Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.38 din 23.11.2016

privind drepturile, obligaţiile, competenţele şi desemnarea administratorului special
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 05 decembrie 2016SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 22 noiembrie 2016,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă: Articolul 1(1) În conformitate cu dispoziţiile art. 16 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 503/2004, în situaţia aplicării modalităţii de redresare a societăţii de asigurare/reasigurare prin administrare specială, prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. b) din aceeaşi lege, Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., desemnează, prin decizie, un administrator special.(2) Administratorul special este desemnat de A.S.F. dintre persoanele înscrise în Registrul administratorilor speciali pentru societăţi de asigurare/reasigurare, denumit în continuare Registrul administratorilor speciali - SAR, conform procedurii aprobate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară.(3) Conform prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, A.S.F. poate desemna, prin decizie, Fondul de garantare a asiguraţilor în calitate de administrator special; în acest caz, prevederile alin. (4)-(7) nu se aplică Fondului de garantare a asiguraţilor.(4) În vederea obţinerii avizului de înscriere în Registrul administratorilor speciali - SAR, o persoană fizică sau juridică trebuie să aibă calitatea de practician în insolvenţă, înscris în Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, publicat pe site-ul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, denumită în continuare UNPIR, şi să depună la A.S.F. următoarele documente:a)act justificativ eliberat de UNPIR din care să rezulte calitatea de practician în insolvenţă a persoanei fizice sau juridice respective, faptul că nu este suspendată sau incompatibilă şi că nu a fost supusă niciunei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani; b)copia contractului de asigurare de răspundere civilă profesională; c)copia actului de identitate a persoanei fizice sau, după caz, copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice la oficiul registrului comerţului, însoţită de certificat constatator care să ateste cel puţin denumirea, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi obiectul de activitate al acesteia; d)cererea de înscriere în Registrul administratorilor speciali - SAR, conform anexei care face parte integrantă din prezenta normă; e)o listă cu principalele servicii prestate în ultimii 3 ani, din care să rezulte experienţa în sectorul financiar-bancar şi în proceduri de redresare financiară sau insolvenţă ori în proceduri de restructurare a activităţii sau reorganizare a unor societăţi şi de gestionare a crizelor. (5) Radierea înscrierii unui administrator special din Registrul administratorilor speciali - SAR se poate realiza de către A.S.F. în următoarele situaţii:a)dacă administratorul special nu respectă obligaţiile care decurg din activitatea de administrare specială, inclusiv cele legate de transmiterea completă a rapoartelor, raportărilor sau documentelor prevăzute de reglementările în vigoare sau solicitate de A.S.F.; b)dacă A.S.F. constată, pe parcursul administrării speciale, că administratorul special nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (6); c)la decesul administratorului special persoană fizică sau, după caz, ca urmare a dizolvării, lichidării ori a constatării stării de insolvabilitate a administratorului special persoană juridică; d)dacă există alte cauze de încetare prevăzute de reglementările în vigoare. (6) Pentru a fi numit administrator special al unei societăţi de asigurare/reasigurare autorizate de A.S.F., o persoană fizică sau juridică trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:a)să fie înscrisă în Registrul administratorilor speciali - SAR; b)să nu se afle în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese cu societatea de asigurare/reasigurare obiect al administrării speciale sau cu persoanele implicate cu aceasta, în special:

(i) să nu fi fost auditorul statutar/în echipa de audit statutar în ultimii 5 ani;
(ii) să nu fie unul dintre consultanţii în management ai societăţii de asigurare/reasigurare la momentul selecţiei;
(iii) să nu fie soţ/soţie sau rude până la gradul a IV-lea inclusiv cu persoanele din conducerea societăţii de asigurare/reasigurare, în cazul persoanelor fizice, sau să nu fi fost în relaţii contractuale în ultimii 2 ani cu societatea de asigurare/reasigurare obiect al administrării sau cu conducerea acesteia.

(7) În vederea numirii ca administrator special al unei entităţi din sectorul asigurări-reasigurări autorizate de A.S.F., practicianul în insolvenţă depune la A.S.F. următoarele documente:a)declaraţie pe propria răspundere a persoanei fizice sau, după caz, a reprezentantului legal al persoanei juridice privind cunoaşterea şi îndeplinirea condiţiilor de numire în calitate de administrator special prevăzute la alin. (6) şi asumarea respectării acestora pe întreaga perioadă a exercitării mandatului; b)documente prin care actualizează, dacă este cazul, documentele prevăzute la alin. (4); c)alte documente solicitate de A.S.F. conform procedurii prevăzute la alin. (2), care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (6). Articolul 2(1) Registrul prevăzut la art. 1 alin. (2) se menţine şi se actualizează de A.S.F., în sistem computerizat, datele înscrise în acesta fiind permanent accesibile publicului pe siteul A.S.F.(2) Registrul prevăzut la alin. (1) cuprinde următoarele rubrici:a)numărul şi data înscrierii în Registrul administratorilor speciali - SAR atât pentru administratorul special persoană fizică, cât şi pentru cel persoană juridică; b)pentru administratorul special persoană fizică:

(i) numele şi prenumele;
(ii) adresa de domiciliu, telefon/fax/e-mail;
(iii) data de înregistrare în tabloul UNIPIR;
(iv) observaţii;
c) pentru administratorul special persoană juridică:
(i) denumirea şi forma juridică;
(ii) adresa sediului social, telefon/fax/e-mail;
(iii) reprezentantul legal;
(iv) numărul de ordine în registrul comerţului;
(v) codul unic de înregistrare, atribuit de Ministerul Finanţelor Publice;
(vi) data de înregistrare în tabloul UNIPIR;
(vii) observaţii.

(3) Înscrierea administratorilor speciali în registrul prevăzut la alin. (1) se face în ordinea cronologică a avizării acestora de către A.S.F.(4) Editarea Registrului administratorilor speciali - SAR este efectuată în două secţiuni: a)secţiunea A; b)secţiunea B. (5) Secţiunea A cuprinde administratorii speciali care au obţinut avizul A.S.F. şi sunt eligibili pentru a fi selectaţi; secţiunea B cuprinde, în ordine cronologică, administratorii speciali a căror înscriere a fost radiată în baza prevederilor stipulate la art. 1 alin. (5).(6) Numărul de înregistrare al administratorilor speciali are următoarea structură alfanumerică: RAS-000. Articolul 3(1) De la data desemnării, administratorul special preia integral atribuţiile conducerii societăţii de asigurare/reasigurare supuse procedurii de redresare financiară, astfel cum acestea rezultă potrivit prevederilor Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reglementărilor A.S.F., actelor constitutive ale societăţii de asigurare/reasigurare şi altor acte normative incidente.(2) Administratorul special adoptă măsurile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi revin, inclusiv măsurile necesare pentru conservarea activelor şi încasarea creanţelor în interesul contractanţilor.(3) În sensul obligaţiei legale a administratorului special de a adopta măsurile necesare pentru conservarea activelor, acesta menţine activele societăţii de asigurare/reasigurare, neputând recurge la vânzarea acestora ca măsură de administrare curentă; administratorul special adoptă măsuri de administrare adecvate care să conducă la efectuarea plăţilor societăţii de asigurare/reasigurare, care decurg din datoriile exigibile.(4) Administratorul special adoptă măsurile necesare preluării şi conservării în bune condiţii a arhivei societăţii de asigurare/reasigurare supuse administrării speciale.(5) Administratorul special întocmeşte şi transmite către A.S.F. raportările periodice şi rapoartele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru societatea de asigurare/reasigurare care face obiectul administrării speciale. Articolul 4(1) Administratorul special are răspunderea privind identificarea şi propunerea măsurilor necesare redresării financiare şi ducerea la îndeplinire a acestora, după aprobarea, prin decizie, de către Consiliul A.S.F.(2) În exercitarea atribuţiilor sale conferite prin lege şi prin deciziile A.S.F., administratorul special desfăşoară cel puţin următoarele activităţi:a)analizarea întregii activităţi a societăţii de asigurare/reasigurare supuse administrării speciale; b)corecta ţinere a evidenţelor şi documentelor societăţii de asigurare/reasigurare respective şi alte activităţi ce revin în sarcina administratorilor la preluarea atribuţiilor de administrare a unei societăţi de asigurare/reasigurare, în scopul determinării oricăror deficienţe existente la nivelul administrării acesteia; c)întocmirea unui raport amănunţit cu privire la situaţia financiară a societăţii de asigurare/reasigurare respective; d)demersurile necesare pentru realizarea unei majorări de capital, în vederea redresării financiare a societăţii de asigurare/reasigurare; e)conducerea activităţii societăţii de asigurare/reasigurare, cu supravegherea şi controlul acesteia, inclusiv al condiţiilor de efectuare a plăţilor din sau în conturile societăţii de asigurare/reasigurare; f)informarea A.S.F. cu privire la constatarea situaţiilor de încălcare a legislaţiei sau a procedurilor interne ale societăţii de asigurare/reasigurare administrate, în termen de 24 de ore de la data constatării acestora; g)întocmirea şi transmiterea către A.S.F. a unor rapoarte lunare privind stadiul procedurii de redresare financiară; h)îndeplinirea altor dispoziţii ale A.S.F. necesare asigurării apărării drepturilor şi intereselor legitime ale contractanţilor. (3) Raportul prevăzut la alin. (2) lit. c) se întocmeşte şi se transmite A.S.F. în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data desemnării ca administrator special şi conţine:a)cauzele identificate care au condus la condiţiile declanşării procedurii de redresare financiară; b)persoanele a căror activitate este imputabilă în sensul prevăzut la lit. a); c)măsurile avute în vedere de administratorul special, precum şi posibilităţile reale şi operative de redresare financiară a societăţii de asigurare/reasigurare sau, după caz, motivele care împiedică atingerea scopului acestei proceduri. (4) Rapoartele prevăzute la alin. (2) lit. g) se transmit în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru activitatea din luna anterioară; la acestea se anexează documentele referitoare la evaluarea activelor şi pasivelor, situaţia recuperării creanţelor, costul menţinerii activelor şi situaţia lichidării debitelor.(5) Executarea mandatului şi/sau exercitarea atribuţiilor administratorului special se duc la îndeplinire de către persoana expres desemnată prin decizia A.S.F., fără ca administratorul special să poată conferi atribuţiile sale, în tot sau în parte, unei terţe persoane.(6) În îndeplinirea atribuţiilor sale, administratorul special angajează societatea de asigurare/reasigurare supusă procedurii de redresare financiară în raporturile acesteia cu terţii şi răspunde, potrivit legii, de modul de executare a deciziei de redresare financiară şi a altor măsuri dispuse prin decizie de către A.S.F. Articolul 5Pentru activitatea depusă, administratorul special are dreptul la remuneraţie, care se va stabili, de la caz la caz, de către A.S.F., având ca puncte de referinţă remuneraţia membrilor conducerii societăţii de asigurare/reasigurare supuse administrării speciale, volumul de activitate şi dimensiunea societăţii de asigurare/reasigurare, şi este suportată de către societatea de asigurare/reasigurare care face obiectul administrării speciale. Articolul 6(1) Administratorul special duce la îndeplinire şi adoptă măsurile necesare restabilirii situaţiei financiare a societăţii de asigurare/reasigurare, cu respectarea dispoziţiilor, a termenelor şi a condiţiilor cuprinse în decizia de redresare financiară emisă de A.S.F.; administratorul special răspunde pentru modul de îndeplinire a atribuţiilor şi a responsabilităţilor prevăzute de reglementările în vigoare şi/sau stabilite de A.S.F. (2) Pentru motive întemeiate, A.S.F. poate dispune, oricând în cursul procedurii de redresare financiară, prin decizie motivată, înlocuirea administratorului special şi, după caz, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (5), radierea din Registrul administratorilor speciali - SAR. Articolul 7(1) Încetarea calităţii de administrator special are loc în următoarele cazuri:a)prin revocarea deciziei de redresare financiară prin administrare specială; b)prin înlocuirea sau, după caz, prin renunţarea administratorului special la mandatul primit; c)prin decesul administratorului special persoană fizică sau, după caz, ca urmare a dizolvării/lichidării ori a constatării stării de insolvabilitate a administratorului special persoană juridică; d)prin orice alte cauze de încetare prevăzute de reglementările în vigoare. (2) În situaţia în care administratorul special intenţionează să renunţe la mandatul primit, acesta transmite A.S.F., odată cu notificarea privind intenţia de renunţare, raportul prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. g); A.S.F. decide, dacă este cazul, numirea unui nou administrator special.(3) Încetarea calităţii de administrator special se dispune prin decizie a A.S.F. şi produce efecte de la data intrării în vigoare a deciziei A.S.F. de înlocuire sau revocare a administratorului special. Articolul 8(1) În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru redresarea societăţii de asigurare/reasigurare, că măsurile întreprinse de administratorul special nu au putut conduce la atingerea scopului urmărit şi/sau la înlăturarea cauzelor care au condus la declanşarea procedurii de redresare financiară, A.S.F. constată starea de insolvenţă a societăţii de asigurare/reasigurare potrivit art. 3 alin. (1) lit. j) pct. 3 din Legea nr. 503/2004 şi dispune, prin decizie motivată, închiderea procedurii de redresare financiară, retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de asigurare/reasigurare şi înregistrarea cererii de declanşare a falimentului, în condiţiile legii.(2) Prin decizia de închidere a procedurii de redresare financiară, A.S.F. dispune revocarea administratorului special şi încetarea calităţii şi a atribuţiilor acestuia. Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 30/2015 privind drepturile, obligaţiile şi competenţele administratorului special, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 974 din 29 decembrie 2015. Articolul 10Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Mişu Negriţoiu ANEXĂCerere pentru înscrierea în Registrul administratorilor speciali - SAR Subsemnatul/Subsemnata/Societatea ........ ................ ................, cu domiciliul în ........ ........ .........., adresa poştală (dacă este diferită) ........ ................ ................ .........., număr de telefon ........ ........ ............, adresa de e-mail ........ ................ ........, codul numeric personal/cod fiscal ........ ................ ................ ........, solicit înscrierea în Registrul administratorilor speciali pentru entităţi din sectorul asigurărilor-reasigurărilor. Declar pe propria răspundere următoarele: 1. îndeplinesc toate prevederile legale în vigoare pentru a putea fi înscris în Registrul administratorilor speciali; 2. nu am interdicţia să lucrez în instituţii financiare; 3. deţin experienţa profesională necesară, conform Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 38/2016 privind drepturile, obligaţiile, competenţele şi desemnarea administratorului special. De asemenea, în cazul desemnării ca administrator special pentru o societate de asigurare/reasigurare, mă oblig la următoarele: 1. să informez Autoritatea de Supraveghere Financiară asupra oricărei situaţii de conflict de interese, incompatibilitate, orice relaţii de muncă/de rudenie cu personalul din cadrul societăţii obiect al administrării; 2. să informez Autoritatea de Supraveghere Financiară, în cel mult 7 zile calendaristice, despre orice modificare a datelor care au făcut subiectul înscrierii în Registrul administratorilor speciali - SAR. În acest sens, anexez următoarele documente: a)act justificativ eliberat de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România din care să rezulte calitatea de practician în insolvenţă a persoanei fizice sau juridice respective, faptul că nu este suspendată sau incompatibilă şi că nu a fost supusă niciunei sancţiuni profesionale sau disciplinare în ultimii 3 ani; b)copia contractului de asigurare de răspundere civilă profesională; c)copia actului de identitate a persoanei fizice sau, după caz, copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice la oficiul registrului comerţului; d)o listă cu principalele servicii prestate în ultimii 3 ani, din care să rezulte experienţa în:

(i) proceduri de redresare financiară sau insolvenţă;
(ii) proceduri de/restructurare a activităţii/reorganizare a unor societăţi şi de gestionare a crizelor;
(iii) experienţa pentru sectorul financiar-bancar.

Semnătura ........ ................ ................ ........ Data ........ ................ ................ ........ .............SmartCity5

COMENTARII la Norma 38/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 38 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 38/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu