Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.76 din 02.11.2016

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 08 noiembrie 2016SmartCity1

Având în vedere că noile forme de manifestare a riscurilor de securitate pe componenta ordinii publice impun adoptarea de măsuri imediate, pentru creşterea gradului de eficienţă a structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne în realizarea acţiunilor de răspuns specifice,întrucât gestionarea de către Ministerul Afacerilor Interne a unor domenii de maximă importanţă pentru climatul intern de ordine publică impun întărirea mecanismelor de autoprotecţie, în scopul asigurării integrităţii profesionale a personalului ministerului şi reducerea ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi factorilor de risc la adresa capacităţii de reacţie a structurilor Ministerului Afacerilor Interne,deoarece tulburarea gravă a ordinii publice şi manifestarea unor disfuncţionalităţi în activitatea Ministerului Afacerilor Interne sunt de natură a genera riscuri la adresa securităţii naţionale,întrucât un astfel de risc poate fi produs inclusiv de menţinerea situaţiei actuale, în care s-au constatat suprapuneri de competenţe între Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, pe de o parte, şi Poliţia Română, Direcţia Generală Anticorupţie şi Serviciul Român de Informaţii, pe de altă parte, ţinând cont de faptul că în lipsa unui cadru instituţional clar definit, cu mecanisme previzibile de control democratic din partea autorităţilor civile legitime, există pericolul ca activităţile derulate să nu poată fi fundamentate pe un cadru legal predictibil şi, în final, riscul apariţiei unor abuzuri împotriva drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului, luând în considerare faptul că, în ultima perioadă, organele de urmărire penală au procedat la redirecţionarea tuturor solicitărilor privind punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică, adresate anterior Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, către structurile specializate ale Poliţiei Române şi Direcţiei Generale Anticorupţie şi că, în acest context, devine stringentă necesitatea reconsiderării rolului structurii de informaţii în ansamblul mecanismelor de asigurare a ordinii publice şi securităţii naţionale,deoarece structurile specializate ale Poliţiei Române şi Direcţiei Generale Anticorupţie au nevoie în acest moment de suplimentarea resurselor logistice şi de personal pentru realizarea noilor activităţi repartizate, iar formarea şi dezvoltarea de noi resurse ar presupune perioade lungi de timp şi costuri ridicate, văzând faptul că:menţinerea situaţiei de fapt prezentate reprezintă o vulnerabilitate la adresa securităţii naţionale, pe componenta ordinii publice, şi că Ministerul Afacerilor Interne este pus în faţa unor responsabilităţi instituţionale, ce nu pot fi amânate;

lipsa unor instrumente juridice produce consecinţe negative nu doar în privinţa funcţionării instituţiilor statului, ci şi din perspectiva securităţii naţionale, a interesului public şi a garantării respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei,întrucât avem de a face cu o situaţie extraordinară, ce produce consecinţe asupra capacităţii de funcţionare a instituţiilor statului şi de asigurare a unui grad de securitate adecvat pentru cetăţeni, ţinând cont de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public şi că, în contextul arătat, reglementarea nu poate fi amânată fără riscul unor blocaje sau disfuncţionalităţi instituţionale, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Direcţia Generală de Protecţie Internă este structură specializată cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi de identificare, contracarare şi înlăturare a ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi factorilor de risc la adresa informaţiilor, patrimoniului, personalului, misiunilor, procesului decizional şi capacităţii operaţionale ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a celor care pot duce la tulburarea gravă a ordinii publice. Articolul 2Direcţia Generală de Protecţie Internă îşi desfăşoară activitatea cu respectarea Constituţiei României şi a legilor ţării, actelor normative emise de Guvern, hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, respectiv a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne. Articolul 3Activitatea Direcţiei Generale de Protecţie Internă se desfăşoară cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a principiilor legalităţii, neutralităţii, imparţialităţii şi echidistanţei politice, precum şi protecţiei surselor, mijloacelor şi metodelor specifice. Articolul 4(1) Anual sau la cererea Parlamentului, ministrul afacerilor interne prezintă rapoarte cu privire la activitatea Direcţiei Generale de Protecţie Internă în domeniul securităţii naţionale.(2) Direcţia Generală de Protecţie Internă se supune controlului parlamentar exercitat potrivit art. 9 alin. (2) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată, cu completările ulterioare. Articolul 5În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Generală de Protecţie Internă cooperează cu organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, cu celelalte autorităţi şi instituţii publice şi colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii. Capitolul II Organizare şi funcţionare Articolul 6Direcţia Generală de Protecţie Internă are competenţă teritorială generală. Articolul 7(1) La nivel central, Direcţia Generală de Protecţie Internă are în componenţă direcţii, servicii, birouri şi alte structuri funcţionale, iar la nivel teritorial servicii, birouri şi alte structuri funcţionale. (2) Funcţiile militare de la nivel central şi teritorial se asimilează, din punctul de vedere al salarizării, cu funcţiile militare din unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne.(3) Structura organizatorică şi numărul de posturi se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în limita posturilor aprobate pentru Ministerul Afacerilor Interne.(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Protecţie Internă se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne. Articolul 8(1) Directorul general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă este cadru militar în activitate, numit în funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor interne, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.(2) Directorul general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă se subordonează nemijlocit ministrului afacerilor interne.(3) Directorul general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă are calitatea de ordonator terţiar de credite aflat în subordinea ordonatorului principal de credite.(4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă este ajutat de un prim-adjunct şi de un adjunct, cadre militare, numiţi în funcţie de către ministrul afacerilor interne, la propunerea directorului general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă.(5) Direcţia Generală de Protecţie Internă este reprezentată, în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, organele judiciare, cu societatea civilă şi cu organismele similare din alte state, de către directorul general sau de către cadre militare desemnate de acesta. Articolul 9În exercitarea atribuţiilor legale, directorul general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă emite ordine obligatorii pentru personalul din subordine. Capitolul IIIAtribuţiile Direcţiei Generale de Protecţie Internă Articolul 10Direcţia Generală de Protecţie Internă are următoarele atribuţii: a)desfăşoară activităţi de informaţii, contrainformaţii şi de protecţie în scopul identificării, prevenirii şi contracarării ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi factorilor de risc care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informaţiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional şi capacitatea operaţională ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne; b)asigură coordonarea şi controlul activităţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate naţionale, ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene, precum şi pentru securitatea cibernetică, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Articolul 11Organizarea, coordonarea şi planificarea strategică a activităţii Direcţiei Generale de Protecţie Internă se realizează, în condiţiile legii, prin ordine şi instrucţiuni ale ministrului afacerilor interne, prin raportare la strategiile şi politicile de ordine publică, apărare şi securitate naţională, în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile informative naţionale. Articolul 12(1) În vederea identificării ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi factorilor de risc care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informaţiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional ori capacitatea operaţională ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia Generală de Protecţie Internă desfăşoară activităţile prevăzute la art. 13 lit. a)-e) din Legea nr. 51/1991, republicată, cu completările ulterioare.(2) În situaţiile care constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale care vizează tulburarea gravă a ordinii publice sau informaţiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional ori capacitatea operaţională ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia Generală de Protecţie Internă desfăşoară activităţile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 51/1991, republicată, cu completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) şi art. 15-21 din aceeaşi lege, care se aplică în mod corespunzător. Articolul 13(1) Datele şi informaţiile referitoare la ameninţările, vulnerabilităţile şi factorii de risc identificaţi sunt comunicate, după caz, beneficiarilor legali prevăzuţi de art. 11 din Legea nr. 51/1991, republicată, cu completările ulterioare, şi şefilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în scopul adoptării deciziilor şi măsurilor necesare prevenirii materializării acestora. (2) Datele şi informaţiile obţinute în urma activităţilor de informaţii, contrainformaţii şi protecţie care nu vizează domeniul de competenţă al Ministerului Afacerilor Interne se transmit celorlalte organe de stat competente cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale. (3) Datele şi informaţiile care indică pregătirea sau săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, rezultate din verificările şi activităţile specifice, se transmit organelor de urmărire penală competente, în condiţiile art. 61 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 14(1) Direcţia Generală de Protecţie Internă informează Direcţia Generală Anticorupţie în cazul în care identifică ameninţări, vulnerabilităţi şi factori de risc care vizează corupţia în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne.(2) Personalul militar din Direcţia Generală de Protecţie Internă care, în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului, desfăşoară activităţi de prevenire a corupţiei în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne beneficiază de cuantumul aferent sporului lunar pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, inclus în solda de funcţie şi stabilit la nivelul aflat în plată pentru poliţiştii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care, potrivit fişei postului, desfăşoară activităţi similare, în raport cu solda lunară prevăzută de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009. Articolul 15(1) Personalul Direcţiei Generale de Protecţie Internă nu poate efectua acte de cercetare penală şi nu poate lua sau duce la îndeplinire măsura reţinerii ori alte măsuri preventive privative sau restrictive de libertate.(2) Direcţia Generală de Protecţie Internă nu poate dispune de spaţii proprii de reţinere şi arestare preventivă. Capitolul IVPersonalul, asigurarea logistică şi financiară Secţiunea 1Personalul Direcţiei Generale de Protecţie Internă Articolul 16(1) Personalul Direcţiei Generale de Protecţie Internă se compune din cadre militare şi personal contractual.(2) Personalul contractual desfăşoară exclusiv activităţi administrative.(3) Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, cadrele militare sunt învestite cu exerciţiul autorităţii de stat, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru această calitate. Articolul 17(1) Cadrelor militare le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi reglementările specifice existente la nivelul Ministerului Afacerilor Interne cu privire la această categorie de personal.(2) Personalului contractual îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi reglementările specifice existente la nivelul Ministerului Afacerilor Interne cu privire la această categorie de personal. Articolul 18Personalul contractual depune la încadrare următorul jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile României, să păstrez secretul profesional şi să îmi îndeplinesc cu bună-credinţă sarcinile încredinţate. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!". Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinţei religioase a fiecăruia sau se elimină în cazul celor fără confesiune. Articolul 19(1) În cadrul procedurilor de ocupare a posturilor vacante, derulate în condiţiile stabilite prin Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul Direcţiei Generale de Protecţie Internă se efectuează verificări pentru evaluarea integrităţii profesionale şi se organizează un interviu.(2) Interviul are ca scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor, atitudinilor şi motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor postului. Aspectele procedurale cu privire la organizarea şi desfăşurarea interviului se stabilesc prin ordin al directorului general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă.(3) În cazul constatării existenţei unor suspiciuni cu privire la integritatea profesională, persoana poate fi supusă, cu acordul acesteia, evaluării comportamentului simulat. Refuzul de a se supune evaluării comportamentului simulat atrage excluderea din procedura de ocupare a postului.(4) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante care presupun desfăşurarea activităţii în mod conspirat sau acoperit se organizează fără aplicarea regulilor de publicitate. Articolul 20(1) Cadrele militare au obligaţia de a susţine evaluarea psihologică, care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice.(2) Cadrele militare au obligaţia de a susţine evaluarea comportamentului simulat, în situaţia în care a fost dispusă ca urmare a constatării existenţei unor suspiciuni cu privire la integritatea profesională a acestora, în urma unor verificări de specialitate.(3) Cadrul militar care nu îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (1) sau (2) este pus la dispoziţie până la evaluarea de către un psiholog cu atribuţii de exercitare a actului psihologic în unităţile Ministerului Afacerilor Interne.(4) Cadrul militar care nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică prevăzută la alin. (1) sau evaluarea comportamentului simulat prevăzută la alin. (2), în termen de 3 luni de la data punerii la dispoziţie potrivit alin. (3), este trecut în rezervă. Articolul 21(1) Cadrele militare îşi desfăşoară activitatea deschis, conspirat sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a sarcinilor de serviciu.(2) Ministerul Afacerilor Interne asigură protecţia şi încadrarea în alte unităţi sau compartimente de muncă a cadrelor militare care au fost deconspirate.(3) Cadrele militare şi membrii familiilor acestora au dreptul la protecţie din partea structurilor specializate ale statului faţă de ameninţările sau violenţele la care ar putea fi supuşi ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. Articolul 22(1) Cadrele militare au dreptul de a deţine, purta şi folosi armamentul, muniţia şi mijloacele din dotare, în condiţiile stabilite de lege. (2) Cadrele militare au dreptul şi obligaţia de a purta uniformă şi însemne distinctive în condiţii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne. Secţiunea a 2-aAsigurarea logistică, materială şi financiară Articolul 23Direcţia Generală de Protecţie Internă este autorizată să deţină şi să folosească imobile, armament, tehnică, muniţie, echipament şi mijloace de transport necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, pentru autoapărare şi protecţia imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi mijloace adecvate pentru obţinerea, verificarea, prelucrarea şi stocarea informaţiilor, potrivit competenţelor. Articolul 24(1) Finanţarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă se realizează integral de la bugetul de stat, precum şi din alte surse, constituite conform legii.(2) Planificarea, evidenţa, utilizarea, justificarea şi controlul cheltuielilor operative destinate realizării activităţii specifice Direcţiei Generale de Protecţie Internă se efectuează în conformitate cu regulile generale în această materie, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, şi cu normele specifice stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne. Capitolul VDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 25(1) Direcţia Generală de Protecţie Internă se înfiinţează în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. La aceeaşi dată, Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă se desfiinţează.(2) Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare şi execuţia bugetară până la data desfiinţării Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă se preiau de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, pe bază de protocoale de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data prevăzută la alin. (1).(3) În termenul prevăzut la alin. (1), la nivelul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă se derulează procedurile administrative necesare îndeplinirii prevederilor alin. (2).(4) Mijloacele pentru obţinerea, verificarea, prelucrarea şi stocarea informaţiilor, precum şi alte elemente de patrimoniu aparţinând Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, care nu sunt necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor Direcţiei Generale de Protecţie Internă, se predau, pe bază de protocoale de predare-primire, structurilor competente ale Poliţiei Române şi Direcţiei Generale Anticorupţie.(5) De la data înfiinţării, Direcţia Generală de Protecţie Internă se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. Articolul 26(1) Poliţiştii din cadrul Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, desfiinţat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, se pun la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea numirii într-o funcţie corespunzătoare.(2) Poliţiştii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a-şi preda funcţia, precum şi de a preda documentele şi bunurile aflate în gestiune, în termen de maximum 30 de zile de la data punerii la dispoziţie. (3) Direcţia Generală de Protecţie Internă adoptă măsurile necesare în vederea preluării în condiţii de securitate şi confidenţialitate a documentelor şi bunurilor aflate în gestiunea personalului prevăzut la alin. (1).(4) Personalul contractual din cadrul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, desfiinţat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, se preia în cadrul Direcţiei Generale de Protecţie Internă, în condiţiile legii.(5) Poliţiştii prevăzuţi la alin. (1) pot participa la procedurile de ocupare a posturilor vacante din Direcţia Generală de Protecţie Internă. Articolul 27(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se aprobă regulamentul prevăzute la art. 7 alin. (4).(3) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc sigla Direcţiei Generale de Protecţie Internă, ca semn de armă pentru individualizare şi recunoaştere, uniforma cadrelor militare ale Direcţiei Generale de Protecţie Internă, precum şi forma şi conţinutul insignei şi ale documentelor de legitimare a acestora. Articolul 28În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a)art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare; b)art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne, Ioan-Dragoş Tudorache Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru Ministrul finanţelor publice, Anca Dana DraguSmartCity5

COMENTARII la OUG 76/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 76 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu