Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.106 din 25.06.2020

pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 572 din 01 iulie 2020SmartCity1

Având în vedere faptul că furnizarea gazelor naturale la preţ reglementat şi în baza contractelor-cadru pentru clienţii casnici este cuprinsă în activităţile aferente pieţei reglementate până la data de 30 iunie 2020, ulterior acestei date piaţa urmând a fi liberalizată complet,ţinând cont de necesitatea introducerii unui program de ofertare obligatorie a gazelor naturale, care să cuprindă repartizarea cantităţilor ofertate pe produse standardizate lunare, trimestriale, semestriale şi anuale, astfel încât să fie asigurate condiţiile de competiţie transparentă şi nediscriminatorie pentru toţi potenţialii cumpărători,apare ca absolut necesară modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore,în vederea asigurării unui cadru legal care să respecte principiile echităţii şi egalităţii de tratament în condiţii similare în domeniul jocurilor de noroc, având în vedere că suspendarea administrativă a activităţii operatorilor a avut ca rezultat o diminuare semnificativă a lichidităţilor financiare ale acestora,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 102, după litera n) se introduc două noi litere, literele o) şi p), cu următorul cuprins: o)elaborează Planul de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi Planul de urgenţă, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2017/1938 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranţei furnizării de gaze şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010; p)dispune măsuri care nu au la bază mecanismele pieţei destinate asigurării securităţii aprovizionării cu gaze naturale în cazul declarării unei situaţii de criză, nivelul de urgenţă, în calitate de autoritate competentă conform prevederilor Regulamentului (UE) 2017/1938 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranţei furnizării de gaze şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010. 2. La articolul 143 alineatul (1), litera a1) se modifică şi va avea următorul cuprins: a1) să achiziţioneze gazele naturale pe care le furnizează clienţilor casnici, în condiţii de minimizare a costului resurselor alocate, pe baza unor proceduri proprii, elaborate în corelare cu prevederile art. 177 alin. (315), (316) şi (317), care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziţie a gazelor naturale şi, în acelaşi timp, tratamentul egal şi nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura de achiziţie a gazelor naturale, în calitate de ofertanţi; 3. La articolul 143 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)să înfiinţeze puncte unice de contact, fizice sau virtuale care să asigure clienţilor finali modalităţi adecvate de informare cu privire la drepturile acestora, la legislaţia în vigoare, la căile de soluţionare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamaţii sau contestaţii, inclusiv informaţii privind preţurile de tranzacţionare a gazelor naturale publicate de către operatorii pieţelor centralizate. Aceste puncte unice de contact pot face parte din punctele de informare generală a consumatorilor şi oferă clienţilor finali informaţii în mod gratuit; 4. La articolul 143 alineatul (1), literele c) şi q) se abrogă. 5. La articolul 143, alineatul (3) se abrogă. 6. Articolul 176 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 176
(1) Planul de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi Planul de urgenţă, prevăzute la art. 102 lit. o), se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de ministerul de resort.
(2) În cazul apariţiei unei situaţii de criză, pe cele trei niveluri prevăzute de Regulamentul (UE) 2017/1938 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranţei furnizării de gaze şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010, ministerul de resort, în calitate de autoritate competentă, pune în aplicare măsurile prevăzute în Planul de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi/sau în Planul de urgenţă.
(3) În situaţii de criză, pe perioada nivelului de urgenţă, în vederea asigurării securităţii aprovizionării cu gaze naturale, autoritatea competentă poate dispune aplicarea măsurilor administrative, prevăzute în Planul de urgenţă, care nu au la bază mecanisme de piaţă.
(4) Măsurile prevăzute la alin. (2) trebuie să afecteze cât mai puţin buna funcţionare a pieţei interne a Uniunii Europene şi să se rezume strict la remedierea situaţiei de criză care le-a generat.
(5) Ministerul de resort notifică în regim de urgenţă, Comisiei Europene, măsurile de siguranţă adoptate în fiecare caz.
7. La articolul 177, alineatele (315)-(317) se modifică şi vor avea următorul cuprins : (315) În perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022, toţi participanţii la piaţa de gaze naturale, cu excepţia producătorilor a căror producţie anuală realizată în anul anterior depăşeşte 3.000.000 MWh, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale pe piaţa angro, într-un an calendaristic, au obligaţia să oferteze anual, în calitate de vânzător, în anul calendaristic în care livrează gazele naturale, cantităţi de gaze pe pieţele centralizate, transparent, public şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE. (316) a) În perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022 producătorii de gaze naturale a căror producţie anuală realizată în anul anterior depăşeşte 3.000.000 MWh au obligaţia să oferteze anual vânzarea unor cantităţi de gaze naturale, cu livrare în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022, în mod transparent, public şi nediscriminatoriu, pe pieţele centralizate în conformitate cu reglementările emise de ANRE. b)pentru perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022 cantităţile de gaze naturale prevăzute la lit. a) reprezintă o cotă procentuală de 40% din producţia anuală înregistrată în anul anterior ofertării, cu excepţia consumului tehnologic şi a consumului propriu; c)reglementările ANRE prevăzute la lit. a) stabilesc un program de ofertare obligatorie, care să cuprindă repartizarea cantităţilor ofertate pe produse standardizate lunare, trimestriale, semestriale, sezoniere şi anuale, astfel încât să fie asigurate condiţiile de competiţie, transparenţă şi nediscriminare pentru toţi potenţialii cumpărători. (317) În perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022, toţi participanţii la piaţa de gaze naturale, în măsura în care contractează cumpărarea de gaze naturale pe piaţa angro, întrun an calendaristic, au obligaţia să oferteze anual, în calitate de cumpărător, în anul calendaristic în care achiziţionează gazele naturale, cereri de cumpărare de gaze naturale pe pieţele centralizate, transparent, public şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE. 8. La articolul 177, alineatul (318) se abrogă. 9. La articolul 179 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)înmagazinarea subterană a gazelor naturale, până la sfârşitul ciclului de extracţie 2020-2021; 10. La articolul 194, punctul 241 se modifică şi va avea următorul cuprins: 241. nerespectarea de către participanţii la piaţa de gaze naturale a obligaţiilor ce le revin în temeiul prevederilor art. 143 alin. (1), cu excepţia nerespectării obligaţiei prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a1); 11. La articolul 194, după punctul 241 se introduce un nou punct, punctul 242, cu următorul cuprins: 242. nerespectarea de către participanţii la piaţa de gaze naturale a obligaţiilor ce le revin în temeiul prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a1); 12. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, litera e) se modifică după cum urmează: e)cu amendă cuprinsă între 5% şi 10% din cifra de afaceri anuală, cele de la pct. 242, 25, 35, 351, 361 şi 42;
Articolul IIDispoziţiile art. I pct. 10, 11 şi 12 intră în vigoare în 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul IIILegea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 14 noiembrie 2018, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 20 va avea următorul cuprins: Articolul 20Începând cu data de 1 iulie 2020, prevederile art. 177 alin. (316) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi pentru titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, inclusiv filialele acestora şi/sau aparţinând aceluiaşi grup de interes economic. 2. Articolul 21 se abrogă. Articolul IV Taxele aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt datorate de către operatorii care exploatează jocuri de noroc tradiţionale pe perioada stării de alertă, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în care activitatea desfăşurată de aceştia este suspendată.PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,Virgil-Daniel PopescuMinistrul finanţelor publice,Vasile-Florin CîţuSmartCity5

COMENTARII la OUG 106/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 106 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu