Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.256 din 12.11.2018

privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 14 noiembrie 2018SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1
(1) Prezenta lege stabileşte unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi de abandonare, precum şi a lucrărilor/lucrărilor la sonde aferente operaţiunilor petroliere, desfăşurate de titularii de acorduri petroliere cu privire la perimetrele petroliere offshore, în conformitate cu prevederile acordurilor petroliere încheiate între titulari şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, denumită în continuare ANRM.
(2) În situaţia în care un titular este parte la un acord petrolier care se referă atât la perimetre petroliere localizate pe uscat, cât şi la perimetre petroliere offshore sau are calitatea de titular atât al unui/unor acord/acorduri petrolier/petroliere care se referă la perimetre petroliere localizate pe uscat, cât şi la perimetre petroliere offshore, prevederile prezentei legi se aplică numai referitor la operaţiunile petroliere desfăşurate cu privire la perimetrele petroliere offshore.
Articolul 2
(1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)actul de autorizare - actul final de autoritate emis în temeiul prezentei legi de către Ministerul Energiei pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor aferente operaţiunilor petroliere prevăzute la art. 1; b)lucrări - forajele geotehnice, precum şi construirea, desfiinţarea, extinderea şi consolidarea următoarelor obiective, executate offshore, precum şi pe uscat, aferente operaţiunilor petroliere prevăzute la art. 1:

(i) instalaţiile tehnologice necesare pentru explorarea, dezvoltarea, producţia, tratarea, preluarea şi predarea petrolului;
(ii) conductele;
(iii) platformele marine;
(iv) alte construcţii aferente infrastructurii de producţie, transport şi tratare a hidrocarburilor, echipamente sau instalaţii;
(v) drumurile de acces;
(vi) infrastructura de comunicaţii.

Lucrările reprezintă un obiectiv de interes public major, fiind indispensabile în cadrul politicilor fundamentale ale ţării în domeniul asigurării securităţii energetice; c)lucrări la sonde - săparea, testarea, echiparea pentru producţie, punerea în siguranţă, conservarea, abandonarea, demontarea, dezafectarea sondelor şi orice alte operaţiuni, intervenţii, reparaţii şi modificări executate la acestea, forajele geotehnice aferente sondelor, executate offshore; lucrările la sonde reprezintă un considerent imperativ de interes public major, fiind indispensabile în cadrul politicilor fundamentale ale ţării în domeniul asigurării securităţii energetice; d)lucrări offshore - lucrările prevăzute la lit. b) executate offshore; e)acord petrolier referitor la perimetre petroliere offshore (acord) - actul juridic încheiat între ANRM şi una sau mai multe persoane juridice române sau străine, în vederea acordării concesiunii petroliere în zona offshore şi a desfăşurării operaţiunilor petroliere, potrivit prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit Legii petrolului nr. 134/1995, cu modificările şi completările ulterioare; f)autoritate competentă - instituţia publică ce reprezintă interesele statului în domeniile resurselor de petrol şi gaze naturale, conform Legii nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare; g)offshore - înseamnă situat în apele maritime interioare, marea teritorială, în zona contiguă şi în zona economică exclusivă sau pe platoul continental al Mării Negre, în sensul dispoziţiilor Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată prin Legea nr. 110/1996; h)operaţiuni petroliere offshore - toate activităţile asociate cu instalaţia sau infrastructura conectată, inclusiv proiectarea, planificarea, construcţia, operarea şi dezafectarea acestora, legate de explorarea şi exploatarea zăcămintelor de petrol, dar excluzând transportul petrolului de pe o coastă pe alta; i)perimetru petrolier offshore - aria corespunzătoare proiecţiei la suprafaţă a conturului părţii din scoarţa terestră în interiorul căreia, pe un interval de adâncime determinat, se realizează lucrări de explorare, dezvoltare, exploatare sau înmagazinare, precum şi suprafeţele necesare desfăşurării activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare, înmagazinare şi transport al petrolului, situate în afara acestei arii în offshore; j)plajă - porţiunea de teren sau fâşia de coastă adiacentă mării, râurilor, lacurilor sau oricărei alte ape, indiferent de materialul cu care este acoperită; k)terminal de coastă - instalaţiile, echipamentele şi construcţiile aferente situate pe uscat, destinate, după caz, operaţiunilor de curăţare, uscare, comprimare, măsurare sau descărcare a gazelor naturale ori ţiţeiului, transportate prin conducte de alimentare din amonte de la perimetrele offshore; l)interes public major - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile, autorităţile publice, precum şi persoanele juridice beneficiare ale acordurilor petroliere offshore a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor.
(2) Grupul de interes economic are înţelesul prevăzut la art. 118 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul IIProcedura aplicabilă autorizării lucrărilor şi a lucrărilor la sonde Articolul 3
(1) Lucrările se execută în baza actului de autorizare emis de Ministerul Energiei, potrivit documentelor prevăzute la art. 4 şi 5, şi ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare pentru lucrările offshore şi, respectiv, reprezintă autorizaţia de construire/desfiinţare pentru lucrările efectuate pe uscat, până la terminalele de coastă inclusiv.
(2) Lucrările la sonde se execută în baza avizului emis de ANRM sau succesorii acesteia în temeiul prevederilor prezentei legi, care ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare.
(3) Sunt exceptate de la autorizarea prevăzută de prezenta lege toate operaţiunile zilnice sau periodice destinate păstrării în funcţiune, optimizării sau menţinerii în siguranţă a obiectivelor prevăzute la art. 2 lit. c) şi d), cum ar fi reparaţiile, întreţinerea, reabilitarea, intervenţiile în primă urgenţă.
(4) Actul de autorizare şi avizul privind lucrările/lucrările la sonde se emit în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de către titular şi îşi menţin valabilitatea pe toată durata de execuţie a lucrărilor/lucrărilor la sonde pentru care au fost eliberate. Solicitarea privind completarea documentaţiei depuse de către titular se transmite acestuia de către autorităţile emitente în termen de 10 zile de la data depunerii cererii.
(5) Actul de autorizare se poate emite cu privire la ansamblul lucrărilor sau cu privire la secţiuni, etape, tronsoane, sectoare, conform solicitării titularului. Actul de autorizare va prevedea posibilitatea titularului de a executa lucrările şi pe secţiuni, etape, tronsoane, sectoare, obiective sau categorii de lucrări, conform solicitării acestuia.
(6) Înainte de începerea lucrărilor, titularul are obligaţia de a notifica Direcţia hidrografică maritimă din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi Autoritatea Navală Română, precum şi secretariatul Comitetului de amenajare a spaţiului maritim, în scopul marcării coordonatelor acestora în planul de amenajare a spaţiului maritim, precum şi Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră cu cel puţin 30 de zile înainte de demararea efectivă a procesului de execuţie pe secţiuni, etape, tronsoane, sectoare, obiective sau categorii de lucrări.
Articolul 4
(1) Ministerul Energiei emite actul de autorizare în privinţa lucrărilor offshore ca urmare a constatării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2).
(2) Titularii depun la Ministerul Energiei următoarea documentaţie prevăzută în mod limitativ de prezenta lege şi care va fi anexată cererii privind emiterea actului de autorizare pentru lucrările offshore:a)punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului sau actul administrativ al acesteia, după caz, conform prevederilor legale; b)notificarea pentru începerea execuţiei lucrărilor, prevăzută la art. 3 alin. (6), sau avizul emis de Administraţia Naţională Apele Române sau de unităţile din subordinea acesteia, după caz, conform prevederilor legale; c)avizul Direcţiei Hidrografice Maritime Constanţa, după caz; d)avizul Autorităţii Navale Române, pentru porţiunea din lucrări executată în apele teritoriale ale României; e)avizul Statului Major al Apărării, pentru amplasarea unor noi obiective şi extinderea celor existente din cele prevăzute la art. 2 lit. b) şi c); f)avizul Poliţiei de Frontieră Române, pentru porţiunea de lucrări care urmează a fi amplasată în zona sa de competenţă, aşa cum este definită la art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările şi completările ulterioare; g)ordinul privind declasarea totală sau parţială şi certificatul de descărcare de sarcină arheologică, după caz, emise de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale direct sau prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia, în conformitate cu prevederile prezentei legi; h)acceptarea Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră cu privire la evaluarea notificării privind proiectarea, a raportului privind pericolele majore asociate cu o instalaţie de exploatare şi a raportului privind pericolele majore referitor la o instalaţie neproductivă, astfel cum sunt definite în Legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv acceptarea notificării privind operaţiunile combinate, transmisă de Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră în cazul unei operaţiuni combinate; i)documentaţia tehnică de autorizare întocmită potrivit conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construire, prevăzut în anexa nr. 1; j)avizul Ministerului Afacerilor Externe, în cazul unor perimetre aflate în sectoare în care nu s-a efectuat delimitarea între spaţiile maritime ale României şi spaţiile maritime ale statelor vecine; k)declaraţia titularului acordului petrolier privind suportarea costurilor reparării daunelor cauzate mediului.
(3) În vederea emiterii avizului cu privire la lucrările la sonde, titularii depun la ANRM documentaţia prevăzută în mod limitativ de prezenta lege la alin. (2) lit. a)-c), documentaţia tehnică întocmită conform instrucţiunilor tehnice emise de ANRM şi evaluarea notificării privind operaţiunea la sondă transmisă de către Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră în baza prevederilor Legii nr. 165/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În vederea emiterii punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului sau a actului administrativ al acesteia, după caz, conform prevederilor legale, titularii depun la autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi confirmarea emisă de ANRM privind calitatea solicitantului de titular de acord petrolier care desfăşoară operaţiuni petroliere cu privire la perimetre petroliere offshore. Confirmarea ANRM este suficientă pentru dovada calităţii de titular de acord petrolier a solicitantului.
Articolul 5
(1) Pentru lucrările executate pe uscat, certificatul de urbanism se emite conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei legi de consiliul judeţean pe teritoriul administrativ al căruia se execută lucrările.
(2) În vederea eliberării certificatului de urbanism şi a actului de autorizare pentru lucrările executate pe uscat, terenurile care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară se pot identifica prin numărul de tarla şi de parcelă, prin titlu de proprietate şi proces-verbal de punere în posesie, hotărâre judecătorească, act administrativ, precum şi prin orice altă modalitate de identificare prevăzută de lege.
(3) Actul de autorizare în privinţa lucrărilor executate pe uscat se emite de către Ministerul Energiei în baza unei documentaţii, care cuprinde următoarele documente prevăzute în mod limitativ de prezenta lege:a)certificatul de urbanism; b)dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi sau, pentru terenurile care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară, numărul de tarla şi de parcelă, proces-verbal de punere în posesie sau orice alt document prevăzut de lege prin care acestea se pot identifica, cu excepţia lucrărilor care se realizează în temeiul dreptului de trecere conform legii; c)documentaţia tehnică - D.T. prevăzută de Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d)avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului sau, după caz, actul administrativ al acesteia.
Articolul 6
(1) Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, autorizaţiile eliberate pentru diagnosticul arheologic, precum şi orice alte permise şi autorizaţii emise în vederea executării lucrărilor/lucrărilor la sonde sunt valabile pentru o perioadă iniţială de 36 de luni de la data emiterii cu posibilitatea prelungirii la cerere cu încă 24 de luni, cu condiţia respectării de către titular, pe întreaga perioadă, a tuturor obligaţiilor asumate la momentul depunerii documentaţiei iniţiale către autorităţile competente.
(2) Avizele, acordurile, permisele şi autorizaţiile prevăzute în certificatul de urbanism, precum şi cele prevăzute la art. 4 pentru lucrările offshore şi lucrările la sonde se emit în termen de 30 de zile de la data depunerii de către titular a cererii şi a documentaţiei complete aferente, potrivit prezentei legi. Solicitarea privind completarea documentaţiei depuse de către titular se transmite acestuia de către autorităţile emitente în termen de 10 zile de la data depunerii cererii.
(3) Acordurile emise de autorităţile competente în domeniul protecţiei mediului şi al gospodăririi apelor pentru lucrările offshore şi lucrările la sonde se emit în termen de 30 de zile de la data depunerii de către titular a cererii şi a documentaţiei complete aferente şi încheierea procedurii specifice. Solicitarea privind completarea documentaţiei depuse de către titular se transmite acestuia de către autorităţile emitente în termen de 10 zile de la data depunerii cererii sau încheierea unei etape procedurale.
(4) În cazul în care lucrările generează modificarea planului urbanistic zonal, planului urbanistic de detaliu sau planului urbanistic general, costurile aferente sunt suportate de titular.
Articolul 7
(1) Lucrările subterane, lucrările aferente organizării executării lucrărilor de construcţii şi lucrările de construcţii cu caracter provizoriu, până la terminalele de coastă, se realizează după autorizarea acestora, în prealabil, de către Ministerul Energiei, în conformitate cu prevederile art. 3.
(2) Interdicţiile şi restricţiile legale din domeniul conservării biodiversităţii şi ariilor naturale protejate şi cele din planurile de management ale ariilor naturale protejate rămân aplicabile lucrărilor.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a transpune, după caz, în planul urbanistic zonal, planul urbanistic de detaliu sau planul urbanistic general zonele de protecţie şi siguranţă generate de lucrările ce intră sub incidenţa prezentei legi, costurile aferente fiind suportate de titular.
(4) În scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (3), în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, consiliul judeţean solicită unităţilor administrativ-teritoriale ale căror teritorii se află în raza judeţului transmiterea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor de urbanism aferente acestora, avizate şi aprobate potrivit legii, precum şi a tuturor informaţiilor pe care le consideră necesare. Unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a răspunde acestei solicitări în termen de cel mult 15 zile.
(5) Lucrările prevăzute la art. 2 lit. b)-d) vor fi avute în vedere de către Comitetul de amenajare a spaţiului maritim în cadrul procedurii de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim.
(6) Titularii au obligaţia de a lua măsuri astfel încât amplasarea terminalelor de coastă să se încadreze în peisagistica zonei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind modul de utilizare a plajelor în scop turistic, inclusiv prin realizarea unor împrejmuiri adecvate şi plantarea unor perdele de vegetaţie naturală.
Articolul 8Prin derogare de la prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile cap. VI din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunile petroliere executate offshore se desfăşoară cu respectarea următoarelor condiţii: a)descărcarea de sarcina arheologică a siturilor arheologice incluse în lista monumentelor istorice din offshore se realizează în baza operaţiunii de diagnostic arheologic care se efectuează numai prin metode nonintruzive de investigare acustică cu sonarul cu scanare laterală - side scan sonar - sau cu sonarul multifascicul - multi-beam sonar - care va oferi imagini ale fundului mării şi cu profilatorul seismo-acustic - sub-bottom profiler - care va oferi imagini 2D până la o adâncime de minimum 3 metri în subsolul fundului mării; b)raportul de diagnostic arheologic se întocmeşte de către instituţiile organizatoare ale cercetărilor arheologice prin personal de specialitate atestat şi înregistrat în registrul arheologilor; c)descărcarea de sarcina arheologică se realizează numai pentru zona afectată de lucrările offshore şi/sau de lucrările la sonde şi numai în situaţia în care raportul de diagnostic arheologic nu a revelat vestigii arheologice subacvatice sau descoperiri arheologice; d)declasarea totală sau parţială a siturilor arheologice incluse pe lista monumentelor istorice cu privire la care s-a emis certificatul de descărcare de sarcină arheologică se realizează în baza dosarului de declasare care cuprinde:1. cerere-tip din partea solicitantului; 2. confirmarea calităţii de titular al acordului petrolier din partea ANRM; 3. raport diagnostic arheologic; 4. referat de specialitate al serviciului public deconcentrat; 5. certificat de descărcare de sarcină arheologică; 6. coordonatele STEREO 1970 ale zonei pentru care se propune declasarea; 7. fişa analitică de inventariere ce va cuprinde: date de identificare - cod LMI, categorie, denumire, tip proprietate, descrierea stării actuale; 8. avizul comisiei zonale a monumentelor istorice competente; 9. avizul secţiunii de evidenţă a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice; 10. aprobarea Plenului Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice; e)Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale emite ordinul privind declasarea totală sau parţială a monumentelor istorice în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete prevăzute la lit. d); după finalizarea procedurii de descărcare de sarcină arheologică de către serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Institutul Naţional al Patrimoniului asigură radierea din Repertoriul Arheologic Naţional a porţiunii din situl arheologic delimitate cu coordonate STEREO 1970 pentru care s-a emis certificatul de descărcare de sarcină arheologică; f)situl arheologic cu privire la care s-a emis certificatul de descărcare de sarcină arheologică nu reprezintă zona cu patrimoniu arheologic în sensul art. 2 alin. (9)-(11) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu este asimilat unei zone de protecţie a monumentelor istorice sau a siturilor arheologice în sensul Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectiv în sensul Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; g)în cazul în care raportul de diagnostic arheologic a revelat vestigii arheologice subacvatice sau descoperiri arheologice, titularul are obligaţia de a delimita o zonă de protecţie de 50 de metri în jurul acestora, în coordonate STEREO 1970, şi de a transmite aceste date serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în termen de 72 de ore de la finalizarea operaţiunii de delimitare; h)după comunicarea coordonatelor zonei delimitate conform lit. g), titularul poate continua lucrările offshore şi/sau lucrările la sonde în orice alte zone în care nu au fost identificate vestigii arheologice subacvatice conform diagnosticului arheologic prin modificarea corespunzătoare a traseului lucrărilor offshore şi/sau a lucrărilor la sonde şi a actului de autorizare/avizului privind lucrările la sonde, fără a fi necesară obţinerea unor noi avize conform art. 4; i)dacă prin lucrările offshore şi/sau lucrările la sonde se identifică o descoperire arheologică întâmplătoare, titularul are obligaţia de a delimita zona cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător şi o zonă de protecţie de 50 de metri în jurul acesteia, în coordonate STEREO 1970, şi de a transmite aceste date serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în termen de 72 de ore de la finalizarea operaţiunii de delimitare; j)titularul are dreptul de a continua lucrările offshore şi/sau lucrările la sonde în orice alte zone în care nu au fost identificate vestigii arheologice subacvatice conform diagnosticului arheologic prin modificarea corespunzătoare a traseului lucrărilor offshore şi/sau a lucrărilor la sonde şi a actului de autorizare/avizului privind lucrările la sonde, fără a fi necesară obţinerea unor noi avize conform art. 4 şi fără suspendarea actului de autorizare/avizului privind lucrările la sonde. Articolul 9
(1) Recepţia lucrărilor se realizează în conformitate cu o procedură reglementată prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Energiei şi Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, aprobată în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a lucrărilor executate pe uscat reprezentând construcţii se efectuează la cerere, în baza actului de autorizare, a actului de finalizare a lucrărilor şi a documentaţiei cadastrale. Încălcarea de către titular a prevederilor din cuprinsul actului de autorizare determină respingerea cererii de înscriere.
Capitolul IIIAspecte specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate cu privire la perimetre petroliere offshore Articolul 10
(1) Titularii care desfăşoară operaţiunile petroliere şi execută lucrările prevăzute la art. 1 asupra imobilelor aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale beneficiază de un drept de trecere subteran, de suprafaţă sau aerian, constituit prin prezenta lege, pe toată durata operaţiunilor petroliere prevăzute la art. 1, care implică imobilele menţionate.
(2) Dreptul de trecere instituit prin prezenta lege este autorizat de către Ministerul Energiei în conformitate cu prevederile art. 3 şi ale art. 7 şi constă în:a)dreptul de acces, inclusiv cu autovehicule, utilaje şi echipamente, dreptul de folosinţă şi dreptul de efectuare a lucrărilor la conductele subterane, submarine, de suprafaţă sau aeriene şi la instalaţiile, cablurile şi echipamentele conexe acestora, cu privire la imobilele necesare coridorului de construcţie, zonei de protecţie şi siguranţă, precum şi cu privire la imobilele necesare accesului la acestea dinspre şi către drumurile publice; b)dreptul de acces, inclusiv cu autovehicule, utilaje şi echipamente, şi dreptul de folosinţă cu privire la imobilele de la lit. a) în vederea operării, întreţinerii, reparării, modernizării, reabilitării, intervenirii în caz de avarii sau accidente şi retehnologizării conductelor subterane, submarine, de suprafaţă sau aeriene şi a instalaţiilor, cablurilor şi echipamentelor conexe acestora; c)dreptul de acces, inclusiv cu autovehicule, utilaje şi echipamente, la terenurile şi obiectivele necesare pentru desfăşurarea operaţiunilor petroliere prevăzute la art. 1; d)dreptul de acces, inclusiv cu autovehicule, utilaje şi echipamente, dreptul de folosinţă a imobilelor şi dreptul de efectuare a lucrărilor aferente drumurilor, inclusiv a celor existente, pentru accesul la obiectivele necesare pentru desfăşurarea operaţiunilor petroliere prevăzute la art. 1.
(3) Dreptul de trecere prevăzut la alin. (2) se instituie prin prezenta lege şi se exercită pe toată durata operaţiunilor petroliere prevăzute la art. 1 în condiţii de natură să aducă o minimă stânjenire exercitării dreptului de proprietate asupra imobilelor de la alin. (1).
(4) În exercitarea dreptului de trecere pentru instalarea, existenţa şi operarea conductelor subterane, submarine, de suprafaţă sau aeriene şi instalaţiilor, cablurilor şi echipamentelor conexe, precum şi pentru realizarea şi exploatarea drumurilor de acces titularii pot:a)să folosească imobilele în conformitate cu autorizările eliberate conform prezentei legi pentru realizarea lucrărilor, inclusiv pentru lucrările de organizare de şantier, depozitare de materiale, echipamente, utilaje şi instalaţii; b)să aibă acces la utilităţile publice, în condiţiile legii; c)să desfiinţeze culturi sau plantaţii ori alte amenajări, în măsura strict necesară; în cazul afectării construcţiilor existente, se vor respecta prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la expertizare şi cerinţele proiectelor tehnice, iar costurile aferente întocmirii expertizelor şi proiectelor tehnice necesare vor fi suportate integral de către titular în toate cazurile; d)să extragă materiale şi să capteze apa, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
(5) Dispoziţiile cap. II din Legea nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile titularilor de acorduri petroliere de explorare, dezvoltare şi exploatare, de dezvoltare-exploatare sau de exploatare cu privire la perimetre petroliere offshore în ceea ce priveşte accesul la imobilele care sunt în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, altele decât statul sau unităţile administrativ-teritoriale.
Articolul 11
(1) Dreptul de trecere prevăzut la art. 10 se exercită de drept, necondiţionat de înscrierea acestuia în cartea funciară, fără a necesita obţinerea unui acord prealabil al proprietarilor sau al altor titulari de drepturi reale sau activităţi desfăşurate în legătură cu imobilele afectate, cu condiţia îndeplinirii prevederilor din autorizarea Ministerului Energiei prevăzută la art. 3 şi 7 şi procedurii de notificare prevăzute la art. 12 şi de despăgubire în conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, existenţa oricăror proceduri administrative sau judiciare generate de Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, notate sau nu în cartea funciară, nu invalidează instituirea şi exercitarea valabilă a dreptului de trecere reglementat în prezenta lege.
(3) Existenţa unui litigiu, indiferent de temeiul juridic invocat de reclamant, notat sau nu în cartea funciară, la data notificării transmise de titular conform art. 12 sau apariţia unui litigiu ulterior notificării nu poate duce la suspendarea, invalidarea sau amânarea exercitării valabile a dreptului de trecere reglementat de prezenta lege.
(4) În aplicarea prevederilor alin. (2) şi (3), compensaţiile şi despăgubirile prevăzute la art. 13 se plătesc persoanei desemnate printr-o hotărâre judecătorească definitivă ca fiind îndreptăţită la primirea sumelor respective.
Articolul 12
(1) Titularii transmit proprietarilor bunurilor din domeniul public/privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, deţinătorilor de drepturi reale, altele decât cel de proprietate asupra imobilelor afectate de exercitarea dreptului de trecere şi în prealabil Ministerului Energiei, cu minimum 30 de zile înainte de data prevăzută pentru începerea exercitării dreptului de trecere prevăzut la art. 10, o notificare privind exercitarea dreptului de trecere, ce trebuie să cuprindă următoarele:a)enumerarea operaţiunilor ce urmează a fi efectuate de titularii care desfăşoară operaţiunile petroliere prevăzute la art. 1 asupra imobilelor; b)enumerarea condiţiilor, restricţiilor şi interdicţiilor care sunt instituite pe parcursul exercitării drepturilor prevăzute la art. 10; c)perioada calendaristică în interiorul căreia sunt exercitate drepturile prevăzute la art. 10, de către titularii care desfăşoară operaţiunile petroliere prevăzute la art. 1; d)faptul că suma compensaţiilor şi despăgubirilor prevăzute la art. 13 este stabilită conform unui raport de evaluare potrivit prezentei legi.
(2) Notificarea se transmite proprietarilor bunurilor din domeniul public/privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, deţinătorilor de drepturi reale, altele decât cel de proprietate asupra imobilelor, titularii care desfăşoară operaţiunile petroliere prevăzute la art. 1 având obligaţia să informeze titularii altor drepturi şi activităţi, în cazul în care sunt diferiţi de proprietari.
(3) Proprietarii imobilelor prevăzute la art. 10 şi/sau deţinătorii altor drepturi reale, precum şi/sau titularii altor drepturi şi activităţi afectaţi de exercitarea dreptului de trecere sunt obligaţi să permită accesul pentru exercitarea dreptului de trecere începând cu prima zi a perioadei prevăzute la alin. (1) lit. c), în conformitate cu prevederile prezentei legi.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(3), în caz de avarii, accidente tehnice, calamităţi sau alte evenimente cu caracter excepţional, pentru lucrări şi operaţiuni necesare remedierii avariei sau pentru intervenţii de primă urgenţă, titularii au drept de acces imediat la imobile. În termen de maximum 5 zile de la data la care a fost efectuat accesul, titularii transmit o notificare scrisă proprietarilor bunurilor din domeniul public/privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, deţinătorilor de drepturi reale, altele decât cel de proprietate asupra imobilelor şi spre ştiinţă Ministerului Energiei, privind exercitarea dreptului de trecere. Dacă este cazul, titularii care desfăşoară operaţiunile petroliere prevăzute la art. 1 îi vor informa pe titularii altor drepturi în cazul în care sunt diferiţi de proprietari, precum şi pe titularii altor activităţi afectaţi de exercitarea dreptului de trecere. Informarea respectă procedurile Ministerului Energiei în acest sens şi conţine aceleaşi informaţii ca cele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d).
Articolul 13
(1) Pentru exercitarea dreptului de trecere asupra imobilelor, prevăzut la art. 10, titularii vor plăti:a)compensaţii aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosinţă ca urmare a exercitării dreptului de trecere;şi, respectiv, b)despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere.
(2) Compensaţiile şi despăgubirile prevăzute la alin. (1), aferente exercitării drepturilor prevăzute la art. 10, se stabilesc printr-un raport de evaluare, întocmit în termen de maximum 30 de zile de la data nominalizării, de către un evaluator autorizat în condiţiile legii, selectat şi nominalizat de Ministerul Energiei, costul evaluării fiind suportat de către titularul care desfăşoară operaţiunile petroliere prevăzute la art. 1 şi care a făcut notificarea prevăzută la art. 12 alin. (1) sau la art. 12 alin. (4). Suma compensaţiei prevăzute la alin. (1) se actualizează anual cu indicele inflaţiei, pentru fiecare imobil, începând cu data primei plăţi.
(3) Evaluatorul este selectat şi nominalizat de Ministerul Energiei în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data notificării de la art. 12 alin. (1) sau de la art. 12 alin. (4) sau de la data primirii înştiinţării din partea părţii afectate de pagubele cauzate prin exercitarea drepturilor prevăzute la art. 10, de către titularii care desfăşoară operaţiunile petroliere prevăzute la art. 1. În situaţia în care Ministerul Energiei nu comunică titularului identitatea evaluatorului autorizat selectat care a acceptat nominalizarea în termenul prevăzut la acest alineat, titularul selectează şi nominalizează evaluatorul autorizat din lista Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în termen de maximum 30 de zile de la data împlinirii acestui termen.
(4) Cuantumul sumei aferente compensaţiei pentru exercitarea dreptului de trecere pe proprietatea publică sau privată a statului se face venit la bugetul de stat.
(5) Despăgubirile pentru pagubele cauzate de către titularii care desfăşoară operaţiunile petroliere prevăzute la art. 1, prin exercitarea drepturilor prevăzute la art. 10, se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care titularii care desfăşoară operaţiunile petroliere offshore prevăzute la art. 1 au primit raportul de evaluare prevăzut la alin. (2), în contul bancar al proprietarului imobilului respectiv, al titularului dreptului real asupra imobilului respectiv, altul decât cel de proprietate, sau al titularului altor drepturi şi activităţi derulate pe imobilul respectiv, după caz. În situaţia în care nu există un titular de drept real desemnat, altul decât cel de proprietate, despăgubirile se fac venit la bugetul de stat.
(6) În cazul exercitării dreptului de trecere pe proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, sumele prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul local al respectivei unităţi administrativ-teritoriale.
(7) Compensaţiile acordate pentru limitările aduse dreptului de folosinţă asupra imobilului se plătesc anual, cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an. Pentru primul an compensaţia se plăteşte proporţional cu perioada din an pentru care se exercită dreptul de trecere, până la data de 25 a lunii următoare celei în care titularul acordului a primit raportul de evaluare.
(8) Compensaţiile şi despăgubirile care se cuvin bugetului de stat sau bugetului local se declară la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau la organul fiscal local, după caz, până la termenele de plată prevăzute la alin. (5), (7) şi (9). Recuperarea compensaţiilor şi despăgubirilor se realizează conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Modalitatea de declarare şi de plată se stabileşte prin ordin al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, după caz, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(9) Despăgubirile pentru pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere pe proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale se plătesc la bugetul local al respectivei unităţi administrativ-teritoriale în termen de 30 de zile de la data stabilirii sumei de plată prin raportul de evaluare.
(10) Pentru neachitarea la scadenţă a compensaţiilor şi despăgubirilor datorate bugetului de stat sau bugetului local prevăzute la alin. (1) se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(11) Persoanele şi organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi unităţile teritoriale ale acestora, titulare de drepturi reale, altele decât dreptul de proprietate asupra imobilelor, nemulţumite de cuantumul compensaţiilor şi/sau despăgubirilor stabilite, se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente.
Articolul 14
(1) Cu avizul ANRM, titularii au dreptul să desfăşoare operaţiuni petroliere, cu excepţia operaţiunilor de explorare şi de extracţie a petrolului, şi să execute lucrările, şi pe terenuri şi suprafeţe terestre sau marine situate în afara limitelor perimetrelor petroliere offshore ai căror titulari sunt, chiar dacă pe terenurile şi/sau suprafeţele terestre sau marine respective sunt instituite alte perimetre petroliere, indiferent de localizarea acestora, cu condiţia notificării prealabile a titularului perimetrului petrolier afectat şi cu condiţia ca operaţiunile petroliere din perimetrele petroliere offshore afectate de acestea să nu fie influenţate în mod negativ.
(2) Titularii perimetrului petrolier afectat conform alin. (1) au obligaţia de a permite desfăşurarea operaţiunilor petroliere şi a lucrărilor prevăzute la alin. (1) de către ceilalţi titulari de acorduri petroliere.
(3) Operaţiunile petroliere şi lucrările prevăzute la alin. (1) se desfăşoară conform documentaţiilor avizate de ANRM, inclusiv în situaţia schimbării traseului şi/sau amplasamentului lucrărilor.
Articolul 15
(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 280/2003, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre, cu modificările şi completările ulterioare, este interzisă amplasarea sau autorizarea construcţiilor permanente sau temporare în zona de protecţie a conductelor.
(2) Lucrările de subtraversare cu conducte, instalaţii electrice, de telecomunicaţii şi celelalte utilităţi aferente acestora, executate între izobata de 2 m şi 150 m de la linia de coastă în direcţia uscatului, se realizează prin foraj orizontal, dirijat şi/sau, după caz, prin tunel în care este pozată conducta, fără a aduce atingere accesului liber pe plajă, siguranţei, protecţiei turiştilor şi modului de utilizare a plajelor Mării Negre în scop turistic, în condiţiile legii.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 6 din Legea nr. 597/2001, cu modificările şi completările ulterioare, lucrările pot începe şi/sau se pot realiza pe tot parcursul anului. Se interzice amplasarea pe plajă a utilajelor necesare realizării lucrărilor.
Articolul 16
(1) Lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) se vor realiza cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 68 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 280/2003, cu modificările ulterioare, în cazul în care Comitetul Naţional al Zonei Costiere nu emite avizul consultativ privind studiile de impact pentru activităţile cu impact semnificativ aferente lucrărilor/lucrărilor la sonde în termen de 60 de zile de la data depunerii studiului, acesta se consideră avizat favorabil în mod tacit.
Articolul 17Prin derogare de la prevederile cap. I şi ale cap. II din titlul III din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, programul specific de lucru se organizează ţinând cont de următoarele: a)durata medie normală a timpului de muncă pentru salariaţii care desfăşoară activitate offshore este de 168 ore/lună, calculată raportat la o perioadă de referinţă de 12 luni; orele lucrate de salariaţii care desfăşoară activitate offshore în afara timpului de muncă stabilit conform acestei litere, calculat la o perioadă de referinţă de 12 luni, vor fi considerate ore suplimentare şi vor fi compensate, în conformitate cu prevederile lit. b); durata maximă a timpului de muncă pentru salariaţii care desfăşoară activitate offshore nu poate depăşi media de 48 ore/săptămână, inclusiv orele suplimentare, calculate la o perioadă de referinţă de 12 luni; b)orele de muncă suplimentară se compensează cu un spor de minimum 75% din salariul de bază orar pentru fiecare oră suplimentară prestată şi nerecuperată cu timp liber corespunzător în perioada de referinţă de 12 luni prevăzută la lit. a); c)timpul de muncă în activităţile offshore este organizat prin intermediul alternanţei între:

(i) perioade de activitate continuă, pentru o durată normală a timpului de lucru ce nu poate depăşi 28 de zile calendaristice consecutive; şi
(ii) perioade de repaus care sunt acordate cumulat şi sunt astfel stabilite încât să asigure durata medie normală a timpului de muncă, astfel cum aceasta este prevăzută la lit. a);

d)timpul de lucru în activitatea offshore poate fi organizat în ture şi schimburi de tip continuu; timpul zilnic de lucru este de maximum 12 ore consecutive într-o perioadă de 24 de ore; între două perioade de lucru de 12 ore consecutive salariaţii au dreptul la o perioadă de repaus care nu poate fi mai mică de 12 ore consecutiv; prin excepţie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi; e)repausul săptămânal, precum şi compensarea muncii prestate în zilele de sărbătoare legală se acordă cumulat în alte zile lucrătoare, după perioada de activitate continuă ce nu poate depăşi 28 de zile calendaristice consecutive. Capitolul IVPrevederi financiar-fiscale şi comerciale Articolul 18Titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi li se aplică, pe toată perioada derulării acestora, nivelul de redevenţă, cotele procentuale de redevenţă petrolieră, pragurile de producţie brută aferente acestor cote şi regimul fiscal specific aplicabil activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare şi abandonare desfăşurate în baza acordurilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 19
(1) Titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, inclusiv filialele acestora şi/sau aparţinând aceluiaşi grup de interes economic care desfăşoară efectiv atât activităţi de extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase din aceste perimetre sunt obligaţi la calcularea, declararea şi plata impozitului asupra veniturilor suplimentare offshore.
(2) Prin venit suplimentar se înţelege diferenţa dintre preţul mediu ponderat al gazelor naturale vândute din producţia internă proprie din perimetrele offshore şi preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi noncasnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, înmulţită cu volumele de gaze vândute din producţia internă din perimetrele offshore.
(3) Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore prevăzut la alin. (1) se calculează prin aplicarea unuia sau unor procente de calcul, după caz, asupra veniturilor suplimentare obţinute din vânzarea gazelor naturale extrase din perimetrele offshore, aşa cum acestea sunt determinate potrivit anexei nr. 2, impozit din care se deduce valoarea investiţiilor în segmentul upstream. Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore ţine seama de preţul de referinţă stabilit de ANRM pentru calculul redevenţelor. Tranzacţiile desfăşurate sub preţul de referinţă se impozitează la preţul de referinţă. Procentele de calcul al impozitului se calculează pe baza preţurilor de vânzare a gazelor naturale practicate de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore pe baza grilei de preţuri de mai jos, ajustate anual începând cu 1 ianuarie 2019 cu indicele anual al preţurilor de consum, după cum urmează:a)30% din venitul suplimentar pentru preţurile de până la 85 lei/MWh inclusiv; b)15% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 85 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 100 lei/MWh; c)30% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 100 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 115 lei/MWh; d)35% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 115 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 130 lei/MWh; e)40% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 130 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 145 lei/MWh; f)50% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 145 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 160 lei/MWh; g)55% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 160 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 175 lei/MWh; h)60% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 175 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 190 lei/MWh; i)70% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 190 lei/MWh.
(4) Limita maximă a deducerii investiţiilor în segmentul upstream nu poate depăşi 30% din totalul impozitului pe veniturile suplimentare offshore.
(5) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) calculează, declară şi plătesc lunar impozitul suplimentar offshore, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care datorează impozitul.
(6) Modelul şi conţinutul declaraţiei privind impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(7) În măsura în care aplicarea prezentelor prevederi impune emiterea de instrucţiuni cu privire la impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore, acestea vor fi emise prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului energiei, cu avizul ANRM.
(8) Sumele datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore ca impozit asupra veniturilor suplimentare se colectează într-un cont special utilizat pentru finanţarea înfiinţării şi extinderii reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordurilor la sistemul naţional de transport gaze naturale, precum şi alte investiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului. Repartizarea sumelor colectate se face prin hotărâre a Guvernului. Colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare se administrează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(9) Valoarea cumulată a investiţiilor în segmentul upstream, înregistrate în evidenţa contabilă potrivit reglementărilor legale în vigoare, de la intrarea în vigoare a prezentei legi până în luna pentru care se calculează impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore, precum şi valoarea investiţiilor din programele de lucrări realizate şi aprobate de către ANRM în baza acordurilor petroliere, care au fost înregistrate în evidenţa contabilă până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se diminuează lunar cu valoarea investiţiilor în segmentul upstream deduse din impozitul pe veniturile suplimentare offshore. Deducerile se aplică până la atingerea valorii cumulate a investiţiilor în segmentul upstream, aprobate de către ANRM şi înregistrate în evidenţa contabilă conform legilor în vigoare.
(10) În cazul înstrăinării investiţiilor pentru care s-a beneficiat de deducerea prevăzută la alin. (3) şi (4), deducerea acordată se scade din valoarea cumulată a investiţiilor în segmentul upstream proporţional cu raportul dintre valoarea investiţiilor cedate şi valoarea investiţiilor înregistrate în segmentul upstream în perioada de referinţă în care a fost acordată.
(11) Investiţiile luate în calcul pentru deducerea din impozitul pe veniturile suplimentare nu pot face obiectul altor deduceri.
(12) Investiţiile luate în calculul deducerii din impozitul pe veniturile suplimentare nu sunt luate în calculul rezultatului fiscal al perioadelor de plată a impozitului pe profit în sensul în care pentru acestea nu sunt acceptate reduceri/scutiri de impozite sau deduceri de costuri, acestea fiind considerate nedeductibile la calculul impozitului pe profit.
Articolul 20Prin derogare de la prevederile art. 177 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, inclusiv filialele acestora şi/sau aparţinând aceluiaşi grup de interes economic, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale pe piaţa angro, într-un an calendaristic, au obligaţia să încheie, în anul calendaristic în care livrează gazele naturale, contracte pe pieţele centralizate, transparent, public şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală de 50% din cantitatea de gaze naturale din producţia proprie contractate cu livrare în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător. Cantitatea de gaze naturale contractate pe pieţele centralizate, transparent, public şi nediscriminatoriu, se vinde în baza unei proceduri avizate de ANRE, astfel încât cumpărătorii de gaze naturale să nu poată să fie condiţionaţi de cumpărarea unei cantităţi minime impuse de către vânzător. Articolul 21Cota procentuală prevăzută la art. 20 rămâne nemodificată pe toată durata acordurilor. Articolul 22Subcontractorii nerezidenţi ai titularilor acordurilor petroliere sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la data încheierii primului contract, să înfiinţeze şi să menţină pe toată durata contractului o filială sau sucursală cu sediul în România, conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 23În condiţii echivalente tehnice şi de preţ, titularii acordurilor petroliere sunt obligaţi să achiziţioneze bunuri şi servicii de la operatori economici din România şi spaţiul Uniunii Europene în condiţiile prevăzute la art. 223 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 24Titularii acordurilor petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore au obligaţia ca cel puţin 25% din numărul mediu anual de angajaţi utilizaţi în vederea derulării acordurilor să fie cetăţeni români cu rezidenţă fiscală în România.
Capitolul VContravenţii şi sancţiuni Articolul 25
(1) Următoarele fapte constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează astfel:a)executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, în lipsa actului de autorizare a lucrărilor, de către titular, cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei; b)executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor actului de autorizare a lucrărilor, de către titular, cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei; c)emiterea de către consiliul judeţean a certificatelor de urbanism incomplete sau cu cerinţa obţinerii unor avize/documentaţii tehnice de specialitate care nu sunt necesare conform legii sau care nu sunt aplicabile situaţiei de fapt, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; d)nerespectarea de către entităţile emitente a termenului de emitere a actului de autorizare, a certificatului de urbanism sau a avizelor, acordurilor, permiselor şi a autorizaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; e)refuzul nejustificat de emitere a actului de autorizare sau restituirea fără temei legal a unei documentaţii pentru autorizarea executării lucrărilor, de către entităţile emitente, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; f)neafişarea panoului privind lucrările realizate pe uscat, cu amendă de 1.000 lei; g)împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; h)neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de organele de control competente la controlul anterior, cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei; i)neefectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor conform art. 9, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei; j)nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 17 lit. a)-e), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei; k)nerespectarea de către subcontractorii titularilor acordurilor petroliere a prevederilor art. 22, cu amendă corespunzând cu 10% din valoarea contractului; l)nerespectarea prevederilor art. 23, cu amendă corespunzând cu 10% din valoarea contractului; m)nerespectarea prevederilor art. 24, cu amendă echivalentă cu un salariu minim brut garantat în plată înmulţit cu numărul angajaţilor pentru care nu a fost îndeplinită obligaţia legală; n)nerespectarea de către titularii acordurilor petroliere a prevederilor art. 20, cu amendă corespunzând cu 10% din cifra de afaceri din anul în care s-a constatat abaterea.
(2) Sancţiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi f)-n) se aplică titularului, iar pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-e), entităţilor emitente.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane anume desemnate din cadrul Ministerului Energiei, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), h), i), k) şi l), din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, pentru alin. (1) lit. c)-g), de către inspectorii de muncă, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. j) şi m) şi de către ANRE, pentru contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. n).
(4) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul VIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 26
(1) Proiectarea, verificarea, autorizarea, executarea, exploatarea, abandonarea, expertizarea tehnică şi intervenţiile, precum şi asigurarea sistemului calităţii şi siguranţei construcţiilor aferente infrastructurii de producţie, transport şi tratare a hidrocarburilor, dotărilor tehnologice industriale, instalaţiilor şi echipamentelor aferente lucrărilor offshore şi lucrărilor la sonde sunt supuse prevederilor prezentei legi, ale Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 165/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
(2) Proiectarea, verificarea proiectelor, expertizarea, execuţia şi exploatarea obiectivelor din sectorul gazelor naturale, sistemelor şi a instalaţiilor, inclusiv a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente producţiei de gaze naturale şi a instalaţiilor de utilizare, localizate pe uscat sau offshore, aferente operaţiunilor petroliere prevăzute la art. 1, pot fi realizate de titularii acordurilor petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi/sau de subcontractori persoane juridice române sau străine, selectate de titularii de acorduri. Subcontractorii din statele membre ale Uniunii Europene, care prestează pe o perioadă determinată serviciile prevăzute de prezentul alineat, au obligaţia de a notifica autoritatea competentă în domeniu.
Articolul 27Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1) şi (2), lucrările de consolidare, reabilitare, întreţinere, reparaţii capitale şi reparaţii minore referitoare la platforme marine, aflate în curs de executare, în procedura de achiziţie publică sau pentru care a fost angajată finanţarea, precum şi lucrările la sonde, aflate în curs de executare sau avizate de către ANRM, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu sunt supuse procedurilor de autorizare prevăzute de prezenta lege. Articolul 28
(1) Certificatele de urbanism, avizele, autorizaţiile, acordurile şi orice alte permise în legătură cu executarea lucrărilor/lucrărilor la sonde obţinute de către titulari înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân valabile şi pot fi folosite de către aceştia pentru obţinerea actului de autorizare/avizului privind lucrările la sonde.
(2) Demersurile de autorizare şi avizare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi vor continua în conformitate cu prevederile acesteia; toate procedurile, avizele, autorizaţiile şi permisele deja obţinute rămân valabile şi pot fi utilizate în procedura de autorizare.
(3) Prevederile art. 7 alin. (1) se aplică şi lucrărilor cu privire la care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt în curs de întocmire, avizare sau aprobare documentaţii de urbanism sau pentru care s-a emis un certificat de urbanism, care se pot continua potrivit prevederilor prezentei legi.
(4) În situaţia în care titularul de acord petrolier prevăzut la art. 1 este format din mai multe persoane juridice, actul de autorizare, procedurile de avizare şi autorizare aferente lucrărilor, precum şi drepturile instituite conform prezentei legi pot fi desfăşurate/dobândite şi de către o singură persoană juridică dintre acestea, fără a fi necesară îndeplinirea niciunei formalităţi prealabile în acest sens.
(5) Prevederile Legii nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, se aplică numai lucrărilor executate pe uscat.
Articolul 29Operaţiunile petroliere întreprinse în perimetre situate în vecinătatea spaţiilor maritime ale altor state riverane Mării Negre se vor desfăşura cu luarea în considerare a normelor de drept internaţional relevante, în special a tratatelor de delimitare a spaţiilor maritime sau a altor acorduri încheiate de România. Articolul 30Durata iniţială a concesiunii poate fi până la 30 de ani, cu posibilitate de prelungire de până la 15 ani prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea titularului acordului petrolier referitor la perimetre petroliere offshore cu condiţia îndeplinirii programelor de lucrări stabilite de ANRM prin acordul petrolier, care sunt scadente la data solicitării prelungirii. Articolul 31Modificarea Tratatului Uniunii Europene şi/sau a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi a celorlalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, care reglementează domeniul de petrol şi gaze naturale, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. Articolul 32La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activităţii titularilor de acorduri petroliere şi subcontractanţilor acestora, care desfăşoară operaţiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 28 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2001, cu modificările ulterioare, se abrogă. Articolul 33Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în cazul acordurilor petroliere offshore nu se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare. Articolul 34În vederea aplicării prevederilor art. 18, 19 şi 21, ANRM şi titularii de acorduri petroliere pot încheia acte adiţionale la acordurile petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore concesionate la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 35 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, FLORIN IORDACHE PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU Bucureşti, 12 noiembrie 2018. Nr. 256.
ANEXA Nr. 1CONŢINUTUL-CADRU al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor offshore de construire Capitolul 1Piese scrise 1. Lista şi semnăturile proiectanţilor Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund. 2. Memoriu 2.1. Date generale: Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării, făcându-se referiri la: amplasamentul, topografia fundului mării, trasarea lucrărilor în cazul noilor platforme şi/sau instalaţii submarine;

clima şi fenomenele naturale specifice în cazul noilor platforme;

geologia şi seismicitatea în cazul noilor platforme şi/sau instalaţii submarine.2.2. Memorii pe specialităţi Descrierea lucrărilor de: structură;

dotări şi instalaţii tehnologice incluzând instalaţii de proces şi utilităţi, după caz.2.3. Devizul pentru lucrările de construcţii şi montaj 2.4. Anexe la memoriu: 2.4.1. studiul geotehnic în cazul noilor platforme şi/sau instalaţii submarine; 2.4.2. referatele de verificare a proiectului întocmite de către organisme independente de verificare cu experienţă relevantă offshore. Capitolul 2Piese desenate 1. Planuri generale 1.1. Plan de încadrare Plan de încadrare în zonă a lucrării, la o scară corespunzătoare complexităţii sistemelor/ansamblelor. 1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei Plan întocmit în sistemul de proiecţie stereografic 1970, la o scară corespunzătoare complexităţii sistemelor/ansamblelor, în cazul noilor platforme, vizat de Direcţia hidrografică maritimă Constanţa, pe care se vor reprezenta: obiectivul, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea;

amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi, după caz;

cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele 3 dimensiuni (cotele +/– 0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe etc.);

denumirea şi destinaţiile fiecărei construcţii.1.3. Planul privind construcţiile subterane în cazul noilor platforme Va cuprinde amplasarea acestora: trasee, dimensiuni, cote de nivel şi va fi redactat la o scară corespunzătoare complexităţii construcţiilor. Detaliile specifice de proiectare vor fi prezentate separat la o scară corespunzătoare complexităţii acestora. 1.4. Planul privind construcţiile submarine Va cuprinde amplasarea acestora: trasee, dimensiuni, localizare în raport cu alte sisteme şi va fi redactat la o scară corespunzătoare complexităţii sistemelor. 2. Planşe pe specialităţi 2.1. Structura Proiect de structură ce va include şi planşele ce relevă: planurile cotate ale tuturor nivelurilor submarine şi de suprafaţă, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor; planşe cu elevaţia fiecărei laturi, cu indicarea materialelor folosite.2.2. Dotări şi instalaţii tehnologice În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta acolo unde este aplicabil: 2.2.1. scheme ale fluxului tehnologic; 2.2.2. schemele de conducte şi automatizări; 2.2.3. planurile de amplasare echipamente. Fiecare planşă prezentată în cadrul capitolului 2 „Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuş, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor. ANEXA Nr. 2FORMULA DE CALCUL pentru impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore În funcţie de nivelul preţului mediu ponderat al gazelor naturale vândute din producţia internă proprie din perimetrele offshore, denumit în continuare PMPC, se aplică următoarele formule de calcul: 1. Dacă PMPC este mai mic sau egal cu 85 lei/MWh, ajustat cu IPC, după caz, impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore total datorat se calculează cu formula: IVST = IVSC – VID IVSC = ISO_85 = 0,30 * VS_85 VS_85 = (PMPC – PRC) * VGC VID = min (VI, 0,3 * IVSC) unde: IVST - impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore total datorat; IVSC - impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore total calculat; ISO_85 - impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore datorat, calculat la PMPC mai mic sau egal cu 85 lei/MWh; VS_85 - venitul suplimentar din perimetrele offshore, calculat la PMPC mai mic sau egal cu 85 lei/MWh; PMPC - preţul mediu ponderat al gazelor naturale vândute din producţia internă proprie din perimetrele offshore sau preţul de referinţă, după caz; PRC - preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi noncasnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, ajustat anual cu rata IPC începând cu 1 ianuarie 2019; VGC - volumele de gaze din producţia internă din perimetrele offshore vândute; IPC - indicele anual al preţurilor de consum din anul precedent publicat de Institutul Naţional de Statistică din România; VID - valoarea investiţiilor în segmentul upstream deductibile; VI - valoarea cumulată a investiţiilor în segmentul upstream aşa cum sunt prevăzute la art. 19 alin. (9) care se diminuează lunar cu valoarea VID dedusă. 2. În cazul în care PMPC este între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv, ajustate cu IPC, după caz, impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore total datorat se calculează astfel: IVST = IVSC – VID IVSC = 0,3 * (85 – PRC) * VGC + ISO ISO = CI * VS VS = (PMPC – PB) * VGC VID = min (VI, 0,3 * IVSC) unde: ISO - impozitul suplimentar offshore calculat la veniturile suplimentare din vânzarea gazelor naturale în urma practicării unor preţuri PMPC între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv, ajustate cu IPC, după caz; CI - cota de impozitare a veniturilor suplimentare din vânzarea gazelor naturale [15% - conform art. 19 alin. (3) lit. b)], aplicabilă în urma practicării unor preţuri PMPC între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv; VS - venitul suplimentar din perimetrele offshore, calculat din vânzarea gazelor naturale, cu preţuri PMPC între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv; PB - preţ de bază minim al intervalului de calcul corespunzător respectiv, pentru preţuri PMPC între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv este 85 lei/MWh. 3. În cazul în care PMPC depăşeşte 100 lei/MWh, ajustat cu IPC, după caz, impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore total datorat se calculează astfel: IVST = IVSC – VID IVSC = 0,3 * (85 – PRC) * VGC + ISO VID = min (VI, 0,3 * IVSC) ISO - suma impozitelor suplimentare offshore, calculate pentru fiecare interval de preţ conform art. 19 alin. (3) lit. b)-i), respectiv:ISO = ISO1 + ISO2 + ... + ISOi ISOi - se calculează conform formulei de calcul de la pct. 2 unde termenii corespunzători au următoarele semnificaţii: CI - cota de impozitare a veniturilor suplimentare din vânzarea gazelor naturale, pentru fiecare interval de preţ corespunzător conform art. 19 alin. (3) lit. b)-i); PB - preţ de bază minim al intervalului de calcul corespunzător, ajustat anual începând cu 1 ianuarie 2019 cu IPC; VS - venitul suplimentar din perimetrele offshore, calculat pentru fiecare interval de preţ corespunzător. Exemplu de calcul: pentru vânzarea unui volum VGC de 1 MWh la un preţ de vânzare de 110 lei/MWh, impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore total datorat se calculează aplicând formulele de mai sus astfel: IVST = IVSC – VID = 17,037 – 5,1111 = 11,9259 lei IVSC = 0,3*(85 – PRC)*VGC + ISO = 0,3*(85 – 45,71)*1 + 5,25 = 17,037 lei ISO = CI1 * VS1 + CI2 * VS2 = 0,15*15 + 0,3*10 = 5,25 lei VID = 0,3*IVSC = 0,3*17,037 = 5,1111 lei unde: CI1 = 0,15 - cota de impozitare (15%) a veniturilor suplimentare offshore din vânzarea gazelor naturale aplicabilă în urma practicării unor preţuri între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv, conform art. 19 alin. (3) lit. b); CI2 = 0,3 - cota de impozitare (30%) a veniturilor suplimentare offshore din vânzarea gazelor naturale aplicabilă în urma practicării unor preţuri între 100 lei/MWh şi 115 lei/MWh inclusiv, conform art. 19 alin. (3) lit. c); VS1 = (100 – 85)*1 = 15 lei venitul suplimentar din perimetrele offshore, calculat ca diferenţă între 100 lei/MWh şi 85 lei/MWh; VS2 = (110 – 100)*1 = 10 lei venitul suplimentar din perimetrele offshore, calculat ca diferenţă între PMPC (110 lei/MWh din exemplul dat) şi 100 lei/MWh (preţul de bază minim al intervalului).SmartCity5

COMENTARII la Legea 256/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 256 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu