Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.38 din 23.11.2016

privind drepturile, obligaţiile, competenţele şi desemnarea administratorului special
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 05 decembrie 2016SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 22 noiembrie 2016,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă: Articolul 1(1) În conformitate cu dispoziţiile art. 16 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 503/2004, în situaţia aplicării modalităţii de redresare a societăţii de asigurare/reasigurare prin administrare specială, prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. b) din aceeaşi lege, Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., desemnează, prin decizie, un administrator special.(2) Administratorul special este desemnat de A.S.F. dintre persoanele înscrise în Registrul administratorilor speciali pentru societăţi de asigurare/reasigurare, denumit în continuare Registrul administratorilor speciali - SAR, conform procedurii aprobate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară.(3) Conform prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, A.S.F. poate desemna, prin decizie, Fondul de garantare a asiguraţilor în calitate de administrator special; în acest caz, prevederile alin. (4)-(7) nu se aplică Fondului de garantare a asiguraţilor.(4) În vederea obţinerii avizului de înscriere în Registrul administratorilor speciali - SAR, o persoană fizică sau juridică trebuie să aibă calitatea de practician în insolvenţă, înscris în Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, publicat pe site-ul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, denumită în continuare UNPIR, şi să depună la A.S.F. următoarele documente:a)act justificativ eliberat de UNPIR din care să rezulte calitatea de practician în insolvenţă a persoanei fizice sau juridice respective, faptul că nu este suspendată sau incompatibilă şi că nu a fost supusă niciunei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani; b)copia contractului de asigurare de răspundere civilă profesională; c)copia actului de identitate a persoanei fizice sau, după caz, copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice la oficiul registrului comerţului, însoţită de certificat constatator care să ateste cel puţin denumirea, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi obiectul de activitate al acesteia; d)cererea de înscriere în Registrul administratorilor speciali - SAR, conform anexei care face parte integrantă din prezenta normă; e)o listă cu principalele servicii prestate în ultimii 3 ani, din care să rezulte experienţa în sectorul financiar-bancar şi în proceduri de redresare financiară sau insolvenţă ori în proceduri de restructurare a activităţii sau reorganizare a unor societăţi şi de gestionare a crizelor. (5) Radierea înscrierii unui administrator special din Registrul administratorilor speciali - SAR se poate realiza de către A.S.F. în următoarele situaţii:a)dacă administratorul special nu respectă obligaţiile care decurg din activitatea de administrare specială, inclusiv cele legate de transmiterea completă a rapoartelor, raportărilor sau documentelor prevăzute de reglementările în vigoare sau solicitate de A.S.F.; b)dacă A.S.F. constată, pe parcursul administrării speciale, că administratorul special nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (6); c)la decesul administratorului special persoană fizică sau, după caz, ca urmare a dizolvării, lichidării ori a constatării stării de insolvabilitate a administratorului special persoană juridică; d)dacă există alte cauze de încetare prevăzute de reglementările în vigoare. (6) Pentru a fi numit administrator special al unei societăţi de asigurare/reasigurare autorizate de A.S.F., o persoană fizică sau juridică trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:a)să fie înscrisă în Registrul administratorilor speciali - SAR; b)să nu se afle în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese cu societatea de asigurare/reasigurare obiect al administrării speciale sau cu persoanele implicate cu aceasta, în special:

(i) să nu fi fost auditorul statutar/în echipa de audit statutar în ultimii 5 ani;
(ii) să nu fie unul dintre consultanţii în management ai societăţii de asigurare/reasigurare la momentul selecţiei;
(iii) să nu fie soţ/soţie sau rude până la gradul a IV-lea inclusiv cu persoanele din conducerea societăţii de asigurare/reasigurare, în cazul persoanelor fizice, sau să nu fi fost în relaţii contractuale în ultimii 2 ani cu societatea de asigurare/reasigurare obiect al administrării sau cu conducerea acesteia.

(7) În vederea numirii ca administrator special al unei entităţi din sectorul asigurări-reasigurări autorizate de A.S.F., practicianul în insolvenţă depune la A.S.F. următoarele documente:a)declaraţie pe propria răspundere a persoanei fizice sau, după caz, a reprezentantului legal al persoanei juridice privind cunoaşterea şi îndeplinirea condiţiilor de numire în calitate de administrator special prevăzute la alin. (6) şi asumarea respectării acestora pe întreaga perioadă a exercitării mandatului; b)documente prin care actualizează, dacă este cazul, documentele prevăzute la alin. (4); c)alte documente solicitate de A.S.F. conform procedurii prevăzute la alin. (2), care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (6). Articolul 2(1) Registrul prevăzut la art. 1 alin. (2) se menţine şi se actualizează de A.S.F., în sistem computerizat, datele înscrise în acesta fiind permanent accesibile publicului pe siteul A.S.F.(2) Registrul prevăzut la alin. (1) cuprinde următoarele rubrici:a)numărul şi data înscrierii în Registrul administratorilor speciali - SAR atât pentru administratorul special persoană fizică, cât şi pentru cel persoană juridică; b)pentru administratorul special persoană fizică:

(i) numele şi prenumele;
(ii) adresa de domiciliu, telefon/fax/e-mail;
(iii) data de înregistrare în tabloul UNIPIR;
(iv) observaţii;
c) pentru administratorul special persoană juridică:
(i) denumirea şi forma juridică;
(ii) adresa sediului social, telefon/fax/e-mail;
(iii) reprezentantul legal;
(iv) numărul de ordine în registrul comerţului;
(v) codul unic de înregistrare, atribuit de Ministerul Finanţelor Publice;
(vi) data de înregistrare în tabloul UNIPIR;
(vii) observaţii.

(3) Înscrierea administratorilor speciali în registrul prevăzut la alin. (1) se face în ordinea cronologică a avizării acestora de către A.S.F.(4) Editarea Registrului administratorilor speciali - SAR este efectuată în două secţiuni: a)secţiunea A; b)secţiunea B. (5) Secţiunea A cuprinde administratorii speciali care au obţinut avizul A.S.F. şi sunt eligibili pentru a fi selectaţi; secţiunea B cuprinde, în ordine cronologică, administratorii speciali a căror înscriere a fost radiată în baza prevederilor stipulate la art. 1 alin. (5).(6) Numărul de înregistrare al administratorilor speciali are următoarea structură alfanumerică: RAS-000. Articolul 3(1) De la data desemnării, administratorul special preia integral atribuţiile conducerii societăţii de asigurare/reasigurare supuse procedurii de redresare financiară, astfel cum acestea rezultă potrivit prevederilor Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reglementărilor A.S.F., actelor constitutive ale societăţii de asigurare/reasigurare şi altor acte normative incidente.(2) Administratorul special adoptă măsurile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi revin, inclusiv măsurile necesare pentru conservarea activelor şi încasarea creanţelor în interesul contractanţilor.(3) În sensul obligaţiei legale a administratorului special de a adopta măsurile necesare pentru conservarea activelor, acesta menţine activele societăţii de asigurare/reasigurare, neputând recurge la vânzarea acestora ca măsură de administrare curentă; administratorul special adoptă măsuri de administrare adecvate care să conducă la efectuarea plăţilor societăţii de asigurare/reasigurare, care decurg din datoriile exigibile.(4) Administratorul special adoptă măsurile necesare preluării şi conservării în bune condiţii a arhivei societăţii de asigurare/reasigurare supuse administrării speciale.(5) Administratorul special întocmeşte şi transmite către A.S.F. raportările periodice şi rapoartele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru societatea de asigurare/reasigurare care face obiectul administrării speciale. Articolul 4(1) Administratorul special are răspunderea privind identificarea şi propunerea măsurilor necesare redresării financiare şi ducerea la îndeplinire a acestora, după aprobarea, prin decizie, de către Consiliul A.S.F.(2) În exercitarea atribuţiilor sale conferite prin lege şi prin deciziile A.S.F., administratorul special desfăşoară cel puţin următoarele activităţi:a)analizarea întregii activităţi a societăţii de asigurare/reasigurare supuse administrării speciale; b)corecta ţinere a evidenţelor şi documentelor societăţii de asigurare/reasigurare respective şi alte activităţi ce revin în sarcina administratorilor la preluarea atribuţiilor de administrare a unei societăţi de asigurare/reasigurare, în scopul determinării oricăror deficienţe existente la nivelul administrării acesteia; c)întocmirea unui raport amănunţit cu privire la situaţia financiară a societăţii de asigurare/reasigurare respective; d)demersurile necesare pentru realizarea unei majorări de capital, în vederea redresării financiare a societăţii de asigurare/reasigurare; e)conducerea activităţii societăţii de asigurare/reasigurare, cu supravegherea şi controlul acesteia, inclusiv al condiţiilor de efectuare a plăţilor din sau în conturile societăţii de asigurare/reasigurare; f)informarea A.S.F. cu privire la constatarea situaţiilor de încălcare a legislaţiei sau a procedurilor interne ale societăţii de asigurare/reasigurare administrate, în termen de 24 de ore de la data constatării acestora; g)întocmirea şi transmiterea către A.S.F. a unor rapoarte lunare privind stadiul procedurii de redresare financiară; h)îndeplinirea altor dispoziţii ale A.S.F. necesare asigurării apărării drepturilor şi intereselor legitime ale contractanţilor. (3) Raportul prevăzut la alin. (2) lit. c) se întocmeşte şi se transmite A.S.F. în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data desemnării ca administrator special şi conţine:a)cauzele identificate care au condus la condiţiile declanşării procedurii de redresare financiară; b)persoanele a căror activitate este imputabilă în sensul prevăzut la lit. a); c)măsurile avute în vedere de administratorul special, precum şi posibilităţile reale şi operative de redresare financiară a societăţii de asigurare/reasigurare sau, după caz, motivele care împiedică atingerea scopului acestei proceduri. (4) Rapoartele prevăzute la alin. (2) lit. g) se transmit în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru activitatea din luna anterioară; la acestea se anexează documentele referitoare la evaluarea activelor şi pasivelor, situaţia recuperării creanţelor, costul menţinerii activelor şi situaţia lichidării debitelor.(5) Executarea mandatului şi/sau exercitarea atribuţiilor administratorului special se duc la îndeplinire de către persoana expres desemnată prin decizia A.S.F., fără ca administratorul special să poată conferi atribuţiile sale, în tot sau în parte, unei terţe persoane.(6) În îndeplinirea atribuţiilor sale, administratorul special angajează societatea de asigurare/reasigurare supusă procedurii de redresare financiară în raporturile acesteia cu terţii şi răspunde, potrivit legii, de modul de executare a deciziei de redresare financiară şi a altor măsuri dispuse prin decizie de către A.S.F. Articolul 5Pentru activitatea depusă, administratorul special are dreptul la remuneraţie, care se va stabili, de la caz la caz, de către A.S.F., având ca puncte de referinţă remuneraţia membrilor conducerii societăţii de asigurare/reasigurare supuse administrării speciale, volumul de activitate şi dimensiunea societăţii de asigurare/reasigurare, şi este suportată de către societatea de asigurare/reasigurare care face obiectul administrării speciale. Articolul 6(1) Administratorul special duce la îndeplinire şi adoptă măsurile necesare restabilirii situaţiei financiare a societăţii de asigurare/reasigurare, cu respectarea dispoziţiilor, a termenelor şi a condiţiilor cuprinse în decizia de redresare financiară emisă de A.S.F.; administratorul special răspunde pentru modul de îndeplinire a atribuţiilor şi a responsabilităţilor prevăzute de reglementările în vigoare şi/sau stabilite de A.S.F. (2) Pentru motive întemeiate, A.S.F. poate dispune, oricând în cursul procedurii de redresare financiară, prin decizie motivată, înlocuirea administratorului special şi, după caz, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (5), radierea din Registrul administratorilor speciali - SAR. Articolul 7(1) Încetarea calităţii de administrator special are loc în următoarele cazuri:a)prin revocarea deciziei de redresare financiară prin administrare specială; b)prin înlocuirea sau, după caz, prin renunţarea administratorului special la mandatul primit; c)prin decesul administratorului special persoană fizică sau, după caz, ca urmare a dizolvării/lichidării ori a constatării stării de insolvabilitate a administratorului special persoană juridică; d)prin orice alte cauze de încetare prevăzute de reglementările în vigoare. (2) În situaţia în care administratorul special intenţionează să renunţe la mandatul primit, acesta transmite A.S.F., odată cu notificarea privind intenţia de renunţare, raportul prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. g); A.S.F. decide, dacă este cazul, numirea unui nou administrator special.(3) Încetarea calităţii de administrator special se dispune prin decizie a A.S.F. şi produce efecte de la data intrării în vigoare a deciziei A.S.F. de înlocuire sau revocare a administratorului special. Articolul 8(1) În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru redresarea societăţii de asigurare/reasigurare, că măsurile întreprinse de administratorul special nu au putut conduce la atingerea scopului urmărit şi/sau la înlăturarea cauzelor care au condus la declanşarea procedurii de redresare financiară, A.S.F. constată starea de insolvenţă a societăţii de asigurare/reasigurare potrivit art. 3 alin. (1) lit. j) pct. 3 din Legea nr. 503/2004 şi dispune, prin decizie motivată, închiderea procedurii de redresare financiară, retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de asigurare/reasigurare şi înregistrarea cererii de declanşare a falimentului, în condiţiile legii.(2) Prin decizia de închidere a procedurii de redresare financiară, A.S.F. dispune revocarea administratorului special şi încetarea calităţii şi a atribuţiilor acestuia. Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 30/2015 privind drepturile, obligaţiile şi competenţele administratorului special, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 974 din 29 decembrie 2015. Articolul 10Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Mişu Negriţoiu ANEXĂCerere pentru înscrierea în Registrul administratorilor speciali - SAR Subsemnatul/Subsemnata/Societatea ........ ................ ................, cu domiciliul în ........ ........ .........., adresa poştală (dacă este diferită) ........ ................ ................ .........., număr de telefon ........ ........ ............, adresa de e-mail ........ ................ ........, codul numeric personal/cod fiscal ........ ................ ................ ........, solicit înscrierea în Registrul administratorilor speciali pentru entităţi din sectorul asigurărilor-reasigurărilor. Declar pe propria răspundere următoarele: 1. îndeplinesc toate prevederile legale în vigoare pentru a putea fi înscris în Registrul administratorilor speciali; 2. nu am interdicţia să lucrez în instituţii financiare; 3. deţin experienţa profesională necesară, conform Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 38/2016 privind drepturile, obligaţiile, competenţele şi desemnarea administratorului special. De asemenea, în cazul desemnării ca administrator special pentru o societate de asigurare/reasigurare, mă oblig la următoarele: 1. să informez Autoritatea de Supraveghere Financiară asupra oricărei situaţii de conflict de interese, incompatibilitate, orice relaţii de muncă/de rudenie cu personalul din cadrul societăţii obiect al administrării; 2. să informez Autoritatea de Supraveghere Financiară, în cel mult 7 zile calendaristice, despre orice modificare a datelor care au făcut subiectul înscrierii în Registrul administratorilor speciali - SAR. În acest sens, anexez următoarele documente: a)act justificativ eliberat de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România din care să rezulte calitatea de practician în insolvenţă a persoanei fizice sau juridice respective, faptul că nu este suspendată sau incompatibilă şi că nu a fost supusă niciunei sancţiuni profesionale sau disciplinare în ultimii 3 ani; b)copia contractului de asigurare de răspundere civilă profesională; c)copia actului de identitate a persoanei fizice sau, după caz, copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice la oficiul registrului comerţului; d)o listă cu principalele servicii prestate în ultimii 3 ani, din care să rezulte experienţa în:

(i) proceduri de redresare financiară sau insolvenţă;
(ii) proceduri de/restructurare a activităţii/reorganizare a unor societăţi şi de gestionare a crizelor;
(iii) experienţa pentru sectorul financiar-bancar.

Semnătura ........ ................ ................ ........ Data ........ ................ ................ ........ .............SmartCity5

COMENTARII la Norma 38/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 38 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 38/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu