Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.120 din 04.10.2021

privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 960 din 07 octombrie 2021SmartCity1

Având în vedere necesitatea instituirii unor reguli clare şi suficiente cu privire la facturarea electronică, cu rol determinant în stabilitatea şi eficienţa legislativă naţională, inclusiv prin înlăturarea unor insuficienţe legislative care nu permit aplicarea prevederilor Directivei 2014/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice,luând în considerare faptul că nereglementarea legislativă a mecanismului prin care România se asigură că autorităţile şi entităţile contractante primesc şi prelucrează facturi electronice conforme cu standardul european privind facturarea electronică îngrădeşte dreptul operatorilor economici în procesul de achiziţie publică,întrucât adoptarea acestui act normativ corespunde politicii publice în domeniul e-guvernării şi a obiectivelor asumate prin Raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2021 şi proiecţia acesteia pe anii 2022-2024, elaborat de Ministerul Finanţelor în baza art. 35 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,în considerarea faptului că reglementările asigură instituirea unui mecanism eficient de gestionare a resurselor bugetare alocate instituţiilor şi autorităţilor publice şi contribuie la întărirea capacităţii administrative şi a creşterii gradului de colectare a impozitelor şi taxelor prin redefinirea proceselor şi folosirea tehnologiei,deoarece promovarea acestui act normativ este determinată şi de necesitatea concentrării materiei la care face referire, respectiv reglementarea unică a facturării electronice, cu luarea în considerare a unui nivel de predictibilitate faţă de mediul de afaceri şi comensurarea beneficiilor viitoare,întrucât cadrul intern şi internaţional puternic marcat de criza pandemică impune o viziune adaptată realităţilor şi nevoilor curente, determinând facilitarea accesării serviciilor publice printr-o digitalizare extinsă a interacţiunilor cu administraţia publică, respectiv o tranziţie din forma actuală la o formă electronică ce va permite reducerea sarcinilor administrative şi a impactului asupra mediului,ţinând cont de necesitatea alinierii la dezideratele Uniunii Europene privind strategia în domeniul e-guvernării şi adoptarea de către Guvernul României a politicii publice în domeniul e-guvernării,având în vedere planurile de acţiune existente la nivelul Uniunii Europene cu directă aplicare în România care abordează subiecte precum e-achiziţii şi e-facturare, cu rol în relansarea economiei europene şi naţionale prin valorificarea la maxim a tehnologiilor digitale şi nevoia de anticipare a factorilor care pot perturba dezvoltarea sustenabilă a economiei,deoarece prevederile Legii nr. 199/2020 nu pot fi aplicate în lipsa unor reglementări şi reguli operaţionale care să asigure procesul de transmitere, primire şi prelucrare a facturilor electronice de către autorităţile şi entităţile contractante, în conformitate cu standardele europene prevăzute în achiziţiile publice,în considerarea faptului că există vulnerabilităţi majore în ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei legi ceea ce ar putea echivala, pe cale de consecinţă, cu nerespectarea prevederilor din directivă, fiind posibilă declanşarea unor proceduri de infringement şi condamnarea pecuniară a statului,având în vedere contextul european privind strategia în domeniul digitalizării şi politicilor fiscale, precum şi perspectiva utilizării facturării electronice asupra întregii activităţi economice ca element strategic pentru tranzacţiile economice, aspect reiterat şi de Comisia Europeană,deoarece este necesară crearea unui cadru general de reglementare şi operaţionalizare a facturii electronice în România, inclusiv pentru atingerea obiectivelor strategice prevăzute în Raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2021 şi proiecţia acesteia pe anii 2022-2024, elaborat de Ministerul Finanţelor în baza art. 35 alin (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Strategia naţională împotriva criminalităţii organizate 2021-2024, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 930/2021,ţinând cont de faptul că reglementarea sistemului naţional privind factura electronică în România reprezintă un obiectiv strategic în ecuaţia momentului, generat de schimbările paradigmei economice în conjunctura pandemică internaţională şi nevoia realizării unor pârghii de anticipare şi reglare a mecanismelor economice şi a politicilor fiscal-bugetare,având în vedere faptul că anticiparea vulnerabilităţilor viitoare şi capacitatea de adaptare la prezent necesită un cadru legal care să permită României alinierea la planurile de acţiune ale Uniunii Europene, oferind un răspuns ferm şi în dinamică provocărilor economice şi sociale,deoarece sunt necesare reglementarea structurii facturii electronice în strictă concordanţă cu standardul european de facturare electronică şi crearea cadrului realizării specificaţiilor tehnice de bază ale facturii electronice în România, care să facă posibilă aplicarea prevederilor Directivei 2014/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice,ţinând cont de faptul că, în lipsa acestor reglementări, cerinţele tehnice privind facturile electronice ar constitui bariere în calea accesului operatorilor economici la contractele de achiziţii publice şi obstacole în calea comerţului, fiind de natură a împiedica exercitarea libertăţilor fundamentale, având, prin urmare, un efect direct asupra funcţionării pieţei interne,întrucât măsurile descrise anterior vizează interesul public de asigurare a funcţionării unui serviciu public esenţial pentru mediul de afaceri, acestea constituind situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, în contextul evoluţiei imprevizibile a pandemiei în perioada următoare şi al prelungirii stării de alertă,întrucât combaterea fraudei în domeniul comerţului cu autoturisme rulate de provenienţă intracomunitară reprezintă una dintre liniile prioritare de acţiune la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cazuistica a demonstrat că prejudiciile cauzate bugetului general al statului sunt semnificative şi, în multe cazuri TVA rămâne nerecuperabilă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul IAdministrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România Secţiunea 1Dispoziţii generale Articolul 1Dispoziţiile prezentului capitol reglementează sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi factura electronică la nivel naţional. Articolul 2
(1) În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)factură electronică - factura emisă, transmisă şi primită într-un format electronic structurat de tip XML, care permite prelucrarea sa electronică şi automată; b)operator economic - orice entitate care desfăşoară o activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii; c)emitent al facturii electronice - operatorul economic care emite factura electronică către destinatar şi o transmite în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura; d)destinatar al facturii electronice - operatorul economic, autoritatea contractantă, entitatea contractantă şi orice altă entitate care primeşte factura electronică însoţită de semnătura electronică a Ministerului Finanţelor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura; e)elemente principale ale unei facturi electronice - un ansamblu de componente esenţiale de informaţii pe care trebuie să le conţină o factură electronică pentru a permite interoperabilitatea transfrontalieră, inclusiv informaţiile necesare pentru a asigura conformitatea juridică; f)model de date semantice - un set de termeni structuraţi şi interconectaţi în mod logic, precum şi semnificaţiile acestora, care precizează elementele principale ale unei facturi electronice în conformitate cu standardul european privind factura electronică; g)sintaxă - limbajul sau dialectul care poate fi citit automat, utilizat pentru reprezentarea elementelor de date incluse într-o factură electronică, în conformitate cu standardul european privind factura electronică; h)legături sintactice - orientări cu privire la modul în care un model de date semantice pentru o factură electronică ar putea fi reprezentat în diferitele sintaxe; i)standard internaţional privind factura electronică - un standard internaţional astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului; j)standard european privind factura electronică - standard european special pentru modelul de date semantice privind elementele esenţiale ale unei facturi electronice, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012; k)specificaţiile naţionale de utilizare a facturii electronice - RO_CIUS - specificaţii tehnice de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice aşa cum sunt prevăzute în standardul european SR EN 16931-1, aplicabile la nivel naţional; l)subcontractant/subantreprenor - operatorul economic definit la art. 3 alin. (1) lit. yy) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 3 alin. (1) lit. zz) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 5 alin. (1) lit. gg) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, care şi-a exprimat opţiunea de a fi plătit direct în condiţiile art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 232 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 97 din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare; m)relaţia dintre un operator economic şi autorităţi contractante, respectiv entităţi contractante - B2G - tranzacţia dintre un operator economic care are calitatea de contractant sau subcontractant/subantreprenor în temeiul Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi autorităţi contractante sau entităţi contractante care primesc şi prelucrează facturi electronice; n)relaţia comercială dintre doi operatori economici - B2B - tranzacţia având ca obiect execuţia de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii dintre doi operatori economici; o)emitentul unei facturi electronice în relaţia B2G - operatorul economic aflat într-o relaţie definită la lit. m) care emite, în baza unui angajament legal, factura electronică şi o transmite în sistemul naţional privind factura electronică RO eFactura; p)destinatarul unei facturi electronice emise în relaţia B2G - autoritatea contractantă, entitatea contractantă sau unitatea de achiziţii centralizate cu atribuţii în acest sens potrivit legii, care primeşte factura electronică însoţită de semnătura electronică a Ministerului Finanţelor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.
(2) Definiţiile de la alin. (1) se completează cu cele existente în Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Secţiunea a 2-aSistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România Articolul 3
(1) Ministerul Finanţelor, prin Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, creează, dezvoltă şi administrează sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.
(2) Sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura reprezintă ansamblul de principii, reguli şi aplicaţii informatice având drept scop primirea facturii electronice de la emitent cu respectarea structurii facturii electronice prevăzute la art. 4 alin. (1), stocarea prin mijloace electronice a facturilor şi transmiterea către destinatar.
(3) Sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura devine operaţional în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) Procedura de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 4
(1) Structura facturii electronice respectă:a)specificaţiile tehnice şi de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice aşa cum sunt prevăzute în standardul european SR EN 16931-1, care sunt aplicabile la nivel naţional; b)specificaţiile tehnice şi de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice - RO_CIUS - şi regulile operaţionale specifice aplicabile la nivel naţional; c)conţinutul semantic aşa cum este descris în standardul SR EN 16931-1, sintaxele identificate în CEN/TS 16931-2, în conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. j), şi corelarea adecvată definită în subpartea aplicabilă a CEN/TS 16931-3.
(2) Elemente principale ale facturii electronice sunt:a)identificatorii de proces şi de factură; b)data facturii; c)informaţii privind identificarea operatorului economic care a livrat bunurile/produsele, a prestat serviciile sau a executat lucrările; d)informaţii privind destinatarul facturii electronice; e)informaţii privind beneficiarul plăţii; f)informaţii privind reprezentantul fiscal al emitentului; g)identificarea tipului de bunuri/produse livrate, servicii prestate sau lucrări executate; h)referirea la contractul de achiziţii publice/sectoriale, de concesiune de lucrări şi servicii, precum şi, după caz, la contractul de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii; i)detalii privind executarea lucrărilor, livrarea bunurilor/ produselor sau prestarea serviciilor; j)instrucţiuni de plată; k)informaţii privind creditări sau debitări; l)informaţii privind poziţiile de pe factură; m)defalcarea TVA; n)totalul facturii.
(3) Factura electronică se transmite de către emitent în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.
(4) În situaţia în care factura electronică transmisă respectă structura prevăzută la alin. (1), se aplică semnătura electronică a Ministerului Finanţelor şi se comunică de îndată destinatarului. Aplicarea semnăturii electronice a Ministerului Finanţelor atestă primirea acesteia în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.
(5) În situaţia în care factura electronică transmisă nu respectă structura prevăzută la alin. (1), emitentul primeşte mesaj cu erorile identificate. După corectarea erorilor identificate, factura electronică se transmite în cadrul aceluiaşi sistem naţional privind factura electronică RO e-Factura.
(6) Exemplarul original al facturii electronice se consideră fişierul de tip XML însoţit de semnătura electronică a Ministerului Finanţelor.
(7) Data comunicării facturii electronice către destinatar se consideră data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura. Destinatarul este notificat cu privire la facturile electronice primite în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura conform procedurii prevăzute la art. 3 alin. (4). Data comunicării este accesibilă în sistem şi emitentului facturii electronice.
(8) Factura electronică comunicată destinatarului nu se poate returna în sistemul naţional privind factura electronică RO eFactura.
(9) În situaţia unei facturi electronice asupra căreia destinatarul are obiecţii, acesta înştiinţează emitentul facturii electronice, inclusiv în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, prin înscrierea unui mesaj în acest sens.
(10) Corecţia facturii electronice comunicată destinatarului în sistemul RO e-Factura se efectuează conform art. 330 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Factura electronică corectată se transmite în cadrul aceluiaşi sistem naţional privind factura electronică RO e-Factura.
(11) Prin ordin al ministrului finanţelor se reglementează specificaţiile tehnice şi de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice - RO_CIUS - şi regulile operaţionale specifice aplicabile la nivel naţional în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Secţiunea a 3-aFacturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice Articolul 5Facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice se aplică în cazul existenţei unei relaţii B2G, definită conform art. 2 alin. (1) lit. m), în situaţia în care operatorii economici optează pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura. Articolul 6Prevederile prezentului capitol nu se aplică facturilor electronice emise ca urmare a executării contractelor clasificate potrivit legii sau în cazul în care atribuirea şi executarea contractului de achiziţie publică au necesitat impunerea, potrivit dispoziţiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esenţiale de securitate ale statului. Articolul 7
(1) În situaţia în care operatorul economic a optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura în conformitate cu prevederile art. 5, acesta are obligaţia de a emite doar facturi electronice şi de a utiliza acest sistem pentru transmiterea acestora către toţi destinatarii definiţi la art. 2 alin. (1) lit. p), cu excepţia facturilor electronice prevăzute la art. 6.
(2) În situaţia în care operatorul economic transmite factura electronică în sistemul naţional privind factura electronică RO eFactura, destinatarul facturii electronice emise în relaţia B2G are următoarele obligaţii: a)să primească şi să descarce factura electronică prin intermediul sistemului naţional privind factura electronică RO eFactura; b)să prelucreze factura electronică; c)să verifice legalitatea, conformitatea şi regularitatea facturii electronice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Articolul 8
(1) Prelucrarea facturii electronice se poate realiza exclusiv în format electronic utilizând aplicaţiile informatice disponibile la nivelul destinatarilor facturilor electronice emise în relaţia B2G. Prin prelucrarea facturii electronice se înţelege inclusiv parcurgerea fazelor execuţiei bugetare.
(2) În situaţia în care factura nu poate fi prelucrată în format electronic se poate utiliza un document obţinut prin conversia informaţiilor din factura electronică care permite citirea şi listarea. Aplicaţia prin care se realizează conversia trebuie să asigure integritatea conţinutului facturii electronice.
(3) Destinatarii facturilor electronice emise în relaţia B2G care nu dispun de o aplicaţie de conversie pot utiliza aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de Ministerul Finanţelor, prin Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, la momentul operaţionalizării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura.
(4) Factura electronică sau documentul prevăzut la alin. (2) se utilizează în parcurgerea fazelor execuţiei bugetare a cheltuielilor prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor la nivelul autorităţilor contractante, entităţilor contractante sau unităţii de achiziţii centralizate cu atribuţii în acest sens potrivit legii, dobândind calitatea de document justificativ.
Articolul 9
(1) Procedura de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturilor electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO eFactura se aprobă prin ordinul ministrului finanţelor prevăzut la art. 3 alin. (4).
(2) Modalitatea de prelucrare şi gestionare a facturii electronice se stabileşte prin proceduri proprii ale autorităţilor contractante şi entităţilor contractante.
Secţiunea a 4-aFacturarea electronică în relaţia B2B Articolul 10
(1) În relaţia comercială B2B emitentul facturii electronice poate opta pentru transmiterea acesteia către destinatar utilizând sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1).
(2) În situaţia în care emitentul facturii electronice optează pentru transmiterea acesteia în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, acesta este obligat să fie înregistrat în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, denumit în continuare Registrul RO e-Factura.
(3) Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura este înscris în Registrul RO e-Factura începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opţiunii. De la momentul înscrierii în Registrul RO e-Factura, emitentul dobândeşte şi calitatea de destinatar.
(4) În vederea utilizării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, emitentul şi destinatarul trebuie să fie înregistraţi în Registrul RO e-Factura.
(5) Procedura privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. Registrul RO e-Factura este public şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Articolul 11În cazul în care emitentul şi destinatarul facturii electronice sunt înregistraţi în Registrul RO e-Factura prevăzut la art. 10, utilizarea facturii electronice este considerată acceptată la data comunicării în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura. Articolul 12Pentru facturile emise de către operatorii economici înscrişi în Registrul RO e-Factura către destinatari care nu sunt înscrişi în Registrul RO e-Factura se aplică prevederile art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Secţiunea a 5-aDispoziţii finale Articolul 13Operatorii economici nerezidenţi pot opta pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura în relaţia comercială B2B sau în relaţia B2G, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emis în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 14
(1) Prevederile prezentului capitol nu aduc atingere legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
(2) Datele cu caracter personal obţinute în scopul prelucrării facturilor electronice pot fi folosite exclusiv în acest scop sau în scopuri compatibile cu acesta, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
(3) Modalităţile de publicare, în scopul asigurării transparenţei şi a tragerii la răspundere, a datelor cu caracter personal care au fost colectate în cadrul sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura trebuie să fie în concordanţă cu scopul publicării şi protecţiei sferei private.
Articolul 15
(1) Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală asigură managementul datelor şi informaţiilor existente în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, cu păstrarea secretului fiscal.
(2) Datele şi informaţiile din factura electronică sunt folosite exclusiv de către Ministerul Finanţelor şi structurile subordonate, conform competenţelor, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice şi cu respectarea prevederilor alin. (1).
Articolul 16Sistemul naţional privind factura electronică RO eFactura asigură interoperabilitatea cu sistemele de facturare ale operatorilor economici. Articolul 17Fără a aduce atingere prevederilor art. 1-16, pentru facturile electronice transmise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura se aplică în mod corespunzător prevederile art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 18Ministerul Finanţelor asigură resursele necesare şi ia toate măsurile pentru funcţionarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura.
Capitolul IICompletarea şi abrogarea unor acte normative Articolul 19Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins: (91) Pentru vehiculele rutiere provenite din ţări membre UE, R.A.R. transmite către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în format electronic, documentele prezentate de persoana care a efectuat achiziţia intracomunitară, inclusiv documentele de provenienţă, anterior eliberării cărţii de identitate a vehiculului. Procedura de aplicare a prezentului alineat se stabileşte prin protocol încheiat între cele două instituţii. 2. La articolul 11, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 17, cu următorul cuprins: 17. persoana care a efectuat achiziţia intracomunitară - persoana fizică sau juridică care a achiziţionat vehiculul rutier dintr-o ţară membră UE şi care este menţionată pe documentele aferente vehiculului, respectiv pe documentele de provenienţă. 3. La articolul 11 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: i)în cazul în care vehiculul rutier provine din ţări membre UE, solicitarea este realizată direct sau prin împuternicit, de către persoana care a efectuat achiziţia intracomunitară a vehiculului. 4. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere poate fi suspendată pe o perioadă de maximum 5 zile la solicitarea motivată a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Procedura de eliberare a cărţii de identitate a vehiculului va fi reluată din oficiu după expirarea acestui termen. Articolul 20 La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 9 septembrie 2020, se abrogă. Prevederile cap. I transpun integral Directiva 2014/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 133 din data de 6 mai 2014 şi reglementează mecanismul prin care se asigură primirea şi prelucrarea facturilor electronice conforme cu standardul european privind facturarea electronică de către autorităţile contractante şi entităţile contractante. PRIM-MINISTRU FLORIN-VASILE CÎŢU Contrasemnează: Ministrul finanţelor, Dan Vîlceanu Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu p. Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, interimar, Iulian-Vasile Popescu, secretar de stat Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, Cseke Attila Zoltán p. Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului, interimar, Daniela Nicolescu, secretar de stat Ministrul apărării naţionale, Nicolae-Ionel Ciucă Ministrul afacerilor interne, Lucian Nicolae BodeSmartCity5

COMENTARII la OUG 120/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 120 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu