Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 61 din 14 mai 2008

privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 385 din 21 mai 2008Având în vedere că România a trecut de la statutul de stat asociat la cel de membru cu drepturi şi obligaţii depline şi că s-a alăturat astfel unei uniuni de state europene care împărtăşesc aceleaşi valori, având în centru respectul pentru demnitatea umană, democraţia, statul de drept şi respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, că obiectivul principal al României la acest moment îl constituie consolidarea progreselor şi reformelor realizate pentru asigurarea unei integrări depline în structurile comunitare, precum şi faptul că, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are, conform legislaţiei comunitare, obligaţia de a transpune în totalitate acquis-ul comunitar începând cu data de 1 ianuarie 2007,

ţinând cont de cerinţele Uniunii Europene privind necesitatea implementării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru a asigura dezvoltarea unei societăţi democratice, se impune adoptarea unor măsuri imediate prin care să se poată realiza aplicarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii.

Adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se impune şi pentru a respecta termenele stabilite pentru România în vederea preluării normelor comunitare europene.

Astfel, se evită posibilitatea declanşării procedurii de infringement de către Comisie împotriva României sau a iniţierii unor acţiuni în justiţie de către persoanele discriminate, Curtea Europeană de Justiţie având posibilitatea de a impune României aplicarea retroactivă a principiului egalităţii de tratament.

Prin Scrisoarea de punere în întârziere nr. C (2008)382 din 28 ianuarie 2008, comunicată prin Infograma nr. 934 din 30 ianuarie 2008 a Reprezentanţei Permanente a României la Uniunea Europeană, Comisia Europeană a atras atenţia autorităţilor române asupra necomunicării măsurilor de transpunere a directivei europene, declanşând cu privire la România acţiunea în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor ca stat membru.

Comisia Europeană a solicitat Guvernului României să îi comunice, în termen de două luni de la data comunicării scrisorii, adică până la 28 martie 2008, măsurile privind transpunerea completă a directivei.

Luând în considerare că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează măsurile pentru aplicarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, denumit în continuare principiul egalităţii de tratament, în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii.

Art. 2. - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul pentru combaterea discriminării bazate pe criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, în vederea punerii în practică a principiului egalităţii de tratament.

Art. 3. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice din sectorul public sau privat, inclusiv organismelor publice, care furnizează bunuri şi servicii aflate la dispoziţia publicului, independent de persoana în cauză, atât în ceea ce priveşte sectorul public, cât şi cel privat, şi care sunt oferite în afara vieţii private şi familiale şi privesc tranzacţiile care se derulează în acest cadru.

(2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică în domeniul:

a) mass-mediei şi publicităţii;

b) educaţiei;

c)  ocupării forţei de muncă, al muncii şi al activităţilor independente.

Art. 4. - In cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii discriminare directă, discriminare indirectă, hărţuire şi hărţuire sexuală au înţelesul definit la art. 4 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată.

CAPITOLUL II

Principiul egalităţii de tratament

Art. 5. - In sensul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin principiul egalităţii de tratament se înţelege:

a)  că nu va exista nicio discriminare directă bazată pe criteriul de sex, inclusiv aplicarea unui tratament mai puţin favorabil femeilor pe motive de sarcină şi maternitate;

b)  că nu va exista nicio discriminare indirectă bazată pe criteriul de sex.

Art. 6. - (1) Orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex este interzisă.

(2)  In sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, hărţuirea, hărţuirea sexuală şi dispoziţia de a discrimina o persoană pe baza criteriului de sex constituie discriminare.

(3) Orice ordin de discriminare directă sau indirectă împotriva unor persoane pe criterii de sex este considerat discriminatoriu.

(4) Este interzis ca deciziile privind o persoană să fie afectate de acceptarea sau respingerea de către persoana în cauză a unui comportament ce ţine de hărţuirea ori de hărţuirea sexuală a acesteia.

(5) Nu sunt considerate discriminări:

a)  măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternităţii, naşterii şi alăptării;

b) diferenţele de tratament bazate pe o caracteristică de sex, dacă furnizarea de bunuri şi servicii destinată în exclusivitate sau cu precădere persoanelor de un anumit sex este justificată de un scop legitim, iar mijloacele de realizare a acestui scop sunt potrivite şi necesare.

CAPITOLUL III

Calculul actuarial, cooperarea administrativă şi diseminarea informaţiilor

Art. 7. - (1) Utilizarea elementului sex ca factor în calcularea primelor şi beneficiilor, în cadrul serviciilor de asigurare şi a serviciilor financiare conexe, nu trebuie să determine diferenţe în materie de prime şi beneficii pentru persoana asigurată, în toate contractele noi încheiate după data de 21 decembrie 2007.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) contractele care conţin diferenţe proporţionale în materie de prime şi beneficii pentru persoanele asigurate, încheiate cu respectarea următoarelor condiţii:

a) elementul sex este un factor determinant în evaluarea riscului;

b) metoda de calcul a primelor şi beneficiilor se bazează pe date actuariale şi statistice relevante şi realiste, prelucrate, publicate şi actualizate regulat.

(3) Autoritatea de supraveghere în domeniul asigurărilor şi autoritatea de supraveghere în domeniul pensiilor private vor avea în vedere la emiterea normelor prevederile alin. (2) lit. b).

(4) Autoritatea de supraveghere în domeniul asigurărilor şi autoritatea de supraveghere în domeniul pensiilor private au obligaţia să comunice anual Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, denumită în continuare ANES, derogările de la aplicarea prevederilor alin. (1), însoţite de datele statistice relevante. Prima comunicare va fi făcută la un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) Societăţile care oferă servicii de asigurare, servicii financiare conexe şi pensii private au obligaţia să analizeze existenţa în cadrul contractelor pe care le încheie a oricăror costuri legate de sarcină şi maternitate, pentru persoanele asigurate, care determină diferenţe în materie de prime şi beneficii, în vederea eliminării acestora până la data de 21 decembrie 2009.

(6) Menţinerea în cadrul contractelor, după data de 21 decembrie 2009, a oricăror clauze care să determine, pentru persoana asigurată, diferenţe în materie de prime şi beneficii ca urmare a costurilor legate de sarcină şi maternitate este interzisă.

(7) ANES este instituţia responsabilă cu asigurarea informării Comisiei cu privire la aplicarea principiului egalităţii de tratament în domeniul accesului la bunuri şi servicii şi furnizării de bunuri şi servicii şi la derogările pe care România le aplică în domeniul reglementat de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(8) Informaţiile disponibile referitoare la aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă sunt comunicate de către ANES Comisiei Europene până la data de 21 decembrie 2009 şi la fiecare 5 ani după această dată.

(9) ANES comunică neîntârziat Comisiei Europene că termenul pentru implementarea măsurilor de conformare cu prevederile alin. (5) este 21 decembrie 2009.

Art. 8. - (1) Pentru exercitarea prevederilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, denumit în continuare CNCD, şi ANES vor colabora, pe bază de protocoale, cu autorităţile de supraveghere competente în domeniul asigurărilor, pensiilor private, serviciilor financiare conexe şi al prestării de servicii.

(2) După intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ANES, CNCD, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, denumită CSA, şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită CSSPP, au obligaţia de a asigura informarea corespunzătoare a tuturor persoanelor interesate şi de a încuraja dialogul cu organismele interesate cu privire la prevederile acesteia.

(3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi publicate pe site-urile acestor instituţii şi vor face obiectul unor campanii de informare organizate de către ANES.

CAPITOLUL IV

Apărarea drepturilor

Art. 9. - (1) Orice persoană are dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminată pe baza criteriului de sex în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, să formuleze sesizări/reclamaţii către furnizorul de bunuri şi servicii sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat.

(2) In cazul în care această sesizare/reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul furnizorului de bunuri şi servicii prin conciliere, persoana care prezintă elemente de fapt, ce conduc la prezumţia existenţei unei discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, are dreptul să sesizeze CNCD şi să introducă la instanţa judecătorească competentă, în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, potrivit dreptului comun, cerere împotriva autorului discriminării pentru despăgubiri materiale şi/sau daune morale, precum şi pentru înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) poate fi formulată într-un interval de 3 ani de la data săvârşirii faptei.

Art. 10. - (1) Instanţa judecătorească competentă sesizată cu un litigiu poate, din oficiu, să dispună ca persoanele responsabile să pună capăt situaţiei discriminatorii într-un termen pe care îl stabileşte.

(2) Instanţa de judecată competentă potrivit legii va dispune ca persoana vinovată să plătească despăgubiri persoanei discriminate după criteriul de sex într-un cuantum ce reflectă în mod corespunzător prejudiciul pe care aceasta l-a suferit.

(3) Prejudiciul suferit de persoana vătămată trebuie să fie în mod real, efectiv şi proporţional reparat sau compensat.

(4) Valoarea despăgubirilor va fi stabilită de către instanţă, potrivit legii.

Art. 11. -Asociaţiile, organizaţiile neguvernamentale care urmăresc protecţia drepturilor omului sau alte persoane juridice care au, conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare, interes legitim să vegheze la respectarea principiului egalităţii de tratament în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii pot, în numele sau în sprijinul reclamantului, cu acordul acestuia, să se angajeze în orice procedură administrativă şi/sau judiciară, în scopul respectării obligaţiilor decurgând din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 12. - (1) Persoana care se consideră lezată prin nerespectarea principiului egalităţii de tratament în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii trebuie să probeze în faţa unei instanţe sau a unei autorităţi competente fapte pe care se întemeiază pretinsa discriminare, iar persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea/reclamaţia sau, după caz, cererea de chemare în judecată îi revine sarcina de a dovedi că faptele nu constituie discriminare.

(2)  Prevederile alin. (1) nu se aplică în cadrul procedurilor penale.

(3)  Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul asociaţiilor, organizaţiilor sau altor persoane juridice prevăzute la art. 11.

Art. 13. - Cererile persoanelor care se consideră discriminate pe baza criteriului de sex în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, adresate instanţelor judecătoreşti competente, sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 14. - Orice tratament sau consecinţă nefavorabilă ca reacţie la o plângere ori acţiune în justiţie referitoare la aplicarea principiului egalităţii de tratament în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii este interzis.

CAPITOLUL V

Sancţiuni

Art. 15. - (1) Incălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea contravenţională a persoanelor vinovate.

(2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 8.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1)-(4) şi ale art. 7 alin. (1) şi (7).

(3)  Discriminarea bazată pe două sau mai multe criterii se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16. - Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgentă se fac de către CNCD.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

Art. 17. - Prezenta ordonanţă de urgenţă nu aduce atingere libertăţii individului de a-şi alege partenerii contractuali, cu condiţia ca această alegere să nu fie determinată de sexul persoanei respective.

Art. 18. - Prezenta ordonanţă de urgenţă nu aduce atingere dispoziţiilor mai favorabile referitoare la protecţia femeilor în ceea ce priveşte sarcina şi maternitatea.

Art. 19. - (1) Dispoziţiile contrare principiului egalităţii de tratament în ceea ce priveşte accesul la furnizarea de bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii din contracte sau din regulamentele interne ale întreprinderilor, cu sau fără scop lucrativ, ori ale societăţilor de asigurare, reasigurare vor fi modificate, în caz contrar prevederile respective devenind inaplicabile.

(2) Autorităţile care au responsabilităţi de autorizare, supraveghere şi reglementare în domeniul asigurărilor şi pensiilor private se asigură că la elaborarea, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, a oricăror reglementări legislative şi/sau administrative vor lua în considerare respectarea principiului egalităţii de tratament.

Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva Consiliului 2004/113/CE din 13 decembrie 2004 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri si servicii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 373/37 din 21 decembrie 2004.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Elena Doina Dascălu,

secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la OUG 61/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 61 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu