Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1243 din 05.09.2019

privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.403(96) şi Rezoluţia MSC.410(97) ale Comitetului de siguranţă maritimă din 19 mai 2016, respectiv 25 noiembrie 2016
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 758 din 18 septembrie 2019SmartCity1

Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 28.281/1.288 din 24 iulie 2019 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.403(96) şi Rezoluţia MSC.410(97) ale Comitetului de siguranţă maritimă din 19 mai 2016, respectiv 25 noiembrie 2016,ţinând seama de prevederile art. VIII(b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII(b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974) la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 pct. 20, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin: Articolul 1Se publică amendamentele la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), cod pe care România l-a acceptat prin Legea nr. 624/2002, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.403(96) a Comitetului de siguranţă maritimă din 19 mai 2016, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se publică amendamentele la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.410(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016, prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 3Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la 1 ianuarie 2020. p. Ministrul transporturilor, Ion Iordăchescu, secretar de stat ANEXA Nr. 1 REZOLUŢIA MSC.403(96) (adoptată la 19 mai 2016) Amendamente la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS) Comitetul de siguranţă maritimă, amintind articolul 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului, luând notă de Rezoluţia MSC.98(73), prin care a adoptat Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului („Codul FSS"), care a devenit obligatoriu conform capitolului II-2 din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare („Convenţia"), luând notă, de asemenea, de articolul VIII(b) şi regula II-2/3.22 din Convenţie cu privire la procedura de amendare a Codului FSS, luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi şasea sesiune a sa, amendamentele la Codul FSS propuse şi circulate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din Convenţie, 1 adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenţie, amendamentele la Codul FSS, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie; 2 stabileşte, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, că aceste amendamente se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2019, în afară de cazul când, înainte de acea dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale însumate reprezintă nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat secretarului general obiecţiile lor la amendamente; 3 invită guvernele contractante la Convenţie să ia notă de faptul că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2020, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus; 4 solicită secretarului general, în aplicarea articolului VIII(b)(v) din Convenţie, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă tuturor guvernelor contractante la Convenţie; 5 solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie. ANEXĂla Rezoluţia MSC.403(96) Amendamente la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS) Capitolul 8 Instalaţii automate de stingere a incendiului cu sprinklere, de detectare şi de alarmă în caz de incendiu 1 Textul paragrafului 2.4.1 existent se înlocuieşte după cum urmează: 2.4.1 Generalităţi 2.4.1.1 Toate părţile instalaţiei care ar putea să îngheţe în timpul funcţionării trebuie protejate corespunzător împotriva îngheţului. 2.4.1.2 Trebuie acordată o atenţie specială specificaţiilor privind calitatea apei furnizate de către producătorul instalaţiei pentru a preveni ca sprinklerele să se corodeze la interior şi să se înfunde sau să se blocheze din cauza unor produse de coroziune ori a unor minerale care se depun. 2 După capitolul 16 existent se adaugă un nou capitol, 17, după cum urmează: Capitolul 17 Instalaţii pentru stingerea incendiului cu spumă destinate amenajărilor pentru elicoptere 1 Aplicare Prezentul capitol detaliază specificaţiile pentru instalaţiile pentru stingerea incendiului cu spumă destinate să protejeze platformele pentru elicoptere şi zonele pentru aterizarea elicopterelor conform cerinţelor capitolului II-2 al Convenţiei. 2 Definiţii 2.1 Valoarea lui D înseamnă dimensiunea maximă a elicopterului, atunci când rotoarele sale se învârtesc, utilizată pentru evaluarea platformei pentru elicoptere. Ea determină aria care trebuie acoperită de spuma aplicată. 2.2 Pulverizatoare de spumă integrate în punte sunt pulverizatoare de spumă încastrate în platforma pentru elicoptere sau montate la marginea acesteia. 2.3 Lansatoare de spumă sunt pulverizatoare care aspiră aerul, în formă de tub, care servesc la producerea şi debitarea spumei, în general numai în jet drept. 2.4 Zona pentru aterizarea elicopterelor are sensul definit la regula II-2/3.57 din SOLAS. 2.5 Platforma pentru elicoptere are sensul definit la regula II-2/3.26 din SOLAS. 2.6 Unitate de spumare cu tambur cu furtun este un tambur cu furtun echipat cu un lansator de spumă şi un furtun semirigid, împreună cu un dozator de spumă fix şi un rezervor fix de substanţă spumogenă lichidă, care sunt montate pe acelaşi cadru. 2.7 Unitate de tun cu spumă este un tun cu spumă, fie cu evacuare automată, fie echipat cu un dozator de spumă fix, separat, şi un rezervor fix de substanţă spumogenă lichidă, care sunt montate pe acelaşi cadru. 2.8 Zona degajată de obstacole este zona de decolare şi de apropiere care include în întregime zona de aterizare sigură şi se extinde pe un sector de cel puţin 210°, în care sunt permise numai obstacole specificate. 2.9 Sector cu obstacole limitate este un sector de 150° situat în exteriorul zonei de decolare şi de apropiere, care se extinde spre exteriorul unei platforme pentru elicoptere, în care sunt permise obstacole cu o înălţime limitată. 3 Specificaţii tehnice aplicabile platformelor pentru elicoptere şi zonelor pentru aterizarea elicopterelor 3.1 Instalaţia trebuie să poată fi declanşată manual şi poate fi configurată astfel încât să se declanşeze automat. 3.2 Pentru platformele pentru elicoptere, instalaţia cu spumă trebuie să conţină cel puţin două tunuri cu spumă fixe sau pulverizatoare de spumă integrate în punte. În plus, trebuie să fie prevăzuţi cel puţin doi tamburi cu furtun echipaţi cu un lansator de spumă şi un furtun semirigid, suficient pentru a permite să se atingă orice parte a platformei pentru elicoptere. Debitul minim al instalaţiei cu spumă se determină multiplicând valoarea lui D cu 6 l/min./m2. Debitul minim al instalaţiei cu spumă pentru pulverizatoarele de spumă integrate în punte se determină multiplicând suprafaţa totală a platformei pentru elicoptere cu 6 l/min./m2. Fiecare tun trebuie să fie capabil să furnizeze cel puţin 50% din debitul minim al instalaţiei cu spumă, dar nu mai puţin de 500 l/min. Debitul minim al fiecărui tambur cu furtun trebuie să fie de cel puţin 400 l/min. Cantitatea de substanţă spumogenă trebuie să fie suficientă pentru ca toate dispozitivele de descărcare racordate să poată funcţiona timp de cel puţin 5 minute. 3.3 Acolo unde sunt instalate tunuri cu spumă, distanţa de la tun la extremitatea cea mai îndepărtată a zonei protejate nu trebuie să depăşească 75% din distanţa la care tunul aruncă jetul de spumă în condiţii de aer calm. 3.4 Pentru zonele pentru aterizarea elicopterelor trebuie să fie prevăzute cel puţin două generatoare de spumă portabile sau două unităţi de spumare cu tambur cu furtun, fiecare fiind capabilă să debiteze soluţia de spumă la debitul minim indicat în tabelul următor:

Categoria Lungimea totală a elicopterului (valoarea lui D) Debitul minim al soluţiei de spumă (l/min.)
H1 până la 15 m exclusiv 250
H2 de la 15 m la 24 m exclusiv 500
H3 de la 24 m la 35 m exclusiv 800

Cantitatea de substanţă spumogenă trebuie să fie suficientă pentru ca toate dispozitivele de descărcare racordate să poată funcţiona timp de cel puţin 10 minute. Pentru navele-cisternă prevăzute cu o instalaţie de stingere a incendiului cu spumă situată pe punte, Administraţia poate lua în considerare un aranjament alternativ, ţinând cont de tipul de substanţă spumogenă ce trebuie utilizată. 3.5 Unităţi cu declanşare manuală capabile să pornească pompele necesare şi să deschidă valvulele cerute, inclusiv sistemul principal de tubulaturi de incendiu, dacă serveşte la alimentarea cu apă, trebuie să fie situate pe fiecare tun şi pe fiecare tambur pentru furtun. În plus, trebuie prevăzută o unitate centrală pentru declanşare manuală într-un loc protejat. Instalaţia cu spumă trebuie astfel concepută încât să debiteze spuma la debitul nominal şi la presiunea nominală de la oricare dispozitiv de descărcare racordat în maximum 30 de secunde de la activare. 3.6 Activarea oricărei unităţi prin declanşare manuală trebuie să iniţieze scurgerea substanţei spumogene către toţi tamburii cu furtun, toate tunurile şi pulverizatoarele de spumă integrate în punte care sunt racordate. 3.7 Instalaţia şi elementele sale trebuie să fie proiectate astfel încât să poată rezista la variaţii de temperatură ambiantă, vibraţii, umiditate, impacturi şi coroziune care se produc în mod normal pe puntea deschisă şi trebuie să fie fabricate şi încercate de o manieră considerată satisfăcătoare de către Administraţie. 3.8 Trebuie să se asigure o distanţă minimă de pulverizare de cel puţin 15 m cu toţi tamburii cu furtun şi toate tunurile debitând spumă simultan. Presiunea de debitare, debitul şi configuraţia debitării pulverizatoarelor de spumă integrate în punte trebuie să fie considerate satisfăcătoare de către Administraţie, pe baza încercărilor care demonstrează că duza este capabilă să stingă incendiile care implică cea mai mare dimensiune a elicopterului pentru care este proiectată platforma pentru elicoptere. 3.9 Tunurile, lansatoarele de spumă, pulverizatoarele de spumă integrate în punte şi racordurile trebuie fabricate din alamă, bronz sau oţel inoxidabil. Tubulatura, armăturile şi elementele conexe, cu excepţia garniturilor, trebuie proiectate astfel încât să reziste la temperaturi de până la 925°C. 3.10 Trebuie demonstrat faptul că substanţa spumogenă este capabilă să stingă incendiile care rezultă din scurgeri ale carburantului pentru avioane şi aceasta trebuie să corespundă unor standarde de performanţă care să nu fie inferioare acelora considerate acceptabile de către Organizaţie. Dacă rezervorul de substanţă spumogenă se află pe puntea deschisă, trebuie folosite substanţe spumogene protejate la îngheţ, dacă este cazul, pentru zona de operare. 3.11 Niciun echipament al instalaţiei cu spumă instalat în zona de decolare şi de apropiere degajată de obstacole nu trebuie să aibă o înălţime mai mare de 0,25 m. Niciun echipament al instalaţiei cu spumă instalat în sectorul cu obstacole limitate nu trebuie să depăşească înălţimea permisă pentru obiectele din această zonă. 3.12 Toate unităţile cu declanşare manuală, unităţile de tun cu spumă, unităţile de spumare cu tambur cu furtun, tamburii pentru furtun şi tunurile trebuie să permită un acces uşor care să nu oblige la traversarea platformei pentru elicoptere sau a zonei pentru aterizarea elicopterelor. 3.13 Tunurile oscilante, dacă sunt folosite, trebuie să permită reglarea modalităţii de pulverizare a spumei şi să fie prevăzute cu un mijloc pentru deblocarea mecanismului lor de oscilare care să permită trecerea rapidă la modul manual de operare. 3.14 Dacă este instalat un tun pentru spumă al cărui debit este de până la 1.000 l/min., acesta trebuie echipat cu o duză de aspiraţie a aerului. Dacă este instalat un pulverizator de spumă integrat în punte, atunci tamburul cu furtun suplimentar instalat trebuie să fie echipat cu un pulverizator care aspiră aerul, manevrabil manual (lansatoare de spumă). Utilizarea unor pulverizatoare de spumă care nu aspiră aerul (atât pentru tunuri, cât şi pentru tamburul cu furtun suplimentar) este permisă doar dacă sunt instalate tunuri de spumă cu un debit mai mare de 1.000 l/min. Dacă sunt prevăzute doar generatoare de spumă portabile sau unităţi cu tambur cu furtun, acestea trebuie echipate cu un pulverizator care aspiră aerul, manevrabil manual (lansatoare de spumă). ANEXA Nr. 2 REZOLUŢIA MSC.410(97) (adoptată la 25 noiembrie 2016) Amendamente la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS) Comitetul de siguranţă maritimă, amintind articolul 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului, luând notă de Rezoluţia MSC.98(73), prin care a adoptat Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului („Codul FSS"), care a devenit obligatoriu conform capitolului II-2 din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare („Convenţia"), luând notă, de asemenea, de articolul VIII(b) şi regula II-2/3.22 din Convenţie cu privire la procedura de amendare a Codului FSS, luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi şaptea sesiune a sa, amendamentele la Codul FSS propuse şi circulate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din Convenţie, 1 adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenţie, amendamentele la Codul FSS, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie; 2 stabileşte, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2019, în afară de cazul când, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale însumate reprezintă nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat secretarului general obiecţiile lor la amendamente; 3 invită guvernele contractante la Convenţie să ia notă de faptul că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2020, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus; 4 solicită secretarului general, în aplicarea articolului VIII(b)(v) din Convenţie, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă tuturor guvernelor contractante la Convenţie; 5 solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie. ANEXĂla Rezoluţia MSC.410(97) Amendamente la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS) Capitolul 13 Amplasarea mijloacelor de evacuare În paragraful 2.1.2.2.2.1, textul de la cazul 2 se înlocuieşte după cum urmează: Cazul 2: Pasagerii din încăperile publice ocupate la 3/4 din capacitatea maximă; 1/3 din membrii echipajului repartizaţi în încăperile publice; încăperile de serviciu ocupate de 1/3 din membrii echipajului; şi încăperile de locuit ale echipajului ocupate de 1/3 din membrii echipajului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1243/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1243 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Salam untuk semua Warga Negara Indonesia !!! perusahaan kami siap untuk mendengarkan perusahaan, perusahaan swasta dan individu yang tertarik untuk memperoleh pinjaman modal dan bentuk pinjaman lainnya untuk berbagai keperluan dengan tingkat bunga rendah dan durasi pinjaman yang terjangkau. Kami menggunakan platform iklan online perusahaan kami untuk mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa kami menawarkan pinjaman kepada perusahaan swasta, perorangan, pemilik bisnis e.t.c dengan suku bunga rendah. Ini untuk memberi tahu masyarakat umum bahwa perusahaan pinjaman kami adalah organisasi pinjaman global yang didedikasikan untuk menyediakan pinjaman tunai yang dijamin cepat untuk individu dan perusahaan yang memenuhi syarat dengan tingkat bunga bersubsidi per tahun. Kami telah membantu sejumlah perusahaan swasta, perorangan dan organisasi yang telah menghadapi kesulitan keuangan secara global dan sedang mencari perusahaan pinjaman swasta yang andal. Saat Anda melamar bersama kami, Anda melamar dengan perusahaan tepercaya yang peduli dengan kebutuhan keuangan Anda dan perusahaan kami juga memberikan saran keuangan kepada pelanggan yang ingin meminjam pinjaman tentang cara berinvestasi dengan bijak dan pilihan bisnis untuk dijalani. Kami akan mengurus Anda melalui seluruh proses dan proses perusahaan kami sangat mudah dan staf kami selalu siap untuk melayani Anda kapan saja dan kapan saja .. Datang ke kantor kami hari ini atau Anda dapat menghubungi kami melalui email Madam Bridget Cooper: cooperbridget22@gamil.com Anda juga dapat menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut Anda bisa mendapatkan pinjaman berikut dari kami; Pinjaman modal bisnis, Pinjaman pribadi, pinjaman perumahan, Pinjaman bebas hutang, Pinjaman pendidikan, pinjaman pendirian perusahaan, Pinjaman individu, Pinjaman perawatan kesehatan Pinjaman pertanian Pinjaman mobil Jangan ragu untuk Hubungi kami hari ini dan rasakan peluang perubahan kehidupan finansial yang ditawarkan perusahaan kami. Jadilah saksi penawaran kami hari ini sehingga Anda dapat memberi tahu orang lain yang membutuhkan pinjaman untuk juga mengalami kebebasan finansial yang Anda miliki. Sekali lagi Anda dapat menghubungi kami melalui email: cooperbridget22@gamil.com Datang dan alami kebebasan finansial karena dengan perusahaan kami, pencarian Anda untuk perusahaan pinjaman yang dapat diandalkan telah berakhir.
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1243/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu