Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 46 din 11 aprilie 2002

pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare sociala - faza a II-a) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 287 din 29 aprilie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Se ratifica Acordul de imprumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare sociala - faza a II-a) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002, in valoare de 20 milioane dolari S.U.A.
    Art. 2
    (1) Aplicarea acordului de imprumut va fi realizata de catre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, desemnat ca agentie de implementare.
    (2) Ministerul Finantelor Publice va incheia cu Fondul Roman de Dezvoltare Sociala un acord subsidiar prin care i se va delega acestuia din urma intreaga autoritate si responsabilitate in aplicarea acordului de imprumut.
    Art. 3
    (1) Fondurile in lei necesare pentru acoperirea contributiei partii romane la finantarea proiectului se vor asigura de catre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala din sumele alocate anual cu aceasta destinatie, sub forma de transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei Publice.
    (2) Taxele si impozitele aferente proiectului, datorate si platibile pe teritoriul Romaniei, sunt incluse in contributia partii romane la finantarea proiectului si vor fi asigurate de catre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala in conditiile alin. (1).
    Art. 4
    Rambursarea imprumutului, achitarea dobanzilor, a comisionului initial si a comisioanelor de angajament, aferente imprumutului, reprezinta angajamente externe ale statului si vor fi achitate de la bugetul de stat de catre Ministerul Finantelor Publice.
    Art. 5
    (1) Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca prin Ministerul Finantelor Publice, de comun acord cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, sa introduca pe parcursul utilizarii imprumutului, in functie de conditiile concrete de derulare a acordului de imprumut, amendamente la continutul acestuia, care privesc modificari in structura imprumutului pe categorii, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.
    (2) Amendamentele la acordul de imprumut, convenite cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare conform alin. (1), se vor aproba prin hotarare a Guvernului.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Cristian Diaconescu,
                         secretar de stat

                                                      Imprumut nr. 4645 RO

                            ACORD DE IMPRUMUT
    (Proiectul privind fondul de dezvoltare sociala - faza a II-a)
intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare*)

    *) Traducere.

    Acord din data de 16 ianuarie 2002 intre Romania (Imprumutatul) si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)

    Avand in vedere ca:
    (A) Banca a primit in data de 6 noiembrie 1998 o scrisoare din partea Imprumutatului, in care se descrie un program in faze (Program) pentru atenuarea saraciei prin masuri de intarire a dezvoltarii comunitatilor rurale si a grupurilor dezavantajate si prin care se declara angajamentul Imprumutatului pentru implementarea Programului si se solicita Bancii sprijin in realizarea Programului prin acordarea de imprumuturi Imprumutatului, in limita a 20.000.000 dolari S.U.A., pentru o perioada de 4 ani;
    (B) prima faza a Programului a fost sprijinita de Banca printr-un imprumut intr-o suma egala cu 10.000.000 dolari S.U.A., conform Acordului de imprumut (nr. 4434 - RO) dintre Imprumutat si Banca din data de 20 ianuarie 1999;
    (C) Imprumutatul, fiind convins in ceea ce priveste fezabilitatea si prioritatea proiectului descris in anexa nr. 2 la acest acord (Proiect), care constituie cea de-a doua faza a Programului, a solicitat Bancii sa sprijine finantarea Proiectului prin acordarea celui de-al doilea imprumut intr-o suma egala cu 20.000.000 dolari S.U.A. si extinderea perioadei de implementare a Programului pana la sapte (7) ani;
    (D) pentru a sprijini finantarea Programului Imprumutatul a obtinut un grant (grant DDIMB) in suma de 1.000.000 lire sterline din partea Marii Britanii, in termenii si conditiile stabilite intr-un acord incheiat intre Departamentul pentru Dezvoltare Internationala al Marii Britanii (DDIMB) si Imprumutat (Acordul de grant DDIMB) la data de 30 iulie 2001, din care suma echivalenta cu 250.000 dolari S.U.A. va fi utilizata pentru finantarea Proiectului si
    avand in vedere ca Banca a fost de acord, intre altele, pe baza celor expuse mai sus, sa acorde Imprumutatului imprumutul in termenii si conditiile stabilite in acest acord,
    prin prezentul acord partile semnatare convin asupra urmatoarelor:

    Art. 1
    Conditii generale; definitii

    Sectiunea 1.01. "Conditiile generale aplicabile acordurilor de imprumut si garantie pentru imprumuturi intr-o singura valuta", emise de Banca la data de 30 mai 1995, dupa cum au fost modificate pana la data de 6 octombrie 1999 (Conditii generale), constituie parte integranta a acestui acord.
    Sectiunea 1.02. In cazul in care contextul nu cere altfel, diferitii termeni definiti in preambulul acestui acord si in Conditiile generale au intelesurile stabilite in acestea, iar urmatorii termeni suplimentari au urmatoarele intelesuri:
    a) categorii eligibile inseamna categoriile (1) - (4) stabilite in tabelul prevazut in partea A.1 a anexei nr. 1 la acest acord;
    b) cheltuieli eligibile inseamna cheltuielile pentru bunuri, servicii si granturi pentru subproiecte in cadrul Proiectului, la care se face referire in sectiunea 2.02 din acest acord;
    c) acord de grant inseamna un acord incheiat sau care se va incheia intre F.R.D.S. si un primitor (astfel cum acesti termeni sunt definiti in continuare) pentru scopurile partii A.1 a Proiectului si la care se face referire in partea B.2 a anexei nr. 5 la acest acord;
    d) Legea nr. 129 inseamna Legea nr. 129 din data de 30 iunie 1998 a Imprumutatului, cu modificarile ei ulterioare;
    e) Manual de operare inseamna manualul adoptat de F.R.D.S., prin care se stabilesc criteriile si procedurile pentru selectarea primitorilor si a subproiectelor si prin care se definesc termenii si procedurile aplicabile asistentei asigurate de F.R.D.S. in cadrul Proiectului, incluzand un acord de grant standard la care se face referire in partea B.2 a anexei nr. 5 la acest acord, dupa cum acest manual poate fi amendat periodic cu acordul Imprumutatului si al Bancii;
    f) raportul privind managementul Proiectului inseamna fiecare raport intocmit in conformitate cu sectiunea 4.02 din acest acord;
    g) primitor inseamna orice organizatie sau agentie eligibila sa primeasca si sa administreze asistenta in conformitate cu Legea nr. 129 si cu Manualul de operare;
    h) F.R.D.S. inseamna Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, infiintat prin Legea nr. 129 ca organism de interes public, fara scop lucrativ, cu personalitate juridica si avand autonomie administrativa, sau orice succesor legal al acesteia;
    i) contul special inseamna contul la care se face referire in partea B a anexei nr. 1 la acest acord;
    j) Consiliul director inseamna un comitet format din 9 membri, care a fost creat si functioneaza in cadrul F.R.D.S. conform Legii nr. 129 si prevederilor Manualului de operare;
    k) subproiect inseamna activitatile care vor fi realizate de catre un primitor prin utilizarea fondurilor (grant pentru subproiect) disponibilizate acestui primitor in cadrul unui acord de grant;
    l) grant pentru subproiect inseamna un grant acordat sau propus sa fie acordat de catre F.R.D.S. unui primitor pentru realizarea unui subproiect in cadrul partii A.1 a Proiectului; si
    m) acord subsidiar inseamna acordul care se va incheia intre Imprumutat si F.R.D.S. conform prevederilor partii A.1 a anexei nr. 5 la acest acord.
    Sectiunea 1.03. Fiecare referire din Conditiile generale la entitatea de implementare a Proiectului va fi considerata ca o referire la F.R.D.S.

    Art. 2
    Imprumutul

    Sectiunea 2.01. Banca accepta sa imprumute Imprumutatului, in termenii si conditiile stabilite sau la care se face referire in acordul de imprumut, o suma egala cu 20.000.000 dolari S.U.A.
    Sectiunea 2.02. Suma imprumutului poate fi trasa din contul imprumutului, in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru: a) cheltuielile efectuate (sau daca Banca va conveni astfel, care vor fi efectuate) pentru costurile rezonabile ale bunurilor si serviciilor necesare Proiectului si care vor fi finantate din sumele Imprumutului; si b) sumele platite (sau, daca Banca va conveni astfel, care vor fi platite) de catre Imprumutat in contul tragerilor efectuate de un primitor in cadrul unui subproiect, pentru finantarea costurilor rezonabile ale bunurilor, lucrarilor si serviciilor necesare subproiectului pentru care tragerea din contul de imprumut este solicitata.
    Sectiunea 2.03. Data limita de tragere va fi 31 august 2006 sau o alta data ulterioara pe care o va stabili Banca. Banca va notifica prompt Imprumutatului aceasta data ulterioara.
    Sectiunea 2.04. Imprumutatul va plati Bancii un comision initial a carui valoare este egala cu 1% din suma imprumutului.
    Sectiunea 2.05. Imprumutatul va plati Bancii un comision de angajament la o rata egala cu trei patrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an, aplicat asupra valorii imprumutului netras de la o perioada la alta.
    Sectiunea 2.06. a) Imprumutatul va plati dobanda aferenta sumei imprumutului, trasa din imprumut si nerambursata periodic, la o rata egala, pentru fiecare perioada de dobanda, cu rata de baza LIBOR plus marja totala LIBOR.
    b) In scopurile acestei sectiuni:
    (i) perioada de dobanda inseamna perioada initiala de la si incluzand data semnarii acestui acord pana la, dar excluzand prima data de plata a dobanzii, care are loc dupa aceea si, dupa perioada initiala, fiecare perioada de la si incluzand data de plata a dobanzii pana la, dar excluzand urmatoarea data de plata a dobanzii;
    (ii) data de plata a dobanzii inseamna orice data specificata in sectiunea 2.07 din acest acord;
    (iii) rata de baza LIBOR inseamna, pentru fiecare perioada de dobanda, rata interbancara oferita pe piata londoneza la depozitele la 6 luni in dolari S.U.A. pentru nivelul din prima zi a acelei perioade de dobanda (sau, in cazul perioadei de dobanda initiale, pentru nivelul din data de plata a dobanzii care are loc sau urmeaza imediat primei zile a acelei perioade de dobanda), asa cum a fost determinata in mod rezonabil de Banca si exprimata ca un procent pe an;
    (iv) marja totala LIBOR inseamna, pentru fiecare perioada de dobanda: (A) trei patrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderata, pentru acea perioada de dobanda, sub (sau peste) ratele oferite pe piata interbancara londoneza sau alte rate de referinta pentru depozitele la 6 luni, pentru imprumuturile nerambursate ale Bancii ori pentru parti ale acestora alocate de Banca pentru finantarea imprumuturilor intr-o singura moneda sau pentru portiuni ale acestora acordate de ea, care includ imprumutul, dupa cum a fost determinata in mod rezonabil de catre Banca si exprimata ca un procent pe an.
    c) Banca va notifica Imprumutatului rata de baza LIBOR si marja totala LIBOR pentru fiecare perioada de dobanda, imediat dupa determinarea acestora.
    d) Ori de cate ori, in functie de schimbarile in ceea ce priveste practicile pietei, care afecteaza stabilirea ratelor de dobanda la care se face referire in aceasta sectiune, Banca constata ca este in interesul imprumutatilor sai luati in totalitate si al Bancii sa aplice o baza pentru determinarea ratelor de dobanda aplicabile imprumutului, alta decat cea prevazuta in aceasta sectiune, Banca poate modifica baza pentru determinarea ratelor de dobanda aplicabile imprumutului prin notificarea Imprumutatului privind noua baza cu cel putin 6 luni inainte. Noua baza va deveni efectiva la expirarea perioadei notificate, daca Imprumutatul nu notifica Bancii, in timpul perioadei mentionate, obiectiile lui, caz in care modificarile respective nu se vor aplica imprumutului.
    Sectiunea 2.07. Dobanda si alte costuri vor fi platite semestrial la 15 mai si 15 noiembrie in fiecare an.
    Sectiunea 2.08. Imprumutatul va restitui suma imprumutului in conformitate cu graficul de amortizare stabilit in anexa nr. 3 la acest acord.

    Art. 3
    Realizarea Proiectului

    Sectiunea 3.01. a) Imprumutatul declara ca se angajeaza sa indeplineasca obiectivele Proiectului, asa cum sunt stabilite in anexa nr. 2 la acest acord, si in acest scop va realiza Proiectul, prin F.R.D.S., cu diligenta si eficienta necesare si in conformitate cu practicile corespunzatoare financiare, ingineresti, administrative si de atenuare a saraciei, precum si de protectie a mediului si va asigura cu promptitudine, dupa caz, fondurile, facilitatile, serviciile si alte resurse necesare Proiectului.
    b) Fara a se limita la prevederilor paragrafului a) al acestei sectiuni si cu exceptia cazului in care Imprumutatul si Banca nu vor conveni altfel, Imprumutatul, prin F.R.D.S., va realiza Proiectul in conformitate cu Programul de implementare stabilit in anexa nr. 5 la acest acord.
    c) Imprumutatul va disponibiliza F.R.D.S. sumele imprumutului in cadrul unui acord subsidiar (acord subsidiar), care se va incheia intre Imprumutat si F.R.D.S., in termenii si conditiile care vor fi fost aprobate de Banca, inclusiv cele stabilite in partea A.1 a anexei nr. 5 la acest acord.
    d) Imprumutatul isi va exercita drepturile in cadrul acordului subsidiar astfel incat sa protejeze interesele Imprumutatului si ale Bancii si sa realizeze scopurile imprumutului si, cu exceptia cazului in care Banca si Imprumutatul nu vor conveni altfel, Imprumutatul nu va transfera, amenda, abroga sau renunta la acordul subsidiar ori la orice prevedere a acestuia.
    Sectiunea 3.02. a) Imprumutatul se angajeaza ca, daca Banca nu va conveni altfel, granturile pentru subproiecte vor fi acordate in conformitate cu procedurile si in termenii si conditiile stabilite sau la care se face referire in anexa nr. 5 la acest acord si in Manualul de operare.
    b) Imprumutatul isi va exercita drepturile legate de orice grant pentru subproiect, astfel incat: (i) sa protejeze interesele Bancii si ale Imprumutatului; (ii) sa isi indeplineasca obligatiile asumate in cadrul acestui acord; si (iii) sa realizeze scopurile Proiectului.
    Sectiunea 3.03. Cu exceptia cazului in care Banca si Imprumutatul nu vor conveni altfel, achizitionarea bunurilor, lucrarilor si a serviciilor de consultanta necesare Proiectului si care vor fi finantate din sumele imprumutului se va efectua conform prevederilor anexei nr. 4 la acest acord.
    Sectiunea 3.04. Pentru scopurile sectiunii 9.08 din Conditiile generale si fara a se limita la acestea, Imprumutatul, prin F.R.D.S.:
    a) va pregati, pe baza liniilor directoare acceptabile pentru Banca, si va transmite Bancii, cu cel putin 6 luni dupa data limita de tragere sau la o alta data ulterioara, dupa cum poate fi convenita in acest scop de Imprumutat si Banca, un plan conceput sa asigure realizarea in continuare a obiectivelor Proiectului si Programului; si
    b) va oferi Bancii posibilitatea rezonabila de a se consulta cu Imprumutatul in legatura cu planul respectiv.

    Art. 4
    Clauze financiare

    Sectiunea 4.01. a) Imprumutatul, prin F.R.D.S., va stabili si va mentine un sistem de management financiar, incluzand inregistrari si conturi, si va intocmi situatii financiare adecvate intr-un format acceptabil pentru Banca, pentru a reflecta operatiunile, resursele si cheltuielile legate de Proiect.
    b) Imprumutatul, prin F.R.D.S.:
    (i) va tine inregistrarile, conturile si situatiile financiare la care s-a facut referire in paragraful a) al acestei sectiuni si inregistrarile si conturile pentru contul special, pentru fiecare an fiscal auditat, in conformitate cu standardele de audit acceptabile pentru Banca, aplicate in mod consecvent de catre auditori independenti acceptabili pentru Banca, care vor fi contractati pana la data de 30 noiembrie 2002;
    (ii) va furniza Bancii imediat ce este posibil, dar in nici un caz nu mai tarziu de 6 luni de la data incheierii unui astfel de an: (A) copii certificate de pe situatiile financiare la care s-a facut referire in paragraful a) al acestei sectiuni pentru acel an auditat; si (B) un punct de vedere privind acele situatii financiare, inregistrari si conturi si un raport al acelui audit efectuat de auditorii respectivi in acel scop si cu acele detalii pe care Banca le va fi cerut in mod rezonabil; si
    (iii) va furniza Bancii alte astfel de informatii privind acele inregistrari si conturi si auditul acestora si privind respectivii auditori, dupa cum le va fi cerut periodic Banca in mod rezonabil.
    c) Pentru toate cheltuielile cu privire la care trecerile din contul imprumutului au fost efectuate pe baza declaratiilor de cheltuieli, Imprumutatul:
    (i) va tine sau va face sa fie tinute, in conformitate cu paragraful a) al aceste sectiuni, inregistrari si conturi separate care sa reflecte astfel de cheltuieli;
    (ii) va pastra, cel putin un an dupa ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal in care a fost efectuata ultima tragere din contul imprumutului, toate inregistrarile (contracte, comenzi, facturi, note de plata, chitante si alte documente) care evidentiaza astfel de cheltuieli;
    (iii) va permite reprezentantilor Bancii sa examineze astfel de inregistrari; si
    (iv) va asigura ca acele inregistrari si conturi sa fie incluse in auditul anual la care s-a facut referire in paragraful b) al acestei sectiuni si ca raportul acestui audit sa contina opinia separata a respectivilor auditori, potrivit careia declaratiile de cheltuieli prezentate in cursul fiecarui an fiscal, impreuna cu procedurile si controalele interne implicate in intocmirea lor, pot fi folosite ca baza pentru a justifica tragerile respective.
    Sectiunea 4.02. a) Fara a se limita la prevederile sectiunii 4.01 din acest acord, Imprumutatul, prin F.R.D.S., va realiza un plan de actiuni esalonat in timp, acceptabil pentru Banca, pentru intarirea sistemului de management financiar la care se face referire in paragraful a) al sectiunii 4.01, pentru a permite Imprumutatului, prin F.R.D.S., ca pana la data de 15 mai 2002 sau o alta data ulterioara pe care Banca o va conveni, sa intocmeasca rapoarte trimestriale privind managementul Proiectului, acceptabile pentru Banca, care:
    (i) (A) stabilesc sursele actuale si cererile de fonduri pentru Proiect, atat cumulativ, cat si pentru perioada acoperita prin raportul mentionat, si sursele si cererile de fonduri previzionate pentru Proiect pentru urmatoarele 6 luni dupa perioada acoperita de raportul mentionat; si (B) prezinta separat cheltuielile finantate din sumele imprumutului pe perioada acoperita prin raportul mentionat si cheltuielile propuse sa fie finantate din sumele imprumutului pentru urmatoarele 6 luni dupa perioada acoperita prin raportul mentionat;
    (ii) (A) descriu evolutia fizica a implementarii Proiectului, atat cumulativ, cat si pentru perioada acoperita prin raportul mentionat; si (B) explica diferentele dintre tintele implementarii actuale si cele prognozate anterior.
    (iii) stabilesc stadiul achizitiilor in cadrul Proiectului si cheltuielile efectuate in cadrul contractelor finantate din sumele imprumutului, asa cum se prezinta la sfarsitul perioadei acoperite prin raportul mentionat.
    b) Dupa finalizarea planului de actiune la care se face referire in paragraful a) al acestei sectiuni, Imprumutatul, prin F.R.D.S., va intocmi, in conformitate cu liniile directoare acceptabile pentru Banca, si va transmite Bancii, in termen de cel mult 45 de zile de la sfarsitul fiecarui trimestru calendaristic, un raport privind managementul Proiectului pentru acea perioada.

    Art. 5
    Clauze asiguratorii pentru Banca

    Sectiunea 5.01. Conform sectiunii 6.02 (p) din Conditiile generale sunt specificate in plus urmatoarele evenimente:
    a) Manualul de operare va fi fost amendat, suspendat, abrogat, sau se va fi renuntat la el fara aprobarea prealabila a Bancii.
    b) Legea nr. 129 va fi fost amendata, suspendata, abrogata, revocata sau se va fi renuntat la ea, astfel incat sa afecteze in mod substantial si negativ posibilitatea Imprumutatului de a-si indeplini oricare dintre obligatiile asumate in cadrul acordului.
    c) Va fi aparut o situatie care va face improbabila realizarea Programului sau a unei parti semnificative a acestuia.
    d) Acordul subsidiar va fi fost amendat, suspendat, abrogat, revocat sau se va fi renuntat la el, astfel incat sa afecteze in mod substantial si negativ posibilitatea F.R.D.S. de a realiza Proiectul.
    e) F.R.D.S. nu isi va fi indeplinit oricare dintre obligatiile asumate in cadrul acordului subsidiar.
    f) (i) Sub rezerva subparagrafului (ii) al acestui paragraf: dreptul Imprumutatului de a efectua trageri din sumele grantului DDIMB va fi fost suspendat, anulat sau incetat, in totalitate sau partial, conform termenilor Acordului de grant DDIMB.
    (ii) Subparagraful (i) al acestui paragraf nu se va aplica daca Imprumutatul stabileste in mod satisfacator pentru Banca ca: (A) acea suspendare, anulare sau incetare nu a fost cauzata de neindeplinirea de catre Imprumutat a oricareia dintre obligatiile sale asumate in cadrul Acordului de grant DDIMB; si (B) fonduri adecvate pentru Proiect sunt disponibile Imprumutatului din alte surse in termenii si conditiile corespunzatoare obligatiilor asumate de catre Imprumutat in cadrul acestui acord.
    Sectiunea 5.02. Conform prevederilor sectiunii 7.01 (k) din Conditiile generale sunt specificate urmatoarele evenimente suplimentare:
    a) evenimentul specificat in paragraful e) al sectiunii 5.01 din acest acord va aparea sau va continua pentru o perioada de 60 de zile dupa ce Banca va fi notificat despre aceasta Imprumutatului si F.R.D.S.
    b) oricare dintre evenimentele specificate in paragrafele a), b), c) si d) ale sectiunii 5.01 din acest acord va aparea.

    Art. 6
    Data intrarii in efectivitate; incetare

    Sectiunea 6.01. Urmatoarele evenimente sunt specificate drept conditii suplimentare pentru intrarea in efectivitate a acordului de imprumut, in intelesul sectiunii 12.01 c) din Conditiile generale:
    a) acordul subsidiar a fost semnat in numele Imprumutatului si al F.R.D.S.;
    b) Manualul de operare a fost modificat intr-o maniera satisfacatoare pentru Banca; si
    c) Consiliul director a selectat o regiune si o institutie gazda, satisfacatoare pentru Banca, pentru infiintarea unei sucursale regionale a F.R.D.S. la care se face referire in partea A.6 a anexei nr. 5 la acest acord.
    Sectiunea 6.02. Perioada de 120 de zile de la data semnarii acestui acord este specificata prin prezenta sectiune pentru scopurile sectiunii 12.04 din Conditiile generale.

    Art. 7
    Reprezentantul Imprumutatului; adrese

    Sectiunea 7.01. Ministrul finantelor publice al Imprumutatului este desemnat ca reprezentant al Imprumutatului pentru scopurile sectiunii 11.03 din Conditiile generale.
    Sectiunea 7.02. Urmatoarele adrese sunt specificate pentru scopurile sectiunii 11.01 din Conditiile generale:

    Pentru Imprumutat:
    Ministerul Finantelor Publice
    Str. Apolodor nr. 17
    Bucuresti, Romania
    Telex:      Fax:
    11239       401 312 67 92

    Pentru Banca:
    Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
    Str. 1.818 H, N.W.
    Washington DC 20433
    Statele Unite ale Americii
    Adresa telegrafica: Telex:           Fax:
    INTBAFRAD           248423(MCI) sau  (202) 477-6391
    Washington DC       64145 (MCI)

    Drept urmare, partile la prezentul acord, actionand prin reprezentantii lor legal autorizati, au dispus ca acest acord sa fie semnat in numele lor la Bucuresti, Romania, in ziua si in anul mentionate la inceput.

                              Pentru Romania,
                              Mihai Nicolae Tanasescu,
                              Ministrul finantelor publice

                              Pentru Banca Internationala
                              pentru Reconstructie si Dezvoltare,
                              Andrew Vorkink,
                              director,

                              Unitatea de tara pentru Europa
                              Centrala si de Sud
                              Europa si Asia Centrala

    ANEXA 1

                         TRAGEREA SUMELOR IMPRUMUTULUI

    A. Generalitati
    1. Tabelul de mai jos stabileste categoriile de pozitii care vor fi finantate din sumele imprumutului, alocarea sumelor imprumutului pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pentru pozitiile care vor fi astfel finantate din fiecare categorie:
________________________________________________________________________________
                                       Suma alocata
          Categoria                    din imprumut     Procentul din cheltuieli
                                       (exprimata         care va fi finantat
                                       in
                                       echivalent
                                       dolari
                                       S.U.A.)
________________________________________________________________________________
(1) Granturi pentru subproiecte        18.880.000    84%
(2) Bunuri                                100.000   100% din cheltuieli externe,
                                                    100% din cheltuieli locale
                                                    (costuri franco-uzina) si
                                                    84% din cheltuieli locale
                                                    pentru alte articole
                                                    procurate pe plan local
(3) Servicii de consultanta:
    a) pentru partea A.2 a Proiectului    500.000    55%
    b) pentru partile B.1 si C.2 ale
       Proiectului                        300.000    84%
(4) Pregatire:
    a) pentru partea A.2 a Proiectului    138.000    84%
    b) pentru partea B.2 a Proiectului     42.000    84%
    c) Pentru partea C.1 a Proiectului     40.000   100% din cheltuieli externe
________________________________________________________________________________
    TOTAL:                             20.000.000
________________________________________________________________________________

    Pentru scopurile acestei anexe:
    a) termenul cheltuieli externe inseamna cheltuieli in moneda oricarei tari, alta decat cea a Imprumutatului, pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul oricarei tari, alta decat cea a Imprumutatului;
    b) termenul cheltuieli locale inseamna cheltuieli in moneda Imprumutatului sau pentru bunuri ori servicii furnizate de pe teritoriul Imprumutatului; si
    c) termenul pregatire inseamna: (i) onorariile consultantilor, incluzand institutii de invatamant sau alte institutii si organizatii care asigura serviciile de pregatire; si (ii) costul vizitelor de studiu, costul atelierelor de lucru si cheltuielile aferente de transport si masa, cazare si diurna pentru participantii la pregatire.
    2. Fara a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuata:
    a) pentru cheltuieli efectuate in cadrul categoriilor (1), (2), (3) si (4), specificate in tabelul prevazut la paragraful 1 al acestei anexe, pana cand comisionul initial la care se face referire in sectiunea 2.04 din acest acord nu a fost platit Bancii de catre Imprumutat;
    b) pentru plati efectuate pentru cheltuieli anterioare datei semnarii acestui acord; si
    c) pentru plati in cadrul categoriei (1), specificata in tabelul prevazut la paragraful 1 al acestei anexe, cu privire la un grant pentru subproiect, daca grantul pentru subproiect nu a fost acordat conform acordului de grant si in conformitate cu procedurile, termenii si conditiile stabilite sau la care se face referire in Manualul de operare si in prevederile relevante ale anexei nr. 5 la acest acord.
    3. Banca poate solicita ca tragerile din contul imprumutului sa fie efectuate pe baza declaratiilor de cheltuieli referitoare la cheltuieli pentru: a) granturi pentru subproiecte estimate sa coste mai putin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent fiecare; b) servicii ale firmelor de consultanta in cadrul contractelor care costa mai putin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent fiecare; c) servicii ale consultantilor individuali in cadrul contractelor care costa mai putin de 50.000 dolari S.U.A.; si d) bunuri si pregatire, toate in cadrul termenilor si conditiilor pe care Banca le va specifica prin notificarea Imprumutatului.
    B. Contul special
    1. Imprumutatul, prin F.R.D.S., va deschide si va mentine un cont special de depozit in dolari S.U.A. la o banca comerciala, in termenii si conditiile satisfacatoare pentru Banca, incluzand protectia corespunzatoare impotriva daunelor, sechestrului si compensarilor.
    2. Dupa ce Banca va fi primit dovada satisfacatoare pentru ea ca va fi fost deschis contul special, tragerile de sume din contul imprumutului care vor fi depozitate in contul special vor fi efectuate in conformitate cu prevederile anexei la prezenta anexa.
    3. Platile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile. Pentru fiecare plata efectuata de catre Imprumutat din contul special Imprumutatul, la acele intervale de timp pe care Banca le va solicita in mod rezonabil, va transmite Bancii acele documente si alte evidente care arata ca acele plati au fost efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
    4. Fara a contraveni prevederilor partii B.2 a acestei anexe, Bancii nu i se va solicita sa efectueze noi depozite in contul special:
    a) daca in orice moment Banca stabileste ca toate tragerile ulterioare vor trebui efectuate de Imprumutat direct din contul imprumutului; sau
    b) daca Imprumutatul nu va fi furnizat Bancii, in perioada specificata in sectiunea 4.01 b) (ii) din acest acord, oricare dintre rapoartele de audit cerute sa fie transmise Bancii, conform sectiunii mentionate, cu privire la auditarea: (A) inregistrarilor si conturilor pentru contul special; sau (B) inregistrarilor si conturilor care reflecta cheltuieli, pentru care tragerile au fost efectuate pe baza declaratiilor de cheltuieli.
    5. Bancii nu i se va solicita sa efectueze depozite ulterioare in contul special, in conformitate cu prevederile partii B.2 a acestei anexe, daca in orice moment Banca va fi notificat Imprumutatului despre intentia sa de a suspenda, in totalitate sau partial, dreptul Imprumutatului de a efectua trageri din contul imprumutului conform sectiunii 6.02 din Conditiile generale. Dupa aceasta notificare Banca va stabili unilateral daca se pot efectua depozite ulterioare in contul special si procedurile care vor fi urmate pentru efectuarea acelor depozite si va notifica Imprumutatului aceasta hotarare.
    6. a) Daca Banca stabileste in orice moment ca orice plata din contul special a fost efectuata pentru o cheltuiala care nu este cheltuiala eligibila sau nu a fost justificata prin documente transmise Bancii, Imprumutatul, imediat dupa notificarea Bancii, va furniza acele documente suplimentare pe care Banca le poate solicita sau va depozita in contul special (ori, daca Banca va solicita astfel, va restitui Bancii) o suma egala cu suma acelei plati. Daca Banca nu va conveni altfel, nici un depozit ulterior nu va fi efectuat de Banca in contul special pana cand Imprumutatul nu va fi furnizat acele documente sau nu va fi efectuat acele depuneri ori restituiri, dupa caz.
    b) Daca in orice moment Banca stabileste ca orice suma ramasa in contul special nu va fi necesara pentru acoperirea platilor pentru cheltuieli eligibile in urmatoarele 6 luni dupa acea determinare, Imprumutatul, imediat dupa notificarea Bancii, va restitui Bancii acea suma ramasa.
    c) Imprumutatul poate, dupa ce a notificat Bancii, sa restituie Bancii toate sau o parte din fondurile depozitate in contul special.
    d) Restituirile catre Banca efectuate conform subparagrafului a), b) sau c) al acestui paragraf vor fi creditate in contul imprumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, in conformitate cu prevederile acordului de imprumut.

    ANEXA 1
    la anexa nr. 1

                           FUNCTIONAREA CONTULUI SPECIAL

    1. Pentru scopurile acestei anexe:
    - termenul alocatie autorizata inseamna o suma de 2.000.000 dolari S.U.A. care va fi trasa din contul imprumutului si depusa in contul special conform paragrafului 2 al acestei anexe.
    2. Tragerile aferente alocatiei autorizate a contului special si tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special vor fi efectuate dupa cum urmeaza:
    a) Pentru tragerile aferente alocatiei autorizate a contului special Imprumutatul va transmite Bancii o cerere sau cereri pentru depunerea in contul special a unei sume ori a unor sume care impreuna nu vor depasi alocatia autorizata. Pe baza unei asemenea cereri Banca, in numele Imprumutatului, va trage din contul imprumutului si va depune in contul special acea suma pe care Imprumutatul o va fi solicitat.
    b) Pentru realimentarea contului special Imprumutatul va transmite Bancii cereri pentru depunerea in contul special la acele intervale pe care Banca le va specifica. Inainte de sau la momentul fiecarei astfel de cereri Imprumutatul va transmite Bancii documente si alte evidente cerute conform partii B.3 a anexei nr. 1 la acest acord, pentru plata sau platile pentru care realimentarea este ceruta. Pe baza fiecarei astfel de cereri Banca, in numele Imprumutatului, va trage din contul imprumutului si va depune in contul special acea suma pe care Imprumutatul o va solicita si care se va dovedi prin documentele mentionate si alte evidente ca a fost platita din contul special pentru cheltuieli eligibile. Fiecare astfel de depunere in contul special va fi trasa de Banca din contul imprumutului pentru una sau mai multe categorii eligibile.
    3. Bancii nu i se va cere sa efectueze depuneri ulterioare in contul special o data ce suma totala netrasa din imprumut minus suma totala a tuturor angajamentelor speciale neachitate, asumate de Banca, conform sectiunii 5.02 din Conditiile generale, va fi egala cu echivalentul a de doua ori suma alocatiei autorizate. Dupa aceea tragerea din contul imprumutului a sumelor ramase netrase din imprumut va urma acele proceduri pe care Banca le va specifica prin notificarea Imprumutatului. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai dupa si cu conditia ca Banca sa fi fost convinsa ca toate acele sume ramase in depozit in contul special la data unei astfel de notificari vor fi utilizate pentru efectuarea platilor pentru cheltuieli eligibile.

    ANEXA 2

                              DESCRIEREA PROIECTULUI

    Proiectul constituie faza a doua a Programului care are ca obiectiv atenuarea saraciei prin masuri si investitii pentru imbunatatirea conditiilor de viata in comunitatile rurale sarace si in cadrul grupurilor dezavantajate si pentru cresterea capacitatii locale de organizare si intrajutorare.
    Proiectul cuprinde urmatoarele parti, sub rezerva acelor modificari care pot fi convenite periodic intre Imprumutat si Banca, pentru realizarea acestui obiectiv:
    Partea A: Subproiecte
    1. Realizarea subproiectelor de catre primitori in urmatoarele domenii: a) dezvoltarea si reabilitarea micii infrastructuri rurale; b) furnizarea de servicii sociale comunitare; c) realizarea de activitati generatoare de venituri; si d) realizarea de activitati ulterioare pentru subproiectele finantate de catre F.R.D.S. pe parcursul primei faze a Programului
    2. Asistenta pentru intarirea capacitatii la nivel local prin pregatirea, facilitarea, evaluarea si supervizarea subproiectelor si prin asigurarea pregatirii.
    Partea B: Diseminarea cunostintelor si intarirea relatiilor de colaborare
    1. Asistenta pentru colectarea, analizarea si diseminarea informatiilor privind rezultatele subproiectelor, realizarea informarii, educarii si a campaniilor de comunicare, a initiativelor promotionale si crearea unor retele intre comunitati, autoritatile locale, organizatiile neguvernamentale si organizatiile formate la nivelul comunitatii
    2. Realizarea de ateliere de lucru si alte activitati de pregatire cu agentiile guvernamentale privind experienta castigata din functionarea F.R.D.S.
    Partea C: Intarirea institutionala
    1. Implementarea masurilor de intarire a capacitatii F.R.D.S. si stabilirea unitatilor regionale descentralizate, prin asigurarea pregatirii, echipamentelor si asistentei tehnice
    2. Furnizarea de asistenta F.R.D.S. pentru monitorizarea si evaluarea subproiectelor, prin: a) intarirea sistemului de management informational, stabilirea unei unitati de monitorizare specializate in cadrul F.R.D.S. si auditul financiar; si b) realizarea evaluarii impactelor cu accent deosebit pe crearea legaturilor cu alte institutii romanesti angajate in activitati de reducere a saraciei.

                                      *
                                   *     *

    Se asteapta ca Proiectul sa fie finalizat pana la data de 28 februarie 2006.

    ANEXA 3

                              GRAFICUL DE AMORTIZARE
_________________________________________________
Data scadentei      Plata ratelor de capital
                  (exprimate in dolari S.U.A.)*)
_________________________________________________
15 mai 2006                   600.000
15 noiembrie 2006             610.000
15 mai 2007                   620.000
15 noiembrie 2007             635.000
15 mai 2008                   645.000
15 noiembrie 2008             660.000
15 mai 2009                   670.000
15 noiembrie 2009             685.000
15 mai 2010                   700.000
15 noiembrie 2010             710.000
15 mai 2011                   725.000
15 noiembrie 2011             740.000
15 mai 2012                   755.000
15 noiembrie 2012             770.000
15 mai 2013                   785.000
15 noiembrie 2013             800.000
15 mai 2014                   815.000
15 noiembrie 2014             830.000
15 mai 2015                   845.000
15 noiembrie 2015             865.000
15 mai 2016                   880.000
15 noiembrie 2016             895.000
15 mai 2017                   915.000
15 noiembrie 2017             930.000
15 mai 2018                   950.000
15 noiembrie 2018             965.000
_________________________________________________
    *) Cifrele din aceasta coloana reprezinta suma in dolari S.U.A. care va fi rambursata, cu exceptia celor prevazute in sectiunea 4.04 d) din Conditiile generale.

    ANEXA 4

                    ACHIZITIILE SI SERVICIILE DE CONSULTANTA

    SECTIUNEA I
    Achizitii de bunuri si lucrari

    Partea A: Generalitati
    Bunurile vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile sectiunii I din Liniile directoare pentru achizitii in cadrul imprumuturilor BIRD si creditelor AID, publicate de Banca in ianuarie 1995 si revizuite in ianuarie si august 1996, septembrie 1997 si ianuarie 1999 (Linii directoare), si cu urmatoarele prevederi ale prezentei sectiuni.
    Partea B: Proceduri de achizitie
    1. Cumparare internationala
    Bunurile din cadrul partii C a Proiectului, estimate sa coste mai putin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract, pana la o suma totala care sa nu depaseasca 100.000 dolari S.U.A. echivalent, pot fi achizitionate in cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumparare internationala, conform prevederilor paragrafelor 3.5 si 3.6 din Liniile directoare.
    2. Cumparare nationala
    Bunurile din cadrul partii C a Proiectului, estimate sa coste mai putin de 50.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract, pana la o suma totala care sa nu depaseasca 50.000 dolari S.U.A. echivalent, pot fi achizitionate in cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumparare nationala, in conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 si 3.6 din Liniile directoare.
    3. Lucrarile, bunurile si serviciile in cadrul subproiectelor Lucrarile, bunurile si serviciile in cadrul subproiectelor vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile paragrafului 3.15 din Liniile directoare si cu procedurile stabilite in Manualul de operare.
    Partea C: Analiza Bancii privind decizia de achizitie
    1. Planificarea achizitiei
    Anterior emiterii oricarei invitatii la licitatii pentru contracte planul de achizitie propus pentru Proiect va fi transmis Bancii pentru analiza si aprobare, in conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa 1 la Liniile directoare. Achizitia tuturor bunurilor va fi realizata in conformitate cu acel plan de achizitie care va fi fost aprobat de Banca si cu prevederile paragrafului 1 mentionat.
    2. Analiza anterioara
    In ceea ce priveste: a) contractele pentru bunurile estimate sa coste echivalentul a mai mult de 50.000 dolari S.U.A. si care vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile partilor B.1 si B.2 ale acestei sectiuni; b) contractele pentru lucrarile estimate sa coste echivalentul a mai mult de 100.000 dolari S.U.A. si care vor fi achizitionate in cadrul subproiectelor; si c) contractele pentru bunuri estimate sa coste echivalentul a mai mult de 5.000 dolari S.U.A. si care vor fi achizitionate in cadrul subproiectelor prin contractare directa, se vor aplica urmatoarele proceduri:
    (A) anterior selectiei oricarui furnizor sau semnarii oricarui contract in cadrul procedurilor de cumparare ori lucrari mici, dupa cum aceste proceduri sunt stabilite in Manualul de operare, Imprumutatul va furniza Bancii un raport privind compararea si evaluarea cotatiilor primite;
    (B) anterior semnarii oricarui contract achizitionat prin proceduri de cumparare si contractare directa, dupa cum aceste proceduri sunt stabilite in Manualul de operare, Imprumutatul va transmite Bancii o copie de pe specificatii si de pe proiectul de contract; si
    (C) se vor aplica procedurile stabilite in paragrafele 2(f), 2(g) si 3 din anexa 1 la Liniile directoare.
    3. Postanaliza
    In ceea ce priveste fiecare contract din cadrul partii A a Proiectului, care nu se afla sub incidenta paragrafului 1 al acestei parti, se vor aplica procedurile stabilite in paragraful 4 din anexa 1 la Liniile directoare.

    SECTIUNEA a II-a
    Angajarea consultantilor

    Partea A: Generalitati
    Serviciile de consultanta vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile introducerii si ale sectiunii IV din Liniile directoare: Selectarea si angajarea consultantilor de catre imprumutatii Bancii Mondiale, publicate de Banca in ianuarie 1997 si revizuite in septembrie 1997 si in ianuarie 1999 (Linii directoare pentru servicii de consultanta), si cu urmatoarele prevederi ale sectiunii a II-a a acestei anexe.
    Partea B: Selectia pe baza calitatii si a costului
    Cu exceptia cazului in care partea C a acestei sectiuni nu prevede altfel, serviciile de consultanta vor fi achizitionate in cadrul contractelor adjudecate in conformitate cu prevederile sectiunii II din Liniile directoare pentru servicii de consultanta, ale paragrafului 3 al anexei 1 la acestea, ale anexei 2 la acestea si ale paragrafelor 3.13 - 3.18 din acestea, aplicabile selectiei consultantilor pe baza calitatii si a costului.
    Partea C: Alte proceduri pentru selectia consultantilor
    1. Selectia pe baza costului minim
    Serviciile pentru realizarea auditului Proiectului pot fi achizitionate in cadrul contractelor adjudecate in conformitate cu prevederile paragrafului 3.6 din Liniile directoare pentru servicii de consultanta.
    2. Selectia pe baza calificarii consultantilor
    Serviciile si pregatirea, estimate sa coste mai putin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract, vor fi achizitionate in cadrul contractelor adjudecate in conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 si 3.7 din Liniile directoare pentru servicii de consultanta.
    3. Consultanti individuali
    Serviciile pentru activitatile care indeplinesc cerintele stabilite in paragraful 5.1 din Liniile directoare pentru servicii de consultanta vor fi achizitionate in cadrul contractelor adjudecate consultantilor individuali in conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1 - 5.3 din Liniile directoare pentru servicii de consultanta.
    Partea D: Analiza Bancii privind selectia consultantilor
    1. Planificarea selectiei
    Anterior transmiterii catre consultanti a oricarei cereri de oferta planul propus pentru selectia consultantilor in cadrul Proiectului va fi transmis Bancii pentru analiza si aprobare, in conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultanta. Selectia tuturor serviciilor consultantilor va fi realizata in conformitate cu acel plan de selectie care va fi fost aprobat de Banca si potrivit prevederilor paragrafului 1 mentionat.
    2. Analiza prealabila
    a) In ceea ce priveste: (i) fiecare contract pentru angajarea firmelor de consultanta, estimat sa coste echivalentul a 100.000 dolari S.U.A. sau mai mult; si (ii) contractele pentru serviciile de audit, se vor aplica procedurile stabilite in paragrafele 1 si 2 [altele decat al treilea subparagraf al paragrafului 2(a)] si 5 din anexa 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultanta.
    b) In ceea ce priveste fiecare contract pentru angajarea consultantilor individuali, estimat sa coste echivalentul a 50.000 dolari S.U.A. sau mai mult, calificarea, experienta, termenii de referinta si termenii de angajare ai consultantilor vor fi transmise Bancii pentru analiza prealabila si aprobare. Contractul va fi adjudecat numai dupa ce aceasta aprobare va fi fost acordata.
    c) In ceea ce priveste primele 3 contracte pentru serviciile din cadrul subproiectelor se vor aplica procedurile stabilite in subparagraful a) de mai sus si procedurile stabilite in subparagraful b) de mai sus, pentru contractele privind angajarea firmelor de consultanta si, respectiv, pentru contractele privind angajarea consultantilor individuali.
    3. Postanaliza
    In ceea ce priveste fiecare contract care nu se afla sub incidenta paragrafului 2 al acestei parti se vor aplica procedurile stabilite in paragraful 4 din anexa 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultanta.

    ANEXA 5

                            PROGRAM DE IMPLEMENTARE

    Partea A: Managementul Proiectului
    1. Imprumutatul va atribui F.R.D.S. responsabilitatea generala pentru implementarea Proiectului in cadrul unui acord subsidiar care se va incheia intre Imprumutat si F.R.D.S. conform termenilor si conditiilor care vor fi fost agreate cu Banca si care vor include, printre altele, prevederi prin care:
    a) Imprumutatul va disponibiliza F.R.D.S., sub forma de grant, sumele imprumutului;
    b) i se va solicita F.R.D.S. sa implementeze Proiectul in conformitate cu Legea nr. 129, Manualul de operare si cu prevederile acestui acord de imprumut; si
    c) i se va solicita F.R.D.S., ca parte a responsabilitatii sale in implementarea Proiectului: (i) sa intocmeasca si sa transmita Bancii, pana la data de 31 martie a fiecarui an, pentru analiza si aprobare programul de lucru anual pentru Proiect; (ii) sa mentina inregistrari financiare si conturi aferente Proiectului, sa intreprinda actiuni pentru auditul acestora si sa intocmeasca si sa transmita rapoarte privind managementul Proiectului; (iii) sa intocmeasca cereri de tragere pentru sumele imprumutului; (iv) sa sprijine primitorii in pregatirea documentelor de licitatie si a contractelor pentru activitatile care vor fi finantate in cadrul acordurilor de grant; (v) sa supervizeze implementarea Proiectului, inclusiv supervizarea progresului fiecarui subproiect; si (vi) sa elaboreze si sa transmita Imprumutatului si Bancii, in termen de 45 de zile de la incheierea fiecarui al doilea si al patrulea trimestru calendaristic, incepand cu data de 15 august 2002, rapoarte semestriale privind progresul implementarii Proiectului, pe baza indicatorilor acceptabili pentru Banca.
    2. Pe parcursul implementarii Proiectului Imprumutatul: a) va mentine F.R.D.S. cu o structura organizatorica si de management, cu personal si resurse adecvate, care sa ii permita F.R.D.S. sa implementeze efectiv Proiectul si care vor fi acceptabile pentru Banca; si b) va obtine aprobarea prealabila a Bancii privind orice schimbare a personalului numit pentru posturile din cadrul F.R.D.S. de director executiv, director financiar, contabil si specialist in achizitii si in sistemul informational de management sau privind termenii angajarii acestora.
    3. Imprumutatul va mentine pe perioada implementarii Proiectului Consiliul director, cu o componenta si termeni de referinta acceptabili pentru Banca, care va asigura coordonarea de ansamblu si strategia implementarii Proiectului.
    4. Imprumutatul, prin F.R.D.S., se va asigura ca subproiectele vor fi selectate, aprobate, realizate si evaluate in conformitate cu criteriile si procedurile stabilite in Manualul de operare.
    5. Pana la data de 1 septembrie 2002 Imprumutatul va determina F.R.D.S. sa stabileasca o unitate de monitorizare si evaluare in structura sa, cu resurse, personal si termeni de referinta acceptabili pentru Banca.
    6. Pana la data de 1 septembrie 2002 Imprumutatul va determina F.R.D.S. sa infiinteze o sucursala regionala in regiunea selectata, cu acordul Bancii.
    Partea B: Finantarea subproiectelor
    In scopul realizarii partii A a Proiectului Imprumutatul se va asigura ca:
    1. F.R.D.S. va selecta subproiectele care vor fi finantate din sumele imprumutului, in conformitate cu criteriile si procedurile stabilite in Manualul de operare.
    2. F.R.D.S. va asigura fonduri sub forma de grant pentru subproiectele aprobate, in baza acordului standard convenit cu Imprumutatul si cu Banca (acord de grant), care se va incheia intre F.R.D.S si fiecare primitor. Acordul de grant va include, printre altele:
    a) o descriere a subproiectului, impreuna cu o estimare a costurilor acestuia;
    b) suma care va fi asigurata primitorului de catre F.R.D.S., in vederea sprijinirii realizarii subproiectului;
    c) planul de implementare a subproiectului;
    d) partea cu care i se cere primitorului sa participe, conform principiilor si criteriilor stabilite in Manualul de operare, la costul total pentru finantarea subproiectului pentru a carui implementare ii este acordata acestui primitor asistenta in cadrul acordului de grant;
    e) obligatia primitorului de a achizitiona lucrari mici, bunuri si servicii, care vor fi finantate in cadrul acordului de grant, in conformitate cu procedurile stabilite in Manualul de operare;
    f) obligatia primitorului de a raporta F.R.D.S. progresul inregistrat in implementarea subproiectului si de a permite reprezentantilor F.R.D.S. si ai Bancii, daca Banca va cere astfel, sa viziteze facilitatile, santierele si alte activitati care vor fi finantate in cadrul acordului de grant; si
    g) obligatia primitorului de a tine inregistrari si conturi pentru cheltuielile efectuate in cadrul subproiectului si care au fost finantate din sumele imprumutului, disponibilizate primitorului in cadrul acordului de grant, si de a prezenta F.R.D.S. la intervale regulate situatii cu privire la aceste inregistrari si conturi.
    3. F.R.D.S.: a) va obtine aprobarea anterioara a Bancii pentru primele 3 subproiecte din cadrul categoriei definite in Manualul de operare "Activitati ulterioare"; si b) in baza analizei anuale efectuate de persoane contractate din afara F.R.D.S., pentru unele subproiecte finalizate, va include in rapoartele privind progresul, la care s-a facut referire in partea A.1 c) (vi) de mai sus, informatii si analize adecvate, care sa sprijine concluzia ca selectarea subproiectelor si a primitorului si ca stabilirea termenilor si conditiilor acordurilor de grant sunt efectuate in conformitate cu principiile stabilite in Manualul de operare.
    Partea C: Monitorizare si evaluare
    1. Imprumutatul, prin F.R.D.S.:
    a) va mentine strategii si proceduri adecvate care sa ii permita sa monitorizeze si sa evalueze continuu, conform indicatorilor satisfacatori pentru Banca, realizarea Proiectului si a masurilor incluse in Program;
    b) va intocmi, conform termenilor de referinta satisfacatori pentru Banca, si va transmite Bancii, pana la data de 28 februarie 2004, un raport care sa integreze rezultatele activitatilor de monitorizare si evaluare realizate conform paragrafului a) al acestei parti, privind progresul obtinut in realizarea Proiectului si a Programului pe parcursul perioadei precedente datei raportului respectiv, si sa stabileasca masurile necesare pentru asigurarea realizarii eficiente a Proiectului si a Programului si indeplinirea obiectivelor acestora in perioada urmatoare acestei date; si
    c) va analiza cu Banca pana la data de 30 aprilie 2004 sau la o alta data ulterioara pe care Banca o va conveni raportul la care se face referire in paragraful b) al acestei parti si dupa aceea va lua masurile necesare pentru asigurarea realizarii eficiente a Proiectului si Programului si indeplinirea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor si recomandarilor din raportul mentionat si a sugestiilor Bancii in aceasta privinta.
    2. Pana la data de 30 aprilie 2002 Imprumutatul va determina F.R.D.S. sa transmita dovezi satisfacatoare Bancii ca un sistem informational de management actualizat a devenit operational si ca in acesta a fost inclus un set revizuit al indicatorilor calitativi si cantitativi acceptabili pentru Banca.SmartCity5

COMENTARII la OUG 46/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 46 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu