Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 127 din 17 aprilie 2003

privind aprobarea Normelor metodologice pentru trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor, persoane juridice, supuse executarii silite

ACT EMIS DE:                MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 286 din 24 aprilie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere:
    - Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 79/2003,
    in baza art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul muncii si solidaritatii sociale emite prezentul ordin.

    Art. 1
    In vederea aplicarii unitare a prevederilor art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 79/2003, se aproba Normele metodologice pentru trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, supuse executarii silite, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Directia generala economica, investitii si finantare, Directia juridica si Directia generala asigurari sociale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                                Marian Sarbu

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
pentru trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, supuse executarii silite

    1. Creantele bugetului asigurarilor de stat, respectiv ale bugetului asigurarilor pentru somaj, se pot stinge prin transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, care trece din proprietatea debitorului in proprietatea publica a statului, cu acordul ordonatorului principal de credite, prin intermediul unei comisii special instituite la nivelul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale. Aceste bunuri imobile pot fi date in administrare, in conditiile legii.
    2. Cererea debitorului poate fi depusa in scris, la organul de executare competent, in tot cursul executarii silite asupra bunurilor imobile, inclusiv in perioada in care poate avea loc reluarea procedurii de licitatie in conditiile art. 114 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 79/2003, incepand cu ziua in care s-a incheiat procesul-verbal prin care bunurile imobile se indisponibilizeaza.
    3. Cererea debitorului va cuprinde in mod obligatoriu date referitoare la:
    a) denumirea si sediul debitorului;
    b) codul de inregistrare fiscala, precum si alte date de identificare a debitorului;
    c) structura capitalului social, a asociatilor ori a actionariatului, dupa caz;
    d) volumul si natura creantelor bugetului asigurarilor de stat, respectiv ale bugetului asigurarilor pentru somaj, dupa caz;
    e) bunurile imobile supuse executarii silite, pentru care se solicita trecerea in proprietatea publica a statului pentru stingerea unor creante ale bugetului asigurarilor de stat, respectiv ale bugetului asigurarilor pentru somaj, denumirea, datele de identificare a acestora, precum si o scurta descriere;
    f) mentiunea cu privire la actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile respective;
    g) acordul expres al debitorului privind pretul de evaluare a bunurilor imobile supuse executarii silite, stabilit de organul de executare competent, prin servicii prestate de organe sau persoane specializate, in conformitate cu prevederile art. 93 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 79/2003;
    h) valoarea de inventar a bunurilor imobile supuse executarii silite, evidentiata in contabilitate, reevaluata in conformitate cu ultimele reglementari legale in vigoare;
    i) mentiunea debitorului ca a luat cunostinta de prevederile legale ale prezentelor norme metodologice, in sensul ca stingerea creantelor bugetului asigurarilor sociale de stat, respectiv ale bugetului asigurarilor pentru somaj, se va face cu valoarea determinata potrivit pct. 20;
    j) mentiunea debitorului ca bunurile imobile nu sunt grevate de drepturi reale si de alte sarcini, cu precizarea documentelor doveditoare;
    k) acceptul debitorului cu privire la compensarea diferentei, potrivit legii, in cazul in care valoarea bunului imobil, determinata potrivit lit. i), este mai mare decat creantele bugetului asigurarilor de stat, respectiv ale bugetului asigurarilor pentru somaj, pentru care s-a pornit executarea silita;
    l) semnatura reprezentantului legal al debitorului persoana juridica, precum si stampila acestuia.
    4. La cerere se anexeaza:
    a) copii legalizate de pe actele care atesta dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile pentru care solicita trecerea in proprietatea publica a statului;
    b) dovada, in original, ca acestea nu sunt grevate de drepturi reale si de alte sarcini, emisa de biroul de carte funciara din cadrul judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla bunul imobil;
    c) copii de pe fisa mijlocului fix si de pe balanta analitica a mijloacelor fixe;
    d) alte acte necesare, potrivit legii, in sustinerea cererii.
    5. Organul de executare teritorial va transmite directiei de specialitate din cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, respectiv Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, dupa caz, cererea debitorului impreuna cu documentatia in sustinerea acesteia, insotita de urmatoarele documente:
    a) copiile certificate de pe toate actele aflate in dosarul de executare silita;
    b) solicitarea institutiei publice privind necesitatea preluarii in administrare a imobilului respectiv, daca aceasta a fost depusa la organul de executare, insotita de un memoriu tehnic;
    c) propunerile organului de executare privind aplicarea procedurii prevazute la pct. 1.
    6. Directia de specialitate din cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, respectiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, dupa caz, va completa in cel mult 15 zile documentatia primita de la organul de executare, cu solicitarea institutiei publice privind necesitatea luarii in administrare a bunului imobil, impreuna cu memoriul tehnic, daca acestea nu au fost depuse la organul de executare, si va intocmi un referat de oportunitate. Acesta va cuprinde punctul de vedere asupra celor solicitate, precum si asupra memoriului tehnic si va prevedea expres eficienta preluarii bunului imobil, determinata din compararea creantelor bugetului asigurarilor de stat, respectiv ale bugetului asigurarilor pentru somaj stinse, la care se adauga si cheltuielile de transformare si amenajare, cu cheltuielile necesare unei noi constructii sau achizitii ori cele aferente platii de chirii. Se va mentiona, de asemenea, si sursa de acoperire suplimentara prevazuta pentru amenajarea spatiului.
    7. Intreaga documentatie analizata de directia de specialitate din cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, respectiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, dupa caz, insotita de referatul acesteia, va fi transmisa, sub semnatura conducatorului, secretariatului tehnic al comisiei constituite in cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    8. In cazul in care debitorul renunta la cerere sau nu exista o solicitare de preluare in administrare din partea unei institutii publice ori cererea debitorului ramane fara obiect din orice alte motive, secretariatul tehnic al comisiei va restitui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, respectiv Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, dupa caz, dosarul cuprinzand intreaga documentatie transmisa de aceasta.
    9. In cazul in care documentatia transmisa de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, respectiv de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, dupa caz, este incompleta si nu a fost completata, in termen de 15 zile de la comunicarea solicitarii, cu datele si/sau documentele solicitate de secretariatul tehnic, acesta din urma va restitui cererea debitorului, insotita de intreaga documentatie aferenta.
    10. Comisia va analiza si va decide asupra fiecarei cereri, avand in vedere urmatoarele elemente:
    a) documentele prezentate de debitor, care atesta dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile pentru care acesta solicita trecerea in proprietatea publica a statului, precum si dovada ca acestea nu sunt grevate de drepturi reale si de alte sarcini;
    b) existenta solicitarilor pentru obtinerea in administrare a unor bunuri imobile de felul celor pentru care urmeaza sa se analizeze oportunitatea trecerii in proprietatea publica a statului;
    c) respectarea reglementarilor legale in vigoare referitoare la aplicarea procedurii de executare silita a creantelor bugetului asigurarilor de stat, respectiv ale bugetului asigurarilor pentru somaj. Se vor avea in vedere si situatiile in care suma obtinuta prin aplicarea modalitatilor de valorificare a bunurilor imobile ar permite realizarea intr-o masura mai mare a creantelor bugetului asigurarilor de stat, respectiv ale bugetului asigurarilor pentru somaj fata de debitorul supus executarii silite;
    d) impactul reglementarilor legale in vigoare privind retrocedarea proprietatii, in masura in care acesta poate fi prevazut;
    e) propunerile organului de executare competent, precum si punctul de vedere al directiei de specialitate din cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, respectiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, dupa caz;
    f) cheltuielile necesare, estimate de institutia publica solicitanta a bunurilor imobile ce urmeaza sa fie trecute in proprietatea publica a statului, pentru transformarea acestora in sedii corespunzatoare desfasurarii obiectului de activitate;
    g) eficienta trecerii bunurilor imobile in proprietatea publica a statului;
    h) orice alte elemente necesare solutionarii cererii.
    11. Comisia constituita in cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale inainteaza, spre avizare, comisiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, in termen de cel mult 15 zile, propunerea de stingere a creantelor bugetului asigurarilor sociale de stat, prin trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile.
    12. Dupa avizarea de catre Ministerul Finantelor Publice, comisia din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, prin decizie, aproba stingerea creantelor bugetului asigurarilor sociale de stat sau ale bugetului asigurarilor pentru somaj, dupa caz, prin trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile necesare desfasurarii obiectului de activitate al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si unitatilor subordonate acestora, sau respinge cererea, dupa caz.
    13. Decizia se comunica de secretariatul tehnic al comisiei din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale organului de executare, prin directia de specialitate din cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, respectiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    14. In cazul in care comisia decide stingerea creantelor bugetului asigurarilor sociale de stat sau ale bugetului asigurarilor pentru somaj, dupa caz, prin trecerea bunurilor imobile in proprietatea publica a statului, organul de executare competent, dupa primirea deciziei, intocmeste procesul-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunului imobil (anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentele norme metodologice).
    15. Incheierea procesului-verbal si stingerea creantelor bugetului asigurarilor sociale de stat sau ale bugetului asigurarilor pentru somaj, dupa caz, prin trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile supuse executarii silite sunt conditionate de prezentarea de catre debitor, la data incheierii procesului-verbal de trecere in proprietatea publica a statului, a unei dovezi, in original, emisa de biroul de carte funciara, care sa ateste ca bunul imobil nu este grevat de drepturi reale si de alte sarcini. In cazul in care se constata ca bunul imobil este grevat de drepturi reale si de alte sarcini, organul de executare competent instiinteaza comisia, care procedeaza la anularea deciziei. Despre aceasta este instiintat si debitorul.
    16. Procesul-verbal pentru trecerea in proprietatea statului se intocmeste in 4 exemplare, dintre care un exemplar se inainteaza debitorului, un exemplar institutiei publice solicitante, un exemplar la directia de specialitate din cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, respectiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, iar al patrulea exemplar ramane la organul de executare.
    17. La data intocmirii procesului-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunului imobil supus executarii silite, organul de executare va actualiza nivelul dobanzii aferente creantelor bugetului de stat inscrise in titlul executoriu sau in titlurile executorii in baza carora s-a inceput executarea silita, precum si nivelul cheltuielilor de executare pana la aceasta data.
    18. La data intocmirii procesului-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunului imobil inceteaza masura de indisponibilizare a acestuia, precum si, daca este cazul, calitatea de administrator-sechestru a persoanelor desemnate, conform legii.
    19. Bunurile imobile pentru care s-a solicitat trecerea in proprietatea publica a statului vor fi evaluate conform art. 93 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 79/2003.
    20. Stingerea creantelor bugetului asigurarilor sociale de stat, respectiv ale bugetului asigurarilor pentru somaj, dupa caz, se va face la valoarea cea mai mica dintre valoarea stabilita prin evaluare de catre organele sau persoanele de specialitate si valoarea de inventar evidentiata in contabilitatea persoanei juridice debitoare.
    21. Cu valoarea astfel stabilita se sting, total sau partial, creantele bugetului asigurarilor sociale de stat, respectiv ale bugetului asigurarilor pentru somaj, dupa caz, prevazute in titlul executoriu sau in titlurile executorii pentru care s-a inceput executarea silita, precum si dobanzile si cheltuielile de executare, actualizate.
    22. In cazul in care suma care reprezinta valoarea bunului imobil pentru care s-a aprobat trecerea in proprietatea publica a statului este mai mica decat creantele bugetului asigurarilor sociale de stat, respectiv ale bugetului asigurarilor pentru somaj, dupa caz, la care se adauga dobanzile aferente si cheltuielile de executare silita, actualizate, diferenta urmeaza sa fie realizata prin aplicarea celorlalte modalitati prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 79/2003.
    23. In cazul in care suma care reprezinta atat creantele bugetului asigurarilor sociale de stat, respectiv ale bugetului asigurarilor pentru somaj, dupa caz, cat si dobanzile aferente si cheltuielile de executare, actualizate, este mai mica decat valoarea bunului imobil pentru care s-a aprobat trecerea in proprietatea publica a statului, cu aceasta diferenta se va proceda la compensare, potrivit legii.
    24. Cheltuielile necesare pentru transformarea si amenajarea bunurilor imobile, trecute in proprietatea publica a statului, pentru a fi corespunzatoare desfasurarii obiectului de activitate, sunt suportate de institutia publica solicitanta.
    25. In cazul bunurilor imobile care au incorporate in structura bunuri mobile sau dotari specifice activitatii, a caror valoare nu este cuprinsa in valoarea acestor bunuri imobile, cheltuielile cu lucrarile privind dezafectarea, dezmembrarea, inlaturarea acestora ori altele asemenea, dupa caz, sunt suportate de catre debitor.
    26. Darea in administrare se va efectua prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    27. Operatiunile legate de stingerea creantelor bugetului asigurarilor sociale de stat sau ale bugetului asigurarilor pentru somaj, dupa caz, prin preluarea de la debitori a bunurilor imobile si trecerea lor in proprietatea publica a statului se reflecta in evidenta analitica pe platitori deschisa la nivelul unitatilor teritoriale subordonate Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, respectiv Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in a caror raza teritoriala isi au sediul ori in evidenta carora sunt luati debitorii respectivi, precum si in evidenta contabila a debitorilor.
    28. Organul de executare va stinge in evidentele proprii creantele bugetului asigurarilor sociale de stat sau ale bugetului asigurarilor pentru somaj, inscrise in titlul executoriu sau titlurile executorii pentru care s-a inceput executarea silita, pe fiecare fel de venit, inclusiv dobanzile aferente, in limita valorii bunului imobil trecut in proprietatea publica a statului.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

    Functia .................., Semnatura ................      Data

    Casa de pensii a judetului ...........................

    Str. ................................ nr. ............      Aprobat

    Localitatea ..........................................

    Dosar de executare nr. .............../...............      Avizat

    ......................................................      Verificat

                               PROCES-VERBAL
pentru trecerea in proprietatea statului a bunului imobil supus executarii silite

                Incheiat astazi, ...... luna ............. anul ......

    In baza art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 79/2003, s-au aplicat modalitatile de executare silita asupra debitorului (persoana juridica) .................................., din localitatea .........................., str. ....................... nr. ...., nr. de inmatriculare in registrul comertului ......................, codul fiscal nr. ........., pentru incasarea obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat, asa cum au fost specificate in titlurile executorii nr. ................., emise de ............................, in suma totala de ................. lei, din care ramase de recuperat*):
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ......................................................................... .
    Intrucat debitorul nu a platit la termenele stabilite obligatiile prevazute mai sus, se efectueaza trecerea in proprietatea publica a statului a bunului imobil inscris in procesul-verbal de identificare a bunurilor imobile nr. ..................... din ................., intocmit de ......................, care se anexeaza la prezentul proces-verbal.
    a) Date privind identificarea bunului imobil (cladire si/sau teren):
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    b) Descrierea sumara:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ......................................................................... .
    c) Documente care atesta dreptul de proprietate al debitorului asupra bunului imobil:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ......................................................................... .
    d) Pretul bunului imobil, acceptat de debitor, este de ..................... lei, plus T.V.A. in suma de ........................... lei.
    e) Pretul bunului imobil, acceptat de debitor (inclusiv T.V.A.) ......................... lei.
    f) Suma obligatiilor bugetare ..................... lei.
    g) Diferenta, din care:
    - obligatii bugetare ramase de recuperat [lit. f) - e)] .................... lei;
    - suma ramasa in plus, care urmeaza sa fie regularizata conform dispozitiilor legale in vigoare [lit. e) - f)] ............... lei.
    h) T.V.A. colectata in sarcina de plata a debitorului ...................... lei.
    Documentele din care rezulta ca bunul imobil este liber de orice sarcini (din evidentele de publicitate imobiliara)
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ......................................................................... .
    Prezentul proces-verbal s-a incheiat in baza Deciziei nr. ................. din data de ......................... a comisiei din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, in ...... exemplare.

       Conducatorul organului de executare,                Director,
                      L.S.                                    L.S.
       ....................................         .........................

------------
    *) Se inscriu sumele ramase de recuperat, pe tipuri de contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv majorarile de intarziere si cheltuielile de executare actualizate.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

    Functia .................., Semnatura ................      Data

    Agentia de ocupare a fortei de munca a judetului
    ......................................................

    Str. ................................ nr. ............      Aprobat

    Localitatea ..........................................

    Dosar de executare nr. .............../...............      Avizat

    ......................................................      Verificat

                              PROCES-VERBAL
pentru trecerea in proprietatea statului a bunului imobil supus executarii silite

                Incheiat astazi, ...... luna ............. anul ......

    In baza art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 79/2003, s-au aplicat modalitatile de executare silita asupra debitorului (persoana juridica) ..............................., din localitatea ............................, str. .......................... nr. ....., nr. de inmatriculare in registrul comertului ....................., codul fiscal nr. .........., pentru incasarea obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat, asa cum au fost specificate in titlurile executorii nr. ................., emise de ..................................., in suma totala de .................... lei, din care ramase de recuperat*):
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ......................................................................... .
    Intrucat debitorul nu a platit la termenele stabilite obligatiile prevazute mai sus, se efectueaza trecerea in proprietatea publica a statului a bunului imobil inscris in procesul-verbal de identificare a bunurilor imobile nr. ................. din ................, intocmit de ..........................., care se anexeaza la prezentul proces-verbal.
    a) Date privind identificarea bunului imobil (cladire si/sau teren):
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    b) Descrierea sumara:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ......................................................................... .
    c) Documente care atesta dreptul de proprietate al debitorului asupra bunului imobil:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ......................................................................... .
    d) Pretul bunului imobil, acceptat de debitor, este de ..................... lei, plus T.V.A. in suma de ........................... lei.
    e) Pretul bunului imobil, acceptat de debitor (inclusiv T.V.A.) ......................... lei.
    f) Suma obligatiilor bugetare ......................... lei.
    g) Diferenta, din care:
    - obligatii bugetare ramase de recuperat [lit. f) - e)] .................... lei;
    - suma ramasa in plus, care urmeaza sa fie regularizata conform dispozitiilor legale in vigoare [lit. e) - f)] ...................... lei.
    h) T.V.A. colectata in sarcina de plata a debitorului ...................... lei.
    Documentele din care rezulta ca bunul imobil este liber de orice sarcini (din evidentele de publicitate imobiliara)
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ......................................................................... .
    Prezentul proces-verbal s-a incheiat in baza Deciziei nr. ................. din data de ......................... a comisiei din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, in ...... exemplare.

       Conducatorul organului de executare,                Director,
                      L.S.                                    L.S.
       ....................................         .........................

           
    *) Se inscriu sumele ramase de recuperat, pe tipuri de contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv majorarile de intarziere si cheltuielile de executare actualizate.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 127/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 127 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 127/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu