E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 14 din  3 martie 2005

privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 200 din  9 martie 2005


SmartCity3


    Tinand seama de imperativul adoptarii celor mai bune practici existente in statele membre ale Uniunii Europene in materia controlului averilor si a constatarii si cercetarii conflictelor de interese, rezultat din Raportul de tara al Comisiei Europene pe anul 2004 pentru Romania, precum si din Raportul grupului de state impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO), adoptat la Plenara din 28 iunie - 2 iulie 2004,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Anexa la Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 2
    Alineatul (2) al articolului 111 din capitolul VI "Dispozitii comune" al titlului IV "Conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice" din cartea I "Reglementari generale pentru prevenirea si combaterea coruptiei" din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Functiile si activitatile care se includ in declaratia de interese sunt:
    a) calitatea de asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale;
    b) functia de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societatilor nationale, institutiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociatiilor sau fundatiilor ori al altor organizatii neguvernamentale;
    c) calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale;
    d) calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic."
    Art. 3
    Formularul declaratiei de interese prevazut in anexa la Hotararea Guvernului nr. 506/2003 privind stabilirea modelului Registrului declaratiilor de interese, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 din 25 aprilie 2003, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 4
    Declaratia de avere si declaratia de interese, potrivit formularelor prevazute in anexele nr. 1*) si 2*), se depun in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul justitiei,
                       Monica Luisa Macovei

                       Ministrul administratiei si internelor,
                       Vasile Blaga

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

                           DECLARATIE DE AVERE

    Subsemnatul (a) ......................., avand functia de .................................., la ........................................, declar pe propria raspundere, ca impreuna cu familia*1) detin urmatoarele active si datorii.

    I. BUNURI IMOBILE

    1. Terenuri

    Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari

 ______________________________________________________________________________
|Adresa|Categoria*|Anul      |Suprafata|Cota |Valoarea de|Modul de |Titularul  |
|      |          |dobandirii|         |parte|impozitare |dobandire|*2)        |
|______|__________|__________|_________|_____|___________|_________|___________|
|______|__________|__________|_________|_____|___________|_________|___________|
|______|__________|__________|_________|_____|___________|_________|___________|
|______|__________|__________|_________|_____|___________|_________|___________|
|______|__________|__________|_________|_____|___________|_________|___________|
    * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil

    2. Cladiri

    Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari

 ______________________________________________________________________________
|Adresa|Categoria*|Anul      |Suprafata|Cota |Valoarea  |Modul de |Titularul   |
|      |          |dobandirii|         |parte|impozabila|dobandire|*2)         |
|______|__________|__________|_________|_____|__________|_________|____________|
|______|__________|__________|_________|_____|__________|_________|____________|
|______|__________|__________|_________|_____|__________|_________|____________|
|______|__________|__________|_________|_____|__________|_________|____________|
|______|__________|__________|_________|_____|__________|_________|____________|
    * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie

    II. BUNURI MOBILE

    1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

 _______________________________________________________________________
| Natura | Marca | Nr. bucati | Anul de fabricatie | Modul de dobandire |
|________|_______|____________|____________________|____________________|
|________|_______|____________|____________________|____________________|
|________|_______|____________|____________________|____________________|
|________|_______|____________|____________________|____________________|
|________|_______|____________|____________________|____________________|

    2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea, a caror valoare insumata depaseste 5.000 Euro

    Nota: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii

 ______________________________________________________________________________
|           Descriere sumara           |  Anul dobandirii |  Valoare estimata  |
|______________________________________|__________________|____________________|
|______________________________________|__________________|____________________|
|______________________________________|__________________|____________________|
|______________________________________|__________________|____________________|
|______________________________________|__________________|____________________|

    III. BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPASESTE 1000 EUR FIECARE, SI BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI

 ______________________________________________________________________________
| Natura bunului |Data         | Persoana catre care |Forma       |  Valoarea  |
| instrainat     |instrainarii | s-a instrainat      |instrainarii|            |
|________________|_____________|_____________________|____________|____________|
|________________|_____________|_____________________|____________|____________|
|________________|_____________|_____________________|____________|____________|
|________________|_____________|_____________________|____________|____________|
|________________|_____________|_____________________|____________|____________|

    IV. ACTIVE FINANCIARE

    1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro

    Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate

 ______________________________________________________________________________
|Institutia care administreaza|  Tipul*  |Valuta| Deschis | Sold/valoare la zi |
|si adresa acesteia           |          |      | in anul |                    |
|_____________________________|__________|______|_________|____________________|
|_____________________________|__________|______|_________|____________________|
|_____________________________|__________|______|_________|____________________|
|_____________________________|__________|______|_________|____________________|
|_____________________________|__________|______|_________|____________________|
    * Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare

    2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro

    Nota: se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate

 ______________________________________________________________________________
|Emitent titlu/societatea in     | Tipul* |Numar de       |   Valoare totala   |
|care persoana este actionar sau |        |titluri/cota   |   la zi            |
|asociat/beneficiar de imprumut  |        |de participare |                    |
|________________________________|________|_______________|____________________|
|________________________________|________|_______________|____________________|
|________________________________|________|_______________|____________________|
|________________________________|________|_______________|____________________|
|________________________________|________|_______________|____________________|
    * Categoriile indicate sunt: (1) Hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) Actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) Imprumuturi acordate in nume personal

    3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 Euro pe an:

    Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate
    .........................................................
    .........................................................
    .........................................................

    V. DATORII

    Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro.

    Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate

 ______________________________________________________________________________
|             Creditor             | Contractat | Scadent  |      Valoare      |
|                                  | in anul    | la       |                   |
|__________________________________|____________|__________|___________________|
|__________________________________|____________|__________|___________________|
|__________________________________|____________|__________|___________________|
|__________________________________|____________|__________|___________________|
|__________________________________|____________|__________|___________________|

    VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau alte asemenea, a caror valoare individuala depaseste 300 Euro*

 ______________________________________________________________________________
| CINE A REALIZAT | SURSA VENITULUI: | SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL | VENIT ANUAL|
| VENITUL         | NUME, ADRESA     | GENERATOR DE VENIT         | INCASAT    |
|                 |                  |                            |            |
|_________________|__________________|____________________________|____________|
| 1.1. Titular    |                  |                            |            |
|_________________|__________________|____________________________|____________|
| ...             |                  |                            |            |
|_________________|__________________|____________________________|____________|
| 1.2. Sot/sotie  |                  |                            |            |
|_________________|__________________|____________________________|____________|
| ...             |                  |                            |            |
|_________________|__________________|____________________________|____________|
| 1.3. Copii      |                  |                            |            |
|_________________|__________________|____________________________|____________|
| ...             |                  |                            |            |
|_________________|__________________|____________________________|____________|
    * Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si II.

    VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)

    Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate

 ______________________________________________________________________________
| CINE A REALIZAT     | SURSA VENITULUI: | SERVICIUL PRESTAT/     | VENIT ANUAL|
| VENITUL             | NUME, ADRESA     | OBIECTUL GENERATOR     | INCASAT    |
|                     |                  | DE VENIT               |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1. Venituri din salarii                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1. Titular        |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1.2. Sot/sotie      |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1.3. Copii          |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 2. Venituri din activitati independente                                      |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1. Titular        |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1.2. Sot/sotie      |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1. Titular        |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1.2. Sot/sotie etc. |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 4. Venituri din investitii                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1. Titular        |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1.2. Sot/sotie      |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 5. Venituri din pensii                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1. Titular        |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1.2. Sot/sotie      |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 6. Venituri din activitati agricole                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1. Titular        |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1.2. Sot/sotie      |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 7. Venituri din premii si din jocuri de noroc                                |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1. Titular        |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1.2. Sot/sotie      |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1.3. Copii          |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 8. Venituri din alte surse                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1. Titular        |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1.2. Sot/sotie      |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1.3. Copii          |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
    *1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.
    *2) La "titular", se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
    Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

             Data completarii:               Semnatura:

    ANEXA 2

                              DECLARATIE DE INTERESE

    Subsemnatul (a) ......................., avand functia de .................................., la ........................................, declar pe propria raspundere:

 ______________________________________________________________________________
| 1. Asociat sau actionat la societati comerciale, companii/societati          |
| nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum si      |
| membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:         |
|______________________________________________________________________________|
|       UNITATEA         |   CALITATEA   | Nr. de parti | Valoarea totala a    |
|   DENUMIRE SI ADRESA   |   DETINUTA    | sociale sau  | partilor sociale     |
|                        |               | de actiuni   | si/sau a actiunilor  |
|________________________|_______________|______________|______________________|
| 1.1. ...               |               |              |                      |
|________________________|_______________|______________|______________________|
|                        |               |              |                      |
|________________________|_______________|______________|______________________|
|                        |               |              |                      |
|________________________|_______________|______________|______________________|
| 2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control     |
| ale societatilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societati        |
| nationale, institutiilor de credit, grupurilor de interes economic,          |
| asociatiilor sau fundatiilor sau al altor organizatii neguvernamentale:      |
|______________________________________________________________________________|
|       UNITATEA         |   CALITATEA   |         Valoarea beneficiilor       |
|   DENUMIRE SI ADRESA   |   DETINUTA    |                                     |
|________________________|_______________|_____________________________________|
| 2.1. ...               |               |                                     |
|________________________|_______________|_____________________________________|
|                        |               |                                     |
|________________________|_______________|_____________________________________|
|                        |               |                                     |
|________________________|_______________|_____________________________________|
|    3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau         |
| sindicale                                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 3.1. ...                                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control,    |
| retribuite sau neretribuite, detinute in cadrul partidelor politice, functia |
| detinuta si denumirea partidului politic                                     |
|______________________________________________________________________________|
| 4.1. ...                                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

             Data completarii:               Semnatura:SmartCity5

COMENTARII la OUG 14/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 14 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu