Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1109 din 22 iulie 2004

privind aprobarea formularului "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala"

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 676 din 27 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 83 alin. (2), ale art. 106 si ale art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala", cod 14.13.02.18, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    In baza art. 83 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, competenta de a emite "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala" revine organelor de inspectie fiscala care au efectuat inspectia fiscala.
    Art. 3
    Formularul prevazut la art. 1 se completeaza conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    (1) Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice va elabora in termen de 60 de zile de la aprobarea prezentului ordin aplicatia informatica pentru crearea unei baze de date cu rezultatele inspectiei fiscale, precum si aplicatia pentru editarea automata a "Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala".
    (2) Pana la implementarea acestei aplicatii, formularul "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala" se va completa manual.
    Art. 6
    Directia generala de inspectie financiar fiscala, Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala de colectare a creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                              Maria Manolescu,
                              secretar de stat

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    ________
  /  ROMANIA \
 |    _____   | Agentia Nationala de Administrare
 |   | MFP |  | Fiscala
 |   |_____|  |
 | MINISTERUL | Directia generala* ..............     Nr. inregistrare ........
 | FINANTELOR |                                       Data ...../...../........
 |   PUBLICE  | Activitatea de inspectie fiscala
  \__________/

                             DECIZIA DE IMPUNERE
privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala

    1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
    Denumire contribuabil: _______________ Cod identificare fiscala: __________
    Domiciliul fiscal: Localitatea ________________, str. ___ nr. ___, bl. ___,
                       sc. ___, ap. ___, Judet/sector _________________________

    2. DATELE PRIVIND CREANTA FISCALA

    2.1.1. Obligatiile fiscale suplimentare*
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumire impozit, | Perioada        |Baza          |Impozit,     |Cod    |
|crt.|taxa, contributie/| verificata/     |impozabila    |taxa,        |cont   |
|    |Obligatii fiscale | Perioada pentru |stabilita     |contributie  |bugetar|
|    |accesorii         | care s-au       |suplimentar*|stabilita    |       |
|    |                  | calculat        |   - lei -    |suplimentar/ |       |
|    |                  | obligatii       |              |Obligatii    |       |
|    |                  | fiscale         |              |fiscale      |       |
|    |                  | accesorii       |              |accesorii*|       |
|    |                  |_________________|              |   - lei -   |       |
|    |                  | De la  |Pana la |              |             |       |
|    |                  | data   |data    |              |             |       |
|____|__________________|________|________|______________|_____________|_______|
|  1.|Obligatie fiscala |zz.ll.aa|zz.ll.aa|              |             |       |
|____|__________________|________|________|______________|_____________|_______|
|  2.|Dobanda           |zz.ll.aa|zz.ll.aa|              |             |       |
|____|__________________|________|________|______________|_____________|_______|
|  3.|Penalitati de     |        |        |              |             |       |
|    |intarziere        |zz.ll.aa|zz.ll.aa|              |             |       |
|____|__________________|________|________|______________|_____________|_______|

    2.1.2. Motivele de fapt*
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    2.1.3. Temeiul de drept*
    Act normativ: ____________________________, articol: _____, paragraf: _____, punct: _______, litera: _______, alineat: _______
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    3. Termenul de plata
    Diferenta de impozit, taxa sau contributie constatata de organele de inspectie fiscala precum si obligatiile accesorii se platesc in functie de data primirii prezentei, astfel:
    - pana la data de 5 a lunii urmatoare, cand data primirii este cuprinsa in intervalul 01 - 15 din luna;
    - pana la data de 20 a lunii urmatoare, cand data primirii este cuprinsa in intervalul 16 - 31 din luna;

    4. Dispozitii finale
    La prezenta Decizie de impunere se anexeaza Raportul de inspectie fiscala care, impreuna cu anexele, contine .... pagini. In conformitate cu art. 174 si art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune, in termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sanctiunea decaderii.
    Prezenta reprezinta titlu de creanta si devine executoriu in conditiile legii.
 ______________________________________________________________________________
|  APROBAT,                      |  AVIZAT,            |  INTOCMIT,            |
|________________________________|_____________________|_______________________|
|       Conducatorul activitatii | Sef serviciu        | Numele si prenumele   |
|       de inspectie fiscala     |                     |                       |
|________________________________|_____________________|_______________________|
| Functia                        |                     | Semnatura             |
|________________________________|_____________________|_______________________|
| Numele si prenumele            | Numele si prenumele | Numele si prenumele   |
|________________________________|_____________________|_______________________|
| Semnatura si stampila          | Semnatura           | Semnatura             |
|________________________________|_____________________|_______________________|
    * Se va completa cu denumirea unitatii fiscale emitente.
    * Se va completa pentru fiecare obligatie fiscala suplimentara stabilita de inspectia fiscala.
    * Se va completa cu suma totala a bazei impozabile stabilita suplimentar de inspectia fiscala si calculata in anexele la Raportul de inspectie fiscala, pentru fiecare categorie de impozit, taxa sau contributie.
    * Se va completa cu valoarea totala a impozitului, taxei, contributiei sau a obligatiilor fiscale accesorii calculate suplimentar de inspectia fiscala in anexele la Raportul de inspectie fiscala.

    Cod 14.13.02.18

    ANEXA 2

                               INSTRUCTIUNILE
de completare a formularului "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala"

    1. "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala" reprezinta actul administrativ emis de organele de inspectie fiscala in aplicarea prevederilor legale privind stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare de catre inspectia fiscala.
    2. Se va completa ca urmare a finalizarii unei inspectii fiscale generale sau partiale cu "Raport de inspectie fiscala" si ca urmare a constatarii de obligatii fiscale suplimentare si accesorii la acestea.
    3. In cazul in care nu se constata diferente de impozite, taxe sau contributii suplimentare, nu se va intocmi "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala".
    4. "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala" se intocmeste de catre organul de inspectie fiscala, se avizeaza de seful de serviciu si se aproba de directorul executiv adjunct coordonator al activitatii de control.
    5. Informatiile din continutul "Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala" se vor completa dupa cum urmeaza:
    a) rubrica "Datele de identificare ale contribuabilului" va cuprinde, in clar, toate datele fara abrevieri;
    b) rubrica "Datele privind creanta fiscala" se va completa pentru fiecare obligatie stabilita suplimentar cu informatii referitoare la denumirea obligatiei fiscale, perioada la care aceasta se refera, baza impozabila stabilita suplimentar, impozitul, taxa, contributia stabilita suplimentar sau obligatiile fiscale accesorii, precum si codul de cont bugetar unde acestea urmeaza a fi achitate;
    c) rubrica "Motivele de fapt": se va prezenta detaliat si in clar modul in care contribuabilul a tratat din punct de vedere fiscal sau cu influenta fiscala o operatiune patrimoniala, cu precizarea consecintei fiscale;
    d) rubrica "Temeiul de drept": se va prezenta detaliat si clar incadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului sau a altor elemente prevazute de lege.
    Informatiile prevazute la lit. b), c) si d) se vor completa pentru fiecare impozit, taxa sau contributie pentru care s-au constatat diferente de obligatii fiscale si accesorii ale acestora.
    6. "Termenul de plata" va fi data stabilita pentru achitarea obligatiilor cuprinse in "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala", in functie de data primirii acesteia.
    7. La "Dispozitii finale" se va completa numarul total de pagini care se anexeaza la "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala".
    8. Se va intocmi in 3 exemplare, toate cu titlu de original, de catre echipa de inspectie avizata de seful de serviciu si aprobata de conducatorul activitatii de inspectie fiscala.

    ANEXA 3

                             CARACTERISTICILE
de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului "Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala", cod 14.13.02.18

    1. denumire: Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala;
    2. cod: 14.13.02.18;
    3. format: A4/t1 (numar variabil de pagini);
    4. caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, utilizandu-se echipamente informatice pentru editare. Poate avea numar variabil de pagini, in functie de impozitele, taxele sau contributiile pentru care s-au stabilit obligatii suplimentare;
    5. se difuzeaza: gratuit;
    6. se utilizeaza: la stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare de catre organul fiscal cu atributii de inspectie fiscala, pe baza Raportului de inspectie fiscala;
    7. se intocmeste: in 3 exemplare, de organul fiscal cu atributii de inspectie fiscala;
    8. circula:
    - un exemplar la contribuabil;
    - un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspectia fiscala;
      un exemplar la organul fiscal cu atributii de gestiune a declaratiilor si a dosarului fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are declarat domiciliul fiscal;
    9. se arhiveaza la: dosarul fiscal al contribuabilului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1109/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1109 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1109/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu