E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 5 din 5 februarie 2010

pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 93 din 10 februarie 2010Având în vedere obligaţia Comisiei pentru cetăţenie de a respecta termenele legale pentru soluţionarea cererilor în materie de cetăţenie,

luând în considerare obligaţia pozitivă de asigura caracterul efectiv, neiluzoriu al drepturilor conferite de lege, obligaţie instituită de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,

ţinând cont de necesitatea creării cât mai rapide a instrumentelor legale prin care Comisia pentru cetăţenie să poată soluţiona în termenul de 5 luni prevăzut expres în Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererile de redobândire şi acordare a cetăţeniei române,

dată fiind necesitatea unei reorganizări administrativ-instituţionale în scopul eficientizării activităţii Comisiei pentru cetăţenie,

ţinând seama de importanţa creării în termen cât mai scurt a unei instituţii autonome, cu competenţe depline în materie de cetăţenie,

având în vedere iminenţa unor noi litigii în materia cetăţeniei în cazul nerespectării termenelor legale prevăzute pentru soluţionarea cererilor în materie de cetăţenie,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, denumită în continuare Autoritate, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Justiţiei.

(2) Sediul Autorităţii este în municipiul Bucureşti, str. Petofi Şandor nr. 47, sectorul 1. Schimbarea sediului se poate realiza prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 2. -Autoritatea este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei.

Art. 3. -In cadrul Autorităţii funcţionează Comisia pentru cetăţenie, potrivit prevederilor Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II

Scopul, funcţiile şi atribuţiile principale ale Autorităţii

Art. 4. -Autoritatea asigură aplicarea procedurii legale de acordare, redobândire, renunţare şi retragere a cetăţeniei române.

Art. 5. -In realizarea scopului său fundamental, prevăzut la art. 4, Autoritatea are funcţiile şi îndeplineşte atribuţiile principale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de alte reglementări în domeniu.

Art. 6. -Autoritatea are următoarele funcţii principale:

a)  îndeplineşte prevederile legale cu privire la acordarea, redobândirea, renunţarea şi retragerea cetăţeniei române;

b) desfăşoară, prin structurile de specialitate, activitate de consiliere cu privire la problemele în materie de cetăţenie, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de cetăţean european, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare stabilit prin ordin al ministrului justiţiei;

c)  propune Ministerului Justiţiei şi participă la elaborarea proiectelor de acte normative care vizează domeniul său de activitate.

Art. 7. - Autoritatea are, în desfăşurarea activităţii, următoarele atribuţii principale:

a) ţine evidenţa cererilor de acordare, redobândire, renunţare şi retragere a cetăţeniei române, alcătuind dosare pentru fiecare caz în parte;

b) asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii Comisiei pentru cetăţenie;

c) asigură secretariatul Comisiei pentru cetăţenie;

d) păstrează şi organizează arhiva Comisiei pentru cetăţenie;

e) întocmeşte proiectele de ordine ale preşedintelui Autorităţii privind acordarea, redobândirea, retragerea şi renunţarea la cetăţenia română, precum şi proiectele de ordine de respingere a acestor cereri;

f)   redactează certificatele de cetăţenie şi îndeplineşte procedura de rectificare a acestora;

g)  asigură solemnitatea depunerii jurământului de credinţă faţă de România şi păstrează evidenţa persoanelor care au depus jurământul de credinţă;

h) colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi cu instituţii internaţionale cu atribuţii în domeniul cetăţeniei, fiind abilitată să încheie protocoale de colaborare;

i) comunică, la cerere, autorităţilor administraţiei publice centrale datele referitoare la persoanele care au dobândit, au redobândit sau au pierdut cetăţenia română, potrivit legii;

j) răspunde solicitărilor cu privire la problemele cu care a fost sesizată, dacă intră în sfera sa de competenţă;

k) informează cu caracter general publicul cu privire la drepturile cetăţenilor români, inclusiv cele care decurg din calitatea de cetăţean european;

l) asigură participarea personalului la programe de formare şi perfecţionare profesională, în limita bugetului aprobat;

m) realizează orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii, în limita bugetului aprobat şi a planului de activităţi.

CAPITOLUL III

Conducerea Autorităţii

Art. 8. - (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat.

(2)  Preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru. Numirea se realizează pentru un mandat cu durata de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată.

(3) Preşedintele este ordonator terţiar de credite.

Art. 9. - (1) Preşedintele conduce întreaga activitate a Autorităţii, pe care o reprezintă în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, cu instituţiile publice centrale şi locale, cu persoanele juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie.

(2) In exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine, decizii şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(3) Preşedintele are dreptul de a delega atribuţii, cu excepţia celei de emitere a ordinului pentru acordarea, redobândirea, retragerea sau renunţarea la cetăţenie, care nu poate fi delegată.

(4) In caz de imposibilitate de exercitare a funcţiei de către preşedinte, ordinul pentru acordarea, redobândirea, retragerea sau renunţarea la cetăţenie va putea fi emis numai de ministrul justiţiei.

(5) Starea de imposibilitate a exercitării funcţiei se constată prin ordin al ministrului justiţiei, la sesizarea preşedintelui sau a unuia dintre vicepreşedinţii Autorităţii.

(6)   Vicepreşedinţii conduc şi răspund de activitatea structurilor pe care le coordonează.

(7)     Vicepreşedinţii Autorităţii îndeplinesc atribuţiile preşedintelui în caz de imposibilitate temporară de exercitare a funcţiei de către acesta, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (4).

Art. 10. - Calitatea de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul instituţiilor de formare profesională.

CAPITOLUL IV

Organizarea Autorităţii

Art. 11. - Organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 12. - (1) Autoritatea dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, birouri şi birouri teritoriale.

(2) Numărul maxim de posturi la nivelul Autorităţii pentru anul 2010 este de 126 şi se va constitui în condiţiile art. 19. După data de 1 ianuarie 2010, acest număr poate fi majorat sau diminuat, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de necesităţile Autorităţii, prin reorganizarea acesteia.

(3)   Personalul Autorităţii este format din personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în condiţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special reglementat de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi personal contractual.

Art. 13. -Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Autorităţii se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare.

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 14. - Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 102 se abrogă.

2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Aprobarea cererilor de acordare ori de redobândire a cetăţeniei române se face prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, pe baza propunerilor Comisiei pentru cetăţenie."

3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Cererea de acordare sau, după caz, de redobândire a cetăţeniei române se formulează în limba română, se adresează Comisiei pentru cetăţenie şi se depune personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială şi autentică la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, fiind însoţită de acte care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege.

Cererile de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române întemeiate pe dispoziţiile art. 10 alin. 1 şi art. 101 pot fi depuse şi la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României. In cazul în care cererile au fost depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, acestea vor fi trimise de îndată Comisiei pentru cetăţenie din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie."

4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Comisia pentru cetăţenie, denumită în continuare Comisia, entitate fără personalitate juridică din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea, redobândirea, retragerea sau renunţarea la cetăţenia română.

Comisia are un secretariat tehnic constituit în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

Membrii Comisiei şi preşedintele acesteia se numesc prin ordin al ministrului justiţiei, pentru un mandat de 2 ani, şi pot fi revocaţi pe toată durata mandatului prin ordin al ministrului justiţiei.

Comisia are activitate permanentă, este formată dintr-un preşedinte şi din 20 de membri, personal din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Lucrările Comisiei nu sunt publice, se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 5 membri şi sunt prezidate de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru desemnat de acesta.

Indeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea ori redobândirea cetăţeniei române se constată printr-un raport motivat, care se adoptă de

Comisie cu votul majorităţii celor prezenţi. In caz de paritate, votul preşedintelui Comisiei sau al înlocuitorului acestuia este decisiv."

5.  La articolul 16, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - In cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru acordarea ori redobândirea cetăţeniei, precum şi în cazul nepromovării interviului prevăzut la art. 14 alin. 6 ori al neprezentării, în mod nejustificat, la susţinerea acestuia, Comisia, printr-un raport motivat, propune preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie respingerea cererii."

6.  La articolul 17, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

„Raportul, însoţit de cererea de acordare ori de redobândire a cetăţeniei, va fi înaintat preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie."

7.  La articolul 18, alineatele 1, 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege, emite ordinul de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române, după caz. Ordinul de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de îndată, de la data emiterii ordinului.

In cazul în care constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie respinge, prin ordin, cererea de acordare sau de redobândire a cetăţeniei.

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române, respectiv ordinul de respingere a cererii de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române se comunică, de îndată, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire."

8.  La articolul 19, alineatele 2, 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:

„In termen de 3 luni de la data comunicării ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare sau redobândire a cetăţeniei române, persoanele cărora li s-a acordat sau care au redobândit cetăţenia română vor depune jurământul de credinţă faţă de România.

Jurământul de credinţă se depune în şedinţă solemnă în faţa ministrului justiţiei şi a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie sau a unuia dintre cei 2 vicepreşedinţi ai autorităţii delegaţi în acest sens şi are următorul conţinut:

«Jur să fiu devotat patriei şi poporului român, să apăr drepturile şi interesele naţionale, să respect Constituţia şi legile României.»

După depunerea jurământului, Comisia eliberează certificatul de cetăţenie română, care va fi întocmit în două exemplare, semnate de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, dintre care un exemplar va fi înmânat titularului. Ambele exemplare ale certificatului conţin elemente de siguranţă şi au aplicate fotografii ale titularului."

9.  La articolul 20, alineatele 2, 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:

„Constatarea încetării efectelor ordinului de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române faţă de persoanele care nu au depus jurământul în condiţiile legii se face de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, la sesizarea direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii, sau, după caz, de şeful misiunii diplomatice ori al oficiului consular.

Persoana care decedează înaintea depunerii jurământului de credinţă faţă de România este recunoscută ca fiind cetăţean român, la cererea succesorilor săi legali, de la data emiterii ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române, urmând a fi eliberat certificatul de cetăţenie de către Comisie. Cererea poate fi depusă în termen de un an de la data decesului titularului cererii de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române.

Persoana care nu poate depune jurământul de credinţă faţă de România din cauza unui handicap permanent sau a unei boli cronice obţine cetăţenia română de la data emiterii ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare sau, după caz, de redobândire a cetăţeniei române, pe baza cererii şi a înscrisurilor medicale, transmise în acest sens, personal sau prin reprezentantul legal ori convenţional cu mandat special, până la data finalizării procedurii de acordare sau, după caz, de redobândire a cetăţeniei. Cererea adresată Comisiei privind eliberarea certificatului de cetăţenie poate fi formulată în termen de un an de la data luării la cunoştinţă a termenului de depunere a jurământului de credinţă. Nedepunerea cererii în termenul de un an atrage încetarea efectelor ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române."

10. La articolul 30, alineatele 4, 5 şi 8 vor avea următorul cuprins:

„Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie dispune, prin ordin, aprobarea sau, după caz, respingerea cererii de renunţare la cetăţenia română, pe baza raportului Comisiei, prin care aceasta constată îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 26.

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de renunţare la cetăţenia română se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Dovada renunţării la cetăţenia română se face cu adeverinţă eliberată de secretariatul Comisiei, pentru persoanele cu domiciliul în România, ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, pentru persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, în baza ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie."

11.   La articolul 31, alineatele 4, 5, 6 şi 8 vor avea următorul cuprins:

„In cazul în care constată îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiţiilor legale de retragere a cetăţeniei române, Comisia va propune preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, printr-un raport motivat, aprobarea retragerii cetăţeniei române sau, după caz, respingerea sesizării.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, emite ordinul de retragere a cetăţeniei române, respectiv de respingere a sesizării de retragere a cetăţeniei, în cazul în care constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de admitere sau de respingere a sesizării de retragere a cetăţeniei se comunică persoanei în cauză, precum şi persoanei care a făcut sesizarea, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Pierderea cetăţeniei române prin retragere are loc la data emiterii ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de aprobare a retragerii cetăţeniei române."

Art. 15. - Articolul II din Legea nr. 354/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 16 noiembrie 2009, se modifică după cum urmează:

„Art. II. - Incepând cu data de 1 ianuarie 2010, în vederea înregistrării cererilor de redobândire sau acordare a cetăţeniei române, formulate în temeiul dispoziţiilor art. 101 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor înfiinţa birouri teritoriale în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie."

Art. 16. -In anul 2010, paza sediilor Autorităţii, a bunurilor şi a valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate.

Art. 17. - Cererile de acordare, redobândire, renunţare sau retragere a cetăţeniei române aflate în curs de soluţionare la Direcţia cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei se transferă Autorităţii, iar soluţionarea acestora se va realiza potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 18. - (1) Cheltuielile aferente personalului şi posturilor preluate de Autoritate de la Ministerul Justiţiei vor fi alocate din bugetul Ministerului Justiţiei în bugetul Autorităţii.

(2)  Pentru posturile preluate prin transfer potrivit art. 19 alin. (2), cheltuielile de personal aferente vor fi redistribuite pe bază de protocol încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe cu Ministerul Justiţiei, din bugetul acestora în bugetul Ministerului Justiţiei, pentru Autoritate.

(3) Cheltuielile necesare pentru funcţionarea Autorităţii, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), vor fi alocate din bugetul Ministerului Justiţiei, în limita sumei de 766 mii lei. Echipamentele informatice, mobilierul, aparatura birotică, precum şi alte active vor fi transferate, prin protocol de predare-preluare, din gestiunea Ministerului Justiţiei în gestiunea Autorităţii.

(4)   Cheltuielile care depăşesc sumele alocate potrivit alin. (1)-(3) se vor asigura prin redistribuirea din bugetele altor ordonatori de credite bugetare sau din Fondul de rezervă bugetară, prin hotărâre a Guvernului.

(5)   Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la propunerea ordonatorilor principali de credite bugetare, inclusiv pe baza protocoalelor prevăzute la alin. (2), să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetelor acestora.

Art. 19. - (1) Prin reorganizarea Ministerului Justiţiei şi constituirea Autorităţii, personalul încadrat la Direcţia cetăţenie din Ministerul Justiţiei, precum şi posturile aferente acestuia vor fi preluate de Autoritate.

(2)  Posturile rămase vacante în urma aplicării alin. (1) pot fi ocupate, prin transfer, de personal din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Afacerilor Externe, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3)  După aplicarea alin. (1) şi (2), Ministerul Justiţiei va organiza concurs, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru ocuparea posturilor rămase vacante pentru anul 2010.

(4)   Până la operaţionalizarea Autorităţii, procedura de acordare, redobândire, retragere sau renunţare la cetăţenie, precum şi orice alte aspecte care decurg din funcţionarea Autorităţii vor fi asigurate prin Direcţia cetăţenie şi, după caz, prin alte direcţii de specialitate ale Ministerului Justiţiei.

(5) In mod excepţional, atunci când nu sunt ocupate potrivit alin. (1)-(3), posturile din cadrul Autorităţii pot fi ocupate şi prin detaşare de personal din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 20. - Guvernul va asigura, pe parcursul anului 2010, un nou sediu care să permită desfăşurarea activităţii Autorităţii, odată cu extinderea personalului potrivit art. 12 alin. (2).

Art. 21. - Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 5/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 5 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu