E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 14 din  3 martie 2005

privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 200 din  9 martie 2005


SmartCity3


    Tinand seama de imperativul adoptarii celor mai bune practici existente in statele membre ale Uniunii Europene in materia controlului averilor si a constatarii si cercetarii conflictelor de interese, rezultat din Raportul de tara al Comisiei Europene pe anul 2004 pentru Romania, precum si din Raportul grupului de state impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO), adoptat la Plenara din 28 iunie - 2 iulie 2004,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Anexa la Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 2
    Alineatul (2) al articolului 111 din capitolul VI "Dispozitii comune" al titlului IV "Conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice" din cartea I "Reglementari generale pentru prevenirea si combaterea coruptiei" din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Functiile si activitatile care se includ in declaratia de interese sunt:
    a) calitatea de asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale;
    b) functia de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societatilor nationale, institutiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociatiilor sau fundatiilor ori al altor organizatii neguvernamentale;
    c) calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale;
    d) calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic."
    Art. 3
    Formularul declaratiei de interese prevazut in anexa la Hotararea Guvernului nr. 506/2003 privind stabilirea modelului Registrului declaratiilor de interese, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 din 25 aprilie 2003, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 4
    Declaratia de avere si declaratia de interese, potrivit formularelor prevazute in anexele nr. 1*) si 2*), se depun in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul justitiei,
                       Monica Luisa Macovei

                       Ministrul administratiei si internelor,
                       Vasile Blaga

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

                           DECLARATIE DE AVERE

    Subsemnatul (a) ......................., avand functia de .................................., la ........................................, declar pe propria raspundere, ca impreuna cu familia*1) detin urmatoarele active si datorii.

    I. BUNURI IMOBILE

    1. Terenuri

    Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari

 ______________________________________________________________________________
|Adresa|Categoria*|Anul      |Suprafata|Cota |Valoarea de|Modul de |Titularul  |
|      |          |dobandirii|         |parte|impozitare |dobandire|*2)        |
|______|__________|__________|_________|_____|___________|_________|___________|
|______|__________|__________|_________|_____|___________|_________|___________|
|______|__________|__________|_________|_____|___________|_________|___________|
|______|__________|__________|_________|_____|___________|_________|___________|
|______|__________|__________|_________|_____|___________|_________|___________|
    * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil

    2. Cladiri

    Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari

 ______________________________________________________________________________
|Adresa|Categoria*|Anul      |Suprafata|Cota |Valoarea  |Modul de |Titularul   |
|      |          |dobandirii|         |parte|impozabila|dobandire|*2)         |
|______|__________|__________|_________|_____|__________|_________|____________|
|______|__________|__________|_________|_____|__________|_________|____________|
|______|__________|__________|_________|_____|__________|_________|____________|
|______|__________|__________|_________|_____|__________|_________|____________|
|______|__________|__________|_________|_____|__________|_________|____________|
    * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie

    II. BUNURI MOBILE

    1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

 _______________________________________________________________________
| Natura | Marca | Nr. bucati | Anul de fabricatie | Modul de dobandire |
|________|_______|____________|____________________|____________________|
|________|_______|____________|____________________|____________________|
|________|_______|____________|____________________|____________________|
|________|_______|____________|____________________|____________________|
|________|_______|____________|____________________|____________________|

    2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea, a caror valoare insumata depaseste 5.000 Euro

    Nota: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii

 ______________________________________________________________________________
|           Descriere sumara           |  Anul dobandirii |  Valoare estimata  |
|______________________________________|__________________|____________________|
|______________________________________|__________________|____________________|
|______________________________________|__________________|____________________|
|______________________________________|__________________|____________________|
|______________________________________|__________________|____________________|

    III. BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPASESTE 1000 EUR FIECARE, SI BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI

 ______________________________________________________________________________
| Natura bunului |Data         | Persoana catre care |Forma       |  Valoarea  |
| instrainat     |instrainarii | s-a instrainat      |instrainarii|            |
|________________|_____________|_____________________|____________|____________|
|________________|_____________|_____________________|____________|____________|
|________________|_____________|_____________________|____________|____________|
|________________|_____________|_____________________|____________|____________|
|________________|_____________|_____________________|____________|____________|

    IV. ACTIVE FINANCIARE

    1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro

    Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate

 ______________________________________________________________________________
|Institutia care administreaza|  Tipul*  |Valuta| Deschis | Sold/valoare la zi |
|si adresa acesteia           |          |      | in anul |                    |
|_____________________________|__________|______|_________|____________________|
|_____________________________|__________|______|_________|____________________|
|_____________________________|__________|______|_________|____________________|
|_____________________________|__________|______|_________|____________________|
|_____________________________|__________|______|_________|____________________|
    * Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare

    2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro

    Nota: se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate

 ______________________________________________________________________________
|Emitent titlu/societatea in     | Tipul* |Numar de       |   Valoare totala   |
|care persoana este actionar sau |        |titluri/cota   |   la zi            |
|asociat/beneficiar de imprumut  |        |de participare |                    |
|________________________________|________|_______________|____________________|
|________________________________|________|_______________|____________________|
|________________________________|________|_______________|____________________|
|________________________________|________|_______________|____________________|
|________________________________|________|_______________|____________________|
    * Categoriile indicate sunt: (1) Hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) Actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) Imprumuturi acordate in nume personal

    3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 Euro pe an:

    Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate
    .........................................................
    .........................................................
    .........................................................

    V. DATORII

    Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro.

    Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate

 ______________________________________________________________________________
|             Creditor             | Contractat | Scadent  |      Valoare      |
|                                  | in anul    | la       |                   |
|__________________________________|____________|__________|___________________|
|__________________________________|____________|__________|___________________|
|__________________________________|____________|__________|___________________|
|__________________________________|____________|__________|___________________|
|__________________________________|____________|__________|___________________|

    VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau alte asemenea, a caror valoare individuala depaseste 300 Euro*

 ______________________________________________________________________________
| CINE A REALIZAT | SURSA VENITULUI: | SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL | VENIT ANUAL|
| VENITUL         | NUME, ADRESA     | GENERATOR DE VENIT         | INCASAT    |
|                 |                  |                            |            |
|_________________|__________________|____________________________|____________|
| 1.1. Titular    |                  |                            |            |
|_________________|__________________|____________________________|____________|
| ...             |                  |                            |            |
|_________________|__________________|____________________________|____________|
| 1.2. Sot/sotie  |                  |                            |            |
|_________________|__________________|____________________________|____________|
| ...             |                  |                            |            |
|_________________|__________________|____________________________|____________|
| 1.3. Copii      |                  |                            |            |
|_________________|__________________|____________________________|____________|
| ...             |                  |                            |            |
|_________________|__________________|____________________________|____________|
    * Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si II.

    VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)

    Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate

 ______________________________________________________________________________
| CINE A REALIZAT     | SURSA VENITULUI: | SERVICIUL PRESTAT/     | VENIT ANUAL|
| VENITUL             | NUME, ADRESA     | OBIECTUL GENERATOR     | INCASAT    |
|                     |                  | DE VENIT               |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1. Venituri din salarii                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1. Titular        |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1.2. Sot/sotie      |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1.3. Copii          |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 2. Venituri din activitati independente                                      |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1. Titular        |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1.2. Sot/sotie      |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1. Titular        |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1.2. Sot/sotie etc. |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 4. Venituri din investitii                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1. Titular        |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1.2. Sot/sotie      |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 5. Venituri din pensii                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1. Titular        |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1.2. Sot/sotie      |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 6. Venituri din activitati agricole                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1. Titular        |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1.2. Sot/sotie      |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 7. Venituri din premii si din jocuri de noroc                                |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1. Titular        |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1.2. Sot/sotie      |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1.3. Copii          |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 8. Venituri din alte surse                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1. Titular        |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1.2. Sot/sotie      |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| 1.3. Copii          |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
| ...                 |                  |                        |            |
|_____________________|__________________|________________________|____________|
    *1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.
    *2) La "titular", se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
    Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

             Data completarii:               Semnatura:

    ANEXA 2

                              DECLARATIE DE INTERESE

    Subsemnatul (a) ......................., avand functia de .................................., la ........................................, declar pe propria raspundere:

 ______________________________________________________________________________
| 1. Asociat sau actionat la societati comerciale, companii/societati          |
| nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum si      |
| membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:         |
|______________________________________________________________________________|
|       UNITATEA         |   CALITATEA   | Nr. de parti | Valoarea totala a    |
|   DENUMIRE SI ADRESA   |   DETINUTA    | sociale sau  | partilor sociale     |
|                        |               | de actiuni   | si/sau a actiunilor  |
|________________________|_______________|______________|______________________|
| 1.1. ...               |               |              |                      |
|________________________|_______________|______________|______________________|
|                        |               |              |                      |
|________________________|_______________|______________|______________________|
|                        |               |              |                      |
|________________________|_______________|______________|______________________|
| 2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control     |
| ale societatilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societati        |
| nationale, institutiilor de credit, grupurilor de interes economic,          |
| asociatiilor sau fundatiilor sau al altor organizatii neguvernamentale:      |
|______________________________________________________________________________|
|       UNITATEA         |   CALITATEA   |         Valoarea beneficiilor       |
|   DENUMIRE SI ADRESA   |   DETINUTA    |                                     |
|________________________|_______________|_____________________________________|
| 2.1. ...               |               |                                     |
|________________________|_______________|_____________________________________|
|                        |               |                                     |
|________________________|_______________|_____________________________________|
|                        |               |                                     |
|________________________|_______________|_____________________________________|
|    3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau         |
| sindicale                                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 3.1. ...                                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control,    |
| retribuite sau neretribuite, detinute in cadrul partidelor politice, functia |
| detinuta si denumirea partidului politic                                     |
|______________________________________________________________________________|
| 4.1. ...                                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

             Data completarii:               Semnatura:SmartCity5

COMENTARII la OUG 14/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 14 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu