Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1142 din 28 iunie 2007

privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 478 din 17 iulie 2007Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 6.861 din 28 iunie 2007,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cuprins în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Specialităţile obţinute anterior prezentului ordin, precum şi cele în curs de derulare rămân valabile.

Art. 3. - La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din reţeaua sanitară, publicate, în specialităţile create sau care au asimilat specialităţi sub incidenţa normelor anterioare ca urmare a alinierii la normele Uniunii Europene, se pot prezenta atât medicii care si-au păstrat vechea specialitate, cât şi cei care au optat pentru specialitatea creată prin asimilare sau scindare.

Art. 4. - (1) Denumirea specialităţii „Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari" se modifică în „Chirurgie cardiovasculară".

(2) Medicii confirmaţi rezidenţi în specialitatea „Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari", aflaţi în pregătire la data intrării în vigoare a prezentului ordin, susţin examen de medic specialist şi se confirmă specialişti în specialitatea „Chirurgie cardiovasculară".

Art. 5. - Medicii specialişti şi primari, confirmaţi în specialităţile a căror denumire s-a modificat, îşi pot păstra vechea denumire a specialităţii sau pot solicita schimbarea acesteia, conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Specialitatea „Ortopedie şi traumatologie" şi specialitatea „Sănătate publică şi management" asimilează specialităţi medicale atestate prin certificate de medic specialist, după cum urmează:

a)  specialitatea „Ortopedie şi traumatologie" asimilează specialitatea „Ortopedie pediatrică";

b)    specialitatea „Sănătate publică şi management" asimilează specialitatea „Igienă".

Art. 7. - (1) Prin efectul prezentului ordin, începând cu sesiunea noiembrie 2006 a concursului de rezidenţiat, accesul la formare în specialităţile asimilate se sistează.

(2) De la data intrării în pregătirea de specialitate a medicilor confirmaţi rezidenţi în urma concursului de rezidenţiat din sesiunea noiembrie 2006, formarea în specialitatea „Ortopedie şi traumatologie" şi specialitatea „Sănătate publică şi management" cuprinde şi domenii din specialitatea inclusă, în proporţia care să garanteze însuşirea adecvată a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare desfăşurării asistenţei medicale de specialitate în aceste domenii.

(3)  Durata de pregătire în specialităţile de asimilare nu se modifică.

(4) Certificatul de medic specialist în una dintre specialităţile de asimilare, eliberat la finele formării prevăzute la alin. (2), abilitează deţinătorul să exercite activităţile specialităţii de asimilare, precum şi activităţile specifice specialităţii asimilate.

Art. 8. - (1) Medicii rezidenţi în curs de specializare în una dintre specialităţile asimilate pot opta pentru reprofilarea în specialitatea de asimilare începând cu data intrării în pregătirea de specialitate a medicilor confirmaţi rezidenţi în urma concursului de rezidenţiat din sesiunea noiembrie 2006.

(2) Formarea în specialitatea de asimilare a medicilor rezidenţi reprofilaţi respectă condiţia de durată prevăzută de prezentul ordin pentru această specialitate şi se face prin parcurgerea diferenţelor de curriculum şi de durată de pregătire, rezultate ca urmare a aplicării procedurii de recunoaştere a stagiilor comune, în specialitatea de asimilare.

Art. 9. - Prin excepţie de la prevederile art. 8, medicii rezidenţi confirmaţi în una dintre specialităţile asimilate, care, la data prevăzută la alin. (1) al aceluiaşi articol, se află în ultimul an de pregătire, îşi continuă formarea şi susţin examen de medic specialist în specialitatea în care au fost confirmaţi medici rezidenţi.

Art. 10. - Medicii confirmaţi specialişti şi primari în specialităţile „Igienă" şi „Ortopedie pediatrică" îşi păstrează drepturile câştigate care decurg din titlul şi gradul profesional dobândite. Aceştia au acces cu prioritate la formare în specialitatea de asimilare, ca a doua specialitate fără concurs de rezidenţiat, în condiţiile prevăzute de normele în vigoare.

Art. 11. - Ministerul Sănătăţii Publice va organiza programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate în domeniul specialităţilor pentru care, conform prezentului ordin, se sistează accesul la formare.

Art. 12. - (1) Până la data confirmării ca specialişti în specialităţile „Ortopedie şi traumatologie", respectiv „Sănătate publică şi management", a medicilor confirmaţi rezidenţi în urma concursului de rezidenţiat din sesiunea noiembrie 2006, unităţile sanitare publice pot organiza concursuri de ocupare a posturilor vacante în specialităţile asimilate cărora li se aplică procedura prevăzută la art. 6.

(2) Ulterior datei prevăzute la alin. (1), pentru structurile care asigură asistenţa medicală de specialitate în domeniul unei specialităţi asimilate, unităţile sanitare publice vor organiza concursuri de ocupare a posturilor vacante în specialitatea care a inclus specialitatea medicală respectivă.

Art. 13. - (1) Pentru specialitatea „Chirurgie orală şi maxilo-facială", la concursurile de rezidenţiat organizate de Ministerul Sănătăţii Publice în sesiunile 2006-2008 se pot prezenta cei care au dobândit diploma de medic, precum şi cei care au dobândit diploma de medic stomatolog. In cazul specialităţii „Chirurgie orală şi maxilo-facială", concursul de rezidenţiat organizat în aceste sesiuni se va susţine pe locuri stabilite separat pentru absolvenţii facultăţilor de medicină şi pentru absolvenţii facultăţilor de medicină dentară, pe baza tematicilor prevăzute pentru specialităţile chirurgicale şi, respectiv, pentru specialităţile medico-dentare.

(2) Acordarea dreptului de exercitare a activităţilor de medic specialist chirurgie orală şi maxilo-facială candidaţilor confirmaţi rezidenţi în această specialitate în urma concursurilor de rezidenţiat organizate în sesiunile 2006-2008 se va face numai după obţinerea celei de a doua licenţe, după caz, în medicină, respectiv în medicină dentară.

(3) Incepând cu sesiunea 2009 a concursului de rezidenţiat în specialitatea „Chirurgie orală şi maxilo-facială" vor fi confirmaţi rezidenţi numai medicii care au două licenţe, în medicină şi în medicină dentară.

Art. 14. - Rezidenţii în specialităţile „Stomatologie generală" şi „Farmacie generală" îşi continuă pregătirea şi susţin examenul de specialist în specialităţile în care au fost confirmaţi.

Art. 15. - (1) Incepând cu sesiunea noiembrie 2006 a concursului de rezidenţiat, accesul la formare în specialitatea „Industrie farmaceutică şi cosmetică" se sistează.

(2) Rezidenţii în specialitatea „Industrie farmaceutică şi cosmetică" îşi continuă pregătirea şi susţin examenul de specialist în specialitatea în care au fost confirmaţi. Aceştia au acces la formare în a doua specialitate, în condiţiile prevăzute de normele în vigoare.

Art. 16. - Farmaciştii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, care fac dovada unei experienţe profesionale de cel puţin 3 ani, însuşită în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialităţile farmaceutice cuprinse în anexa nr. 1, pot fi recunoscuţi ca specialişti.

Art. 17. - (1) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii primari îşi păstrează drepturile câştigate care decurg din gradul profesional dobândit.

(2) Dovezile care atestă un grad profesional similar gradului de primar, eliberate de autorităţile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene, ale unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ale Confederaţiei Elveţiene, medicilor, medicilor dentişti sau farmaciştilor cetăţeni ai acestor state, sunt recunoscute de Ministerul Sănătăţii Publice.

Art. 18. - Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii specialişti şi primari pot obţine a doua specialitate şi pot efectua pregătire în vederea dobândirii de atestate de studii complementare, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 19. - Direcţia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare, celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 20. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.044/2006 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 31 august 2006.

Art. 21. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

ANEXA Nr. 1

NOMENCLATORUL

specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

1. SPECIALITĂŢI MEDICALE

A. Specialităţi clinice

a) Grupa medicală

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

1.

Alergologie şi imunologie clinică

5 ani

2.

Anestezie şi terapie intensivă

5 ani

3.

Boli infecţioase

5 ani

4.

Cardiologie

6 ani

5.

Dermatovenerologie

5 ani

6.

Diabet zahăr, nutriţie şi boli metabolice

5 ani

7.

Endocrinologie

5 ani

8.

Expertiză medicală a capacităţii de muncă

4 ani

9.

Farmacologie clinică

4 ani

10.

Gastroenterologie

5 ani

11.

Genetică medicală

5 ani

12.

Geriatrie şi gerontologie

5 ani

13.

Hematologie

5 ani

14.

Medicină de familie

3 ani

15.

Medicină de urgenţă

5 ani

16.

Medicină internă

5 ani

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

17.

Medicina muncii

4 ani

18.

Medicină sportivă

5 ani

19.

Nefrologie

5 ani

20.

Neonatologie

5 ani

21.

Neurologie

5 ani

22.

Neurologie pediatrică

5 ani

23.

Oncologie medicală

5 ani

24.

Pediatrie

5 ani

25.

Pneumologie

5 ani

26.

Psihiatrie

5 ani

27.

Psihiatrie pediatrică

5 ani

28.

Radioterapie

5 ani

29.

Recuperare, medicină fizică şi balneologie

5 ani

30.

Reumatologie

5 ani

b) Grupa chirurgicală

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

31.

Chirurgie cardiovasculară

7 ani

32.

Chirurgie generală

6 ani

33.

Chirurgie orală şi maxilo-facială

5 ani

34.

Chirurgie pediatrică

6 ani

35.

Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă

6 ani

36.

Chirurgie toracică

6 ani

37.

Chirurgie vasculară

5 ani

38.

Neurochirurgie

7 ani

39.

Obstetrică-ginecologie

5 ani

40.

Oftalmologie

5 ani

41.

Ortopedie pediatrică*)

6 ani

42.

Ortopedie şi traumatologie

6 ani

43.

Otorinolaringologie

5 ani

44.

Urologie

5 ani

2'. Specialitate chirurgicală cu condiţii de acces în curs de armonizare la normele Uniunii Europene

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

37.

Chirurgie orală şi maxilo-facială**)

5 ani

B. Specialităţi paraclinice

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

1.

Anatomie patologică

5 ani

2.

Epidemiologie

4 ani

3.

Igienă*)

4 ani

4.

Medicină de laborator

5 ani

5.

Medicină legală

5 ani

6.

Medicină nucleară

4 ani

7.

Radiologie-imagistică medicală

5 ani

8.

Sănătate publică şi management

4 ani

2. SPECIALITĂŢI MEDICO-DENTARE

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

1.

Chirurgie dento-alveolară

3 ani

2.

Ortodonţie şi ortopedie dento-facială

3 ani

3. SPECIALITĂŢI FARMACEUTICE

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

1.

Farmacie clinică

3 ani

2.

Industrie farmaceutică şi cosmetică***)

3 ani

3.

Laborator farmaceutic

3 ani

NOTĂ:

La specializările prevăzute la pct. A. 1, 2 şi B au acces absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină.

*) Specialităţi care se asimilează.

**) Pentru specialitatea „Chirurgie orală şi maxilo-facială" la concursurile de rezidentiat organizate de Ministerul Sănătăţii Publice în sesiunile 2006-2008 se pot prezenta deţinătorii diplomei de medic, precum şi deţinătorii diplomei de medic stomatolog.

Incepând cu sesiunea 2009 a concursului de rezidentiat în specialitatea „Chirurgie orală şi maxilo-facială" vor fi confirmaţi rezidenţi numai medicii care au două licenţe, în medicină şi în medicină dentară.

***) Incepând cu sesiunea noiembrie 2006 a concursului de rezidentiat, accesul la formare în specialitatea „Industrie farmaceutică si cosmetică" se sistează.

ANEXA Nr. 2

LISTA

specialităţilor pentru care formarea se face la solicitarea unităţilor sanitare (prin rezidentiat sau a doua specialitate)

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

1.

Epidemiologie

4 ani

2.

Expertiza medicală a capacităţii de muncă

4 ani

3.

Genetică medicală

5 ani

4.

Medicină sportivă

5 ani

5.

Neonatologie

5 ani

6.

Neurologie pediatrică

5 ani

7.

Oncologie medicală

5 ani

ANEXA Nr. 3

LISTA

specialităţilor care asimilează specialităţi în care se sistează accesul la formare

Nr. crt.

Denumirea specialităţii de asimilare

Denumirea specialităţii asimilate

1.

Ortopedie şi traumatologie

Ortopedie pediatrică

2.

Sănătate publică şi management

Igienă


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1142/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1142 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu