Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.32 din 24.04.2018

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 365 din 26 aprilie 2018SmartCity1

Având în vedere necesitatea de a asigura continuitatea tratamentului cu medicamente inovative pentru afecţiuni în stadii evolutive de boală fără alternativă terapeutică sau pentru boli cu impact major asupra sănătăţii publice,pentru ca fiecare pacient român să aibă acces la standardul european de tratament, reducând astfel decalajul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte accesul la medicamente inovative,ţinând cont de faptul că grila actuală de negociere se aplică ambelor tipuri de contracte fără să distingă specificul fiecărui tip de contract şi pentru a asigura flexibilitate negocierii raportat la dinamica includerii pacienţilor în tratament şi volumul de medicamente consumat de aceştia,întrucât în prezent, în situaţia în care pentru aceeaşi indicaţie terapeutică există două sau mai multe medicamente care au primit decizie de includere condiţionată în Lista de medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie contract cost-volum/cost-volum-rezultat cu deţinătorul de autorizaţie de punere pe piaţă/reprezentantul legal al acestuia pentru medicamentul pentru care din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se suportă costul cel mai mic/pacient/an, pacienţii având acces doar la un singur medicament pentru o anumită indicaţie terapeutică,având în vedere faptul că pentru fiecare pacient, pentru aceeaşi indicaţie terapeutică, este necesar a i se asigura tratament în funcţie de starea sa de sănătate şi comorbidităţile asociate,luând în considerare că actualul nivel de reglementare a modalităţii de calcul al contribuţiei trimestriale aferente contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat nu permite iniţierea negocierii, încheierea contractelor şi monitorizarea acestora pentru medicamente al căror nivel de compensare din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este mai mic de 100%, având drept consecinţă imposibilitatea asigurării tratamentului cu aceste medicamente inovative, altele decât cele aferente programelor naţionale de sănătate şi bolilor cronice expres nominalizate în Lista de medicamente, cu impact negativ asupra stării de sănătate a populaţiei,pentru a asigura predictibilitatea financiară pentru ambele părţi implicate în procesul de negociere, respectiv pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pentru deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum şi pentru reprezentanţii legali ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române,se impune modificarea prevederilor legale în vigoare referitoare la contractele cost-volum/cost-volum-rezultat, în sensul reglementării distincte a mecanismelor care vor sta la baza încheierii acestor contracte pentru medicamentele pentru care s-a emis o decizie de includere condiţionată în Lista de medicamente, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care să conducă creşterea accesului tuturor categoriilor de pacienţi la medicamente inovative în funcţie de indicaţia terapeutică, stadiul bolii şi afecţiunile asociate.Ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar avea impact direct asupra stării de sănătate a populaţiei şi ar conduce la imposibilitatea asigurării tratamentului pacienţilor cu toate medicamentele destinate unei indicaţii terapeutice, în concordanţă cu starea sănătăţii şi comorbidităţile acestora,luând în considerare urgenţa cu care trebuie să se intervină pentru evitarea intrării într-o situaţie de excluziune socială a unui număr mare de pacienţi care ar putea beneficia atât de medicamentele inovative din aria terapeutică cardiovasculară, cât şi de medicamentele inovative din aria terapeutică a unor afecţiuni grave, respectiv hepatită C, oncologie sau boli rare, care ar conduce la afectarea dreptului la sănătate a acestora,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată, cu impact direct asupra stării de sănătate a populaţiei şi a accesului imediat la medicamente inovative pentru afecţiuni grave, în concordanţă cu starea de sănătate şi afecţiunile asociate ale pacienţilor,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 12 va avea următorul cuprins: Articolul 12
(1) Pentru medicamentele pentru care în urma evaluării efectuate potrivit legii de Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale au fost emise decizii de intrare condiţionată în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se pot negocia şi încheia contracte cost-volum/ costvolum-rezultat până la limita maximă a sumei aprobate prin legile bugetare anuale până la care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este autorizată să negocieze şi să încheie aceste contracte. În condiţiile neîncheierii contractelor cost-volum/ costvolum-rezultat, medicamentele nu vor fi incluse în lista de medicamente aprobată potrivit legii prin hotărâre a Guvernului.
(2) Consumul de medicamente pentru care se încheie contracte conform alin. (1) nu se ia în calculul consumului total trimestrial de medicamente prevăzut la art. 32 pentru care se calculează contribuţia trimestrială.
(3) Contractele cost-volum/cost-volum-rezultat reprezintă mecanisme de facilitare a accesului la medicamente prin care, în condiţii de sustenabilitate financiară şi predictibilitate a costurilor din sistemul de sănătate, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum şi reprezentanţii legali ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, se angajează să susţină tratamentul cu medicamentele incluse în lista de medicamente prin plata unei contribuţii trimestriale stabilite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru o anumită categorie de pacienţi şi pentru o anumită perioadă de timp şi nu datorează contribuţia trimestrială calculată potrivit art. 32.
(4) În limita maximă a sumei prevăzute la alin. (1), negocierea contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat se iniţiază pentru medicamentele pentru care deţinătorul de autorizaţie de punere pe piaţă, direct sau prin reprezentantul său legal, în termen de 60 de zile de la emiterea deciziei de includere condiţionată în Listă îşi exprimă intenţia de a intra în procesul de negociere pe baza următoarelor criterii de prioritizare aplicate în următoarea ordine: medicamente pentru afecţiuni în stadii evolutive de boală fără alternativă terapeutică în lista prevăzută la alin. (1), medicamente aprobate prin procedură de urgenţă de către Agenţia Europeană a Medicamentelor, medicamente corespunzătoare DCI-urilor pentru tratament specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice, prevăzute în Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Strategia naţională de sănătate.
(5) Modelul de contract şi metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
(6) Mecanismele de facilitare a accesului la medicamente, prevăzute la alin. (3), sunt de tip progresiv pacienţi-volume şi cost efectiv/pacient cu rezultat medical.
(7) Contractele cost-volum sunt mecanisme de facilitare a accesului la medicamente de tip progresiv pacienţi-volume ce au ca obiectiv managementul impactului bugetar şi nu urmăresc un rezultat clinic predefinit.
(8) Contractele cost-volum-rezultat sunt mecanisme de facilitare a accesului la medicamente de tip cost efectiv/pacient cu rezultat medical ce au ca obiectiv managementul impactului bugetar, managementul eficacităţii şi utilizării medicamentului prin urmărirea unui rezultat clinic predefinit.
(9) Aplicarea în cadrul procesului de negociere a unuia dintre mecanismele de facilitare a accesului la medicamente se face în funcţie de caracteristicile populaţiei eligibile de pacienţi, specificul indicaţiei terapeutice, numărul medicamentelor care au primit decizie de includere condiţionată în lista prevăzută la alin. (1) pentru aceeaşi indicaţie terapeutică şi grad de substituibilitate, precum şi în funcţie de obiectivul urmărit, potrivit metodologiei de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor cost-volum/ costvolum-rezultat prevăzută la alin. (5).
(10) Contribuţia trimestrială prevăzută la alin. (3) pentru contractele cost-volum se calculează prin aplicarea procentelor stabilite în contracte la valoarea consumului trimestrial. Valoarea consumului trimestrial se calculează prin înmulţirea preţului cu amănuntul maximal fără TVA/preţului maximal cu ridicata stabilit pe unitate terapeutică şi prevăzut în contract, cu procentul de compensare aferent medicamentelor stabilit în conformitate cu prevederile legale şi volumele de medicamente consumate trimestrial.
(11) Procentele prevăzute la alin. (10) cuprinse în contractele cost-volum se aplică progresiv la valoarea consumului trimestrial în funcţie de procentul corespunzător numărului de pacienţi efectiv trataţi în trimestrul respectiv faţă de numărul de pacienţi eligibili şi sunt stabilite în funcţie de numărul de medicamente substituibile care au primit decizie de includere condiţionată în lista prevăzută la alin. (1) pentru aceeaşi indicaţie/arie terapeutică, conform tabelelor nr. 1 şi 2.Tabelul nr. 1

Procent aplicat la valoarea consumului trimestrial Procent număr de pacienţi efectiv trataţi faţă de numărul de pacienţi eligibili - medicamente cu decizie de includere condiţionată în lista prevăzută la alin. (1) unice pe indicaţie/arie terapeutică sau nesubstituibile
25% </= 5%
30% >5% </= 15%
35% >15% </= 25%
40% >25% </= 35%
45% >35% </= 45%
50% >45% </= 55%
55% >55% </= 65%
60% >65% </= 75%
70% >75% </= 100%

Tabelul nr. 2

Procent aplicat la valoarea consumului trimestrial Procent număr de pacienţi efectiv trataţi faţă de numărul de pacienţi eligibili - două sau mai multe medicamente cu decizie de includere condiţionată în lista prevăzută la alin. (1) substituibile pe indicaţie/arie terapeutică
30% </= 5%
35% > 5% </= 15%
40% > 15% </= 25%
45% > 25% </= 35%
50% > 35% </= 45%
55% > 45% </= 55%
60% > 55% </= 65%
65% > 65% </= 75%
75% > 75% </= 100%

(12) Contribuţia trimestrială prevăzută la alin. (3) pentru contractele cost-volum-rezultat se stabileşte ca diferenţă între valoarea consumului trimestrial şi valoarea rezultată din înmulţirea costului efectiv/pacient cu rezultat medical fără TVA prevăzut în contract cu numărul pacienţilor cu rezultat medical evaluat în trimestrul pentru care se stabileşte contribuţia trimestrială. Valoarea consumului trimestrial se calculează prin înmulţirea preţului cu amănuntul maximal fără TVA/preţului maximal cu ridicata stabilit pe unitate terapeutică şi prevăzut în contract cu volumul de medicamente consumate aferente pacienţilor cu rezultat medical evaluat în trimestrul pentru care se stabileşte contribuţia trimestrială.
(13) În situaţia în care pentru aceeaşi indicaţie terapeutică există două sau mai multe medicamente care au primit decizie de includere condiţionată în lista prevăzută la alin. (1), care îndeplinesc criteriile de prioritizare prevăzute la alin. (4) şi sunt substituibile, pentru care se aplică mecanismul de facilitare a accesului la medicamente de tip cost efectiv/pacient cu rezultat medical se pot încheia contracte cost-volum-rezultat cu persoana/persoanele prevăzute la alin. (3) pentru fiecare medicament/medicamente ce va/vor face obiectul acestor contracte şi pentru care din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se suportă acelaşi cost efectiv/pacient cu rezultat medical stabilit în urma negocierii ca cel mai mic cost efectiv/pacient, fără TVA.
(14) Două sau mai multe medicamente care au primit decizie de includere condiţionată în lista prevăzută la alin. (1) sunt considerate substituibile pe aceeaşi indicaţie dacă, în conformitate cu rezumatul caracteristicilor produsului pentru indicaţia primită, medicamentele sunt destinate pentru aceeaşi categorie de pacienţi, se adresează aceloraşi grupe subpopulaţionale sau sunt pe aceleaşi linii terapeutice conform ghidurilor naţionale/internaţionale sau se adresează unor grupe de pacienţi cu acelaşi fenotip.
(15) Persoanele prevăzute la alin. (3), pentru care contribuţia trimestrială se calculează potrivit alin. (10), datorează pentru volumele de medicamente consumate aferente pacienţilor efectiv trataţi care, cumulat, pe parcursul derulării contractului/contractelor cost-volum, depăşesc pacienţii eligibili valoarea integrală a consumului de medicamente aferentă depăşirii fără TVA. Valoarea aferentă acestei depăşiri nu este cuprinsă în calculul CTt prevăzut la art. 32.
(16) În cazul contractelor cost-volum-rezultat, persoanele prevăzute la alin. (3) suportă integral valoarea consumului de medicamente aferentă pacienţilor pentru care nu a fost înregistrat rezultatul medical, astfel cum a fost definit prin aceste contracte.
(17) Persoanele prevăzute la alin. (3), pentru care contribuţia trimestrială se calculează potrivit alin. (12), datorează valoarea integrală a consumului de medicamente care cumulat pe parcursul derulării contractului/contractelor depăşeşte valoarea anuală a bugetului de referinţă. Valoarea anuală a bugetului de referinţă se calculează prin înmulţirea costului efectiv/pacient cu rezultat medical cu numărul de pacienţi eligibili. Valoarea aferentă acestei depăşiri nu este cuprinsă în calculul CTt prevăzut la art. 32.
2. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
(2) Contractele cost-volum/cost-volum-rezultat se încheie de către deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă, persoane juridice române, şi de reprezentanţii legali ai deţinătorilor autorizaţiei de punere pe piaţă, care nu sunt persoane juridice române cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 3. Articolul 14 va avea următorul cuprins: Articolul 14
(1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate comunică persoanelor obligate la plata contribuţiilor trimestriale prevăzute la art. 12, în primele 5 zile lucrătoare a celei de-a doua luni următoare încheierii trimestrului, datele în baza cărora acestea declară contribuţiile trimestriale. Aceste contribuţii se declară la organul fiscal competent până la termenul de plată a acestora prevăzut la alin. (3).
(2) Pentru contractele cost-volum, la data la care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate comunică persoanelor prevăzute la alin. (1) datele în baza cărora acestea declară ultima contribuţie trimestrială din perioada contractuală, se va realiza regularizarea anuală a contribuţiei datorate stabilită ca diferenţă între valoarea contribuţiei calculate prin aplicarea procentului corespunzător numărului unic de pacienţi eligibili efectiv trataţi pe parcursul derulării contractului la valoarea cumulată a consumului de medicamente aferent acestora şi valoarea cumulată a contribuţiilor trimestriale datorate în perioada contractuală.
(3) Contribuţiile prevăzute la art. 12 alin. (10), comunicate potrivit alin. (1) şi (2), se virează trimestrial, până la data de 25 a celei de-a doua luni următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuţiile.
(4) Pentru contractele cost-volum-rezultat, după expirarea perioadei necesare acordării tratamentului şi a celei pentru evaluarea rezultatului medical prevăzute în cuprinsul contractelor, în cel mult 60 de zile de la validarea facturii, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se decontează medicamentele care fac obiectul acestor contracte, cu excepţia celor prevăzute la art. 12 alin. (16) şi (17).
(5) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate comunică persoanelor obligate la plata contribuţiilor prevăzute la art. 12, cu care s-au încheiat contracte cost-volum-rezultat, în primele 5 zile lucrătoare a celei de-a doua luni următoare încheierii trimestrului în care s-a făcut evaluarea rezultatului medical, datele în baza cărora acestea declară contribuţiile trimestriale. Aceste contribuţii se declară şi se plătesc la organul fiscal competent până la data de 25 a celei de-a doua luni următoare celei în care s-a făcut comunicarea pentru contractele costvolum-rezultat.
(6) În termen de 5 zile lucrătoare de la data prevăzută la alin. (3) şi (5), deţinătorul de autorizaţie de punere pe piaţă/reprezentantul legal va transmite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate dovada plăţii contribuţiei trimestriale. În situaţia în care această dovadă nu a fost transmisă, precum şi în situaţiile în care există neconcordanţe între sumele plătite şi datele comunicate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate conform alin. (1) şi (5), în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va sesiza Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru luarea măsurilor care se impun potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Articolul 16 va avea următorul cuprins: Articolul 16Sumele încasate din contribuţiile prevăzute la art. 12 constituie venituri la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi sunt utilizate pentru medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală, potrivit legii. 5. Articolul 18 va avea următorul cuprins: Articolul 18Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pe măsura încasării, influenţele ce decurg din aplicarea prevederilor art. 12 alin. (15) în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu menţinerea echilibrului bugetar.
Articolul II
(1) Contractele cost-volum/cost-volum-rezultat aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân supuse legislaţiei în vigoare de la data la care acestea au fost încheiate, până la încetare, conform clauzelor contractuale şi condiţiilor legale.
(2) În scopul asigurării accesului continuu al pacienţilor la tratamentul cu medicamente, contractele cost-volum/ costvolum-rezultat al căror termen de valabilitate încetează în cursul primelor două luni din ultimul trimestru de valabilitate al acestora se pot prelungi prin acte adiţionale până la finalul ultimei luni din trimestrul respectiv, cu acordul părţilor, fără modificarea condiţiilor care au stat la baza încheierii acestor contracte.
(3) Procesele de negociere aflate în derulare şi nefinalizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân supuse legislaţiei în vigoare de la data la care acestea au fost iniţiate.PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul sănătăţii, Sorina Pintea Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando TeodoroviciSmartCity5

COMENTARII la OUG 32/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 32 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu