Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 61 din 14 mai 2008

privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 385 din 21 mai 2008Având în vedere că România a trecut de la statutul de stat asociat la cel de membru cu drepturi şi obligaţii depline şi că s-a alăturat astfel unei uniuni de state europene care împărtăşesc aceleaşi valori, având în centru respectul pentru demnitatea umană, democraţia, statul de drept şi respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, că obiectivul principal al României la acest moment îl constituie consolidarea progreselor şi reformelor realizate pentru asigurarea unei integrări depline în structurile comunitare, precum şi faptul că, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are, conform legislaţiei comunitare, obligaţia de a transpune în totalitate acquis-ul comunitar începând cu data de 1 ianuarie 2007,

ţinând cont de cerinţele Uniunii Europene privind necesitatea implementării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru a asigura dezvoltarea unei societăţi democratice, se impune adoptarea unor măsuri imediate prin care să se poată realiza aplicarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii.

Adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se impune şi pentru a respecta termenele stabilite pentru România în vederea preluării normelor comunitare europene.

Astfel, se evită posibilitatea declanşării procedurii de infringement de către Comisie împotriva României sau a iniţierii unor acţiuni în justiţie de către persoanele discriminate, Curtea Europeană de Justiţie având posibilitatea de a impune României aplicarea retroactivă a principiului egalităţii de tratament.

Prin Scrisoarea de punere în întârziere nr. C (2008)382 din 28 ianuarie 2008, comunicată prin Infograma nr. 934 din 30 ianuarie 2008 a Reprezentanţei Permanente a României la Uniunea Europeană, Comisia Europeană a atras atenţia autorităţilor române asupra necomunicării măsurilor de transpunere a directivei europene, declanşând cu privire la România acţiunea în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor ca stat membru.

Comisia Europeană a solicitat Guvernului României să îi comunice, în termen de două luni de la data comunicării scrisorii, adică până la 28 martie 2008, măsurile privind transpunerea completă a directivei.

Luând în considerare că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează măsurile pentru aplicarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, denumit în continuare principiul egalităţii de tratament, în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii.

Art. 2. - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul pentru combaterea discriminării bazate pe criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, în vederea punerii în practică a principiului egalităţii de tratament.

Art. 3. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice din sectorul public sau privat, inclusiv organismelor publice, care furnizează bunuri şi servicii aflate la dispoziţia publicului, independent de persoana în cauză, atât în ceea ce priveşte sectorul public, cât şi cel privat, şi care sunt oferite în afara vieţii private şi familiale şi privesc tranzacţiile care se derulează în acest cadru.

(2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică în domeniul:

a) mass-mediei şi publicităţii;

b) educaţiei;

c)  ocupării forţei de muncă, al muncii şi al activităţilor independente.

Art. 4. - In cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii discriminare directă, discriminare indirectă, hărţuire şi hărţuire sexuală au înţelesul definit la art. 4 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată.

CAPITOLUL II

Principiul egalităţii de tratament

Art. 5. - In sensul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin principiul egalităţii de tratament se înţelege:

a)  că nu va exista nicio discriminare directă bazată pe criteriul de sex, inclusiv aplicarea unui tratament mai puţin favorabil femeilor pe motive de sarcină şi maternitate;

b)  că nu va exista nicio discriminare indirectă bazată pe criteriul de sex.

Art. 6. - (1) Orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex este interzisă.

(2)  In sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, hărţuirea, hărţuirea sexuală şi dispoziţia de a discrimina o persoană pe baza criteriului de sex constituie discriminare.

(3) Orice ordin de discriminare directă sau indirectă împotriva unor persoane pe criterii de sex este considerat discriminatoriu.

(4) Este interzis ca deciziile privind o persoană să fie afectate de acceptarea sau respingerea de către persoana în cauză a unui comportament ce ţine de hărţuirea ori de hărţuirea sexuală a acesteia.

(5) Nu sunt considerate discriminări:

a)  măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternităţii, naşterii şi alăptării;

b) diferenţele de tratament bazate pe o caracteristică de sex, dacă furnizarea de bunuri şi servicii destinată în exclusivitate sau cu precădere persoanelor de un anumit sex este justificată de un scop legitim, iar mijloacele de realizare a acestui scop sunt potrivite şi necesare.

CAPITOLUL III

Calculul actuarial, cooperarea administrativă şi diseminarea informaţiilor

Art. 7. - (1) Utilizarea elementului sex ca factor în calcularea primelor şi beneficiilor, în cadrul serviciilor de asigurare şi a serviciilor financiare conexe, nu trebuie să determine diferenţe în materie de prime şi beneficii pentru persoana asigurată, în toate contractele noi încheiate după data de 21 decembrie 2007.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) contractele care conţin diferenţe proporţionale în materie de prime şi beneficii pentru persoanele asigurate, încheiate cu respectarea următoarelor condiţii:

a) elementul sex este un factor determinant în evaluarea riscului;

b) metoda de calcul a primelor şi beneficiilor se bazează pe date actuariale şi statistice relevante şi realiste, prelucrate, publicate şi actualizate regulat.

(3) Autoritatea de supraveghere în domeniul asigurărilor şi autoritatea de supraveghere în domeniul pensiilor private vor avea în vedere la emiterea normelor prevederile alin. (2) lit. b).

(4) Autoritatea de supraveghere în domeniul asigurărilor şi autoritatea de supraveghere în domeniul pensiilor private au obligaţia să comunice anual Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, denumită în continuare ANES, derogările de la aplicarea prevederilor alin. (1), însoţite de datele statistice relevante. Prima comunicare va fi făcută la un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) Societăţile care oferă servicii de asigurare, servicii financiare conexe şi pensii private au obligaţia să analizeze existenţa în cadrul contractelor pe care le încheie a oricăror costuri legate de sarcină şi maternitate, pentru persoanele asigurate, care determină diferenţe în materie de prime şi beneficii, în vederea eliminării acestora până la data de 21 decembrie 2009.

(6) Menţinerea în cadrul contractelor, după data de 21 decembrie 2009, a oricăror clauze care să determine, pentru persoana asigurată, diferenţe în materie de prime şi beneficii ca urmare a costurilor legate de sarcină şi maternitate este interzisă.

(7) ANES este instituţia responsabilă cu asigurarea informării Comisiei cu privire la aplicarea principiului egalităţii de tratament în domeniul accesului la bunuri şi servicii şi furnizării de bunuri şi servicii şi la derogările pe care România le aplică în domeniul reglementat de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(8) Informaţiile disponibile referitoare la aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă sunt comunicate de către ANES Comisiei Europene până la data de 21 decembrie 2009 şi la fiecare 5 ani după această dată.

(9) ANES comunică neîntârziat Comisiei Europene că termenul pentru implementarea măsurilor de conformare cu prevederile alin. (5) este 21 decembrie 2009.

Art. 8. - (1) Pentru exercitarea prevederilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, denumit în continuare CNCD, şi ANES vor colabora, pe bază de protocoale, cu autorităţile de supraveghere competente în domeniul asigurărilor, pensiilor private, serviciilor financiare conexe şi al prestării de servicii.

(2) După intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ANES, CNCD, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, denumită CSA, şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită CSSPP, au obligaţia de a asigura informarea corespunzătoare a tuturor persoanelor interesate şi de a încuraja dialogul cu organismele interesate cu privire la prevederile acesteia.

(3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi publicate pe site-urile acestor instituţii şi vor face obiectul unor campanii de informare organizate de către ANES.

CAPITOLUL IV

Apărarea drepturilor

Art. 9. - (1) Orice persoană are dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminată pe baza criteriului de sex în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, să formuleze sesizări/reclamaţii către furnizorul de bunuri şi servicii sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat.

(2) In cazul în care această sesizare/reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul furnizorului de bunuri şi servicii prin conciliere, persoana care prezintă elemente de fapt, ce conduc la prezumţia existenţei unei discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, are dreptul să sesizeze CNCD şi să introducă la instanţa judecătorească competentă, în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, potrivit dreptului comun, cerere împotriva autorului discriminării pentru despăgubiri materiale şi/sau daune morale, precum şi pentru înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) poate fi formulată într-un interval de 3 ani de la data săvârşirii faptei.

Art. 10. - (1) Instanţa judecătorească competentă sesizată cu un litigiu poate, din oficiu, să dispună ca persoanele responsabile să pună capăt situaţiei discriminatorii într-un termen pe care îl stabileşte.

(2) Instanţa de judecată competentă potrivit legii va dispune ca persoana vinovată să plătească despăgubiri persoanei discriminate după criteriul de sex într-un cuantum ce reflectă în mod corespunzător prejudiciul pe care aceasta l-a suferit.

(3) Prejudiciul suferit de persoana vătămată trebuie să fie în mod real, efectiv şi proporţional reparat sau compensat.

(4) Valoarea despăgubirilor va fi stabilită de către instanţă, potrivit legii.

Art. 11. -Asociaţiile, organizaţiile neguvernamentale care urmăresc protecţia drepturilor omului sau alte persoane juridice care au, conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare, interes legitim să vegheze la respectarea principiului egalităţii de tratament în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii pot, în numele sau în sprijinul reclamantului, cu acordul acestuia, să se angajeze în orice procedură administrativă şi/sau judiciară, în scopul respectării obligaţiilor decurgând din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 12. - (1) Persoana care se consideră lezată prin nerespectarea principiului egalităţii de tratament în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii trebuie să probeze în faţa unei instanţe sau a unei autorităţi competente fapte pe care se întemeiază pretinsa discriminare, iar persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea/reclamaţia sau, după caz, cererea de chemare în judecată îi revine sarcina de a dovedi că faptele nu constituie discriminare.

(2)  Prevederile alin. (1) nu se aplică în cadrul procedurilor penale.

(3)  Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul asociaţiilor, organizaţiilor sau altor persoane juridice prevăzute la art. 11.

Art. 13. - Cererile persoanelor care se consideră discriminate pe baza criteriului de sex în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, adresate instanţelor judecătoreşti competente, sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 14. - Orice tratament sau consecinţă nefavorabilă ca reacţie la o plângere ori acţiune în justiţie referitoare la aplicarea principiului egalităţii de tratament în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii este interzis.

CAPITOLUL V

Sancţiuni

Art. 15. - (1) Incălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea contravenţională a persoanelor vinovate.

(2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 8.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1)-(4) şi ale art. 7 alin. (1) şi (7).

(3)  Discriminarea bazată pe două sau mai multe criterii se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16. - Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgentă se fac de către CNCD.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

Art. 17. - Prezenta ordonanţă de urgenţă nu aduce atingere libertăţii individului de a-şi alege partenerii contractuali, cu condiţia ca această alegere să nu fie determinată de sexul persoanei respective.

Art. 18. - Prezenta ordonanţă de urgenţă nu aduce atingere dispoziţiilor mai favorabile referitoare la protecţia femeilor în ceea ce priveşte sarcina şi maternitatea.

Art. 19. - (1) Dispoziţiile contrare principiului egalităţii de tratament în ceea ce priveşte accesul la furnizarea de bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii din contracte sau din regulamentele interne ale întreprinderilor, cu sau fără scop lucrativ, ori ale societăţilor de asigurare, reasigurare vor fi modificate, în caz contrar prevederile respective devenind inaplicabile.

(2) Autorităţile care au responsabilităţi de autorizare, supraveghere şi reglementare în domeniul asigurărilor şi pensiilor private se asigură că la elaborarea, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, a oricăror reglementări legislative şi/sau administrative vor lua în considerare respectarea principiului egalităţii de tratament.

Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva Consiliului 2004/113/CE din 13 decembrie 2004 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri si servicii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 373/37 din 21 decembrie 2004.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Elena Doina Dascălu,

secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la OUG 61/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 61 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu