Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1501 din 19.12.2016

privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 18 din 09 ianuarie 2017SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 6.268 din 19 decembrie 2016 al Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile anexei nr. 1 pct. 6 subpct. 6.3. Obiectiv general 3 - Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sectoare şi domenii de activitate prioritare, Obiectiv specific 3.1. - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul public de sănătate, acţiunea principală 10 din Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public,în temeiul art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1(1) Se aprobă implementarea mecanismului de feedback al pacientului în unităţile sanitare publice din sistemul de sănătate românesc.(2) În sensul prezentului ordin, mecanismul de feedback al pacientului reprezintă ansamblul de măsuri şi de proceduri care au drept obiectiv evaluarea satisfacţiei pacienţilor cu privire la serviciile medicale primite în cadrul spitalelor publice, prin analiza răspunsurilor oferite de pacienţi cu privire la calitatea serviciilor, respectarea drepturilor pacienţilor şi conduita morală a cadrelor medico-sanitare. Mecanismul include, de asemenea, o componentă de gestionare a sesizărilor ce privesc incidente de etică şi integritate ce au avut loc în spitalul public. Articolul 2În vederea îndeplinirii scopului prevăzut, mecanismul de feedback al pacientului cuprinde următoarele măsuri: a)înregistrarea datelor de contact ale pacienţilor externaţi de către spitale în baza de date electronică a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate - Sistemul informaţional unic integrat; b)exportarea zilnică a datelor de contact anonimizate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate către Platforma informatică securizată a mecanismului de feedback al pacientului, dezvoltată şi întreţinută de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS); c)transmiterea de către STS, prin SMS sau e-mail, a chestionarului de feedback al pacientului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin, către un eşantion statistic relevant, selectat aleatoriu la nivelul fiecărui spital; d)prelucrarea şi înregistrarea anonimă a opiniilor pacienţilor externaţi cu privire la calitatea serviciilor oferite în cadrul spitalului, prin completarea directă a chestionarului de feedback al pacientului; e)publicarea trimestrială a rezultatelor chestionarului de feedback al pacientului pe pagina web transparenta.ms.ro, administrată de Ministerul Sănătăţii şi dezvoltată şi întreţinută de STS; f)înregistrarea sesizărilor referitoare la integritatea personalului spitalului şi transmiterea acestora către autorităţile competente, dacă este cazul; g)analiza rapoartelor trimestriale şi a sesizărilor primite de la pacienţi de către consiliile de etică din componenţa spitalului; h)evaluarea satisfacţiei pacienţilor cu privire la serviciile medicale primite în cadrul spitalelor publice, prin agregarea răspunsurilor oferite de pacienţi cu privire la calitatea serviciilor, respectarea drepturilor pacienţilor şi conduita morală a cadrelor medico-sanitare, prin intermediul rapoartelor trimestriale generate de Platforma informatică securizată a mecanismului de feedback al pacientului. Articolul 3În derularea activităţilor mecanismului de feedback al pacientului, Ministerul Sănătăţii are următoarele obligaţii: a)suportă costurile de transmitere şi recepţionare prin SMS a feedbackului din partea pacienţilor; b)publică pe pagina web a Ministerului Sănătăţii Nota de informare privind protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin; c)asigură confidenţialitatea respondenţilor conform prevederilor legale în vigoare; d)publică trimestrial rezultatele chestionarului de feedback al pacientului pe pagina web transparenta.ms.ro; e)prin intermediul Compartimentului de integritate informează anual opinia publică cu privire la funcţionarea mecanismului de feedback al pacientului, la nivel naţional; f)înregistrează sesizările referitoare la integritatea personalului spitalului şi le transmite către autorităţile competente, conform pct. 10 din anexa nr. 1 la prezentul ordin. Articolul 4Spitalele publice din sistemul de sănătate respectă următoarele proceduri: a)obţin datele de contact ale pacienţilor externaţi (telefon, e-mail) cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; b)introduc în platforma electronică a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate - Sistemul informaţional unic integrat datele de contact ale pacienţilor externaţi; c)publică pe pagina web a spitalului şi la avizierul public Nota de informare privind protecţia datelor cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin; d)prin intermediul managerului spitalului au obligaţia de a promova mecanismul de feedback al pacientului în cadrul fiecărei secţii din spital prin afişe al căror conţinut este stabilit şi comunicat spitalului de Compartimentul de integritate al Ministerului Sănătăţii. Articolul 5Raportările generate de mecanismul de feedback al pacientului sunt utilizate pentru evaluarea satisfacţiei pacienţilor, a calităţii serviciilor oferite de spitale şi pentru notificarea incidentelor de integritate, conform prevederilor anexei nr. 1 la prezentul ordin. Articolul 6Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare publice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 7(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 146/2015 privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 17 februarie 2015.(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii, Vlad Vasile Voiculescu ANEXA Nr. 1Chestionarul de feedback al pacientului

Întrebare Opţiuni răspuns
1. Cât de mulţumit sunteţi de serviciile medicale oferite de spital? Notă 1-4 1 - Foarte nemulţumit; 2 - Nemulţumit; 3 - Mulţumit; 4 - Foarte mulţumit
2. Cât de mulţumit sunteţi de activitatea şi implicarea medicului? Notă 1-4 1 - Foarte nemulţumit; 2 - Nemulţumit; 3 - Mulţumit; 4 - Foarte mulţumit
3. Cât de mulţumit sunteţi de curăţenia din spital? Notă 1-4 1 - Foarte nemulţumit; 2 - Nemulţumit; 3 - Mulţumit; 4 - Foarte mulţumit
4. A fost nevoie să cumpăraţi medicamente sau alte materiale sanitare? DA/NU
5. Cât de mulţumit sunteţi de activitatea şi implicarea asistentelor medicale? Notă 1-4 1 - Foarte nemulţumit; 2 - Nemulţumit; 3 - Mulţumit; 4 - Foarte mulţumit
6. Aţi primit explicaţii clare cu privire la diagnostic şi tratament? DA/NU
7. Aţi recomanda unei persoane apropiate să se trateze la acest spital? DA/NU
8. Starea dumneavoastră de sănătate este mai bună după externare? DA/NU
9. Vi s-au solicitat bani sau atenţii de către medici sau asistente? DA/NU
10. (dacă s-a răspuns DA la întrebarea 9) Doriţi să raportaţi responsabilului anticorupţie al Ministerului Sănătăţii faptul că vi s-au solicitat bani sau atenţii? DA/NU

N O T Ă: În cazul în care pacientul răspunde DA la întrebarea nr. 10, Compartimentul de integritate va fi notificat de Platforma informatică securizată a mecanismului de feedback al pacientului şi va intra în legătură cu pacientul pentru a clarifica speţa şi, după caz, va sesiza autorităţile abilitate. ANEXA Nr. 2Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal În cursul furnizării serviciilor medicale, Ministerul Sănătăţii şi instituţiile cu personalitate juridică din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal aparţinând pacienţilor, aparţinătorilor şi medicilor („dumneavoastră" sau „ale dumneavoastră"). Datele cu caracter personal sunt informaţiile care fie vă identifică, fie permit să fiţi identificat. Această notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal este redactată în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul de a vă furniza informaţii cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate. Astfel, Ministerul Sănătăţii şi instituţiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: în cazul pacienţilor: în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate;

în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale aferente contractelor de muncă şi de gestionare a serviciilor de sănătate.În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale legale, Ministerul Sănătăţii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare şi funcţionare a sistemului de sănătate şi de monitorizare, control şi evaluare a activităţilor instituţiilor sanitare, de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei şi în scopuri statistice. Ministerul Sănătăţii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare păreri de la pacienţi şi foşti pacienţi ai instituţiilor sanitare. În cazul organizării unor asemenea campanii de solicitare/colectare păreri, Ministerul Sănătăţii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sănătate). Colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră sau de la aparţinători (în cazul pacienţilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicităm este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în funcţionarea instituţiilor medicale, precum şi organizării şi furnizării serviciilor medicale. Datele cu caracter personal privind starea de sănătate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului şi prelucrarea acestor date este permisă cu condiţia respectării secretului profesional. Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele menţionate mai sus putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multora din următoarele categorii de destinatari: dumneavoastră şi persoane juridice care prelucrează date pe seama operatorului. Drepturile dumneavoastră legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveţi drepturile de acces şi intervenţie asupra datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm. De asemenea vă puteţi opune continuării de către noi a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condiţiile şi limitele legii. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum şi de a vă adresa instanţei de judecată competente. Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă puteţi adresa Ministerului Sănătăţii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau instituţiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1501/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1501 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1501/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu