Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1109 din 22 iulie 2004

privind aprobarea formularului "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala"

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 676 din 27 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 83 alin. (2), ale art. 106 si ale art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala", cod 14.13.02.18, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    In baza art. 83 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, competenta de a emite "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala" revine organelor de inspectie fiscala care au efectuat inspectia fiscala.
    Art. 3
    Formularul prevazut la art. 1 se completeaza conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    (1) Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice va elabora in termen de 60 de zile de la aprobarea prezentului ordin aplicatia informatica pentru crearea unei baze de date cu rezultatele inspectiei fiscale, precum si aplicatia pentru editarea automata a "Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala".
    (2) Pana la implementarea acestei aplicatii, formularul "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala" se va completa manual.
    Art. 6
    Directia generala de inspectie financiar fiscala, Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala de colectare a creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                              Maria Manolescu,
                              secretar de stat

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    ________
  /  ROMANIA \
 |    _____   | Agentia Nationala de Administrare
 |   | MFP |  | Fiscala
 |   |_____|  |
 | MINISTERUL | Directia generala* ..............     Nr. inregistrare ........
 | FINANTELOR |                                       Data ...../...../........
 |   PUBLICE  | Activitatea de inspectie fiscala
  \__________/

                             DECIZIA DE IMPUNERE
privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala

    1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
    Denumire contribuabil: _______________ Cod identificare fiscala: __________
    Domiciliul fiscal: Localitatea ________________, str. ___ nr. ___, bl. ___,
                       sc. ___, ap. ___, Judet/sector _________________________

    2. DATELE PRIVIND CREANTA FISCALA

    2.1.1. Obligatiile fiscale suplimentare*
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumire impozit, | Perioada        |Baza          |Impozit,     |Cod    |
|crt.|taxa, contributie/| verificata/     |impozabila    |taxa,        |cont   |
|    |Obligatii fiscale | Perioada pentru |stabilita     |contributie  |bugetar|
|    |accesorii         | care s-au       |suplimentar*|stabilita    |       |
|    |                  | calculat        |   - lei -    |suplimentar/ |       |
|    |                  | obligatii       |              |Obligatii    |       |
|    |                  | fiscale         |              |fiscale      |       |
|    |                  | accesorii       |              |accesorii*|       |
|    |                  |_________________|              |   - lei -   |       |
|    |                  | De la  |Pana la |              |             |       |
|    |                  | data   |data    |              |             |       |
|____|__________________|________|________|______________|_____________|_______|
|  1.|Obligatie fiscala |zz.ll.aa|zz.ll.aa|              |             |       |
|____|__________________|________|________|______________|_____________|_______|
|  2.|Dobanda           |zz.ll.aa|zz.ll.aa|              |             |       |
|____|__________________|________|________|______________|_____________|_______|
|  3.|Penalitati de     |        |        |              |             |       |
|    |intarziere        |zz.ll.aa|zz.ll.aa|              |             |       |
|____|__________________|________|________|______________|_____________|_______|

    2.1.2. Motivele de fapt*
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    2.1.3. Temeiul de drept*
    Act normativ: ____________________________, articol: _____, paragraf: _____, punct: _______, litera: _______, alineat: _______
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    3. Termenul de plata
    Diferenta de impozit, taxa sau contributie constatata de organele de inspectie fiscala precum si obligatiile accesorii se platesc in functie de data primirii prezentei, astfel:
    - pana la data de 5 a lunii urmatoare, cand data primirii este cuprinsa in intervalul 01 - 15 din luna;
    - pana la data de 20 a lunii urmatoare, cand data primirii este cuprinsa in intervalul 16 - 31 din luna;

    4. Dispozitii finale
    La prezenta Decizie de impunere se anexeaza Raportul de inspectie fiscala care, impreuna cu anexele, contine .... pagini. In conformitate cu art. 174 si art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune, in termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sanctiunea decaderii.
    Prezenta reprezinta titlu de creanta si devine executoriu in conditiile legii.
 ______________________________________________________________________________
|  APROBAT,                      |  AVIZAT,            |  INTOCMIT,            |
|________________________________|_____________________|_______________________|
|       Conducatorul activitatii | Sef serviciu        | Numele si prenumele   |
|       de inspectie fiscala     |                     |                       |
|________________________________|_____________________|_______________________|
| Functia                        |                     | Semnatura             |
|________________________________|_____________________|_______________________|
| Numele si prenumele            | Numele si prenumele | Numele si prenumele   |
|________________________________|_____________________|_______________________|
| Semnatura si stampila          | Semnatura           | Semnatura             |
|________________________________|_____________________|_______________________|
    * Se va completa cu denumirea unitatii fiscale emitente.
    * Se va completa pentru fiecare obligatie fiscala suplimentara stabilita de inspectia fiscala.
    * Se va completa cu suma totala a bazei impozabile stabilita suplimentar de inspectia fiscala si calculata in anexele la Raportul de inspectie fiscala, pentru fiecare categorie de impozit, taxa sau contributie.
    * Se va completa cu valoarea totala a impozitului, taxei, contributiei sau a obligatiilor fiscale accesorii calculate suplimentar de inspectia fiscala in anexele la Raportul de inspectie fiscala.

    Cod 14.13.02.18

    ANEXA 2

                               INSTRUCTIUNILE
de completare a formularului "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala"

    1. "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala" reprezinta actul administrativ emis de organele de inspectie fiscala in aplicarea prevederilor legale privind stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare de catre inspectia fiscala.
    2. Se va completa ca urmare a finalizarii unei inspectii fiscale generale sau partiale cu "Raport de inspectie fiscala" si ca urmare a constatarii de obligatii fiscale suplimentare si accesorii la acestea.
    3. In cazul in care nu se constata diferente de impozite, taxe sau contributii suplimentare, nu se va intocmi "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala".
    4. "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala" se intocmeste de catre organul de inspectie fiscala, se avizeaza de seful de serviciu si se aproba de directorul executiv adjunct coordonator al activitatii de control.
    5. Informatiile din continutul "Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala" se vor completa dupa cum urmeaza:
    a) rubrica "Datele de identificare ale contribuabilului" va cuprinde, in clar, toate datele fara abrevieri;
    b) rubrica "Datele privind creanta fiscala" se va completa pentru fiecare obligatie stabilita suplimentar cu informatii referitoare la denumirea obligatiei fiscale, perioada la care aceasta se refera, baza impozabila stabilita suplimentar, impozitul, taxa, contributia stabilita suplimentar sau obligatiile fiscale accesorii, precum si codul de cont bugetar unde acestea urmeaza a fi achitate;
    c) rubrica "Motivele de fapt": se va prezenta detaliat si in clar modul in care contribuabilul a tratat din punct de vedere fiscal sau cu influenta fiscala o operatiune patrimoniala, cu precizarea consecintei fiscale;
    d) rubrica "Temeiul de drept": se va prezenta detaliat si clar incadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului sau a altor elemente prevazute de lege.
    Informatiile prevazute la lit. b), c) si d) se vor completa pentru fiecare impozit, taxa sau contributie pentru care s-au constatat diferente de obligatii fiscale si accesorii ale acestora.
    6. "Termenul de plata" va fi data stabilita pentru achitarea obligatiilor cuprinse in "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala", in functie de data primirii acesteia.
    7. La "Dispozitii finale" se va completa numarul total de pagini care se anexeaza la "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala".
    8. Se va intocmi in 3 exemplare, toate cu titlu de original, de catre echipa de inspectie avizata de seful de serviciu si aprobata de conducatorul activitatii de inspectie fiscala.

    ANEXA 3

                             CARACTERISTICILE
de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului "Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala", cod 14.13.02.18

    1. denumire: Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala;
    2. cod: 14.13.02.18;
    3. format: A4/t1 (numar variabil de pagini);
    4. caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, utilizandu-se echipamente informatice pentru editare. Poate avea numar variabil de pagini, in functie de impozitele, taxele sau contributiile pentru care s-au stabilit obligatii suplimentare;
    5. se difuzeaza: gratuit;
    6. se utilizeaza: la stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare de catre organul fiscal cu atributii de inspectie fiscala, pe baza Raportului de inspectie fiscala;
    7. se intocmeste: in 3 exemplare, de organul fiscal cu atributii de inspectie fiscala;
    8. circula:
    - un exemplar la contribuabil;
    - un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspectia fiscala;
      un exemplar la organul fiscal cu atributii de gestiune a declaratiilor si a dosarului fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are declarat domiciliul fiscal;
    9. se arhiveaza la: dosarul fiscal al contribuabilului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1109/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1109 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1109/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu