E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.11 din 19.03.2014

privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 21 martie 2014SmartCity1

Având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2014 privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 4 martie 2014,luând în considerare necesitatea obiectivă a stabilirii şi aplicării unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale corespunzător noii structuri şi compoziţii politice a Guvernului,având în vedere necesitatea clarificării unităţii de încadrare în care rezidenţii pe locuri, respectiv pe post au încheiat contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată,având în vedere că se impune eliminarea cât mai urgentă a barierelor legislative, respectiv eliminarea caracterului discriminatoriu, prin acordarea drepturilor salariale tuturor rezidenţilor indiferent de unitatea în care sunt încadraţi, ţinând cont de faptul că rezidenţii pe post lucrează în zone defavorizate şi în condiţii improprii de natură a afecta actul medical,în vederea asigurării unui cadru coerent instituţional şi necesar pentru asigurarea formării acestei categorii profesionale în toate activităţile medicale necesare unui sistem sanitar adecvat,pentru stoparea exodului medicilor către alte ţări, fenomen care a luat amploare în ultimul timp,ţinând cont de faptul că problema subfinanţării sistemului medical din România şi, implicit, a cadrelor medicale presupune identificarea unor soluţii alternative imediate în vederea asigurării unei forţe de muncă suficiente şi bine pregătite la nivel naţional,având în vedere că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se poate asigura îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, organ de specialitate cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, înfiinţat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, îşi schimbă denumirea în Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor.
(2) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor este condus de un secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului.(3) Organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în condiţiile legii.(4) Personalul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor este salarizat la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate, potrivit legii. Articolul 2 (1) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, îşi schimbă denumirea în Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.(2) Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 îndeplineşte funcţia de autoritate de stat în domeniul foştilor deţinuţi politici, cu respectarea dispoziţiilor legale privind drepturile acestora.(3) Organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în condiţiile legii. Articolul 3Atribuţiile de ordonator de credite ale ministrului mediului şi schimbărilor climatice în raport cu Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, comisariatele de regim silvic şi cinegetic, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi Administraţia Naţională „Apele Române“ se exercită prin ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, cu excepţia celor privind gestionarea fondurilor alocate prin Programul operaţional sectorial „Mediu“. Articolul 4 (1) Se înfiinţează Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, denumit în continuare Departament, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu atribuţii în elaborarea, coordonarea şi aplicarea strategiilor şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, exercitând funcţiile de strategie, reglementare, reprezentare şi autoritate de stat în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.(2) Departamentul este condus de un secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.(3) Secretarul de stat este ajutat în activitatea de conducere a Departamentului de un secretar general, numit în condiţiile legii.(4) Organizarea şi funcţionarea Departamentului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în condiţiile legii.(5) Cheltuielile referitoare la organizarea şi funcţionarea Departamentului se asigură de la bugetul de stat, cu încadrarea în alocaţiile bugetare aprobate Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.(6) Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi preia posturile pe bază de protocol de predare-primire, precum şi personalul din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al structurilor din subordinea acestuia, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, fără afectarea drepturilor salariale.(7) Bunurile şi alte active aferente activităţii preluate vor fi transferate prin protocolul prevăzut la alin. (6) din gestiunea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în gestiunea Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi.(8) Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri şi acorduri în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia ocupare şi egalitate de şanse - Compartimentul egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, este parte la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv în litigiile aferente activităţilor acestuia. Articolul 5(1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin preluarea activităţii din domeniul protecţiei copilului de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi din domeniul adopţiilor de la Oficiul Român pentru Adopţii.(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Oficiul Român pentru Adopţii se desfiinţează.(3) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie îndeplineşte următoarele funcţii:a)de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei, precum şi coordonarea activităţilor desfăşurate de persoane juridice de drept public sau privat în acest domeniu; b)de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei; c)de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea armonizării legislaţiei interne în materia protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei cu normele şi principiile prevăzute de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi în vederea aplicării efective a acestora; d)de administrare, prin care se asigură gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz. (4) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie coordonează şi supraveghează activităţile de adopţie şi realizează cooperarea internaţională în domeniul adopţiei.(5) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie este autoritatea centrală română însărcinată să ducă la îndeplinire obligaţiile prevăzute în Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin
Legea nr. 84/1994, denumită în continuare Convenţia de la Haga.
(6) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie are rolul de a duce la îndeplinire obligaţiile asumate de statul român în materia adopţiei prin convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte, de a pune în aplicare şi de a urmări şi asigura aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul adopţiei.(7) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie îndeplineşte următoarele atribuţii principale:a)elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, strategia naţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului; b)coordonează activităţile şi măsurile de implementare a obiectivelor strategiei naţionale din domeniu; c)evaluează impactul aplicării obiectivelor strategice şi ia măsurile necesare sau, după caz, propune Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, luarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea obiectivelor sau, după caz, a activităţilor de implementare a acestora; d)elaborează şi fundamentează programe în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului; e)monitorizează respectarea drepturilor copilului şi recomandă autorităţilor centrale sau locale luarea măsurilor care se impun; f)centralizează şi sintetizează informaţiile referitoare la respectarea principiilor şi normelor stabilite de Convenţia cu privire la drepturile copilului, ratificată prin
Legea nr. 18/1990, republicată, cu modificările ulterioare, elaborează rapoartele prevăzute la art. 44 pct. 1 din această convenţie şi urmăreşte şi ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor Comitetului privind drepturile copilului; g)asigură controlul, coordonarea şi îndrumă metodologic activităţile serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, ale celor de protecţie specială a copilului, precum şi activităţile desfăşurate de comisiile pentru protecţia copilului; h)elaborează standarde, norme metodologice şi proceduri de lucru pentru serviciile care asigură prevenirea separării copilului de părinţii săi, protecţia specială a copilului şi tânărului ieşit din sistemul de protecţie specială; i)elaborează metodologia de licenţiere şi criteriile de evaluare a serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, protecţiei speciale a copilului şi tânărului ieşit din sistemul de protecţie specială şi licenţiază aceste servicii; j)licenţiază serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţiei speciale a copilului, organizate, în condiţiile legii, de către autorităţile publice sau organismele private autorizate; asigură la nivel naţional evidenţa acestor servicii; k)constituie şi gestionează baze de date relevante în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului; l)coordonează activităţile şi măsurile de implementare a obiectivelor strategiei naţionale din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului; m)asigură controlul în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi modul în care sunt respectate drepturile copilului de către instituţiile publice, celelalte persoane juridice şi de persoanele fizice, în conformitate cu legislaţia în vigoare; propune instituţiilor competente stabilirea răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau penale, după caz, a persoanelor vinovate; n)propune autorităţilor competente suspendarea ori încetarea activităţilor care pun în pericol grav şi iminent sănătatea sau dezvoltarea fizică ori psihică a copilului; o)constituie evidenţa centralizată a copiilor pentru care a fost încuviinţată deschiderea procedurii de adopţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; p)ţine evidenţa cererilor familiilor sau ale persoanelor care şi-au manifestat dorinţa de a adopta copii şi care sunt apte să adopte; q)îndrumă şi sprijină în mod corespunzător aceste familii sau persoane în vederea efectuării procedurii necesare adopţiei; r)încheie acorduri de colaborare cu autorităţile centrale, cu organismele private autorizate sau acreditate din alte state care au atribuţii în domeniul adopţiei, fie direct, fie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, prin schimb de note sau scrisori diplomatice; s)autorizează organismele private străine şi române să desfăşoare activităţi în domeniul adopţiei; ş)recomandă direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului familii ori persoane care doresc să adopte; t)efectuează notificările şi comunicările prevăzute de Legea nr. 273/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ţ)urmăreşte evoluţia copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi adoptator sau familia adoptatoare străină, pe o perioadă de cel puţin 2 ani de la încuviinţarea unei adopţii internaţionale, prin autoritatea publică centrală competentă sau organizaţia acreditată ori autorizată din statul primitor; u)transmite instanţelor judecătoreşti competente cererile familiilor sau ale persoanelor care doresc să adopte copii aflaţi în evidenţa sa, în cazul adopţiei internaţionale; v)participă în cauzele care au drept obiect soluţionarea cererilor privind încuviinţarea adopţiei internaţionale aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; w)stabileşte măsurile necesare pentru evitarea încuviinţării unor adopţii supuse eşecului, a obţinerii oricăror foloase materiale necuvenite şi a oricăror tendinţe de trafic de copii; x)eliberează certificate care atestă că adopţia a fost încuviinţată conform normelor impuse de Convenţia de la Haga; y)depune diligenţele necesare pe lângă autorităţile statului al cărui cetăţean a adoptat un copil aflat în evidenţa sa, pentru ca acesta să beneficieze de garanţiile şi normele echivalente celor existente în cazul unei adopţii naţionale; z)ţine evidenţa centralizată a tuturor adopţiilor încuviinţate;aa) elaborează proiecte de acte normative, norme şi metodologii în domeniul adopţiei; bb) asigură controlul şi îndrumarea metodologică a activităţilor desfăşurate în cadrul procedurilor de adopţie de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi organismele private şi propune instituţiilor competente stabilirea răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau penale, după caz, a persoanelor vinovate de săvârşirea abaterilor constatate; cc) monitorizează şi controlează respectarea standardelor minime obligatorii privind procedura adopţiei interne; dd) ia măsurile necesare sau, după caz, propune autorităţilor ori instituţiilor competente luarea măsurilor necesare pentru prevenirea sau, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte ori fapte care încalcă principiile şi normele tratatelor internaţionale în domeniul adopţiei, la care România este parte; ee) sprijină copiii adoptaţi în demersurile lor de a-şi cunoaşte originile şi propriul trecut, colaborând în acest scop cu alte persoane juridice publice sau private; ff) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie îndeplineşte orice alte atribuţii în materia adopţiei prevăzute de legislaţia naţională în vigoare, în tratatele la care România este parte sau în acordurile de colaborare pe care le încheie cu autorităţile publice din alte state. (8) În termenul prevăzut la alin. (2), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie preia pe bază de protocol patrimoniul, posturile, precum şi personalul Oficiului Român pentru Adopţii.(9) În termenul prevăzut la alin. (2), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie preia posturile şi personalul Direcţiei protecţia copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Bunurile şi alte active aferente activităţii preluate vor fi transferate prin protocol din gestiunea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în gestiunea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.(10) Finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.(11) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.(12) Încadrarea personalului în structura organizatorică se face cu respectarea termenelor şi a condiţiilor prevăzute de lege pentru fiecare categorie de personal, fără a fi diminuate drepturile salariale avute la data preluării.(13) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în condiţiile legii.(14) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie se substituie în toate drepturile şi obligaţiile care decurg din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoalele, memorandumuri şi acorduri în care Oficiul Român pentru Adopţii şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Direcţia protecţia copilului sunt părţi, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv în litigiile aferente activităţilor acestora.(15) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 17 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. Articolul 6 Articolul 2 din Legea nr. 84/1994 pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 21 octombrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2În temeiul art. 6 pct. 1 din convenţie se desemnează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie ca autoritate centrală însărcinată să ducă la îndeplinire obligaţiile impuse prin convenţie. Articolul 7 (1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţie publică cu personalitate juridică, trece din subordinea Guvernului şi din coordonarea secretarului general al Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.(2) Personalul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al instituţiilor sale subordonate beneficiază în continuare de salariile şi drepturile avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţei de urgenţă. Articolul 8Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Ministrul economiei asigură, în condiţiile legii, coordonarea politicilor economice ale Departamentului pentru Energie şi ale Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism. 2. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14Atribuţiile viceprim-miniştrilor, prevăzuţi în Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2014 privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României, altele decât cele specifice ministerelor pe care le conduc, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului. 3. La articolul 16, alineatul (8) se abrogă. Articolul 9După articolul 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins: Articolul 131 Medicii rezidenţi încadraţi în direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi cei încadraţi în alte unităţi cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Sănătăţii beneficiază de drepturile prevăzute la art. 13 alin. (1), precum şi la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 10La articolul 3 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(9) Membrii consiliului de administraţie şi directorul general sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Articolul 11 (1) În tot cuprinsul
Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Secretariatul General al Guvernului“ se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice“, iar sintagma „secretarul general al Guvernului“ se înlocuieşte cu sintagma „ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice“.
(2) În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma „Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine“ se înlocuieşte cu sintagma „Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor“, iar sintagma „Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989“ se înlocuieşte cu sintagma „Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989“.(3) În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma „ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine“ se înlocuieşte cu sintagma „secretar de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor“.(4) În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma „Oficiul Român pentru Adopţii“ se înlocuieşte cu sintagma „Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie“. Articolul 12Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor se subrogă, cu respectarea prevederilor contractuale, în toate drepturile şi obligaţiile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de autoritate publică, în Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului „Centrul Dâmboviţa“ şi de finalizare a construcţiilor existente, precum şi în Actul adiţional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului „Centrul Dâmboviţa“ şi de finalizare a construcţiilor existente, aprobat prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului „Centrul Dâmboviţa“ şi de finalizare a construcţiilor existente şi mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru semnarea acestuia, aprobată prin Legea nr. 122/2007. Articolul 13(1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite pe anul 2014, la propunerea acestora, în baza protocoalelor de predare-preluare.(2) Protocoalele de predare-preluare prevăzute la alin. (1) cuprind:a)prevederile bugetare rămase neutilizate, iar, în cazul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prevederile bugetare şi execuţia bugetară până la data preluării; b)posturile; c)după caz, patrimoniul aferent stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.
(3) Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat se face de către ordonatorii principali de credite, pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.(4) Până la data semnării protocoalelor prevăzute la alin. (1), finanţarea cheltuielilor aferente activităţilor şi instituţiilor preluate se asigură din bugetele din care erau finanţate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(5) Personalul preluat conform prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează statutul profesional şi drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Şeful Cancelariei Primului-Ministru, Vlad Ştefan Stoica Ministrul economiei, Constantin Niţă Ministrul delegat pentru energie, Răzvan-Eugen Nicolescu Ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, Florin Nicolae Jianu Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 Victor Socaciu, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Attila Korodi Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Adriana Doina Pană Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb Ministrul delegat pentru dialog social, Aurelia Cristea p. Ministrul afacerilor externe, George Ciamba, secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la OUG 11/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 11 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu