire la calitatea serviciilor, respectarea drepturilor pacienţilor şi conduita morală a cadrelor medico-sanitare, prin intermediul rapoartelor trimestriale generate de Platforma informatică securizată a mecanismului de feedback al pacientului. Articolul 3În derularea activităţilor mecanismului de feedback al pacientului, Ministerul Sănătăţii are următoarele obligaţii: a)suportă costurile de transmitere şi recepţionare prin SMS a feedbackului din partea pacienţilor; b)publică pe pagina web a Ministerului Sănătăţii Nota de informare privind protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin; c)asigură confidenţialitatea respondenţilor conform prevederilor legale în vigoare; d)publică trimestrial rezultatele chestionarului de feedback al pacientului pe pagina web transparenta.ms.ro; e)prin intermediul Compartimentului de integritate informează anual opinia publică cu privire la funcţionarea mecanismului de feedback al pacientului, la nivel naţional; f)înregistrează sesizările referitoare la integritatea personalului spitalului şi le transmite către autorităţile competente, conform pct. 10 din anexa nr. 1 la prezentul ordin. Articolul 4Spitalele publice din sistemul de sănătate respectă următoarele proceduri: a)obţin datele de contact ale pacienţilor externaţi (telefon, e-mail) cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; b)introduc în platforma electronică a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate - Sistemul informaţional unic integrat datele de contact ale pacienţilor externaţi; c)publică pe pagina web a spitalului şi la avizierul public Nota de informare privind protecţia datelor cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin; d)prin intermediul managerului spitalului au obligaţia de a promova mecanismul de feedback al pacientului în cadrul fiecărei secţii din spital prin afişe al căror conţinut este stabilit şi comunicat spitalului de Compartimentul de integritate al Ministerului Sănătăţii. Articolul 5Raportările generate de mecanismul de feedback al pacientului sunt utilizate pentru evaluarea satisfacţiei pacienţilor, a calităţii serviciilor oferite de spitale şi pentru notificarea incidentelor de integritate, conform prevederilor anexei nr. 1 la prezentul ordin. Articolul 6Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare publice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 7(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 146/2015 privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 17 februarie 2015.(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii, Vlad Vasile Voiculescu ANEXA Nr. 1Chestionarul de feedback al pacientului

Întrebare Opţiuni răspuns
1. Cât de mulţumit sunteţi de serviciile medicale oferite de spital? Notă 1-4 1 - Foarte nemulţumit; 2 - Nemulţumit; 3 - Mulţumit; 4 - Foarte mulţumit
2. Cât de mulţumit sunteţi de activitatea şi implicarea medicului? Notă 1-4 1 - Foarte nemulţumit; 2 - Nemulţumit; 3 - Mulţumit; 4 - Foarte mulţumit
3. Cât de mulţumit sunteţi de curăţenia din spital? Notă 1-4 1 - Foarte nemulţumit; 2 - Nemulţumit; 3 - Mulţumit; 4 - Foarte mulţumit
4. A fost nevoie să cumpăraţi medicamente sau alte materiale sanitare? DA/NU
5. Cât de mulţumit sunteţi de activitatea şi implicarea asistentelor medicale? Notă 1-4 1 - Foarte nemulţumit; 2 - Nemulţumit; 3 - Mulţumit; 4 - Foarte mulţumit
6. Aţi primit explicaţii clare cu privire la diagnostic şi tratament? DA/NU
7. Aţi recomanda unei persoane apropiate să se trateze la acest spital? DA/NU
8. Starea dumneavoastră de sănătate este mai bună după externare? DA/NU
9. Vi s-au solicitat bani sau atenţii de către medici sau asistente? DA/NU
10. (dacă s-a răspuns DA la întrebarea 9) Doriţi să raportaţi responsabilului anticorupţie al Ministerului Sănătăţii faptul că vi s-au solicitat bani sau atenţii? DA/NU

N O T Ă: În cazul în care pacientul răspunde DA la întrebarea nr. 10, Compartimentul de integritate va fi notificat de Platforma informatică securizată a mecanismului de feedback al pacientului şi va intra în legătură cu pacientul pentru a clarifica speţa şi, după caz, va sesiza autorităţile abilitate. ANEXA Nr. 2Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal În cursul furnizării serviciilor medicale, Ministerul Sănătăţii şi instituţiile cu personalitate juridică din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal aparţinând pacienţilor, aparţinătorilor şi medicilor („dumneavoastră" sau „ale dumneavoastră"). Datele cu caracter personal sunt informaţiile care fie vă identifică, fie permit să fiţi identificat. Această notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal este redactată în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul de a vă furniza informaţii cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate. Astfel, Ministerul Sănătăţii şi instituţiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: în cazul pacienţilor: în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate;

în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale aferente contractelor de muncă şi de gestionare a serviciilor de sănătate.În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale legale, Ministerul Sănătăţii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare şi funcţionare a sistemului de sănătate şi de monitorizare, control şi evaluare a activităţilor instituţiilor sanitare, de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei şi în scopuri statistice. Ministerul Sănătăţii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare păreri de la pacienţi şi foşti pacienţi ai instituţiilor sanitare. În cazul organizării unor asemenea campanii de solicitare/colectare păreri, Ministerul Sănătăţii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sănătate). Colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră sau de la aparţinători (în cazul pacienţilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicităm este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în funcţionarea instituţiilor medicale, precum şi organizării şi furnizării serviciilor medicale. Datele cu caracter personal privind starea de sănătate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului şi prelucrarea acestor date este permisă cu condiţia respectării secretului profesional. Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele menţionate mai sus putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multora din următoarele categorii de destinatari: dumneavoastră şi persoane juridice care prelucrează date pe seama operatorului. Drepturile dumneavoastră legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveţi drepturile de acces şi intervenţie asupra datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm. De asemenea vă puteţi opune continuării de către noi a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condiţiile şi limitele legii. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum şi de a vă adresa instanţei de judecată competente. Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă puteţi adresa Ministerului Sănătăţii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau instituţiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1501/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1501 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1501/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu