Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1109 din 22 iulie 2004

privind aprobarea formularului "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala"

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 676 din 27 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 83 alin. (2), ale art. 106 si ale art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala", cod 14.13.02.18, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    In baza art. 83 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, competenta de a emite "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala" revine organelor de inspectie fiscala care au efectuat inspectia fiscala.
    Art. 3
    Formularul prevazut la art. 1 se completeaza conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    (1) Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice va elabora in termen de 60 de zile de la aprobarea prezentului ordin aplicatia informatica pentru crearea unei baze de date cu rezultatele inspectiei fiscale, precum si aplicatia pentru editarea automata a "Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala".
    (2) Pana la implementarea acestei aplicatii, formularul "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala" se va completa manual.
    Art. 6
    Directia generala de inspectie financiar fiscala, Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala de colectare a creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                              Maria Manolescu,
                              secretar de stat

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    ________
  /  ROMANIA \
 |    _____   | Agentia Nationala de Administrare
 |   | MFP |  | Fiscala
 |   |_____|  |
 | MINISTERUL | Directia generala* ..............     Nr. inregistrare ........
 | FINANTELOR |                                       Data ...../...../........
 |   PUBLICE  | Activitatea de inspectie fiscala
  \__________/

                             DECIZIA DE IMPUNERE
privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala

    1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
    Denumire contribuabil: _______________ Cod identificare fiscala: __________
    Domiciliul fiscal: Localitatea ________________, str. ___ nr. ___, bl. ___,
                       sc. ___, ap. ___, Judet/sector _________________________

    2. DATELE PRIVIND CREANTA FISCALA

    2.1.1. Obligatiile fiscale suplimentare*
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumire impozit, | Perioada        |Baza          |Impozit,     |Cod    |
|crt.|taxa, contributie/| verificata/     |impozabila    |taxa,        |cont   |
|    |Obligatii fiscale | Perioada pentru |stabilita     |contributie  |bugetar|
|    |accesorii         | care s-au       |suplimentar*|stabilita    |       |
|    |                  | calculat        |   - lei -    |suplimentar/ |       |
|    |                  | obligatii       |              |Obligatii    |       |
|    |                  | fiscale         |              |fiscale      |       |
|    |                  | accesorii       |              |accesorii*|       |
|    |                  |_________________|              |   - lei -   |       |
|    |                  | De la  |Pana la |              |             |       |
|    |                  | data   |data    |              |             |       |
|____|__________________|________|________|______________|_____________|_______|
|  1.|Obligatie fiscala |zz.ll.aa|zz.ll.aa|              |             |       |
|____|__________________|________|________|______________|_____________|_______|
|  2.|Dobanda           |zz.ll.aa|zz.ll.aa|              |             |       |
|____|__________________|________|________|______________|_____________|_______|
|  3.|Penalitati de     |        |        |              |             |       |
|    |intarziere        |zz.ll.aa|zz.ll.aa|              |             |       |
|____|__________________|________|________|______________|_____________|_______|

    2.1.2. Motivele de fapt*
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    2.1.3. Temeiul de drept*
    Act normativ: ____________________________, articol: _____, paragraf: _____, punct: _______, litera: _______, alineat: _______
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    3. Termenul de plata
    Diferenta de impozit, taxa sau contributie constatata de organele de inspectie fiscala precum si obligatiile accesorii se platesc in functie de data primirii prezentei, astfel:
    - pana la data de 5 a lunii urmatoare, cand data primirii este cuprinsa in intervalul 01 - 15 din luna;
    - pana la data de 20 a lunii urmatoare, cand data primirii este cuprinsa in intervalul 16 - 31 din luna;

    4. Dispozitii finale
    La prezenta Decizie de impunere se anexeaza Raportul de inspectie fiscala care, impreuna cu anexele, contine .... pagini. In conformitate cu art. 174 si art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune, in termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sanctiunea decaderii.
    Prezenta reprezinta titlu de creanta si devine executoriu in conditiile legii.
 ______________________________________________________________________________
|  APROBAT,                      |  AVIZAT,            |  INTOCMIT,            |
|________________________________|_____________________|_______________________|
|       Conducatorul activitatii | Sef serviciu        | Numele si prenumele   |
|       de inspectie fiscala     |                     |                       |
|________________________________|_____________________|_______________________|
| Functia                        |                     | Semnatura             |
|________________________________|_____________________|_______________________|
| Numele si prenumele            | Numele si prenumele | Numele si prenumele   |
|________________________________|_____________________|_______________________|
| Semnatura si stampila          | Semnatura           | Semnatura             |
|________________________________|_____________________|_______________________|
    * Se va completa cu denumirea unitatii fiscale emitente.
    * Se va completa pentru fiecare obligatie fiscala suplimentara stabilita de inspectia fiscala.
    * Se va completa cu suma totala a bazei impozabile stabilita suplimentar de inspectia fiscala si calculata in anexele la Raportul de inspectie fiscala, pentru fiecare categorie de impozit, taxa sau contributie.
    * Se va completa cu valoarea totala a impozitului, taxei, contributiei sau a obligatiilor fiscale accesorii calculate suplimentar de inspectia fiscala in anexele la Raportul de inspectie fiscala.

    Cod 14.13.02.18

    ANEXA 2

                               INSTRUCTIUNILE
de completare a formularului "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala"

    1. "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala" reprezinta actul administrativ emis de organele de inspectie fiscala in aplicarea prevederilor legale privind stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare de catre inspectia fiscala.
    2. Se va completa ca urmare a finalizarii unei inspectii fiscale generale sau partiale cu "Raport de inspectie fiscala" si ca urmare a constatarii de obligatii fiscale suplimentare si accesorii la acestea.
    3. In cazul in care nu se constata diferente de impozite, taxe sau contributii suplimentare, nu se va intocmi "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala".
    4. "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala" se intocmeste de catre organul de inspectie fiscala, se avizeaza de seful de serviciu si se aproba de directorul executiv adjunct coordonator al activitatii de control.
    5. Informatiile din continutul "Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala" se vor completa dupa cum urmeaza:
    a) rubrica "Datele de identificare ale contribuabilului" va cuprinde, in clar, toate datele fara abrevieri;
    b) rubrica "Datele privind creanta fiscala" se va completa pentru fiecare obligatie stabilita suplimentar cu informatii referitoare la denumirea obligatiei fiscale, perioada la care aceasta se refera, baza impozabila stabilita suplimentar, impozitul, taxa, contributia stabilita suplimentar sau obligatiile fiscale accesorii, precum si codul de cont bugetar unde acestea urmeaza a fi achitate;
    c) rubrica "Motivele de fapt": se va prezenta detaliat si in clar modul in care contribuabilul a tratat din punct de vedere fiscal sau cu influenta fiscala o operatiune patrimoniala, cu precizarea consecintei fiscale;
    d) rubrica "Temeiul de drept": se va prezenta detaliat si clar incadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului sau a altor elemente prevazute de lege.
    Informatiile prevazute la lit. b), c) si d) se vor completa pentru fiecare impozit, taxa sau contributie pentru care s-au constatat diferente de obligatii fiscale si accesorii ale acestora.
    6. "Termenul de plata" va fi data stabilita pentru achitarea obligatiilor cuprinse in "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala", in functie de data primirii acesteia.
    7. La "Dispozitii finale" se va completa numarul total de pagini care se anexeaza la "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala".
    8. Se va intocmi in 3 exemplare, toate cu titlu de original, de catre echipa de inspectie avizata de seful de serviciu si aprobata de conducatorul activitatii de inspectie fiscala.

    ANEXA 3

                             CARACTERISTICILE
de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului "Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala", cod 14.13.02.18

    1. denumire: Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala;
    2. cod: 14.13.02.18;
    3. format: A4/t1 (numar variabil de pagini);
    4. caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, utilizandu-se echipamente informatice pentru editare. Poate avea numar variabil de pagini, in functie de impozitele, taxele sau contributiile pentru care s-au stabilit obligatii suplimentare;
    5. se difuzeaza: gratuit;
    6. se utilizeaza: la stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare de catre organul fiscal cu atributii de inspectie fiscala, pe baza Raportului de inspectie fiscala;
    7. se intocmeste: in 3 exemplare, de organul fiscal cu atributii de inspectie fiscala;
    8. circula:
    - un exemplar la contribuabil;
    - un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspectia fiscala;
      un exemplar la organul fiscal cu atributii de gestiune a declaratiilor si a dosarului fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are declarat domiciliul fiscal;
    9. se arhiveaza la: dosarul fiscal al contribuabilului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1109/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1109 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1109/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu