Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1353 din 14.08.2013

de aplicare a prevederilor art. 64 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 525 din 21 august 2013SmartCity1

În baza prevederilorart. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 64 alin. (19) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin: Articolul 1Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, repartizate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2, se utilizează pe destinaţiile prevăzute la art. 64 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, potrivit normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 1 sau anexa nr. 2, după caz. Articolul 2 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti de Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor art. 64 alin. (6)-(10) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 şi ale normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3.
(2) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice repartizează sumele pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor
art. 64 alin. (6)-(10) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 şi ale normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3.
(3) Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti repartizează sumele atât pentru bugetul local al municipiului Bucureşti, cât şi pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor
art. 64 alin. (6)-(10) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 şi ale normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 3Se aprobă următoarele formulare: a)Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4; b)Situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 64 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5; c)Acordul încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6; d)Cererea privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, conform prevederilor art. 64 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7; e)Cererea privind introducerea unui control de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate conform prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8. Articolul 4Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
ANEXA Nr. 1NORME METODOLOGICE de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la
art. 64 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 Articolul 1(1) În vederea alocării sumelor prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, unităţile administrativ-teritoriale transmit direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti în a căror rază teritorială îşi au sediul, până la data de 31 octombrie 2013, Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, denumită în continuare cerere, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
(2) Cererea va cuprinde suma care se solicită pentru achitarea obligaţiilor de plată restante prevăzute la
art. 64 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013.
(3) Cererea se depune însoţită de următoarele documente:a)Situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor
art. 64 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, denumită în continuare situaţia obligaţiilor de plată restante, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin; b)certificatele de atestare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări, după caz, emise de organele fiscale, pentru care se solicită stingerea obligaţiilor fiscale restante la data de 31 iulie 2013 ale acestora către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale; c)acordurile încheiate pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, denumite în continuare acorduri, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la ordin; d)cerere privind introducerea unui control de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, denumită în continuare cerere de control de tip preventiv, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8 la ordin; e)documentele înscrise în ordinul ministrului finanţelor publice prevăzut la art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013.(4) Certificatele de atestare fiscală se emit de organul fiscal competent, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, la solicitarea unităţilor administrativ-teritoriale, în care se înscriu creanţele fiscale restante, exigibile, existente în sold la data solicitării, din care creanţe fiscale restante, exigibile, existente în sold la data de 31 iulie 2013, actualizate cu plăţile efectuate până la data eliberării certificatului. În certificatele de atestare fiscală sunt cuprinse obligaţiile fiscale principale şi accesorii, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaraţii şi/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din Codul de procedură fiscală.
(5) Acordurile se încheie de unităţile administrativ-teritoriale cu fiecare furnizor de bunuri, servicii şi lucrări faţă de care unitatea administrativ-teritorială/instituţiile publice finanţate integral din bugetul local are/au obligaţii de plată restante, pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante prevăzute la
art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, şi vor conţine obligatoriu următoarele elemente, care sunt corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală:a)suma aferentă obligaţiilor de plată restante ale unităţii administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, care va face obiectul cererii; b)suma aferentă obligaţiilor fiscale restante la data de 31 iulie 2013 ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, care va face obiectul cererii; c)sumele prevăzute la lit. a) şi b) trebuie să fie egale cu suma aferentă stingerii obligaţiilor prevăzute la art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 care face obiectul cererii.
(6) Răspunderea pentru respectarea realităţii şi exactităţii sumelor care fac obiectul cererilor depuse, precum şi a sumelor înscrise în situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale. Articolul 2(1) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti înregistrează în ordinea primirii cererile depuse de unităţile administrativ-teritoriale potrivit art. 1 alin. (1). În termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea cererilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti analizează şi verifică cel puţin următoarele:a)dacă cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) este însoţită de documentele prevăzute la art. 1 alin. (3); b)dacă cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) şi documentele anexate prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a)-c) sunt întocmite şi respectă prevederile
art. 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 şi prezentele norme metodologice; c)dacă suma din cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) corespunde cu totalul sumelor din acorduri, la care se adaugă, după caz, şi suma necesară achitării plăţilor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale; d)dacă suma din cerere corespunde cu totalul obligaţiilor fiscale restante la data de 31 iulie 2013 către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale din certificatele de atestare fiscală; e)dacă suma stabilită prin acord este mai mică sau egală cu:

suma obligaţiilor de plată restante ale unităţii administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local către furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări, cu care s-a încheiat acordul;

suma reprezentând obligaţiile fiscale restante la data de 31 iulie 2013 din certificatul de atestare fiscală al furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări, cu care s-a încheiat acordul; f)dacă cererea prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. d) este întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8 la ordin.(2) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1) şi în cadrul aceluiaşi termen, cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) se transmite, în vederea avizării, persoanei împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv introdus conform art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013. După acordarea vizei pentru control de tip preventiv, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti vor proceda potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin.
(3) Cererile împreună cu documentele anexate care nu respectă prevederile alin. (1) şi prevederile art. 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, precum şi cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice nu a repartizat sume potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin se restituie unităţilor administrativ-teritoriale. (4) Unităţile administrativ-teritoriale cărora le-au fost restituite cererile ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) pot depune o nouă cerere în cadrul termenului prevăzut la art. 1 alin. (1).(5) În termen de o zi lucrătoare de la primirea comunicării de la Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti repartizează sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 pe unităţi administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice/directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, cu încadrarea în sumele comunicate şi cu respectarea solicitărilor din cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice a repartizat sume potrivit prevederilor
art. 64 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013.
(6) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti vor transmite unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile unităţile administrativ-teritoriale copii ale deciziilor directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene/ Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice/ directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, însoţite de copii ale cererilor vizate pentru control de tip preventiv care au anexate copii ale situaţiilor obligaţiilor de plată restante şi ale certificatelor de atestare fiscală aferente acestora, în prima zi lucrătoare de la aprobarea deciziilor.(7) În limita sumelor repartizate potrivit alin. (5), unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile finanţate integral de la bugetul local prezintă, după caz, unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti documentele prevăzute la
art. 64 alin. (14) lit. a), b) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013. Sumele care se achită în contul obligaţiilor fiscale ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări şi sumele care reprezintă obligaţii fiscale restante la data de 31 iulie 2013 către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local se virează de către acestea în contul 50.86.12 „Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 64 alin. (4) din OG nr. 17/2013“ codificat cu codul de identificare fiscală al furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ale căror obligaţii fiscale restante se sting/codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale sau al instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local, după caz, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale competente în administrarea furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări respectivi sau a unităţilor administrativ-teritoriale sau a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local, după caz.
(8) Ordinele de plată prin care se achită obligaţiile fiscale restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se întocmesc de către unităţile administrativ-teritoriale şi, respectiv, instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, în termenul prevăzut la
art. 64 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificările şi completările ulterioare. În ordinele de plată, în rubricile „Plătitor“ şi „Cod de identificare fiscală“ al plătitorului se vor înscrie denumirea şi, respectiv, codul de identificare fiscală ale unităţii administrativ-teritoriale sau ale instituţiei publice finanţate integral din bugetul local care dispune plata, în rubricile „Beneficiar“ şi „Cod de identificare fiscală“ al beneficiarului se vor înscrie denumirea furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări/unităţii administrativ-teritoriale sau instituţiei publice finanţate integral din bugetul local ale cărui/cărei obligaţii fiscale se achită şi, respectiv, codul de identificare fiscală al acestuia/acesteia, iar în rubrica „Cod IBAN beneficiar“ se înscrie codul IBAN aferent contului prevăzut la alin. (7).
(9) La data primirii ordinelor de plată, unităţile Trezoreriei Statului verifică următoarele:

întocmirea acestora potrivit prevederilor alin. (8);

sumele din ordinele de plată trebuie să fie egale sau inferioare sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 repartizate conform prevederilor alin. (5);

sumele din ordinele de plată trebuie să se încadreze în creditele bugetare aprobate în bugetele locale majorate în condiţiile art. 64 alin. (14) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 şi în creditele bugetare deschise şi repartizate cu această destinaţie;

cererea depusă de unităţile administrativ-teritoriale să fie vizată pentru control de tip preventiv, iar sumele din ordinele de plată sunt egale sau inferioare sumelor din cerere;

sumele din ordinele de plată respectă destinaţiile pentru care au fost alocate şi sunt egale sau inferioare cu cele din coloanele 5 şi, respectiv, 6, după caz, din situaţia obligaţiilor de plată restante.
(10) Ordinele de plată pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (9) se restituie unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea refacerii în prima zi lucrătoare de la primirea acestora. (11) Ordinele de plată pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (9) se transmit cu adresă organelor fiscale împreună cu copii ale certificatelor de atestare fiscală, în vederea confirmării acestora.(12) Organele fiscale competente, în ziua primirii documentelor prevăzute la alin. (11), comunică unităţilor Trezoreriei Statului, prin adresă scrisă, în ordinea primirii acestora, dacă sumele care fac obiectul ordinelor de plată corespund creanţelor fiscale restante, exigibile, existente în sold la data de 31 iulie 2013, actualizate cu plăţile efectuate până la data primirii documentelor, respectiv dacă acestea sunt egale sau mai mici decât creanţele fiscale restante. În cazul în care organele fiscale competente constată că sumele care fac obiectul documentelor de plată sunt mai mari decât creanţele fiscale restante, exigibile, existente în sold la data de 31 iulie 2013, actualizate cu plăţile efectuate până la data primirii documentelor, acestea restituie unităţilor Trezoreriei Statului documentele primite, indicând în adresa de restituire care sunt erorile constatate.(13) În cazul în care organele fiscale competente în administrarea furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ale căror obligaţii fiscale se sting se află în alte judeţe decât cele în care se află unităţile Trezoreriei Statului la care au fost depuse documentele prevăzute la alin. (11), acestea vor fi transmise spre confirmare, prin fax sau scanate prin poşta electronică, prin organele fiscale în cadrul cărora funcţionează unităţile Trezoreriei Statului. Adresa de confirmare/Adresa de restituire se remite unităţii Trezoreriei Statului de organul fiscal competent în administrarea furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări, prin fax sau scanată prin poşta electronică, în cadrul aceleiaşi zile, prin organul fiscal de la care au fost primite documentele respective. (14) În ziua primirii documentelor prevăzute la alin. (12) şi (13) de la organele fiscale, unităţile Trezoreriei Statului vor proceda astfel:a)pentru ordinele de plată confirmate de organele fiscale virează suma corespunzătoare în contul de venituri ale bugetelor locale 21.11.02.06 „Veniturile bugetului local - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale“, concomitent cu decontarea ordinelor de plată respective; b)restituie cu adresă unităţilor administrativ-teritoriale ordinele de plată care nu au fost confirmate de organele fiscale, împreună cu o copie a adresei în care au fost identificate erorile constatate, în scopul refacerii acestora. Ordinele de plată refăcute de unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral din bugetul local se depun în termenul prevăzut la
art. 64 alin. (15) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013.
(15) La virarea sumei corespunzătoare în contul de venituri ale bugetului local 21.11.02.06 „Veniturile bugetului local - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale“, unităţile Trezoreriei Statului au obligaţia de a verifica respectarea prevederilor
art. 64 alin. (15) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013.
(16) Ordinele de plată refăcute de unităţile administrativ-teritoriale şi/sau instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, după caz, se depun în termenul prevăzut la
art. 64 alin. (15) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013. Articolul 3 (1) Unităţile Trezoreriei Statului transmit în sistem informatic organelor fiscale sumele încasate zilnic în contul 50.86.12 „Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 64 alin. (4) din OG nr. 17/2013“ în scopul distribuirii acestora în contul obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 64 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013.
(2) Distribuirea în conturile corespunzătoare de venituri bugetare a sumelor încasate în contul 50.86.12 „Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 64 alin. (4) din OG nr. 17/2013“ se efectuează de organele fiscale în sistem informatic, cel târziu în prima zi lucrătoare de la încasarea acestora. Organele fiscale vor înştiinţa contribuabilii în legătură cu obligaţiile fiscale stinse potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea distribuirii sumelor. Articolul 4 (1) Înregistrarea în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale şi a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local a stingerii obligaţiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectuează pe baza extraselor de cont eliberate de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului şi a înştiinţărilor primite de la organele fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2).(2) Înregistrarea în contabilitatea furnizorilor de bunuri, lucrări şi servicii a stingerii creanţelor de natură comercială şi a obligaţiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectuează pe baza copiilor de pe extrasele de cont şi de pe documentele de plată, care se transmit acestora de unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, şi a înştiinţărilor primite de la organele fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2). ANEXA Nr. 2NORME METODOLOGICE de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pentru destinaţiile prevăzute la
art. 64 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 Articolul 1(1) În vederea alocării sumelor prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, unităţile administrativ-teritoriale prezintă direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti în a căror rază teritorială îşi au sediul, până la data de 31 octombrie 2013, Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, denumită în continuare cerere, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
(2) Cererea va cuprinde suma care se solicită pentru achitarea obligaţiilor de plată restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la
art. 64 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013. Cererile aferente obligaţiilor de plată restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice se întocmesc distinct de cererile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.
(3) Cererea se depune însoţită de următoarele documente:a)situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor
art. 64 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, denumită în continuare situaţia obligaţiilor de plată restante, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin; b)certificatele de atestare fiscală ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări, după caz, emise de organele fiscale, pentru care se solicită stingerea obligaţiilor fiscale restante la data de 31 iulie 2013 către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale; c)acordurile încheiate pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, denumite în continuare acorduri, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la ordin; d)cerere privind introducerea unui control de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, denumită în continuare cerere de control de tip preventiv, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8 la ordin.; e)documentele înscrise în ordinul ministrului finanţelor publice prevăzut la art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013.(4) Certificatele de atestare fiscală se emit de organul fiscal competent, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, la solicitarea unităţilor administrativ-teritoriale, în care se înscriu creanţele fiscale restante, exigibile, existente în sold la data solicitării, din care creanţe fiscale restante, exigibile, existente în sold la data de 31 iulie 2013, actualizate cu plăţile efectuate până la data eliberării certificatului. În certificatele de atestare fiscală sunt cuprinse obligaţiile fiscale principale şi accesorii, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaraţii şi/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din Codul de procedură fiscală.
(5) Acordurile se încheie de unităţile administrativ-teritoriale cu fiecare furnizor de bunuri, servicii şi lucrări faţă de care instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale au obligaţii de plată restante, pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante prevăzute la
art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, şi vor conţine obligatoriu următoarele elemente, care sunt corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală:a)suma aferentă obligaţiilor de plată restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, care va face obiectul cererii; b)suma aferentă obligaţiilor fiscale restante la data de 31 iulie 2013 ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, care va face obiectul cererii; c)sumele prevăzute la lit. a) şi b) trebuie să fie egale cu suma aferentă stingerii obligaţiilor prevăzute la art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 care face obiectul cererii.
(6) Răspunderea pentru respectarea realităţii şi exactităţii sumelor care fac obiectul cererilor depuse, precum şi a sumelor înscrise în situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale. Articolul 2 (1) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti înregistrează în ordinea primirii cererile depuse de unităţile administrativ-teritoriale potrivit art. 1 alin. (1). În termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea cererilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/ Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti /administraţiile judeţene ale finanţelor publice/ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti analizează şi verifică cel puţin următoarele:a)dacă cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) este însoţită de documentele prevăzute la art. 1 alin. (3); b)dacă cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) şi documentele anexate acesteia prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a)-c) sunt întocmite şi respectă prevederile
art. 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 şi prezentele norme metodologice; c)dacă suma din cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) corespunde cu totalul sumelor din acorduri, la care se adaugă, după caz, şi suma necesară achitării plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale; d)dacă suma din cerere corespunde cu totalul obligaţiilor fiscale restante la data de 31 iulie 2013 către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale din certificatele de atestare fiscală; e)dacă suma stabilită prin acord este mai mică sau egală cu:

suma obligaţiilor de plată restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări cu care s-a încheiat acordul;

suma reprezentând obligaţii fiscale restante la data de 31 iulie 2013 din certificatul de atestare fiscală al furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări cu care s-a încheiat acordul; f)dacă cererea prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. d) este întocmită potrivit modelului prevăzut in anexa nr. 8 la ordin.(2) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1) şi în cadrul aceluiaşi termen, cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) se transmite, în vederea avizării, persoanei împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv introdus conform art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013. După acordarea vizei pentru control de tip preventiv, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti vor proceda potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin.
(3) Cererile împreună cu documentele anexate care nu respectă prevederile alin. (1) şi prevederile
art. 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, precum şi cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice nu a repartizat sume potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin se restituie unităţilor administrativ-teritoriale.
(4) Unităţile administrativ-teritoriale cărora le-au fost restituite cererile ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) pot depune o nouă cerere în cadrul termenului prevăzut la art. 1 alin. (1).(5) În termen de o zi lucrătoare de la primirea comunicării de la Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/ Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/ administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti repartizează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 pe unităţi administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice/directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, cu încadrarea în sumele comunicate şi cu respectarea solicitărilor din cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice a repartizat sume potrivit prevederilor
art. 64 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013.
(6) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/ Administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti vor transmite unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile unităţile administrativ-teritoriale copii ale deciziilor directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice/directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, însoţite de copii ale cererilor vizate pentru control de tip preventiv care au anexate copii ale situaţiilor obligaţiilor de plată restante şi ale certificatelor de atestare fiscală aferente acestora, în prima zi lucrătoare de la aprobarea deciziilor. Copii ale deciziilor directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice/directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, însoţite de copii ale cererilor vizate pentru control de tip preventiv care au anexate copii ale situaţiilor obligaţiilor de plată restante şi certificatele de atestare fiscală aferente acestora, se transmit şi unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în situaţia în care acestea sunt diferite de unităţile Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile unităţile administrativ-teritoriale, astfel încât să poată fi efectuate verificările prevăzute de
Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 şi de prezentele norme metodologice.
(7) În scopul alimentării bugetelor locale cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aferente obligaţiilor de plată restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, unităţile administrativ-teritoriale vor prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, următoarele documente:a)bugetele locale majorate cu sumele repartizate sau rectificate, după caz, în care sunt cuprinse şi sumele repartizate pentru instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale; b)cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la
art. 64 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013; c)ordinele de plată prin care virează sumele aferente obligaţiilor de plată restante în contul instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local 50.10.07 „Disponibil din sume primite de la bugetul local de instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local conform Ordonanţei Guvernului nr. 17/2013“ şi, respectiv, în contul spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale 50.47.24 „Disponibil din sume primite de la bugetul local de spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale conform Ordonanţei Guvernului nr. 17/2013“, care să corespundă cu sumele din ordinele de plată prevăzute la alin. (8).
(8) Concomitent cu depunerea de către unităţile administrativ-teritoriale a documentelor prevăzute la alin. (7), instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului ordinele de plată prin care se achită sumele în contul 50.86.12 „Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 64 alin. (4) din OG nr. 17/2013“ codificat cu codul de identificare fiscală al furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale ale căror obligaţii fiscale restante se sting, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale competente în administrarea furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale. (9) Ordinele de plată prin care se achită obligaţiile fiscale la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se întocmesc de către instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, conform prevederilor
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificările şi completările ulterioare. În ordinele de plată, în rubricile „Plătitor“ şi „Cod de identificare fiscală“ al plătitorului se vor înscrie denumirea şi, respectiv, codul de identificare fiscală ale instituţiei publice finanţate parţial din bugetul local/spitalului public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale care dispune plata, în rubricile „Beneficiar“ şi „Cod de identificare fiscală“ al beneficiarului se vor înscrie denumirea furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări/instituţiei publice finanţate parţial din bugetul local/spitalului public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale ale cărui/cărei obligaţii fiscale se achită şi, respectiv, codul de identificare fiscală al acestuia/acesteia, iar în rubrica „Cod IBAN beneficiar“ se înscrie codul IBAN al contului 50.86.12 „Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 64 alin. (4) din OG nr. 17/2013“.
(10) La data primirii ordinelor de plată, unităţile Trezoreriei Statului verifică următoarele:a)întocmirea ordinelor de plată prezentate de către instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale potrivit prevederilor alin. (9); b)sumele din ordinele de plată, care trebuie să fie egale sau inferioare sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, repartizate conform prevederilor alin. (5); c)sumele din ordinele de plată întocmite de unităţile administrativ-teritoriale, care trebuie să fie egale cu sumele din ordinele de plată prezentate de către instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale; d)sumele din ordinele de plată întocmite de unităţile administrativ-teritoriale, care trebuie să se încadreze în creditele bugetare aprobate în bugetele locale majorate sau rectificate în condiţiile
art. 64 alin. (14) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 şi în creditele bugetare deschise şi repartizate cu această destinaţie; e)cererea depusă de unităţile administrativ-teritoriale să fie vizată pentru control de tip preventiv, iar sumele din ordinele de plată sunt egale sau inferioare sumelor din cerere; f)sumele din ordinele de plată respectă destinaţiile pentru care au fost alocate şi sunt egale sau inferioare cu cele din coloanele 5 şi, respectiv 6, după caz, din situaţia obligaţiilor de plată restante.(11) Ordinele de plată pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (10) se restituie unităţilor administrativ-teritoriale, în scopul refacerii în prima zi lucrătoare de la primirea acestora. În cadrul aceluiaşi termen, unităţile administrativ-teritoriale vor lua măsurile necesare pentru refacerea ordinelor de plată întocmite de instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (10).(12) Ordinele de plată întocmite de instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (10), se transmit cu adresă organelor fiscale, împreună cu copii ale certificatelor de atestare fiscală, în vederea confirmării acestora. (13) Organele fiscale competente, în ziua primirii documentelor prevăzute la alin. (12), comunică unităţilor Trezoreriei Statului, prin adresă scrisă, în ordinea primirii acestora, dacă sumele care fac obiectul ordinelor de plată corespund creanţelor fiscale restante, exigibile, existente în sold la data de 31 iulie 2013, actualizate cu plăţile efectuate până la data primirii documentelor, respectiv dacă acestea sunt egale sau mai mici decât creanţele fiscale restante. În cazul în care organele fiscale competente constată că sumele care fac obiectul documentelor de plată sunt mai mari decât creanţele fiscale restante, exigibile, existente în sold la data de 31 iulie 2013, actualizate cu plăţile efectuate până la data primirii documentelor, acestea restituie unităţilor Trezoreriei Statului documentele primite, indicând în adresa de restituire care sunt erorile constatate.(14) În cazul în care organele fiscale competente în administrarea furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ale căror obligaţii fiscale se sting se află în alte judeţe decât cele în care se află unităţile Trezoreriei Statului la care au fost depuse documentele prevăzute la alin. (12), acestea vor fi transmise spre confirmare, prin fax sau, scanate, prin poştă electronică, prin organele fiscale în cadrul cărora funcţionează unităţile Trezoreriei Statului. Adresa de confirmare/Adresa de restituire se remite unităţii Trezoreriei Statului de organul fiscal competent în administrarea furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări, prin fax sau, scanată, prin poştă electronică, în cadrul aceleiaşi zile, prin organul fiscal de la care au fost primite documentele respective.(15) În termen de două zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la alin. (13) şi (14) de la organele fiscale, unităţile Trezoreriei Statului vor proceda astfel:a)pentru ordinele de plată confirmate de organele fiscale, virează suma corespunzătoare în contul de venituri ale bugetelor locale 21.11.02.06 „Veniturile bugetului local - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale“, concomitent cu decontarea ordinelor de plată prevăzute la alin. (7) lit. c) şi, respectiv, alin. (8); b)restituie cu adresă unităţii administrativ-teritoriale ordinele de plată întocmite de instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale care nu au fost confirmate de organele fiscale, inclusiv cele pentru care nu au fost depuse bugetele rectificate de instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, împreună cu ordinele de plată prevăzute la alin. (7) lit. c) şi cu o copie a adresei în care au fost identificate erorile constatate, în scopul refacerii acestora. Ordinele de plată refăcute de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale se depun la unităţile Trezoreriei Statului în termenul prevăzut la art. 64 alin. (15) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013. Articolul 3 (1) Unităţile Trezoreriei Statului transmit în sistem informatic organelor fiscale sumele încasate zilnic în contul 50.86.12 „Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 64 alin. (4) din OG nr. 17/2013“ în scopul distribuirii acestora în contul obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 64 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013.
(2) Distribuirea în conturile corespunzătoare de venituri bugetare a sumelor încasate în contul 50.86.12 „Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 64 alin. (4) din OG nr. 17/2013“ se efectuează de organele fiscale în sistem informatic, cel târziu în prima zi lucrătoare de la încasarea acestora. Organele fiscale vor înştiinţa contribuabilii în legătură cu obligaţiile fiscale stinse potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea distribuirii sumelor. Articolul 4(1) Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale a stingerii obligaţiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectuează pe baza extraselor de cont eliberate de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului şi a înştiinţărilor primite de la organele fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2).(2) Înregistrarea în contabilitatea furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări a stingerii creanţelor de natură comercială şi a obligaţiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectuează pe baza copiilor după extrasele de cont şi după documentele de plată, care se transmit acestora de unităţile administrativ-teritoriale, şi a înştiinţărilor primite de la organele fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2). ANEXA Nr. 3NORME METODOLOGICE de repartizare a sumelor potrivit prevederilor
art. 64 alin. (6)-(10) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 Art.1. - (1) Zilnic, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, pe baza cererilor care se încadrează în prevederile art. 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, ale art. 2 alin. (1) şi (2) din anexa nr. 1 la ordin şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din anexa nr. 2 la ordin, întocmesc situaţia centralizatoare care conţine suma necesară a fi repartizată pe unităţile administrativ-teritoriale care au depus cererile.
(2) Zilnic, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, pe baza cererilor care se încadrează în prevederile
art. 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, ale art. 2 alin. (1) şi (2) din anexa nr. 1 la ordin şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din anexa nr. 2 la ordin întocmeşte situaţia centralizatoare care conţine suma necesară a fi repartizată atât pentru bugetul local al municipiului Bucureşti, cât şi pentru sectoarele municipiului Bucureşti care au depus cererile.
(3) În prima zi lucrătoare de la întocmirea situaţiei centralizatoare prevăzute la alin. (1) şi (2), direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti întocmesc Cererea privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, conform prevederilor
art. 64 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin.
(4) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/ Administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti pot întocmi cererea prevăzută la alin. (3) pentru sumele din cererile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin şi, respectiv, pentru sumele din cererile prevăzute în anexa nr. 2 la ordin distinct sau prin cumularea sumelor aferente cererilor depuse potrivit ambelor anexe, după caz.(5) Suma care se înscrie în cererea transmisă Ministerului Finanţelor Publice cuprinde, după caz, suma totală care face obiectul situaţiei centralizatoare sau, în situaţia în care suma solicitată anterior şi repartizată de Ministerul Finanţelor Publice nu a fost virată în totalitate în contul unităţilor administrativ-teritoriale, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/ Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/ administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti diminuează suma din cerere cu eventualele sume solicitate prin cererile anterioare şi nevirate în contul unităţilor administrativ-teritoriale potrivit
art. 64 alin. (16) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013.
(6) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/ Administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti răspund de faptul că sumele solicitate prin cererile transmise Ministerului Finanţelor Publice respectă prevederile alin. (4) şi ale
art. 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013.
(7) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/ administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti transmit cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, scanate, prin e-mail, la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare.(8) În termen de o zi lucrătoare de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial al Românie, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare comunică direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene/ Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/ administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti adresele de e-mail la care urmează a fi transmise cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 prevăzute la alin. (7). În acelaşi termen, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti comunică Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare adresele de e-mail de la care urmează a fi transmise de către acestea cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 prevăzute la alin. (7).(9) La data primirii prin e-mail a cererilor privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, prevăzute la alin. (7), Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare confirmă, prin e-mail, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti primirea acestora, precizând în emailul transmis data şi ora primirii, precum şi numărul de înregistrare alocat.(10) Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare înregistrează cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, prevăzute la alin. (7), primite de la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, în ordinea cronologică a primirii acestora. Articolul 2(1) Repartizarea sumelor solicitate pe fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti se efectuează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea cererilor privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 prevăzute la art. 1 alin. (7), în limita sumelor prevăzute la
art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013.
(2) Pentru sumele repartizate potrivit prevederilor alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare întocmeşte adrese către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, pe care le transmite acestora scanate, prin e-mail, la adresele comunicate potrivit prevederilor art. 1 alin. (8).(3) La data primirii adreselor prevăzute la alin. (2), direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti confirmă, prin e-mail, Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare primirea acestora, precizând în e-mailul transmis data şi ora primirii.(4) Cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 prevăzute la art. (1) alin. (7) pentru care nu mai există sume de repartizat din suma aprobată la
art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 se restituie direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti de către Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare, însoţite de o comunicare scrisă. Comunicarea scrisă se transmite la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti şi, scanată, prin e-mail, la adresele comunicate potrivit prevederilor art. 1 alin. (8). La data primirii comunicării, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/ administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti confirmă, prin e-mail, Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare primirea acesteia, precizând în e-mailul transmis data şi ora primirii.
(5) Pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 aprobate pentru a fi repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat în conformitate cu prevederile
art. 64 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 să introducă modificările în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2013. ANEXA Nr. 4Judeţul/Municipiul Bucureşti ........ ................ ................ ........... Unitatea administrativ-teritorială ........ ................ ........ ............. Adresa ........ ................ ................ ................ ................ .......... Telefon/fax/adresa e-mail ........ ................ ................ ...............

Vizat de M.F.P.- ........ ................ ........ ...........5) în baza O.G. nr. 7/2013 Numele şi prenumele ........ ................ .......... Semnătura ........ ................ ........ Data ........ ...............

CERERE privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 Subsemnatul, ........ ........ .............1), în calitate de ordonator principal de credite al ........ ........ ............2), identificat prin codul de identificare fiscală ........ ................3), având conturile deschise la unitatea Trezoreriei Statului ........ ..............., solicit alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 pentru achitarea obligaţiilor de plată restante conform art. 64 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, în valoare de ........ ................ ............. lei. Suma solicitată este aferentă achitării obligaţiilor de plată restante ale următoarelor instituţii publice:

unitatea administrativ-teritorială ........ ................ ................ ........., cu codul de identificare fiscală ........ ................ .........., suma de ........ ........ ........... lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 64 alin. (4) lit. a) ........ ................ ............. lei, respectiv la art. 64 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 ........ ................ ........ ......... lei;

instituţia publică finanţată integral din bugetul local ........ ........ ........, cu codul de identificare fiscală ........ ..............., suma de ............ lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 64 alin. (4) lit. a) ........ .......... lei, respectiv la art. 64 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013;

instituţia publică finanţată integral din bugetul local ........ ..........., cu codul de identificare fiscală ........ ........ ........, suma de ........ ........ lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 64 alin. (4) lit. a) ........ ........ ........ lei, respectiv la art. 64 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013;

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............;

instituţia publică finanţată parţial din bugetul local ........ .........., cu codul de identificare fiscală . ........ .............., suma de ........ ........ ......... lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 64 alin. (4) lit. a) ........ .......... lei, respectiv la art. 64 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013;

instituţia publică finanţată parţial din bugetul local ........ ........ ..........., cu codul de identificare fiscală ........ ............., suma de ............... lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 64 alin. (4) lit. a) ........ .......... lei, respectiv la art. 64 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013;

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............;

spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale ........ ................ ................ ................, cu codul de identificare fiscală ........ ................ ............, suma de ........ ........ ......... lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 64 alin. (4) lit. a) ........ ........ ......... lei, respectiv la art. 64 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 ........ ........ ......... lei;

spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale ........ ................ ................ ................, cu codul de identificare fiscală ........ ................ ............, suma de ........ ........ ......... lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 64 alin. (4) lit. a) ........ ........ ......... lei, respectiv la art. 64 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 ........ ........ ......... lei;

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Declar pe propria răspundere că datele prezentate în documentaţia anexată şi sumele solicitate prin prezenta cerere sunt conforme realităţii şi au fost determinate şi înscrise în conformitate cu prevederile art. 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 şi, respectiv, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 64 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, prevăzute în anexa nr. 1, şi, după caz, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pentru destinaţiile prevăzute la art. 64 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.353/2013 de aplicare a prevederilor art. 64 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013.

L.S.

Ordonator principal de credite, ........ ................ ................ ............2) ........ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ........... (prenumele şi numele) Anexez la prezenta cerere următoarele documente4): ........ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ......... 1) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal. 2) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante. 3) Se înscrie codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale. 4) Se vor înscrie detaliat documentele anexate întocmite potrivit prevederilor art. 64 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 şi potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.353/2013. 5) Se va înscrie de către persoana care acordă viza de control de tip preventiv structura descentralizată a Ministerului Finanţelor Publice din care face parte. ANEXA Nr. 5Judeţul/Municipiul Bucureşti ........ ................ ................ ........ .............1) Unitatea administrativ-teritorială ........ ................ ................ ................2) Adresa ........ ................ ................ ........ ............... Telefon/fax/adresa e-mail ........ ................ ................ ........ ............... SITUAŢIA obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale potrivit prevederilor art. 64 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 lei -

Nr. crt. Denumirea unităţii administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, subordonate/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale Codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, subordonate/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale Denumirea furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări Codul de identificare fiscală al furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări Obligaţiile de plată către furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări Obligaţiile de plată ale unităţii administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, subordonate/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale
0 1 2 3 4 5 6
1
2
..........
TOTAL x x x x

Ordonator principal de credite, ........ ................ ................ .......... ........ ................ ................ .......... 2) ........ ................ ................ .......... 3) Avizat Conducătorul instituţiei publice 1, ........ ................ ........ .............. Avizat Conducătorul instituţiei publice 2,........ ................ ........ ..............

L.S.

1) Se înscrie denumirea judeţului/municipiul Bucureşti. 2) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante. 3) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal. ANEXA Nr. 6Unitatea administrativ-teritorială ........ ................ ................ ................ .......... Nr. ........ ........ ........./........ ........... Furnizor de bunuri, servicii şi lucrări ........ ................ ................ ................ .......... Nr. ........ ........ ........./........ ........... ACORD încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 Unitatea administrativ-teritorială ........ ................ ................ ........., reprezentată prin domnul/doamna ........ ........ .........., în calitate de ordonator principal de credite, şi furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări, cod de identificare fiscală ........ ........ ..........., reprezentat prin ........ ........ .........., în calitate de ........ ................ ................ ................ ................ .........., suntem de acord cu stingerea obligaţiilor de plată şi obligaţiilor fiscale restante prin plata acestora de către unitatea administrativ-teritorială/instituţii publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale în condiţiile art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, după cum urmează: 1. obligaţiile de plată ale unităţii administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări ........ ................ ................ ................ .........., care se cuprind în cererea de alocare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în sumă de ........ ........ ........... lei*), din care:

unitatea administrativ-teritorială ........ ................ ........ ..............., cu codul de identificare fiscală ........ ................ ............, suma de ........ ........ ............. lei;

instituţia publică finanţată integral din bugetul local ........ ................ ................ ................ ........., cu codul de identificare fiscală ........ ................ ........ ..............., suma de ........ ........ .............. lei;

instituţia publică finanţată integral din bugetul local ........ ................ ................ ................ ........., cu codul de identificare fiscală ........ ................ ........ ..............., suma de ........ ........ .............. lei;

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........;

instituţia publică finanţată parţial din bugetul local ........ ................ ................ ................ ........., cu codul de identificare fiscală ........ ................ ........ ..............., suma de ........ ........ .............. lei;

instituţia publică finanţată parţial din bugetul local ........ ................ ................ ................ ........., cu codul de identificare fiscală ........ ................ ........ ..............., suma de ........ ........ .............. lei;

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........;

spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale ........ ................ ................ ................ ........., cu codul de identificare fiscală ........ ........ ........, suma de ........ ........ ........... lei;

spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale ........ ................ ................ ................ ........., cu codul de identificare fiscală ........ ........ ........, suma de ........ ........ ........ lei;

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........;2. obligaţiile fiscale restante ale furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări ........ ................ ................ ................ ........., în suma totală de .............. lei*). În cazul în care suma achitată va fi diminuată în condiţiile art. 64 alin. (16) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, unitatea administrativ-teritorială va comunica furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări atât suma cu care se diminuează suma totală reprezentând obligaţii de plată de la pct. 1 pe fiecare unitate administrativ-teritorială/instituţie publică finanţată integral sau parţial din bugetul local/spital public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale, cât şi obligaţiile fiscale restante convenite a fi stinse potrivit prevederilor prezentului acord. Prezentul acord este valabil numai în următoarele condiţii:

alocarea de către Ministerul Finanţelor Publice şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2013;

încadrarea sumei din acord în limita sumei alocate;

este întocmit cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (5) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 şi, respectiv, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 64 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, prevăzute în anexa nr. 1, şi, după caz, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pentru destinaţiile prevăzute la art. 64 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.353/2013 de aplicare a prevederilor art. 64 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. Stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la pct. 2 se efectuează de către organele fiscale potrivit reglementărilor legale în vigoare. Ordonatorul principal de credite, ........ ................ ................ ........ .......... Avizat pentru datele prevăzute la pct. 1 Instituţia publică ........ ................ ........ Ordonator de credite, ........ ................ ................ ........ .......... Instituţia publică ........ ............ Ordonator de credite, ........ ................ ................ ........ .......... Instituţia publică ........ ............ Ordonator de credite, ........ ................ ................ ........ .......... Spitalul public ........ ........... Ordonator de credite, ........ ................ ................ ........ .......... Spitalul public ........ ................ ........ Ordonator de credite, ........ ................ ................ ........ .......... Reprezentantul legal al furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări, ........ ................ ................ ........ .......... *) Sumele înscrise în câmpurile respective trebuie să aibă valoare egală. ANEXA Nr. 7Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti ........ .............. Administraţia judeţeană a finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti ........ ................ ............. Adresa ........ ................ ................ ................ ................ .......... Telefon/fax/adresa e-mail ........ ................ ................ ................ Nr. ........ ......../Data ........ .............. CERERE privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, conform prevederilor art. 64 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 În baza prevederilor art. 64 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 solicităm repartizarea pentru judeţul/municipiul Bucureşti ........ ........ .............. a sumei de ........ ............. mii lei*), reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 aprobate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din acelaşi act normativ. Suma solicitată este rezultată pe baza cererilor depuse de unităţile administrativ-teritoriale cu respectarea prevederilor art. 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 şi analizate de Direcţia generală a finanţelor publice judeţeană/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţia judeţeană a finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti ........ ........ .............. Suma de ........ ............... mii lei*) cuprinde suma totală care face obiectul situaţiei centralizatoare întocmite în baza prevederilor art. 64 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013. Suma de ........ ............... mii lei*) este diminuată cu suma de ........ ............... mii lei*) provenită din sume solicitate anterior şi nevirate în contul unităţilor administrativ-teritoriale. (Director executiv/Şef administraţie judeţeană/Director general) ........ ................ ................ ........ .............. ........ ................ ................ ........ .............. (prenumele şi numele) ........ ................ ................ ........ ...............

L.S.

*) Suma se poate înscrie cu două zecimale. ANEXA Nr. 8Judeţul/Municipiul Bucureşti ........ ................ ................ ................ Unitatea administrativ-teritorială ........ ................ ................ .......... Adresa ........ ................ ................ ................ ................ ............... Telefon/fax/adresa e-mail ........ ................ ................ ........ ........... CERERE privind introducerea unui control de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate conform prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 Subsemnatul, ........ ................ ........ ............1), în calitate de ordonator principal de credite al ........ ........ ...........2), identificat prin codul de identificare fiscală ........ ................ ...............3), având conturile deschise la unitatea Trezoreriei Statului ........ ..............., solicit introducerea unui control de tip preventiv, în baza prevederilor art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, în vederea utilizării sumelor alocate potrivit art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, în sumă totală de ........ ........... lei înscrisă în Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, nr. ........../data de ................

L.S.

Ordonator principal de credite, ........ ................ ................ ........ ...............2) ........ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ .........1) (prenumele şi numele) 1) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal. 2) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante. 3) Se înscrie codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1353/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1353 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1353/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu