Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1213 din 11.11.2015

pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 18 noiembrie 2015SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) lit. h) şi ale art. 67 alin. (2)-(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, interimar, emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Normele privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.065/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2004, se abrogă.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 4Direcţia transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. p. Ministrul transporturilor, interimar, Marius Humelnicu, secretar de stat ANEXĂNORME privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Dispoziţiile prezentelor norme constituie cadrul pentru atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, denumiţi în continuare lectori în domeniul transportului rutier.(2) Cursurile organizate de centrele de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere pot fi susţinute numai de către deţinători de atestat de lector valabil, obţinut conform prevederilor prezentelor norme. Articolul 2(1) În funcţie de cursurile pentru susţinerea cărora conferă abilitare, atestatele de lector se clasifică pe categorii, după cum urmează:a)atestat de lector pentru manageri de transport, care conferă titularului abilitarea să susţină cursurile de pregătire şi perfecţionare prevăzute la art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului; b)atestat de lector pentru profesori de legislaţie rutieră şi instructori de conducere auto, care conferă titularului abilitarea să susţină cursurile de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului atestat pentru pregătirea în vederea obţinerii permisului de conducere; c)atestat de lector pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase, care conferă titularului abilitarea să susţină cursurile de pregătire şi perfecţionare prevăzute în secţiunea I.1 a anexei nr. I la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase; d)atestat de lector pentru conducători auto, care conferă titularului abilitarea să susţină cursurile de pregătire şi perfecţionare:

(i) prevăzute în Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere
destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului şi a Directivei 91/439/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului;
(ii) a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere;
(iii) a conducătorilor auto care efectuează transport rutier naţional contra cost, de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate;
(iv) a conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite;
(v) a conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu troleibuzul.

(2) În sensul prezentelor norme, sintagma „specialist în domeniul transportului rutier“ înseamnă o persoană care cunoaşte temeinic domeniul transportului rutier, cu experienţă de cel puţin 3 ani în acest domeniu şi care deţine diplomă de studii superioare tehnice, juridice sau economice. Capitolul IICondiţii de atestare Articolul 3Pentru obţinerea atestatului de lector în domeniul transportului rutier, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4 şi să promoveze examenul prevăzut la art. 5. Articolul 4(1) Condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţi pentru obţinerea categoriilor de atestat precizate la art. 2 sunt următoarele:a)pentru obţinerea atestatului de lector pentru manageri de transport:

să deţină diplomă de licenţă studii superioare în domeniul tehnic mecanic, economic ori juridic; sau

să deţină diplomă de licenţă în orice domeniu şi să fi activat ca manager de transport sau consilier de siguranţă minimum 5 ani; sau

să deţină atestat valabil şi să fi activat ca lector în domeniul transportului rutier minimum 2 ani;

să fi absolvit un curs de pedagogie sau pentru formatori;

să fie apt/aptă din punct de vedere medical şi psihologic;

să aibă o bună reputaţie; b)pentru obţinerea atestatului de lector pentru profesori de legislaţie rutieră şi instructori de conducere auto:

să deţină diplomă de licenţă studii superioare în domeniul tehnic mecanic ori juridic; sau

să deţină diplomă de licenţă în orice domeniu şi să fi activat ca profesor de legislaţie rutieră ori instructor auto minimum 5 ani; sau

să deţină atestat valabil şi să fi activat ca lector în domeniul transportului rutier minimum 2 ani;

să fi absolvit un curs de pedagogie sau pentru formarea formatorilor;

să fie apt/aptă din punct de vedere medical şi psihologic;

să aibă 5 ani vechime a permisului de conducere valabil cel puţin pentru categoria B;

să aibă o bună reputaţie; c)pentru obţinerea atestatului de lector pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase:

să deţină diplomă de licenţă studii superioare în domeniul tehnic mecanic; sau

să deţină diplomă de licenţă în orice domeniu şi să fi activat în funcţia de consilier de siguranţă sau conducător auto pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase minimum 5 ani; sau

să deţină atestat valabil şi să fi activat ca lector în domeniul transportului rutier minimum 2 ani;

să fi absolvit un curs de pedagogie sau pentru formarea formatorilor;

să fie apt/aptă din punct de vedere medical şi psihologic;

să aibă 5 ani vechime a permisului de conducere valabil cel puţin pentru categoria B;

să aibă o bună reputaţie; d)pentru obţinerea atestatului de lector pentru conducători auto:

să deţină diplomă de licenţă studii superioare în domeniul tehnic; sau

să deţină diplomă de licenţă în orice domeniu şi să fi activat ca manager de transport, conducător auto categoria C sau D ori instructor auto categoria C sau D minimum 5 ani; sau

să deţină atestat valabil şi să fi activat ca lector în domeniul transportului rutier minimum 2 ani;

să fi absolvit un curs de pedagogie sau pentru formarea formatorilor;

să fie apt/aptă din punct de vedere medical şi psihologic;

să aibă 5 ani vechime a permisului de conducere valabil cel puţin pentru categoria B;

să aibă o bună reputaţie.
(2) În sensul prevederilor alin. (1), o persoană are bună reputaţie dacă:a)nu are înscrisuri în cazierul judiciar; b)nu a avut suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru consum de alcool în ultimele 6 luni sau de două ori în ultimii 5 ani şi nu a avut permisul de conducere anulat în ultimii 5 ani.
Capitolul IIIExamenul pentru obţinerea atestatului de lector în domeniul transportului rutier Articolul 5(1) Examenele pentru obţinerea şi vizarea atestatelor de lector în domeniul transportului rutier se organizează trimestrial de către Ministerul Transporturilor prin direcţia de specialitate.(2) Data, ora şi locul desfăşurării examenelor organizate, precum şi bibliografia aferentă se vor publica pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor, cu 30 de zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru desfăşurarea fiecărui examen.(3) Examenul pentru obţinerea atestatului de lector în domeniul transportului rutier este compus din două probe, ambele obligatorii şi eliminatorii, după cum urmează:a)un test tip grilă având 120 de întrebări cu patru variante de răspuns, din care una este corectă, timpul alocat pentru rezolvarea acestuia fiind de două ore. Candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 80% din întrebări pentru a putea susţine proba următoare, respectiv: b)un studiu de caz cu un subiect specific categoriei de atestat pentru obţinerea căruia se susţine examenul, care trebuie rezolvat de candidat în cel mult o oră, prin întocmirea unui plan de lecţie, şi care va fi urmat de prezentarea şi susţinerea orală a acestuia în faţa comisiei de examinare. Condiţia de promovare a acestei probe este obţinerea calificativului „admis“, pentru care candidatul trebuie să demonstreze că are abilităţi pedagogice şi profesionale necesare desfăşurării activităţii de lector. (4) Testul tip grilă poate fi în format letric sau pe suport informatic.(5) Contestaţiile cu privire la rezultatul examenelor se adresează în termen de 3 zile lucrătoare direcţiei de specialitate, care le soluţionează în 10 zile lucrătoare.(6) Comisia de examinare a candidaţilor pentru obţinerea atestatului de lector este aprobată de secretarul de stat din Ministerul Transporturilor în a cărui coordonare se află domeniul transportului rutier şi va avea următoarea componenţă:a)2 specialişti în domeniul transportului rutier, desemnaţi din cadrul direcţiei de specialitate a Ministerului Transporturilor, care sunt posesori ai unui certificat care atestă deţinerea de competenţe de „evaluator de competenţe profesionale“ - cod 242405 sau de „evaluator de evaluatori“ - cod 242409, conform Clasificării ocupaţiilor din România; şi b)un specialist în domeniul transportului rutier, desemnat din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., care este posesor al unui certificat care atestă deţinerea de competenţe de „evaluator de competenţe profesionale“ - cod 242405 sau de „evaluator de evaluatori“ - cod 242409, conform Clasificării ocupaţiilor din România. (7) Sunt incompatibile cu calitatea de membru al comisiei de examinare persoanele care sunt în relaţie de rudenie sau de afinitate până la gradul IV cu un candidat sau cu orice persoană care deţine părţi sociale, conduce ori administrează un centru autorizat.(8) În vederea susţinerii examenului pentru obţinerea sau vizarea atestatului de lector, candidatul achită în contul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. tariful în cuantum de 67 lei pentru fiecare probă de examen susţinut, tarif care se actualizează în funcţie de indicele de inflaţie şi alte elemente de cost.(9) Susţinerea examenului de către candidat este condiţionată de prezentarea documentului de plată, în original, comisiei de examinare. Comisia de examinare notează pe documentul de plată original data şi numărul de probe pentru care candidatul a fost examinat.(10) Pentru prestarea activităţii de examinare, membrii comisiei de examinare sunt remuneraţi de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. din cuantumul prevăzut la alin. (8).(11) În vederea înscrierii la examenul pentru obţinerea sau vizarea atestatului de lector, cu cel puţin 10 zile înaintea datei prevăzute pentru examen, solicitantul va depune la Ministerul Transporturilor sau va transmite prin poştă cu confirmare de primire, următoarea documentaţie:a)cerere; b)declaraţie pe propria răspundere; c)suport electronic (CD sau DVD) conţinând documentele scanate care demonstrează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4, în funcţie de tipul de curs pentru care optează. (12) Modelul cererii menţionate la alin. (11) lit. a) este prevăzut în anexa nr. 2, iar modelul declaraţiei menţionate la alin. (11) lit. b) este prevăzută în anexa nr. 3.(13) Contestaţiile cu privire la rezultatul examenelor se adresează în termen de 3 zile lucrătoare direcţiei de specialitate, care le soluţionează în 10 zile lucrătoare. Articolul 6(1) În termen de 30 de zile de la data examenelor organizate, Ministerul Transporturilor, prin direcţia de specialitate, eliberează atestatele de lector pentru toţi candidaţii care au promovat examenul, în conformitate cu dispoziţiile art. 7.(2) Modelul atestatului de lector în domeniul transportului rutier este prevăzut în anexa nr. 1. (3) Atestatele de lector obţinute sunt emise cu valabilitate nedeterminată, sub rezerva respectării prevederilor alin. (4).(4) Menţinerea valabilităţii atestatelor obţinute este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:a)titularul atestatului prestează cel puţin 100 ore pe an calendaristic ca lector în cadrul cursurilor organizate de centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate; şi b)titularul atestatului face dovada că cel puţin odată la 2 ani a participat la cursuri de calificare sau de specializare ori formare continuă organizate de centrele de pregătire şi perfecţionare profesională. (5) Urmărirea, verificarea şi constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (4) se va face de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, care informează direcţia de specialitate cu privire la cazurile în care condiţiile de menţinere a valabilităţii atestatelor nu sunt întrunite.(6) Atestatele care îşi pierd valabilitatea, ca urmare a constatării nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (4), se vor anula. Decizia de anulare a atestatelor în cauză se emite de Ministerul Transporturilor, prin direcţia de specialitate, şi se va comunica titularilor, Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 7În aplicarea dispoziţiilor prezentelor norme direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor îndeplineşte următoarele atribuţii: a)analizează cererile în vederea verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor prevăzute la art. 4; b)elaborează conţinutul testelor; c)stabileşte datele, orele şi locul organizării şi desfăşurării examenelor prevăzute la art. 6; d)stabileşte comisiile de examinare şi examinează candidaţii în vederea obţinerii atestatului de lector; e)eliberează atestatele de lector pentru candidaţii care au promovat examenul în condiţiile prevăzute la art. 7; f)întocmeşte şi păstrează registrul cu evidenţa lectorilor atestaţi; g)păstrează documentele referitoare la candidaţi şi examenele de atestare desfăşurate timp de 2 ani de la data promovării de către candidaţi a examenelor prevăzute la art. 5; h)asigură realizarea schimbului de date în domeniu cu autorităţile române sau străine, interesate; i)verifică respectarea cerinţelor de menţinere a valabilităţii atestatelor deţinute; şi j)adoptă şi comunică decizia prevăzută la art. 6 alin. (6). Articolul 8(1) Lectorii în domeniul transportului rutier atestaţi în alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, care se stabilesc în România, pot solicita direcţiei de specialitate recunoaşterea atestării, în scopul exercitării profesiei în România.(2) Lectorii în domeniul transportului rutier menţionaţi la alin. (1) vor face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 4, cu documentele eliberate de autorităţile competente din statul de origine sau de provenienţă, recunoscute sau echivalate, potrivit legii.(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi cetăţenilor români care au obţinut calificarea într-un stat membru al Uniunii Europene al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană. Articolul 9(1) Lectorii în domeniul transportului rutier atestaţi în alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană pot solicita direcţiei de specialitate recunoaşterea atestării, în scopul exercitării profesiei în regim transfrontalier. (2) În sensul prevederilor alin. (1) exercitarea profesiei în regim transfrontalier este determinată de caracterul temporar şi ocazional al acesteia, acesta fiind stabilit în special în funcţie de: durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea prestării. Articolul 10(1) Atestatele de lector în domeniul transportului rutier eliberate în baza
Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.065/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere rămân valabile până la expirare. (2) Atestatelor de lector prevăzute la alin. (1) li se prelungeşte valabilitatea dacă titularii fac dovada că în perioada ultimului an de valabilitate au îndeplinit cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (4).(3) Atestatele de lector a căror valabilitate a fost prelungită conform prevederilor alin. (2) se preschimbă de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor cu atestate conform modelului din anexa nr. 1, fiindu-le aplicabile prevederile art. 6 alin. (3) şi (4). Articolul 11Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul aplicării prevederilor prezentelor norme se face în condiţiile legii. Articolul 12Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme. ANEXA Nr. 1*) la norme*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2 la norme CERERE de înscriere la examenul pentru obţinerea atestatului de lector în transportul rutier Subsemnatul/Subsemnata ........ ................ ................ ................ ................ ................ ..............., având: 1. Domiciliul din actul de identitate: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........., 2. Adresa de corespondenţă: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............, 3. Telefon ........ ................ ........ ..........., e-mail: ........ ................ ................ ................ .............., 4. Act de identitate seria ........ ........... nr. ........ ........ .........., CNP: ........ ................ ........ ............, 5. Permis de conducere seria ........ .........., având categoria B/BE din ........ ........ ..............., categoria C/CE din ........ ................ ......... şi categoria D/DE din ........ ................ ................ ............, 6. Tipul de atestat de lector în transportul rutier pentru care candidez: ........ ................ ................ ........... 7. Studii superioare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 8. Absolvent al cursurilor de pedagogie sau formare a formatorilor din data de: ........ .............. 9. Experienţă profesională relevantă: Perioada ........ ........ ............, angajatorul ........ ........ ............, activitatea ........ ........ ..............., Perioada ........ ........ ............, angajatorul ........ ........ ............, activitatea ........ ........ ..............., Perioada ........ ........ ............, angajatorul ........ ........ ............, activitatea ........ ........ ..............., Perioada ........ ........ ..........., angajatorul ........ ........ ............, activitatea ........ ........ ..............., Perioada ........ ........ ..........., angajatorul ........ ........ ............, activitatea ........ ........ ..............., doresc să mă înscriu la examenul pentru obţinerea atestatului de lector în transportul rutier, care va avea loc în data de ........ ............, conform informaţiilor prezentate pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor, pentru tipul de atestat: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ . Documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor legale de susţinere a examenului sunt prezentate în format scanat pe suportul electronic anexat (CD/DVD). Data: ........ ............ Semnătura: ........ ........ .............. CONFIDENŢIAL! ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare ANEXA Nr. 3 la norme DECLARAŢIE privind veridicitatea informaţiilor furnizate în cerere şi a documentelor prezentate pe suportul electronic (CD/DVD) Subsemnatul/Subsemnata ........ ..............., având documentul de identitate tip ...., seria ....., nr. ..........., eliberat de ........ .......... la data de ............., CNP: ..............., cu domiciliul stabil în ........ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, certific că informaţiile furnizate în cerere sunt adevărate şi că documentele prezentate scanat pe suportul electronic anexat (CD/DVD) sunt conforme cu cele originale.Data: ........ ......... Semnătura: ............. CONFIDENŢIAL! ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1213/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1213 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu