Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1109 din 22 iulie 2004

privind aprobarea formularului "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala"

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 676 din 27 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 83 alin. (2), ale art. 106 si ale art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala", cod 14.13.02.18, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    In baza art. 83 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, competenta de a emite "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala" revine organelor de inspectie fiscala care au efectuat inspectia fiscala.
    Art. 3
    Formularul prevazut la art. 1 se completeaza conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    (1) Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice va elabora in termen de 60 de zile de la aprobarea prezentului ordin aplicatia informatica pentru crearea unei baze de date cu rezultatele inspectiei fiscale, precum si aplicatia pentru editarea automata a "Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala".
    (2) Pana la implementarea acestei aplicatii, formularul "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala" se va completa manual.
    Art. 6
    Directia generala de inspectie financiar fiscala, Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala de colectare a creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                              Maria Manolescu,
                              secretar de stat

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    ________
  /  ROMANIA \
 |    _____   | Agentia Nationala de Administrare
 |   | MFP |  | Fiscala
 |   |_____|  |
 | MINISTERUL | Directia generala* ..............     Nr. inregistrare ........
 | FINANTELOR |                                       Data ...../...../........
 |   PUBLICE  | Activitatea de inspectie fiscala
  \__________/

                             DECIZIA DE IMPUNERE
privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala

    1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
    Denumire contribuabil: _______________ Cod identificare fiscala: __________
    Domiciliul fiscal: Localitatea ________________, str. ___ nr. ___, bl. ___,
                       sc. ___, ap. ___, Judet/sector _________________________

    2. DATELE PRIVIND CREANTA FISCALA

    2.1.1. Obligatiile fiscale suplimentare*
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumire impozit, | Perioada        |Baza          |Impozit,     |Cod    |
|crt.|taxa, contributie/| verificata/     |impozabila    |taxa,        |cont   |
|    |Obligatii fiscale | Perioada pentru |stabilita     |contributie  |bugetar|
|    |accesorii         | care s-au       |suplimentar*|stabilita    |       |
|    |                  | calculat        |   - lei -    |suplimentar/ |       |
|    |                  | obligatii       |              |Obligatii    |       |
|    |                  | fiscale         |              |fiscale      |       |
|    |                  | accesorii       |              |accesorii*|       |
|    |                  |_________________|              |   - lei -   |       |
|    |                  | De la  |Pana la |              |             |       |
|    |                  | data   |data    |              |             |       |
|____|__________________|________|________|______________|_____________|_______|
|  1.|Obligatie fiscala |zz.ll.aa|zz.ll.aa|              |             |       |
|____|__________________|________|________|______________|_____________|_______|
|  2.|Dobanda           |zz.ll.aa|zz.ll.aa|              |             |       |
|____|__________________|________|________|______________|_____________|_______|
|  3.|Penalitati de     |        |        |              |             |       |
|    |intarziere        |zz.ll.aa|zz.ll.aa|              |             |       |
|____|__________________|________|________|______________|_____________|_______|

    2.1.2. Motivele de fapt*
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    2.1.3. Temeiul de drept*
    Act normativ: ____________________________, articol: _____, paragraf: _____, punct: _______, litera: _______, alineat: _______
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    3. Termenul de plata
    Diferenta de impozit, taxa sau contributie constatata de organele de inspectie fiscala precum si obligatiile accesorii se platesc in functie de data primirii prezentei, astfel:
    - pana la data de 5 a lunii urmatoare, cand data primirii este cuprinsa in intervalul 01 - 15 din luna;
    - pana la data de 20 a lunii urmatoare, cand data primirii este cuprinsa in intervalul 16 - 31 din luna;

    4. Dispozitii finale
    La prezenta Decizie de impunere se anexeaza Raportul de inspectie fiscala care, impreuna cu anexele, contine .... pagini. In conformitate cu art. 174 si art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune, in termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sanctiunea decaderii.
    Prezenta reprezinta titlu de creanta si devine executoriu in conditiile legii.
 ______________________________________________________________________________
|  APROBAT,                      |  AVIZAT,            |  INTOCMIT,            |
|________________________________|_____________________|_______________________|
|       Conducatorul activitatii | Sef serviciu        | Numele si prenumele   |
|       de inspectie fiscala     |                     |                       |
|________________________________|_____________________|_______________________|
| Functia                        |                     | Semnatura             |
|________________________________|_____________________|_______________________|
| Numele si prenumele            | Numele si prenumele | Numele si prenumele   |
|________________________________|_____________________|_______________________|
| Semnatura si stampila          | Semnatura           | Semnatura             |
|________________________________|_____________________|_______________________|
    * Se va completa cu denumirea unitatii fiscale emitente.
    * Se va completa pentru fiecare obligatie fiscala suplimentara stabilita de inspectia fiscala.
    * Se va completa cu suma totala a bazei impozabile stabilita suplimentar de inspectia fiscala si calculata in anexele la Raportul de inspectie fiscala, pentru fiecare categorie de impozit, taxa sau contributie.
    * Se va completa cu valoarea totala a impozitului, taxei, contributiei sau a obligatiilor fiscale accesorii calculate suplimentar de inspectia fiscala in anexele la Raportul de inspectie fiscala.

    Cod 14.13.02.18

    ANEXA 2

                               INSTRUCTIUNILE
de completare a formularului "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala"

    1. "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala" reprezinta actul administrativ emis de organele de inspectie fiscala in aplicarea prevederilor legale privind stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare de catre inspectia fiscala.
    2. Se va completa ca urmare a finalizarii unei inspectii fiscale generale sau partiale cu "Raport de inspectie fiscala" si ca urmare a constatarii de obligatii fiscale suplimentare si accesorii la acestea.
    3. In cazul in care nu se constata diferente de impozite, taxe sau contributii suplimentare, nu se va intocmi "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala".
    4. "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala" se intocmeste de catre organul de inspectie fiscala, se avizeaza de seful de serviciu si se aproba de directorul executiv adjunct coordonator al activitatii de control.
    5. Informatiile din continutul "Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala" se vor completa dupa cum urmeaza:
    a) rubrica "Datele de identificare ale contribuabilului" va cuprinde, in clar, toate datele fara abrevieri;
    b) rubrica "Datele privind creanta fiscala" se va completa pentru fiecare obligatie stabilita suplimentar cu informatii referitoare la denumirea obligatiei fiscale, perioada la care aceasta se refera, baza impozabila stabilita suplimentar, impozitul, taxa, contributia stabilita suplimentar sau obligatiile fiscale accesorii, precum si codul de cont bugetar unde acestea urmeaza a fi achitate;
    c) rubrica "Motivele de fapt": se va prezenta detaliat si in clar modul in care contribuabilul a tratat din punct de vedere fiscal sau cu influenta fiscala o operatiune patrimoniala, cu precizarea consecintei fiscale;
    d) rubrica "Temeiul de drept": se va prezenta detaliat si clar incadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului sau a altor elemente prevazute de lege.
    Informatiile prevazute la lit. b), c) si d) se vor completa pentru fiecare impozit, taxa sau contributie pentru care s-au constatat diferente de obligatii fiscale si accesorii ale acestora.
    6. "Termenul de plata" va fi data stabilita pentru achitarea obligatiilor cuprinse in "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala", in functie de data primirii acesteia.
    7. La "Dispozitii finale" se va completa numarul total de pagini care se anexeaza la "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala".
    8. Se va intocmi in 3 exemplare, toate cu titlu de original, de catre echipa de inspectie avizata de seful de serviciu si aprobata de conducatorul activitatii de inspectie fiscala.

    ANEXA 3

                             CARACTERISTICILE
de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului "Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala", cod 14.13.02.18

    1. denumire: Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala;
    2. cod: 14.13.02.18;
    3. format: A4/t1 (numar variabil de pagini);
    4. caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, utilizandu-se echipamente informatice pentru editare. Poate avea numar variabil de pagini, in functie de impozitele, taxele sau contributiile pentru care s-au stabilit obligatii suplimentare;
    5. se difuzeaza: gratuit;
    6. se utilizeaza: la stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare de catre organul fiscal cu atributii de inspectie fiscala, pe baza Raportului de inspectie fiscala;
    7. se intocmeste: in 3 exemplare, de organul fiscal cu atributii de inspectie fiscala;
    8. circula:
    - un exemplar la contribuabil;
    - un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspectia fiscala;
      un exemplar la organul fiscal cu atributii de gestiune a declaratiilor si a dosarului fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are declarat domiciliul fiscal;
    9. se arhiveaza la: dosarul fiscal al contribuabilului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1109/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1109 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1109/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu