Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.138 din 09.02.2015

pentru modificarea şi completarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 113 din 12 februarie 2015SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. X alin. (1) din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul INormele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 24 august 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatele (5) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(5) Potrivit art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi înţelegerilor ulterioare semnate în baza acestui acord, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii pentru forţele Statelor Unite ale Americii şi pentru contractanţii acestora, atunci când acţionează pentru sau în numele forţelor Statelor Unite ale Americii, livrările de bunuri şi prestările de servicii realizate de contractanţi către forţele Statelor Unite ale Americii, precum şi livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate uzului personal al membrilor forţei Statelor Unite ale Americii în România, al personalului civil care însoţeşte forţa şi al membrilor lor de familie. Prin contractant al forţelor Statelor Unite ale Americii se înţelege orice entitate care livrează bunuri sau prestează servicii către forţele Statelor Unite ale Americii, inclusiv companii, corporaţii, întreprinderi şi subcontractanţi. Prin personal civil care însoţeşte forţa şi membrii de familie se înţelege componenta civilă prevăzută la art. I alin. (1) din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările şi completările ulterioare. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(12) Prin organ fiscal teritorial care deserveşte persoanele scutite, în sensul prezentelor norme, se înţelege administraţia finanţelor publice judeţeană/Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi are sediul/reşedinţa solicitantul sau, după caz, îşi desfăşoară activitatea ori are loc acţiunea pentru care se solicită aplicarea scutirii de taxă. 2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile persoanele scutite stabilite în România, prevăzute la art. 1 alin. (1), pot beneficia de scutirea directă de TVA pe baza avizului privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate, care este valabil pentru o perioadă de 12 luni consecutive de la data emiterii acestuia. Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile prestatorii aplică scutirea de TVA cu drept de deducere pe baza avizului privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate prezentat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1). Prestatorii care nu primesc de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) avizul valabil privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate aplică fie scutirea de TVA fără drept de deducere prevăzută la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, fie regimul de taxare în cazul în care au optat conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal pentru taxarea operaţiunilor de închiriere sau leasing de bunuri imobile. Avizul privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate se solicită Direcţiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de câte ori este cazul. O copie de pe aviz se transmite prestatorilor pentru justificarea scutirii directe de TVA aplicate pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile. 3. La articolul 2, alineatele (4) , (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile, prestatorii aplică scutirea de TVA cu drept de deducere pe baza certificatului de scutire valabil prezentat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (2), (5) şi (7) şi, respectiv, pe baza formularului de comandă prezentat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (4). Prestatorii care nu primesc un certificat de scutire valabil de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), (5) şi (7) şi, respectiv, un formular de comandă de la persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (4) aplică fie scutirea de TVA fără drept de deducere prevăzută la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, fie regimul de taxare în cazul în care au optat conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal pentru taxarea operaţiunilor de închiriere sau leasing de bunuri imobile. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........(7) În vederea autentificării certificatelor de scutire:a)persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1) solicită avizul în scris privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate din partea Direcţiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de câte ori este cazul; b)persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (2) solicită confirmarea în scris privind încadrarea în limitele şi condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu din partea Direcţiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de câte ori este cazul; c)persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (7) solicită o adresă scrisă emisă de structura organizatoare a activităţilor de cooperare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale cu forţele armate ale statelor străine membre NATO, care să confirme că acestea se află în România pentru a lua parte la efortul comun de apărare, ori de câte ori este cazul.Aceste avize vor fi prezentate autorităţii fiscale teritoriale competente. (8) Răspunderea pentru verificarea respectării condiţiilor de reciprocitate şi a încadrării în limitele şi condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu revine Direcţiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 4. La articolul 3 alineatul (2), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)o cerere de restituire a taxei pe valoarea adăugată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, şi, în cazul persoanelor scutite prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), avizul în scris privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate, respectiv confirmarea în scris privind încadrarea în limitele şi condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu, din partea Direcţiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Direcţia protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe eliberează trimestrial un singur aviz privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate, respectiv o singură confirmare privind încadrarea în limitele şi condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu, aferente fiecărei cereri de restituire, fără a se putea reveni retroactiv asupra acestora; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ d)copii de pe bonurile fiscale emise în cursul trimestrului pentru care se face restituirea, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, la cursul de schimb prevăzut la art. 1391 din Codul fiscal. În situaţia în care această valoare este depăşită, solicitanţii trebuie să prezinte copii de pe facturile emise în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (19) din Codul fiscal; 5. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Certificatul de scutire şi, după caz, formularul de comandă sunt autentificate prin semnare şi ştampilare de autorităţile competente din România care aplică un număr de ordine. Certificatul poate fi autentificat dacă se respectă condiţiile valabile pentru persoanele scutite respective în cazul scutirii interne, cu excepţia condiţiilor de reciprocitate şi a încadrării în limitele şi condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu. 6. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7 (1) Dacă nu a fost aplicată scutirea directă prevăzută la pct. 4.1, restituirea taxei pe valoarea adăugată plătită în România de către persoanele scutite menţionate la art. 1 alin. (3), (4) şi (6), stabilite în alt stat membru, se va solicita la Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, cu menţionarea denumirii băncii şi a numărului contului bancar în care poate fi transferată taxa. Articolul IICertificatele de scutire de TVA eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin de autorităţile competente persoanelor scutite stabilite în România prevăzute la art. 1 alin. (1) din Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi avute în vedere pentru aplicarea scutirii directe de TVA pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile, până la expirarea valabilităţii acestora. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice, Darius-Bogdan Vâlcov


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 138/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 138 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu