Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1145 din 12 august 2005

Având in vedere Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici nr. 43 din 21 iulie 2005, prin care se propune completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 943/C/2005

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 263 din 19 aprilie 2007Având in vedere Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici nr. 43 din 21 iulie 2005, prin care se propune completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 943/C/2005,

în baza dispoziţiilor art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 şi art. 28 alin. 3 din Regulamentul de punere în aplicare a acestei legi, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. 4 din Hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei nr. 83/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se modifică Ordinul ministrului justiţiei nr. 943/C/2005, potrivit anexelor care fac parte integrantă din acest ordin.

Art. 2. - Se completează Normele cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 943/C/2005.

Art. 3. - Direcţia Publicitate Mobiliară, Notari Publici, Executori, Traducători şi Interpreţi şi Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

p. Ministrul justiţiei,

Katalin Barbara Kibedi,

secretar de stat

*) Ordinul nr. 1.145/C/2005 este publicat în temeiul Deciziei Curţii de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal nr. 132 din 6 decembrie 2006.

ANEXĂ

NORME

cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Onorariile pentru serviciile prestate de notarii publicii se stabilesc de către Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, cu aprobarea ministrului justiţiei.

(2) Pentru toate operaţiunile notariale onorariile sunt minimale, potrivit art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, iar notarii publici nu vor putea încasa onorarii mai mici, cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 22 alin. (3) şi art. 24 şi art. 25 din prezentele norme.

Art. 2. - (1) Pentru serviciile prestate, notarii publici au dreptul la:

a)  onorarii stabilite în sume determinate;

b)  onorarii graduale - pe tranşe şi în cote procentuale - în raport de valoarea determinată sau determinabilă a obiectului actului. Onorariul gradual şi procentual este datorat şi dacă actul este supus condiţiei sau termenului.

(2) La stabilirea onorariilor după criteriul valoric se vor avea în vedere tranşele şi procentele menţionate în anexele care fac parte integrantă din prezentele norme.

Art. 3. - (1) In cazul actelor complexe, care cuprind mai multe operaţiuni juridice, onorariul se stabileşte pentru fiecare operaţiune în parte şi se cumulează, eliberându-se o singură chitanţă.

(2) Dacă este necesar ca actul sau procedura notarială să cuprindă dispoziţii ori anexe referitoare la înregistrarea înţelesului înscrisului sau pentru explicarea acestuia, dispoziţiile alineatului precedent nu sunt aplicabile.

Art. 4. - (1) Pentru evitarea evaziunii fiscale, notarul public are obligaţia de a cere părţilor să declare valoarea convenită în mod real, pentru bunurile ce fac obiectul actelor sau procedurilor notariale, în caz contrar, urmând a refuza întocmirea actului, printr-o încheiere motivată pe considerentele de mai sus.

(2) In toate cazurile în care în prezentele norme se folosesc expresiile „valoarea ce rezultă din act", „valoarea declarată de părţi" sau altele asemenea, se aplică dispoziţiile alineatului precedent.

Art. 5. - Onorariile se stabilesc şi se încasează în lei.

Art. 6. - Tarifele de onorarii conţin scutiri şi reduceri pentru actele întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de legi speciale şi de protecţie socială, precum şi în situaţiile în care prin lege sunt prevăzute scutiri sau reduceri ale taxelor de timbru.

Art. 7. - Pentru actele şi procedurile efectuate în zilele de sărbătoare legală peste orele de program, stabilite de camere sau în afara sediului biroului notarial, precum şi în raport de complexitatea actului, onorariile se vor majora potrivit înţelegerii cu părţile, care se va consemna în act sau pe cerere, după caz.

Art. 8. - In onorariile stabilite, potrivit tarifului, sunt cuprinse distinct fiecare activitate şi serviciu efectiv prestate, astfel:

a)    activitatea de consultaţie şi informare pentru culegerea datelor necesare de la părţi pentru a desluşi voinţa acestora;

b)  redactarea actului;

c)   tehnoredactarea, multiplicarea, colaţionarea actului prin personalul specializat al biroului notarial;

d)  autentificarea actului;

e)   arhivarea şi păstrarea actului în arhiva notarului public.

Art. 9. - Nerespectarea de către notarii publici a dispoziţiilor prezentelor norme cu privire la stabilirea şi încasarea onorariilor constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform art. 39 şi următoarele din Legea notarilor publici şi activităţii notariale nr. 36/1995.

CAPITOLUL II

Clasificarea actelor şi procedurilor notariale în funcţie de care se stabilesc tarifele de onorarii

SECŢIUNEA 1

Actele şi procedurile pentru care onorariile minimale se stabilesc în sume determinate

Art. 10. - (1) Actele şi procedurile pentru care onorariile se exprimă în sume determinate (anexa nr. 1) sunt:

a)  - testamentele;

b)  - revocarea testamentelor;

c)  - actele de constituire, statutele asociaţilor fără scop patrimonial şi/sau fundaţiilor, inclusiv actele de modificare ale acestora;

d)  - procuri;

e)  - procură pentru ridicarea pensiei;

f)   - consultaţiile juridice, scrise sau verbale, în materie notarială. Dacă acestea sunt acordate în legătură cu un act ce urmează a se încheia la acelaşi notar public, consultaţiile se vor deduce din onorariul final;

g)    legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură şi a sigiliilor pentru fiecare act;

h) - legalizarea semnăturii traducătorului;

i) - dare de dată certă pentru fiecare act;

j) - certificarea unor fapte, inclusiv:

1.    procesele-verbale ale adunării generale, deliberări ale asociaţilor, hotărârile privind modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale;

2.   procesele-verbale ale reuniunilor organelor de conducere ale societăţilor comerciale;

k) - legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de părţi, pentru fiecare pagină;

l) - legalizarea de copii de pe actele aflate în arhiva notarului public, pentru fiecare pagină;

m) - autentificarea actelor al căror obiect este neevaluabil în bani: declaraţii;

n) - încheieri de rectificare potrivit legii, dacă eroarea nu este imputabilă notarului;

o) - eliberări de duplicate de pe actele notariale;

p) - reconstituirea unui act original. In cazul în care pierderea sau distrugerea documentelor a căror reconstituire se solicită este imputabilă notarului public, nu se va percepe onorariu;

r) - alte servicii, potrivit anexei nr. 1 pct. 17.

(2) Prin primul exemplar se înţelege câte un exemplar pentru fiecare parte participantă la act, la care se adaugă un exemplar pentru arhivă şi un exemplar pentru cartea funciară (când este cazul). In cazul în care se solicită un număr de exemplare mai mare decât numărul arătat mai sus, pentru exemplarele în plus se va calcula onorariul prevăzut în anexa nr. 1 lit. b) ale pct. 1-10, al pct. 15 şi al pct. 16 la prezentele norme.

SECŢIUNEA a 2-a

Acte pentru care onorariile minimale sunt graduale şi procentuale

Art. 11. - Actele şi procedurile pentru care se stabilesc onorariile graduale şi procentuale sunt:

a)  autentificări şi alte proceduri (anexa nr. 2);

b)  procedura succesorală (anexa nr. 3).

Autentificări şi alte proceduri

Art. 12. - (1) Pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile „între vii" (persoane fizice şi juridice), precum şi pentru constituirea altor drepturi reale, la stabilirea onorariului se va ţine cont de prevederile art. 3, precum şi de valorile stabilite în condiţiile art. 4. Pentru actele de înstrăinare ce au ca obiect active ale societăţilor comerciale, onorariul se calculează la preţul declarat de părţi sau la valoarea din raportul de evaluare, întocmit în condiţiile legii, dacă aceasta este mai mare decât preţul declarat. Pentru bunurile imobile, onorariul se calculează potrivit anexei nr. 2 pct. I, iar pentru bunurile mobile, potrivit anexei nr. 2 pct. IX lit. b).

(2) Pentru întocmirea actelor de dezmembrare (lotizare) şi alipire, onorariul va reprezenta 10% din valoarea onorariului minim stabilit pentru înstrăinare.

(3)       Pentru constituirile şi renunţările la dezmembrămintele dreptului de proprietate, onorariul se va stabili la 20% din valoarea bunului.

(4)   Onorariile pentru actele de partaj de bunuri mobile sau imobile se stabilesc la valoarea masei partajabile, potrivit anexei nr. 2 pct. I.

(5)   Pentru antecontractul sau promisiunea de vânzare, onorariul se stabileşte în raport de valoarea părţii din preţ achitate, indiferent de natura bunului, potrivit anexei nr. 2 pct. IX lit. b).

(6)   La stabilirea onorariului nu se ia în calcul şi cuantumul TVA.

Art. 13. - (1) Pentru actele de garanţie mobiliară sau imobiliară (ipotecă, gaj, privilegii sau fideiusiune reală), onorariul se stabileşte la valoarea creanţei ce face obiectul garanţiei, potrivit pct. III din anexa nr. 2, în cazul în care se încheie un singur contract de garanţie, indiferent de numărul şi valoarea bunurilor mobile şi imobile aduse în garanţie.

(2) In situaţia în care creanţa este garantată cu mai multe bunuri mobile sau imobile pentru care se încheie contracte de garanţie separate, onorariul se va stabili, potrivit pct. III din anexa nr. 2, astfel:

a)   pentru primul contract încheiat, onorariul se va calcula la 80% din valoarea creanţei, indiferent de numărul şi valoarea bunurilor mobile şi imobile aduse în garanţie;

b)  pentru următoarele acte de garanţie, se va calcula la 20% din valoarea creanţei, indiferent de numărul şi valoarea bunurilor mobile şi imobile aduse în garanţie.

Art. 14. - (1) Pentru actele juridice de constituire sau modificare a societăţilor comerciale, onorariul se stabileşte la valoarea capitalului social.

(2)   Actele adiţionale care nu modifică capitalul social (schimbarea sediului, înfiinţarea unui punct de lucru, schimbarea administratorului etc.) onorariul se percepe potrivit anexei nr. 1 pct. 4.1.

(3)   Modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale care se referă la capitalul social şi care nu au în vedere aportul în natură de bunuri din afara patrimoniului respectivei societăţi comerciale, onorariul se percepe, în toate cazurile, potrivit anexei nr. 1 pct. 4.2, indiferent de valoarea acestor bunuri. Acest mod de calcul al onorariului are în vedere următoarele situaţii:

a)   - majorarea capitalului social prin includerea profitului, a bunurilor mobile şi imobile aflate deja în proprietatea societăţii;

b)   - reevaluarea unor bunuri aflate în capitalul social;

c)   - alte asemenea modificări ale capitalului social impuse printr-o dispoziţie legală.

(4)   In cazul majorării capitalului social în numerar, onorariul se calculează la valoarea cu care se majorează capitalul social, potrivit anexei nr. 2 pct. V din prezentele norme.

(5)  In cazul în care capitalul social se majorează în natură cu bunuri mobile sau imobile, onorariul se va percepe numai pentru operaţiunea juridică de transmitere a dreptului de proprietate, pentru bunurile imobile, potrivit anexei nr. 2 pct. I, iar pentru bunurile mobile, potrivit anexei nr. 2, pct. IX lit. b) din prezentele norme.

(6)   La actele adiţionale care cuprind şi operaţiunea de cesiune de capital social, dacă aceasta nu a fost încheiată printr-un alt act autentic, onorariul se calculează numai la valoarea cesiunii, potrivit anexei nr. 2 pct. V din prezentele norme.

(7)   Onorariul pentru autentificarea constituirii fiecărei societăţi comerciale rezultate în urma divizării sau fuziunii se va calcula, indiferent de valoarea capitalului social al acestora, potrivit anexei nr. 1 pct. 4.2 din prezentele norme.

(8)  In cazul diminuărilor de capital social, se va percepe un onorariu cu 50% mai mic decât cel calculat în cazul majorării de capital social.

Art. 15. - Pentru actele de donaţie sau partaj ce au ca obiect locurile de înhumare, onorariul se stabileşte la valoarea declarată de părţi, potrivit anexei nr. 2 pct. IV.

Art. 16. - Pentru autentificarea contractelor de comodat de bunuri mobile sau imobile, onorariul se stabileşte prin aplicarea procentului prevăzut în anexa nr. 2 pct. VI la o valoare reprezentând 10% din valoarea bunului, declarată de părţi. Pentru contractele de închiriere de bunuri mobile sau imobile, onorariul se stabileşte prin aplicarea procentului prevăzut în anexa nr. 2 pct. VI la valoarea chiriei stabilite pentru întreaga perioadă prevăzută în contract.

Art. 17. - Pentru actele de protest al cambiilor, cecurilor şi al altor titluri la ordin, onorariul se stabileşte la valoarea creanţei, potrivit anexei nr. 2 pct. VII.

Art. 18. - Pentru întocmirea altor acte evaluabile în bani, onorariul se stabileşte la valoarea ce rezultă din act, potrivit anexei nr. 2 pct. IX lit. b).

Declaraţiile confirmative ale primirii restului de preţ se taxează cu 0,1% din restul de preţ.

Art. 19. - (1) Pentru primirea în depozit a valorilor, a înscrisurilor şi a documentelor, onorariul se stabileşte la valoarea declarată de părţi, potrivit anexei nr. 2 pct. VIII. In acelaşi fel se stabileşte onorariul pentru primirea în depozit a tiparelor ciocanelor silvice.

(2) Onorariul stabilit în condiţiile de mai sus se calculează pentru o perioadă de un an sau fracţiune dintr-un an.

Art. 191. - In cazul în care acte de natura celor prevăzute la această secţiune se încheie prin alte proceduri notariale decât autentificarea: legalizarea de semnătură, dare de dată certă, certificare etc, cu excepţia actelor pentru care legea prevede forma autentică ca o condiţie ad validitatem, onorariile se vor calcula în sumă fixă potrivit anexei nr. 1 pct. 7, 9 şi 10.

Procedura succesorală

Art. 20. - (1) In cadrul procedurii succesorale, onorariile pentru eliberarea certificatului de moştenitor se stabilesc pe tranşe valorice, pe categorii de servicii şi proceduri şi au în vedere valoarea masei succesorale, precum şi gradul de rudenie al moştenitorilor cu defunctul.

(2)  Onorariile astfel stabilite se vor aplica numai pentru moştenitorii legali ai defunctului.

(3)  Pentru moştenitorii testamentari care nu sunt şi rude în grad succesibil cu defunctul, onorariile se majorează cu 25%.

(4)   La succesiunile succesive, onorariul se stabileşte pentru fiecare masă succesorală în parte.

Art. 21. - (1) In cazul în care în cadrul procedurii succesorale se efectuează inventarierea bunurilor, aplicarea de sigilii, predarea în custodie sau procurarea documentaţiei etc, onorariul se va majora cu 25%.

(2) Dacă în cadrul procedurii succesorale se vor presta şi alte servicii în condiţiile art. 72 - 73 din Legea nr. 36/1995, onorariul se va majora până la 25%.

Art. 22. - (1) La înregistrarea cererii de dezbatere a procedurii succesorale se va percepe anticipat onorariul minim stabilit pentru eliberarea certificatului de moştenitor.

(2)   Din onorariul final se va deduce onorariul achitat anticipat.

(3)  Unde legea prevede scutiri sau reduceri pentru taxa de timbru notarială, notarul public poate face reduceri sau scutiri de la plata onorariului în mod corespunzător.

(4)   Pentru moştenitorii minori fără venituri proprii, precum şi pentru moştenitorii care nu realizează niciun fel de venituri sau realizează venituri sub venitul minim pe economie, precum şi pentru moştenitorii din zonele declarate calamitate, se pot acorda reduceri de până la 100% din onorariu datorat.

CAPITOLUL III

Traduceri efectuate de către notarii publici sau personalul angajat al acestora care sunt autorizaţi ca traducători

Art. 23. - Notarii publici sau personalul angajat al acestora care sunt autorizaţi, în condiţiile legii, ca traducători pot efectua traduceri, aplicând tarifele prevăzute în anexa nr. 4 din prezentele norme.

CAPITOLUL IV

Scutiri şi reduceri

Art. 24. - Sunt scutite de plata onorariilor următoarele acte întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de legi speciale şi de protecţie socială:

a)  declaraţii privind ajutorul de şomaj;

b)  declaraţii privind ajutorul social;

c)   declaraţii privind obţinerea alocaţiei de stat pentru copii;

d)   declaraţii privind acordarea burselor pentru elevi şi studenţi;

e)  declaraţii privind stabilirea sau valorificarea drepturilor foştilor deţinuţi politici, veteranilor de război şi a văduvelor acestora;

f)   declaraţii privind valorificarea drepturilor persoanelor handicapate;

g)  orice alte acte pentru care prin lege se prevăd scutiri de taxe de timbru.

Art. 25. - (1) Se deduc din onorariu, dar nu mai mult de 15%, redactarea, procesarea şi multiplicarea înscrisurilor întocmite de către avocaţi, pe bază de delegaţie, consilierii juridici sau reprezentanţii legali ai persoanei juridice, şi de către persoanele cu pregătire juridică superioară în care ei figurează ca parte sau soţii, ascendenţii şi descendenţii lor. Reducerea nu se aplică în cazul în care înscrisurile sunt redactate, dactilografiate, procesate şi multiplicate de către consilierii juridici ai camerelor de comerţ şi industrie, oficiile registrului comerţului, cu excepţia cazurilor în care aceste instituţii figurează ca parte în act.

(2)   Se pot reduce cu 70% onorariile stabilite pentru actele în care părţi sunt magistraţii, soţii acestora sau copiii lor minori.

(3)   Se pot reduce cu până la 50% onorariile stabilite atât pentru procurile de încasarea pensiilor, cât şi pentru cele necesare încasării drepturilor băneşti prevăzute în anexa nr. 4 la cap. A. „Scutiri".

(4)   Se pot acorda reduceri de până la 30% din onorariul stabilit pentru autentificarea contractelor de garanţie redactate de consilierii juridici ai societăţilor creditoare, pentru creditele acordate persoanelor care nu beneficiază de reduceri şi scutiri prevăzute în alte dispoziţii din prezentele norme.

Art. 26. - Se pot acorda reduceri acolo unde, potrivit dispoziţiilor legale, taxa de timbru pentru activitatea notarială este redusă.

Art. 27. - Se pot reduce cu 90% onorariile stabilite pentru actele încheiate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi camerele notarilor publici, de personalul angajat al acestora sau al birourilor notarilor publici, precum şi cele ale notarilor publici, ale soţilor şi ale copiilor lor minori.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 28. - Onorariile graduale şi procentuale au numai o limită minimă.

Art. 29. - Anexele nr. 1 -5*), care cuprind tarifele de onorarii stabilite pe categorii de servicii şi proceduri notariale, fac parte integrantă din prezentele norme.

*) Anexele nr. 1 -3 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1 la norme

ONORARII MINIMALE STABILITE ÎN SUMĂ DETERMINATĂ

Nr. crt.

Felul actului

ONORARIUL

Consultaţii şi informare

Redactare

Dactilografiere,

Procesare

Multiplicare

Procedura notarială: autentificare, legalizare semnătură, certificare, dare de dată certă, legalizare etc

Arhivare

Alte servicii Procurare, documentaţie, operaţiuni publicitate

mobiliară sau imobiliară. încasare laxe de timbru etc.

Total minim -lei-

Lei vechi-Lv

Lei noi- In

1.

Testamente

a.) primul exernplar+exeniplar arhivă

100.000

100.000

50.000

X

150.000

100.000

X

Lv :  500.000

Ln :           50

b) pentru fiecare exemplar în plus

X

X

X

20,000

30.000

X

X

Lv :    50.000

Ln :   5

2.

Revocare de testament

a) primul exemplar+exeinplar arhivă

30.000

20.000

20.000

X

50.000

30.000

X

Lv:   150.000

Ln :           15

b) pentru fiecare exemplar în plus

X

X

X

25000

25.000

X

X

Lv:     50.000

Ln:    5

3.

Actele care se referă la asociaţii tară scop patrimonial şi fundaţii

3.1.

Acte de constituire ale asociaţiilor fara scop patrimonial şi a fundaţiilor

a) două exemplare pt. părţi +

exemplar arhivă

200.000

200.000

100.000

X

300.000

200.000

X

Lv:1.000.000

Ln :         100

b) pentru fiecare exemplar în plus

X

X

X

25.000

75.000

X

X

Lv:   100.000

Ln: 10

3.2.

Alte acte de modificare, neevaluabile în bani, ale asociaţiilor fara scop patrimonial şi a fundaţiilor

a.) două exemplare pt. părţii + exemplar arhivă

100.000

100.000

50.000

X

300.000

150,000

X

Lv:   700.000

Ln: 70

b) pentru fiecare exemplar în plus

X

X

X

25.000 / pagină

100.000

X

X

se va stabili funcţie de nr. de pagini

4.

Acte care se referă la societăţile comerciale

4.1.

Acte de modificare, neevaluabile în bani, ale societăţilor comerciale

a) două exemplare pt .părţi + exemplar arhivă

200.000

200.000

100.000

X

300.000

200.000

X

Lv:1.000.000

Ln:          100

b) pentru fiecare exemplar în plus

X

X

X

25,000

75.000

X

X

Lv :  100.000

Ln :           10

4.2.

Alte acte ale societăţilor comerciale (divizare, fuziune etc)

a.) două exemplare pt .părţi + exemplar arhivă

500.000

500.000

100.000

X

600.000

300,000

X

Lv:     2.000.000

Ln:     200

b) pentru fiecare exemplar în plus

X

X

X

25.000

75.000

X

X

Tv:        100.000

Ln:   10

5.

PROCURI

a) primul exemplar | exemplar arhivă

50.000

50.000

25.000

X

100.000

75.000

X

Lv:        300.000

Ln:   30

b) pentru fiecare exemplar în plus

X

X

X

20,000

30.000

X

X

Lv:          50.000

5.1.

Procură pentru ridicarea pensiei

X

20.000

20.000

20.000

30.000

10.000

X

Lv:        100.000

Ln:   10

6.

Consultaţii juridice in materie notarială

a.) verbale

500,000/ oră

X

X

X

X

X

X

Lv:        500.000

Ln:   50

b) scrise

500.000/ pagină

X

X

X

X

X

X

Lv:        500.000

Ln:   50

7.

Legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură si a sigiliilor pentru fiecare exemplar

a) primul exemplar+exemplar arhivă

50.000

75.000

25.000

X

100.000

50.000

X

Lv:        300.000

Ln:   30

b) pentru fiecare exemplar în plus

X

X

X

20,000

30.000

X

X

Lv:          50.000

Ln:                   5

8.

Legalizarea semnăturilor traducătorului

a) primul exemplar | exemplar arhivă

X

X

X

X

100.000

50.000

X

Lv:        150.000

Ln:   15

b) pentru fiecare exemplar în plus

X

X

X

X

50.000

X

X

Lv:          50.000

Ln:     5

9.

Dare de dală certă pentru fiecare act

a) primul exemplar | exemplar arhivă

50.000

50.000

25.000

X

75.000

50.000

X

Lv:        250.000

Ln:   25

b) pentru fiecare exemplar in plus

X

X

X

20,000

30.000

X

X

Lv:          50.000

Ln:     5

10.

Certificarea unor fapte

a.) primul exemplar+exemplar arhivă 

50.000

50.000

25.000

X

125.000

50.000

X

Lv:        300.000

Ln:   30

b) pentru fiecare exemplar în plus

X

X

X

20,000/ pagină

30.000

X

X

Lv:          50.000

Ln:     5

10.1.

Procese-verbale, hotărâri ale Adunărilor generale ale acţionarilor sau u/e asociaţilor societăţilor comerciale etc

900.000

900.000

X

X

1.000.000

200.000

X

Lv:     3.000.000

Ln:     300

10.2.

Procese-verbale ale reuniunilor organelor de conducere ale societăţilor

comerciale

900.000

900.000

X

X

1.000.000

200.000

X

Lv:     3.000.000

Ln:     300

11.

Legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de parti pentru fiecare pagină

X

X

X

10.000/ pagină

15.000

5.000

X

Lv:          30.000

Ln:     3

12.

Legalizarea de copii de pe actele aflate în arhiva notarului public pentru fiecare pagină

X

X

X

10.000/ pagină

15.000

5.000

X

Lv:          30.000

Ln:     3

13.

Alte acte al căror obiect este neevaluabil în bani

Declaraţii:

a) primul exemplar + exemplar arhivă

20.000

20.000

20.000

X

50,000

40.000

X

Lv:        150.000

Ln:   15

b) pentru fiecare exemplar în plus

X

X

X

25.000/ pagina

25.000

X

X

Lv:          50.000

Ln:     5

14.

Incheieri de rectificare a actelor, potrivit legii, dacă eroarea nu este imputabilă notarului

50,000

50,000

25.000

25.000

100,000

50.000

Lv:        300.000

Ln:   30

15

Eliberări de duplicate de pe actele notariale

a) primul exemplar | exemplar arhivă

100.000

100.000

25.000 / pagină

25.000/ pagină

200.000

50.000

X

Lv:        500.000

Ln:   50

b) pentru fiecare exemplar în plus

X

X

X

25.000/ pagină

25.000

X

X

Lv:          50.000

Ln:     5

16.

Reconstituirea unui original

a) primul exemplar + exemplar arhivă

50.000

50.000

25.000 / pagină

X

200.000

75.000

X

Lv:        400,000

Ln:   40

b) pentru fiecare exemplar în plus

X

X

X

25.000 / pagină

25.000

X

X

Lv:          50.000

Ln:     5

17

Altor servicii si acte notariale

nevaluabile

Lv:        200,000

Ln:   20

ANEXA Nr. 2 la norme

ACTE PENTRU CARE ONORARIILE MINIMALE SUNT GRADUALE ŞI PROCENTUALE

B.1. ACTE AUTENTICE Şi AL TE PROCEDURI

VALOAREA

Lei vechi = Lv Lei noi     =  Ln

%

Limita minimă

-lei-

Consultaţii şi informare

%

Redactare %

Dactilografiere şi procesare/ pagină

Multiplicare/

pagină  *

Autenti­ficare %

Arhivare %

Alte

servicii

%

TOTAL

- lei -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. PENTRU ACTE DE PARTAJ DE BUNURI MORILE ŞI IMOBILE, PRECUM ŞT ACTE TRANSLATIVE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE ŞT ACTE CONSTITUTIVE ALE ALTOR DREPTURT REALE CE AU CA OBIECT BUNURI IMOBILE

a) până la 136.960.000 Lv

2.5

1.500.000 Lv

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

2,5% dar nu mai puţin de 1.500.000 Lv

până la 13.696 Ln

2,5

150 Ln

15%

15%

X

X

35%

25%,

10%

2,5%, dar nu mal puţin de 150 Ln

b) de la 136.960.000 Lv la 274.990.000 Lv

2

3.424.000 Lv

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

3.424.000 Lv    2% pt. suma ce depăşeşte 136.960.000 Lv

de la 13.696 Ln la 27.499 Ln

2

342 Ln

15%,

15%

X

X

35%

25%

10%

342 Ln+ 2% pentru suma ce depăşeşte

13.696 Ln

c) de la 274.990.001 Ev la 548.910.000 Lv

1,5

6.184.600 Lv

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

6.184.600 Lv 1 1,5% pt. suma ce depăşeşte 274.990.000 Lv

de la 27.499 Ln la 54.S91 Ln

1,5

618 Ln

15%,

15%

X

X

35%

25%,

19%

618 Ln + 1,5%, pentru suma ce depăşeşte 27.499 Ln

d) de la 548.910.001 Lv la 2.745.620.000 Lv

1

10.293.400 Lv

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

10.293.400 Ev | 1 % pentru suma ce depăşeşte 548.910.000 Lv

de la 54.S91 Ln la

274.562 Ln

1

1.029 Ln

15%,

15%

X

X

35%

25%

10%

1.029 Ln + 1%, pentru suma ce depăşeşte 54,891 Ln

e) de la 2.745.620.001 Lv 5.492.310.000 Lv

0.75

32.260.500 Lv

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

32.260.500 Ev | 0,75% pentru suma ce depăşeşte 2.746.620.000 Lv

de la 274.562 Ln la 549.231 Ln

0,75

3.226 Ln

15%,

15%

X

X

35%

25%

10/%

3.226 Ln + 0, 75% pentru suina ce depăşeşte 574.562 Ln

f) peste 3.492.310.001 Lv

0,5

52.860.675 Lv

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

52.860.675 Ev  0,5% pentru suma ce depăşeşte 5.492.310.000 Lv

peste 549.231 Ln

0,5

5.286 Ln

15%,

15%

X

X

35%,

25%

19%

5.286 Ln + 0,5%, pentru suma ce depăşeşte 549.231 Ln

II. PENTRU ACTELE DE SCHIMB MOBILIAR SAU IMOBILIAR ONORARIUL SF STABILEŞTE LA VALOAREA CEA MAI MARE A ORICĂRUIA DIN BUNURILE CE FAC OBIECTUL SCHIMBULUI ŞT SF MAJOREAZĂ CU 25%

III. ACTE DE GARANŢIE] MOBILIARA SAU IMOBILIARA

a) până la 500.000.000 Lv

1

1,000,000 Lv

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

1% dar nu mai puţin de 1.000.000 Lv

până la 50.000 Ln

1

100 Ln

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

1% dur nu mai puţin de 100 Ln

b) de la 500.000.001 Lv la 1.000.000.000 Lv

0,75

5.000.000 Lv

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

5.000.000 Lv + 0,75% pentru suma ce depăşeşte 500.000.000 Lv

de la 50.000 Ln la 100.000 Ln

0,75

500 Ln

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

500 Ln + 0,75% pentru suma ce depăşeşte 50.000 Ln

c) de la 1,000,000.001 Lv la 2.000.000.000 Lv

0,5

8,750.000 Lv

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

8.750,000 Lv + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 1.000.000.000 Lv

de Ia 100.000 Ln la 200.000 Ln

0,5

875 Ln

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

875 Ln + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 100.000 Ln

d) de la 2.000.000.001 Lv la 5.000.000.000 Lv

0,2

13.750.000 Lv

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

13.750.000 Lv + 0,2% pentru suma ce depăşeşte 2.000.000.000 Lv

de la 200.000 Ln la 500.000 Ln

0,2

1.375 Ln

15%

15%

X

X

55%

25%

10%

1.375 Ln + 0,2% pentru suma ce depăşeşte 200.000 Ln

e) peste 5.000.000.001 Lv

0,1

19.750,000 Lv

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

19.750.000 Lv + 0,1% pentru suma ce depăşeşte

5,000.000,000 Lv

peste 500.000 Ln

0,1

1.975 Ln

15%

15%

X

X

55%

25%

10%

1.975 Ln + 0,1% pentru suma ce depăşeşte 500.000 Ln

IV. ACTE DE DONAŢIE SAU PARTAJ CE AU CA OBIECT LOCURILE DE ÎNHUMARE

a) până la 10.000.000 Lv

2

300.000

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

2% dar nu mai puţin de 300.000 Lv

până Ia 1,000 Ln

2

30

15%

15%

X

X

55%

25%

10%

2% dur nu mai puţin de 30 Ln

b) peste 10.000.001 Lv

1

200.000

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

200.000 Lv + 1% pentru suma ce depăşeşte 10.000.000 Lv

peste 1.000 Ln

1

20

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

20 Ln +1% pentru suma ce depăşeşte 1.000 Ln

V. ACTE JURIDICE DE CONSTITUIRE ALE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE, DE MODIFICARE A CAPITALULUI SOCIAL AL ACESTORA ŞI CESIUNI DE CAPITAL SOCIAL

a) până la 200.000.000 Lv

1

1.000.000 Lv

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

1% dar nu mai putin de 1.000.000 Lv

până la 20.000 Ln

/

100 Ln

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

1% dar nu mai puţin de 100 Ln

b) peste 200.000.001 Lv

0,5

2.000.000 Lv

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

2.000.000 Lv 1 0,5% pentru suma ce depăşeşte 200,000.000 Lv

peste 20.000 Ln

0,5

200 Ln

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

200 Ln + 0,5 %  pentru suma ce depăşeşte 20.000 Ln

VI. CONTRACTE DE COMODAT ŞT DE INCHIRIERE DE BUNURI

a) până la 50.000.000 Lv

1

300.000 Lv

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

1% dar nu mai puţin de 300.000 Lv

până Ia 5.000 Ln

30 Ln

15%

15%

X

X

35%

25%,

10%

1% dar nu mai puţin de 30 Ln

b) peste 50.000.001 Lv

0,5

500.000 I.v

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

500.000 Lv  0,5% pentru suma ce depăşeşte 50.000.000 Lv

peste 5.000 Ln

0,5

50 Ln

15%

15%

X

X

35%

25%,

10%

50 Ln + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 5.000 Ln

VII. ACTE DE PROTEST AT CAMBLIOR, CEC-URTEOR ŞI A ALTOR TITLURI LA ORDIN

a) până la       50.000.000 Lv

1

300.000 Lv

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

1% dar nu mai puţin de 300.000 Lv

până Ia 5.000 Ln

30 Ln

15%

15%

X

X

35%,

25%

10%

1 %, dar nu mai puţin de 30 Ln

b) peste 50.000.001 Lv

0,5

500.000 Lv

15%

15%

X

X

35%

25%

10%

500.000 Lv + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 50,000.000 Lv

peste 5.000 Ln

0,5

50 Ln

15%

15%

X

X

35%

25%,

10%

50 Ln + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 5.000 Ln

VIII. PRIMIREA ÎN DEPOZIT A ÎNSCRISURILOR ŞI DOCUMENTELOR GĂSITE CU OCAZIA EFECTUĂRII INVENTARULUI SUCCESORAL, DE FIECARE EXEMPLAR ÎN PARTE

- până la 1 an - 0,05% la valoarea inserată în înscris sau declarată în cerere, dar numai puţin de 100.000 Tv, respectiv 10 Ln

- peste 1 an - 0,1% la valoarea inserată în înscris sau declarată în cerere, dar nu mai puţin de 200.000 Lv, respectiv 20 Ln

IX. ALTE ACTE EVALUABILE ÎN BANI

a. Declaraţii pentru primirea restului de preţ:

- 0,1 % din restul de preţ

b. Alte acte:

- 0,5% din valoare, dar nu mai puţin de 500.000 Lv, respectiv 50 Ln

ANEXA Nr. 3 la norme

B.2. PROCEDURA SUCCESORALĂ

VALOAREA

Lei vechi = Lv

Lei noi = Ln

%

Limita minimă

-lei-

Procedura notarială

Inventariere, aplicare de sigilii, predare în custodie sau procurare documentaţie etc

TOTAL

-lei-

0

1

2

3

4

5

a) până la 54.570.000 Lv

3

200.000 Lv /moştenitor

100%

25%

3% dar nu mai puţin de 200.000 Lv pt. fiecare moştenitor

până la 5.457 Ln

3

20 Ln

100%

25%

3% dar nu mai puţin de 20 Ln pt. fiecare moştenitor

b) de la 54.570.001 Lv la 274.990.000 Lv

1,5

1.648.000 Lv

100%

25%

1.648.000 Lv + 1.5% pentru suma ce depăşeşte 54.570.001 Lv

de la 5.457Ln la 27.499 Ln

1,5

165 Ln

100%

25%

165 Ln +1.5% pentru suma ce depăşeşte 5.457 Ln

c) de la 274.990.001 Lv la 548.910.000 Lv

0,75

4.954.000 Lv

100%

25%

4.954.000 Lv + 0,75% pentru suma ce depăşeşte 274.990.001 Lv

de la 27.499 Ln la 54.891 Ln

0,75

495 Ln

100%

25%

495 Ln + 0,75% pentru suma ce depăşeşte 27.499 Ln

d) peste 548.910.001 Lv

0,5

7.016.000 Lv

100%

25%

7.016.000 Lv + 0.5% pentru suma ce depăşeşte 548.910.001 LV

peste 54.891 Ln

0,5

702 Ln

100%

25%

702 Ln + 0.5% pentru suma ce depăşeşte 54.891 Ln

ANEXA Nr. 4 la norme

TARIFE

pentru traducerile efectuate de către notarii publici sau personalul angajat al acestora care sunt autorizaţi ca traducători

1.  Pentru persoane fizice:

Traduceri de pe: certificatele de naştere, deces, căsătorie, adeverinţe, cazier:

-  100.000 lei vechi, respectiv 10 lei noi - pentru un exemplar + un exemplar pentru arhivă

-  50.000 lei vechi, respectiv 5 lei noi, pentru fiecare exemplar în plus

alte documente:

-  200.000 lei vechi, respectiv 20 lei noi, pentru fiecare pagină + un exemplar pentru arhivă

-   100.000 lei vechi, respectiv 10 lei noi, pentru fiecare pagină în plus

2.  Pentru persoane juridice:

-  250.000 lei vechi, respectiv 25 lei noi, pentru un exemplar + un exemplar pentru arhivă

-   100.000 lei vechi, respectiv 10 lei noi, pentru fiecare pagină în plus

3.  Taxe de urgenţă:

-  50% din valoarea tarifelor la 48 de ore şi în zilele nelucrătoare

-   100% din valoarea tarifelor între 3-8 ore, în funcţie de complexitatea actului

ANEXA Nr. 5 la norme

SCUTIRI   Şl   REDUCERI

A.  SCUTIRI

Sunt scutite de la plata onorariilor următoarele acte întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de lege cu excepţia cheltuielilor materiale:

1.  Declaraţii pentru obţinerea ajutorului de şomaj

2.  Declaraţii pentru obţinerea ajutorului social

3.  Declaraţii pentru obţinerea alocaţiei de stat pentru copii

4.  Declaraţii pentru acordarea burselor pentru elevi şi studenţi

5.  Declaraţii pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor foştilor deţinuţi politici, veteranilor de război şi văduvelor acestora

6.  Declaraţii pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor persoanelor handicapate

7.  Se pot acorda scutiri acolo unde nu se percepe potrivit, dispoziţiilor legale, taxa de timbru pentru activitatea notarială.

B.  REDUCERI

1.   Se pot acorda reduceri de până la 50% din onorariu pentru autentificarea procurilor necesare încasării pensiilor de orice natură şi a drepturilor băneşti prevăzute la capitolul A „Scutiri", enumerate mai sus.

2.  Se pot acorda reduceri de 90% din totalul onorariului stabilit pentru actele şi procedurile notariale încheiate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici, Camerele Notarilor Publici, personalul acestora sau al birourilor notarilor publici, precum şi cele ale notarilor publici, de soţii lor şi copiii lor minori.

3.  Se pot acorda reduceri acolo unde potrivit, dispoziţiilor legale, taxa de timbru pentru activitatea notarială este redusă.

4.   Se pot acorda reduceri de până la 70% din totalul onorariilor stabilite pentru actele în care părţi sunt magistraţii, soţii acestora şi copiii lor minori.

5.  Se pot acorda reduceri de până la 15% pentru redactarea, procesarea şi multiplicarea înscrisurilor întocmite de avocaţi şi consilieri juridici pe baza delegaţiei sau împuternicirii eliberate în acest sens, precum şi oricăror persoane cu studii juridice superioare, dacă acestea, soţii, ascendenţii şi descendenţii lor figurează ca parte în act. Reducerea nu se aplică în cazul în care înscrisurile sunt redactate, dactilografiate, procesate şi multiplicate de către consilierii juridici ai Camerelor de Comerţ şi Industrie, Oficiilor Registrului Comerţului, cu excepţia cazurilor în care aceste instituţii figurează ca parte în act.

6.   Se pot acorda reduceri de până la 30% din onorariul stabilit pentru autentificarea contractelor de garanţie redactate de consilierii juridici ai societăţilor creditoare, pentru creditele acordate persoanelor care nu beneficiază de reduceri şi scutiri prevăzute în alte dispoziţii din prezentele norme.

7.   Pentru moştenitorii minori, fără venituri proprii, precum şi pentru moştenitorii care nu realizează niciun fel de venituri sau realizează venituri sub venitul minim pe economie, precum şi pentru moştenitorii din zonele declarate calamitate, se pot acorda reduceri de până la 100% din onorariul datorat.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1145/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1145 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu