Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 125 din 19 ianuarie 2007

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor inregistrate ca urmare a prestarii serviciilor de interes economic general de catre societatile care produc, transporta, distribuie si furnizeaza energie termica, continuta de Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 91 din 5 februarie 2007Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Articol unic. - Se aprobă Schema de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societăţile care produc, transportă, distribuie şi furnizează energie   termică,   conţinută   de   Ordonanţa   Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006.

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

ANEXĂ

SCHEMA   DE   AJUTOR   DE   STAT

pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societăţile care produc, transportă, distribuie şi furnizează energie termică, conţinută de Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

CAPITOLUL I

Baza legală

Art. 1. - (1) Prezenta schemă descrie procedeul de acordare a ajutoarelor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate de către operatorii economici ca urmare a prestării serviciului de interes economic general în domeniul producerii, transportului, distribuţiei şi furnizării energiei termice în condiţiile instituirii preţurilor locale de referinţă, conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006.

(2) Prezenta schemă va fi exceptată de la obligaţia notificării conform prevederilor Deciziei Comisiei Europene 2005/842/CE privind aplicarea prevederilor art. 86 alin. (2) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene ajutorului de stat sub forma compensării serviciului public realizat de către anumite întreprinderi cărora Ie-a fost încredinţată operarea de servicii de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 312 din 29 noiembrie 2005, precum şi ale Incadrării comunitare privind ajutorul de stat sub forma compensării serviciului public, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. C 297 din 29 noiembrie 2005.

Art. 2. - Prezenta schemă este elaborată avându-se în vedere următoarele acte normative:

a)   Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006;

b)   Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006;

c)   Legea energiei electrice nr. 318/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iulie 2003;

d)   Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 27 iulie 2006;

e)  Ordonanţa Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 31 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

f)   Decizia Comisiei Europene 2005/842/CE privind aplicarea prevederilor art. 86 alin. (2) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene ajutorului de stat sub forma compensării serviciului public realizat de către anumite întreprinderi cărora Ie-a fost încredinţată operarea de servicii de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 312 din 29 noiembrie 2005;

g)    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 21/514/2006 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 3 octombrie 2006;

h) Metodologia de stabilire a preţurilor şi a cantităţilor de energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate şi a preţurilor pentru energie termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare - revizia 1, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 23 iunie 2005, cu modificările ulterioare;

i) Metodologia de stabilire a preţurilor reglementate de vânzare/cumpărare, a tarifelor de transport şi de distribuţie pentru energia termică, aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 126/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 22 august 2000.

CAPITOLUL II

Scopul şi obiectivele schemei

Art. 3. - Ajutoarele de stat prevăzute de prezenta schemă se acordă în scopul sprijinirii populaţiei prin compensarea unei părţi din costul gigacaloriei, până la eficientizarea sistemului centralizat de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice.

Art. 4. - Obiectivele prezentei scheme constau în:

a)   reducerea subvenţiei acordate de la bugetul de stat şi al autorităţii publice locale;

b)   crearea posibilităţii autorităţilor locale de a stabili preţul local de facturare cu valori apropiate de preţurile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, în funcţie de resursele locale;

c)   scăderea valorii facturii la energie termică la utilizatorii casnici, astfel încât să fie suportabilă de către aceştia;

d)   eficientizarea administrării sistemului centralizat de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, astfel încât operatorii economici cărora le-a fost încredinţată prestarea serviciului să nu înregistreze pierderi din această activitate.

CAPITOLUL III

Domeniul de aplicare

Art. 5. - (1) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică operatorilor economici definiţi conform Legii nr. 326/2001 sau altor operatori economici care efectuează un serviciu public din sectorul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice şi cărora li s-a încredinţat prestarea acestor servicii de interes economic general printr-un act normativ sau administrativ.

(2)  Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) beneficiază de alocările financiare prevăzute de prezenta schemă pentru compensarea pierderilor generate de prestarea serviciului de interes economic general, în condiţiile în care energia termică furnizată populaţiei este facturată la nivelul preţului local stabilit de autoritatea administraţiei publice locale, conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006.

(3)  Prezenta schemă nu se aplică în cazul în care costul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice este mai mic de 107,5 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Art. 6. - (1) Prezenta schemă se aplică operatorilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)  valoarea medie a cifrei de afaceri anuale înregistrate de aceştia, aferentă celor două exerciţii financiare anterioare anului în care a fost încredinţată prestarea serviciului de interes economic general, este mai mică decât echivalentul în lei a 100 milioane euro; cifra de afaceri anuală avută în vedere este cea dinainte de plata obligaţiilor către stat şi trebuie să fie raportată la toate activităţile desfăşurate de operatorul economic căruia i-a fost încredinţată obligaţia prestării serviciului de interes economic general;

b)  valoarea compensării anuale pentru serviciul public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat este mai mică decât echivalentul în lei a 30 milioane euro. Această valoare este determinată  pornind  de  la valoarea  medie  anuală  a compensării ce urmează a se acorda în perioada de alocare a schemei.

(2) In scopul determinării pragurilor menţionate la alin. (1), echivalentul în lei se calculează la cursul de schimb mediu anual, comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru fiecare exerciţiu financiar.

CAPITOLUL IV

Modalităţi de acordare a ajutorului de stat

Art. 7. - Alocările de ajutor de stat ce vor fi acordate în cadrul prezentei scheme constau în:

a)   compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibilii folosiţi pentru producerea de energie termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate;

b)   acoperirea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţurile locale de facturare a energiei termice furnizate populaţiei prin sisteme centralizate.

Art. 8. - Ajutorul de stat prevăzut la art. 7 lit. a) se acordă pentru compensarea pierderilor generate de prestarea serviciului de interes economic general, datorate creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibilii utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei prin sisteme centralizate, cu respectarea următoarelor condiţii:

a)  sumele se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor către bugetele autorităţilor publice locale;

b)  valoarea compensării reprezintă maximum 45% din costurile determinate conform reglementărilor în vigoare pentru combustibilul folosit pentru producerea energiei termice destinate populaţiei.

Art. 9. - Ajutorul de stat prevăzut la art. 7 lit. b) se acordă în vederea stabilirii unor preţuri locale suportabile la energia termică livrată populaţiei, cu respectarea următoarelor prevederi:

a)  sumele se alocă de la bugetele locale după alocarea sumelor descrise la art. 7 lit. a);

b)   valoarea ajutorului reprezintă minimum 10% din valoarea costurilor totale.

Art. 10. - (1) Măsurile de ajutor de stat prevăzute la art. 7 pot fi acordate în avans furnizorilor de energie termică pentru populaţie în vederea asigurării fondurilor necesare constituirii stocurilor de cărbune, păcură şi de combustibil lichid uşor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri.

(2)   Valoarea deconturilor justificative pentru alocarea efectivă a sumelor acordate în avans pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei se va deduce lunar din avansurile acordate potrivit alin. (1).

(3)   Regularizarea definitivă a avansurilor acordate potrivit prevederilor alin. (1), pe baza deconturilor justificative pe luna decembrie a anului curent, se va face până la data de 15 ianuarie a anului următor, respectiv 15 aprilie, pentru avansurile acordate pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie a fiecărui an.

CAPITOLUL V

Prestarea şi încredinţarea serviciului de interes economic general

Art. 11. - (1) Producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat reprezintă o utilitate asigurată de serviciile comunitare de utilităţi publice înţelese ca totalitatea activităţilor de interes public general, desfăşurate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul satisfacerii cerinţelor comunităţilor locale, conform art. 1 alin. (2) din Legea nr. 51/2006.

(2) Serviciul de alimentare cu energie termică mai poate fi prestat şi de operatorii economici şi instituţiile publice care nu se află în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, conform Ordonanţei Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii legale privind serviciile publice de gospodărie comunală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 131/2004.

Art. 12. - Operatorii economici beneficiari ai prezentei scheme trebuie să aibă încredinţată prestarea serviciilor de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat prin licenţe acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi/sau de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală.

Art. 13. - (1) Licenţele prevăzute la art. 12 conţin în mod explicit următoarele elemente:

a)  natura, scopul şi durata pentru care se încredinţează prestarea serviciului de interes economic general;

b)  întreprinderea prestatoare şi teritoriul implicat;

c)  natura drepturilor şi obligaţiilor speciale sau exclusive acordate întreprinderii în cauză;

d)  respectarea indicatorilor de performanţă.

(2)   Parametrii tehnico-economici pe baza cărora este calculată compensarea, aceeaşi pentru toţi prestatorii serviciului de interes economic general, sunt:

a)  preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice la consumatorii finali, în vigoare, PET acesta este aprobat/avizat de autoritatea competentă pe baza metodologiilor proprii, respectiv Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sau Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;

b)  preţul local de referinţă, PLR, aprobat de autoritatea competentă pe baza metodologiilor proprii, respectiv Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sau Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;

c)   compensarea unitară pentru combustibili, Ccomb, ce este asigurată de la bugetul de stat, aprobata de autoritatea competentă, pe baza metodologiilor proprii, respectiv Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sau Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;

d)   preţul local al energiei termice facturate populaţiei, PL, aprobat de autoritatea administraţiei publice locale;

e)  cantitatea de energie termică estimată a fi furnizată populaţiei în anul de calcul, QPOP stabilită de autoritatea administraţiei publice locale pe baza datelor transmise de prestatorii serviciului public.

(3)   Modalităţile de recuperare a supracompensării sunt detaliate la art. 22 şi 23.

(4)   Autorităţile administraţiei publice locale care au concesionat serviciul public de producere, distribuţie, transport şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat emit acte administrative care să prevadă parametrii pentru calcularea, controlul şi revizuirea compensărilor, precum şi modalităţile de evitare şi recuperare a supracompehsărilor pentru societăţile care prestează serviciul public.

CAPITOLUL VI

Cuantumul compensării

Art. 14. - (1) Cuantumul alocărilor de ajutor de stat sub forma compensării nu va depăşi suma necesară acoperirii totale a costurilor aferente prestării serviciului de interes economic general de producere, transport, furnizare şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, inclusiv a unui profit rezonabil pentru îndeplinirea obligaţiilor serviciului, cu luarea în considerare a veniturilor rezultate din facturarea energiei termice livrate populaţiei la nivelul preţului local stabilit de autoritatea administraţiei publice locale.

(2)   Cuantumul compensării include cumulativ cele două modalităţi de sprijin acordate din bugetul de stat şi din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, menţionate la art. 7.

(3)   Parametrii calculului şi acordării compensării sunt prevăzuţi, de o manieră transparentă, în Metodologia de stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Aceştia sunt identici pentru toţi operatorii economici care îndeplinesc aceleaşi obligaţii rezultate din prestarea serviciului de interes economic general.

Art. 15. - (1) Costurile luate în calcul la stabilirea cuantumului compensării includ toate costurile care sunt asociate cu prestarea serviciului de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie. Acestea sunt determinate de autoritatea competentă pe baza metodologiilor proprii. Costurile asociate cu orice alte activităţi care nu sunt legate de îndeplinirea serviciului de interes economic general includ toate costurile variabile, o contribuţie a costurilor fixe comune proporţională cu cea aferentă acestor activităţi în totalul activităţilor prestatorului şi un profit rezonabil.

(2)   Costurile alocate pentru îndeplinirea serviciului de interes economic general acoperă toate costurile variabile implicate în prestarea serviciului de interes economic general şi o contribuţie a costurilor fixe comune proporţională cu cea aferentă acestor activităţi în totalul activităţilor prestatorului.

(3)   Costurile prevăzute la alin. (2) sunt calculate pe baza principiilor contabile general acceptate şi se referă la toate costurile aferente producerii, transportului, distribuţiei şi furnizării agentului termic către populaţie prin sisteme centralizate.

Art. 16. - Preţurile locale de referinţă sunt unice la nivelul aceleiaşi localităţi, indiferent de tipul şi structura instalaţiilor de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice sau de combustibilii utilizaţi.

Art. 17. - Compensarea unitară pentru combustibilul folosit pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei reprezintă maximum 45% din costurile unitare pentru combustibil si se determină cu formula:

Ccomb = 45% x Costcomb (lei/Gcal).

Art. 18. - (1) In cazul în care nu este necesară compensarea combustibilului, autorităţile locale vor aloca de la bugetul local ajutorul de stat prevăzut la art. 7 lit. b) pentru acoperirea pierderilor rezultate din prestarea serviciului de interes economic general, determinate astfel:

Sautorităti locale = PET -  PLR (lei/Gcal).

(2) In cazul în care este necesară compensarea combustibilului, autorităţile locale vor aloca de la bugetul local ajutorul de stat prevăzut la art. 7 lit. b) pentru acoperirea pierderilor rezultate din prestarea serviciului de interes economic general, determinate astfel:

Sautorităţi locale = PET -  PLR  -  Ccomb.

Art. 19. - (1) Valoarea totală a ajutorului de stat prevăzut de prezenta schemă, pentru un singur beneficiar, se determină cu formula:

C =(Ccomb + Sautorităţi locale ) x QPOP

(2) In cazul în care autorităţile locale stabilesc preţuri locale de facturare a energiei termice diferite de PLR stabilite de autoritatea competentă, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, diferenţa dintre PLR şi PL corectează valoarea ajutorului de stat pentru un singur beneficiar astfel:

C1 = C+ (PLR - PL) X QP0P.

(3) In cazul în care autoritatea administraţiei publice locale stabileşte un preţ local de facturare a energiei termice mai mic decât PLR stabilit de autoritatea competentă, diferenţa dintre PLR şi PL este asigurată de la bugetul local.

Art. 20. - (1) Veniturile care vor fi luate în calculul cuantumului compensării includ cel puţin venitul obţinut din prestarea serviciului de interes economic general, respectiv cele rezultate din facturarea energiei termice livrate populaţiei la nivelul preţului local stabilit de autoritatea administraţiei publice locale, şi anume:

V = QP0P x PL.

(2) In cazul în care prestatorul de serviciu deţine drepturi speciale sau exclusive care au legătură cu prestarea altui serviciu de interes economic general, care conduce la obţinerea unui profit suplimentar celui rezonabil aferent prestării serviciului public în discuţie, sau dacă acesta beneficiază de alte avantaje acordate de stat, atât profitul suplimentar, cât şi avantajul cuantificat vor fi luate în considerare în calculul veniturilor aferente serviciului public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice.

Art. 21. - Ajutoarele de stat prevăzute la art. 7 nu sunt acordate pentru compensarea pierderilor generale de prestarea altor activităţi decât producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice către populaţie prin sisteme centralizate.

CAPITOLUL VII

Controlul compensării şi al supracompensării

Art. 22. - Consiliile locale verifică anual dacă prestările de serviciu pentru care s-au acordat alocări în cadrul prezentei scheme primesc sau nu primesc compensări mai mari decât cuantumul determinat conform prevederilor art. 14 şi 15, ceea ce ar conduce la o supracompensare a serviciului. Această supracompensare constă în valoarea diferenţei dintre suma efectivă primită de beneficiar şi suma ce se obţine în urma calculului realizat conform prevederilor cap. VI.

Art. 23. - (1) In situaţia în care se constată supracompensare, consiliile locale vor solicita operatorului economic beneficiar să ramburseze cuantumul aferent acesteia. într-o astfel de situaţie, consiliile locale vor actualiza parametrii care au dus la înregistrarea unei supracompensări.

(2) Dacă supracompensarea nu depăşeşte 10% din valoarea compensării anuale primite de întreprinderea în cauză, aceasta poate fi reportată pentru anul următor şi dedusă din cuantumul compensării care ar putea fi, în mod normal, acordată în anul următor.

CAPITOLUL VIII

Durata de aplicare a schemei

Art. 24. - Schema de ajutor de stat se aplică pe perioada 2007-2009.

CAPITOLUL IX

Bugetul schemei de ajutor de stat

Art. 25. - Valoarea totală a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acestuia, este de 4.272.352.358 lei.

Defalcarea pe ani şi măsuri a sumelor acordate se prezintă astfel:

Ani

Compensarea combustibilului de la bugetul de stat

(lei)

Subvenţie de la autorităţi locale

(lei)

Total

(lei)

2007

877.475.497

315.919.017

1.193.394.514

2008

1.052.970.596

379.102.820

1.432.073.416

2009

1.210.916.185

435.968.243

1.646.884.428

TOTAL:

3.141.362.278

1.130.990.080

4.272.352.358

Art. 26. - (1) Numărul estimat al operatorilor economici beneficiari este de 107.

(2) Operatorii economici care administrează sisteme centralizate, beneficiari ai măsurilor prevăzute la art. 7, care nu se încadrează în condiţiile prezentei scheme, fac obiectul unor decizii de autorizare, în baza unor notificări individuale. Până la data emiterii deciziei de autorizare a ajutorului individual nu se vor acorda sumele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006. In caz contrar, ajutorul de stat este ilegal şi va fi recuperat.

CAPITOLUL X

Procedura de implementare a schemei; autoritatea de implementare

Art. 27. - (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor este furnizor pentru măsura de ajutor de stat prevăzută la art. 7 lit. a).

(2) Autorităţile administraţiei publice locale care au în proprietate sisteme centralizate de furnizare a energiei termice sunt furnizori pentru măsura prevăzută la art. 7 lit. b), dacă în localitatea administrată este instituit un preţ local de referinţă.

Art. 28. - (1) Pentru a beneficia de compensarea creşterilor neprevizionate la combustibilii utilizaţi, operatorul economic care administrează sistemul centralizat depune la Ministerul Administraţiei şi Internelor o cerere avizată de consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale pe care o deserveşte.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va cuprinde următoarele:

a)  costurile actualizate pentru combustibilul propriu folosit pentru producerea energiei termice destinate populaţiei;

b)  costurile prevăzute iniţial pentru combustibilul propriu folosit pentru producerea energiei termice destinate populaţiei;

c)   valoarea ajutorului, care nu va depăşi 45% din costurile prevăzute la lit. b);

d)   fundamentarea costurilor prevăzute la lit. a) şi b);

e)  cantitatea de energie termică livrată populaţiei.

Art. 29. - (1) Pentru a beneficia de subvenţia în vederea acoperirii integrale a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţurile locale de referinţă, operatorul economic care administrează sistemul centralizat depune o cerere la consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale.

(2) Acordarea ajutorului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

CAPITOLUL XI

Transparenţă şi confidenţialitate

Art. 30. - Prezenta schemă va fi publicată pe pagina de web a Ministerului Administraţiei şi Internelor, a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, precum şi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Informaţiile privind valoarea ajutorului de stat, pe fiecare beneficiar şi măsură în parte, vor fi publicate pe pagina de internet a fiecărui consiliu local, după caz, a unităţii administrativ-teritoriale unde operatorul deserveşte.

Art. 31. - Consiliile locale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nu vor face publice datele şi informaţiile care sunt clasificate, potrivit legii.

CAPITOLUL XII

Raportare şi monitorizare

Art. 32. - (1) Consiliile locale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor vor transmite rapoarte anuale Consiliului Concurenţei, care vor conţine o descriere detaliată privind condiţiile de aplicare a prezentei scheme.

(2) Ministerul Administraţiei şi Internelor şi fiecare consiliu local ce acordă subvenţii vor păstra informaţiile aferente determinării compensării pe o perioadă de cel puţin 10 ani.

Art. 33. - (1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 5 alin. (1), beneficiari ai prezentei scheme, vor ţine evidenţa specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, a unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate.

(2)  Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), beneficiari ai prezentei scheme, care desfăşoară şi alte activităţi în afară de producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice, întocmesc registre de evidenţă separată care să cuprindă atât costurile şi veniturile legate de acest serviciu, cât şi costurile şi veniturile legate de îndeplinirea altor activităţi.

(3)  Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), beneficiari ai prezentei scheme, sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică prevăzută la alin. (1) şi (2) şi să o păstreze pe o perioadă de cel puţin 10 ani.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 125/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 125 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu