Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.38 din 18.05.2017

privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 403 din 29 mai 2017SmartCity1

Actualul cadru legislativ prevăzut de Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este de natură să blocheze raporturile juridice dintre sportivii de performanţă, structurile sportive şi administraţia publică locală, situaţie care conduce la îngheţarea anului competiţional sportiv 2017-2018 prin lipsa de finanţare a activităţii sportive de către administraţia publică locală, motivat de faptul că dispoziţiile legale prevăzute de Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, conţin norme legale care intră în contradicţie cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în contextul în care activitatea structurilor sportive pe plan local nu se poate desfăşura pe fondul unei finanţări minime.Structurile sportive de drept public organizate ca servicii în cadrul administraţiei publice locale nu pot încheia raporturi juridice specifice activităţii sportive cu sportivii de performanţă în condiţiile actuale reglementate de Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, motivat de faptul că actualul cadru legislativ a condus/conduce la confuzii şi interpretări diferite din partea organelor de control şi există riscul real al blocării activităţii sportive de performanţă cu efecte negative imediate atât în plan sportiv, cât şi social.Astfel, organele de control au constatat o lipsă profundă de coerenţă între dispoziţiile legale prevăzute de Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pe de o parte, şi dispoziţiile din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe de altă parte, situaţie care a condus la emiterea unor decizii de imputare a sumelor alocate desfăşurării activităţii sportive, organizate la nivel de administraţie publică locală, context în care, la rândul său, aceasta se află în situaţia de a nu mai finanţa activitatea sportivă în lipsa unui cadru legal coerent.Având în vedere situaţia creată, este evident că doar o intervenţie de urgenţă asupra cadrului legislativ de ordin primar mai poate asigura condiţiile unei minime finanţări a activităţii sportive organizate la nivelul administraţiei publice locale, se impune şi introducerea unui contract de activitate sportivă care se va încheia între sportivul de performanţă şi o structură sportivă, prin care se vor stipula valoarea drepturilor băneşti aferente contraprestaţiei depuse de sportiv, modalităţile şi termenele de plată, precum şi alte drepturi şi obligaţii reciproce ale părţilor contractante.În contextul în care anul bugetar nu coincide cu anul sportiv competiţional este necesară intervenţia de urgenţă asupra Legii nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a se putea asigura un cadrul legal coerent necesar fundamentării bugetului administraţiei publice centrale şi locale pe anul viitor, condiţie în care prezentul act normativ reprezintă o intervenţie de îndată în sprijinul activităţilor şi structurilor sportive pe plan naţional şi local ce nu suportă amânare şi de a cărei aprobare depinde fundamentarea bugetului pe anul viitor atât la nivelul administraţiei publice centrale, cât şi locale.În acest context este imperios necesar să fie asigurat un cadru legal coerent care să creeze condiţiile necesare demarării anului competiţional 2017-2018 la nivel naţional şi internaţional, sens în care prezentul act normativ îşi propune o intervenţie de urgenţă asupra organizării şi finanţării sportului de performanţă.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNIC Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Sportivii de performanţă încheie cu o structură sportivă un contract de activitate sportivă. 2. La articolul 14 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)încheie cu o structură sportivă un contract individual de muncă sau un contract de activitate sportivă. 3. La articolul 14, alineatele (21 ), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (21 ) Structurile sportive şi sportivul de performanţă menţionat la alin. (11) se obligă prin contractul încheiat între părţi să respecte prevederile specifice din statutele, normele, regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi, după caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectivă şi care au ca obiect activitatea de selecţie, pregătirea, performanţa şi participarea la competiţii interne şi internaţionale. ........ ................ ................ ................ ........ ............(6) Federaţiile sportive naţionale asigură organizarea evidenţei sportivilor de performanţă din ramura de sport respectivă.(7) Drepturile şi obligaţiile sportivului de performanţă sunt cele prevăzute în statutele şi în regulamentele federaţiilor sportive naţionale, precum şi cele din contractele încheiate între părţi. 4. Articolul 181 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 181 (1) Prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local, pentru finanţarea activităţii sportive a structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea sa, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat.(2) Prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat, şi pentru: a)finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale; b)finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă; c)finanţarea programelor sportive organizate în raza unităţii administrativ-teritoriale de către asociaţiile judeţene/municipiului Bucureşti pe ramuri de sport, afiliate la federaţiile sportive corespondente; d)finanţarea programelor sportive desfăşurate în raza unităţii administrativ-teritoriale de către federaţiile sportive naţionale, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, ori inspectoratele şcolare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; e)finanţarea programelor sportive derulate de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru înalta performanţă sportivă; f)premierea, în condiţiile legii, a performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive interne şi internaţionale oficiale. (3) Autorităţile administraţiei publice locale pot aloca sume pentru finanţarea activităţii potrivit alin. (1) şi (2) în limita a maximum 5% din bugetul aprobat.(4) În bugetul autorităţilor sau instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale se pot cuprinde sume pentru finanţarea activităţii structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea sa, în condiţiile legii. 5. La articolul 202 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)sume de la bugetul de stat, inclusiv pentru finanţarea unor posturi, în funcţie de necesităţi, cu încadrarea în cheltuielile de personal alocate în limita bugetului aprobat, cu informarea anuală a Ministerului Tineretului şi Sportului; 6. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 29(1) Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în subordinea administraţiei publice centrale, locale sau a instituţiilor de învăţământ superior de stat, şi au drept obiect de activitate performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale. 7. La articolul 67 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)potrivit condiţiilor stabilite prin contractele încheiate între părţi, pentru sumele acordate de autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale, pentru finanţarea programelor structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ; 8. La articolul 67 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)sume de la bugetul de stat sau bugetele locale acordate de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale pentru finanţarea programelor sportive realizate de structuri sportive de drept privat, fără scop lucrativ; 9. La articolul 671, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11 ) - (13 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Participanţii la activitatea sportivă enumeraţi la alin. (1) lit. a)-c) pot încheia cu structurile sportive, după caz, un contract individual de muncă sau un contract de activitate sportivă, în condiţiile legii. (12 ) Prin derogare de la prevederile art. 82 alin. (3)-(5) şi ale art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, participanţii la activitatea sportivă prevăzuţi la alin. (1) pot încheia contracte individuale de muncă. (13 ) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată, angajarea se poate face şi în mod direct, prin acordul părţilor. 10. La articolul 671 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)plata participanţilor la activitatea sportivă, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii sportive. 11. La articolul 671, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive, se stabilesc, după caz, prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale. 12. În anexă, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f) , cu următorul cuprins: f)contract de activitate sportivă - convenţia încheiată pentru o durată determinată între structurile sportive şi participanţii la activitatea sportivă prevăzuţi la art. 671 alin. (1) lit. a)-c), care are ca obiect desfăşurarea unei activităţi cu caracter sportiv. Modelul-cadru al contractului de activitate sportivă se stabileşte prin ordin comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale. Veniturile realizate din Contractul de activitate sportivă se încadrează în categoria veniturilor din activităţi independente prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 13. În tot cuprinsul legii, denumirea „Comitetul Olimpic Român", cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu denumirea „Comitetul Olimpic şi Sportiv Român". PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: Ministrul tineretului şi sportului, Marius-Alexandru Dunca Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Sevil Shhaideh p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Adrian Marius Rîndunică, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Viorel ŞtefanSmartCity5

COMENTARII la OUG 38/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 38 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 38/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu