E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 46 din 13 mai 2009

privind îmbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 347 din 25 mai 2009Luând în considerare situaţia economico-financiară actuală în contextul manifestării crizei economice în execuţia veniturilor bugetului general consolidat, este necesară, în primul rând, îmbunătăţirea climatului de parteneriat între stat şi contribuabilii viabili şi de bună-credinţă prin recunoaşterea creanţelor contribuabililor asupra bugetului la data emiterii certificatului de atestare fiscală şi compensarea lor potrivit solicitării contribuabilului în scopul evitării blocajelor financiare, acumulării de arierate artificiale şi a situaţiilor litigioase nejustificate.

Pe de altă parte, administraţia fiscală trebuie să îşi simplifice procedurile şi să aplice principii de eficienţă în colectarea veniturilor bugetare, să limiteze posibilităţile de evaziune fiscală în segmentul stabilirii obligaţiilor şi al colectării acestora, prin consolidarea competenţelor şi creşterea vitezei de reacţie a organelor sale operative, prin luarea de măsuri asigurătorii în faza incipientă a investigaţiilor şi direcţionarea măsurilor de recuperare spre persoanele beneficiare ale veniturilor nefiscalizate prin atragerea lor în răspundere solidară, urmărindu-se de fapt corelarea tratamentului fiscal al administraţiei fiscale cu comportamentul fiscal al contribuabilului faţă de stat.

In considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată, cu impact direct asupra execuţiei bugetare a veniturilor,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Măsuri în domeniul procedurilor fiscale

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Imputernicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în formă scrisă, în original sau copie legalizată. Revocarea împuternicirii operează faţă de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare."

2. La articolul 47, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Desfiinţarea totală sau parţială, potrivit legii, a actelor administrative prin care s-au stabilit creanţe fiscale principale atrage desfiinţarea totală sau parţială a actelor administrative prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii aferente creanţelor fiscale principale anulate, chiar dacă acestea au devenit definitive în sistemul căilor administrative de atac."

3. La articolul 78, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică sunt declaraţi inactivi şi le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11)şi (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

a) nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;

b) se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c) organele fiscale au constatat că nu funcţionează la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat."

4. La articolul 78, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), nu vor fi declaraţi inactivi contribuabilii aflaţi în stare de insolvenţă sau contribuabilii pentru care s-a pronunţat sau a fost adoptată o hotărâre de dizolvare."

5. La articolul 81, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) In caz de inactivitate temporară sau în cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, în funcţie de necesităţile administrării obligaţiilor fiscale. Asupra termenelor şi condiţiilor va decide organul fiscal potrivit competenţelor aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."

6. La articolul 83, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Declaraţia fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire. Declaraţia fiscală poate fi transmisă prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanţă. In cazul impozitelor, taxelor şi al contribuţiilor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, procedura privind transmiterea declaraţiilor prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanţă se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

........................................................................................................................................................................ .......................................

(4) Nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale. In cazul contribuabililor care au obligaţia declarării bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obligaţiei fiscale se face prin estimarea bazei de impunere, potrivit art. 67. Pentru impozitele, taxele şi contribuţiile administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, înştiinţarea pentru nedepunerea declaraţiilor şi stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se face în cazul contribuabililor inactivi, atât timp cât se găsesc în această situaţie."

7. Articolul 112 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal competent la solicitarea contribuabililor. Certificatul se emite şi din oficiu sau la solicitarea altor autorităţi publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. Prevederile art. 11 se aplică în mod corespunzător.

(2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referinţă, şi neachitate până la data eliberării acestuia.

(3) In situaţia în care se emit certificate de atestare fiscală în primele 5 zile lucrătoare ale lunii, acestea vor cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold la sfârşitul lunii anterioare lunii de referinţă şi neachitate până la data eliberării acestora.

(4) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi poate fi utilizat de persoana interesată pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării. In cazul persoanelor fizice, perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile de la data eliberării. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant.

(5) In certificatul de atestare fiscală vor fi cuprinse orice alte menţiuni cu privire la situaţia fiscală a contribuabilului, prevăzute prin ordin al ministrului finanţelor publice."

8. La articolul 115, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Pentru debitorii care se află sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, ordinea de stingere este următoarea:

a) obligaţii fiscale cu termene de plată după data deschiderii procedurii insolvenţei, în ordinea vechimii, cu excepţia celor prevăzute în planul de reorganizare confirmat;

b) sume datorate în contul ratelor din programele de plăţi ale obligaţiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciară confirmat, precum şi obligaţiile accesorii datorate pe perioada reorganizării, dacă în plan s-au prevăzut calcularea şi plata acestora;

c) obligaţii fiscale datorate şi neachitate cu termene de plată anterioare datei la care s-a deschis procedura insolvenţei, în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora, în situaţia contribuabililor aflaţi în stare de faliment;

d) alte obligaţii fiscale în afara celor prevăzute la lit. a)-c). (4) Organul fiscal competent va comunica debitorului modul în care a fost efectuată stingerea datoriilor prevăzută la alin. (1), cu cel puţin 5 zile înainte de următorul termen de plată a obligaţiilor fiscale."

9. La articolul 115, alineatul (5) se abrogă.

10. După articolul 1221 se introduce un nou articol, articolul 1222, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 1222

Majorări de întârziere în cazul contribuabililor pentru care s-a pronunţat o hotărâre de dizolvare

(1) Pentru creanţele fiscale născute anterior sau ulterior datei înregistrării hotărârii de dizolvare a contribuabilului la registrul comerţului, începând cu această dată nu se mai datorează şi nu se calculează majorări de întârziere.

(2) In cazul în care prin hotărâre judecătorească irevocabilă a fost desfiinţat actul care a stat la baza înregistrării dizolvării, se calculează majorări de întârziere între data înregistrării la registrul comerţului a actelor de dizolvare şi data rămânerii irevocabile a hotărârii de desfiinţare."

11. La articolul 164, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Suma reprezentând diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prevăzute la alin. (1) şi (4) se stabilesc de organul de executare, prin proces-verbal, care constituie titlu executoriu potrivit prezentului cod. Contestarea procesului-verbal se face potrivit procedurii prevăzute la titlul IX."

12. La articolul 176, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Creanţele fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii se scad din evidenţa analitică pe plătitor după radiere, indiferent dacă s-a atras sau nu răspunderea altor persoane pentru plata obligaţiilor fiscale, în condiţiile legii."

13. La articolul 219, litera b1) a alineatului (1) şi litera h) a alineatului (2) se abrogă.

14. La articolul 221, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 219-220 se aplică, după caz, persoanelor fizice sau persoanelor juridice, In cazul asocierilor şi al altor entităţi fără personalitate juridică, sancţiunile se aplică reprezentanţilor acestora."

15. La articolul 228, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Pentru aplicarea Codului de procedură fiscală, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate emite ordine."

CAPITOLUL II

Repunerea în termen a înlesnirilor la plată care şi-au pierdut valabilitatea ca urmare a efectelor crizei economice

Art. II. - (1) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale restante acordate în baza reglementărilor legale în materie beneficiază de menţinerea înlesnirilor pentru sumele rămase de plată, cu toate efectele prevăzute de lege, în situaţia în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) până la data de 30 septembrie 2008 au respectat termenele de plată şi condiţiile de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată acordate în baza prevederilor legale în materie;

b) depun la organul fiscal competent în a cărui administrare fiscală se află, conform legii, până cel târziu 30 iunie 2009 inclusiv, o cerere prin care solicită menţinerea efectelor înlesnirilor la plată, precum şi o cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice. In certificatele de atestare fiscală pentru persoane juridice, organele fiscale emitente vor menţiona distinct atât sumele rămase de plată din eşalonările la plată acordate în baza reglementărilor legale în materie, cât şi celelalte obligaţii fiscale care nu au făcut obiectul acestor înlesniri la plată, în cadrul bugetului pentru care a fost aprobată înlesnirea, cu excepţia celor prevăzute la alin. (9);

c) până la data de 31 iulie 2009 inclusiv fac dovada stingerii, prin orice modalitate prevăzută de lege, a sumelor restante cuprinse în rate şi neachitate până la această dată, precum şi a altor obligaţii fiscale decât cele care au făcut obiectul înlesnirilor la plată în cadrul bugetului pentru care a fost aprobată înlesnirea la plată, cu termene de plată până la data eliberării certificatului de atestare fiscală menţionate în acesta;

d) fac dovada constituirii garanţiei prevăzute la alin. (7), după caz;

e) acordarea iniţială a înlesnirilor la plată s-a realizat cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

(2) Pentru sumele restante şi care urmează să fie plătite până la data de 31 iulie 2009, se datorează majorări de întârziere în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Acestea se comunică de către organul fiscal competent până la data de 1 august 2009 şi se achită nu mai târziu de data de 1 noiembrie 2009.

(3) Obligaţiile fiscale principale şi accesorii constatate de către organele de inspecţie fiscală competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală se achită în cel mult 90 de zile de la termenul scadent, dar nu mai târziu de data de 25 decembrie a fiecărui an fiscal.

(4) Pentru debitorii care depun cererea prevăzută la alin. (1), măsurile de executare silită se suspendă în perioada cuprinsă între data depunerii şi data soluţionării cererii debitorului.

(5) Organul fiscal de administrare competent, conform legii, va soluţiona cererea de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată prevăzută la alin. (1) în termen de 45 de zile de la data înregistrării acesteia. In situaţia în care este necesară completarea documentaţiei în vederea punerii în aplicare a prezentului articol, termenul de 45 de zile se calculează de la data depunerii întregii documentaţii.

(6) Organul fiscal de administrare competent conform legii va comunica:

a) graficele de eşalonare refăcute pentru sumele rămase de plată, fără a se depăşi termenul de finalizare a înlesnirii la plată aprobată iniţial;

b) cuantumul sumelor scutite la plată ca urmare a producerii efectelor înlesnirilor la plată acordate iniţial.

(7) In cazul în care garanţia constituită la începutul acordării înlesnirii la plată s-a utilizat pentru stingerea creanţelor fiscale, debitorul are obligaţia constituirii unei noi garanţii pentru sumele rămase de plată, până la următorul termen de plată din noul grafic de eşalonare. Garanţiile pot fi constituite prin consemnarea de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau sub forma unei scrisori de garanţie bancară.

(8) Beneficiază de toate efectele juridice ale înlesnirilor la plată debitorii care achită anticipat ratele din graficul de eşalonare, dar nu au îndeplinit celelalte condiţii de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată, fără a mai fi necesară constituirea garanţiei prevăzute la alin. (7), cu excepţia debitorilor pentru care contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni a fost desfiinţat din vina cumpărătorului.

(9) Debitorii care se încadrează în prevederile alin. (1) nu datorează obligaţii fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale care au făcut obiectul scutirilor la plată, de la data nerespectării condiţiilor legale de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată şi până la data soluţionării cererii, cu excepţia celor deja stinse de către debitori, care nu se restituie şi nu se compensează.

(10) In cazul în care se constată că de la data nerespectării condiţiilor de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată până la data soluţionării cererii s-au încasat sume reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv obligaţii fiscale accesorii aferente, prin plată, compensare, executare silită şi alte modalităţi prevăzute de reglementările legale în materie şi care sunt cuprinse în suma care face obiectul eşalonării la plată, debitorii vor achita ratele eşalonate până la concurenţa sumelor rămase de plată, iar în cazul în care sunt cuprinse în suma care face obiectul scutirii la plată, acestea nu se restituie şi nu se compensează.

(11) Prevederile alin. (1)-(10) se aplică în mod corespunzător şi pentru debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligaţiilor reprezentând creanţe proprii ale instituţiilor publice implicate în procesul de privatizare, precum şi creanţele fiscale sau de altă natură preluate în vederea recuperării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

(12) In cazul instituţiilor publice implicate în procesul de privatizare care au acordat înlesniri la plata obligaţiilor restante din cele prevăzute la alin. (11), sumele de plată vor fi stabilite prin notificare a instituţiei publice.

CAPITOLUL III

Măsuri pentru diminuarea evaziunii fiscale

Art. III. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Garda Financiară se organizează ca instituţie publică de control, cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, finanţată de la bugetul de stat.

........................................................................................................................................................................ .......................................

(3) Garda Financiară exercită controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect frauda şi evaziunea fiscală, precum şi alte fapte date prin lege în competenţa sa."

2. La articolul 3, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Garda Financiară este condusă de un comisar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Structura organizatorică a Gărzii Financiare, numărul de posturi, normele generale şi speciale de dotare, însemnele distinctive şi modelele de uniformă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare stabileşte relaţiile de coordonare, colaborare şi răspundere pentru toate structurile Gărzii Financiare, competenţele şi atribuţiile personalului care ocupă funcţii publice de conducere şi de execuţie, precum şi ale personalului contractual. Regulamentul de organizare şi funcţionare se aprobă de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general."

3. La articolul 4, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Garda Financiară poate, la solicitarea procurorului, să efectueze constatări cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispoziţiilor şi obligaţiilor a căror respectare o controlează, întocmind procese-verbale, prin care poate evalua prejudiciul cauzat aferent operaţiunilor verificate, acte procedurale care pot constitui mijloace de probă, potrivit legii."

4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Garda Financiară, în exercitarea atribuţiilor proprii, încheie, ca urmare a controalelor executate, acte de control pentru stabilirea stării de fapt fiscale, pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, precum şi pentru constatarea împrejurărilor privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală, sesizând, după caz, organele de urmărire penală competente."

5. La articolul 6, alineatele (3) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Controlul tematic se execută de către comisarii Gărzii Financiare în baza ordinelor date de către ministrul finanţelor publice, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau de către comisarul general.

........................................................................................................................................................................ .......................................

(7) La constatarea unor împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal, organele Gărzii Financiare întocmesc procese-verbale în baza cărora sesizează organele de urmărire penală cu privire la faptele constatate."

6. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - Procedura de aplicare, forma şi conţinutul proceselor-verbale încheiate de Garda Financiară în aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

7. La articolul 7, literele f)-h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,f) să constate acte şi fapte care au avut ca efect evaziunea şi frauda fiscală, să stabilească implicaţiile fiscale ale acestora şi să dispună, în condiţiile Codului de procedură fiscală, luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească averea şi să sesizeze, după caz, organele de urmărire penală;

g) să legitimeze şi să stabilească identitatea administratorilor unităţilor controlate, precum şi a oricăror persoane implicate în săvârşirea faptelor constatate şi să solicite acestora explicaţii scrise, după caz;

h) să reţină documente, în condiţiile Codului de procedură fiscală, să solicite copii certificate de pe documentele originale, să preleveze probe, eşantioane, mostre etc. şi să solicite efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizării actului de control. Analiza şi examinarea probelor, eşantioanelor şi mostrelor, precum şi expertizele tehnice se fac în laboratoare de specialitate, cheltuielile privind efectuarea acestora, inclusiv cele legate de depozitarea şi manipularea mărfurilor confiscate fiind suportate din fondurile special alocate Gărzii Financiare prin bugetul de venituri şi cheltuieli;".

8. La articolul 7, după litera n) se introduc două noi litere, literele o) şi p), cu următorul cuprins:

,,o) să constituie şi să utilizeze baze de date necesare pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi a altor fapte ilicite în domeniul fiscal;

p) să efectueze, în exercitarea controlului operativ şi inopinant, monitorizări şi verificări necesare prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor de fraudă şi evaziune fiscală."

9. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Comisarii Gărzii Financiare sunt permanent la dispoziţia serviciului, poartă uniformă cu însemne specifice şi sunt dotaţi cu armament şi mijloace de autoapărare, stabilite prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii."

Art. IV. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. V. - Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) In cazierul fiscal se ţine evidenţa persoanelor fizice şi juridice, precum şi a asociaţilor, acţionarilor şi reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, denumiţi în continuare contribuabili.

(2) In cazierul fiscal al persoanelor fizice şi juridice se înscriu şi:

a) atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz; b) inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii.

(3) In cazul situaţiei prevăzute la alin. (2) lit. b), inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactivă, cât şi al reprezentanţilor legali ai acesteia.

(4) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va comunica, în format electronic, în termen de maximum 30 de zile de la solicitare, lista reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice care au fost declarate inactive din punct de vedere fiscal."

2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) In cazierul fiscal se înscriu date privind sancţiunile aplicate contribuabililor pentru faptele prevăzute la art. 2 alin. (1), precum şi date din documentele prevăzute la art. 2 alin. (2)."

3. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Judecătorul delegat, instanţele şi organele competente nu dispun, respectiv nu autorizează operaţiunile prevăzute la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal există înscrise fapte de natură penală şi/sau fapte prevăzute la art. 2 alin. (2)."

Art. VI. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(12) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autorităţile fiscale tranzacţiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilită prin ordin. Lista contribuabililor declaraţi inactivi se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi va fi adusă la cunoştinţa publică în conformitate cu cerinţele prevăzute prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."

2. La articolul 153, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Organele fiscale competente pot anula înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, dacă, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol. De asemenea, organele fiscale competente pot anula din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, în cazul persoanelor impozabile care figurează în lista contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 11, precum şi a persoanelor impozabile în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii. Procedura de scoatere din evidenţă este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA, persoanele impozabile pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA numai dacă încetează situaţia care a condus la scoaterea din evidenţă."

3. La articolul 1563, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) In aplicarea prevederilor alin. (5) lit. b), organele fiscale competente în administrarea persoanelor prevăzute la alin. (3), respectiv a persoanelor care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531, vor elibera, în scopul înmatriculării mijlocului de transport nou, un certificat care să ateste plata taxei, ale cărui model şi conţinut vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, In cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul art. 1251 alin. (3), efectuate de persoanele prevăzute la alin. (3), în vederea înmatriculării, organele fiscale competente vor elibera un certificat din care să rezulte că nu se datorează taxa în România. Prin organe fiscale competente se înţelege organele fiscale prevăzute la art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii

Art. VII. - Inscrierea în cazierul fiscal a faptelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele juridice aflate în inactivitate fiscală la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi pentru reprezentanţii legali ai acestora, se realizează în termen de 60 de zile de la publicarea acesteia.

Art. VIII. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica


SmartCity5

COMENTARII la OUG 46/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 46 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu