Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1142 din 28 iunie 2007

privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 478 din 17 iulie 2007Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 6.861 din 28 iunie 2007,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cuprins în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Specialităţile obţinute anterior prezentului ordin, precum şi cele în curs de derulare rămân valabile.

Art. 3. - La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din reţeaua sanitară, publicate, în specialităţile create sau care au asimilat specialităţi sub incidenţa normelor anterioare ca urmare a alinierii la normele Uniunii Europene, se pot prezenta atât medicii care si-au păstrat vechea specialitate, cât şi cei care au optat pentru specialitatea creată prin asimilare sau scindare.

Art. 4. - (1) Denumirea specialităţii „Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari" se modifică în „Chirurgie cardiovasculară".

(2) Medicii confirmaţi rezidenţi în specialitatea „Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari", aflaţi în pregătire la data intrării în vigoare a prezentului ordin, susţin examen de medic specialist şi se confirmă specialişti în specialitatea „Chirurgie cardiovasculară".

Art. 5. - Medicii specialişti şi primari, confirmaţi în specialităţile a căror denumire s-a modificat, îşi pot păstra vechea denumire a specialităţii sau pot solicita schimbarea acesteia, conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Specialitatea „Ortopedie şi traumatologie" şi specialitatea „Sănătate publică şi management" asimilează specialităţi medicale atestate prin certificate de medic specialist, după cum urmează:

a)  specialitatea „Ortopedie şi traumatologie" asimilează specialitatea „Ortopedie pediatrică";

b)    specialitatea „Sănătate publică şi management" asimilează specialitatea „Igienă".

Art. 7. - (1) Prin efectul prezentului ordin, începând cu sesiunea noiembrie 2006 a concursului de rezidenţiat, accesul la formare în specialităţile asimilate se sistează.

(2) De la data intrării în pregătirea de specialitate a medicilor confirmaţi rezidenţi în urma concursului de rezidenţiat din sesiunea noiembrie 2006, formarea în specialitatea „Ortopedie şi traumatologie" şi specialitatea „Sănătate publică şi management" cuprinde şi domenii din specialitatea inclusă, în proporţia care să garanteze însuşirea adecvată a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare desfăşurării asistenţei medicale de specialitate în aceste domenii.

(3)  Durata de pregătire în specialităţile de asimilare nu se modifică.

(4) Certificatul de medic specialist în una dintre specialităţile de asimilare, eliberat la finele formării prevăzute la alin. (2), abilitează deţinătorul să exercite activităţile specialităţii de asimilare, precum şi activităţile specifice specialităţii asimilate.

Art. 8. - (1) Medicii rezidenţi în curs de specializare în una dintre specialităţile asimilate pot opta pentru reprofilarea în specialitatea de asimilare începând cu data intrării în pregătirea de specialitate a medicilor confirmaţi rezidenţi în urma concursului de rezidenţiat din sesiunea noiembrie 2006.

(2) Formarea în specialitatea de asimilare a medicilor rezidenţi reprofilaţi respectă condiţia de durată prevăzută de prezentul ordin pentru această specialitate şi se face prin parcurgerea diferenţelor de curriculum şi de durată de pregătire, rezultate ca urmare a aplicării procedurii de recunoaştere a stagiilor comune, în specialitatea de asimilare.

Art. 9. - Prin excepţie de la prevederile art. 8, medicii rezidenţi confirmaţi în una dintre specialităţile asimilate, care, la data prevăzută la alin. (1) al aceluiaşi articol, se află în ultimul an de pregătire, îşi continuă formarea şi susţin examen de medic specialist în specialitatea în care au fost confirmaţi medici rezidenţi.

Art. 10. - Medicii confirmaţi specialişti şi primari în specialităţile „Igienă" şi „Ortopedie pediatrică" îşi păstrează drepturile câştigate care decurg din titlul şi gradul profesional dobândite. Aceştia au acces cu prioritate la formare în specialitatea de asimilare, ca a doua specialitate fără concurs de rezidenţiat, în condiţiile prevăzute de normele în vigoare.

Art. 11. - Ministerul Sănătăţii Publice va organiza programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate în domeniul specialităţilor pentru care, conform prezentului ordin, se sistează accesul la formare.

Art. 12. - (1) Până la data confirmării ca specialişti în specialităţile „Ortopedie şi traumatologie", respectiv „Sănătate publică şi management", a medicilor confirmaţi rezidenţi în urma concursului de rezidenţiat din sesiunea noiembrie 2006, unităţile sanitare publice pot organiza concursuri de ocupare a posturilor vacante în specialităţile asimilate cărora li se aplică procedura prevăzută la art. 6.

(2) Ulterior datei prevăzute la alin. (1), pentru structurile care asigură asistenţa medicală de specialitate în domeniul unei specialităţi asimilate, unităţile sanitare publice vor organiza concursuri de ocupare a posturilor vacante în specialitatea care a inclus specialitatea medicală respectivă.

Art. 13. - (1) Pentru specialitatea „Chirurgie orală şi maxilo-facială", la concursurile de rezidenţiat organizate de Ministerul Sănătăţii Publice în sesiunile 2006-2008 se pot prezenta cei care au dobândit diploma de medic, precum şi cei care au dobândit diploma de medic stomatolog. In cazul specialităţii „Chirurgie orală şi maxilo-facială", concursul de rezidenţiat organizat în aceste sesiuni se va susţine pe locuri stabilite separat pentru absolvenţii facultăţilor de medicină şi pentru absolvenţii facultăţilor de medicină dentară, pe baza tematicilor prevăzute pentru specialităţile chirurgicale şi, respectiv, pentru specialităţile medico-dentare.

(2) Acordarea dreptului de exercitare a activităţilor de medic specialist chirurgie orală şi maxilo-facială candidaţilor confirmaţi rezidenţi în această specialitate în urma concursurilor de rezidenţiat organizate în sesiunile 2006-2008 se va face numai după obţinerea celei de a doua licenţe, după caz, în medicină, respectiv în medicină dentară.

(3) Incepând cu sesiunea 2009 a concursului de rezidenţiat în specialitatea „Chirurgie orală şi maxilo-facială" vor fi confirmaţi rezidenţi numai medicii care au două licenţe, în medicină şi în medicină dentară.

Art. 14. - Rezidenţii în specialităţile „Stomatologie generală" şi „Farmacie generală" îşi continuă pregătirea şi susţin examenul de specialist în specialităţile în care au fost confirmaţi.

Art. 15. - (1) Incepând cu sesiunea noiembrie 2006 a concursului de rezidenţiat, accesul la formare în specialitatea „Industrie farmaceutică şi cosmetică" se sistează.

(2) Rezidenţii în specialitatea „Industrie farmaceutică şi cosmetică" îşi continuă pregătirea şi susţin examenul de specialist în specialitatea în care au fost confirmaţi. Aceştia au acces la formare în a doua specialitate, în condiţiile prevăzute de normele în vigoare.

Art. 16. - Farmaciştii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, care fac dovada unei experienţe profesionale de cel puţin 3 ani, însuşită în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialităţile farmaceutice cuprinse în anexa nr. 1, pot fi recunoscuţi ca specialişti.

Art. 17. - (1) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii primari îşi păstrează drepturile câştigate care decurg din gradul profesional dobândit.

(2) Dovezile care atestă un grad profesional similar gradului de primar, eliberate de autorităţile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene, ale unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ale Confederaţiei Elveţiene, medicilor, medicilor dentişti sau farmaciştilor cetăţeni ai acestor state, sunt recunoscute de Ministerul Sănătăţii Publice.

Art. 18. - Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii specialişti şi primari pot obţine a doua specialitate şi pot efectua pregătire în vederea dobândirii de atestate de studii complementare, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 19. - Direcţia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare, celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 20. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.044/2006 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 31 august 2006.

Art. 21. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

ANEXA Nr. 1

NOMENCLATORUL

specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

1. SPECIALITĂŢI MEDICALE

A. Specialităţi clinice

a) Grupa medicală

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

1.

Alergologie şi imunologie clinică

5 ani

2.

Anestezie şi terapie intensivă

5 ani

3.

Boli infecţioase

5 ani

4.

Cardiologie

6 ani

5.

Dermatovenerologie

5 ani

6.

Diabet zahăr, nutriţie şi boli metabolice

5 ani

7.

Endocrinologie

5 ani

8.

Expertiză medicală a capacităţii de muncă

4 ani

9.

Farmacologie clinică

4 ani

10.

Gastroenterologie

5 ani

11.

Genetică medicală

5 ani

12.

Geriatrie şi gerontologie

5 ani

13.

Hematologie

5 ani

14.

Medicină de familie

3 ani

15.

Medicină de urgenţă

5 ani

16.

Medicină internă

5 ani

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

17.

Medicina muncii

4 ani

18.

Medicină sportivă

5 ani

19.

Nefrologie

5 ani

20.

Neonatologie

5 ani

21.

Neurologie

5 ani

22.

Neurologie pediatrică

5 ani

23.

Oncologie medicală

5 ani

24.

Pediatrie

5 ani

25.

Pneumologie

5 ani

26.

Psihiatrie

5 ani

27.

Psihiatrie pediatrică

5 ani

28.

Radioterapie

5 ani

29.

Recuperare, medicină fizică şi balneologie

5 ani

30.

Reumatologie

5 ani

b) Grupa chirurgicală

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

31.

Chirurgie cardiovasculară

7 ani

32.

Chirurgie generală

6 ani

33.

Chirurgie orală şi maxilo-facială

5 ani

34.

Chirurgie pediatrică

6 ani

35.

Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă

6 ani

36.

Chirurgie toracică

6 ani

37.

Chirurgie vasculară

5 ani

38.

Neurochirurgie

7 ani

39.

Obstetrică-ginecologie

5 ani

40.

Oftalmologie

5 ani

41.

Ortopedie pediatrică*)

6 ani

42.

Ortopedie şi traumatologie

6 ani

43.

Otorinolaringologie

5 ani

44.

Urologie

5 ani

2'. Specialitate chirurgicală cu condiţii de acces în curs de armonizare la normele Uniunii Europene

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

37.

Chirurgie orală şi maxilo-facială**)

5 ani

B. Specialităţi paraclinice

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

1.

Anatomie patologică

5 ani

2.

Epidemiologie

4 ani

3.

Igienă*)

4 ani

4.

Medicină de laborator

5 ani

5.

Medicină legală

5 ani

6.

Medicină nucleară

4 ani

7.

Radiologie-imagistică medicală

5 ani

8.

Sănătate publică şi management

4 ani

2. SPECIALITĂŢI MEDICO-DENTARE

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

1.

Chirurgie dento-alveolară

3 ani

2.

Ortodonţie şi ortopedie dento-facială

3 ani

3. SPECIALITĂŢI FARMACEUTICE

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

1.

Farmacie clinică

3 ani

2.

Industrie farmaceutică şi cosmetică***)

3 ani

3.

Laborator farmaceutic

3 ani

NOTĂ:

La specializările prevăzute la pct. A. 1, 2 şi B au acces absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină.

*) Specialităţi care se asimilează.

**) Pentru specialitatea „Chirurgie orală şi maxilo-facială" la concursurile de rezidentiat organizate de Ministerul Sănătăţii Publice în sesiunile 2006-2008 se pot prezenta deţinătorii diplomei de medic, precum şi deţinătorii diplomei de medic stomatolog.

Incepând cu sesiunea 2009 a concursului de rezidentiat în specialitatea „Chirurgie orală şi maxilo-facială" vor fi confirmaţi rezidenţi numai medicii care au două licenţe, în medicină şi în medicină dentară.

***) Incepând cu sesiunea noiembrie 2006 a concursului de rezidentiat, accesul la formare în specialitatea „Industrie farmaceutică si cosmetică" se sistează.

ANEXA Nr. 2

LISTA

specialităţilor pentru care formarea se face la solicitarea unităţilor sanitare (prin rezidentiat sau a doua specialitate)

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

1.

Epidemiologie

4 ani

2.

Expertiza medicală a capacităţii de muncă

4 ani

3.

Genetică medicală

5 ani

4.

Medicină sportivă

5 ani

5.

Neonatologie

5 ani

6.

Neurologie pediatrică

5 ani

7.

Oncologie medicală

5 ani

ANEXA Nr. 3

LISTA

specialităţilor care asimilează specialităţi în care se sistează accesul la formare

Nr. crt.

Denumirea specialităţii de asimilare

Denumirea specialităţii asimilate

1.

Ortopedie şi traumatologie

Ortopedie pediatrică

2.

Sănătate publică şi management

Igienă


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1142/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1142 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu